Alphabétiquement     [«   »]
ὕπνους 1
ὕπνῳ 1
ὑπό 2
ὑπὸ 72
ὑπογραφόντων 1
ὑπογύου 1
ὑποδέχεσθαι 1
Fréquences     [«    »]
63 ἱππεῖς
71 πόλιν
66 τούτων
72 ὑπὸ
73 δυνάμεως
73 δύναμιν
76 οὖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ὑπὸ


Livre, Chap.
[19, 88]   παρέδωκαν, ὃς ἦν πεφυγαδευμένος μὲν  ὑπὸ   Ἀρύμβου τοῦ πατρός, ἀλλοτρίως δὲ
[19, 3]   μετὰ δὲ ταῦτα Κροτωνιάταις πολιορκουμένοις  ὑπὸ   Βρεττίων οἱ Συρακόσιοι δύναμιν ἁδρὰν
[19, 70]   καταλαβὼν δὲ τὴν πόλιν πολιορκουμένην  ὑπὸ   Γλαυκίου τοῦ βασιλέως τῶν Ἰλλυριῶν
[19, 47]   ὀλίγον μὲν ἐκράτησαν τῆς ἐπιβολῆς,  ὑπὸ   δὲ τοῦ πλήθους κατισχυόμενοι καί
[19, 34]   μὲν ἐπὶ τὴν πυρὰν ἀνεβιβάσθη,  ὑπὸ   δὲ τοῦ συνδραμόντος ἐπὶ τὴν
[19, 71]   Σελινοῦντα καὶ πρὸς ταύταις Ἱμέραν  ὑπὸ   Καρχηδονίοις τετάχθαι, καθὰ καὶ προϋπῆρχον,
[19, 2]   Σικελίας, τεταγμένης τῆς πόλεως ταύτης  ὑπὸ   Καρχηδονίους. ἐμπλακεὶς δὲ τῶν ἐγχωρίων
[19, 102]   ἀπέστη, τὴν δὲ χώραν τὴν  ὑπὸ   Καρχηδονίους ἐπιὼν ἐλεηλάτει καὶ τῶν
[19, 0]   Μεσσηνίους καὶ τῆς μεσιτευθείσης εἰρήνης  ὑπὸ   Καρχηδονίων. λʹ Νουκερίας ἀπόστασις ἀπὸ
[19, 0]   Ἅλωσις περὶ Καρίαν τῆς ἀποσταλείσης  ὑπὸ   Κασάνδρου δυνάμεως. λδʹ Ὡς οἱ
[19, 64]   πόλεις μετ´ Ἀριστοδήμου τὰς μὲν  ὑπὸ   Κασάνδρου καθεσταμένας φρουρὰς ἐκβαλεῖν ἐπειρᾶτο,
[19, 0]   Μηδίαν ἀναίρεσις. ιηʹ Ὀλυμπιάδος ἅλωσις  ὑπὸ   Κασάνδρου καὶ θάνατος. ιθʹ Ὡς
[19, 88]   κατασταθεὶς ἐπὶ τῆς Λευκάδος  ὑπὸ   Κασάνδρου. μετὰ δὲ ταῦτα Δεινίου
[19, 88]   τεταγμένος ἐπὶ τῆς Ἀκαρνανίας στρατηγὸς  ὑπὸ   Κασάνδρου παρῆλθε μετὰ δυνάμεως εἰς
[19, 74]   ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Φίλιππος  ὑπὸ   Κασάνδρου πεμφθεὶς στρατηγὸς εἰς τὸν
[19, 36]   ταύτην συντριβῆναι παραδόξως· γὰρ  ὑπὸ   Κασάνδρου πεμφθεὶς στρατηγὸς Κάλλας ἐπειδὴ
[19, 68]   καὶ Πρεπέλαος ἀφηγοῦντο μὲν τῆς  ὑπὸ   Κασάνδρου πεμφθείσης δυνάμεως εἰς τὴν
[19, 57]   Ἀμισσοῦ τὴν πολιορκίαν καὶ τοὺς  ὑπὸ   Κασάνδρου πεμφθέντας εἰς Καππαδοκίαν ἐκβάλῃ
[19, 0]   Ἀντιγόνου. ληʹ Ὡς Φίλιππος ἀποσταλεὶς  ὑπὸ   Κασάνδρου στρατηγὸς εἰς τὴν Αἰτωλίαν
[19, 63]   διέξιμεν. Ἀπολλωνίδης γὰρ ταχθεὶς  ὑπὸ   Κασάνδρου στρατηγὸς ἐπὶ τῆς Ἀργείων
[19, 68]   οὖν συμβάντα περὶ τοὺς ἀποσταλέντας  ὑπὸ   Κασάνδρου στρατηγοὺς εἰς τὴν Ἀσίαν
[19, 109]   πρὸς τὴν τῶν Ἑλλήνων ἀπώλειαν·  ὑπὸ   κύνα γὰρ οὔσης τῆς ὥρας
