Alphabétiquement     [«   »]
ὁδούς 2
ὁδῶν 1
Οἱ 5
οἱ 194
οἵ 14
οἳ 8
οἰκείαις 1
Fréquences     [«    »]
186 ἐπὶ
191 τὰ
188 τὰς
194 οἱ
232 ἐν
237 τοῦ
265 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

οἱ


Livre, Chap.
[19, 97]   διὰ τῶν συγκειμένων πυρσῶν· διόπερ  οἱ   βάρβαροι νομίσαντες συντόμως ἥκειν τοὺς
[19, 99]   λίμναις ῥιπτουμένων. ταύτην δ´ ἔχοντες  οἱ   βάρβαροι πρόσοδον ἀπάγουσι τὴν ἄσφαλτον
[19, 15]   γὰρ τούτῳ διὰ τῶν ἐπιστολῶν  οἱ   βασιλεῖς συνετετάχεισαν διδόναι καθ´ ὅ,
[19, 84]   ἀποχώρησιν. συνείποντο δὲ καὶ πεζῶν  οἱ   βουληθέντες λιπεῖν τὰς τάξεις καὶ
[19, 109]   τὰ σκεπάζοντα τῶν ὅπλων συνέτριβον·  οἱ   γὰρ ἄνδρες οὗτοι μναιαίους λίθους
[19, 100]   ἐλπίδα τοῖς περὶ τὸν Ἀντίγονον·  οἱ   γὰρ Ἄραβες συστραφέντες εἰς ἑξακισχιλίους,
[19, 19]   τὰς δυσχωρίας, ἀβοηθήτοις κινδύνοις περιέπιπτον.  οἱ   γὰρ ἐγχώριοι τῶν τόπων ἔμπειροι
[19, 8]   ἐν ἑτοίμῳ τῆς γνώσεως οὔσης.  οἱ   γὰρ μεθ´ ἡμέραν ἐν ταῖς
[19, 13]   οὐδενὸς παρενοχλοῦντος κατὰ τὴν ἔκβασιν·  οἱ   γὰρ περὶ Σέλευκον ἱππεῖς μόνον
[19, 45]   μεθ´ ἡμέραν γενέσθαι τὸν κατακλυσμόν·  οἱ   γὰρ πλεῖστοι φθάσαντες ἐξεπήδησαν ἐκ
[19, 95]   οἱ μὲν ἀποδωσόμενοι τῶν φορτίων,  οἱ   δ´ ἀγοράσοντές τι τῶν αὐτοῖς
[19, 78]   τοῦ Φαληρέως ἐπιστατοῦντος τῆς πόλεως.  οἱ   δ´ Ἀθηναῖοι τὸ μὲν πρῶτον
[19, 68]   μὲν πιστεύοντες ταῖς σπονδαῖς ἀπῄεσαν,  οἱ   δ´ Αἰτωλοὶ παραβάντες τὰς συνθήκας
[19, 0]   τὴν ἡγεμονίαν τυραννικῶς ἄρχων διεγένετο,  οἱ   δ´ Ἀκραγαντῖνοι τὴν εἰρήνην ἐποιήσαντο
[19, 96]   καταφυγὴν ἀπρόσιτον ἐχόντων τὴν ἔρημον.  οἱ   δ´ Ἄραβες περιχαρεῖς μὲν ἦσαν
[19, 95]   ἐλθεῖν δυεῖν τριῶν ἡμερῶν.  οἱ   δ´ Ἄραβες πυθόμενοι παρὰ τῶν
[19, 47]   περιεχόμενον οἱ μὲν αὐτῶν ἀνῃρέθησαν,  οἱ   δ´ ἐζωγρήθησαν. τῶν δὲ ἡγεμόνων
[19, 109]   μὲν εἰς τὸν Ἱμέραν ποταμόν,  οἱ   δ´ εἰς τὴν παρεμβολήν. τεσσαράκοντα
[19, 21]   ᾤοντο δεῖν ἐπὶ θάλατταν καταβαίνειν,  οἱ   δ´ ἐκ τῶν ἄνω σατραπειῶν
[19, 7]   οἱ μὲν κατὰ τὰς ὁδούς,  οἱ   δ´ ἐν ταῖς οἰκίαις ἐφονεύοντο.
