Alphabétiquement     [«   »]
ξυστοῖς 1
ξυστοφόρους 2
ξυστοφόρων 1
ὁ 171
10
2
10
Fréquences     [«    »]
147 διὰ
150 ἐκ
170 μετὰ
171 ὁ
172 κατὰ
181 γὰρ
186 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX


Livre, Chap.
[19, 3]   ἐστρατήγει μὲν μεθ´ ἑτέρων Ἄντανδρος     Ἀγαθοκλέους ἀδελφός, τῶν δ´ ὅλων
[19, 66]   προσβολὰς ἐποιοῦντο. δὴ πυθόμενος     Ἀλέξανδρος ἧκεν μετὰ δυνάμεως καὶ
[19, 55]   περιδεὴς ἦν μήποτε προφάσεως λαβόμενος     Ἀντίγονος ἀνελεῖν αὐτὸν ἐπιχειρήσῃ· ἐῴκει
[19, 20]   ἀλλὰ φιλανθρώπως ὁμιλήσας τοῖς στρατιώταις     Ἀντίγονος καὶ κατασκευασάμενος δαψιλῆ χορηγίαν
[19, 100]   περὶ αὐτὸν ἀτυχημάτων. διόπερ ἀγωνιῶν     Ἀντίγονος περὶ τῶν ἄνω σατραπειῶν
[19, 80]   τοὺς ἐπιφερομένους κινδύνους. ~Δημήτριος δὲ     Ἀντιγόνου διέτριβεν ἀεὶ περὶ Κοίλην
[19, 87]   δὲ τὴν Εὐρώπην Τελεσφόρος μὲν     Ἀντιγόνου ναύαρχος διατρίβων περὶ Κόρινθον,
[19, 64]   ὡς ἤκουσεν ὅτι Θεόδοτος μὲν     Ἀντιγόνου ναύαρχος ἐκ Πατάρων τῆς
[19, 87]   πρὸς Ἀντίγονον φιλίας. Πτολεμαῖος δ´     Ἀντιγόνου στρατηγὸς ἦν μὲν τεταγμένος
[19, 40]   συνῆν δ´ αὐτοῖς καὶ Μιθριδάτης     Ἀριοβαρζάνου μὲν υἱός, ἀπόγονος δ´
[19, 36]   τὴν Ἤπειρον ἀφ´ οὗ Νεοπτόλεμος     Ἀχιλλέως ἐβασίλευσε τῆς χώρας· ἀεὶ
[19, 74]   ἐν οἷς ἦν καὶ Αἰακίδης     βασιλεύς. ἐν ὀλίγαις δ´ ἡμέραις
[19, 11]   Ἀλεξάνδρου μετεβάλοντο. Φίλιππος μὲν οὖν     βασιλεὺς εὐθὺς ἥλω μετὰ τῆς
[19, 49]   τὰ συνεχῆ τῶν προειρημένων διέξιμεν.     γὰρ Κάσανδρος εἰς Πύδναν τῆς
[19, 36]   συνέβη καὶ ταύτην συντριβῆναι παραδόξως·     γὰρ ὑπὸ Κασάνδρου πεμφθεὶς στρατηγὸς
[19, 2]   ἐξέπεσε χρησμὸς ὅτι μεγάλων ἀτυχημάτων     γεννηθεὶς αἴτιος ἔσται Καρχηδονίοις καὶ
[19, 4]   μετὰ τὴν ἐκ Κρότωνος ἐπάνοδον.  ~ὁ   δ´ Ἀγαθοκλῆς ἀλλοτρίως ἔχων τὰ
[19, 110]   τὸ πρὸς τὸν τύραννον μίσος.     δ´ Ἀγαθοκλῆς ἀπαγαγὼν τὴν ὑπολελειμμένην
[19, 8]   ὑπ´ ἐξουσίαν αὐτοκράτορα τῶν ἐχθίστων.     δ´ Ἀγαθοκλῆς δυεῖν ἡμερῶν διελθουσῶν
[19, 65]   τύραννον ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Λιβύην.     δ´ Ἀγαθοκλῆς παρελθὼν εἰς Ἀβάκαινον
