Alphabétiquement     [«   »]
Ἀντιγένους 3
Ἀντίγονον 49
Ἀντίγονος 61
Ἀντιγόνου 54
Ἀντιγόνῳ 10
ἀντικατέστησεν 1
ἀντιλαμβάνεσθαι 1
Fréquences     [«    »]
53 αὐτοῦ
50 αὐτῶν
53 ἔτι
54 Ἀντιγόνου
54 αὐτὸν
56 αὐτῷ
58 αὐτὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Ἀντιγόνου


Livre, Chap.
[19, 59]   συνοικούσῃ, τότε δὲ Δημητρίῳ τῷ  Ἀντιγόνου.   αὕτη δ´ γυνὴ συνέσει
[19, 64]   ἐλθούσης περὶ τούτων πρεσβείας παρ´  Ἀντιγόνου.   αὐτὸς δὲ παρῆλθεν ἐπὶ τὸ
[19, 16]   κατανοήσας ἀφύλακτον διεπρεσβεύσατο πρὸς τὴν  Ἀντιγόνου   γυναῖκα Στρατονίκην, οὖσαν πλησίον τῶν
[19, 80]   ἐπιφερομένους κινδύνους. ~Δημήτριος δὲ  Ἀντιγόνου   διέτριβεν ἀεὶ περὶ Κοίλην Συρίαν,
[19, 44]   δὲ τὸν ἐκείνου θάνατον ὑπ´  Ἀντιγόνου   ἐτύγχανε φιλανθρωπίας καὶ πίστεως.
[19, 0]   πόλιν ἀτυχήματα. ιζʹ Πείθωνος ὑπ´  Ἀντιγόνου   θάνατος καὶ τῶν δι´ αὐτὸν
[19, 47]   καλεῖται Περσέπολις. ~Τοῦ δ´  Ἀντιγόνου   καθ´ ὁδὸν ὄντος οἱ τοῦ
[19, 86]   τρόπῳ προδώσειν τὴν δεδομένην ὑπ´  Ἀντιγόνου   καὶ Δημητρίου πίστιν, ἐλοιδόρησε φορτικῶς
[19, 0]   Ῥωμαίων. λαʹ Τὰ πραχθέντα τοῖς  Ἀντιγόνου   καὶ Κασάνδρου στρατηγοῖς περὶ τὴν
[19, 60]   φιλίαν συνέθετο πρὸς αὐτοὺς ὑπὲρ  Ἀντιγόνου   καὶ Πολυπέρχοντα μὲν στρατηγὸν ἀπέδειξε
[19, 61]   καὶ σατράπας, ὑπόπτως ἔχοντας ὡς  Ἀντιγόνου   καταλῦσαι διεγνωκότος τοὺς ἀπὸ Ἀλεξάνδρου
[19, 56]   πειρᾶσθαι τοῖς ὁμοίοις λόγοις ἐχθροὺς  Ἀντιγόνου   καταστῆσαι Κάσανδρόν τε καὶ Λυσίμαχον.
[19, 56]   Πτολεμαίῳ καὶ κατηγορίαν ἐποιεῖτο πικρὰν  Ἀντιγόνου,   λέγων ὅτι διέγνωκεν πάντας τοὺς
[19, 0]   ἐπὶ τὴν βοήθειαν ἀποσταλεῖσιν ὑπ´  Ἀντιγόνου.   ληʹ Ὡς Φίλιππος ἀποσταλεὶς ὑπὸ
[19, 96]   μὴν παντελῶς ἐπίστευόν γε τοῖς  Ἀντιγόνου   λόγοις, ἀλλὰ τὰς ἐλπίδας ἔχοντες
[19, 55]   δύναμιν ἅπασαν εἱστίασεν. τοῦ δ´  Ἀντιγόνου   λόγους ἀπαιτοῦντος τῶν προσόδων οὐκ
[19, 41]   φάλαγξ ἦν τῶν παρ´  Ἀντιγόνου   Μακεδόνων, ἀνεβόησεν Ἐπὶ τοὺς πατέρας,
[19, 62]   ἀκούσας τὰ δεδογμένα τοῖς μετ´  Ἀντιγόνου   Μακεδόσι περὶ τῆς τῶν Ἑλλήνων
[19, 0]   Ἀπόστασις Τελεσφόρου τοῦ στρατηγοῦ ἀπὸ  Ἀντιγόνου.   μδʹ Τὰ περὶ τὴν Ἤπειρον
[19, 64]   ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν Πρεπέλαον, ἀξιῶν  Ἀντιγόνου   μὲν ἀποστῆναι, συμμαχεῖν δ´ αὐτῷ
[19, 91]   ὅσοι παρεδόθησαν εἰς φυλακὴν παρ´  Ἀντιγόνου   μετὰ τὴν ἐκ Βαβυλῶνος εἰς
[19, 0]   σατράπας ἐν Παραιτάκοις. ιʹ Ἀποχώρησις  Ἀντιγόνου   μετὰ τῆς δυνάμεως εἰς Μηδίαν
[19, 0]   πραχθέντων Κασάνδρῳ κατὰ Πελοπόννησον. κδʹ  Ἀντιγόνου   μετὰ τῆς δυνάμεως κατάβασις ἐπὶ
[19, 87]   τὴν Εὐρώπην Τελεσφόρος μὲν  Ἀντιγόνου   ναύαρχος διατρίβων περὶ Κόρινθον, ἐπειδὴ
[19, 64]   ἤκουσεν ὅτι Θεόδοτος μὲν  Ἀντιγόνου   ναύαρχος ἐκ Πατάρων τῆς Λυκίας
[19, 62]   τῆς αὐτονομίας αὐτῶν οὐχ ἧττον  Ἀντιγόνου·   οὐ γὰρ μικρὰν ῥοπὴν ὁρῶντες