[19, 45]   αὐτῶν εἰς τὰ πλοῖα συνέφυγον,  οἱ   δ´ ἐπὶ τὸ θέατρον ἀνέδραμον,
[19, 39]   ἐτράπησαν ὑπὸ τοῦ πλήθους καταπονηθέντες,  οἱ   δ´ ἐπὶ τῶν ἐλεφάντων ἐφεστηκότες
[19, 89]   ἐξέβαλον τὴν φρουρὰν τοῦ Κασάνδρου.  οἱ   δ´ Ἠπειρῶται χρόνον μέν τινα
[19, 34]   νεωτέρων εἰς ἐντροπὴν καὶ τιμήν.  οἱ   δ´ οὖν στρατηγοὶ διὰ τῶν
[19, 76]   πόλεων ὅσαι τοῖς ἐναντίοις συνηγωνίζοντο,  οἱ   δ´ ὕπατοι τῶν Ῥωμαίων μετὰ
[19, 9]   διὰ τὸν φόβον ἠναγκάζοντο καρτερεῖν,  οἱ   δ´ ὑπὸ τοῦ πλήθους κατισχυόμενοι
[19, 18]   παρενεχθέντες διεφθάρησαν, ὀλίγοι δὲ διεσώθησαν.  οἱ   δὲ ἄπειροι τοῦ κολυμβᾶν ὄντες
[19, 97]   αὐτοὺς πρέσβεις ἀποστέλλειν περὶ τούτων·  οἱ   δὲ Ἄραβες ἐξέπεμψαν τοὺς πρεσβυτάτους,
[19, 7]   γὰρ τὰς αὐλίους θύρας ἐξέκοπτον,  οἱ   δὲ διὰ κλιμάκων ἐπὶ τὰς
[19, 38]   περὶ τὸν Ἀντίγονον καὶ Πίθωνα.  οἱ   δὲ διὰ τὸ παράδοξον καταπλαγέντες
[19, 91]   μετὰ στρατιωτῶν πλειόνων χιλίων.  οἱ   δὲ διαφυλάττοντες τὴν πρὸς Ἀντίγονον
[19, 54]   οἱ μὲν ᾠκοδόμησαν κατὰ δύναμιν,  οἱ   δὲ καὶ χρήματα πρὸς τὰς
[19, 108]   βιαζόμενος εἰς τὴν παρεμβολὴν παρεισέπεσεν.  οἱ   δὲ Καρχηδόνιοι διά τε τὸ
[19, 8]   ἐπὶ τὰς πύλας ὁρμήσαντες συνελήφθησαν,  οἱ   δὲ κατὰ τῶν τειχῶν ῥίπτοντες
[19, 43]   δυνάμεως ἐφαμίλλου παρ´ ἀμφοτέροις οὔσης.  οἱ   δὲ Μακεδόνες οὐδετέροις ἔφασαν ὑπακούσεσθαι,
[19, 102]   συναναγκάζεσθαι τοῖς πολεμιωτάτοις αὐτοῦ διαλύεσθαι.  οἱ   δὲ Μεσσήνιοι λαβόντες ἐλπίδας τοῦ
[19, 102]   τὴν Σικελίαν ἐκ ποδῶν ἐποιεῖτο.  οἱ   δὲ Μεσσήνιοι τῶν ξένων τοὺς
[19, 80]   ὧν ἦσαν οἱ μὲν Μακεδόνες,  οἱ   δὲ μισθοφόροι, Αἰγυπτίων δὲ πλῆθος,
[19, 14]   τελευτὴν δολοφονήσας Πῶρον τὸν βασιλέα.  οἱ   δὲ πάντες μετὰ τῶν σατραπῶν
[19, 109]   τῆς παρεμβολῆς κατὰ στόμα ἐκινδύνευον,  οἱ   δὲ παρόντες ἐπὶ τὴν βοήθειαν
[19, 42]   ἀποσκευῆς ἀκονητὶ κρατῆσαι τῶν πολεμίων.  οἱ   δὲ πεμφθέντες περιιππεύσαντες τὸ κέρας
[19, 70]   τῆς Τιμολέοντος τοῦ Κορινθίου στρατηγίας.  οἱ   δὲ πεμφθέντες ὥς ποθ´ ἧκον
[19, 85]   ἀνδρῶν, ἑάλωσαν δ´ ὑπὲρ ὀκτακισχιλίους.  οἱ   δὲ περὶ Πτολεμαῖον καὶ Σέλευκον
[19, 12]   ἐγενήθη τῶν σατραπειῶν ἐν Τριπαραδείσῳ.  οἱ   δὲ περὶ Σέλευκον τοῖς μὲν