[19, 37]   πᾶσα σχεδὸν πεδιάς, περιείχετο δὲ  ὑπὸ   λόφων ὑψηλῶν, ἀφ´ ὧν ῥᾴδιον
[19, 61]   πόλιν καὶ Θήβας ἀνέστησε τὰς  ὑπὸ   Μακεδόνων κατασκαφείσας. συναγανακτούντων δὲ τῶν
[19, 53]   ἐξέπεσον μετὰ τῶν ἄλλων Βοιωτῶν  ὑπὸ   Πελασγῶν. οὐκ ὀλίγοις δὲ μετὰ
[19, 32]   τῆς Μηδίας, οὔσης τῆς χώρας  ὑπὸ   Πίθωνα καὶ δυναμένης μεγάλαις δυνάμεσι
[19, 64]   τὴν Μεσσηνίαν καὶ καταλαβὼν φρουρουμένην  ὑπὸ   Πολυπέρχοντος τὴν πόλιν τὸ μὲν
[19, 62]   τοῖς περὶ τὸν Κάσανδρον πολεμουμένοις  ὑπὸ   Πτολεμαίου τοῦ στρατηγοῦ, τοὺς δὲ
[19, 80]   μετ´ ὀλίγον δὲ χρόνον παροξυνόμενος  ὑπὸ   Σελεύκου διὰ τὴν πρὸς Ἀντίγονον
[19, 48]   τῶν ἐν Σούσοις χρημάτων, ἀπεσταλμένος  ὑπὸ   Σελεύκου πᾶν ποιῆσαι τὸ προστασσόμενον.
[19, 100]   μετὰ σπουδῆς· δὲ καθεσταμένος  ὑπὸ   Σελεύκου τῆς Βαβυλωνίας στρατηγὸς Πατροκλῆς
[19, 16]   τὸν ἀριθμὸν ὄντες, τηρούμενοι δὲ  ὑπὸ   στρατιωτῶν τετρακοσίων, διαφέροντες δὲ ταῖς
[19, 34]   δὲ τελευταῖον ἀσπασαμένη τοὺς οἰκείους  ὑπὸ   τἀδελφοῦ μὲν ἐπὶ τὴν πυρὰν
[19, 10]   δὲ τοὺς ἐκπεπτωκότας τῶν πολιτῶν  ὑπὸ   τῆς δημοκρατίας διὰ τὴν πρὸς
[19, 49]   ἔξωθεν ἐλπίσιν οἱ μὲν ἐλέφαντες  ὑπὸ   τῆς ἐνδείας διεφθάρησαν, τῶν δ´
[19, 24]   τοῦ δ´ ἱκανωτάτου τῶν στρατηγῶν  ὑπὸ   τῆς νόσου πιεζουμένου. οὐ μὴν
[19, 13]   ἐκινδύνευσεν ἅπαν ἀπολέσθαι τὸ στρατόπεδον  ὑπὸ   τῆς πλήμης. ἐκείνην μὲν οὖν
[19, 14]   γεγενημένος Ἀλεξάνδρου σωματοφύλαξ καὶ προηγμένος  ὑπὸ   τοῦ βασιλέως δι´ ἀνδρείαν. σατραπείαν
[19, 45]   ἀνέδραμον, τινὲς δὲ τῶν περικαταλαμβανομένων  ὑπὸ   τοῦ δεινοῦ διαποροῦντες ἐπὶ τοὺς
[19, 3]   δ´ αὐτοῖς καὶ Ἀγαθοκλῆς, ἐγνωσμένος  ὑπὸ   τοῦ δήμου καὶ τεταγμένος ἐπὶ
[19, 24]   τινὰς ἐπέσχε τῆς πορείας, καταβαρούμενος  ὑπὸ   τοῦ πάθους· δὲ δύναμις
[19, 100]   Δαμασκοῦ τῆς Συρίας τὸ συνταχθὲν  ὑπὸ   τοῦ πατρὸς ἐπετέλει μετὰ σπουδῆς·
[19, 39]   ἐπικειμένων οἱ μὲν ἱππεῖς ἐτράπησαν  ὑπὸ   τοῦ πλήθους καταπονηθέντες, οἱ δ´
[19, 9]   φόβον ἠναγκάζοντο καρτερεῖν, οἱ δ´  ὑπὸ   τοῦ πλήθους κατισχυόμενοι τὴν ἔχθραν
[19, 15]   ἡγεμόνα, πάντας δὲ τοὺς προκεκριμένους  ὑπὸ   τοῦ πλήθους σατράπας καὶ στρατηγοὺς
[19, 23]   λαθὼν διέδρα, θανάτῳ περιέπεσεν ἂν  ὑπὸ   τοῦ πλήθους. ~τούτῳ δὲ τῷ
[19, 18]   ἐπὶ τὰ πλοῖα ταῦτα μὲν  ὑπὸ   τοῦ πλήθους τῶν ἐπιβάντων κατεποντίσθη,
