Alphabétiquement     [«   »]
μέσῳ 2
μέσων 1
μετ´ 40
μετὰ 170
μετά 1
Μετὰ 3
μεταβαλεῖν 1
Fréquences     [«    »]
147 διὰ
150 ἐκ
144 τε
170 μετὰ
171
172 κατὰ
181 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

μετὰ


Livre, Chap.
[19, 81]   καὶ στάντος ἐπί τινος ἀναστήματος  μετὰ   ἀγωνίας καὶ διατροπῆς μὲν
[19, 46]   σατράπην καταλειφθησόμενον ἐλθεῖν εἰς χεῖρας·  μετὰ   βίας γὰρ συλλαβεῖν οὐ ῥᾴδιον
[19, 53]   οὐκ ἀνοίκειον ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν.  μετὰ   γὰρ τὸν ἐπὶ Δευκαλίωνος κατακλυσμὸν
[19, 39]   ἐξήρπασαν αὐτοὺς ἐκ τῶν κινδύνων.  μετὰ   δ´ ἡμέρας ὀλίγας ἐν τεσσαράκοντα
[19, 43]   διελύθησαν οὐδεμίαν συμπεφωνημένην γνώμην βεβαιώσαντες·  μετὰ   δὲ ταῦθ´ οἱ Μακεδόνες λάθρᾳ
[19, 57]   συνέβη τοὺς πρέσβεις ἀπράκτους ἐπανελθεῖν.  μετὰ   δὲ ταῦθ´ οἱ μὲν περὶ
[19, 53]   περὶ Κάδμον εἰς Ἰλλυριοὺς ἐκπεσεῖν.  μετὰ   δὲ ταῦτ´ Ἀμφίονος καὶ Ζήθου
[19, 72]   εἶναι, τὴν ἡγεμονίαν ἐχόντων Συρακοσίων.  ~μετὰ   δὲ ταῦτα Ἀγαθοκλῆς ὁρῶν ἔρημον
[19, 3]   ἐγένετο σύμμετρον αὐτὸν οὐσίαν συλλέξασθαι,  μετὰ   δὲ ταῦτα αἱρεθεὶς ἐπ´ Ἀκράγαντα
[19, 52]   τοῦ τυχόντος οἰκείαν ἐκέλευε γίνεσθαι.  μετὰ   δὲ ταῦτα βασιλικῶς ἤδη διεξάγων
[19, 88]   ἐπὶ τῆς Λευκάδος ὑπὸ Κασάνδρου.  μετὰ   δὲ ταῦτα Δεινίου βοηθήσαντος τοῖς
[19, 66]   πλεῖσται δὲ τῶν οἰκιῶν διεφθάρησαν.  μετὰ   δὲ ταῦτα διαπλεύσαντος εἰς Αἰτωλίαν
[19, 63]   ἐδῄωσε τὴν χώραν τῶν Κορινθίων,  μετὰ   δὲ ταῦτα δύο φρούρια κατὰ
[19, 78]   τοὺς Κασάνδρου στρατιώτας ὑποχειρίους ἔλαβε.  μετὰ   δὲ ταῦτα Ἐρετριεῖς καὶ Καρυστίους
[19, 42]   μάχην πρῶτον μὲν τὰ θηρία,  μετὰ   δὲ ταῦτα καὶ τὸ τῶν
[19, 53]   ἀποχωρησάντων ἐπανῆλθον εἰς τὴν πατρίδα.  μετὰ   δὲ ταῦτα κατὰ τὸν Ἰλιακὸν
[19, 3]   καὶ τῶν πλουσιωτάτων εἷς ἠριθμεῖτο.  μετὰ   δὲ ταῦτα Κροτωνιάταις πολιορκουμένοις ὑπὸ
[19, 15]   συνέδριον οἷόν τινος δημοκρατουμένης πόλεως.  μετὰ   δὲ ταῦτα παρελθόντων αὐτῶν εἰς
[19, 60]   ὑποσπόνδους ἀφεὶς ἀνεκτήσατο τὴν σατραπείαν.  μετὰ   δὲ ταῦτα πορευθεὶς διὰ Βιθυνίας
[19, 78]   φρουρὰν ἐκβαλὼν ἠλευθέρωσε τὰς Θήβας.  μετὰ   δὲ ταῦτα πορευθεὶς εἰς τὴν
[19, 55]   σατραπείαν χωρὶς ἀγώνων καὶ κινδύνων.  μετὰ   δὲ ταῦτα προσελθόντων αὐτῷ τῶν