[19, 8]   κἀκεῖ τῆς καθηκούσης ἐπιμελείας ἠξιώθησαν.  οἱ   δὲ περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα διημερεύσαντες
[19, 95]   οἰκουμένης ἀπέχον δυεῖν ἡμερῶν ὁδόν.  οἱ   δὲ περὶ τὸν Ἀθήναιον παρατηρήσαντες
[19, 19]   μόλις διεξέπεσαν ἐπικειμένων τῶν βαρβάρων.  οἱ   δὲ περὶ τὸν Ἀντίγονον ἐπειδή
[19, 16]   ἀντιλογίας Δόκιμος μὲν ἐκχωρεῖν συνεβούλευεν,  οἱ   δὲ περὶ τὸν Ἄτταλον οὐκ
[19, 16]   κατελάβετο μίαν τῶν ὀρθίων πετρῶν.  οἱ   δὲ περὶ τὸν Ἄτταλον πολὺ
[19, 26]   ἀκρωρείαις, φανερὸς ὢν τοῖς ἐναντίοις.  οἱ   δὲ περὶ τὸν Εὐμενῆ θεωρήσαντες
[19, 17]   δυνάμεις ὥρμησεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους.  οἱ   δὲ περὶ τὸν Εὐμενῆ πυθόμενοι
[19, 104]   τραπέντος ἠναγκάσθη καὶ Δεινοκράτης ἀποχωρῆσαι.  οἱ   δὲ περὶ τὸν Πασίφιλον τούτων
[19, 38]   οὐ πολὺ ἐλάττους χιλίων πεντακοσίων.  ~οἱ   δὲ περὶ τὸν Πευκέστην πυθόμενοι
[19, 4]   τὴν πόλιν μετὰ χιλίων στρατιωτῶν,  οἱ   δὲ περὶ τὸν Σώστρατον ἐπιφανέντες
[19, 66]   φυλακὴν ἀπέθετο, πολλοὺς δὲ ἐφυγάδευσεν.  οἱ   δὲ περιλειφθέντες ἀπαλλαγέντος ἐκ τῆς
[19, 94]   δ´ αὐτῶν οἱ μὲν καμήλους,  οἱ   δὲ πρόβατα, τὴν ἔρημον ἐπινέμοντες.
[19, 72]   αἰσχύνης ἰδίᾳ περιεποιήσατο θάνατον ἔνδοξον·  οἱ   δὲ Ῥωμαῖοι φοβηθέντες μὴ τὰ
[19, 97]   πορευόμενος ἔσπευδε λαθεῖν τοὺς βαρβάρους,  ~οἱ   δὲ σκοποὶ κατανοήσαντες πολεμίαν δύναμιν
[19, 6]   ὁδούς, μαθεῖν σπεύδοντες τὸν θόρυβον,  οἱ   δὲ στρατιῶται τὰ μὲν διὰ
[19, 40]   ἀπὸ θατέρου μέρους κρίσιν ἀποθεωρεῖν.  οἱ   δὲ σύμπαντες ἦσαν μετ´ Εὐμενοῦς
[19, 7]   πᾶν τὸ κεχαρισμένον τῷ θυμῷ·  οἱ   δὲ ταῖς τῶν εὐπόρων σφαγαῖς
[19, 65]   τῆς Ἀπουλίας, κατὰ κράτος εἷλον.  οἱ   δὲ τὴν Νουκερίαν τὴν Ἀλφατέρναν
[19, 27]   ἦσαν πεντακόσιοι μὲν ἐκ Παροπανισαδῶν,  οἱ   δὲ τούτοις ἴσοι Θρᾷκες ἐκ
[19, 51]   αὐτὴν ἀξίωμα πάλιν ἀπεχώρησαν ἄπρακτοι·  οἱ   δὲ τῶν ἀνῃρημένων συγγενεῖς, Κασάνδρῳ
[19, 10]   Μενέδημον, ἄνδρας ἐπιφανεῖς, στρατηγοὺς ἐχειροτόνησαν.  οἱ   δὲ φυγάδες ἐκ Θουρίων ὁρμήσαντες
[19, 36]   καταλελειμμένου τοῦ περὶ αὐτὸν συστήματος.  οἱ   δὲ χωρισθέντες τῶν Ἠπειρωτῶν εἰς
[19, 9]   τὴν στρατηγίαν ἐγχειρίσαι. εὐθὺ γοῦν  οἱ   διαπεφορηκότες τὰ τῶν ἠτυχηκότων ἐβόων
