Alphabétiquement     [«   »]
τἀργύριον 1
ταριχείας 1
τάς 6
τὰς 188
ταττομένοις 1
ταῦθ´ 3
Ταυρομενίου 1
Fréquences     [«    »]
181 γὰρ
186 ἐπὶ
172 κατὰ
188 τὰς
191 τὰ
194 οἱ
232 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

τὰς


Livre, Chap.
[19, 51]   ναῦν παρασκευάσειν καὶ διακομιεῖν εἰς  τὰς   Ἀθήνας. τοῦτο δ´ ἔπραττεν οὐ
[19, 1]   τοιγαροῦν Ἀθηναῖοι μὲν διὰ ταύτας  τὰς   αἰτίας τοὺς πρωτεύοντας τῶν πολιτῶν
[19, 14]   αὐτῶν ἐλπίδων. διὰ δὴ ταύτας  τὰς   αἰτίας τῶν ἄνω σατραπῶν συνηθροικότων
[19, 33]   τοῦτον τὸν τρόπον, ἐπειδὴ κολάζοντες  τὰς   αἰτίας τῶν κακῶν οὐκ ἠδυνήθησαν
[19, 100]   πόλιν ἐκλελειμμένην εὗρεν, πολιορκεῖν ἐπεχείρει  τὰς   ἀκροπόλεις. ὧν τὴν ἑτέραν ἑλὼν
[19, 73]   τε τῶν Ἰστριανῶν πόλιν καὶ  τὰς   ἄλλας τὰς πλησιοχώρους ἐλευθερώσαντες συνέθεντο
[19, 33]   τῶν κακῶν οὐκ ἠδυνήθησαν ἀποτρέψαι  τὰς   ἄλλας τῶν ἀδικημάτων, νόμον ἔθεσαν
[19, 37]   διά τε τὸ ψῦχος καὶ  τὰς   ἀναγκαίας χρείας ἔκαον πῦρ μεθ´
[19, 74]   τῶν Αἰτωλῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε  τὰς   ἀνοχύρους πόλεις ἐκλιπεῖν, εἰς δὲ
[19, 43]   ταχίστην ἔφησαν δεῖν ἀποχωρεῖν εἰς  τὰς   ἄνω σατραπείας, δ´ Εὐμενὴς
[19, 19]   τῆς Μηδικῆς κἀκεῖθεν ὁρμώμενος κατακτᾶσθαι  τὰς   ἄνω σατραπείας. οὐσῶν δ´ ὁδῶν
[19, 16]   τοὺς περὶ τὸν Ἀντίγονον εἰς  τὰς   ἄνω σατραπείας ποιεῖσθαι τὴν πορείαν,
[19, 0]   τοὺς ἀργυράσπιδας ἀνέβη μὲν εἰς  τὰς   ἄνω σατραπείας, συνήγαγε δὲ τούς
[19, 93]   κρίνας ἐκλιπεῖν τὴν Συρίαν κατέσκαψε  τὰς   ἀξιολογωτάτας τῶν κεκρατημένων πόλεων, Ἄκην
[19, 1]   ταῖς προειρημέναις ὀκτωκαίδεκα βίβλοις ἀνεγράψαμεν  τὰς   ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων πράξεις
[19, 84]   εἰς τὴν πόλιν, ἐκκομίσαι βουλόμενοι  τὰς   ἀποσκευάς. ἀνοιχθεισῶν οὖν τῶν πυλῶν
[19, 97]   εἰς μὲν τὴν πέτραν ἀπέθεντο  τὰς   ἀποσκευὰς καὶ φυλακὴν τὴν ἱκανὴν
[19, 23]   τινὰς ἀποστείλας εἰς Ἀραχώτας· καὶ  τὰς   ἀποσκευὰς κελεύσας παρελέσθαι εἰς τηλικούτους
[19, 67]   ἀδυνατῶσιν ἀλλήλοις βοηθεῖν καὶ πρὸς  τὰς   ἀπροσδοκήτους τῶν πολεμίων ἐπιθέσεις δυσχερῶς
[19, 15]   τὴν Ἀσίαν καὶ γεγονόσι διὰ  τὰς   ἀρετὰς ἀνικήτοις. Εὐμενὴς δὲ φοβούμενος
[19, 16]   πολὺ λειπόμενοι τοῖς πλήθεσι διὰ  τὰς   ἀρετὰς ἀντείχοντο καὶ καθ´ ἡμέραν
[19, 28]   τρισχιλίων, ἀνίκητοι δὲ καὶ διὰ  τὰς   ἀρετὰς πολὺν φόβον παρεχόμενοι τοῖς
[19, 8]   τῶν τειχῶν ῥίπτοντες αὑτοὺς εἰς  τὰς   ἀστυγείτονας πόλεις διεσώθησαν, τινὲς δὲ