[19, 47]   τῶν μὴ βουλομένων συναφίστασθαι Μήδων,  μετὰ   δὲ ταῦτα πυθόμενοι καταπεφρονηκότως στρατοπεδεύειν
[19, 76]   τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχείρουν ἀγωνίζεσθαι,  μετὰ   δὲ ταῦτα πυθόμενοι τὴν τῶν
[19, 72]   συμμαχίαν δὲ πρὸς Σαμνίτας συνθέσθαι.  μετὰ   δὲ ταῦτα Ῥωμαίων Σατικόλαν πολιορκούντων
[19, 68]   καὶ τὴν πόλιν περιχαρακώσας ἐπολιόρκει.  μετὰ   δὲ ταῦτα Σέλευκος μὲν ἀπέπλευσεν
[19, 54]   τῆς Ἀλεξάνδρου συμμαχίας αὐτῷ προσθέσθαι,  μετὰ   δὲ ταῦτα τὰς ἐν τῇ
[19, 67]   τὴν πόλιν διὰ πρεσβείας προσηγάγετο.  μετὰ   δὲ ταῦτα τὴν ὁρμὴν ἐπὶ
[19, 53]   τοῦ παρ´ αὐτῶν ἔθνους προστάντων,  μετὰ   δὲ ταῦτα τῆς τῶν Ἑλλήνων
[19, 69]   διεῖλε τὸ στρατόπεδον εἰς χειμασίαν.  μετὰ   δὲ ταῦτα τὸν στόλον ἐκ
[19, 87]   τὰ χρήματα ἀποκατέστησεν τῷ θεῷ.  μετὰ   δὲ ταῦτα τὸν Τελεσφόρον πείσας
[19, 102]   δὲ νόμῳ ὑπὸ τῶν Μεσσηνίων.  μετὰ   δὲ ταῦτα τοὺς ἐναντιουμένους ἐν
[19, 73]   δι´ ὁμολογίας παρέλαβε τὴν πόλιν.  μετὰ   δὲ ταῦτα τῷ παραπλησίῳ τρόπῳ
[19, 5]   τῆς δὲ προκεχειρισμένης πράξεως διήμαρτον.  μετὰ   δὲ ταῦτα τῶν Συρακοσίων καταδεξαμένων
[19, 23]   δίκας λαβεῖν παρὰ τῶν ἀδικούντων.  μετὰ   δὲ τὴν εὐωχίαν Εὐμενὴς βουλόμενος
[19, 72]   ἐπὶ τοῦ προτερήματος ἐγένοντο Ῥωμαῖοι.  μετὰ   δὲ τὴν μάχην ἐκπολιορκήσαντες τὴν
[19, 66]   δὲ καὶ συμμάχων ὄντες ἔρημοι·  μετὰ   δέ τινα χρόνον ἐξ Αἰγίου
[19, 47]   καὶ τὴν χώραν ταραχῆς ἐπλήρωσαν.  μετὰ   δέ τινα χρόνον συγκλεισθέντες εἴς
[19, 44]   χρόνον ὑπ´ Εὐμενοῦς τιμώμενος διετέλεσεν,  μετὰ   δὲ τὸν ἐκείνου θάνατον ὑπ´
[19, 27]   τοὺς ἰδίους ἱππεῖς ἐννακοσίους πεντήκοντα.  μετὰ   δὲ τούτους ἔστησεν Ἀμφίμαχον τὸν
[19, 29]   ξένοι, πλείους ὄντες τῶν ἐννακισχιλίων,  μετὰ   δὲ τούτους Λύκιοι καὶ Παμφύλιοι
[19, 82]   ὄντας δὲ τὸν ἀριθμὸν ὀκτακοσίους,  μετὰ   δὲ τούτους παντοδαποὺς ἱππεῖς οὐκ
[19, 83]   τὴν κρατίστην διαγωνίσηται πρὸς τοὺς  μετὰ   Δημητρίου τεταγμένους ἐν τοῖς εὐωνύμοις
[19, 50]   ἀντιταχθέντων, αὐτὸν δὲ τὸν Κρατεύαν  μετὰ   δισχιλίων φυγόντα τῆς Βισαλτίας εἰς
[19, 72]   ταῦτα Ῥωμαίων Σατικόλαν πολιορκούντων ἐπεφάνησαν  μετὰ   δυνάμεως ἁδρᾶς, σπεύδοντες λῦσαι τὴν