[19, 53]   τὴν πόλιν. τῶν δ´ ἐκπεσόντων  οἱ   διασωθέντες κατέφυγον μὲν εἰς Ἀλαλκομενίαν
[19, 103]   Ἀγαθοκλέους στρατηγῶν καὶ τὸ παραπλήσιον  οἱ   ζωγρηθέντες τῶν Φοινίκων ἔπαθον οἷς
[19, 53]   τῶν τόπων, τὸ τρίτον ἐκπίπτουσιν  οἱ   Θηβαῖοι τῶν ἐξ Ἄργους ἐπιγόνων
[19, 27]   τῶν ἑξακισχιλίων, τὸ δ´ ἑξῆς  οἱ   καθωπλισμένοι μὲν εἰς τὰ Μακεδονικά,
[19, 76]   δὲ πλησίον τῆς Καπύης καταστρατοπεδευσάντων  οἱ   Καμπανοὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχείρουν
[19, 53]   τῶν Θηβαίων εἰς τὴν Ἀσίαν  οἱ   καταλειφθέντες ἐξέπεσον μετὰ τῶν ἄλλων
[19, 35]   δὲ τῶν μετὰ Πολυπέρχοντος ἐλεφάντων  οἱ   καταλειφθέντες· τῶν μὲν γὰρ ἄλλων
[19, 53]   ἕδος ἔκτισαν ἑπταπύλοιο» τὸ δεύτερον  οἱ   κατοικήσαντες τὸν τόπον ἐξέπεσον κατελθόντος
[19, 58]   τῶν συμμαχίδων πόλεων καὶ πάντες  οἱ   κοινοπραγοῦντες τοῖς περὶ Ἀντίγονον ἄθυμοι
[19, 59]   Νικοκρέων μὲν καὶ τῶν ἄλλων  οἱ   κράτιστοι βασιλεῖς πρὸς Πτολεμαῖον πεποίηνται
[19, 0]   ἐγένετο τῶν Συρακουσίων. βʹ Ὡς  οἱ   Κροτωνιατῶν φυγάδες ἐπιστρατεύσαντες ἐπὶ τὴν
[19, 71]   συνέτρεχον ἐπ´ αὐτὸν καὶ πάντες  οἱ   λοιποὶ διετέθησαν ἀλλοτρίως καὶ τὸ
[19, 14]   τούτου κατέστησεν. οὗ γενομένου συνέδραμον  οἱ   λοιποὶ σατράπαι πάντες, φοβηθέντες μὴ
[19, 28]   πεντακισχιλίους. ~Μετὰ δὲ τούτους ἐτάχθησαν  οἱ   Μακεδόνες ἀργυράσπιδες, ὄντες μὲν πλείους
[19, 43]   δ´ αὐτοῦ τὸ προσταχθὲν συντελοῦντος  οἱ   Μακεδόνες εἰς πλινθίον ἑαυτοὺς ποιήσαντες
[19, 11]   ἀντιταχθέντων δὲ ἀλλήλοις τῶν στρατοπέδων  οἱ   Μακεδόνες ἐντραπέντες τὸ τῆς Ὀλυμπιάδος
[19, 43]   γνώμην βεβαιώσαντες· μετὰ δὲ ταῦθ´  οἱ   Μακεδόνες λάθρᾳ διαπρεσβευσάμενοι πρὸς Ἀντίγονον
[19, 22]   ἔχοντες, ἔτι δὲ τῶν Περσῶν  οἱ   μάλιστα τιμώμενοι. ἐν μέσῳ δὲ
[19, 21]   ταύτην τὴν χώραν τῶν Περσῶν  οἱ   μαχιμώτατοι, πάντες ὄντες τοξόται καὶ
[19, 17]   καὶ πυκνὰς ἐπὶ τούτων ἐφειστήκεισαν  οἱ   μέγιστον φθεγγόμενοι τῶν ἐγχωρίων· διῃρημένων
[19, 95]   ἣν εἰώθασιν οἱ περίοικοι καταντᾶν  οἱ   μὲν ἀποδωσόμενοι τῶν φορτίων, οἱ
[19, 89]   καρτερᾶς μάχης ἐπὶ πολὺν χρόνον  οἱ   μὲν Ἀπολλωνιᾶται τοῖς πλήθεσιν ὑπερέχοντες