[19, 35]   Ῥωμαίους ὕστερον πολεμήσαντος ἀδελφήν, καὶ  τὰς   Ἀττάλου θυγατέρας, ὁμοίως δὲ καὶ
[19, 7]   αὐτῶν ὄλεθρον. οἱ μὲν γὰρ  τὰς   αὐλίους θύρας ἐξέκοπτον, οἱ δὲ
[19, 33]   τοῖς Ἰνδοῖς τοὺς γαμοῦντας καὶ  τὰς   γαμουμένας παρθένους μὴ διὰ τῆς
[19, 1]   ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων πράξεις  τὰς   γεγενημένας ἐν τοῖς γνωριζομένοις μέρεσι
[19, 55]   ἣν Μακεδόνες αὐτῷ δεδώκασι διὰ  τὰς   γεγενημένας ἐξ αὐτοῦ χρείας Ἀλεξάνδρου
[19, 71]   Καρχηδονίοις τετάχθαι, καθὰ καὶ προϋπῆρχον,  τὰς   δ´ ἄλλας πάσας αὐτονόμους εἶναι,
[19, 43]   τὸν μὲν Εὐμενῆ συναρπάσαντες παρέδωκαν,  τὰς   δ´ ἀποσκευὰς κομισάμενοι καὶ πίστεις
[19, 75]   μὲν στρατιώτας παραδώσει πάντας Ἀντιγόνῳ,  τὰς   δ´ Ἑλληνίδας πόλεις αὐτονόμους ἀφήσει,
[19, 53]   μὲν οὖν Θεσσαλίαν ἀσφαλῶς διῆλθεν,  τὰς   δ´ ἐν Πύλαις παρόδους εὑρὼν
[19, 85]   Φοινίκην πόλεων τὰς μὲν πολιορκῶν,  τὰς   δὲ πειθοῖ προσαγόμενος. Δημήτριος δὲ
[19, 96]   περὶ Ἀθήναιον κατηγόρει, φάσκων παρὰ  τὰς   δεδομένας ἐντολὰς ὑπ´ αὐτοῦ πεποιῆσθαι
[19, 1]   Παλαιός τις παραδέδοται λόγος ὅτι  τὰς   δημοκρατίας οὐχ οἱ τυχόντες τῶν
[19, 75]   συμφωνῆσαι. διόπερ Κάσανδρος ἀπογνοὺς  τὰς   διαλύσεις διέγνω τῶν κατὰ τὴν
[19, 49]   ἐλέφασι τοῖς κατακλεισθεῖσι διδόναι πρίοντας  τὰς   δοκούς, τὰ δ´ ὑποζύγια καὶ
[19, 17]   εἰς λόγους ἔρχεσθαι, αὐτοὶ δὲ  τὰς   δυνάμεις ἀναλαβόντες ὥρμησαν ἐπὶ τὸν
[19, 77]   τοῦ στόλου, εὐθὺς δὲ καὶ  τὰς   δυνάμεις ἀναλαβὼν προῆγεν ἐφ´ Ἑλλησπόντῳ
[19, 80]   τὸν Δημήτριον. συναγαγὼν οὖν πανταχόθεν  τὰς   δυνάμεις ἀνέζευξεν ἀπὸ Ἀλεξανδρείας εἰς
[19, 34]   τοῖς τόποις παρεχείμαζον ἅμα καὶ  τὰς   δυνάμεις ἀνελάμβανον. ~Κατὰ δὲ τὴν
[19, 25]   τινα καὶ χαράδραν ἐξέταξαν μὲν  τὰς   δυνάμεις, διὰ δὲ τὰς τῶν
[19, 76]   ὀλίγας δ´ ἡμέρας ἐκταξάντων ἀμφοτέρων  τὰς   δυνάμεις ἐγένετο μάχη καρτερὰ καὶ
[19, 0]   δὲ τούς τε σατράπας καὶ  τὰς   δυνάμεις εἰς τὴν Περσίδα. Ὡς
[19, 14]   παρ´ Εὐμενοῦς βυβλιαφόροι πρὸς ἑτοίμας  τὰς   δυνάμεις. ἦν δὲ τῶν ἡγεμόνων
[19, 76]   Σαμνιτῶν ἧτταν καὶ νομίσαντες πάσας  τὰς   δυνάμεις ἥξειν ἐπ´ αὐτοὺς διελύσαντο
[19, 77]   δὲ τὴν Χαλκίδα παρῆλθεν καὶ  τὰς   δυνάμεις μετεπέμπετο. Ἀντίγονος δὲ πυθόμενος
[19, 72]   Κόιντον Αὔλιον ἵππαρχον. οὗτοι δὲ  τὰς   δυνάμεις παραλαβόντες παρετάξαντο πρὸς τοὺς
[19, 17]   τὸν Τίγριν ποταμὸν καὶ περαιώσας  τὰς   δυνάμεις ὥρμησεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους.
