Alphabétiquement     [«   »]
γάμου 1
γαμουμένας 1
γαμοῦντας 1
γὰρ 181
γάρ 5
γε 9
γεγενημένας 2
Fréquences     [«    »]
172 κατὰ
170 μετὰ
171
181 γὰρ
186 ἐπὶ
188 τὰς
191 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

γὰρ


Livre, Chap.
[19, 9]   ἄσμενοι τὴν μεταβολὴν προσεδέξαντο· ἐπηγγέλλετο  γὰρ   Ἀγαθοκλῆς κατὰ τὴν ἐκκλησίαν καὶ
[19, 2]   περιλαβόντες ἔτη ἑπτά. ~Ἐπ´ ἄρχοντος  γὰρ   Ἀθήνησι Δημογένους Ῥωμαῖοι μὲν κατέστησαν
[19, 8]   πασχόντων τύχην ἐλεήσειεν. ~πᾶσαι μὲν  γὰρ   αἱ πύλαι τῆς πόλεως ἐκλείσθησαν,
[19, 76]   αὐτοὺς διελύσαντο πρὸς Ῥωμαίους· τοὺς  γὰρ   αἰτίους τῆς ταραχῆς ἐξέδωκαν, οἳ
[19, 5]   ἐξέφυγε τὸν κίνδυνον. μὲν  γὰρ   Ἀκεστορίδης εὐλαβηθεὶς τὴν στάσιν καὶ
[19, 15]   κοινῇ περὶ τῶν συμφερόντων· ἕστατο  γὰρ   Ἀλεξάνδρῳ τετελευτηκότι σκηνὴ καὶ κατὰ
[19, 35]   ἐλεφάντων οἱ καταλειφθέντες· τῶν μὲν  γὰρ   ἄλλων θηρίων {τῶν} κατὰ τὴν
[19, 51]   δόξῃ δικαίᾳ περιπεπτωκέναι τιμωρίᾳ· εὐλαβεῖτο  γὰρ   ἅμα καὶ τὸ περὶ αὐτὴν
[19, 25]   διελύθησαν δὲ χωρὶς μάχης· προβεβλημένοι  γὰρ   ἀμφότεροι ποταμόν τινα καὶ χαράδραν
[19, 15]   ταύτης θεραπεύων τὸν ἄνδρα·  γὰρ   ἂν τῶν στασιαζόντων οὗτος προσθοῖτο,
[19, 109]   σκεπάζοντα τῶν ὅπλων συνέτριβον· οἱ  γὰρ   ἄνδρες οὗτοι μναιαίους λίθους βάλλειν
[19, 11]   ἐποίησε μισῆσαι τὴν ὠμότητα· πάντες  γὰρ   ἀνεμιμνήσκοντο τῶν Ἀντιπάτρου λόγων, ὃς
[19, 60]   ἐπὶ Ἰωνίας καὶ Λυδίας· ἐγεγράφει  γὰρ   Ἀντίγονος αὐτῷ βοηθεῖν τῇ παραλίῳ
[19, 26]   ἀποχωρήσειν εἰς τὴν Γαβηνήν· αὕτη  γὰρ   ἀπέχουσα τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀκέραιος
[19, 100]   τοῖς περὶ τὸν Ἀντίγονον· οἱ  γὰρ   Ἄραβες συστραφέντες εἰς ἑξακισχιλίους, ἐπιπλεύσαντες
[19, 30]   τῆς νίκης ἔτυχεν. οἱ μὲν  γὰρ   ἀργυράσπιδες οἱ παρ´ Εὐμενεῖ καὶ
[19, 48]   συντόμως αὐτοῖς ἐπιστῆναι τιμωρίαν· αἱ  γὰρ   ἀσεβεῖς χρεῖαι τοῖς μὲν δυνάσταις
[19, 57]   Εὐμενῆ μάχην, ποιήσασθαι μερισμόν· καὶ  γὰρ   αὐτοὺς κεκοινωνηκέναι τοῦ πολέμου. εἰ
[19, 100]   τοὺς βαρβάρους ἐάσας ἀτιμωρήτους· δόξειν  γὰρ   αὐτοὺς τετευχέναι συγγνώμης οὐ δι´