[19, 108]   Καρχηδονίων χάρακος οἱ τούτους διώξοντες.     δ´ Ἀγαθοκλῆς προϊδόμενος τὸ μέλλον
[19, 102]   ἀλλοτρίως ἐχουσῶν πρὸς τὸν δυνάστην,     δ´ Ἀγαθοκλῆς σπεύδων αὐτῶν καταλῦσαι
[19, 110]   καὶ διαψευσθέντες τῆς ἐλπίδος κατηκοντίσθησαν.     δ´ Ἀγαθοκλῆς συνέκλεισεν αὑτὸν εἰς
[19, 102]   καταπεπληγμένοι τὴν ὑπεροχὴν τῶν κρατούντων.     δ´ Ἀγαθοκλῆς τὸ μὲν πρῶτον
[19, 64]   ἔτι δὲ κατ´ ἀξίαν τιμήσειν.     δ´ Ἀλέξανδρος ὁρῶν αὑτῷ συγχωρούμενον
[19, 88]   Ἠπειρῶται καταπλαγέντες προσεχώρησαν τοῖς πολεμίοις,     δ´ Ἀλκέτας καταλειφθεὶς κατέφυγεν εἰς
[19, 109]   τὸν πόλεμον ἐνέκειντο τοῖς βαρβάροις.  ~ὁ   δ´ Ἀμίλκας ὁρῶν κατισχυομένους τοὺς
[19, 110]   τοὺς καρπούς, ἀναγκάζοντος τοῦ καιροῦ.     δ´ Ἀμίλκας τὸ μὲν πρῶτον
[19, 55]   ἐπ´ αὐτὸν ἐκτενὲς καὶ φιλάνθρωπον.     δ´ Ἀντίγονος ἀκούσας περιχαρὴς ἦν
[19, 96]   κατηγόρουν, ὑπὲρ ἑαυτῶν δὲ ἀπελογοῦντο.     δ´ Ἀντίγονος ἀντέγραψεν αὐτοῖς, προσμαρτυρῶν
[19, 30]   ἐπεδίωκεν μέχρι τῆς πρότερον ὑπωρίας·     δ´ Ἀντίγονος γενομένου διαστήματος ἐν
[19, 39]   τὴν στρατοπεδείαν πάντων τῶν ἐπιτηδείων.     δ´ Ἀντίγονος διελθὼν τὴν ἔρημον
[19, 77]   ἀμφοτέρους εἰρήνην ἅμα καὶ φιλίαν.     δ´ Ἀντίγονος δυσχρηστούμενος ἐπὶ τούτοις,
[19, 56]   διαφορᾶς ἐφύετο καὶ μεγάλων πολέμων.     δ´ Ἀντίγονος ἐκ τῶν εἰκότων
[19, 55]   μέχρι τινὸς ἐπακολουθήσαντες ἐπανῆλθον ἄπρακτοι.     δ´ Ἀντίγονος ἐν τοῖς ἄλλοις
[19, 77]   περὶ τῆς τῶν πολεμίων διαβάσεως.     δ´ Ἀντίγονος ἐπειδὴ κατήντησεν εἰς
[19, 93]   αὐτὸν παραβαλεῖν εἰς τὴν Συρίαν.     δ´ Ἀντίγονος ἐτύγχανε μὲν ὢν
[19, 26]   κατὰ τάχος εἰς τὴν Γαβηνήν.     δ´ Ἀντίγονος μέχρι μέν τινος
[19, 31]   ἐπιτήδειον ἑώρα κολάζειν τοὺς ἀπειθοῦντας.     δ´ Ἀντίγονος τοὐναντίον χωρὶς δημαγωγίας
[19, 20]   τάλαντα πεντακόσια τῶν βασιλικῶν χρημάτων.     δ´ Ἀντίγονος τοὺς μὲν ἱππεῖς
[19, 58]   ἀπὸ τῆς πρὸς Ἀντίγονον φιλίας.     δ´ Ἀντίγονος τούτους μὲν παρεκάλει
[19, 96]   ἑαυτοὺς προσηκόντως ἐκαραδόκουν τὸ ἀποβησόμενον.     δ´ Ἀντίγονος φιλοποιησάμενος χρόνον τινὰ