[19, 57]   Μοσχίωνα, Πτολεμαῖον δὲ τὸν ἀδελφιδοῦν  μετὰ   δυνάμεως εἰς Καππαδοκίαν ἀπέστειλεν, ἵνα
[19, 88]   Ἀκαρνανίας στρατηγὸς ὑπὸ Κασάνδρου παρῆλθε  μετὰ   δυνάμεως εἰς τὴν Ἤπειρον, ἐλπίδας
[19, 79]   ἀπηντηκότων, διῆρεν ἐκ τῆς Αἰγύπτου  μετὰ   δυνάμεως εἰς τὴν Κύπρον ἐπὶ
[19, 102]   τὸ σύστημα Πασίφιλον στρατηγὸν ἐξαπέστειλε  μετὰ   δυνάμεως εἰς τὴν Μεσσήνην, ἐντειλάμενος
[19, 0]   Ὡς Ἀντίγονος Πολέμωνα στρατηγὸν ἐξαπέστειλε  μετὰ   δυνάμεως ἐλευθερώσοντα τοὺς Ἕλληνας καὶ
[19, 69]   ὑπώπτευεν ἐκ τῆς Αἰγύπτου προάξειν  μετὰ   δυνάμεως ἐπὶ Συρίας, συναπέλιπε δ´
[19, 75]   τὴν Ἰασὸν πόλιν ἐκπεμφθεὶς Πτολεμαῖος  μετὰ   δυνάμεως ἱκανῆς ἠνάγκασε προσθέσθαι τοῖς
[19, 66]   δὴ πυθόμενος Ἀλέξανδρος ἧκεν  μετὰ   δυνάμεως καὶ βιασάμενος ἐντὸς τοῦ
[19, 87]   Ὀλυμπίαν χρημάτων παρῆλθεν εἰς Πελοπόννησον  μετὰ   δυνάμεως. καταντήσας δ´ εἰς Ἦλιν
[19, 67]   Αἰτωλούς. διόπερ ἀναζεύξας ἐκ Μακεδονίας  μετὰ   δυνάμεως μεγάλης ἧκεν εἰς Αἰτωλίαν
[19, 36]   δ´ Αἰακίδην τὸν Ἠπειρωτῶν βασιλέα  μετὰ   δυνάμεως μέλλειν βοηθήσειν Ὀλυμπιάδι, στρατηγὸν
[19, 67]   παρήγγειλε βοηθεῖν Ἀκαρνᾶσιν, αὐτὸς δὲ  μετὰ   δυνάμεως παρελθὼν ἐπὶ Λευκάδος τὴν
[19, 79]   Πτολεμαῖος ἀπέστειλεν Ἄγιν στρατηγὸν  μετὰ   δυνάμεως πεζῆς, ἐξέπεμψε δὲ καὶ
[19, 102]   ἐξέβαλον καὶ τὸν Ἀγαθοκλέα παραγενόμενον  μετὰ   δυνάμεως προσεδέξαντο. δὲ τὸ
[19, 35]   στρατοπέδου Κάλλαν μὲν ἀπέστειλε στρατηγὸν  μετὰ   δυνάμεως, προστάξας διαπολεμεῖν τοῖς μετὰ
[19, 53]   Πελοποννήσου· οὗτος γὰρ ἦν λοιπὸς  μετὰ   δυνάμεως τῶν ἀντιπρασσόντων καὶ κατειλήφει
[19, 56]   διεμέρισε τὴν δύναμιν εἰς παραχειμασίαν  μετὰ   δύσιν Ὠρίωνος. παρέλαβε δὲ καὶ
[19, 34]   μὲν ἀποτυχοῦσα τῆς κρίσεως ἀπῄει  μετὰ   κλαυθμοῦ, καταρρήξασα τὸ περὶ τὴν
[19, 29]   Πίθωνος χιλίους πεντακοσίους καὶ τοὺς  μετὰ   Λυσανίου ξυστοφόρους τετρακοσίους, ἐπὶ πᾶσι
[19, 35]   κυριεύσας. Ὀλυμπιὰς δὲ πυθομένη Κάσανδρον  μετὰ   μεγάλης δυνάμεως πλησίον εἶναι τῆς
[19, 4]   δὲ περὶ τὸν Σώστρατον ἐπιφανέντες  μετὰ   μεγάλης καὶ τεταγμένης δυνάμεως ἐτρέψαντο
[19, 19]   ἔταξε Πίθωνα. οἱ μὲν οὖν  μετὰ   Νεάρχου προαποσταλέντες ὀλίγας μὲν σκοπὰς
