Alphabétiquement     [«   »]
ἠμύναντο 1
ἠμφισβήτει 1
ἡμῶν 1
ἦν 77
ἣν 11
ἠναγκάζετο 2
ἠναγκάζοντο 3
Fréquences     [«    »]
73 δυνάμεως
73 δύναμιν
76 οὖν
77 ἦν
79 τῇ
80 ὡς
81 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ἦν


Livre, Chap.
[19, 93]   καὶ τῶν χρημάτων ὅσα δυνατὸν  ἦν   ἄγειν φέρειν ἐπανῆλθεν εἰς
[19, 42]   τῶν πολεμίων· ἤλπιζε γάρ, ὅπερ  ἦν   ἀληθές, διὰ μὲν τὸν κονιορτὸν
[19, 6]   στρατηγὸς ὢν κύριος τῆς δυνάμεως  ἦν,   ἀλλὰ καὶ προσαγγελθέντος ὅτι τινὲς
[19, 46]   βίας γὰρ συλλαβεῖν οὐ ῥᾴδιον  ἦν   ἄνδρα καὶ παρ´ Ἀλεξάνδρῳ προαγωγῆς
[19, 96]   τῆς ἐπιβολῆς· οὐ γὰρ ῥᾴδιον  ἦν   ἄνευ δόλου τινὸς ἀνδρῶν περιγενέσθαι
[19, 68]   στρατηγοὺς εἰς τὴν Ἀσίαν τοιαῦτ´  ἦν.   ~Ἀντίγονος δ´ ὁρῶν τὸν Κάσανδρον
[19, 5]   εἶναι μεγάλας διαφοράς, μέγιστον δ´  ἦν   ἀντίταγμα τοῖς περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα
[19, 13]   τόπον ἀνακαθαίρειν, δι´ οὗ ῥᾴδιον  ἦν   ἀποστρέψαι τὴν διώρυγα καὶ βάσιμον
[19, 101]   στρατόπεδον ἀναλαβὼν Κόιντος Φάβιος, ὃς  ἦν   αὐτοκράτωρ ᾑρημένος, τήν τε Φρεγελλανῶν
[19, 40]   τάγμασιν. δὲ πᾶς ἀριθμὸς  ἦν   αὐτοῦ τῆς δυνάμεως πεζοὶ μὲν
[19, 69]   συνεστρατευκότας Ἀλεξάνδρῳ πᾶσαν τὴν στρατείαν·  ἦν   γὰρ Δημήτριος ἔτι νέος τὴν
[19, 38]   ἐβουλεύοντο πῶς χρηστέον τοῖς προσηγγελμένοις·  ἦν   γὰρ ἐπικίνδυνον τὸ πεπονηκότας καὶ
[19, 37]   ἀπαγγείλωσι τὸ γινόμενον τοῖς πολεμίοις·  ἦν   γὰρ μὲν ἔρημος πᾶσα
[19, 86]   φίλων ποιησάμενος καὶ προάγων ἐντίμως.  ἦν   γὰρ δυνάστης οὗτος καθ´
[19, 13]   τῶν βασιλέων ἐπιστολάς, ἐν αἷς  ἦν   γεγραμμένον πάντα πειθαρχεῖν Εὐμενεῖ, καὶ
[19, 100]   ἄνω σατραπειῶν· ἐν ταύτῃ δ´  ἦν   γεγραμμένον περί τε τῆς ἀναβάσεως
[19, 23]   ἐλπίδων ἀγαθῶν παρὰ τοῖς πλήθεσιν.  ἦν   δ´ νοῦς τῶν γεγραμμένων
[19, 21]   ἐνδιατρίβειν τόποις ἡδίστοις πρὸς ἀνάπαυσιν.  ἦν   δὲ καὶ λείας παντοδαπῆς πλῆθος,
[19, 58]   τῆς ὕλης ἐκ τοῦ Ταύρου.  ἦν   δὲ καὶ περὶ Ῥόδον ἄλλο,
[19, 81]   καὶ τὴν τῶν ὄχλων εὔνοιαν.  ἦν   δὲ καὶ τῷ κάλλει καὶ
[19, 67]   καὶ πολλοὺς τῶν ἀπόρων ὑπολαμβάνουσα.  ἦν   δὲ περὶ αὐτὴν καὶ σύνεσις
[19, 14]   βυβλιαφόροι πρὸς ἑτοίμας τὰς δυνάμεις.  ἦν   δὲ τῶν ἡγεμόνων ἐπιφανέστατος μὲν
[19, 83]   ἔφοδον· ταθέντος γὰρ τούτου ῥᾴδιον  ἦν   εἴργειν τὰ θηρία τῆς εἰς
[19, 37]   λόφων ὑψηλῶν, ἀφ´ ὧν ῥᾴδιον  ἦν   ἐκ πολλοῦ διαστήματος συνορᾶν τὴν
[19, 48]   πρότερον εἶχεν· οὐδὲ γὰρ τοῦτον  ἦν   ἐκβαλεῖν δυνατὸν ἄνευ χρόνου πολλοῦ
[19, 37]   μόνον γὰρ διὰ ταύτης συντόμως  ἦν   ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ῥᾳδίως λαθεῖν
[19, 55]   δ´ Ἀντίγονος ἀκούσας περιχαρὴς  ἦν   ἐπὶ τῷ δοκεῖν αὐτὸς μὲν
[19, 23]   τοῦ Πευκέστου προθυμίαν καὶ φανερὸς  ἦν   ἐπιδεδωκὼς πολὺ πρὸς εὔνοιαν.
