Alphabétiquement     [«   »]
Ἀντιγένης 3
Ἀντιγένους 3
Ἀντίγονον 49
Ἀντίγονος 61
Ἀντιγόνου 54
Ἀντιγόνῳ 10
ἀντικατέστησεν 1
Fréquences     [«    »]
58 αὐτὸς
56 αὐτῷ
60 παρὰ
61 Ἀντίγονος
61 ταῦτα
62 οὐκ
63 ἱππεῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Ἀντίγονος


Livre, Chap.
[19, 0]   αὐτῷ σατραπείαν ἀνεσώσατο. μϛ Ὡς  Ἀντίγονος   ἀκινδύνως παραλαβὼν Κοίλην Συρίαν δύναμιν
[19, 55]   ἐκτενὲς καὶ φιλάνθρωπον. δ´  Ἀντίγονος   ἀκούσας περιχαρὴς ἦν ἐπὶ τῷ
[19, 26]   ἀναζευγνύειν. ὧν ἁπάντων ὀξέως συντελεσθέντων  Ἀντίγονος   ἀκούσας τῶν αὐτομόλων ὅτι μάχεσθαι
[19, 26]   δ´ ὅτι παρήγγειλε τοῖς στρατιώταις  Ἀντίγονος   ἀναζευγνύειν περὶ δευτέραν φυλακήν.
[19, 55]   ἦν μήποτε προφάσεως λαβόμενος  Ἀντίγονος   ἀνελεῖν αὐτὸν ἐπιχειρήσῃ· ἐῴκει γὰρ
[19, 96]   ἑαυτῶν δὲ ἀπελογοῦντο. δ´  Ἀντίγονος   ἀντέγραψεν αὐτοῖς, προσμαρτυρῶν ὡς δικαίως
[19, 42]   τὸ γινόμενον. δὴ κατανοήσας  Ἀντίγονος   ἀπέστειλε τοὺς ἐκ Μηδίας ἱππεῖς
[19, 77]   ἐπὶ δὲ τούτων τῶν χρόνων  Ἀντίγονος   ἀπέστειλεν εἰς τὴν Ἑλλάδα στρατηγὸν
[19, 74]   ἐν τούτοις ἦν. ~Ὁ δ´  Ἀντίγονος   ἀποτυχὼν ταύτης τῆς ἐπιβολῆς ἐξέπεμψε
[19, 60]   Ἰωνίας καὶ Λυδίας· ἐγεγράφει γὰρ  Ἀντίγονος   αὐτῷ βοηθεῖν τῇ παραλίῳ κατὰ
[19, 30]   τῆς πρότερον ὑπωρίας· δ´  Ἀντίγονος   γενομένου διαστήματος ἐν τῇ τῶν
[19, 94]   φέρειν ἐπανῆλθεν εἰς Αἴγυπτον.  ~Ἀντίγονος   δ´ ἀκινδύνως ἀνακτησάμενος τήν τε
[19, 29]   ἑκατόν, ἐλέφαντες δὲ ἑκατὸν τεσσαρεσκαίδεκα.  ~Ἀντίγονος   δ´ ἐκ μετεώρων τόπων κατιδὼν
[19, 30]   στόμωμα καθειστήκεισαν πάσης τῆς δυνάμεως.  Ἀντίγονος   δ´ ὁρῶν τό τε εὐώνυμον
[19, 69]   εἰς τὴν Ἀσίαν τοιαῦτ´ ἦν.  ~Ἀντίγονος   δ´ ὁρῶν τὸν Κάσανδρον ἀντεχόμενον
[19, 18]   προκρίναντες ἥλωσαν, εἰς τετρακισχιλίους ὄντες.  Ἀντίγονος   δὲ θεωρῶν τοσοῦτο πλῆθος ἀπολλύμενον
[19, 57]   τῶν ἄλλων τῶν χρησίμων ἐποίουν·  Ἀντίγονος   δὲ ὁρῶν ἐφ´ ἑαυτὸν συνεστηκότας
[19, 61]   δύναμιν πλησίον οὖσαν ἀπέπλευσεν ἄπρακτος.  ~Ἀντίγονος   δὲ παραγενομένου πρὸς αὐτὸν Ἀλεξάνδρου