[19, 75]   Ὠρίταις Τελεσφόρος μὲν ἐκ Πελοποννήσου  μετὰ   νεῶν εἴκοσι καὶ στρατιωτῶν χιλίων,
[19, 58]   κατεστρατοπεδευκότος ἧκεν ἐξ Αἰγύπτου Σέλευκος  μετὰ   νεῶν ἑκατὸν κεκοσμημένων βασιλικῶς καὶ
[19, 62]   μετὰ στρατιωτῶν μυρίων, Πολύκλειτον δὲ  μετὰ   νεῶν ἑκατόν, τῶν δὲ πάντων
[19, 62]   καὶ Μενέλαον ὑπολειφθέντας ἐν Κύπρῳ  μετὰ   Νικοκρέοντος τοῦ βασιλέως καὶ τῶν
[19, 77]   Ἑλλήνων ἐλευθέρωσιν. δὲ Πτολεμαῖος  μετὰ   παντὸς τοῦ στόλου καταπλεύσας τῆς
[19, 4]   ἀνοχῆς οἱ περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα  μετὰ   πάσης ἀσφαλείας διεσώθησαν εἰς τὸν
[19, 77]   ἐν Χαλκίδι φρουρᾶς, αὐτὸς δὲ  μετὰ   πάσης τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας Ὠρωπὸν
[19, 93]   Πτολεμαῖον ὑπολαμβάνων ἥξειν ἐπ´ αὐτὸν  μετὰ   πάσης τῆς δυνάμεως, ἐστρατοπέδευσε προβλήματα
[19, 32]   δὲ πρώτης φυλακῆς ἀρχομένης ἀνέζευξε  μετὰ   πάσης τῆς δυνάμεως καὶ συντόνους
[19, 14]   Ὀξυάρτου κυριεύοντος τῆς σατραπείας, ἀπέσταλτο  μετὰ   πεζῶν μὲν χιλίων καὶ διακοσίων,
[19, 55]   ἀπαλλάσσειν. ταῦτ´ οὖν εὐλαβηθεὶς ἐξεπήδησεν  μετὰ   πεντήκονθ´ ἱππέων, διανοούμενος εἰς Αἴγυπτον
[19, 62]   πράττειν. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς Πολύκλειτον  μετὰ   πεντήκοντα νεῶν πλεῖν εἰς Πελοπόννησον
[19, 43]   ἡλωκέναι, τοὺς δ´ ἱππεῖς τοὺς  μετὰ   Πευκέστου μὴ μακρὰν ἀπέχειν, ἐπεχείρησεν
[19, 30]   τὸ πολεμικόν. πρῶτοι δ´ οἱ  μετὰ   Πίθωνος ἱππεῖς, στερεὸν μὲν οὐδὲν
[19, 29]   καὶ Λυδίας χιλίους, τοὺς δὲ  μετὰ   Πίθωνος χιλίους πεντακοσίους καὶ τοὺς
[19, 42]   συνάψας μάχην τοῖς ἀντιτεταγμένοις καὶ  μετὰ   πλήθους ἱππέων ἐπιφανεὶς κατεπλήξατο Πευκέστην
[19, 98]   σταδίους ὀσμὴ τῆς ἀσφάλτου προσπίπτει  μετὰ   πνεύματος μοχθηροῦ καὶ πᾶς
[19, 76]   δὲ τὴν Ἰταλίαν Σαμνῖται μὲν  μετὰ   πολλῆς δυνάμεως ἐπῄεσαν πορθοῦντες τῶν
[19, 83]   ἐκτάξαντες ἐνδεχομένως ἐπῆγον τοῖς πολεμίοις  μετὰ   πολλῆς κραυγῆς. Ἀντεπαγόντων δὲ καὶ
[19, 21]   ῥύσεις ὑδάτων, ὥστε τοὺς ὁδοιποροῦντας  μετὰ   πολλῆς τέρψεως ἐνδιατρίβειν τόποις ἡδίστοις
[19, 73]   τῶν Θρᾳκῶν ἀφεστηκότα πρὸς Ἀντίγονον  μετὰ   πολλῶν στρατιωτῶν φυλάσσοντα τὰς παρόδους.
