Alphabétiquement     [«   »]
ὅτ´ 1
ὅταν 5
ὅτε 4
ὅτι 33
ὁτιοῦν 4
ὅτου 2
ὅτῳ 1
Fréquences     [«    »]
32 Εὐμενὴς
30 χρόνον
31 ὥστε
33 ὅτι
33 πλησίον
33 στρατηγὸν
34 Ἀλεξάνδρου
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ὅτι


Livre, Chap.
[19, 108]   κατεῖχον ἐπὶ τῶν προτέρων χρόνων  ὅτι   δεῖ περὶ τὸν τόπον τοῦτον
[19, 21]   δὲ τῆς διαφορᾶς Εὐμενὴς ὁρῶν  ὅτι   διαιρεθέντος τοῦ στρατοπέδου κατ´ ἰδίαν
[19, 26]   ἐξέπεμψεν ὡς αὐτομόλους, συντάξας λέγειν  ὅτι   διέγνωκεν Εὐμενὴς νυκτὸς ἐπιτίθεσθαι τῷ
[19, 56]   κατηγορίαν ἐποιεῖτο πικρὰν Ἀντιγόνου, λέγων  ὅτι   διέγνωκεν πάντας τοὺς ἐν ἀξιώμασιν
[19, 73]   ὄντος αὐτοῦ παρῆσάν τινες ἀπαγγέλλοντες  ὅτι   δύο δυνάμεις ἀπέσταλκεν Ἀντίγονος ἐπὶ
[19, 58]   ἄθυμοι καθειστήκεισαν· πρόδηλον γὰρ ἦν  ὅτι   θαλασσοκρατοῦντες οἱ πολέμιοι πορθήσουσι τοὺς
[19, 64]   Ἀφροδισιάδα τῆς Κιλικίας, ὡς ἤκουσεν  ὅτι   Θεόδοτος μὲν Ἀντιγόνου ναύαρχος
[19, 105]   Μακεδονίαν λόγους ὑπό τινων διαδιδομένους  ὅτι   καθήκει προάγειν ἐκ τῆς φυλακῆς
[19, 26]   δ´ Εὐμενοῦς δύο φυλακὰς ὁρῶν  ὅτι   καταλαβεῖν οὐ ῥᾴδιόν ἐστι τῇ
[19, 17]   δὲ δοὺς αὑτῷ λόγον συνεχώρησεν  ὅτι   κρατήσαντος Ἀντιγόνου συμβήσεται καὶ τὴν
[19, 26]   συντελεσθέντων Ἀντίγονος ἀκούσας τῶν αὐτομόλων  ὅτι   μάχεσθαι νυκτὸς διεγνώκασιν οἱ πολέμιοι,
[19, 2]   τὸ παρακληθὲν πραξάντων ἐξέπεσε χρησμὸς  ὅτι   μεγάλων ἀτυχημάτων γεννηθεὶς αἴτιος
[19, 46]   δὲ τοὺς ἐκτὸς διέδωκε λόγον  ὅτι   μέλλει καταλιπεῖν τῶν ἄνω σατραπειῶν
[19, 90]   ὁρμῆς οἱ συνόντες φίλοι θεωροῦντες  ὅτι   μετ´ αὐτῶν μέν εἰσι παντελῶς
[19, 24]   ἧκόν τινες ἐκ Μηδίας ἀπαγγέλλοντες  ὅτι   μετὰ τῆς δυνάμεως Ἀντίγονος τὴν
[19, 59]   πεμφθεὶς εἰς Κύπρον πρεσβευτής, ἀπαγγέλλων  ὅτι   Νικοκρέων μὲν καὶ τῶν ἄλλων
[19, 55]   δοκοῦσι δὲ καὶ Ἀλεξάνδρῳ προειπεῖν  ὅτι   παρελθὼν εἰς Βαβυλῶνα τελευτήσει. ὁμοίως
[19, 26]   τῆς Ἀντιγόνου στρατοπεδείας, λέγοντες δ´  ὅτι   παρήγγειλε τοῖς στρατιώταις Ἀντίγονος ἀναζευγνύειν
[19, 67]   εἰς κοινὴν ἐκκλησίαν καὶ διελθὼν  ὅτι   πόλεμον ἔχουσιν ὅμορον ἐκ παλαιῶν
[19, 100]   τοὺς Ναβαταίους ἐπετίμησεν αὐτῷ, λέγων  ὅτι   πολλῷ θρασυτέρους πεποίηκε τοὺς βαρβάρους
[19, 74]   πίστιν κατασκευάζειν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν  ὅτι   πρὸς ἀλήθειαν φροντίζει τῆς αὐτονομίας
[19, 41]   περὶ Ἀντίγονον ἐγίνοντο φωναὶ δυσχερεῖς,  ὅτι   συναναγκάζοιντο πρὸς συγγενεῖς καὶ πρεσβυτέρους
[19, 1]   ΕΝΝΕΑΚΑΙΔΕΚΑΤΗ. Παλαιός τις παραδέδοται λόγος  ὅτι   τὰς δημοκρατίας οὐχ οἱ τυχόντες
[19, 26]   προαγωνιζόμενοι περὶ συνέσεως καὶ δεικνύοντες  ὅτι   τὰς ἐλπίδας ἐν αὑτοῖς {ἀντ}
[19, 2]   ῥώμην, τῆς τε γυναικὸς εἰπούσης  ὅτι   τηλικοῦτος ἂν ἦν ἐκτεθείς,
[19, 89]   εἰς τὸν Ἀδρίαν, πολιορκήσων Ἀπολλωνιάτας,  ὅτι   τὴν φρουρὰν ἐκβαλόντες τὴν αὐτοῦ
[19, 6]   δυνάμεως ἦν, ἀλλὰ καὶ προσαγγελθέντος  ὅτι   τινὲς τῶν ἀποστατῶν ἐν τῇ
[19, 23]   δ´ νοῦς τῶν γεγραμμένων  ὅτι   τὸ μὲν Ἀλεξάνδρου παιδίον Ὀλυμπιὰς
[19, 85]   ἔφασαν διαφέρεσθαι πρὸς Ἀντίγονον, ἀλλ´  ὅτι   τοῦ πολέμου γενομένου κοινοῦ πρότερον
[19, 90]   καταπεπληγμένους Σέλευκος παρεκάλει, διδάσκων  ὅτι   τοὺς Ἀλεξάνδρῳ συνεστρατευκότας καὶ δι´
[19, 7]   θεοὺς ἐντρεπόμενοι, ἐφ´ οἷς οὐχ  ὅτι   φίλος, ἀλλὰ καὶ παντελῶς ἐχθρός,
[19, 62]   παραπλήσια, βουλόμενος εἰδέναι τοὺς Ἕλληνας  ὅτι   φροντίζει τῆς αὐτονομίας αὐτῶν οὐχ
[19, 8]   ἀνῃρέθησαν αὐθημερόν, τοῦτο μόνον ἐγκληθέντες  ὅτι   χαριέστεροι τῶν ἄλλων ἦσαν. τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006