Alphabétiquement     [«   »]
αὐτόνομοι 1
αὐτονόμους 4
αὐτονόμων 1
αὐτὸς 58
αὐτοῦ 53
αὑτοῦ 9
αὐτούς 2
Fréquences     [«    »]
54 Ἀντιγόνου
54 αὐτὸν
56 αὐτῷ
58 αὐτὸς
60 παρὰ
61 Ἀντίγονος
61 ταῦτα
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

αὐτὸς


Livre, Chap.
[19, 24]   πεποιημένος. δὴ πυθόμενος καὶ  αὐτὸς   ἀνέζευξε, διεγνωκὼς ἀπαντᾶν τοῖς πολεμίοις
[19, 40]   μετὰ τῶν ἀρίστων ἱππέων, καὶ  αὐτὸς   ἀντετάξατο, ἐπὶ τὸ λαιὸν κέρας
[19, 65]   τοὺς ἱππεῖς ἀπέστειλεν ἐκ Συρακουσσῶν,  αὐτὸς   δ´ ἀναλαβὼν ναῦς ἡμιολίας νυκτὸς
[19, 80]   καὶ τὰ βαρέα τῶν ταγμάτων,  αὐτὸς   δ´ ἀναλαβὼν τούς τε ἱππεῖς
[19, 59]   τὴν ἀναγκάσουσαν πειθαρχεῖν τοὺς ἐνοικοῦντας.  αὐτὸς   δ´ ἐπανελθὼν εἰς τὴν πρὸς
[19, 46]   πεζοὺς μὲν ξένους τρισχιλίους πεντακοσίους.  αὐτὸς   δὲ ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν παρῆλθεν
[19, 37]   παρασκευάσασθαι δέχ´ ἡμερῶν ἄπυρα σιτία,  αὐτὸς   δὲ διαδοὺς λόγον ἐπ´ Ἀρμενίας
[19, 85]   προσέταξεν ἐπὶ τὰς νομαρχίας διελεῖν,  αὐτὸς   δὲ θάψας τῶν ἰδίων τοὺς
[19, 24]   μὲν πλήθη πρὸς εὔνοιαν προεκαλέσατο,  αὐτὸς   δὲ κατὰ τὴν μέθην συμπεριενεχθεὶς
[19, 88]   πόλεις, διακελευσάμενος στρατολογεῖν ὡς πλείστους,  αὐτὸς   δὲ μεθ´ ἧς εἶχε δυνάμεως
[19, 100]   Εὐτελῆ καὶ τὴν Ἐρυθρὰν θάλατταν,  αὐτὸς   δὲ μεθ´ ὧν εἶχε στρατιωτῶν
[19, 84]   ἱππέων καταπλαγέντες πρὸς φυγὴν ὥρμησαν·  αὐτὸς   δὲ μετ´ ὀλίγων ἀπολειφθεὶς καὶ
[19, 67]   τούτῳ μὲν παρήγγειλε βοηθεῖν Ἀκαρνᾶσιν,  αὐτὸς   δὲ μετὰ δυνάμεως παρελθὼν ἐπὶ
[19, 77]   ἐπὶ τῆς ἐν Χαλκίδι φρουρᾶς,  αὐτὸς   δὲ μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως
[19, 59]   Ἀνδρόνικον κατέλιπεν ἐπὶ τῆς πολιορκίας,  αὐτὸς   δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας
[19, 79]   τὰς προσόδους τῶν ἐκπεπτωκότων βασιλέων,  αὐτὸς   δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως ἐκπλεύσας
[19, 18]   ἀπειθοῦντος {δὲ} Ξενοφίλου τοῦ θησαυροφύλακος,  αὐτὸς   δὲ μετὰ τῆς στρατιᾶς ἀνέζευξεν