[19, 78]   τῷ τῶν Ἰλλυριῶν βασιλεῖ παρέδωκαν.     δ´ Ἀντιγόνου στρατηγὸς Πτολεμαῖος χωρισθέντος
[19, 50]   τὴν Ὀλυμπιάδα παρέδωκε τὴν πόλιν·     δ´ Ἀριστόνους τὸ μὲν πρῶτον
[19, 2]   πεπραγμένοις ἐξέθηκε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.     δ´ ἀσμένως προσδεξάμενος τοὺς λόγους
[19, 50]   ὧν Ἀριστόνους μὲν Ἀμφιπόλεως ἐκυρίευεν,     δ´ ἕτερος Πέλλης. δ´
[19, 12]   μὲν Πίθων τῆς Μηδίας,     δ´ ἕτερος τῆς Βαβυλωνίας σατράπης
[19, 60]   τὴν Ἀσίαν πλεῦσαι πρὸς Ἀντίγονον.     δ´ ἕτερος τῶν στρατηγῶν Πτολεμαῖος
[19, 43]   ἀποχωρεῖν εἰς τὰς ἄνω σατραπείας,     δ´ Εὐμενὴς ἀπεφαίνετο μένειν καὶ
[19, 39]   τὸ κράτιστον μέρος τῆς δυνάμεως.     δ´ Εὐμενὴς καταστοχασάμενος τὸ μέλλον
[19, 40]   θηρία δὲ ἑξήκοντα καὶ πέντε.     δ´ Εὐμενὴς πυθόμενος τὸν Ἀντίγονον
[19, 26]   Ἀντίγονος ἀναζευγνύειν περὶ δευτέραν φυλακήν.     δ´ Εὐμενὴς συλλογιζόμενος ἀληθῶς ὑπέλαβε
[19, 6]   οὐσίαις ἐν τούτοις ὑπῆρχον καταλελεγμένοι.  ~ὁ   δ´ οὖν Ἀγαθοκλῆς ἐπιθυμητὴς ὢν
[19, 26]   αὑτοῖς {ἀντ} ἔχουσι τῆς νίκης.     δ´ οὖν Ἀντίγονος διὰ ταύτης
[19, 48]   κακῶν ὡς ἐπίπαν αἴτιαι καθίστανται.     δ´ οὖν Ἀντίγονος ὁρῶν τὸν
[19, 81]   τῶν καιρῶν τούτων ὑπῆρχον ἀνίκητοι.     δ´ οὖν Δημήτριος παρακαλέσας τὰ
[19, 78]   τὸ διαπολεμεῖν περὶ τῶν ὅλων.     δ´ οὖν Πτολεμαῖος ἐκπολιορκήσας Ὠρωπὸν
[19, 79]   τοῦ πολέμου, ναύαρχον ἐπιστήσας Ἐπαινετόν.     δὲ Ἄγις ἐνεργῶς διαπολεμήσας τοῖς
[19, 36]   στάσιν ἐποίει κατὰ τὴν παρεμβολήν·     δὲ Αἰακίδης ἐκ παντὸς τρόπου
[19, 35]   τῆς παρόδου τὸν Κάσανδρον ἀπέκλεισαν.     δὲ βιάζεσθαι μὲν πρὸς τόπους
[19, 45]   διὰ τοῦτο πολλὴν εὐρυχωρίαν ἐχούσης,     δὲ δεύτερος μείζων ἐγένετο καὶ
[19, 100]   καὶ παρακαλῶν βοηθεῖν τὴν ταχίστην.     δὲ Δημήτριος ἐπειδὴ παραγενόμενος εἰς
[19, 76]   μὲν καταφρονήσαντες τῶν Ῥωμαίων ἀπέστησαν,     δὲ δῆμος εὐθὺς δύναμίν τε
[19, 101]   στρατιώταις πολλὴν τῆς χώρας κατεκληρούχησεν.     δὲ δῆμος, κατὰ νοῦν τῶν
[19, 100]   τοῦ πατρὸς ἐπετέλει μετὰ σπουδῆς·     δὲ καθεσταμένος ὑπὸ Σελεύκου τῆς