[19, 45]   διαφόροις ἐχρῶντο κρίσεσιν. οἱ μὲν  γὰρ   αὐτῶν εἰς τὰ πλοῖα συνέφυγον,
[19, 11]   φυλακὴν καταθεμένη κακουχεῖν ἐπεχείρησε· περιοικοδομήσασα  γὰρ   αὐτῶν ἐν βραχεῖ τόπῳ τὰ
[19, 94]   πολὺ πλείους τῶν μυρίων· εἰώθασι  γὰρ   αὐτῶν οὐκ ὀλίγοι κατάγειν ἐπὶ
[19, 1]   τε καὶ Λιβύην. δι´ ἀπορίαν  γὰρ   βίου καὶ πραγμάτων ἀσθένειαν τὴν
[19, 67]   στρατιωτῶν διὰ τὰς εὐεργεσίας· διετέλει  γὰρ   βοηθοῦσα τοῖς ἀτυχοῦσι καὶ πολλοὺς
[19, 97]   εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον. οὔτε  γὰρ   βουλόμενος δύνασαι μένειν ἐνταῦθα πλείους
[19, 90]   ἄξιον τῆς ἐπιβολῆς· ἐν μὲν  γὰρ   Βραγχίδαις αὐτοῦ χρηστηριαζομένου τὸν θεὸν
[19, 84]   περιώδυνα γινόμενα ἐποίει θόρυβον. τὸ  γὰρ   γένος τοῦτο κατὰ μὲν τοὺς
[19, 94]   μόνοις παρέχεται μὴν ἀσφάλειαν. τῆς  γὰρ   γῆς οὔσης τῆς μὲν ἀργελλώδους,
[19, 29]   ποιήσας τὴν τάξιν· τὸ μὲν  γὰρ   δεξιὸν κέρας, μάλιστα ἐπίστευεν,
[19, 99]   ἰδιαζόντως τὴν κομιδὴν ποιούμενοι. παρασκευασάμενοι  γὰρ   δέσμας καλάμων εὐμεγέθεις ἐμβάλλουσιν εἰς
[19, 69]   Ἀλεξάνδρῳ πᾶσαν τὴν στρατείαν· ἦν  γὰρ   Δημήτριος ἔτι νέος τὴν ἡλικίαν,
[19, 7]   καὶ παντοίων ἀνομημάτων. οἱ μὲν  γὰρ   διὰ τὰς προϋπαρχούσας ἔχθρας οὐδεμιᾶς
[19, 37]   βεβουλευμένην ἐπιβολὴν χρησιμώτατον· οὐ μόνον  γὰρ   διὰ ταύτης συντόμως ἦν ἐλθεῖν,
[19, 15]   ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας. Πευκέστης μὲν  γὰρ   διά τε τὸ πλῆθος τῶν
[19, 95]   εὐμεγέθεις εὐημερίας ἐμφρόνως· αἱ μὲν  γὰρ   διὰ τὸν περὶ τοῦ μέλλοντος
[19, 34]   ἡρωικῶς τὸν βίον· μὲν  γὰρ   δύναμις ἐν τοῖς ὅπλοις πᾶσα
[19, 19]   δυσχωρίας, ἀβοηθήτοις κινδύνοις περιέπιπτον. οἱ  γὰρ   ἐγχώριοι τῶν τόπων ἔμπειροι καθεστῶτες
[19, 70]   Ἀγαθοκλέα συσκευαζόμενον τὰς πόλεις· αἱρετώτερον  γὰρ   εἶναι πρὸ τοῦ τὸν τύραννον
[19, 1]   τοῦ χρατήσειν ἐλπίδας περιπεποιημένοις· ἔμφυτον  γὰρ   εἶναι τὸ πλεονεκτεῖν τοῖς μειζόνων
[19, 87]   ἀναλαβὼν ἴδια πράγματα συνίστατο. παρελθὼν  γὰρ   εἰς Ἦλιν ὡς ἔτι φυλάττων
[19, 58]   μεδίμνων μυριάδας τετρακοσίας πεντήκοντα. τοσοῦτο  γὰρ   εἰς τὸν ἐνιαυτὸν ἐγίνετο δαπάνημα.