[19, 11]   τῆς θεραπείας, δ´ Εὐρυδίκη  μετὰ   Πολυκλέους, ἑνὸς τῶν συμβούλων, εἰς
[19, 35]   μετὰ δυνάμεως, προστάξας διαπολεμεῖν τοῖς  μετὰ   Πολυπέρχοντος. Δεινίας δὲ τὰ στενὰ
[19, 35]   οἱ πλείους, ἔτι δὲ τῶν  μετὰ   Πολυπέρχοντος ἐλεφάντων οἱ καταλειφθέντες· τῶν
[19, 100]   συνταχθὲν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐπετέλει  μετὰ   σπουδῆς· δὲ καθεσταμένος ὑπὸ
[19, 68]   εἰς Λῆμνον καὶ μεταπεμψάμενος Σέλευκον  μετὰ   στόλου τοὺς Λημνίους ἔπειθεν ἀποστῆναι
[19, 18]   διαβὰς τὸ ζεῦγμα τοῦ Τίγριδος  μετὰ   στρατιωτῶν μὲν πεζῶν τετρακισχιλίων, ἱππέων
[19, 62]   μὲν οὖν τὸν Ἀθηναῖον ἀπέστειλε  μετὰ   στρατιωτῶν μυρίων, Πολύκλειτον δὲ μετὰ
[19, 64]   Καρίας πληρώματα, καὶ διότι Περίλαος  μετὰ   στρατιωτῶν παράγει πεζῇ, παρεχόμενος τῷ
[19, 104]   ἐπ´ αὐτοὺς Πασίφιλον καὶ Δημόφιλον  μετὰ   στρατιωτῶν πεντακισχιλίων ἐγένετο μάχη πρὸς
[19, 91]   Πολύαρχος, τεταγμένος ἐπί τινος διοικήσεως,  μετὰ   στρατιωτῶν πλειόνων χιλίων. οἱ
[19, 35]   περὶ τὴν Περραιβίαν προκαθῆσθαι Πολυπέρχοντα  μετὰ   στρατοπέδου Κάλλαν μὲν ἀπέστειλε στρατηγὸν
[19, 76]   οἱ δ´ ὕπατοι τῶν Ῥωμαίων  μετὰ   στρατοπέδου παραγενόμενοι παραβοηθεῖν ἐπειρῶντο τοῖς
[19, 5]   ταῦτα τῶν Συρακοσίων καταδεξαμένων τοὺς  μετὰ   Σωστράτου φυγάδας καὶ πρὸς Καρχηδονίους
[19, 89]   ἰδίων ἧτταν, ἀγνοῶν δὲ τὸ  μετὰ   ταῦτα γεγονὸς εὐτύχημα κατὰ σπουδὴν
[19, 72]   προετέρησαν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τοὺς  μετὰ   ταῦτα γενομένους ἕως τῶν καθ´
[19, 2]   Καρκῖνος μετ´ Ἀγαθοκλέους πολιτογραφηθεὶς καὶ  μετὰ   ταῦτα ὀλίγον βιώσας χρόνον ἐτελεύτησεν.
