Alphabétiquement     [«   »]
μετῴκησεν 1
μέχρι 15
μζ 1
μὴ 46
μή 1
μη 1
μηδ´ 3
Fréquences     [«    »]
43 ἱππέων
45 παρ´
42 πλείους
46 μὴ
47 ἀπὸ
47 εἶναι
47 καθ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

μὴ


Livre, Chap.
[19, 97]   καὶ σὲ καὶ τὸν πατέρα  μὴ   ἀδικεῖν ἡμᾶς, ἀλλὰ λαβόντας δωρεὰς
[19, 86]   γενομένην λοιδορίαν καὶ διὰ τὸ  μὴ   βεβουλῆσθαι τὴν Τύρον παραδοῦναι· οὐ
[19, 33]   τῶν ἐχουσῶν τέκνα· τὴν δὲ  μὴ   βουλομένην τῷ δόγματι πιθαρχεῖν χήραν
[19, 47]   πρῶτον τὴν χώραν ἐλεηλάτουν τῶν  μὴ   βουλομένων συναφίστασθαι Μήδων, μετὰ δὲ
[19, 1]   ὅπως τοῖς δυναμένοις παρανομεῖν ἐξουσία  μὴ   γένηται κατὰ τῆς πατρίδος ἐξαμαρτεῖν.
[19, 15]   ἀρετὰς ἀνικήτοις. Εὐμενὴς δὲ φοβούμενος  μὴ   διὰ τὴν πρὸς ἀλλήλους στάσιν
[19, 33]   γαμοῦντας καὶ τὰς γαμουμένας παρθένους  μὴ   διὰ τῆς τῶν γονέων κρίσεως
[19, 24]   κομιζόμενος ἐπηκολούθει τοῖς οὐραγοῦσιν, ὅπως  μὴ   διὰ τὸν θόρυβον καὶ τὴν
[19, 93]   πρότερον Περδίκκᾳ. πάντες οὖν συνεβούλευον  μὴ   διακινδυνεύειν πρὸς δύναμιν πολλαπλασίονα καὶ
[19, 67]   εἰς ὀλίγας πόλεις μετοικῆσαι, ὅπως  μὴ   διεσπαρμένης τῆς οἰκήσεως ἀδυνατῶσιν ἀλλήλοις
[19, 59]   δὲ καὶ τῶν διαβολαῖς περιπιπτόντων  μὴ   δικαίαις ἀπήλλασσε τῶν κινδύνων. λέγεται
[19, 33]   ἀκρασίαν φιλοστοργεῖν ἑτέρους, τέλος δὲ  μὴ   δυναμένας εὐσχημόνως ἀπολιπεῖν τοὺς ἐξ
[19, 99]   αὐτῶν ἀποπέσῃ τῆς δέσμης διαλυθείσης  μὴ   δυνάμενος νεῖν, οὐ καταδύεται καθάπερ
[19, 34]   ἔγκυον εἶναι καὶ διὰ τοῦτο  μὴ   δύνασθαι χρήσασθαι τῷ νόμῳ,
[19, 15]   κατασταθῶσιν Ἀντιγόνῳ, συνεβούλευεν ἕνα μὲν  μὴ   καθιστᾶν ἡγεμόνα, πάντας δὲ τοὺς
[19, 24]   στρατηγῶν ὥσπερ ὅμηρα λαβεῖν τοῦ  μὴ   καταλείψειν αὐτόν, προσεποιήθη χρημάτων σπανίζειν
[19, 38]   ἐσχάτους τόπους τῆς χειμασίας, φοβούμενοι  μὴ   καταληφθῶσιν ὑπὸ τῶν πολεμίων πρὶν
[19, 84]   καὶ δεόμενος ἑκάστου στῆναι καὶ  μὴ   καταλιπεῖν αὐτόν, ὡς οὐδεὶς προσεῖχε,
[19, 9]   διαπεφορηκότες τὰ τῶν ἠτυχηκότων ἐβόων  μὴ   καταλιπεῖν ἑαυτούς, ἀλλὰ προσδέξασθαι τὴν
[19, 23]   τηλικούτους περιέστησε κινδύνους ὥστε, εἰ  μὴ   λαθὼν διέδρα, θανάτῳ περιέπεσεν ἂν
[19, 43]   δ´ ἱππεῖς τοὺς μετὰ Πευκέστου  μὴ   μακρὰν ἀπέχειν, ἐπεχείρησεν ἀθροίζειν ἅπαντας
[19, 9]   προσδέξασθαι μὲν ἔφησε τὴν στρατηγίαν,  μὴ   μέντοι γε μετ´ ἄλλων ἄρξειν·