[19, 21]   τῶν ἐπετείων καρπῶν· αὐλῶνάς τε  γὰρ   εἶχε πυκνοὺς καὶ συσκίους καὶ
[19, 61]   κομιοῦντας τὸ δόγμα· τοὺς μὲν  γὰρ   Ἕλληνας ὑπελάμβανε διὰ τὴν ἐλπίδα
[19, 50]   ἔχων καὶ προσφάτως εὐημερηκώς· ὀλίγαις  γὰρ   ἔμπροσθεν ἡμέραις παραταξάμενος πρὸς τὸν
[19, 3]   τὸ μέγεθος τῶν ὅπλων· ἐπετήδευσε  γὰρ   ἐν ταῖς ἐξοπλασίαις φορεῖν πανοπλίαν
[19, 48]   ἔργῳ πρὸς ἀπώλειαν· κατ´ ἰδίαν  γὰρ   ἐνετείλατο κατ´ ὀλίγους αὐτῶν εἰς
[19, 80]   πλείους κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν· διέτεινε  γὰρ   ἓξ ἡμέραις ἀπὸ Μάλου σταθμοὺς
[19, 19]   προσῆν τι δυσχερές· μὲν  γὰρ   ἐπὶ Κόλωνος ὑπῆρχε καλὴ καὶ
[19, 27]   ἐμπειρίας πρὸς ἀλλήλους. Εὐμενὴς μὲν  γὰρ   ἐπὶ τοῦ λαιοῦ κέρατος ἔταξεν
[19, 34]   προέχειν καὶ τῇ τιμῇ· καὶ  γὰρ   ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων θεωρεῖσθαι
[19, 38]   πῶς χρηστέον τοῖς προσηγγελμένοις· ἦν  γὰρ   ἐπικίνδυνον τὸ πεπονηκότας καὶ πάντων
[19, 45]   χαλάζης ἀπίστου τὸ μέγεθος· μνααῖαι  γὰρ   ἔπιπτον, ἔστι δ´ ὅτε καὶ
[19, 25]   ἀνοίκειον δὲ τῆς περιστάσεως. ἔφη  γὰρ   ἐρασθέντα λέοντα παρθένου διαλεχθῆναι τῷ
[19, 52]   τὰς τῶν πραγμάτων μεταβολάς· καὶ  γὰρ   ἐτύγχανεν οἰκείως ἔχων πρὸς τοῦτο
[19, 41]   τῶν προγεγονότων ἀγώνων ἀξίους. καὶ  γὰρ   ἐτύγχανον κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν
[19, 95]   τοῦτον τὸν τρόπον ἐσφάλησαν· ταῖς  γὰρ   εὐτυχίαις εἴωθεν ὡς ἐπίπαν ἀκολουθεῖν
[19, 25]   προσέχειν, ἑαυτῷ δὲ πιστεύειν· συγχωρήσειν  γὰρ   ἔφη τοῖς μὲν σατράπαις ἔχειν
[19, 44]   πῶς αὐτῷ χρηστέον εἴη. ἔσπευδε  γὰρ   ἔχειν μεθ´ αὑτοῦ στρατηγὸν ἀγαθὸν
[19, 44]   ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις· πλείστας  γὰρ   ἔχουσα πόλεις τῶν ἐν ἐκείνοις
[19, 32]   εἰς ἀνάληψιν τοῦ στρατοπέδου· διήνυσε  γὰρ   ἕως Γαμάργων τῆς Μηδίας, οὔσης
[19, 37]   τὸ γινόμενον τοῖς πολεμίοις· ἦν  γὰρ   μὲν ἔρημος πᾶσα σχεδὸν
[19, 1]   καθαιροῦσιν αὐτῶν τὰς ἐπιφανείας. σύνεγγυς  γὰρ   μετάβασις εἶναι δοκεῖ τοῖς
[19, 78]   ἐλευθεροῦν προῄρηται τοὺς Ἕλληνας· ἐπίκαιρος  γὰρ   πόλις ἐστὶ τοῖς βουλομένοις
[19, 55]   Αἴγυπτον ἀποχωρεῖν πρὸς Πτολεμαῖον· διεβεβόητο  γὰρ   τούτου χρηστότης καὶ τὸ