[19, 6]   ἐπιφανείαις. ὡς δ´ αὐτῷ πάντ´  ἦν   εὐτρεπῆ, τοῖς μὲν στρατιώταις παρήγγειλεν
[19, 41]   ῥώμαις ἀνυπόστατοι· τοσαύτη περὶ αὐτοὺς  ἦν   εὐχειρία καὶ τόλμα διὰ τὴν
[19, 21]   ἡμερῶν εἴκοσι καὶ τεσσάρων, ἧς  ἦν   πρώτη μὲν ἕως τῆς
[19, 62]   κατὰ τὸν Ἀντίγονον ἐν τούτοις  ἦν.   ~Ἡμεῖς δ´ ἐπεὶ τὰ κατὰ
[19, 48]   μὲν περὶ Ἀντίγονον ἐν τούτοις  ἦν.   ~Ἡμεῖς δὲ διεληλυθότες τὰ κατὰ
[19, 15]   Εὐμενὴς ἔλαβε χρημάτων πλῆθος ὅσον  ἦν   ἱκανὸν εἰς τὰς χρείας· μόνῳ
[19, 74]   καὶ πολλοὺς ἀνεῖλεν, ἐν οἷς  ἦν   καὶ Αἰακίδης βασιλεύς. ἐν
[19, 26]   ἀπέχουσα τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀκέραιος  ἦν   καὶ πλήρης καρπῶν καὶ χορτασμάτων
[19, 105]   συνθήκας ἔγραψαν. ἐν δὲ ταύταις  ἦν   Κάσανδρον μὲν εἶναι στρατηγὸν τῆς
[19, 67]   μὲν περὶ Πελοπόννησον ἐν τούτοις  ἦν.   Κάσανδρος δ´ ὁρῶν τοὺς Αἰτωλοὺς
[19, 86]   κατὰ τὴν Ἀσίαν ἐν τούτοις  ἦν.   ~Κατὰ δὲ τὴν Εὐρώπην Τελεσφόρος
[19, 9]   μὲν κατὰ Σικελίαν ἐν τούτοις  ἦν.   ~Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαῖοι
[19, 105]   Ἑλλάδα καὶ Μακεδονίαν ἐν τούτοις  ἦν.   κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαῖοι
[19, 75]   Ἑλλάδα καὶ τὸν Πόντον τοιαῦτ´  ἦν.   ~Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Σαμνῖται
[19, 69]   καὶ τὴν Ἀσίαν ἐν τούτοις  ἦν.   ~Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν οἱ
[19, 57]   δὲ πᾶσαν τὴν Ἀσίαν, ἧς  ἦν   κύριος, διέλαβε πυρσοῖς καὶ βυβλιαφόροις,
[19, 53]   ἐκ τῆς Πελοποννήσου· οὗτος γὰρ  ἦν   λοιπὸς μετὰ δυνάμεως τῶν ἀντιπρασσόντων
[19, 13]   ἐν ταῖς ἄνω σατραπείαις ἡγεμόνας  ἦν   μὲν καὶ πρότερον ἀπεσταλκὼς τὰς
[19, 87]   Πτολεμαῖος δ´ Ἀντιγόνου στρατηγὸς  ἦν   μὲν τεταγμένος ἐπὶ τῶν κατὰ
[19, 55]   ἀναλογιζόμενος τὰ Πίθωνι συμβάντα περιδεὴς  ἦν   μήποτε προφάσεως λαβόμενος Ἀντίγονος
[19, 73]   οὖν περὶ Λυσίμαχον ἐν τούτοις  ἦν.   ~Ὁ δ´ Ἀντίγονος ἀποτυχὼν ταύτης
[19, 2]   γυναικὸς εἰπούσης ὅτι τηλικοῦτος ἂν  ἦν   ἐκτεθείς, εἴπερ ἐτράφη, μεταμέλεσθαί
[19, 104]   ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον ἰσόρροπος  ἦν   κίνδυνος, φιλοτίμως ἀμφοτέρων τῶν
[19, 58]   Ἀντίγονον ἄθυμοι καθειστήκεισαν· πρόδηλον γὰρ  ἦν   ὅτι θαλασσοκρατοῦντες οἱ πολέμιοι πορθήσουσι