[19, 53]   ὑπὸ Πελασγῶν. οὐκ ὀλίγοις δὲ  μετὰ   ταῦτα περιπεσόντες συμπτώμασι μόγις μετὰ
[19, 74]   τὰ δυσβατώτατα τῶν ὀρῶν συμφυγεῖν  μετὰ   τέκνων καὶ γυναικῶν. καὶ τὰ
[19, 53]   μετὰ ταῦτα περιπεσόντες συμπτώμασι μόγις  μετὰ   τετάρτην γενεὰν κατὰ τὸν γενόμενον
[19, 14]   τὰ δὲ θηρία ταῦτα παρέλαβε  μετὰ   τὴν Ἀλεξάνδρου τελευτὴν δολοφονήσας Πῶρον
[19, 90]   ~Κατὰ δὲ τὴν Ἀσίαν Σέλευκος  μετὰ   τὴν γενομένην ἧτταν Δημητρίῳ περὶ
[19, 91]   παρεδόθησαν εἰς φυλακὴν παρ´ Ἀντιγόνου  μετὰ   τὴν ἐκ Βαβυλῶνος εἰς Αἴγυπτον
[19, 3]   περὶ Σώστρατον ἐδυνάστευσαν τῆς πατρίδος  μετὰ   τὴν ἐκ Κρότωνος ἐπάνοδον. ~ὁ
[19, 32]   τῶν ἐννακοσίων. ~Ὁ δ´ Ἀντίγονος  μετὰ   τὴν ἐκ τῆς μάχης ἀποχώρησιν
[19, 110]   τοσαύτη τοῖς ὄχλοις ἐνέπεσεν ὁρμὴ  μετὰ   τὴν ἧτταν διὰ τὸ πρὸς
[19, 70]   πραγμάτων ὀρεγόμενον. τῶν γὰρ Λακεδαιμονίων  μετὰ   τὴν πρὸς Ἀντίπατρον μάχην ἀπολυόντων
[19, 57]   τῶν δὲ θησαυρῶν, οὓς παρέλαβεν  μετὰ   τὴν πρὸς Εὐμενῆ μάχην, ποιήσασθαι
[19, 16]   δὲ Ἀντίπατρος καὶ Φιλώτας, οἱ  μετὰ   τῆς Ἀλκέτου δυνάμεως ἁλόντες ἡγεμόνες,
[19, 54]   ἐκομίσαντο τὴν πατρίδα. Κάσανδρος δὲ  μετὰ   τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας ἐπὶ Πελοποννήσου
[19, 59]   ἐπὶ τῆς πολιορκίας, αὐτὸς δὲ  μετὰ   τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας τήν τ´
[19, 56]   τὸν ἐκ τῆς Ἰνδικῆς καταβεβηκότα  μετὰ   τῆς δυνάμεως ἀνέζευξεν, ἐπὶ τῆς
[19, 24]   τινες ἐκ Μηδίας ἀπαγγέλλοντες ὅτι  μετὰ   τῆς δυνάμεως Ἀντίγονος τὴν ἀνάζευξιν
[19, 24]   ἐπειδὴ βραχέως αὑτὸν προσανέλαβε, προῆγε  μετὰ   τῆς δυνάμεως ἀφηγουμένου Πευκέστου καὶ
[19, 60]   ἕτερος τῶν στρατηγῶν Πτολεμαῖος πορευθεὶς  μετὰ   τῆς δυνάμεως εἰς Καππαδοκίαν καὶ
[19, 0]   ἐν Παραιτάκοις. ιʹ Ἀποχώρησις Ἀντιγόνου  μετὰ   τῆς δυνάμεως εἰς Μηδίαν πρὸς
[19, 0]   Ἀντίγονος τὸν υἱὸν Δημήτριον ἐξαπέστειλε  μετὰ   τῆς δυνάμεως εἰς τὴν Βαβυλωνίαν.