[19, 19]   Ἀντίγονον ἐπειδή ποθ´ ἧκον ἐπὶ  τὰς   δυσχωρίας, ἀβοηθήτοις κινδύνοις περιέπιπτον. οἱ
[19, 19]   προάγειν καὶ τὰ στενὰ καὶ  τὰς   δυσχωρίας προκαταλαμβάνεσθαι, τοὺς δὲ ἄλλους
[19, 45]   δ´ οὔσης τῆς Ῥόδου καὶ  τὰς   ἐγκλίσεις τῶν ὑδάτων κατὰ τὸ
[19, 96]   ὧν ἦν ῥᾴδιον συνορᾶν πόρρωθεν  τὰς   εἰς τὴν Ἀραβίαν ἐμβολάς, αὐτοὶ
[19, 12]   Σοῦσα ποιεῖσθαι τὴν πορείαν, διανοούμενος  τὰς   ἐκ τῶν ἄνω σατραπειῶν δυνάμεις
[19, 58]   συνεπιλαβέσθαι ναυπηγίας, ἐπειδὴ τὰς ναῦς  τὰς   ἐκ Φοινίκης ἁπάσας μετὰ τῶν
[19, 25]   δὲ στρατεύεσθαι βουλομένους διανεμεῖν εἰς  τὰς   ἑκάστῳ καθηκούσας τάξεις. τῶν δὲ
[19, 83]   εἴλαις συνέστη καρτερὰ μάχη διὰ  τὰς   ἑκατέρων προθυμίας. κατὰ μὲν οὖν
[19, 107]   Γελῴοις τοὺς μὲν ἀποσφαγέντας εἰς  τὰς   ἐκτὸς τῶν τειχῶν τάφρους συνέχωσεν,
[19, 30]   βέλεσι κατετίτρωσκον, αὐτοὶ μὲν διὰ  τὰς   ἐλαφρότητας οὐδὲν πάσχοντες, μεγάλα δὲ
[19, 26]   περὶ συνέσεως καὶ δεικνύοντες ὅτι  τὰς   ἐλπίδας ἐν αὑτοῖς {ἀντ} ἔχουσι
[19, 96]   γε τοῖς Ἀντιγόνου λόγοις, ἀλλὰ  τὰς   ἐλπίδας ἔχοντες ἀμφιδοξουμένας σκοποὺς μὲν
[19, 72]   προσαγόμενοι. τοῦ δὲ πολέμου περὶ  τὰς   ἐν Ἀπουλίᾳ πόλεις συνεστῶτος οἱ
[19, 68]   εἰς Μακεδονίαν, καὶ πυθόμενος πολεμεῖσθαι  τὰς   ἐν Καρίᾳ πόλεις ὅσαι συνεμάχουν
[19, 64]   τούτου δὲ χωρισθέντος Ἀλέξανδρος ἐπιὼν  τὰς   ἐν Πελοποννήσῳ πόλεις μετ´ Ἀριστοδήμου
[19, 54]   αὐτῷ προσθέσθαι, μετὰ δὲ ταῦτα  τὰς   ἐν τῇ Μεσσήνῃ πόλεις προσηγάγετο
[19, 106]   Καρχηδόνιοι πυνθανόμενοι τὸν δυνάστην συσκευαζόμενον  τὰς   ἐν τῇ νήσῳ πόλεις, ταῖς
[19, 48]   ταραχωδεστάτους, τῷ μὲν λόγῳ πρὸς  τὰς   ἐν τῷ πολέμῳ χρείας, τῷ
[19, 36]   ταχὺ τὸ προσταχθὲν ποιήσαντος καὶ  τὰς   ἐξ Ἠπείρου παρόδους προκαταλαβομένου συνέβη
[19, 77]   χιλίους τριακοσίους. μετεπέμψατο δὲ καὶ  τὰς   ἐξ Ὠρεοῦ ναῦς καὶ τειχίσας
[19, 25]   Ἀντίγονον· μέχρι τούτου γὰρ ποιεῖσθαι  τὰς   ἐπαγγελίας ἕως ἂν τῆς δυνάμεως
[19, 1]   πλεονεκτεῖν τοῖς μειζόνων ὀρεγομένοις καὶ  τὰς   ἐπιθυμίας ἔχειν ἀτερματίστους. τοιγαροῦν Ἀθηναῖοι
[19, 1]   τῶν πολιτευομένων ὑποπτεύουσαι καθαιροῦσιν αὐτῶν  τὰς   ἐπιφανείας. σύνεγγυς γὰρ μετάβασις
