Alphabétiquement     [«   »]
εἰλικρινῆ 1
εἱλόμεθα 1
εἷλον 1
εἶναι 47
εἶξαι 1
εἶπε 1
εἰπεῖν 1
Fréquences     [«    »]
47 ἀπὸ
46 μὴ
45 παρ´
47 εἶναι
47 καθ´
47 ὧν
48 ἄλλων
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

εἶναι


Livre, Chap.
[19, 61]   βασιλείας παρειληφότι τὴν ἐπιμέλειαν Ἀντιγόνῳ.  εἶναι   δὲ καὶ τοὺς Ἕλληνας ἅπαντας
[19, 22]   περιεχομένους ὑφ´ ἑνὸς τοῦ μεγίστου·  εἶναι   δὲ συνέβαινε τοῦ μὲν ἐκτὸς
[19, 33]   τῷ δόγματι πιθαρχεῖν χήραν μὲν  εἶναι   διὰ τέλους καὶ θυσιῶν καὶ
[19, 55]   γάρ τις ἐμπειρία περὶ τούτους  εἶναι   δοκεῖ καὶ παρατήρησις τῶν ἄστρων
[19, 1]   ἐπιφανείας. σύνεγγυς γὰρ μετάβασις  εἶναι   δοκεῖ τοῖς ἐν ἐξουσίᾳ μένουσιν
[19, 71]   ἐνετρύφησεν οὕτως ἀσελγῶς ὥστε Πέρσην  εἶναι   δοκεῖν καὶ οὐ Σπαρτιάτην. ἐπεὶ
[19, 61]   τὸν Κάσανδρον ἐψηφίσατο πολέμιον  εἶναι,   ἐὰν μὴ τάς τε πόλεις
[19, 98]   τῶν καθ´ ὕδατος εἰωθότων ζῴων  εἶναι.   ἐμβαλλόντων δ´ εἰς αὐτὴν ποταμῶν
[19, 12]   προνενομεῦσθαι, τὴν δὲ πέραν ἀκέραιον  εἶναι   καὶ δαψιλεῖς δύνασθαι παρέχεσθαι τροφὰς
[19, 56]   χίλια. διόπερ συνέβαινεν αὐτὸν φοβερὸν  εἶναι   καὶ διὰ τὸ μέγεθος τῶν
[19, 34]   μὲν ἀπεφαίνετο τὴν ἑτέραν ἔγκυον  εἶναι   καὶ διὰ τοῦτο μὴ δύνασθαι
[19, 49]   ὑπὲρ τῶν τειχῶν ἐξερρίπτουν, ὥστ´  εἶναι   καὶ τὴν θέαν τὴν τούτων
[19, 37]   ἀπεδοκίμασε διὰ τὸ καὶ μακρὰν  εἶναι   καὶ τοῖς πολεμίοις εὐθεώρητον, τὸ
[19, 74]   δ´ ἐζώγρησεν, ἐν οἷς συνέβαινεν  εἶναι   καὶ τῶν αἰτίων τῆς τοῦ
[19, 4]   ἐφ´ ἡγεμονίας τεταγμένος, ὑπελήφθη δραστικὸς  εἶναι   καὶ φιλότεχνος ἐκ τοῦ πρὸς
[19, 5]   συνιόντων καὶ πρὸς ἀλλήλους ἑκάστοις  εἶναι   μεγάλας διαφοράς, μέγιστον δ´ ἦν
[19, 39]   ἐκ τῆς χειμασίας καὶ πλησίον  εἶναι   μεμονωμένους πάσης βοηθείας, ἀπέστειλεν ἐπ´
[19, 19]   τῶν πλοίων σπάνιν, ~ἀδύνατον δὲ  εἶναι   νομίζων τὴν διάβασιν ἀνέζευξεν ἐπὶ
[19, 105]   πάσης, τοὺς δὲ Ἕλληνας αὐτονόμους  εἶναι.   οὐ μὴν ἐνέμεινάν γε ταῖς
[19, 22]   παρενοχλεῖσθαι τοὺς ἑστιωμένους, πλησίον δ´  εἶναι   πάσας τὰς παρασκευάς. ~πάντων δὲ
[19, 26]   τῶν πολεμίων ἱππεῖς καὶ δόξαντες  εἶναι   πλησίον ἅπασαν τὴν δύναμιν, τῆς
[19, 70]   συσκευαζόμενον τὰς πόλεις· αἱρετώτερον γὰρ  εἶναι   πρὸ τοῦ τὸν τύραννον ἰσχυρὸν
[19, 94]   τοῦτο τῶν ἑαυτοῦ πραγμάτων ἀλλότριον  εἶναι,   προεχειρίσατο τῶν αὑτοῦ φίλων Ἀθήναιον,