[19, 93]   Κοίλην Συρίαν, νενικηκὼς Δημήτριον τὸν  Ἀντιγόνου   παρατάξει μεγάλῃ. ὃν πυνθανόμενος ἐκ
[19, 57]   δ´ εἰς τὴν ἄνω Συρίαν  Ἀντιγόνου   παρεγένοντο πρέσβεις παρά τε Πτολεμαίου
[19, 93]   Δημήτριον. Πτολεμαῖος δὲ πυθόμενος τὴν  Ἀντιγόνου   παρουσίαν καὶ συναγαγὼν τοὺς ἡγεμόνας
[19, 31]   ἐν τῇ μάχῃ τῶν μὲν  Ἀντιγόνου   πεζοὶ μὲν εἰς τρισχιλίους ἑπτακοσίους,
[19, 18]   χιλίων τριακοσίων κατέλαβε διαβεβηκότας τῶν  Ἀντιγόνου   πεζοὺς μὲν πλείους τῶν τρισχιλίων,
[19, 58]   ὕλης τῆς εἰσκομιζομένης. τοῦ δ´  Ἀντιγόνου   περὶ ταῦτα ὄντος καὶ πλησίον
[19, 0]   καὶ Λυσιμάχου πρὸς τὸν κατ´  Ἀντιγόνου   πόλεμον. κϛ Ὡς Ἀντίγονος ναῦς
[19, 0]   διὰ τῆς ἐρήμου πορευομένους. ιγʹ  Ἀντιγόνου   πορεία διὰ τῆς ἐρήμου ἐπὶ
[19, 66]   προετρέψατο τὰ πλήθη βοηθεῖν τοῖς  Ἀντιγόνου   πράγμασιν, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν
[19, 92]   τὰ δὲ προσκόπτοντες τοῖς ὑπ´  Ἀντιγόνου   πραττομένοις μετεβάλοντο πρὸς Σέλευκον.
[19, 46]   αὐτῷ τῶν φίλων περὶ τῶν  Ἀντιγόνου   προαιρέσεων καὶ μεγάλας ὑπογραφόντων ἐλπίδας
[19, 0]   ἀπέβαλε τῶν στρατιωτῶν. θʹ Παράταξις  Ἀντιγόνου   πρὸς Εὐμενῆ καὶ τοὺς σατράπας
[19, 68]   Διοσκουρίδης δὲ κατασταθεὶς ναύαρχος ὑπ´  Ἀντιγόνου,   πυθόμενος τὸν πλοῦν Σελεύκου, κατῆρεν
[19, 68]   Καρίαν, πυθόμενοι δὲ Πτολεμαῖον τὸν  Ἀντιγόνου   στρατηγὸν τὴν δύναμιν εἰς παραχειμασίαν
[19, 87]   Ἀντίγονον φιλίας. Πτολεμαῖος δ´  Ἀντιγόνου   στρατηγὸς ἦν μὲν τεταγμένος ἐπὶ
[19, 82]   μὲν Ἀλεξάνδρῳ, συγκαθιστάμενος δὲ ὑπ´  Ἀντιγόνου   στρατηγὸς καὶ τῶν ὅλων μέτοχος.
[19, 78]   Ἰλλυριῶν βασιλεῖ παρέδωκαν. δ´  Ἀντιγόνου   στρατηγὸς Πτολεμαῖος χωρισθέντος εἰς Μακεδονίαν
[19, 66]   Ἀριστόδημος μὲν κατασταθεὶς ὑπ´  Ἀντιγόνου   στρατηγὸς ὡς ἐπύθετο τὴν Ἀλεξάνδρου
[19, 0]   Πτολεμαίου ναύαρχος ἐνίκησε τοὺς  Ἀντιγόνου   στρατηγοὺς καὶ κατὰ γῆν καὶ
[19, 60]   ἦν. ~Τῶν δὲ πεμφθέντων ὑπ´  Ἀντιγόνου   στρατηγῶν Ἀριστόδημος μὲν πλεύσας εἰς
[19, 39]   τρισχιλίους. ἐπιφανέντων δὲ πρότερον τῶν  Ἀντιγόνου   στρατιωτῶν οἱ τῶν ἐλεφάντων ἡγεμόνες
[19, 26]   τινες ηὐτομοληκότες μὲν ἐκ τῆς  Ἀντιγόνου   στρατοπεδείας, λέγοντες δ´ ὅτι παρήγγειλε
[19, 17]   αὑτῷ λόγον συνεχώρησεν ὅτι κρατήσαντος  Ἀντιγόνου   συμβήσεται καὶ τὴν σατραπείαν αὐτὸν
[19, 64]   Ἀντιγόνῳ πάλιν ἀπῆλθεν, οὐ συγχωροῦντος  Ἀντιγόνου   τὰ ἀξιούμενα. ~Ἡμεῖς δὲ διεληλυθότες
[19, 29]   χίλιοι, Δημήτριον ἔχοντες ἡγεμόνα τὸν  Ἀντιγόνου,   τότε πρώτως μέλλοντα συναγωνίζεσθαι τῷ
[19, 57]   ἔφασαν πολεμήσειν αὐτῷ. τοῦ δ´  Ἀντιγόνου   τραχύτερον ἀποκριναμένου καὶ τὰ πρὸς
[19, 42]   προθυμίαις προεχόντων, τῶν δὲ μετ´  Ἀντιγόνου   τῷ πλήθει περιγινομένων πολλοὶ παρ´
[19, 63]   ἐπεχείρησεν ἀφιστάναι τὸν Πολυπέρχοντα τῆς  Ἀντιγόνου   φιλίας· οὐχ ὑπακουόντων δ´ αὐτῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006