[19, 5]   πολλὰ γὰρ μέρη συνέβαινε διαιρεῖσθαι  τὰς   ἑταιρίας τῶν συνιόντων καὶ πρὸς
[19, 67]   διαφερόντως ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ  τὰς   εὐεργεσίας· διετέλει γὰρ βοηθοῦσα τοῖς
[19, 1]   ἀποσφάττων, παρὰ δὲ τῶν πόλεων  τὰς   εὐθύνας ἐλάμβανεν ἡβηδὸν μιαιφονῶν καὶ
[19, 95]   ὑπάρχειν συμφορὰς ἐνεγκεῖν ἐπιδεξίως  τὰς   εὐμεγέθεις εὐημερίας ἐμφρόνως· αἱ μὲν
[19, 23]   διανοίαις καὶ πάντες ἀπέβλεπον πρὸς  τὰς   Εὐμενοῦς ἐλπίδας, ὡς τούτου δυνησομένου
[19, 53]   ἀπῆλθον εἰς τὴν Βοιωτίαν καὶ  τὰς   Θήβας κατῴκησαν. ἀπὸ δὲ τούτων
[19, 78]   καὶ τὴν φρουρὰν ἐκβαλὼν ἠλευθέρωσε  τὰς   Θήβας. μετὰ δὲ ταῦτα πορευθεὶς
[19, 53]   διασωζομένους τῶν Θηβαίων ἐνεχείρει κατοικίζειν  τὰς   Θήβας, ὑπολαβὼν κάλλιστον ἔχειν καιρὸν
[19, 7]   ταῖς τῶν εὐπόρων σφαγαῖς οἰόμενοι  τὰς   ἰδίας ἀπορίας ἐπανορθώσασθαι πᾶν ἐμηχανῶντο
[19, 25]   ἔφη τοῖς μὲν σατράπαις ἔχειν  τὰς   ἰδίας σατραπείας, τῶν δὲ ἄλλων
[19, 73]   μὲν ἐλύτρωσεν, οὓς δὲ εἰς  τὰς   ἰδίας τάξεις διένειμεν. τὰ μὲν
[19, 59]   καταληφθέντας Πτολεμαίου στρατιώτας ἐπιδιεῖλεν εἰς  τὰς   ἰδίας τάξεις, εἰς δὲ τὰς
[19, 22]   οἵ τε στρατηγοὶ καὶ οἱ  τὰς   ἱππαρχίας ἔχοντες, ἔτι δὲ τῶν
[19, 82]   εἴλας ἱππέων ἔταξεν καὶ πλαγιοφυλάκους  τὰς   ἴσας καὶ χωρὶς ἔξω τοῦ
[19, 100]   ταύτης ἐπιμελητὴν ἔταξεν Ἱερώνυμον τὸν  τὰς   ἱστορίας συγγράψαντα, τούτῳ δὲ συνετέτακτο
[19, 44]   τοῖς τραυματίαις αἰχμάλωτος καὶ  τὰς   ἱστορίας συνταξάμενος Ἱερώνυμος Καρδιανός,
[19, 72]   παρετάξαντο πρὸς τοὺς Σαμνίτας περὶ  τὰς   καλουμένας Λαυστόλας καὶ πολλοὺς τῶν
[19, 78]   τῶν πόλεων προσαγόμενος ἐξέβαλε πανταχόθεν  τὰς   Κασάνδρου φρουράς· ἐπῆλθε δὲ καὶ
[19, 2]   ἕνεκα δὲ τοῦ σαφεστέρας γενέσθαι  τὰς   κατὰ μέρος πράξεις βραχέα προαναληψόμεθα
[19, 1]   ὕβρεως δὲ καὶ σφαγῆς ἐμπλῆσαι  τὰς   κατὰ Σικελίαν πόλεις. οὐδεὶς γὰρ
[19, 54]   οἱ δὲ καὶ χρήματα πρὸς  τὰς   κατεπειγούσας χρείας ἀπέστειλαν οὐ μόνον
[19, 12]   τοῖς βασιλικοῖς θησαυροῖς χρήσασθαι πρὸς  τὰς   κατεπειγούσας χρείας. ἠναγκάζετο δὲ τὸν
[19, 22]   πᾶσιν, ὄντος δυεῖν σταδίων, διειλήφεισαν  τὰς   κλισίας οἵ τε στρατηγοὶ καὶ