[19, 37]   τοῖς μὲν στρατιώταις παρήγγειλεν ἑτοίμους  εἶναι   πρὸς ἀνάζευξιν καὶ παρασκευάσασθαι δέχ´
[19, 105]   δὲ ταύταις ἦν Κάσανδρον μὲν  εἶναι   στρατηγὸν τῆς Εὐρώπης, μέχρι ἂν
[19, 38]   σατράπῃ. δόξαντες δὲ πρὸς ἀλήθειαν  εἶναι   στρατοπεδείαν, καταδραμόντες εἰς τὸ πεδίον
[19, 58]   δὲ τὸ παράπαν οὐδ´ ὀλίγας  εἶναι.   στρατοπεδεύσας δὲ ἐν Τύρῳ τῆς
[19, 98]   βάλσαμον, ἐξ οὗ πρόσοδον ἁδρὰν  εἶναι   συμβαίνει, οὐδαμοῦ μὲν τῆς ἄλλης
[19, 95]   οὖν νόμιμα τῶν Ἀράβων τοιαῦτ´  εἶναι   συμβέβηκεν. ὑπογύου δ´ αὐτοῖς οὔσης
[19, 48]   ἔμελλον ἀπολεῖσθαι. ἐν δὲ τούτοις  εἶναι   συνέβαινε καὶ τοὺς Εὐμενῆ παραδόντας,
[19, 73]   τοὺς ὁμοροῦντας, ὥστε τὸ πᾶν  εἶναι   σύστημα βάρος ἔχον καὶ δυνάμενον
[19, 45]   δὲ τούτοις τὸ μὴ πλινθίνας  εἶναι   τὰς οἰκίας, ἀλλὰ λιθίνας καὶ
[19, 107]   ἐν τῇ τούτων χώρᾳ πάσας  εἶναι   τὰς τῶν πολεμίων δυνάμεις. ἐγένετο
[19, 110]   δὲ ἐν ταύτῃ καὶ δύναμιν  εἶναι   τὴν ἀμυνομένην καὶ πάντων εὐπορεῖν
[19, 71]   τὰς δ´ ἄλλας πάσας αὐτονόμους  εἶναι,   τὴν ἡγεμονίαν ἐχόντων Συρακοσίων. ~μετὰ
[19, 34]   δὲ πρεσβυτέρα δικαιότερον ἀπεφαίνετο  εἶναι   τὴν προέχουσαν τοῖς χρόνοις προέχειν
[19, 35]   Κάσανδρον μετὰ μεγάλης δυνάμεως πλησίον  εἶναι   τῆς Μακεδονίας, Ἀριστόνουν μὲν ἀπέδειξε
[19, 1]   χρατήσειν ἐλπίδας περιπεποιημένοις· ἔμφυτον γὰρ  εἶναι   τὸ πλεονεκτεῖν τοῖς μειζόνων ὀρεγομένοις
[19, 50]   καὶ κελεύουσα παραδοῦναι, διαλαβὼν ἀναγκαῖον  εἶναι   τὸ προστασσόμενον ποιεῖν, τήν τε
[19, 31]   φρυαγμὸς ἐν χερσὶν ἐδόκει πᾶσιν  εἶναι   τοῖς ἀντιτεταγμένοις. ὡς δὲ παράγοντες
[19, 38]   ἀπολιπεῖν ὀλίγα παντελῶς ὥστε δοκεῖν  εἶναι   τοῖς ἐξ ἀποστήματος θεωροῦσιν ἀληθινὴν
[19, 5]   καὶ τῶν ἄλλων συσσήμων ὑπολαβόντες  εἶναι   τὸν Ἀγαθοκλέα καὶ τἀκριβὲς διὰ
[19, 82]   κέρατος ἀπολελυμένας τρεῖς Ταραντίνων, ὥστ´  εἶναι   τοὺς περὶ τὸ σῶμα τεταγμένους
[19, 100]   στρατηγὸς Πατροκλῆς πυθόμενος περὶ Μεσοποταμίαν  εἶναι   τοὺς πολεμίους, ὑπομεῖναι μὲν τὴν
[19, 106]   ἀτυχίαν διορθωσάμενος καὶ δόξας ἀγαθὸς  εἶναι   τῶν μὲν συμμάχων τὰς ψυχὰς
[19, 67]   Σικυωνίου καί τινων ἄλλων προσποιουμένων  εἶναι   φίλων ἀνῃρέθη, δὲ γυνὴ
[19, 94]   ποιῶν εὑρίσκηται, θάνατον αὐτῷ πρόστιμον  εἶναι.   χρῶνται δὲ τῷ νόμῳ τούτῳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006