[19, 48]   τοῖς μεγίστοις τῶν φίλων, εὐλαβούμενος  μὴ   μετανοήσας πάλιν αὐτὸν ἀποκλείσῃ· αὐτὸς
[19, 99]   εἰς τὰς ταριχείας τῶν νεκρῶν·  μὴ   μιγνυμένης γὰρ ταύτης τοῖς λοιποῖς
[19, 49]   ἀπεχθῆ καὶ τὴν δυσωδίαν ἀνυπομένητον  μὴ   μόνον γυναιξὶ βασιλίσσαις καὶ τρυφῆς
[19, 90]   ἀρετὴν ὑπ´ ἐκείνου προηγμένους προσήκει  μὴ   πάντως δυνάμει καὶ χρήμασι πεποιθότας
[19, 92]   μετ´ ὀλίγων ἀπολειφθεὶς καὶ δεδιὼς  μὴ   παραδοθῇ τοῖς πολεμίοις, ἔφυγε μετὰ
[19, 81]   ~τῶν δὲ φίλων αὐτῷ συμβουλευόντων  μὴ   παρατάττεσθαι πρὸς ἡγεμόνα τηλικοῦτον καὶ
[19, 61]   Μακεδόσι καὶ τὸ σύνολον ἐὰν  μὴ   πειθαρχῇ τῷ καθεσταμένῳ στρατηγῷ καὶ
[19, 19]   Ἀντίγονος μετεμέλετο μὲν ἐπὶ τῷ  μὴ   πεισθῆναι τοῖς περὶ Πίθωνα, συμβουλεύουσι
[19, 70]   παρεκάλουν τοὺς προεστηκότας τῆς πόλεως  μὴ   περιορᾶν Ἀγαθοκλέα συσκευαζόμενον τὰς πόλεις·
[19, 81]   αὐτῶν μένον καὶ πᾶν τὸ  μὴ   πλεονάζον κεχαρισμένην ἔχει τὴν μεταβολήν·
[19, 45]   πόλεως· πρὸς δὲ τούτοις τὸ  μὴ   πλινθίνας εἶναι τὰς οἰκίας, ἀλλὰ
[19, 13]   τὸν Εὐμενῆ τῆς στρατηγίας καὶ  μὴ   προάγειν καθ´ αὑτῶν ἄνδρα ξένον
[19, 94]   ἐν ταῖς ἀνυδρίαις καὶ φυγαῖς  μὴ   προσδέωνται συνεχῶν ὑδάτων. αὐτοὶ δὲ
[19, 25]   τοὺς Μακεδόνας, ἀξιῶν Εὐμενεῖ μὲν  μὴ   προσέχειν, ἑαυτῷ δὲ πιστεύειν· συγχωρήσειν
[19, 95]   τὰς φυλακάς, ὡς ἂν νομίζοντες  μὴ   πρότερον δύνασθαι τοὺς πολεμίους ἐλθεῖν
[19, 54]   ὁμολογίας παρέλαβεν. τοῦ δ´ Ἀλεξάνδρου  μὴ   συγκαταβαίνοντος εἰς παράταξιν ἀπολιπὼν ἐπὶ
[19, 102]   Μεσσηνίους βούλεσθαι τὴν φιλίαν καὶ  μὴ   συναναγκάζεσθαι τοῖς πολεμιωτάτοις αὐτοῦ διαλύεσθαι.
[19, 55]   ἐπὶ τῷ δοκεῖν αὐτὸς μὲν  μὴ   συνηναγκάσθαι προσενεγκεῖν τὰς χεῖρας ἀνδρὶ
[19, 68]   εἰς περισπασμοὺς ἐμβαλεῖν Ἀντίγονον, ἵνα  μὴ   σχολὴν ἔχῃ διαβαίνειν εἰς τὴν
[19, 72]   ἔνδοξον· οἱ δὲ Ῥωμαῖοι φοβηθέντες  μὴ   τὰ κατὰ τὴν Ἀπουλίαν πράγματα
[19, 61]   Κάσανδρον ἐψηφίσατο πολέμιον εἶναι, ἐὰν  μὴ   τάς τε πόλεις καθέλῃ καὶ
[19, 17]   προσεῖχεν αὐτοῖς, μεμψιμοιρῶν ἐπὶ τῷ  μὴ   τετευχέναι τῆς στρατηγίας, ὕστερον δὲ
[19, 14]   οἱ λοιποὶ σατράπαι πάντες, φοβηθέντες  μὴ   τὸ παραπλήσιον πάθωσιν, ὄντος τοῦ
[19, 107]   οὐκ ἐτόλμα δύναμιν εἰσαγαγεῖν, ἵνα  μὴ   φθάσαι συμβῇ τοὺς Γελῴους προφάσεως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006