[19, 33]   ὡς ἐπὶ πολὺ συνέβαινε διαπίπτειν  τὰς   κρίσεις καὶ ταχὺ μεταμελομένων ἀμφοτέρων
[19, 95]   ἐπορεύθησαν, ἀπολιπόντες ἐπί τινος πέτρας  τὰς   κτήσεις καὶ τοὺς πρεσβυτάτους, ἔτι
[19, 6]   ἀναιρεῖν τοὺς αἰτίους καὶ διαρπάζειν  τὰς   κτήσεις τῶν ἑξακοσίων καὶ τῶν
[19, 23]   τούς τε στρατιώτας εὐθαρσεῖς πρὸς  τὰς   μάχας κατεσκεύασεν καὶ τοῦ Πευκέστου
[19, 22]   καὶ Ἀλεξάνδρου καὶ Φιλίππου. καὶ  τὰς   μὲν κλισίας συνέβαινεν ἐκ φυλλάδος
[19, 87]   ἁπάντων, ἐγκαλέσας Ἀντιγόνῳ περὶ τούτων  τὰς   μὲν ναῦς ἃς εἶχεν ἀπέδοτο,
[19, 78]   πορευθεὶς εἰς τὴν Φωκίδα καὶ  τὰς   μὲν πλείους τῶν πόλεων προσαγόμενος
[19, 85]   ἐπῄει τῶν κατὰ Φοινίκην πόλεων  τὰς   μὲν πολιορκῶν, τὰς δὲ πειθοῖ
[19, 64]   ἐν Πελοποννήσῳ πόλεις μετ´ Ἀριστοδήμου  τὰς   μὲν ὑπὸ Κασάνδρου καθεσταμένας φρουρὰς
[19, 15]   δ´ ἤκουσε τοὺς σατράπας καὶ  τὰς   μετ´ αὐτῶν δυνάμεις συνεληλυθυίας τοῖς
[19, 16]   ἀλᾶσθαι κατὰ τὴν χώραν, καιροτηροῦντας  τὰς   μεταβολάς. γιγνομένης δὲ πλείονος ἀντιλογίας
[19, 62]   τὴν ἀσφάλειαν καὶ τῶν νήσων  τὰς   μήπω μετεχούσας τῆς συμμαχίας προσαγόμενον.
[19, 1]   δὲ πάντων ἐπεπόλασεν πρὸς  τὰς   μοναρχίας ὁρμὴ περὶ Σικελίαν πρὸ
[19, 65]   τῆς ἐπιβολῆς ἀπέτυχεν, ἐπὶ δὲ  τὰς   Μύλας πλεύσας καὶ πολιορκήσας τὸ
[19, 58]   βασιλεῖς προετρέψατο συνεπιλαβέσθαι ναυπηγίας, ἐπειδὴ  τὰς   ναῦς τὰς ἐκ Φοινίκης ἁπάσας
[19, 85]   ἀποστείλας εἰς Αἴγυπτον προσέταξεν ἐπὶ  τὰς   νομαρχίας διελεῖν, αὐτὸς δὲ θάψας
[19, 6]   ἐξεπήδων ἐκ τῶν οἰκιῶν εἰς  τὰς   ὁδούς, μαθεῖν σπεύδοντες τὸν θόρυβον,
[19, 7]   τῶν στρατιωτῶν οἱ μὲν κατὰ  τὰς   ὁδούς, οἱ δ´ ἐν ταῖς
[19, 45]   τούτοις τὸ μὴ πλινθίνας εἶναι  τὰς   οἰκίας, ἀλλὰ λιθίνας καὶ διὰ
[19, 16]   κατασφάξαντες, τοὺς δὲ ἐκβαλόντες ἐνεπύρισαν  τὰς   οἰκίας. τῶν δ´ ἔξωθεν καραδοκούντων
[19, 98]   οὖν Δημήτριος λαβὼν ὁμήρους καὶ  τὰς   ὁμολογηθείσας δωρεὰς ἀνέζευξεν ἀπὸ τῆς
[19, 7]   οἱ δὲ διὰ κλιμάκων ἐπὶ  τὰς   ὀροφὰς προσανέβαινον, ἄλλοι δὲ διηγωνίζοντο
[19, 107]   Γελῴων πλείους τῶν τετρακισχιλίων καὶ  τὰς   οὐσίας αὐτῶν ἀνέλαβε. προσέταξε δὲ
[19, 13]   ἦν μὲν καὶ πρότερον ἀπεσταλκὼς  τὰς   παρὰ τῶν βασιλέων ἐπιστολάς, ἐν
