Alphabétiquement     [«   »]
ἀλλοτριώτατα 1
ἄλλους 11
ἄλλῳ 1
ἄλλων 48
ἁλμυρίδα 1
ἁλόντας 2
ἁλόντες 1
Fréquences     [«    »]
47 εἶναι
47 καθ´
47 ὧν
48 ἄλλων
48 τούτοις
49 Ἀντίγονον
49 στρατιωτῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ἄλλων


Livre, Chap.
[19, 64]   τὸν δὲ Περίλαον καὶ τῶν  ἄλλων   αἰχμαλώτων τινὰς ἀπέλυσεν, ἐλθούσης περὶ
[19, 43]   τέκνων καὶ γυναικῶν καὶ πολλῶν  ἄλλων   ἀναγκαίων σωμάτων. τότε μὲν οὖν
[19, 105]   τὸ δὲ γεγονὸς μηδενὶ τῶν  ἄλλων   ἀπαγγεῖλαι. ποιήσαντος δ´ αὐτοῦ τὸ
[19, 42]   ταχὺ τοὺς ἀντιστάντας τρεψάμενοι τῶν  ἄλλων   ἁπάντων ἐκυρίευσαν. ἅμα δὲ τούτοις
[19, 34]   τιμῇ· καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν  ἄλλων   ἁπάντων θεωρεῖσθαι τοὺς πρεσβυτέρους πολὺ
[19, 9]   στρατηγίαν, μὴ μέντοι γε μετ´  ἄλλων   ἄρξειν· οὐ γὰρ ὑπομενεῖν, ὧν
[19, 53]   οἱ καταλειφθέντες ἐξέπεσον μετὰ τῶν  ἄλλων   Βοιωτῶν ὑπὸ Πελασγῶν. οὐκ ὀλίγοις
[19, 8]   διὰ τὴν προγεγενημένην φιλίαν, τῶν  ἄλλων   δὲ τοὺς μὲν ἀλλοτριώτατα διακειμένους
[19, 3]   τὸ μέγεθος ὥστε μηδένα τῶν  ἄλλων   δύνασθαι ῥᾳδίως χρῆσθαι τῷ βάρει
[19, 48]   τε τῶν στεφάνων καὶ τῶν  ἄλλων   δωρεῶν, ἔτι δὲ ἐκ τῶν
[19, 42]   διδοὺς ἑαυτὸν συνεπεσπάσατο καὶ τῶν  ἄλλων   εἰς χιλίους πεντακοσίους. Εὐμενὴς δὲ
[19, 4]   κατέβαλον εἰς τριακοσίους. τῶν δ´  ἄλλων   ἐπιβαλομένων μὲν φεύγειν διά τινος
[19, 97]   ἡμέρας, ἀπορούμενος ὕδατος καὶ τῶν  ἄλλων   ἐπιτηδείων ἁπάντων, οὔθ´ ἡμᾶς δύνασαι
[19, 16]   σίτου τε πλῆθος καὶ τῶν  ἄλλων   ἐπιτηδείων ἔχοντος ἐβουλεύοντο πότερον χρὴ
[19, 92]   Εὔαγρον πεσεῖν καί τινας τῶν  ἄλλων   ἡγεμόνων. οὗ συμβάντος οἱ πλείους
[19, 43]   οἵ τε σατράπαι καὶ τῶν  ἄλλων   ἡγεμόνων τε καὶ στρατιωτῶν οἱ
[19, 0]   ιεʹ Ὡς Εὐμενῆ καὶ τῶν  ἄλλων   ἡγεμόνων τοὺς ἀλλοτρίως πρὸς αὐτὸν
[19, 8]   μόνον ἐγκληθέντες ὅτι χαριέστεροι τῶν  ἄλλων   ἦσαν. τῶν δὲ φυγόντων οἱ
[19, 29]   ψιλοῖς τάγμασιν ἐπιλέκτοις· τῶν δ´  ἄλλων   θηρίων τὰ πλείω μὲν τῆς
[19, 35]   οἱ καταλειφθέντες· τῶν μὲν γὰρ  ἄλλων   θηρίων {τῶν} κατὰ τὴν προτέραν
[19, 48]   τε χρυσῆν ἀναδενδράδα καὶ πλῆθος  ἄλλων   κατασκευασμάτων, τῶν πάντων συναγομένων εἰς
[19, 62]   ἐξέπεμψεν εἰς Πελοπόννησον, τῶν δ´  ἄλλων   ναύαρχον καταστήσας Διοσκουρίδην τὸν ἀδελφιδοῦν