[19, 3]   εἰς τὸν ἐκείνου τόπον κατέστησεν.     δὲ καὶ πρὸ τῆς στρατείας
[19, 2]   Συρακούσσαις πολιτείας πᾶσι τοῖς βουλομένοις.     δὲ Καρκῖνος μετ´ Ἀγαθοκλέους πολιτογραφηθεὶς
[19, 77]   Εὐβοέων ὑπὸ τῶν πολεμίων ἐφρουροῦντο.     δὲ Κάσανδρος ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῆς
[19, 67]   δὲ μεθ´ ἑτέρων εἰς Ἀγρίνιον.     δὲ Κάσανδρος ἀπολιπὼν στρατηγὸν Λυκίσκον
[19, 52]   πλεῖστον ἴσχυσε τῶν ἐν Μακεδονίᾳ.     δὲ Κάσανδρος διεγνώκει μὲν ἀνελεῖν
[19, 51]   πιστὰ περὶ τῆς ἀσφαλείας ἔλαβεν.  ~ὁ   δὲ Κάσανδρος ὁρῶν περὶ τὸν
[19, 68]   δεινὸν πλὴν ὀλίγων πάντας ἀπέσφαξαν.     δὲ Κάσανδρος παραγενόμενος εἰς Μακεδονίαν,
[19, 51]   μὲν Μακεδόνες κατεγίνωσκον αὐτῆς θάνατον,     δὲ Κάσανδρος πέμψας τινὰς τῶν
[19, 89]   ὑπερέχοντες τοὺς ἀντιτεταγμένους φυγεῖν ἠνάγκασαν,     δὲ Κάσανδρος πολλοὺς στρατιώτας ἀποβαλὼν
[19, 50]   τὴν πολιορκίαν λῦσαι συνεχώρησεν ἀπαλλάττεσθαι.     δὲ Κάσανδρος προσδεξάμενος ἅπαντας τοὺς
[19, 77]   τὰ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πράγματα.     δὲ Κάσανδρος συνιδὼν τὴν ἐπίνοιαν
[19, 59]   βασιλεῖς πρὸς Πτολεμαῖον πεποίηνται συμμαχίαν,     δὲ Κιτιεὺς καὶ Λαπίθιος, ἔτι
[19, 34]   τις, καταλείπουσα τοῖς ἀγαπῶσι μνημεῖον.     δὲ κόσμος ἦν περὶ μὲν
[19, 46]   κεναῖς προσδοκίαις ἧκε πρὸς Ἀντίγονον.     δὲ κυριεύσας τοῦ σώματος καὶ
[19, 106]   δὲ τῶν σιτηγῶν πλοίων διέφθειρεν·     δὲ λοιπὸς στόλος μεγάλοις περιπεσὼν
[19, 88]   χωρίον ἐρυμνὸν μετὰ τοῦ πατρός,     δὲ Λυκίσκος Εὐρυμενὰς ἐκπολιορκήσας καὶ
[19, 73]   καὶ δυνάμενον ἁδραῖς δυνάμεσιν ἀντιτάσσεσθαι.     δὲ Λυσίμαχος πυθόμενος τὰ πεπραγμένα
[19, 92]   διανοούμενος ἀπροσδόκητον ποιήσασθαι τὴν ἐπίθεσιν.     δὲ Νικάνωρ ἐπειδὴ παραγενηθεὶς ἐπὶ
[19, 92]   Ἀντιγόνου πραττομένοις μετεβάλοντο πρὸς Σέλευκον.     δὲ Νικάνωρ μετ´ ὀλίγων ἀπολειφθεὶς
[19, 40]   τὰ διαστήματα τοῖς ψιλικοῖς τάγμασιν.     δὲ πᾶς ἀριθμὸς ἦν αὐτοῦ
[19, 46]   δὲ πρὸς ἅπαν τὸ στρατόπεδον.     δὲ Πίθων ἐτύγχανε μὲν ἐν
[19, 98]   ἀναφυσηθῆναι συμβῇ πᾶσαν τὴν ἄσφαλτον·     δὲ πλησίον τόπος ἔμπυρος ὢν