[19, 49]   ἐκλυθῆναι τὸ παράπαν· εἰς τοῦτο  γὰρ   ἦλθον ἀνάγκης ὥστε τῷ μὲν
[19, 53]   ἐκβαλεῖν ἐκ τῆς Πελοποννήσου· οὗτος  γὰρ   ἦν λοιπὸς μετὰ δυνάμεως τῶν
[19, 58]   περὶ Ἀντίγονον ἄθυμοι καθειστήκεισαν· πρόδηλον  γὰρ   ἦν ὅτι θαλασσοκρατοῦντες οἱ πολέμιοι
[19, 48]   δὲ ἐκ τῶν λαφύρων· ταῦτα  γὰρ   ἦσαν πεντακισχίλια τάλαντα, καὶ κατὰ
[19, 8]   εἰς τοὺς συγγενεῖς ἐπήρειαν· δεινότερα  γὰρ   θανάτου τοὺς μὲν ἄνδρας καὶ
[19, 1]   τῶν ὑποτεταγμένων ἔσχε. τοὺς μὲν  γὰρ   ἰδιώτας ἐκόλαζε πᾶσαν τὴν συγγένειαν
[19, 21]   διέστησαν πρὸς ἀλλήλους. Εὐμενὴς μὲν  γὰρ   καὶ Ἀντιγένης τῶν ἀργυρασπίδων
[19, 49]   συνεχῆ τῶν προειρημένων διέξιμεν.  γὰρ   Κάσανδρος εἰς Πύδναν τῆς Μακεδονίας
[19, 74]   ταχέως ὥρμησεν ἐπ´ αὐτόν· ἔσπευδε  γὰρ   κατ´ ἰδίαν διαγωνίσασθαι πρὶν
[19, 98]   οὐκ ἄξιον παραδραμεῖν ἀνεπισήμαντον. κεῖται  γὰρ   κατὰ μέσην τὴν σατραπείαν τῆς
[19, 30]   τοῖς ἰδίοις προτερήμασι. τὸ μὲν  γὰρ   κατὰ στόμα διακινδυνεύειν πρὸς ἐλέφαντας
[19, 100]   ἔχειν πρὸς ἑτέροις μείζοσι. παρεγένετο  γὰρ   κατὰ τούτους τοὺς καιροὺς βυβλιαφόρος
[19, 11]   τοῦ βίου καταστροφήν. Εὐρυδίκη μὲν  γὰρ   κατευξαμένη παρόντος τοῦ κομίσαντος τῶν
[19, 70]   τοῦτο ξενικῶν πραγμάτων ὀρεγόμενον. τῶν  γὰρ   Λακεδαιμονίων μετὰ τὴν πρὸς Ἀντίπατρον
[19, 4]   τῶν κινδύνων ἐρρύσατο. αὐτὸς μὲν  γὰρ   λαμπρότατα πάντων ἀγωνισάμενος ἑπτὰ τραύμασι
[19, 108]   εἰς τὸν ὁλοσχερῆ κίνδυνον. τῶν  γὰρ   Λιβύων κατατρεχόντων τὴν πολεμίαν Ἀγαθοκλῆς
[19, 43]   πάλιν ἱππομαχεῖν πρὸς Ἀντίγονον· ἤλπιζε  γὰρ   μάχῃ κρατήσας οὐ μόνον τὴν
[19, 92]   ταραχὴν καὶ κατάπληξιν κατεσκεύασε· συναψάντων  γὰρ   μάχην τῶν Περσῶν συνέβη τόν
[19, 101]   δυνάμεων ἐν ὑπαίθρῳ στρατοπεδεῖαι· τὰ  γὰρ   μαχιμώτατα τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν
[19, 8]   ἑτοίμῳ τῆς γνώσεως οὔσης. οἱ  γὰρ   μεθ´ ἡμέραν ἐν ταῖς ὁδοῖς
[19, 39]   πεζῶν τοὺς ψιλοὺς ἅπαντας· ἤλπιζε  γὰρ   μεμονωμένοις τοῖς θηρίοις τὴν ἐπίθεσιν
[19, 5]   εἰς τὴν πόλιν. εἰς πολλὰ  γὰρ   μέρη συνέβαινε διαιρεῖσθαι τὰς ἑταιρίας
[19, 65]   Μεσσήνην αὐτὴν ἐπεχείρησε καταλαβέσθαι. πυθόμενος  γὰρ   μέρος τι τοῦ τείχους ἐν
[19, 62]   αὐτῶν οὐχ ἧττον Ἀντιγόνου· οὐ  γὰρ   μικρὰν ῥοπὴν ὁρῶντες οὖσαν ἑκάτεροι