[19, 22]   ἑστιωμένους, πλησίον δ´ εἶναι πάσας  τὰς   παρασκευάς. ~πάντων δὲ κατὰ τρόπον
[19, 73]   Ἀντίγονον μετὰ πολλῶν στρατιωτῶν φυλάσσοντα  τὰς   παρόδους. συνάψας δ´ αὐτῷ μάχην
[19, 62]   καταληφθείσαις ἑκατὸν καὶ εἴκοσιν, ὥστε  τὰς   πάσας περὶ αὐτὸν ἠθροῖσθαι ναῦς
[19, 25]   πολλὴν δώσειν, τοὺς δὲ εἰς  τὰς   πατρίδας ἀποστελεῖν μετὰ τιμῆς καὶ
[19, 36]   δὲ χωρισθέντες τῶν Ἠπειρωτῶν εἰς  τὰς   πατρίδας κατεστασίασαν ἀπόντα τὸν βασιλέα
[19, 68]   τῆς νήσου, τῶν δὲ νεῶν  τὰς   πλείους αὐτάνδρους εἷλε. Κάσανδρος δὲ
[19, 9]   τῇ μεσογείῳ χωρίων καὶ πόλεων  τὰς   πλείστας. καὶ τὰ μὲν κατὰ
[19, 61]   μεταπεμψάμενος ναῦς καὶ τῶν ναυπηγηθεισῶν  τὰς   πλείστας καταρτίσας ἐπέπλευσε τῇ Τύρῳ.
[19, 73]   Ἰστριανῶν πόλιν καὶ τὰς ἄλλας  τὰς   πλησιοχώρους ἐλευθερώσαντες συνέθεντο συμμαχίαν ὡς
[19, 70]   πόλεως μὴ περιορᾶν Ἀγαθοκλέα συσκευαζόμενον  τὰς   πόλεις· αἱρετώτερον γὰρ εἶναι πρὸ
[19, 88]   Ἀλέξανδρον καὶ Τεῦκρον ἀπέστειλεν ἐπὶ  τὰς   πόλεις, διακελευσάμενος στρατολογεῖν ὡς πλείστους,
[19, 74]   καὶ στρατιώτας τοὺς ἱκανούς, καὶ  τὰς   πόλεις ἐλευθεροῦν ἐνετείλατο· τοῦτο γὰρ
[19, 110]   ἐπιβολῆς, τὰ δὲ φρούρια καὶ  τὰς   πόλεις ἐπιπορευόμενος προσήγετο καὶ πᾶσιν
[19, 50]   καὶ φιλανθρώπως χρησάμενος διαπέστειλεν ἐπὶ  τὰς   πόλεις· ἤλπιζε γὰρ παρὰ τούτων
[19, 72]   Σικελίαν στρατοπέδων πολεμίων ἀδεῶς προσήγετο  τὰς   πόλεις καὶ τὰ χωρία. ταχὺ
[19, 44]   τηλικούτους ἔσχε σεισμοὺς ὥστε καὶ  τὰς   πόλεις καὶ τοὺς ἐνοικοῦντας ἅπαντας
[19, 59]   τὰς ἰδίας τάξεις, εἰς δὲ  τὰς   πόλεις παρεισήγαγε φρουρὰν τὴν ἀναγκάσουσαν
[19, 60]   ποιησάμενος δὲ συμμαχίαν πρός τε  τὰς   πόλεις ταύτας καὶ πρὸς τὸν
[19, 18]   ξενικαῖς δυνάμεσι διελθεῖν. διὸ καὶ  τὰς   πορείας ἠναγκάζοντο νυκτὸς ποιεῖσθαι καὶ
[19, 32]   πάσης τῆς δυνάμεως καὶ συντόνους  τὰς   πορείας ποιούμενος ἀπέστη μὲν τῶν
[19, 53]   καιρὸν πόλιν διωνομασμένην καὶ διὰ  τὰς   πράξεις καὶ διὰ τοὺς παραδεδομένους
[19, 25]   καὶ μαθόντες τὰ πλήθη καὶ  τὰς   προαιρέσεις τῶν πολεμίων παρεσκευάσαντο μὲν
[19, 79]   τοὺς στρατιώτας, οὕτως ἐκκαλούμενος αὐτῶν  τὰς   προθυμίας εἰς τοὺς ἐπιφερομένους κινδύνους.
