Alphabétiquement     [«   »]
ἑτέρων 2
ἔτεσι 1
ἔτη 8
ἔτι 53
ἐτίμησε 2
ἑτοιμάζεσθαι 1
ἑτοίμας 1
Fréquences     [«    »]
53 αὐτοῦ
50 αὐτῶν
49 στρατιωτῶν
53 ἔτι
54 Ἀντιγόνου
54 αὐτὸν
56 αὐτῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ἔτι


Livre, Chap.
[19, 12]   μὲν τριήρεσι, κοντωτοῖς δὲ πλείοσιν·  ἔτι   γὰρ τὰ σκάφη ταῦτα περιῆν
[19, 105]   Κάσανδρον καὶ Λυσίμαχον καὶ Πτολεμαῖον,  ἔτι   δ´ Ἀντίγονον ἀπηλλάγησαν τῶν ἀπὸ
[19, 84]   πυλῶν καὶ πλήθους ὑποζυγίων ἀθροισθέντος,  ἔτι   δ´ ἑκάστου πρώτου σπεύδοντος ἐξαγαγεῖν
[19, 86]   καθ´ ὑπερβολὴν ἐπιεικὴς καὶ συγγνωμονικός,  ἔτι   δ´ εὐεργετικός. ὅπερ καὶ μάλιστ´
[19, 54]   τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ Σικελίας,  ἔτι   δ´ Ἰταλίας. Θηβαῖοι μὲν οὖν
[19, 16]   Ἄτταλος καὶ Πολέμων καὶ Δόκιμος,  ἔτι   δὲ Ἀντίπατρος καὶ Φιλώτας, οἱ
[19, 106]   μισθοφόρους χιλίους καὶ ζευγίππας διακοσίους,  ἔτι   δὲ Βαλιάρας σφενδονήτας χιλίους, ὁμοίως
[19, 51]   Ἀλεξάνδρου τοῦ στρατεύσαντος εἰς Ἰταλίαν,  ἔτι   δὲ γυνὴ μὲν Φιλίππου τοῦ
[19, 48]   στεφάνων καὶ τῶν ἄλλων δωρεῶν,  ἔτι   δὲ ἐκ τῶν λαφύρων· ταῦτα
[19, 49]   βαλόμενος ἀπὸ θαλάσσης εἰς θάλασσαν,  ἔτι   δὲ ἐφορμῶν τῷ λιμένι πάντα
[19, 57]   μὲν περὶ Πτολεμαῖον καὶ Λυσίμαχον,  ἔτι   δὲ Κάσανδρον συμμαχίαν πρὸς ἀλλήλους
[19, 64]   Πελοποννήσου καὶ δυνάμεως ἀποδείξειν κύριον,  ἔτι   δὲ κατ´ ἀξίαν τιμήσειν.
[19, 81]   κάλλει καὶ τῷ μεγέθει διάφορος,  ἔτι   δὲ κεκοσμημένος ὅπλοις βασιλικοῖς εἶχε
[19, 0]   τοὺς ἀντιταξαμένους Μεσσηνίων καὶ Ταυρομενιτῶν,  ἔτι   δὲ Κεντοριπίνων ἀπέσφαξεν. νγʹ Ὡς
[19, 52]   μὲν καὶ Φίλιππον τοὺς βασιλεῖς,  ἔτι   δὲ Κύνναν, ἣν ἀνεῖλεν Ἀλκέτας,
[19, 60]   ταύτας καὶ πρὸς τὸν Ζιβύτην,  ἔτι   δὲ λαβὼν ὁμήρους προῆγεν ἐπὶ
[19, 59]   δὲ Κιτιεὺς καὶ Λαπίθιος,  ἔτι   δὲ Μαριεὺς καὶ Κερυνίτης τὴν
[19, 58]   πανταχόθεν ἀθροίσας ὑλοτόμους καὶ πρίστας,  ἔτι   δὲ ναυπηγοὺς κατεκόμιζε τὴν ὕλην
[19, 21]   συσκίους καὶ παραδείσων φυτείας ποικίλας,  ἔτι   δὲ παντοδαπῶν δένδρων φυσικὰς συναγκίας
[19, 62]   τοῖς περὶ Ἀριστόδημον καὶ Ἀλέξανδρον,  ἔτι   δὲ Πολυπέρχοντα, Μυρμιδόνα δὲ καὶ
[19, 9]   τῶν ὅπλων καὶ βελῶν παρασκευῆς,  ἔτι   δὲ πρὸς ταῖς ὑπαρχούσαις μακραῖς
[19, 0]   μαʹ Ἀπόστασις Κυρηναίων καὶ ἅλωσις,  ἔτι   δὲ Πτολεμαίου στρατεία εἰς Κύπρον
[19, 58]   τε τὴν Τρίπολιν καὶ Βυβλίαν,  ἔτι   δὲ Σιδωνίαν, πλῆρες δ´ ἐστὶ
[19, 93]   δύναμιν πολλαπλασίονα καὶ θηρίων πλῆθος,  ἔτι   δὲ στρατηγὸν ἀήττητον· εὐχερέστερον γὰρ
[19, 35]   καὶ Φιλίππου τοῦ βασιλέως ἀναίρεσιν,  ἔτι   δὲ τὰ περὶ τὸν Ἰόλλα