[19, 107]   στόλον οὐ μικρὸν ἐλάσσωμα· τῶν  γὰρ   νεῶν εἴκοσιν ἐπὶ τὸν πορθμὸν
[19, 34]   ~ὃ καὶ τότε συνέβη· τοῦ  γὰρ   νόμου μίαν κελεύοντος συγκατακάεσθαι παρῆσαν
[19, 86]   ποιησάμενος καὶ προάγων ἐντίμως. ἦν  γὰρ   δυνάστης οὗτος καθ´ ὑπερβολὴν
[19, 63]   κατὰ τὴν Εὐρώπην διέξιμεν. Ἀπολλωνίδης  γὰρ   ταχθεὶς ὑπὸ Κασάνδρου στρατηγὸς
[19, 33]   παρ´ Ἕλλησι νομίμων ἐξηλλαγμένον. ~Κητεὺς  γὰρ   τῶν ἐκ τῆς Ἰνδικῆς
[19, 65]   πρὸς ἑσπέραν νευόντων μερῶν. Ἀγαθοκλῆς  γὰρ   τῶν Συρακοσίων δυνάστης κατέχων
[19, 30]   πάλιν εἰς τάξιν κατέστησεν. καὶ  γὰρ   οἱ περὶ τὸν Εὐμενῆ πυθόμενοι
[19, 85]   κηδείας ἀξιῶσαι τοὺς τετελευτηκότας· ἐτύγχανον  γὰρ   οἱ πλεῖστοι τῶν φίλων πεπτωκότες,
[19, 19]   τὴν ὀρεινὴν οἰκοῦντας βαρβάρους· αὐτόνομοι  γὰρ   ὄντες ἐκ παλαιῶν χρόνων κατοικοῦσιν
[19, 105]   τοῦ βασιλέως προσδοκωμένων φόβων· οὐκέτι  γὰρ   ὄντος οὐδενὸς τοῦ διαδεξομένου τὴν
[19, 56]   τὰ περὶ αὐτὸν συμβάντα· πάντας  γὰρ   οὐδὲν ἠδικηκότας, ἀλλὰ καὶ χρείας
[19, 97]   εἰς τὴν χρείαν ἀνηκόντων; ἡμεῖς  γὰρ   οὐδενὶ τρόπῳ προσιέμενοι δουλεύειν συμπεφεύγαμεν
[19, 94]   ἔρημον, ταύτῃ χρώμενοι ὀχυρώματι· ἄνυδρος  γὰρ   οὖσα τοῖς μὲν ἄλλοις ἀνεπίβατός
[19, 109]   τῶν Ἑλλήνων ἀπώλειαν· ὑπὸ κύνα  γὰρ   οὔσης τῆς ὥρας καὶ τοῦ
[19, 36]   Ἀχιλλέως ἐβασίλευσε τῆς χώρας· ἀεὶ  γὰρ   παῖς παρὰ πατρὸς διαδεχόμενος τὴν
[19, 81]   μεγίστους, Πτολεμαῖον καὶ Σέλευκον· οὗτοι  γὰρ   πάντας τοὺς πολέμους Ἀλεξάνδρῳ συστρατευσάμενοι
[19, 6]   πρότερον συμπορευθέντας πρὸς Καρχηδονίους. οὗτοι  γὰρ   πάντες πρὸς Ἀγαθοκλέα μὲν εὐνούστατα
[19, 94]   γῆς φυομένων τοῖς ἐπιτηδείοις· φύεται  γὰρ   παρ´ αὐτοῖς τὸ πέπερι καὶ
[19, 50]   διαπέστειλεν ἐπὶ τὰς πόλεις· ἤλπιζε  γὰρ   παρὰ τούτων πυθομένους τοὺς Μακεδόνας
[19, 84]   προσάγειν τῶν εἰκῇ διωκόντων· τὸ  γὰρ   πεδίον εὐρύχωρον ὂν καὶ μαλακὸν
[19, 13]   παρενοχλοῦντος κατὰ τὴν ἔκβασιν· οἱ  γὰρ   περὶ Σέλευκον ἱππεῖς μόνον εἶχον
[19, 85]   λύτρων ἀπέστειλαν πρὸς Δημήτριον· οὐ  γὰρ   περὶ τούτων ἔφασαν διαφέρεσθαι πρὸς
[19, 17]   οὐ καλῶς ἔχει παραδραμεῖν. τῆς  γὰρ   Περσίδος οὔσης αὐλωνοειδοῦς καὶ σκοπὰς
[19, 45]   ἡμέραν γενέσθαι τὸν κατακλυσμόν· οἱ  γὰρ   πλεῖστοι φθάσαντες ἐξεπήδησαν ἐκ τῶν