[19, 43]   τὸ τέλος. ~Τῶν δὲ πεζῶν  οἱ   μὲν ἀργυράσπιδες συμφράξαντες καὶ βιαιότερον
[19, 47]   εἴς τινα τόπον κρημνοῖς περιεχόμενον  οἱ   μὲν αὐτῶν ἀνῃρέθησαν, οἱ δ´
[19, 30]   ἔσωσε καὶ τῆς νίκης ἔτυχεν.  οἱ   μὲν γὰρ ἀργυράσπιδες οἱ παρ´
[19, 45]   τὴν σωτηρίαν διαφόροις ἐχρῶντο κρίσεσιν.  οἱ   μὲν γὰρ αὐτῶν εἰς τὰ
[19, 7]   καὶ φόνων καὶ παντοίων ἀνομημάτων.  οἱ   μὲν γὰρ διὰ τὰς προϋπαρχούσας
[19, 7]   πρὸς τὸν κατ´ αὐτῶν ὄλεθρον.  οἱ   μὲν γὰρ τὰς αὐλίους θύρας
[19, 6]   ἐπληρώθη ταραχῆς καὶ μεγάλων ἀτυχημάτων·  οἱ   μὲν γὰρ χαριέστατοι τῶν πολιτῶν,
[19, 9]   ἐποιεῖτο, τῶν δ´ ἀκεραίων Συρακοσίων  οἱ   μὲν διὰ τὸν φόβον ἠναγκάζοντο
[19, 109]   ταχὺ παλίντροπος ἐγένετο, ἔφευγον δ´  οἱ   μὲν εἰς τὸν Ἱμέραν ποταμόν,
[19, 109]   καὶ ταῖς ψυχαῖς πάλιν θαρρήσαντες  οἱ   μὲν ἐκ τῆς παρεμβολῆς κατὰ
[19, 49]   ἔτι προσανεχούσης ταῖς ἔξωθεν ἐλπίσιν  οἱ   μὲν ἐλέφαντες ὑπὸ τῆς ἐνδείας
[19, 49]   ἐνδείας διεφθάρησαν, τῶν δ´ ἱππέων  οἱ   μὲν ἔξω τάξεως ὄντες οὐ
[19, 8]   ἄλλων ἦσαν. τῶν δὲ φυγόντων  οἱ   μὲν ἐπὶ τὰς πύλας ὁρμήσαντες
[19, 88]   καὶ πολὺ τοῖς πλήθεσιν ὑπερεχόντων  οἱ   μὲν Ἠπειρῶται καταπλαγέντες προσεχώρησαν τοῖς
[19, 39]   τῷ βάρει καὶ βιαιότερον ἐπικειμένων  οἱ   μὲν ἱππεῖς ἐτράπησαν ὑπὸ τοῦ
[19, 94]   τὸ προστασσόμενον. τρέφουσι δ´ αὐτῶν  οἱ   μὲν καμήλους, οἱ δὲ πρόβατα,
[19, 7]   κατὰ μέρος ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν  οἱ   μὲν κατὰ τὰς ὁδούς, οἱ
[19, 51]   παρούσης οὔτε ἐχούσης τοὺς ἀπολογησομένους  οἱ   μὲν Μακεδόνες κατεγίνωσκον αὐτῆς θάνατον,
[19, 80]   ἱππεῖς δὲ τετρακισχιλίους, ὧν ἦσαν  οἱ   μὲν Μακεδόνες, οἱ δὲ μισθοφόροι,
[19, 26]   ὡς αὐτίκα τῆς παρατάξεως γενησομένης.  οἱ   μὲν οὖν ἡγεμόνες ἀμφοτέρων τῶν
[19, 19]   δὲ τῆς οὐραγίας ἔταξε Πίθωνα.  οἱ   μὲν οὖν μετὰ Νεάρχου προαποσταλέντες
[19, 63]   τοῖς πολίταις βούλοιντο πρᾶξαι.  οἱ   μὲν οὖν Ὀρχομένιοι τοὺς ἱκέτας
[19, 34]   ἐρήμου καὶ ἀνύδρου σταθμοὺς ἐννέα.  οἱ   μὲν οὖν περὶ Εὐμενῆ καὶ
[19, 43]   συνελθόντες ἐβουλεύοντο τί χρὴ πράττειν.  οἱ   μὲν οὖν σατράπαι τὴν ταχίστην