[19, 66]   πλήθη βοηθεῖν τοῖς Ἀντιγόνου πράγμασιν,  αὐτὸς   δὲ μετὰ τῶν μισθοφόρων διαβὰς
[19, 48]   κύριος ὢν ὁμολογουμένως τῆς Ἀσίας,  αὐτὸς   δὲ μετὰ τῶν φίλων συνεδρεύσας
[19, 6]   ἅμ´ ἡμέρᾳ εἰς τὸ Τιμολεόντιον,  αὐτὸς   δὲ μεταπεμπόμενος τοὺς περὶ Πείσαρχον
[19, 58]   εἰς τὸν ἐνιαυτὸν ἐγίνετο δαπάνημα.  αὐτὸς   δὲ πανταχόθεν ἀθροίσας ὑλοτόμους καὶ
[19, 61]   ἀγαγὼν ἐλπίδας ἐξαπέστειλεν εἰς Πελοπόννησον·  αὐτὸς   δὲ παρὰ Ῥοδίων μεταπεμψάμενος ναῦς
[19, 48]   μὴ μετανοήσας πάλιν αὐτὸν ἀποκλείσῃ·  αὐτὸς   δὲ παραλαβὼν τὴν ἐν Σούσοις
[19, 64]   ἐπιμελητὴν τῆς Μεγάλης πόλεως ἀπέλιπεν,  αὐτὸς   δὲ παρελθὼν εἰς τὴν Ἀργείαν
[19, 85]   ἀπέστειλεν, ἀξιῶν βοηθεῖν τὴν ταχίστην·  αὐτὸς   δὲ παρελθὼν εἰς Τρίπολιν τῆς
[19, 64]   περὶ τούτων πρεσβείας παρ´ Ἀντιγόνου.  αὐτὸς   δὲ παρῆλθεν ἐπὶ τὸ καλούμενον
[19, 64]   τοὺς πολεμίους τὴν πάροδον ποιήσασθαι,  αὐτὸς   δὲ πάσαις ταῖς ναυσὶν ἐπιπλεύσας
[19, 57]   ξενολογήσαντα τοὺς ἱκανοὺς διαπολεμεῖν Κασάνδρῳ.  αὐτὸς   δὲ πᾶσαν τὴν Ἀσίαν, ἧς
[19, 103]   πᾶσαν ὑφ´ ἑαυτὸν ποιήσασθαι Σικελίαν,  αὐτὸς   δὲ προσδεξάμενος τοὺς ἐκ Μεσσήνης
[19, 32]   εἰς τὴν αὔριον τὴν ἀναίρεσιν,  αὐτὸς   δὲ πρώτης φυλακῆς ἀρχομένης ἀνέζευξε
[19, 5]   τοὺς ἐπὶ τὴν ἀναίρεσιν ἀποσταλέντας.  αὐτὸς   δὲ ῥάκη περιβαλόμενος ἀνοδίᾳ τὴν
[19, 61]   πρὸς μὲν τοῦτον συνέθετο φιλίαν,  αὐτὸς   δὲ συναγαγὼν τῶν τε στρατιωτῶν
[19, 55]   σατράπην Ἀσπίσαν, ἕνα τῶν ἐγχωρίων,  αὐτὸς   δὲ τὰ χρήματα πάντα διαγνοὺς
[19, 69]   ἔτη δύο πρὸς τοῖς εἴκοσιν.  αὐτὸς   δὲ τὴν ἄλλην δύναμιν ἀνέλαβε
[19, 93]   αὑτοῦ καὶ φαίνεσθαι βασιλείας ἄξιον.  αὐτὸς   δὲ τὴν δύναμιν ἀναλαβὼν ἀνέζευξεν
[19, 93]   Σαμάρειαν καὶ Γάζαν τῆς Συρίας,  αὐτὸς   δὲ τὴν δύναμιν ἀναλαβὼν καὶ
[19, 26]   Εὐμενὴς νυκτὸς ἐπιτίθεσθαι τῷ χάρακι·  αὐτὸς   δὲ τὴν μὲν ἀποσκευὴν προαπέστειλε,
[19, 100]   μὲν πεντακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ χιλίους,  αὐτὸς   δέ, τοῦ χρόνου συντρέχοντος ἐν