[19, 81]   πρὸς ἕνα καιρὸν ἀθροίζηται· τὸ  γὰρ   πλῆθος ἀεὶ δυσάρεστον ἐπὶ τῶν
[19, 7]   τὴν αἰτίαν τῆς ἀπωλείας. καθωπλισμένον  γὰρ   πλῆθος ἐξουσίαν προσλαβὸν οὐ διέκρινε
[19, 25]   καὶ τὸν Ἀντίγονον· μέχρι τούτου  γὰρ   ποιεῖσθαι τὰς ἐπαγγελίας ἕως ἂν
[19, 1]   κυριεῦσαι ταύτης τῆς νήσου· αἱ  γὰρ   πόλεις ταῖς δημαγωγίαις ἐξαπατώμεναι μέχρι
[19, 102]   οὐκ ἐλάττους ὄντας ἑξακοσίων· διανοούμενος  γὰρ   πόλεμον ἐκφέρειν τοῖς Καρχηδονίοις πᾶν
[19, 70]   τὸν δυνάμενον πραγμάτων ἀφηγήσασθαι· τοὺς  γὰρ   πολιτικοὺς ὑπώπτευον ὡς ὄντας οἰκείους
[19, 55]   παρατήρησις τῶν ἄστρων ἀκριβεστάτη. ἀποφαίνονται  γὰρ   πολλὰς μυριάδας ἐτῶν ὑπάρχειν ἐξ
[19, 93]   ἔτι δὲ στρατηγὸν ἀήττητον· εὐχερέστερον  γὰρ   πολλῷ διαγωνιεῖσθαι κατὰ τὴν Αἴγυπτον,
[19, 74]   Σικυῶνος καὶ Κορίνθου· ἐν ταύταις  γὰρ   Πολυπέρχων διέτριβεν δυνάμεις ἁδρὰς ἔχων
[19, 74]   τὰς πόλεις ἐλευθεροῦν ἐνετείλατο· τοῦτο  γὰρ   πράξας ἤλπιζε πίστιν κατασκευάζειν παρὰ
[19, 81]   διὰ τῆς παρατάξεως. οὐ μόνον  γὰρ   πρὸς πλείονας ἤμελλε διακινδυνεύειν, ἀλλὰ
[19, 77]   ἐνταῦθα πᾶσαν τὴν δύναμιν· ἤλπιζε  γὰρ   προσδέξασθαι τοὺς Χαλκιδεῖς, οἵπερ μόνοι
[19, 44]   καὶ τοὺς βασιλεῖς φιλίαν· καὶ  γὰρ   πρότερον σωθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ περὶ
[19, 96]   ἐπιθέμενος κρατήσῃ τῆς ἐπιβολῆς· οὐ  γὰρ   ῥᾴδιον ἦν ἄνευ δόλου τινὸς
[19, 48]   τὴν Βακτριανὴν ὁμοίως Στασάνορα· οὐ  γὰρ   ῥᾴδιον ἦν τούτους δι´ ἐπιστολῆς
[19, 67]   μείζων κατὰ γυναῖκα· τῶν  γὰρ   Σικυωνίων καταφρονησάντων αὐτῆς διὰ τὴν
[19, 1]   κατὰ τῆς πατρίδος ἐξαμαρτεῖν. τῆς  γὰρ   Σόλωνος φωνῆς ὥσπερ χρησμοῦ τινος
[19, 6]   συντελέσαι τὸ βουλευθέν. οὐ μόνον  γὰρ   στρατηγὸς ὢν κύριος τῆς δυνάμεως
[19, 64]   ἀσφάλειαν, ἀμφοτέρους κατεστρατήγησε. τοὺς μὲν  γὰρ   στρατιώτας ἀποβιβάσας ἔκρυψεν ἐν εὐθέτῳ
[19, 81]   θορυβοῦντας ἅπαντες σιωπὴν παρείχοντο. οὔτε  γὰρ   στρατιωτικὸν ἔγκλημα ὑπῆρχε περὶ αὐτὸν
[19, 66]   ταύτην τὴν περίστασιν ἐκωλύθη· τῶν  γὰρ   στρατιωτῶν τραπέντων πρὸς ἁρπαγὴν πολλοὶ
[19, 46]   ἐλθεῖν εἰς χεῖρας· μετὰ βίας  γὰρ   συλλαβεῖν οὐ ῥᾴδιον ἦν ἄνδρα