[19, 56]   καὶ τὸ πλῆθος τῶν χρημάτων,  ἔτι   δὲ τὰς προσφάτους εὐτυχίας, ἐξ
[19, 95]   τὰς κτήσεις καὶ τοὺς πρεσβυτάτους,  ἔτι   δὲ τέκνα καὶ γυναῖκας. τὸ
[19, 19]   προσφέρονται δὲ βαλάνους καὶ μύκητας,  ἔτι   δὲ τεταριχευμένα κρέα τῶν ἀγρίων
[19, 31]   τὴν ἐν τῇ μάχῃ κακοπάθειαν,  ἔτι   δὲ τὴν ἀσιτίαν, ὥστε ἡναγκάσθησαν
[19, 5]   ἑαυτοῦ πανοπλίαν καὶ τὸν ἵππον,  ἔτι   δὲ τὴν ἐσθῆτα παρεκρούσατο τοὺς
[19, 87]   τὴν κατάληψιν τῆς Ἠλείων πόλεως,  ἔτι   δὲ τὴν σύλησιν τῶν κατὰ
[19, 52]   τοῖς Κασανδρεῦσι καὶ ταύτης ἀγαθῆς,  ἔτι   δὲ τοῦ Κασάνδρου πολλὰ συμφιλοτιμηθέντος
[19, 19]   τε ἐλέφαντας καὶ τοὺς ἱππεῖς,  ἔτι   δὲ τοὺς ἐν τοῖς βαρέσιν
[19, 102]   πρὸς τὸν δυνάστην ὁρῶντες ἀνῃρημένους,  ἔτι   δὲ τοὺς ἐπὶ κακουργίᾳ καταδεδικασμένους
[19, 50]   καὶ τὸν Εὐμενοῦς θάνατον ἀγνοῶν,  ἔτι   δὲ τοὺς περὶ Ἀλέξανδρον καὶ
[19, 19]   καὶ παράκρημνος καὶ διὰ πολεμίας,  ἔτι   δὲ τῶν ἀναγκαίων σπανίζουσα, σύντομος
[19, 35]   εἰωθότων διατρίβειν στρατιωτῶν οἱ πλείους,  ἔτι   δὲ τῶν μετὰ Πολυπέρχοντος ἐλεφάντων
[19, 22]   καὶ οἱ τὰς ἱππαρχίας ἔχοντες,  ἔτι   δὲ τῶν Περσῶν οἱ μάλιστα
[19, 52]   πόλεις συνῴκισε καὶ τὴν Ποτίδαιαν,  ἔτι   δὲ τῶν σύνεγγυς χωρίων οὐκ
[19, 20]   ἱππεῖς τε καὶ πολεμιστὰς ἵππους,  ἔτι   δὲ ὑποζυγίων πλῆθος. τῆς δὲ
[19, 61]   δὲ ἐξιδιάζεται τὴν Μακεδόνων βασιλείαν,  ἔτι   δὲ ὡς Ὀλυνθίους ὄντας πολεμιωτάτους
[19, 4]   τὰ μέρη παρεισπεπτωκέναι τοῦ μὲν  ἔτι   διώκειν ἀπέστησαν, διελόμενοι δὲ τὰς
[19, 38]   φλόγα ποιεῖν ὡς ἂν ἐγρηγορότων  ἔτι   καὶ πρὸς θεραπείαν καὶ δεῖπνον
[19, 76]   ἀνεῖλον. καὶ τῆς μάχης ἀγνοουμένης  ἔτι   Καμπανοὶ μὲν καταφρονήσαντες τῶν Ῥωμαίων
[19, 95]   μὲν ἐν ταῖς κοίταις ὄντας  ἔτι   κατέσφαξαν, τοὺς δὲ διεγειρομένους καὶ
[19, 3]   βάρει τῶν ὅπλων· πολὺ δ´  ἔτι   μᾶλλον γενόμενος χιλίαρχος περιεποιήσατο δόξαν,
[19, 69]   τὴν στρατείαν· ἦν γὰρ Δημήτριος  ἔτι   νέος τὴν ἡλικίαν, ὡς ἂν
[19, 2]   τὸν Ἀγαθοκλέα τὴν κεραμευτικὴν τέχνην  ἔτι   παῖδα τὴν ἡλικίαν ὄντα. καθ´
[19, 49]   τὴν πόλιν καὶ τῆς Ὀλυμπιάδος  ἔτι   προσανεχούσης ταῖς ἔξωθεν ἐλπίσιν οἱ
[19, 59]   τὴν αὐτὴν ἡλικίαν, κόρης οὔσης  ἔτι   τῆς Φίλας συμβουλεύεσθαι πρὸς ταύτην
[19, 88]   Ἀλκέταν ἀποστήσειν τῆς ἀρχῆς ἀσυντάκτων  ἔτι   τῶν κατὰ τὴν βασιλείαν ὄντων.
[19, 9]   δὲ τούτων γενόμενος τοῦ μὲν  ἔτι   φονεύειν κολάζειν τινὰς ἀπέστη,
[19, 87]   παρελθὼν γὰρ εἰς Ἦλιν ὡς  ἔτι   φυλάττων τὴν πρὸς Ἀντίγονον φιλίαν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006