[19, 44]   τῆς ἰδίας ἀσφαλείας μόνον ἐφρόντισαν.  ~Ἀντίγονος   δὲ παραδόξως κυριεύσας τοῦ τ´
[19, 15]   Σουσιανῇ διατρίβων ἀνελάμβανε τὴν δύναμιν,  Ἀντίγονος   δὲ παραχειμάσας ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ
[19, 77]   παρῆλθεν καὶ τὰς δυνάμεις μετεπέμπετο.  Ἀντίγονος   δὲ πυθόμενος περὶ τὴν Εὔβοιαν
[19, 43]   καταλαμβανούσης ἠναγκάσθη συνεῖξαι τῷ καιρῷ.  Ἀντίγονος   δὲ τοὺς ἱππεῖς εἰς δύο
[19, 46]   συμβάντα τοιοῦτον ἔσχε τὸν κίνδυνον.  ~Ἀντίγονος   δὲ χειμάζων ἐν τῇ Μηδίᾳ
[19, 75]   βοηθεῖν τὴν ταχίστην. ἐφ´ οἷς  Ἀντίγονος   δεινοπαθήσας δύναμιν ἀπέστειλεν ἐπὶ τὴν
[19, 26]   τῆς νίκης. δ´ οὖν  Ἀντίγονος   διὰ ταύτης τῆς ἐπινοίας ἐκώλυσε
[19, 39]   πάντων τῶν ἐπιτηδείων. δ´  Ἀντίγονος   διελθὼν τὴν ἔρημον καὶ πυθόμενος
[19, 0]   φυλακῇ ληφθέντες ἀνῃρέθησαν. ζʹ Ὡς  Ἀντίγονος   διώξας Εὐμενῆ περὶ τὸν Κοπράτην
[19, 77]   ἅμα καὶ φιλίαν. δ´  Ἀντίγονος   δυσχρηστούμενος ἐπὶ τούτοις, ἅμα δὲ
[19, 56]   καὶ μεγάλων πολέμων. δ´  Ἀντίγονος   ἐκ τῶν εἰκότων συλλογισάμενος τὴν
[19, 0]   θηρίοις. ιδʹ Ὡς παρατάξεως γενομένης  Ἀντίγονος   ἐκυρίευσε πάσης τῆς τῶν ἀντιταχθέντων
[19, 78]   γενέσθαι φανερὸν ὡς πρὸς ἀλήθειαν  Ἀντίγονος   ἐλευθεροῦν προῄρηται τοὺς Ἕλληνας· ἐπίκαιρος
[19, 55]   ἐπακολουθήσαντες ἐπανῆλθον ἄπρακτοι. δ´  Ἀντίγονος   ἐν τοῖς ἄλλοις καταφρονεῖν εἰωθὼς
[19, 100]   σωμάτων φυλακὴν πολυχρόνιον. ~Ὁ δ´  Ἀντίγονος,   ἐπανελθόντος τοῦ Δημητρίου καὶ τὰ
[19, 77]   τῶν πολεμίων διαβάσεως. δ´  Ἀντίγονος   ἐπειδὴ κατήντησεν εἰς τὴν Προποντίδα,
[19, 18]   Εὐμενῆ καὶ Πευκέστην ταῦτα διοικούντων  Ἀντίγονος,   ἐπειδὴ προάγων μετὰ τῆς δυνάμεως
[19, 48]   ἔσχε τὴν κατάστασιν. ~Ὁ δ´  Ἀντίγονος   ἐπειδὴ τάχιστ´ ἦλθεν εἰς τὴν
[19, 73]   ἀπαγγέλλοντες ὅτι δύο δυνάμεις ἀπέσταλκεν  Ἀντίγονος   ἐπὶ βοήθειαν τοῖς Καλλαντιανοῖς, τὴν
[19, 93]   εἰς τὴν Συρίαν. δ´  Ἀντίγονος   ἐτύγχανε μὲν ὢν ἐν Κελαιναῖς
[19, 20]   φιλανθρώπως ὁμιλήσας τοῖς στρατιώταις  Ἀντίγονος   καὶ κατασκευασάμενος δαψιλῆ χορηγίαν πάντων
[19, 17]   περὶ δὲ τούτους τοὺς καιροὺς  Ἀντίγονος   μὲν ἐκ τῆς Μεσοποταμίας ἀναζεύξας