[19, 101]   ἡγεμονίας φιλοτιμούμενα παντοίους συνίσταντο κινδύνους.  οἱ   μὲν οὖν τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι
[19, 95]   εἰς ὅπλα κατηκόντιζον· καὶ πέρας  οἱ   μὲν πεζοὶ πάντες ἀνῃρέθησαν, τῶν
[19, 88]   ἐγένετο δευτέρα μάχη, καθ´ ἣν  οἱ   μὲν περὶ Ἀλέξανδρον καὶ Τεῦκρον
[19, 57]   ἀπράκτους ἐπανελθεῖν. μετὰ δὲ ταῦθ´  οἱ   μὲν περὶ Πτολεμαῖον καὶ Λυσίμαχον,
[19, 3]   δὲ τῶν Συρακοσίων ταῖς διαβολαῖς  οἱ   μὲν περὶ Σώστρατον ἐδυνάστευσαν τῆς
[19, 72]   τὰς ἐν Ἀπουλίᾳ πόλεις συνεστῶτος  οἱ   μὲν Σαμνῖται πάντας τοὺς ἐν
[19, 37]   τῆς δυνάμεως πένθ´ ἡμέρας ὁδοιπορούσης  οἱ   μὲν στρατιῶται διά τε τὸ
[19, 50]   αὐτοῦ στοχασαμένου περὶ τοῦ μέλλοντος  οἱ   μὲν συναγωνίζεσθαι διεγνωκότες τοῖς πολιορκουμένοις
[19, 102]   πρὸς τοὺς Σικελιώτας πλὴν Μεσσηνίων  οἱ   μὲν φυγάδες τῶν Συρακοσίων ἠθροίσθησαν
[19, 54]   τείχους ἀνέστησαν καὶ τῶν ἄλλων  οἱ   μὲν ᾠκοδόμησαν κατὰ δύναμιν, οἱ
[19, 22]   ἀργυράσπιδες Μακεδόνες καὶ τῶν ἑταίρων  οἱ   μετ´ Ἀλεξάνδρου στρατεύσαντες, τοῦ δ´
[19, 30]   σαλπιγκταὶ τὸ πολεμικόν. πρῶτοι δ´  οἱ   μετὰ Πίθωνος ἱππεῖς, στερεὸν μὲν
[19, 16]   ἔτι δὲ Ἀντίπατρος καὶ Φιλώτας,  οἱ   μετὰ τῆς Ἀλκέτου δυνάμεως ἁλόντες
[19, 95]   τῶν αἰχμαλώτων διαδράντες, παρ´ ὧν  οἱ   Ναβαταῖοι μαθόντες τὰ κατὰ τοὺς
[19, 41]   τοῦτον τὸν καιρὸν τῶν ἀργυρασπίδων  οἱ   νεώτατοι μὲν περὶ τὰ ἑξήκοντα
[19, 29]   δὲ πεζῶν πρῶτοι μὲν ἐτάχθησαν  οἱ   ξένοι, πλείους ὄντες τῶν ἐννακισχιλίων,
[19, 27]   ταύτης δὲ τὸ ἄκρον ἐπεῖχον  οἱ   ξένοι, πλείους ὄντες τῶν ἑξακισχιλίων,
[19, 30]   ἔτυχεν. οἱ μὲν γὰρ ἀργυράσπιδες  οἱ   παρ´ Εὐμενεῖ καὶ τὸ λοιπὸν
[19, 14]   τὸ αὐτὸ τὰ στρατόπεδα παρῆσαν  οἱ   παρ´ Εὐμενοῦς βυβλιαφόροι πρὸς ἑτοίμας
[19, 39]   δ´ αὐτῶν καταπονουμένων ἀνελπίστως ἐπιφανέντες  οἱ   παρ´ Εὐμενοῦς ἐξήρπασαν αὐτοὺς ἐκ
[19, 17]   τῶν τόπων εἰς φωνῆς ἀκοὴν  οἱ   παραλαμβάνοντες τὸ παραγγελθὲν ὁμοίως ἑτέροις
[19, 105]   ποιήσαντος δ´ αὐτοῦ τὸ προσταχθὲν  οἱ   περὶ Κάσανδρον καὶ Λυσίμαχον καὶ
[19, 105]   Πόπλιον Δέκιον. ἐπὶ δὲ τούτων  οἱ   περὶ Κάσανδρον καὶ Πτολεμαῖον καὶ
[19, 75]   παραγενομένης βοηθείας ἐξ Ἀθηνῶν ἐπέπλευσαν  οἱ   περὶ Κάσανδρον καταφρονοῦσι τοῖς πολεμίοις.