[19, 72]   ἰσχυρὰν κατεσκευάσατο τὴν δυναστείαν· καὶ  γὰρ   συμμάχων πλῆθος καὶ προσόδους ἁδρὰς
[19, 70]   τῶν νόμων τὰ πρόστιμα· οὗτοι  γὰρ   συστραφέντες πληγάς τε ἐνεφόρησαν αὐτῷ
[19, 12]   τριήρεσι, κοντωτοῖς δὲ πλείοσιν· ἔτι  γὰρ   τὰ σκάφη ταῦτα περιῆν ἐκ
[19, 35]   συμμάχους ἐν πολλῇ ταραχῇ· ἐφήδρευε  γὰρ   ταῖς ἐν Πελοποννήσῳ πόλεσιν Ἀλέξανδρος
[19, 30]   τῶν ἀργυρασπίδων Μακεδόνων ἀρετάς· οὗτοι  γὰρ   ταῖς μὲν ἡλικίαις ἤδη προβεβήκεισαν,
[19, 59]   συνέσει δοκεῖ διενηνοχέναι· τούς τε  γὰρ   ταραχώδεις τῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ
[19, 7]   κατ´ αὐτῶν ὄλεθρον. οἱ μὲν  γὰρ   τὰς αὐλίους θύρας ἐξέκοπτον, οἱ
[19, 72]   κακῶς τῆς ἀσφαλείας προνοησάμενοι· διὰ  γὰρ   ταύτην τὴν πόλιν οὐ μόνον
[19, 99]   ταριχείας τῶν νεκρῶν· μὴ μιγνυμένης  γὰρ   ταύτης τοῖς λοιποῖς ἀρώμασιν οὐ
[19, 45]   βοήθειά τις αὐτόματος ἐγένετο· τοῦ  γὰρ   τείχους ῥαγέντος ἐπὶ πολὺν τόπον
[19, 20]   φωνὰς προΐεσθαι δυσχερεῖς· ἐν ἡμέραις  γὰρ   τεσσαράκοντα τρισὶ μεγάλοις ἀτυχήμασι περιεπεπτώκεισαν.
[19, 11]   λοιπὰ μέρη τῆς Εὐρώπης. ~Κατὰ  γὰρ   τὴν Μακεδονίαν Εὐρυδίκη τῆς βασιλείας
[19, 70]   ψηφίσασθαι ναυσὶν εἴκοσι βοηθεῖν· διὰ  γὰρ   τὴν συγγένειαν καὶ τὸ τῆς
[19, 33]   τῶν γυναικῶν μεταβαλεῖν συνέβη· διὰ  γὰρ   τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀτιμίας ἑκάστης
[19, 1]   τῶν πόλεων θάνατον κατεγίνωσκεν. ἀλλὰ  γὰρ   τῆς βύβλου ταύτης σὺν τοῖς
[19, 98]   γίνεσθαι πρὸ ἡμερῶν εἴκοσι· κύκλῳ  γὰρ   τῆς λίμνης ἐπὶ πολλοὺς σταδίους
[19, 94]   Ἀράβων τῶν καλουμένων Ναβαταίων. κρίνας  γὰρ   τὸ ἔθνος τοῦτο τῶν ἑαυτοῦ
[19, 37]   Πευκέστην, δόντες δρομάδας καμήλους· διατείνει  γὰρ   τὸ ζῷον τοῦτο σταδίους οὐ
[19, 36]   τὸν Αἰακίδην ἄπρακτον γενέσθαι. καὶ  γὰρ   τὸ πλῆθος τῶν Ἠπειρωτῶν ἀκουσίως
[19, 54]   δόξαν τῆς πόλεως· Ἀθηναῖοι μὲν  γὰρ   τὸ πολὺ μέρος τοῦ τείχους
[19, 29]   διεκόσμησε τὴν ἰδίαν δύναμιν. ὁρῶν  γὰρ   τὸ τῶν ἐναντίων δεξιὸν κέρας
[19, 31]   ἠναγκάσθη πεισθῆναι τῷ πλήθει· οὔτε  γὰρ   τοῖς στρατιώταις δυνατὸν ἦν πικρῶς
[19, 53]   ἀνοίκειον ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν. μετὰ  γὰρ   τὸν ἐπὶ Δευκαλίωνος κατακλυσμὸν Κάδμου