[19, 78]   ἀποστέλλειν πρὸς Ἀντίγονον περὶ συμμαχίας.     δὲ Πτολεμαῖος ἀναζεύξας ἐκ τῆς
[19, 80]   ἀκολουθῆσαι μηδένα μήτε τοὺς ἱπποκόμους.     δὲ Πτολεμαῖος, κατὰ νοῦν αὐτῷ
[19, 77]   πρὸς τὴν τῶν Ἑλλήνων ἐλευθέρωσιν.     δὲ Πτολεμαῖος μετὰ παντὸς τοῦ
[19, 85]   Σελεύκου παρὰ πάντα τὰ δίκαια.     δὲ Πτολεμαῖος τοὺς μὲν ἁλόντας
[19, 64]   Κύπρον, ἐντεῦθεν δ´ εἰς Πηλούσιον·     δὲ Πτολεμαῖος τοῦτον μὲν ἐπαινέσας
[19, 91]   ἄκραν, ἧς φύλαξ ἀπεδέδεικτο Δίφιλος.     δὲ Σέλευκος συστησάμενος πολιορκίαν καὶ
[19, 16]   πίστεως, ἀλλ´ εἰς φυλακὴν παρεδόθη,     δὲ συγκαταβὰς αὐτῷ καθηγησάμενος τοῖς
[19, 74]   γινώσκειν ὑπέλαβε τὰ Κασάνδρου πράγματα.     δὲ Τελεσφόρος ἐπειδὴ τάχιστα κατέπλευσεν
[19, 45]   ἐγένετο καὶ πλείω σώματα διέφθειρεν.     δὲ τελευταῖος ἐπέπεσε μὲν ἔαρος
[19, 9]   προσδέξασθαι τὴν τῶν ὅλων ἐπιμέλειαν.     δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἡσυχίαν
[19, 17]   τῆς Περσίδος μεταπέμψασθαι τοξότας μυρίους.     δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὐ
[19, 102]   Ἀγαθοκλέα παραγενόμενον μετὰ δυνάμεως προσεδέξαντο.     δὲ τὸ μὲν πρῶτον φιλανθρώπως
[19, 86]   καὶ τιμὰς ἁδρὰς ἐπηγγείλατο δοῦναι.     δὲ φήσας μηδενὶ τρόπῳ προδώσειν
[19, 72]   ὅλων κριθησόμενοι. δὴ πυθόμενος     δῆμος τῶν Ῥωμαίων καὶ διαγωνιάσας
[19, 86]   καὶ προάγων ἐντίμως. ἦν γὰρ     δυνάστης οὗτος καθ´ ὑπερβολὴν ἐπιεικὴς
[19, 105]   τῆς Εὐρώπης, μέχρι ἂν Ἀλέξανδρος     ἐκ Ῥωξάνης εἰς ἡλικίαν ἔλθῃ,
[19, 2]   εἰπούσης ὅτι τηλικοῦτος ἂν ἦν     ἐκτεθείς, εἴπερ ἐτράφη, μεταμέλεσθαί τε
[19, 11]   ἐπιμεληθεῖσα τῶν τραυμάτων ὥς ποθ´     καιρὸς συνεχώρει, ἑαυτὴν δ´ ἀνακρεμάσασα
[19, 44]   τὰς ἱστορίας συνταξάμενος Ἱερώνυμος     Καρδιανός, ὃς τὸν μὲν ἔμπροσθεν
[19, 2]   ἑπταετοῦς δ´ ὄντος αὐτοῦ παρακληθεὶς     Καρκῖνος ὑφ´ Ἡρακλείδου πρός τινα
[19, 75]   δυναμένων αὐτῶν οὐδαμῶς συμφωνῆσαι. διόπερ     Κάσανδρος ἀπογνοὺς τὰς διαλύσεις διέγνω
[19, 64]   τὴν ἐλευθερίαν. δὴ πυθόμενος     Κάσανδρος ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν Πρεπέλαον,