[19, 26]   Πίθωνι προσέταξε κατὰ σχολὴν ἀκολουθεῖν,  αὐτὸς   δὲ τοὺς ἱππεῖς ἀναλαβὼν ἤλαυνεν
[19, 24]   δυνάμεως ἀφηγουμένου Πευκέστου καὶ Ἀντιγένους,  αὐτὸς   δὲ φορίῳ κομιζόμενος ἐπηκολούθει τοῖς
[19, 40]   υἱῷ Δημητρίῳ, μεθ´ οὗ καὶ  αὐτὸς   διαγωνίζεσθαι διεγνώκει· τοὺς δὲ πεζοὺς
[19, 29]   ἱππέων τριακοσίων, μεθ´ ὧν καὶ  αὐτὸς   ἐκινδύνευε· πρόταγμα δὲ τούτων ἐκ
[19, 77]   μένοντος Κασάνδρου περὶ τὴν Εὔβοιαν  αὐτὸς   ἔρημον καταλάβῃ Μακεδονίαν τῶν ἀμυνομένων
[19, 43]   δύο μέρη διελόμενος τοὺς μὲν  αὐτὸς   ἔχων ἐφήδρευε τοῖς περὶ τὸν
[19, 82]   ἔταξε, καθ´ τὸν κίνδυνον  αὐτὸς   ἤμελλε ποιεῖσθαι, πρώτους μὲν τοὺς
[19, 73]   δὲ χράτιστον τῆς δυνάμεως ἀναλαβὼν  αὐτὸς   ἠπείγετο, σπεύδων συνάψαι τοῖς πολεμίοις.
[19, 4]   Ἀγαθοκλῆς ἐκ τῶν κινδύνων ἐρρύσατο.  αὐτὸς   μὲν γὰρ λαμπρότατα πάντων ἀγωνισάμενος
[19, 44]   δύναμιν ἅπασαν ἀναλαβὼν εἰς Μηδίαν  αὐτὸς   μὲν ἔν τινι κώμῃ παρεχείμασεν
[19, 19]   παρ´ ὅλην τὴν ὁδὸν τάξας  αὐτὸς   μὲν μετὰ τῆς φάλαγγος προῆγεν,
[19, 55]   περιχαρὴς ἦν ἐπὶ τῷ δοκεῖν  αὐτὸς   μὲν μὴ συνηναγκάσθαι προσενεγκεῖν τὰς
[19, 4]   τῶν Συρακοσίων πλησίον τῆς Γέλας  αὐτὸς   μὲν νυκτὸς παρεισέπεσεν εἰς τὴν
[19, 16]   καὶ δεύτερος διὰ ταύτης ἐκπηδήσας  αὐτὸς   μὲν οὐκ ἔτυχε πίστεως, ἀλλ´
[19, 40]   συναγωνιζομένων αὐτοῖς ἱππέων ἐπιλέκτων καὶ  αὐτὸς   μετὰ τούτων ἔμελλε κινδυνεύειν· συνῆν
[19, 107]   πολιτικῶν. μετ´ ὀλίγον δὲ καὶ  αὐτὸς   παραγενόμενος προδοσίαν ἐνεκάλεσε καὶ μετάθεσιν
[19, 15]   διδόναι καθ´ ὅ, τι ἂν  αὐτὸς   προαιρῆται. μισθοδοτήσας δὲ τοὺς Μακεδόνας
[19, 71]   Ταραντίνων περὶ τὴν παρασκευὴν ὄντων  αὐτὸς   συνεκπλεύσας εἰς τὸν Ἀκράγαντα παρέλαβε
[19, 26]   τούτοις τοῖς ἀγαθοῖς τόπος  αὐτὸς   συνήργει, ποταμοὺς ἔχων καὶ χαράδρας
[19, 62]   τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας ἔγραψε καὶ  αὐτὸς   τὰ παραπλήσια, βουλόμενος εἰδέναι τοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006