[19, 79]   τῶν ἐκπεπτωκότων βασιλέων, αὐτὸς δὲ  μετὰ   τῆς δυνάμεως ἐκπλεύσας ἐπὶ Συρίας
[19, 85]   τῇ μάχῃ τελευτήσαντας ἅπαντας μεγαλοπρεπῶς  μετὰ   τῆς δυνάμεως ἐπῄει τῶν κατὰ
[19, 55]   ἁμάξας καὶ καμήλους παρεσκευάσατο καὶ  μετὰ   τῆς δυνάμεως ἔχων ταῦτα προῆγεν
[19, 18]   ταῦτα διοικούντων Ἀντίγονος, ἐπειδὴ προάγων  μετὰ   τῆς δυνάμεως ἧκεν εἰς Σοῦσα
[19, 12]   ἐπαινέσας αὐτῶν τὴν προθυμίαν ἀνέζευξε  μετὰ   τῆς δυνάμεως καὶ παραγενηθεὶς ἐπὶ
[19, 0]   Κασάνδρῳ κατὰ Πελοπόννησον. κδʹ Ἀντιγόνου  μετὰ   τῆς δυνάμεως κατάβασις ἐπὶ θάλατταν
[19, 90]   προσθήσεσθαι, τοὺς δὲ περὶ Ἀντίγονον  μετὰ   τῆς δυνάμεως μακρὰν ἀπεσπασμένους παραδεδωκέναι
[19, 13]   Μεσοποταμίαν, ἀξιοῦντες ἥκειν τὴν ταχίστην  μετὰ   τῆς δυνάμεως, πρὶν καταβῆναι
[19, 74]   τάχισθ´ ἧκεν εἰς τὴν Ἀκαρνανίαν  μετὰ   τῆς δυνάμεως, τὸ μὲν πρῶτον
[19, 67]   Πολυπέρχοντος ἐκ Σικυῶνος ἀναζευγνύων  μετὰ   τῆς δυνάμεως ὑπ´ Ἀλεξίωνος τοῦ
[19, 11]   ἐν Εὐίοις τῆς Μακεδονίας οὖσαν  μετὰ   τῆς δυνάμεως ὥρμησεν ἐπ´ αὐτήν,
[19, 73]   δὲ Λυσίμαχος πυθόμενος τὰ πεπραγμένα  μετὰ   τῆς δυνάμεως ὥρμησεν ἐπὶ τοὺς
[19, 11]   οὖν βασιλεὺς εὐθὺς ἥλω  μετὰ   τῆς θεραπείας, δ´ Εὐρυδίκη
[19, 100]   ἦν τὴν ἄφοδον αὐτῷ ποιήσασθαι,  μετὰ   τῆς λοιπῆς δυνάμεως τὴν ἐπὶ
[19, 18]   Ξενοφίλου τοῦ θησαυροφύλακος, αὐτὸς δὲ  μετὰ   τῆς στρατιᾶς ἀνέζευξεν ἐπὶ τοὺς
[19, 19]   τὴν ὁδὸν τάξας αὐτὸς μὲν  μετὰ   τῆς φάλαγγος προῆγεν, ἐπὶ δὲ
[19, 25]   δὲ εἰς τὰς πατρίδας ἀποστελεῖν  μετὰ   τιμῆς καὶ δωρεῶν, τοὺς δὲ
[19, 11]   τὸν Ἠπειρώτην καὶ κατήγαγεν Ὀλυμπιάδα  μετὰ   τοῦ Ἀλεξάνδρου παιδὸς ἐπὶ τὴν
[19, 52]   περὶ Ἀντίγονον τὴν μὲν Ῥωξάνην  μετὰ   τοῦ παιδὸς εἰς φυλακὴν παρέδωκε,
[19, 0]   πατρίδα πάντες ἀνῃρέθησαν. γʹ Ὀλυμπιάδος  μετὰ   τοῦ παιδὸς κάθοδος ἐπὶ τὴν
[19, 88]   ἔφυγον εἴς τι χωρίον ἐρυμνὸν  μετὰ   τοῦ πατρός, δὲ Λυκίσκος
[19, 77]   τὸν Μήδιον εἰς τὴν Ἀσίαν  μετὰ   τοῦ στόλου, εὐθὺς δὲ καὶ
[19, 62]   εἰς Κύπρον κἀκεῖ καταλαβόντες Σέλευκον  μετὰ   τοῦ στόλου συνήδρευσαν βουλευόμενοι τί
[19, 40]   αὐτοῖς ἱππέων ἐπιλέκτων καὶ αὐτὸς  μετὰ   τούτων ἔμελλε κινδυνεύειν· συνῆν δ´
[19, 75]   πάλιν πραγμάτων ἀντέχεσθαι. ἀναζεύξας οὖν  μετὰ   τριάκοντα νεῶν εἰς Ὠρεὸν ἐπολιόρκει
[19, 53]   τὴν Ἀσίαν οἱ καταλειφθέντες ἐξέπεσον  μετὰ   τῶν ἄλλων Βοιωτῶν ὑπὸ Πελασγῶν.