[19, 15]   ἀνελάμβανε καὶ προσκατέγραφε στρατιώτας· ἑώρα  γὰρ   τὸν πόλεμον μεγάλων στρατοπέδων καὶ
[19, 86]   ἐπιθυμεῖν κοινωνῆσαι τῆς φιλίας. καὶ  γὰρ   τὸν Σέλευκον ἐκ τῆς Βαβυλωνίας
[19, 103]   τὸ δαιμόνιον αὐτοῖς ἐπεσήμαινεν· εὐθὺ  γὰρ   τοῦ στόλου τινὲς νῆες ἀποσχισθεῖσαι
[19, 55]   Ἀντίγονος ἀνελεῖν αὐτὸν ἐπιχειρήσῃ· ἐῴκει  γὰρ   τοὺς ἐν ἀξιώμασι τῶν ἀνδρῶν
[19, 90]   ἄνω τόπους ἀνάβασιν ποιεῖσθαι· ὑπελάμβανε  γὰρ   τοὺς μὲν Βαβυλωνίους διὰ τὴν
[19, 58]   σπεύδων ναυτικὴν δύναμιν συστήσασθαι· συνέβαινε  γὰρ   τοὺς μὲν πολεμίους τότε θαλασσοκρατεῖν
[19, 99]   ἐπινήχεται τοῖς ἐπισταμένοις ὁμοίως. φύσει  γὰρ   τοῦτο τὸ ὑγρὸν παραδέχεται βάρος
[19, 48]   καθὰ καὶ πρότερον εἶχεν· οὐδὲ  γὰρ   τοῦτον ἦν ἐκβαλεῖν δυνατὸν ἄνευ
[19, 83]   τὴν τῶν ἐλεφάντων ἔφοδον· ταθέντος  γὰρ   τούτου ῥᾴδιον ἦν εἴργειν τὰ
[19, 15]   ἱκανὸν εἰς τὰς χρείας· μόνῳ  γὰρ   τούτῳ διὰ τῶν ἐπιστολῶν οἱ
[19, 38]   τῶν ὅρων τῆς ἐρήμου· εὑρηκέναι  γὰρ   τρόπον δι´ οὗ ποιήσει τὸν
[19, 35]   εἰς πόλεμον τῶν πλείστων· οὐδὲ  γὰρ   τροφῆς ἱκανὸν ἦν πλῆθος τοῖς
[19, 65]   ἴσχυσε βλάψαι τοὺς πολεμίους· καὶ  γὰρ   τῶν ἐκ Συρακουσσῶν φυγάδων πολλοὶ
[19, 108]   τόπος νεκρῶν κατεστρώθη· οἵ τε  γὰρ   τῶν Καρχηδονίων ἐπιφανέστατοι τὴν παρεμβολὴν
[19, 1]   τὰς κατὰ Σικελίαν πόλεις. οὐδεὶς  γὰρ   τῶν πρὸ τούτου τυράννων ἐπετελέσατό
[19, 40]   κέρας ἐπιστήσας τοὺς ἀρίστους· καὶ  γὰρ   τῶν σατραπῶν τοὺς πλείστους ἐνταῦθα
[19, 72]   καὶ στρατόπεδον ἀξιόλογον περιεποιήσατο. χωρὶς  γὰρ   τῶν συμμάχων καὶ τῶν ἐκ
[19, 5]   ὑφηγημένον τῆς πόλεως· οἱ προέχοντες  γὰρ   τῶν Συρακοσίων ταῖς δόξαις καὶ
[19, 17]   μέγιστον φθεγγόμενοι τῶν ἐγχωρίων· διῃρημένων  γὰρ   τῶν τόπων εἰς φωνῆς ἀκοὴν
[19, 36]   καὶ ταύτην συντριβῆναι παραδόξως·  γὰρ   ὑπὸ Κασάνδρου πεμφθεὶς στρατηγὸς Κάλλας
[19, 9]   γε μετ´ ἄλλων ἄρξειν· οὐ  γὰρ   ὑπομενεῖν, ὧν ἂν ἕτεροι παρανομήσωσι,
[19, 103]   ἐπὶ τὴν Κεντοριπίνων πόλιν· ταύτην  γὰρ   φρουρουμένην ὑπ´ Ἀγαθοκλέους τῶν πολιτικῶν
[19, 6]   καὶ μεγάλων ἀτυχημάτων· οἱ μὲν  γὰρ   χαριέστατοι τῶν πολιτῶν, ἀγνοοῦντες τὸν
[19, 91]   αὐτῷ τὸ δοκοῦν συμπράξειν· τετραετῆ  γὰρ   χρόνον γεγονὼς σατράπης τῆς χώρας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006