[19, 40]   περὶ τῶν ὅλων κρίσεως ἐσομένης.  ~Ἀντίγονος   μὲν οὖν τοὺς ἱππεῖς ἐπὶ
[19, 42]   ἐκυρίευσαν. ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις  Ἀντίγονος   μὲν συνάψας μάχην τοῖς ἀντιτεταγμένοις
[19, 37]   ἐταπεινώθησαν. ~Κατὰ δὲ τὴν Ἀσίαν  Ἀντίγονος   μὲν χειμάζων ἐν Γαδαμάλοις τῆς
[19, 32]   πλείους τῶν ἐννακοσίων. ~Ὁ δ´  Ἀντίγονος   μετὰ τὴν ἐκ τῆς μάχης
[19, 19]   εἰς τοιαύτην δ´ ἀμηχανίαν συγκλεισθεὶς  Ἀντίγονος   μετεμέλετο μὲν ἐπὶ τῷ μὴ
[19, 26]   εἰς τὴν Γαβηνήν. δ´  Ἀντίγονος   μέχρι μέν τινος ἐν τοῖς
[19, 0]   κατ´ Ἀντιγόνου πόλεμον. κϛ Ὡς  Ἀντίγονος   ναῦς τε πολλὰς ἐναυπηγήσατο καὶ
[19, 48]   αἴτιαι καθίστανται. δ´ οὖν  Ἀντίγονος   ὁρῶν τὸν Πευκέστην παρὰ τοῖς
[19, 19]   κρέα τῶν ἀγρίων ζῴων. τούτους  Ἀντίγονος   πεῖσαι μὲν δωροδοκεῖν ἀγεννὲς
[19, 100]   αὐτὸν ἀτυχημάτων. διόπερ ἀγωνιῶν  Ἀντίγονος   περὶ τῶν ἄνω σατραπειῶν ἐξέπεμψε
[19, 0]   Καμπανοὺς ἀποστάντας προσηγάγοντο. μʹ Ὡς  Ἀντίγονος   Πολέμωνα στρατηγὸν ἐξαπέστειλε μετὰ δυνάμεως
[19, 25]   πάντων σπανίζοντες, τῇ πέμπτῃ δ´  Ἀντίγονος   πρεσβευτὰς ἐξαπέστειλε πρός τε τοὺς
[19, 24]   ἀπαγγέλλοντες ὅτι μετὰ τῆς δυνάμεως  Ἀντίγονος   τὴν ἀνάζευξιν ἐπὶ τῆς Περσίδος
[19, 44]   φιλανθρωπίας καὶ πίστεως. δ´  Ἀντίγονος   τὴν δύναμιν ἅπασαν ἀναλαβὼν εἰς
[19, 55]   Μάρκος Πόπλιος. ἐπὶ δὲ τούτων  Ἀντίγονος   τῆς μὲν Σουσιανῆς ἀπέλιπε σατράπην
[19, 0]   καλουμένης Ἀσφαλτίτιδος λίμνης. μθʹ Ὡς  Ἀντίγονος   τὸν υἱὸν Δημήτριον ἐξαπέστειλε μετὰ
[19, 31]   κολάζειν τοὺς ἀπειθοῦντας. δ´  Ἀντίγονος   τοὐναντίον χωρὶς δημαγωγίας βεβαίως ἔχων
[19, 20]   τῶν βασιλικῶν χρημάτων. δ´  Ἀντίγονος   τοὺς μὲν ἱππεῖς εἰς τάξεις
[19, 58]   πρὸς Ἀντίγονον φιλίας. δ´  Ἀντίγονος   τούτους μὲν παρεκάλει θαρρεῖν, διαβεβαιούμενος
[19, 75]   περὶ ταῦτα δ´ ὄντων τούτων  Ἀντίγονος   Τράλλεις ἐξεπολιόρκησεν· εἰς δὲ Καῦνον
[19, 96]   ἐκαραδόκουν τὸ ἀποβησόμενον. δ´  Ἀντίγονος   φιλοποιησάμενος χρόνον τινὰ τοὺς βαρβάρους
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006