[19, 40]   ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρατος τετάχθαι  μετὰ   τῶν ἀρίστων ἱππέων, καὶ αὐτὸς
[19, 13]   πρὶν καταβῆναι τοὺς σατράπας  μετὰ   τῶν δυνάμεων. Εὐμενὴς δὲ διαβὰς
[19, 13]   ἀπαντᾶν εἰς τὴν Σουσιανὴν ἅπαντας  μετὰ   τῶν ἰδίων δυνάμεων, καθ´ ὃν
[19, 38]   ἀκολουθεῖν ἑαυτῷ πάντας τοὺς ἡγεμόνας  μετὰ   τῶν ἰδίων στρατιωτῶν, ἔχοντας ἐν
[19, 67]   δὲ Κάσανδρος ἀπολιπὼν στρατηγὸν Λυκίσκον  μετὰ   τῶν ἱκανῶν στρατιωτῶν τούτῳ μὲν
[19, 29]   τῆς φάλαγγος προέστησεν, ὀλίγα δὲ  μετὰ   τῶν ἱππέων τῶν ἐν τοῖς
[19, 45]   κινδυνευούσης δὲ τῆς πόλεως ἄρδην  μετὰ   τῶν κατοικούντων ἀπολέσθαι βοήθειά τις
[19, 4]   μὲν πρῶτον κατέμενεν ἐν Ἰταλίᾳ  μετὰ   τῶν κοινοπραγούντων καὶ καταλαμβάνεσθαι τὴν
[19, 66]   τοῖς Ἀντιγόνου πράγμασιν, αὐτὸς δὲ  μετὰ   τῶν μισθοφόρων διαβὰς ἐκ τῆς
[19, 67]   τοῦ ἀνδρὸς τελευτὴν καὶ συνδραμόντων  μετὰ   τῶν ὅπλων ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν
[19, 42]   τὸν τῆς Περσίδος σατράπην, ὃς  μετὰ   τῶν περὶ ἑαυτὸν ἱππέων ἔξω
[19, 58]   ναῦς τὰς ἐκ Φοινίκης ἁπάσας  μετὰ   τῶν πληρωμάτων Πτολεμαῖος εἶχεν ἐν
[19, 14]   τὸν βασιλέα. οἱ δὲ πάντες  μετὰ   τῶν σατραπῶν ἠθροίσθησαν πεζοὶ μὲν
[19, 40]   σατραπῶν τοὺς πλείστους ἐνταῦθα κατέστησεν  μετὰ   τῶν συναγωνιζομένων αὐτοῖς ἱππέων ἐπιλέκτων
[19, 0]   Περσίδα. Ὡς Ἄτταλος καὶ Πολέμων  μετὰ   τῶν συνεπιθεμένων τῇ φυλακῇ ληφθέντες
[19, 92]   μὴ παραδοθῇ τοῖς πολεμίοις, ἔφυγε  μετὰ   τῶν φίλων διὰ τῆς ἐρήμου.
[19, 90]   μηδεμίαν εἶχε δύναμιν τὸ παράπαν,  μετὰ   τῶν φίλων καὶ τῶν ἰδίων
[19, 48]   ὁμολογουμένως τῆς Ἀσίας, αὐτὸς δὲ  μετὰ   τῶν φίλων συνεδρεύσας ἐβουλεύετο περὶ
[19, 41]   πατέρας, κακαὶ κεφαλαί, τοὺς  μετὰ   Φιλίππου καὶ Ἀλεξάνδρου τὰ ὅλα
[19, 42]   ἐπὶ θάτερον κέρας ἀνελάμβανε τοὺς  μετὰ   Φιλίππου τεταγμένους, οἷς ἦν παρηγγελκὼς
[19, 4]   νυκτὸς παρεισέπεσεν εἰς τὴν πόλιν  μετὰ   χιλίων στρατιωτῶν, οἱ δὲ περὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006