[19, 42]   τοὺς μετὰ Φιλίππου τεταγμένους, οἷς  ἦν   παρηγγελκὼς φυγομαχεῖν. μὲν οὖν
[19, 8]   μὲν ἄνδρας καὶ πατέρας εἰκὸς  ἦν   πείσεσθαι γυναικῶν ὕβρεις καὶ παρθένων
[19, 81]   πρὸς δὲ τούτοις πρᾳότης τις  ἦν   περὶ αὐτόν, ἁρμόζουσα νέῳ βασιλεῖ,
[19, 34]   ἀγαπῶσι μνημεῖον. δὲ κόσμος  ἦν   περὶ μὲν τὰς χεῖρας δακτυλίων
[19, 88]   Ἀλκέτᾳ τὴν βασιλείαν παρέδωκαν, ὃς  ἦν   πεφυγαδευμένος μὲν ὑπὸ Ἀρύμβου τοῦ
[19, 31]   οὔτε γὰρ τοῖς στρατιώταις δυνατὸν  ἦν   πικρῶς ἐπιτιμᾶν, ἀμφισβητούντων πολλῶν τῆς
[19, 35]   πλείστων· οὐδὲ γὰρ τροφῆς ἱκανὸν  ἦν   πλῆθος τοῖς μέλλουσι πολιορκίαν ὑπομένειν
[19, 3]   καὶ πρὸ τῆς στρατείας μὲν  ἦν   πολύσεμνος διὰ τὸ μέγεθος τῶν
[19, 108]   διὰ μέσων μὲν τῶν παρεμβολῶν  ἦν   ποταμός, ὃν ἀμφότεροι πρόβλημα τῶν
[19, 75]   δὲ περιχαρακώσας, καθ´ μέρος  ἦν   προσμάχεσθαι, συνεχεῖς προσβολὰς ἐποιεῖτο. ἐπὶ
[19, 96]   ἐπὶ τῶν λόφων, ἀφ´ ὧν  ἦν   ῥᾴδιον συνορᾶν πόρρωθεν τὰς εἰς
[19, 82]   ὧν Ἀνδρόνικος ἡγεῖτο. τούτῳ δ´  ἦν   συντεταγμένον λοξὴν φυλάττειν τὴν στάσιν
[19, 100]   χρόνου συντρέχοντος ἐν συντεταγμένον  ἦν   τὴν ἄφοδον αὐτῷ ποιήσασθαι, μετὰ
[19, 23]   παρήγαγεν εἰς κρίσιν Σιβύρτιον, ὃς  ἦν   τῆς μὲν Ἀραχωσίας σατράπης, Πευκέστου
[19, 29]   ἐπ´ ἄκρου δὲ τοῦ κέρατος  ἦν   τὸ ἄγημα τῶν ἱππέων τριακοσίων,
[19, 52]   ἔθαψεν ἐν Αἰγαιαῖς, καθάπερ ἔθος  ἦν   τοῖς βασιλεῦσι. τιμήσας δὲ τοὺς
[19, 64]   εὐθέτῳ τόπῳ, καθ´ ὃν ἀναγκαῖον  ἦν   τοὺς πολεμίους τὴν πάροδον ποιήσασθαι,
[19, 48]   ὁμοίως Στασάνορα· οὐ γὰρ ῥᾴδιον  ἦν   τούτους δι´ ἐπιστολῆς ἐκβαλεῖν, εὖ
[19, 59]   Φίλαν τὴν Δημητρίου γυναῖκα τοιαῦτ´  ἦν.   ~Τῶν δὲ πεμφθέντων ὑπ´ Ἀντιγόνου
[19, 8]   ἁλλόμενοι κατεκρημνίσθησαν. τὸ δὲ πλῆθος  ἦν   τῶν ἐκπεσόντων ἐκ τῆς πατρίδος
[19, 70]   ὀλίγοις προσκόψαι, μάλιστα δ´ οἷς  ἦν   τῶν νόμων τὰ πρόστιμα· οὗτοι
[19, 41]   καθ´ μέρος φάλαγξ  ἦν   τῶν παρ´ Ἀντιγόνου Μακεδόνων, ἀνεβόησεν
[19, 28]   τεσσαράκοντα. δὲ πᾶσα δύναμις  ἦν   τῶν περὶ τὸν Εὐμενῆ πεζοὶ
[19, 25]   πατέρα, θεωρήσαντα πάντα δι´ ὧν  ἦν   φοβερὸς ἀποβεβληκότα, τύπτοντα τῷ ξύλῳ
[19, 36]   τοῦ διακινδυνεύειν, οὐκ ἀξιόμαχος δ´  ἦν   ὡς ἂν ὀλίγου καταλελειμμένου τοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006