[19, 13]   πλησίον χώραν. δὴ συνιδόντες  οἱ   περὶ Σέλευκον καὶ βουλόμενοι τὴν
[19, 12]   πλοῖα πανταχόθεν πρὸς τὴν διάβασιν  οἱ   περὶ Σέλευκον καὶ Πίθωνα κατέπλευσαν
[19, 62]   τὸν τρόπον τῆς δυνάμεως διαμερισθείσης  οἱ   περὶ Σέλευκον Κερυνίαν μὲν καὶ
[19, 13]   τῶν περὶ τὸν Ἀντιγένη πειθομένων  οἱ   περὶ Σέλευκον προσπλεύσαντες πρός τινα
[19, 109]   παρεμβολῆς ἐκβαλόντες ἐκράτησαν. πάλιν δὲ  οἱ   περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα κατ´ ἄλλους
[19, 4]   ἐν τοσούτῳ δὲ τυχόντες ἀνοχῆς  οἱ   περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα μετὰ πάσης
[19, 88]   ἐνταῦθα δ´ αὐτοῦ πολιορκουμένου παρεγενήθησαν  οἱ   περὶ τὸν Ἀλέξανδρον βοήθειαν φέροντες
[19, 83]   ἱππέων, ἐν οἷς πολὺ προετέρουν  οἱ   περὶ τὸν Δημήτριον. μετ´ ὀλίγον
[19, 17]   τὸ μῆκος στρατιωτῶν οὐκ ὀλίγων  οἱ   περὶ τὸν Εὐμενῆ καὶ Ἀντιγένη
[19, 26]   περὶ τοῦ μέλλοντος ἀγωνιῶντος ἔλαθον  οἱ   περὶ τὸν Εὐμενῆ προλαβόντες καὶ
[19, 30]   εἰς τάξιν κατέστησεν. καὶ γὰρ  οἱ   περὶ τὸν Εὐμενῆ πυθόμενοι τὴν
[19, 95]   οὔσης πανηγύρεως, εἰς ἣν εἰώθασιν  οἱ   περίοικοι καταντᾶν οἱ μὲν ἀποδωσόμενοι
[19, 98]   πλέθρου· ἐφ´ δὴ συνήθως  οἱ   περιοικοῦντες βάρβαροι τὸ μὲν μεῖζον
[19, 99]   εὐθετούσης. ~τὴν δ´ ἐκπίπτουσαν ἄσφαλτον  οἱ   περιοικοῦντες ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν
[19, 35]   τὴν αὐλὴν εἰωθότων διατρίβειν στρατιωτῶν  οἱ   πλείους, ἔτι δὲ τῶν μετὰ
[19, 85]   πλείους τῶν πεντακοσίων, ὧν ἦσαν  οἱ   πλείους ἱππεῖς τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν,
[19, 41]   ἑξήκοντα ἔτη, τῶν δ´ ἄλλων  οἱ   πλείους μὲν περὶ τὰ ἑβδομήκοντα,
[19, 95]   διεσώθησαν εἰς πεντήκοντα καὶ τούτων  οἱ   πλείους τραυματίαι. Οἱ μὲν οὖν
[19, 91]   δ´ εἰς τὴν Βαβυλωνίαν ἐνέβαλεν,  οἱ   πλείους τῶν ἐγχωρίων ἀπήντων καὶ
[19, 92]   τῶν ἄλλων ἡγεμόνων. οὗ συμβάντος  οἱ   πλείους τῶν στρατιωτῶν τὰ μὲν
[19, 8]   πατρίδος ὑπὲρ τοὺς ἑξακισχιλίους, ὧν  οἱ   πλεῖστοι κατέφυγον πρὸς τοὺς Ἀκραγαντίνους
[19, 67]   ἀθροίζωνται. πεισθέντων δὲ τῶν Ἀκαρνάνων  οἱ   πλεῖστοι μὲν εἰς Στράτον πόλιν
[19, 18]   κατεποντίσθη, τῶν δὲ διανήχεσθαι τολμησάντων  οἱ   πλεῖστοι μὲν ὑπὸ τοῦ ῥεύματος
[19, 43]   ἄλλων ἡγεμόνων τε καὶ στρατιωτῶν  οἱ   πλεῖστοι, τὸν στρατηγὸν ἐγκαταλιπόντες, τῆς
[19, 85]   ἀξιῶσαι τοὺς τετελευτηκότας· ἐτύγχανον γὰρ  οἱ   πλεῖστοι τῶν φίλων πεπτωκότες, ὧν
[19, 58]   πρόδηλον γὰρ ἦν ὅτι θαλασσοκρατοῦντες  οἱ   πολέμιοι πορθήσουσι τοὺς τοῖς ἐναντίοις
[19, 26]   αὐτομόλων ὅτι μάχεσθαι νυκτὸς διεγνώκασιν  οἱ   πολέμιοι, τῆς μὲν πορείας ἀπέσχετο,
[19, 84]   ἠναγκάζετο. μέχρι μὲν οὖν Γάζης  οἱ   πολλοὶ τῶν ἱππέων συνακολουθοῦντες ὑπήκουον
[19, 84]   πάντας τοὺς ἐλέφαντας. οὗ τελεσθέντος  οἱ   πολλοὶ τῶν περὶ τὸν Δημήτριον
