Alphabétiquement     [«   »]
Μεσσηνίων 5
μέσῳ 2
μέσων 1
μετ´ 40
μετὰ 170
μετά 1
Μετὰ 3
Fréquences     [«    »]
40 ἐξ
40 Κασάνδρου
39 στρατιώτας
40 μετ´
40 πλῆθος
40 πολεμίων
42 πλείους
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

μετ´


Livre, Chap.
[19, 2]   τοῖς βουλομένοις. δὲ Καρκῖνος  μετ´   Ἀγαθοκλέους πολιτογραφηθεὶς καὶ μετὰ ταῦτα
[19, 16]   καὶ ταῖς εὐχειρίαις διὰ τὴν  μετ´   Ἀλεξάνδρου στρατείαν Ξενοπείθη μὲν τὸν
[19, 22]   Μακεδόνες καὶ τῶν ἑταίρων οἱ  μετ´   Ἀλεξάνδρου στρατεύσαντες, τοῦ δ´ ἑξῆς
[19, 9]   τὴν στρατηγίαν, μὴ μέντοι γε  μετ´   ἄλλων ἄρξειν· οὐ γὰρ ὑπομενεῖν,
[19, 62]   μὲν ἀκούσας τὰ δεδογμένα τοῖς  μετ´   Ἀντιγόνου Μακεδόσι περὶ τῆς τῶν
[19, 42]   ταῖς προθυμίαις προεχόντων, τῶν δὲ  μετ´   Ἀντιγόνου τῷ πλήθει περιγινομένων πολλοὶ
[19, 64]   ἐπιὼν τὰς ἐν Πελοποννήσῳ πόλεις  μετ´   Ἀριστοδήμου τὰς μὲν ὑπὸ Κασάνδρου
[19, 76]   στρατηγὸν αὐτοκράτορα Γάιον Μάνιον καὶ  μετ´   αὐτοῦ κατὰ τὸ πάτριον ἔθος
[19, 72]   προεχειρίσαντο τότε Κόιντον Φάβιον καὶ  μετ´   αὐτοῦ Κόιντον Αὔλιον ἵππαρχον. οὗτοι
[19, 15]   τὴν ἐξουσίαν τῆς αἱρέσεως τοῖς  μετ´   αὐτοῦ Μακεδόσιν, συγκαταπεπολεμηκόσιν Ἀλεξάνδρῳ τὴν
[19, 42]   ἀντιτεταγμένων. διόπερ Εὐμενὴς ὁρῶν τοὺς  μετ´   αὐτοῦ πανταχόθεν ἐλαττουμένους ἐξῆγεν ἐκ
[19, 36]   ἐν τῇ Περραιβίᾳ, διέφθειρε τῶν  μετ´   αὐτοῦ στρατιωτῶν τοὺς πλείστους χρήμασιν,
[19, 12]   ἀξιῶν βοηθεῖν τοῖς βασιλεῦσι καὶ  μετ´   αὐτοῦ συναγωνίσασθαι πρὸς Ἀντίγονον. τούτων
[19, 15]   ἤκουσε τοὺς σατράπας καὶ τὰς  μετ´   αὐτῶν δυνάμεις συνεληλυθυίας τοῖς Μακεδόσιν,
[19, 90]   οἱ συνόντες φίλοι θεωροῦντες ὅτι  μετ´   αὐτῶν μέν εἰσι παντελῶς ὀλίγοι
[19, 40]   ἀποθεωρεῖν. οἱ δὲ σύμπαντες ἦσαν  μετ´   Εὐμενοῦς κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν
[19, 41]   πρεσβυτέρους διαμάχεσθαι, παρὰ δὲ τοῖς  μετ´   Εὐμενοῦς παρατασσομένοις παρακελευσμὸς καὶ βοὴ
[19, 42]   ἱππομαχίας καρτερᾶς καὶ τῶν μὲν  μετ´   Εὐμενοῦς ταῖς προθυμίαις προεχόντων, τῶν
[19, 76]   εὐθὺς ἐρύσαντο τῶν ἐπικειμένων φόβων,  μετ´   ὀλίγας δ´ ἡμέρας ἐκταξάντων ἀμφοτέρων