[19, 51]   οὔσης ἐν πᾶσι Μακεδόσι κριθῆναι     Κάσανδρος φοβηθεὶς μήποτε τὸ πλῆθος
[19, 88]   στρατηγὸς καὶ Λύσανδρος Ἀθηναῖος     κατασταθεὶς ἐπὶ τῆς Λευκάδος ὑπὸ
[19, 66]   ἐπὶ δὲ τούτων Ἀριστόδημος μὲν     κατασταθεὶς ὑπ´ Ἀντιγόνου στρατηγὸς ὡς
[19, 104]   μὲν οὖν χρόνον ἰσόρροπος ἦν     κίνδυνος, φιλοτίμως ἀμφοτέρων τῶν στρατοπέδων
[19, 2]   ὃν δὴ χρόνον Τιμολέων μὲν     Κορίνθιος νικήσας τὴν ἐπὶ τῷ
[19, 48]   ἐπὶ τῷ Πασιτίγρι ποταμῷ Ξενόφιλος     κυριεύων τῶν ἐν Σούσοις χρημάτων,
[19, 59]   τὸ τῆς γυναικὸς ἦθος προϊὼν     λόγος καὶ τὰ πράγματα λαμβάνοντα
[19, 73]   καλούμενον Ἱερὸν κατεστρατοπέδευσεν. ἐφ´ οἷς     Λυσίμαχος διαταραχθεὶς ἐπὶ μὲν τῆς
[19, 14]   πλείους τῶν τετρακοσίων. Πολέμων δ´     Μακεδών, Καρμανίας σατράπης ἀποδεδειγμένος, εἶχε
[19, 72]   γενομένης καθ´ ἅπαν τὸ στρατόπεδον     μὲν Αὔλιος καταισχυνθεὶς ἐπὶ τῇ
[19, 5]   τὴν σύνεσιν ἐξέφυγε τὸν κίνδυνον.     μὲν γὰρ Ἀκεστορίδης εὐλαβηθεὶς τὴν
[19, 70]   δοξάντων δ´ αὐτῶν ἀληθῆ λέγειν     μὲν δῆμος τῶν Ἀκραγαντίνων ἐψηφίσατο
[19, 23]   συνήθειαν τὴν προϋπάρχουσαν τοῖς σατράπαις     μὲν Εὐμενὴς ἐκέλευσε περιενεγκεῖν καὶ
[19, 50]   τὸ γινόμενον ἀπαγγείλαντος τοῖς πολεμίοις     μὲν Κάσανδρος ἐπιπλεύσας ἐκυρίευσε τοῦ
[19, 100]   ἀνακτησάμενον καταβαίνειν συντόμως ἐπὶ θάλασσαν.     μὲν οὖν Δημήτριος ὁρμήσας ἐκ
[19, 50]   τε Πέλλαν καὶ τὴν Ἀμφίπολιν.     μὲν οὖν τῆς Πέλλης κυριεύων
[19, 81]   ἀναστήματος μετὰ ἀγωνίας καὶ διατροπῆς     μὲν ὄχλος ἀνεβόησε μιᾷ φωνῇ
[19, 12]   συναγωνίσασθαι πρὸς Ἀντίγονον. τούτων δ´     μὲν Πίθων τῆς Μηδίας,
[19, 45]   πολλοὺς τῶν ἐνοικούντων διέφθειρεν. ὧν     μὲν πρῶτος ὀλίγα τοῖς ἀνθρώποις
[19, 85]   ὧν ἦσαν ἐπιφανέστατοι Πίθων τε     μετέχων τῆς στρατηγίας ἐπ´ ἴσης
[19, 47]   δὲ ἡγεμόνων Μελέαγρος καὶ Ὀκράνης     Μῆδος καί τινες τῶν ἀξιολόγων
[19, 23]   παρὰ τοῖς πλήθεσιν. ἦν δ´     νοῦς τῶν γεγραμμένων ὅτι τὸ
[19, 2]   ἀνενέγκασα πατέρα. παρ´ τρεφόμενος     παῖς ἐξέβη τήν τε ὄψιν