[19, 109]   διωγμοῦ περὶ μέσον ἡμέρας γινομένου  οἱ   πολλοὶ τῶν φευγόντων διά τε
[19, 49]   δὲ τῆς πόλεως πληρουμένης νεκρῶν  οἱ   προεστηκότες τοῦ περὶ τὴν βασίλισσαν
[19, 103]   εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ νυκτὸς  οἱ   προεστῶτες τῆς φρουρᾶς αἰσθόμενοι τὸ
[19, 5]   τὴν ὀλιγαρχίαν ὑφηγημένον τῆς πόλεως·  οἱ   προέχοντες γὰρ τῶν Συρακοσίων ταῖς
[19, 63]   δ´ αὐτοῦ διατρίβοντος τῶν Ἀργείων  οἱ   πρὸς Κάσανδρον ἀλλοτρίως ἔχοντες ἐπεκαλέσαντο
[19, 29]   συμμάχων πεντακόσιοι, ἐχόμενοι δὲ τούτων  οἱ   προσαγορευθέντες ἑταῖροι χίλιοι, Δημήτριον ἔχοντες
[19, 4]   ὧν ταχέως τὸ ῥηθὲν πραξάντων  οἱ   προσβοηθήσαντες ἐκ τῆς Γέλας τὸ
[19, 36]   ἐπιμελητὴν ἅμα καὶ στρατηγὸν Λυκίσκον  οἱ   πρότερον κατὰ Μακεδονίαν διστάζοντες περὶ
[19, 76]   ἀμφοτέροις ἔπεσον. τὸ δὲ τέλος  οἱ   Ῥωμαῖοι βιασάμενοι κατὰ κράτος περιεγένοντο
[19, 30]   δυνάμεις ἐπαλλὰξ πλεονάκις, ἐσήμηναν δ´  οἱ   σαλπιγκταὶ τὸ πολεμικόν. πρῶτοι δ´
[19, 27]   Διηλλαγμέναις δ´ ἐχρήσαντο ταῖς τάξεσιν  οἱ   στρατηγοί, διαμιλλώμενοι καὶ περὶ τῆς
[19, 31]   τοσαύτης φιλονεικίας ὑπῆρχον πλήρεις οὐχ  οἱ   στρατηγοὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ
[19, 5]   εἰρήνης, μέχρι ἂν γνησίως ὁμονοήσωσιν  οἱ   συνεληλυθότες εἰς τὴν πόλιν. εἰς
[19, 90]   οὔσης τῆς περὶ αὐτὸν ὁρμῆς  οἱ   συνόντες φίλοι θεωροῦντες ὅτι μετ´
[19, 3]   ταῦτα Κροτωνιάταις πολιορκουμένοις ὑπὸ Βρεττίων  οἱ   Συρακόσιοι δύναμιν ἁδρὰν ἔπεμψαν, ἧς
[19, 110]   τὴν πολιορκίαν τῆς Γέλας, ἵν´  οἱ   Συρακόσιοι πολλὴν ἄδειαν σχῶσι συγκομίσαι
[19, 1]   οἱ τυχόντες τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ´  οἱ   ταῖς ὑπεροχαῖς προέχοντες καταλύουσι. διὸ
[19, 22]   κλισίας οἵ τε στρατηγοὶ καὶ  οἱ   τὰς ἱππαρχίας ἔχοντες, ἔτι δὲ
[19, 2]   ἡμερῶν τὸ μὲν οὐκ ἀπέθνησκεν,  οἱ   τεταγμένοι δ´ ἐπὶ τῆς φυλακῆς
[19, 21]   τῶν ἀργυρασπίδων ἡγούμενος καὶ πάντες  οἱ   τὴν ἀπὸ θαλάσσης ἀνάβασιν πεποιημένοι
[19, 47]   δ´ Ἀντιγόνου καθ´ ὁδὸν ὄντος  οἱ   τοῦ Πίθωνος φίλοι καὶ μετεσχηκότες
[19, 108]   ἐπεξῆλθον ἐκ τοῦ Καρχηδονίων χάρακος  οἱ   τούτους διώξοντες. δ´ Ἀγαθοκλῆς
[19, 9]   ἅπερ εἰώθασι ποιεῖν σχεδὸν ἅπαντες  οἱ   τύραννοι. ἐπεμελήθη δὲ καὶ τῶν
[19, 1]   λόγος ὅτι τὰς δημοκρατίας οὐχ  οἱ   τυχόντες τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ´ οἱ
[19, 109]   σχεδὸν πάσης πεδινῆς οὔσης ἐπεδίωκον  οἱ   τῶν βαρβάρων ἱππεῖς, οὐκ ἔλασσον
[19, 39]   δὲ πρότερον τῶν Ἀντιγόνου στρατιωτῶν  οἱ   τῶν ἐλεφάντων ἡγεμόνες τάξαντες εἰς
[19, 70]   ἦν. ~Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν  οἱ   τῶν Συρακοσίων φυγάδες διατρίβοντες ἐν
[19, 0]   ὑπὸ Κασάνδρου δυνάμεως. λδʹ Ὡς  οἱ   φυγάδες τῶν Συρακουσίων Ἀκραγαντίνους πείσαντες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006