[19, 33]   τέλους καὶ θυσιῶν καὶ τῶν  ἄλλων   νομίμων εἴργεσθαι διὰ παντὸς ὡς
[19, 59]   ὅτι Νικοκρέων μὲν καὶ τῶν  ἄλλων   οἱ κράτιστοι βασιλεῖς πρὸς Πτολεμαῖον
[19, 54]   τοῦ τείχους ἀνέστησαν καὶ τῶν  ἄλλων   οἱ μὲν ᾠκοδόμησαν κατὰ δύναμιν,
[19, 41]   τὰ ἑξήκοντα ἔτη, τῶν δ´  ἄλλων   οἱ πλείους μὲν περὶ τὰ
[19, 85]   ἐκ Κιλικίας στρατιώτας καὶ τῶν  ἄλλων   ὅσοι παρεφύλαττον πόλεις
[19, 70]   διόπερ αὐτὸν συνέβη καὶ τῶν  ἄλλων   οὐκ ὀλίγοις προσκόψαι, μάλιστα δ´
[19, 94]   ἔρημον ἐπινεμόντων οὗτοι πολὺ τῶν  ἄλλων   προέχουσι ταῖς εὐπορίαις, τὸν ἀριθμὸν
[19, 67]   Ἀλεξίωνος τοῦ Σικυωνίου καί τινων  ἄλλων   προσποιουμένων εἶναι φίλων ἀνῃρέθη,
[19, 21]   συμβαίνει τὴν χώραν ταύτην τῶν  ἄλλων   σατραπειῶν. ~ὡς δέ ποθ´ ἧκον
[19, 15]   τῶν θηρίων χρείας. τῶν δ´  ἄλλων   σατραπῶν ἕκαστος ἔτρεφε τοὺς ἐκ
[19, 24]   σπεύδων δὲ καὶ παρὰ τῶν  ἄλλων   σατραπῶν καὶ στρατηγῶν ὥσπερ ὅμηρα
[19, 23]   τοῖς τε ἡγεμόσι καὶ τῶν  ἄλλων   στρατιωτῶν τοῖς πλείστοις, τὸ δὲ
[19, 89]   ἀλλὰ βοήθειαν μεταπεμψάμενοι παρὰ τῶν  ἄλλων   συμμάχων πρὸ τῶν τειχῶν παρετάξαντο.
[19, 5]   ἀπὸ τῶν ὅπλων καὶ τῶν  ἄλλων   συσσήμων ὑπολαβόντες εἶναι τὸν Ἀγαθοκλέα
[19, 79]   εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν καὶ τῶν  ἄλλων   τὰ ὅπλα παρελόμενος καὶ τὰ
[19, 25]   τὰς ἰδίας σατραπείας, τῶν δὲ  ἄλλων   τοῖς μὲν χώραν πολλὴν δώσειν,
[19, 40]   δὲ τοὺς ξένους καὶ τῶν  ἄλλων   τοὺς εἰς τὰ Μακεδονικὰ καθωπλισμένους,
[19, 16]   τῆς πέτρας ὕψος, τῶν δ´  ἄλλων   τοὺς μὲν κατασφάξαντες, τοὺς δὲ
[19, 64]   τε Περίλαον ἁλῶναι καὶ τῶν  ἄλλων   τοὺς μὲν πεσεῖν μαχομένους, οὓς
[19, 63]   ἐξόδου ζῶντας κατέκαυσε, τῶν δ´  ἄλλων   τοὺς μὲν πλείους ἐφυγάδευσεν, ὀλίγους
[19, 35]   θυγατέρας, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν  ἄλλων   τῶν ἀξιολογωτάτων φίλων τοὺς συγγενεῖς,
[19, 22]   τῆς Περσίδος ἱερείων καὶ τῶν  ἄλλων   τῶν εἰς εὐωχίαν καὶ πανήγυριν
[19, 106]   βελῶν καὶ σίτου καὶ τῶν  ἄλλων   τῶν εἰς πόλεμον χρησίμων τὴν
[19, 6]   τ´ ἐκ Μοργαντίνης καὶ τῶν  ἄλλων   τῶν ἐν τῇ μεσογείῳ πόλεων
[19, 62]   Νικοκρέοντος τοῦ βασιλέως καὶ τῶν  ἄλλων   τῶν συμμαχούντων διαπολεμεῖν τοῖς ἐναντιουμένοις.
[19, 57]   τε καὶ βελῶν καὶ τῶν  ἄλλων   τῶν χρησίμων ἐποίουν· Ἀντίγονος δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006