[19, 18]   τῶν εἰωθότων σποράδην διαβαίνειν ἐπὶ  τὰς   προνομὰς οὐκ ἐλάττους ἑξακισχιλίων. ἄφνω
[19, 100]   δὴ συνέβη τὸν Ἀντίγονον ἀπογνῶναι  τὰς   προσόδους ταύτας διὰ τὸ γεγονὸς
[19, 79]   παραδοὺς τάς τε πόλεις καὶ  τὰς   προσόδους τῶν ἐκπεπτωκότων βασιλέων, αὐτὸς
[19, 56]   πλῆθος τῶν χρημάτων, ἔτι δὲ  τὰς   προσφάτους εὐτυχίας, ἐξ ὧν ὑπεδείκνυεν
[19, 106]   τοὺς εὐθέτους. παρέλαβε δὲ καὶ  τὰς   προϋπαρχούσας δυνάμεις καὶ πάντων τῶν
[19, 7]   ἀνομημάτων. οἱ μὲν γὰρ διὰ  τὰς   προϋπαρχούσας ἔχθρας οὐδεμιᾶς ἐπηρείας ἀπείχοντο
[19, 8]   δὲ φυγόντων οἱ μὲν ἐπὶ  τὰς   πύλας ὁρμήσαντες συνελήφθησαν, οἱ δὲ
[19, 35]   Ὀλυμπιάδι καὶ Πολυπέρχοντι τὰ περὶ  τὰς   Πύλας στενὰ κατελάβοντο καὶ τῆς
[19, 84]   τοσοῦτον θόρυβον γενέσθαι συνέβη περὶ  τὰς   πύλας ὥστε τῶν περὶ Πτολεμαῖον
[19, 6]   εὐνούστατα διέκειντο, πολλὰ προευεργετημένοι κατὰ  τὰς   στρατείας, πρὸς δὲ τοὺς ἐν
[19, 37]   περὶ χειμερινὰς τροπάς. κατὰ δὲ  τὰς   στρατοπεδείας παρήγγειλε τῆς ἡμέρας μὲν
[19, 71]   τὸν πρὸς Ἀγαθοκλέα πόλεμον, μεσιτεύσαντος  τὰς   συνθήκας Ἀμίλκου τοῦ Καρχηδονίου. ἦσαν
[19, 68]   ἀπῄεσαν, οἱ δ´ Αἰτωλοὶ παραβάντες  τὰς   συνθήκας καὶ καταδιώξαντες τοὺς οὐδὲν
[19, 73]   δυνάμει βοηθήσοντες τοῖς συμμάχοις κατὰ  τὰς   συνθήκας. οἷς ἀπαντήσας Λυσίμαχος καὶ
[19, 65]   τῶν πραχθέντων ἐπετίμησαν ὡς παραβαίνοντι  τὰς   συνθήκας, τοῖς δὲ Μεσσηνίοις εἰρήνην
[19, 0]   Ἀγαθοκλέα παρατάξει νικήσαντες συνέκλεισαν εἰς  τὰς   Συρακούσσας. ~ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΟΣ
[19, 104]   κρατεῖν τῶν ὑπαίθρων ἐπανῆλθεν εἰς  τὰς   Συρακούσσας καὶ τῶν ναῶν τοὺς
[19, 1]   ἀτυχήμασι δὲ μεγίστοις περιβαλὼν οὐ  τὰς   Συρακούσσας μόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶσαν
[19, 4]   ἔτι διώκειν ἀπέστησαν, διελόμενοι δὲ  τὰς   τάξεις διχῇ ταχέως ἐβοήθουν, συντρέχοντες
[19, 84]   καὶ πεζῶν οἱ βουληθέντες λιπεῖν  τὰς   τάξεις καὶ χωρὶς τῶν ὅπλων
[19, 99]   τὴν Αἴγυπτον καὶ πωλοῦσιν εἰς  τὰς   ταριχείας τῶν νεκρῶν· μὴ μιγνυμένης
[19, 75]   δ´ ὁρῶντες ἐφορμούσας τῷ λιμένι  τὰς   τοῦ Κασάνδρου ναῦς πῦρ ἐνῆκαν
[19, 1]   ἀποσχέσθαι μοναρχίας τοῖς δι´ ὑπεροχὴν  τὰς   τοῦ χρατήσειν ἐλπίδας περιπεποιημένοις· ἔμφυτον