[19, 18]   διανήχεσθαι τολμησάντων οἱ πλεῖστοι μὲν  ὑπὸ   τοῦ ῥεύματος παρενεχθέντες διεφθάρησαν, ὀλίγοι
[19, 13]   παλαιὰν ἀνέρρηξαν τὴν ἀρχὴν αὐτῆς,  ὑπὸ   τοῦ χρόνου συγκεχωσμένην. περικλυσθείσης δὲ
[19, 29]   καὶ τὸ μὲν εὐώνυμον κέρας  ὑπὸ   τούτων ἐπληροῦτο τῶν ἱππέων, ὧν
[19, 103]   ἀποσχισθεῖσαι περὶ τὴν Βρεττίαν ἑάλωσαν  ὑπὸ   τῶν Ἀγαθοκλέους στρατηγῶν καὶ τὸ
[19, 63]   πόλει προσβολὰς ποιησάμενος καὶ παρεισαχθεὶς  ὑπὸ   τῶν ἀλλοτρίως ἐχόντων πρὸς Ἀλέξανδρον
[19, 17]   τῆς ὀρεινῆς ἐκρεῖ τῆς  ὑπὸ   τῶν αὐτονόμων κατεχομένης, οὓς Οὐξίους
[19, 95]   εὐθὺς ἀνέστρεψαν κατὰ σπουδήν, διαλαμβάνοντες  ὑπὸ   τῶν βαρβάρων διωχθήσεσθαι. διατείναντες δὲ
[19, 42]   τὸ δὲ τηροῦντα τὴν δεδομένην  ὑπὸ   τῶν βασιλέων πίστιν γενναίᾳ προαιρέσει
[19, 94]   τοὺς ταῦτα κτωμένους ἀναγκασθήσεσθαι ῥᾳδίως  ὑπὸ   τῶν δυνατῶν ἕνεκα τῆς τούτων
[19, 48]   εἰς τὴν Περσίδα, τιμῆς μὲν  ὑπὸ   τῶν ἐγχωρίων ἠξιώθη βασιλικῆς ὡς
[19, 6]   αὐτῶν ἐν τοῖς στρατιώταις, φήσας  ὑπὸ   τῶν ἑξακοσίων ἁρπάζεσθαι διὰ τὴν
[19, 42]   αὐτῷ διήκουσαν ἁλμυρίδα τοσοῦτον συνέβη  ὑπὸ   τῶν ἱππέων ἐξαίρεσθαι κονιορτὸν ὥστε
[19, 66]   καὶ Πάτρας μὲν ἠλευθέρωσε φρουρουμένας  ὑπὸ   τῶν Κασάνδρου στρατιωτῶν, Αἴγιον δὲ
[19, 10]   εἰς τὴν πατρίδα, ἀποκρουσθέντες δ´  ὑπὸ   τῶν Κροτωνιατῶν κατεστρατοπέδευσαν ἐπὶ τῶν
[19, 102]   μὲν αὐτῷ, πεφυγαδευμένους δὲ νόμῳ  ὑπὸ   τῶν Μεσσηνίων. μετὰ δὲ ταῦτα
[19, 34]   τὴν πυράν, στεφανουμένη μὲν μίτραις  ὑπὸ   τῶν οἰκείων γυναικῶν, κεκοσμημένη δὲ
[19, 64]   τούτοις πραττομένοις Πολύκλειτος πεμφθεὶς  ὑπὸ   τῶν περὶ Σέλευκον ἐκ Κύπρου
[19, 3]   τοὺς βαρβάρους μάχαις γενόμενος κράτιστος  ὑπὸ   τῶν περὶ Σώστρατον ἀφῃρέθη τὴν
[19, 4]   Ἰταλίαν φυγάδας καὶ Ῥηγίνοις πολεμουμένοις  ὑπὸ   τῶν περὶ τὸν Ἡρακλείδην καὶ
[19, 77]   Χαλκιδεῖς, οἵπερ μόνοι τῶν Εὐβοέων  ὑπὸ   τῶν πολεμίων ἐφρουροῦντο. δὲ
[19, 38]   τῆς χειμασίας, φοβούμενοι μὴ καταληφθῶσιν  ὑπὸ   τῶν πολεμίων πρὶν συνελθεῖν
[19, 5]   εἰς τὸ τῆς Δήμητρος ἱερὸν  ὑπὸ   τῶν πολιτῶν ὤμοσε μηδὲν ἐναντιωθήσεσθαι
[19, 67]   συνεῖχε τὸ στρατόπεδον, ἀγαπωμένη διαφερόντως  ὑπὸ   τῶν στρατιωτῶν διὰ τὰς εὐεργεσίας·
[19, 7]   δὲ τῶν στενωπῶν κατὰ μέρος  ὑπὸ   τῶν στρατιωτῶν οἱ μὲν κατὰ
[19, 34]   ὥσπερ εἴς τινα γάμον προεπέμπετο  ὑπὸ   τῶν συγγενῶν, ᾀδόντων ὕμνον εἰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006