[19, 59]   αὐτοῦ περὶ ταῦτα παρῆν Ἀγησίλαος     πεμφθεὶς εἰς Κύπρον πρεσβευτής, ἀπαγγέλλων
[19, 64]   Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Πολύκλειτος     πεμφθεὶς ὑπὸ τῶν περὶ Σέλευκον
[19, 45]   ὕδατος παραδόξως ἀθροιζομένου πᾶς μὲν     περὶ τὸ δεῖγμα καὶ Διονύσιον
[19, 98]   μετὰ πνεύματος μοχθηροῦ καὶ πᾶς     περὶ τὸν τόπον ἄργυρος καὶ
[19, 20]   γεμούσης ῥᾳδίως τὸ παραγγελθὲν συντελέσας     Πίθων ἧκεν ἄγων ἱππεῖς μὲν
[19, 59]   δὲ τῶν καιρῶν τούτων Ἀρίστων     πιστευθεὶς ὑπ´ Εὐμενοῦς τῶν ὀστῶν
[19, 108]   ἀμφοτέρων ἐρρωμένως κινδυνευόντων ταχὺ πᾶς     πλησίον τόπος νεκρῶν κατεστρώθη· οἵ
[19, 53]   τὸ ἄστυ κτισάντων, καθάπερ καὶ     ποιητής φησιν οἳ πρῶτοι Θήβης
[19, 64]   νεῶν παραβοηθεῖν τοῖς ἰδίοις ἐπιπλεύσας     Πολύκλειτος ἄφνω συντεταγμένῳ τῷ στόλῳ
[19, 67]   δὲ τούτοις πρασσομένοις Ἀλέξανδρος μὲν     Πολυπέρχοντος ἐκ Σικυῶνος ἀναζευγνύων μετὰ
[19, 35]   ταῖς ἐν Πελοποννήσῳ πόλεσιν Ἀλέξανδρος     Πολυπέρχοντος ἔχων στρατόπεδον. Αἰτωλοὶ δὲ
[19, 79]   ἐνεργέστερον ἐπολιόρκουν. ἐφ´ οἷς παροξυνθεὶς     Πτολεμαῖος ἀπέστειλεν Ἄγιν στρατηγὸν μετὰ
[19, 0]   πρὸς Κάσανδρον. κηʹ Ὡς Πολύκλειτος     Πτολεμαίου ναύαρχος ἐνίκησε τοὺς Ἀντιγόνου
[19, 2]   περὶ τοῦ προειρημένου δυνάστου. Καρκῖνος     Ῥηγῖνος φυγὰς γενόμενος ἐκ τῆς
[19, 55]   δὲ διαφορᾶς καθ´ ἡμέραν αὐξομένης     Σέλευκος ἀναλογιζόμενος τὰ Πίθωνι συμβάντα
[19, 92]   τὰ περὶ τὰς φυλακὰς ἐπιπεσὼν     Σέλευκος ἄφνω πολλὴν ταραχὴν καὶ
[19, 90]   μετρίως ἠθύμουν. οὓς ὁρῶν καταπεπληγμένους     Σέλευκος παρεκάλει, διδάσκων ὅτι τοὺς
[19, 106]   κατακαλύπτειν τὰ τείχη. Ἀμίλκας δ´     στρατηγὸς ἀναλαβὼν τοὺς διασωθέντας ἐκ
[19, 88]   τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν καὶ Μίκυθος     στρατηγὸς καὶ Λύσανδρος Ἀθηναῖος
[19, 73]   διότι τῷ μὲν στόλῳ Λύκων     στρατηγὸς παραπέπλευκεν εἰς τὸν Πόντον,
[19, 82]   ἄλλοι φίλοι πάντες καὶ Πίθων     συνεστρατευμένος μὲν Ἀλεξάνδρῳ, συγκαθιστάμενος δὲ
[19, 2]   καὶ Μάνιον Φούλβιον, Ἀγαθοκλῆς δ´     Συρακόσιος τύραννος ἐγένετο τῆς πόλεως.