[19, 75]   τοῦτον τὸν τρόπον ὑπετάγησαν Ἀντιγόνῳ.  μετ´   ὀλίγας δ´ ἡμέρας ἐλθόντων πρὸς
[19, 110]   παραχρῆμα πρέσβεις ἐκπέμψαντες προσέθεντο Καρχηδονίοις·  μετ´   ὀλίγας δ´ ἡμέρας οἵ τε
[19, 75]   ὅμηρον Ἀγάθωνα τὸν ἀδελφὸν καὶ  μετ´   ὀλίγας ἡμέρας μεταμεληθεὶς ἐπὶ ταῖς
[19, 64]   αὐτὸν τὸν Θεόδοτον τραυματίαν γενόμενον  μετ´   ὀλίγας ἡμέρας τελευτῆσαι. Πολύκλειτος μὲν
[19, 14]   μὲν πρῶτον ἀνεχώρησεν εἰς Μηδίαν,  μετ´   ὀλίγον δ´ εἰς τὴν Βαβυλῶνα
[19, 101]   ἐπελέκησε κατὰ τὸ πάτριον ἔθος.  μετ´   ὀλίγον δὲ ἐμβαλὼν εἰς τὴν
[19, 107]   πλήθει πολὺ προτερῆσαι τῶν πολιτικῶν.  μετ´   ὀλίγον δὲ καὶ αὐτὸς παραγενόμενος
[19, 71]   πρῶτον ἀπέστησαν αὐτὸν τῆς στρατηγίας,  μετ´   ὀλίγον δὲ καὶ βάλλειν τοῖς
[19, 74]   πρῶτον ἐπεχείρει λεηλατεῖν τὴν Αἰτωλίαν,  μετ´   ὀλίγον δὲ πυθόμενος Αἰακίδην τὸν
[19, 10]   τῶν μεθορίων τῆς Βρεττίων χώρας,  μετ´   ὀλίγον δὲ τῆς πολιτικῆς δυνάμεως
[19, 83]   προετέρουν οἱ περὶ τὸν Δημήτριον.  μετ´   ὀλίγον δὲ τῶν περὶ Πτολεμαῖον
[19, 80]   τότε μὲν ἀπῆρεν εἰς Αἴγυπτον,  μετ´   ὀλίγον δὲ χρόνον παροξυνόμενος ὑπὸ
[19, 0]   Ὡς Ῥωμαῖοι μάχῃ νικήσαντες Σαμνίτας  μετ´   ὀλίγον Καμπανοὺς ἀποστάντας προσηγάγοντο. μʹ
[19, 41]   Ἀλεξάνδρου τὰ ὅλα κατειργασμένους; οὓς  μετ´   ὀλίγον ὄψονται καὶ τῶν βασιλέων
[19, 48]   Ἀρίαν ἀπέστειλεν Εὔιτον· τελευτήσαντος δὲ  μετ´   ὀλίγον χρόνον ἀντικατέστησεν Εὐαγόραν, ἄνδρα
[19, 42]   εἰς χιλίους πεντακοσίους. Εὐμενὴς δὲ  μετ´   ὀλίγων ἀπολειφθεὶς ἐπ´ ἄκρου τοῦ
[19, 92]   πρὸς Σέλευκον. δὲ Νικάνωρ  μετ´   ὀλίγων ἀπολειφθεὶς καὶ δεδιὼς μὴ
[19, 84]   πρὸς φυγὴν ὥρμησαν· αὐτὸς δὲ  μετ´   ὀλίγων ἀπολειφθεὶς καὶ δεόμενος ἑκάστου
[19, 4]   Κροτωνιατῶν πόλιν ἐπιχειρήσας ἐξέπεσε καὶ  μετ´   ὀλίγων εἰς Τάραντα διεσώθη. ταχθεὶς
[19, 52]   Μακεδονίαν ἐξεπήδησεν ἐκ τῆς πόλεως  μετ´   ὀλίγων, πορευθεὶς δὲ ἐκ τῆς
[19, 36]   καὶ μηχανάς, διανοούμενος πολιορκεῖν τοὺς  μετ´   Ὀλυμπιάδος καὶ κατὰ γῆν καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006