[19, 34]   περὶ τὴν κεφαλὴν διάδημα καὶ  τὰς   τρίχας σπαράσσουσα, καθαπερεί τινος συμφορᾶς
[19, 45]   ἐπὶ τοὺς ὑψηλοτάτους βωμοὺς καὶ  τὰς   τῶν ἀνδριάντων βάσεις προσανέβησαν. κινδυνευούσης
[19, 55]   τὴν περὶ Σελεύκου τελεσθῆναι κατὰ  τὰς   τῶν ἀνδρῶν τούτων ἀποφάσεις· περὶ
[19, 30]   τοὺς παρ´ Εὐμενεῖ τεταγμένους διὰ  τὰς   τῶν ἀργυρασπίδων Μακεδόνων ἀρετάς· οὗτοι
[19, 108]   ταῦρον χαλκοῦν τὸν διαβεβοημένον πρὸς  τὰς   τῶν βεβασανισμένων τιμωρίας, ὑποκαιομένου τοῦ
[19, 15]   τάλαντα, τῷ μὲν λόγῳ πρὸς  τὰς   τῶν θηρίων δαπάνας, τῷ δ´
[19, 65]   εἰς Συρακούσσας ἐχωρίσθη, κατὰ δὲ  τὰς   τῶν καρπῶν συγκομιδὰς πάλιν ἐστράτευσεν
[19, 107]   τυχοῦσαν ἀγωνίαν ἐπέστησεν. ~Ἀγαθοκλῆς δὲ  τὰς   τῶν Καρχηδονίων δυνάμεις ὁρῶν ὑπερεχούσας
[19, 107]   τῇ τούτων χώρᾳ πάσας εἶναι  τὰς   τῶν πολεμίων δυνάμεις. ἐγένετο δ´
[19, 80]   Αἰγυπτίων δυνάμεσιν. ὡς δ´ ἤκουσε  τὰς   τῶν πόλεων ἁλώσεις Πίθωνα μὲν
[19, 52]   Αἰτωλίαν, ὑπολαβὼν ἀσφαλέστατα καραδοκήσειν ἐνταῦθα  τὰς   τῶν πραγμάτων μεταβολάς· καὶ γὰρ
[19, 25]   μὲν τὰς δυνάμεις, διὰ δὲ  τὰς   τῶν τόπων δυσχωρίας οὐκ ἠδυνήθησαν
[19, 74]   κατέπλευσεν εἰς τὴν Πελοπόννησον, ἐπῆλθε  τὰς   ὑπ´ Ἀλεξάνδρου φρουρουμένας πόλεις καὶ
[19, 61]   ἑαυτοῦ πόλιν καὶ Θήβας ἀνέστησε  τὰς   ὑπὸ Μακεδόνων κατασκαφείσας. συναγανακτούντων δὲ
[19, 92]   καὶ ῥᾳθύμως ἐχόντων τὰ περὶ  τὰς   φυλακὰς ἐπιπεσὼν Σέλευκος ἄφνω
[19, 17]   ἤκουον διὰ τὸ φιλοτεχνηθὲν περὶ  τὰς   φυλακάς· ὅπερ οὐ καλῶς ἔχει
[19, 95]   καὶ ῥᾳθύμως ἔχοντες τὰ περὶ  τὰς   φυλακάς, ὡς ἂν νομίζοντες μὴ
[19, 55]   αὐτὸς μὲν μὴ συνηναγκάσθαι προσενεγκεῖν  τὰς   χεῖρας ἀνδρὶ φίλῳ καὶ συνηγωνισμένῳ
[19, 103]   Ἀθηνῶν κατέδυσαν, τῶν δ´ ἐπιπλεόντων  τὰς   χεῖρας ἀπέκοψαν. δοξάντων δ´ αὐτῶν
[19, 34]   δὲ κόσμος ἦν περὶ μὲν  τὰς   χεῖρας δακτυλίων {τε} πλῆθος ἐνδεδεμένων
[19, 15]   πλῆθος ὅσον ἦν ἱκανὸν εἰς  τὰς   χρείας· μόνῳ γὰρ τούτῳ διὰ
[19, 6]   δὲ διὰ τὸν θυμὸν ἠγριωμένοι  τὰς   ψυχὰς ἀνῄρουν τοὺς διὰ τὴν
[19, 106]   ἀγαθὸς εἶναι τῶν μὲν συμμάχων  τὰς   ψυχὰς προκαταπεπληγμένας ἀνεκτήσατο, τοῖς δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006