[19, 44]   ἐν τοῖς τραυματίαις αἰχμάλωτος καὶ     τὰς ἱστορίας συνταξάμενος Ἱερώνυμος
[19, 63]   τὴν Εὐρώπην διέξιμεν. Ἀπολλωνίδης γὰρ     ταχθεὶς ὑπὸ Κασάνδρου στρατηγὸς ἐπὶ
[19, 88]   πρὸς Κάσανδρον. διὸ καὶ Λυκίσκος     τεταγμένος ἐπὶ τῆς Ἀκαρνανίας στρατηγὸς
[19, 14]   ἱππέων δὲ τετρακοσίων. Στάσανδρος δ´     τῆς Ἀρίας καὶ Δραγγινῆς σατράπης,
[19, 75]   ~Κατὰ δὲ τὴν Ἀσίαν Κάσανδρος     τῆς Καρίας κυριεύων πιεζούμενος τῷ
[19, 55]   αὐτοῦ καταντήσαντος εἰς Βαβυλῶνα Σέλευκος     τῆς χώρας σατράπης δωρεαῖς τε
[19, 26]   πρὸς δὲ τούτοις τοῖς ἀγαθοῖς     τόπος αὐτὸς συνήργει, ποταμοὺς ἔχων
[19, 98]   ἐπιπλεούσης δὲ τῆς ἀσφάλτου πελαγίας     τόπος φαίνεται τοῖς ἐξ ἀποστήματος
[19, 21]   Εὐμενὴς μὲν γὰρ καὶ Ἀντιγένης     τῶν ἀργυρασπίδων ἡγούμενος καὶ πάντες
[19, 41]   δὲ πρὸ τῆς παρατάξεως Ἀντιγένης     τῶν ἀργυρασπίδων στρατηγὸς ἔπεμψεν ἕνα
[19, 33]   Ἕλλησι νομίμων ἐξηλλαγμένον. ~Κητεὺς γὰρ     τῶν ἐκ τῆς Ἰνδικῆς ἀπηντηκότων
[19, 65]   ἑσπέραν νευόντων μερῶν. Ἀγαθοκλῆς γὰρ     τῶν Συρακοσίων δυνάστης κατέχων φρούριον
[19, 103]   ~Ἅμα δὲ τούτοις πρασσομένοις Δεινοκράτης     τῶν Συρακοσίων φυγάδων ἡγούμενος πρὸς
[19, 74]   τοῖς Αἰτωλοῖς συμμιξάντων πάλιν ἐπελθὼν     Φίλιππος μάχῃ ἐκράτησεν καὶ πολλοὺς
[19, 53]   τῶν Ἑλλήνων ἡγεμονίας ἀμφισβητησάντων Ἀλέξανδρος     Φιλίππου κατὰ κράτος ἐκπολιορκήσας κατέσκαψεν.
[19, 31]   τῶν ὅπλων καὶ τῶν ἵππων     φρυαγμὸς ἐν χερσὶν ἐδόκει πᾶσιν
[19, 31]   ὡς ἂν ἐν τέτταρσι πλέθροις     ψόφος τῶν ὅπλων καὶ τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006