Alphabétiquement     [«   »]
Ἀλκέτου 2
ἀλκὴν 1
ἀλλ´ 14
ἀλλὰ 38
ἀλλά 1
ἄλλα 2
ἄλλαις 1
Fréquences     [«    »]
36
35 πόλεως
34 τοῦτον
38 ἀλλὰ
38
39 στρατιώτας
40 ἐξ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ἀλλὰ


Livre, Chap.
[19, 89]   γε ἐν τῇ πόλει κατεπλάγησαν,  ἀλλὰ   βοήθειαν μεταπεμψάμενοι παρὰ τῶν ἄλλων
[19, 31]   οὐ προσεχόντων δὲ τῶν στρατιωτῶν,  ἀλλὰ   βοώντων ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἀποσκευὴν
[19, 1]   πανδημεὶ τῶν πόλεων θάνατον κατεγίνωσκεν.  ἀλλὰ   γὰρ τῆς βύβλου ταύτης σὺν
[19, 100]   τετευχέναι συγγνώμης οὐ δι´ ἐπιείκειαν,  ἀλλὰ   δι´ ἀδυναμίαν τοῦ κρατῆσαι· ἐπὶ
[19, 99]   καθάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις ὕδασιν,  ἀλλὰ   ἐπινήχεται τοῖς ἐπισταμένοις ὁμοίως. φύσει
[19, 72]   ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ προετέρησαν,  ἀλλὰ   καὶ κατὰ τοὺς μετὰ ταῦτα
[19, 7]   ἐφ´ οἷς οὐχ ὅτι φίλος,  ἀλλὰ   καὶ παντελῶς ἐχθρός, μέτριός γε
[19, 1]   περιβαλὼν οὐ τὰς Συρακούσσας μόνον,  ἀλλὰ   καὶ πᾶσαν Σικελίαν τε καὶ
[19, 33]   συνοικούντων ἀσφαλείας ὡς κοινῆς οὔσης,  ἀλλὰ   καὶ πρὸς ἀλλήλας ἁμιλλᾶσθαι καθάπερ
[19, 81]   γὰρ πρὸς πλείονας ἤμελλε διακινδυνεύειν,  ἀλλὰ   καὶ πρὸς ἡγεμόνας σχεδὸν μεγίστους,
[19, 6]   ὢν κύριος τῆς δυνάμεως ἦν,  ἀλλὰ   καὶ προσαγγελθέντος ὅτι τινὲς τῶν
[19, 25]   Μακεδόνων οὐ προσεχόντων τοῖς λόγοις,  ἀλλὰ   καὶ προσαπειλούντων τοῖς πρεσβευταῖς Εὐμενὴς
[19, 37]   διὰ ταύτης συντόμως ἦν ἐλθεῖν,  ἀλλὰ   καὶ ῥᾳδίως λαθεῖν ἀπροσδοκήτως ἐπιπεσόντα
[19, 54]   μόνον τῶν ἐκ τῆς Ἑλλάδος,  ἀλλὰ   καὶ Σικελίας, ἔτι δ´ Ἰταλίας.
[19, 31]   πλήρεις οὐχ οἱ στρατηγοὶ μόνον,  ἀλλὰ   καὶ τὰ πλήθη τῶν ἀγωνιζομένων.
[19, 65]   διεψεύσατο τοὺς πιστεύσαντας τῆς ἐπαγγελίας,  ἀλλὰ   καὶ τὴν Μεσσήνην αὐτὴν ἐπεχείρησε
[19, 43]   μόνον τὴν ἰδίαν ἀποσκευὴν σώσειν,  ἀλλὰ   καὶ τὴν τῶν πολεμίων προσλήψεσθαι.
[19, 5]   φοβερὸς οὐ μόνον τοῖς πολίταις,  ἀλλὰ   καὶ τοῖς Καρχηδονίοις ἐπείσθη κατελθεῖν
[19, 43]   περὶ τὸν Πευκέστην οὐχ ὑπακουόντων,  ἀλλὰ   καὶ τοὐναντίον πορρωτέρω τὴν ἀποχώρησιν
[19, 49]   γυναιξὶ βασιλίσσαις καὶ τρυφῆς οἰκείαις,  ἀλλὰ   καὶ τῶν στρατιωτῶν τοῖς εἰωθόσι
[19, 4]   τοὺς σὺν αὐτῷ παραδόξως ἔσωσεν,  ἀλλὰ   καὶ τῶν συμμάχων ἑπτακοσίους ἄνδρας.
[19, 56]   συμβάντα· πάντας γὰρ οὐδὲν ἠδικηκότας,  ἀλλὰ   καὶ χρείας πολλὰς καὶ μεγάλας
[19, 18]   τῶν κατὰ τὴν χώραν κακῶν,  ἀλλὰ   καίπερ ἐνδεχομένως ἅπαντα πράξας συχνοὺς
[19, 107]   σὺν αὐτοῖς ἀνδράσιν. οὐ μὴν  ἀλλὰ   κρίνας τὴν τῶν Γελῴων πόλιν
[19, 97]   τὸν πατέρα μὴ ἀδικεῖν ἡμᾶς,  ἀλλὰ   λαβόντας δωρεὰς παρ´ ἡμῶν ἀπαγαγεῖν
[19, 45]   μὴ πλινθίνας εἶναι τὰς οἰκίας,  ἀλλὰ   λιθίνας καὶ διὰ τοῦτο τοὺς
[19, 7]   οὐ διέκρινε φίλον πολέμιον,  ἀλλὰ   παρ´ οὗ πλέον ὠφεληθήσεσθαι διειλήφει,
[19, 8]   γυναῖκας ὕβρεως καὶ παρανομίας ἀπέσχοντο,  ἀλλὰ   παρὰ τῶν ἐκπεφευγότων τὸν θάνατον
[19, 33]   γονέων κρίσεως ποιεῖσθαι τὸν γάμον,  ἀλλὰ   πείσαντας ἀλλήλους, τὸν μὲν ἔμπροσθεν
[19, 19]   πρίασθαι τὴν πάροδον· οὐ μὴν  ἀλλὰ   πολλοὺς ἀποβαλὼν καὶ τοῖς ὅλοις
[19, 9]   ἠτυχηκότων ἐβόων μὴ καταλιπεῖν ἑαυτούς,  ἀλλὰ   προσδέξασθαι τὴν τῶν ὅλων ἐπιμέλειαν.
[19, 96]   ἐπίστευόν γε τοῖς Ἀντιγόνου λόγοις,  ἀλλὰ   τὰς ἐλπίδας ἔχοντες ἀμφιδοξουμένας σκοποὺς
[19, 11]   τὴν εὐτυχίαν οὐκ ἤνεγκεν ἀνθρωπίνως,  ἀλλὰ   τήν τ´ Εὐρυδίκην καὶ τὸν
[19, 100]   ἐτόλμησεν, ὀλίγους ἔχων περὶ αὑτόν,  ἀλλὰ   τοῖς μὲν ἄλλοις προσέταξεν ἐκλιπεῖν
[19, 93]   ἧτταν ἀναμαχήσασθαι διειλήφει. οὐ μὴν  ἀλλὰ   τὸν Πτολεμαῖον ὑπολαμβάνων ἥξειν ἐπ´
[19, 24]   τῆς νόσου πιεζουμένου. οὐ μὴν  ἀλλὰ   τοῦ πάθους κριθέντος ἐπειδὴ βραχέως
[19, 86]   μὴν γε Πτολεμαῖος ἐμνησικάκησεν,  ἀλλὰ   τοὐναντίον δοὺς δωρεὰς εἶχε περὶ
[19, 20]   μεγάλοις ἀτυχήμασι περιεπεπτώκεισαν. οὐ μὴν  ἀλλὰ   φιλανθρώπως ὁμιλήσας τοῖς στρατιώταις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006