Alphabétiquement     [«   »]
ἐμφρόνως 1
ἔμφυτον 1
Ἐν 1
ἐν 232
ἔν 4
ἓν 2
ἕνα 9
Fréquences     [«    »]
194 οἱ
191 τὰ
188 τὰς
232 ἐν
237 τοῦ
265 πρὸς
292 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ἐν


Livre, Chap.
[19, 38]   μετὰ τῶν ἰδίων στρατιωτῶν, ἔχοντας  ἐν   ἀγγείοις πλείοσι πῦρ. ἐκλεξάμενος δὲ
[19, 52]   ὄντος Πολυπέρχων ἐτύγχανε μὲν πολιορκούμενος  ἐν   Ἀζωρίῳ τῆς Περραιβίας, ἀκούσας δὲ
[19, 24]   τοῦ πάθους· δὲ δύναμις  ἐν   ἀθυμίᾳ καθειστήκει, τῶν μὲν πολεμίων
[19, 52]   Κύνναν, ἣν ἀνεῖλεν Ἀλκέτας, ἔθαψεν  ἐν   Αἰγαιαῖς, καθάπερ ἔθος ἦν τοῖς
[19, 58]   μετὰ τῶν πληρωμάτων Πτολεμαῖος εἶχεν  ἐν   Αἰγύπτῳ· τοῖς δ´ ὑπάρχοις ἐκέλευσεν
[19, 4]   συνεχεῖς καὶ παρατάξεις ἁδρῶν δυνάμεων,  ἐν   αἷς Ἀγαθοκλῆς, ποτὲ μὲν ἰδιώτης
[19, 48]   αὐτῶν εἰς τοιαύτας χρείας ἀποστέλλειν  ἐν   αἷς ἔμελλον ἀπολεῖσθαι. ἐν δὲ
[19, 13]   τὰς παρὰ τῶν βασιλέων ἐπιστολάς,  ἐν   αἷς ἦν γεγραμμένον πάντα πειθαρχεῖν
[19, 28]   ἔξω τοῦ κέρατος εἴλας τέσσαρας,  ἐν   αἷς ἦσαν ἱππεῖς ἐπίλεκτοι διακόσιοι.
[19, 20]   καὶ τὴν ὑπερβολὴν τῆς κακοπαθίας  ἐν   αἰτίαις εἶχε τὸν Ἀντίγονον, ὥστε
[19, 70]   οἱ τῶν Συρακοσίων φυγάδες διατρίβοντες  ἐν   Ἀκράγαντι παρεκάλουν τοὺς προεστηκότας τῆς
[19, 97]   καὶ ζῆν οὐκ ἂν ὑπομείναντας  ἐν   ἄλλοις νομίμοις. ῥηθέντων δὲ τοιούτων
[19, 52]   μεταγαγὼν εἰς τὴν ἄκραν τὴν  ἐν   Ἀμφιπόλει, τάξας τε ἐπ´ αὐτῆς
[19, 55]   αὐτὸν ἐπιχειρήσῃ· ἐῴκει γὰρ τοὺς  ἐν   ἀξιώμασι τῶν ἀνδρῶν ὄντας καὶ
[19, 56]   λέγων ὅτι διέγνωκεν πάντας τοὺς  ἐν   ἀξιώμασιν ὄντας καὶ μάλιστα τοὺς
[19, 102]   δυνάμεως εἰς τὴν Μεσσήνην, ἐντειλάμενος  ἐν   ἀπορρήτοις χρὴ πράττειν. οὗτος
[19, 72]   τοῦ δὲ πολέμου περὶ τὰς  ἐν   Ἀπουλίᾳ πόλεις συνεστῶτος οἱ μὲν
[19, 73]   τούτων Καλλαντιανοὶ κατοικοῦντες ἐν τοῖς  ἐν   ἀριστερᾷ μέρεσι τοῦ Πόντου καὶ
[19, 95]   μὲν οὖν περὶ τὸν Ἀθήναιον  ἐν   ἀρχῇ κατορθώσαντες ἐξ ὑστέρου διὰ
[19, 110]   νήσου. Ἡμεῖς δὲ κατὰ τὴν  ἐν   ἀρχῇ πρόθεσιν τὴν εἰς Λιβύην
[19, 32]   τὸ καὶ τοὺς ἰδίους στρατιώτας  ἐν   ἀσιτίᾳ καὶ κακοπαθείαις μεγάλαις γεγονέναι,
[19, 98]   δὲ περὶ τοὺς τόπους τούτους  ἐν   αὐλῶνί τινι καὶ τὸ καλούμενον
[19, 65]   γὰρ μέρος τι τοῦ τείχους  ἐν   αὐτῇ πεπτωκέναι πεζῇ μὲν τοὺς
[19, 48]   τὴν ἐν Σούσοις ἄκραν κατέλαβεν  ἐν   αὐτῇ τήν τε χρυσῆν ἀναδενδράδα
[19, 94]   ἐχούσης μαλακὴν ὀρύγματα μεγάλα ποιοῦσιν  ἐν   αὐτῇ, ὧν τὰ μὲν στόμια
[19, 26]   καὶ δεικνύοντες ὅτι τὰς ἐλπίδας  ἐν   αὑτοῖς {ἀντ} ἔχουσι τῆς νίκης.
[19, 42]   παντὸς ὑπάρχοντος ἀργοῦ διὰ τὴν  ἐν   αὐτῷ διήκουσαν ἁλμυρίδα τοσοῦτον συνέβη
[19, 11]   κακουχεῖν ἐπεχείρησε· περιοικοδομήσασα γὰρ αὐτῶν  ἐν   βραχεῖ τόπῳ τὰ σώματα διὰ
[19, 37]   τὴν Ἀσίαν Ἀντίγονος μὲν χειμάζων  ἐν   Γαδαμάλοις τῆς Μηδίας καὶ θεωρῶν
[19, 54]   τοὺς ἐλέφαντας διεβίβασεν εἰς Ἐπίδαυρον,  ἐν   δὲ πλοίοις τὴν ἄλλην δύναμιν.
[19, 105]   πρὸς Ἀντίγονον καὶ συνθήκας ἔγραψαν.  ἐν   δὲ ταύταις ἦν Κάσανδρον μὲν
[19, 1]   ἔτη συνάγεται ὀκτακόσια ἑξήκοντα ἕξ·  ἐν   δὲ ταύτῃ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ
[19, 107]   ἐκτὸς τῶν τειχῶν τάφρους συνέχωσεν,  ἐν   δὲ τῇ πόλει τὴν ἱκανὴν
[19, 84]   παρέχεται κατὰ στόμα τὴν ῥώμην,  ἐν   δὲ τοῖς τραχέσι καὶ δυσβάτοις
[19, 48]   ἀποστέλλειν ἐν αἷς ἔμελλον ἀπολεῖσθαι.  ἐν   δὲ τούτοις εἶναι συνέβαινε καὶ
[19, 59]   ὃς δοκεῖ γεγονέναι φρονιμώτατος τῶν  ἐν   δυναστείαις γεγονότων κατὰ τὴν αὐτὴν
[19, 7]   πρὸς ἀνθρώπων. καὶ ταῦτ´ ἐτόλμων  ἐν   εἰρήνῃ καὶ πατρίδι παρανομεῖν Ἕλληνες
[19, 44]   πλείστας γὰρ ἔχουσα πόλεις τῶν  ἐν   ἐκείνοις τοῖς τόποις καὶ μάλιστ´
[19, 29]   Ταραντίνους δισχιλίους καὶ διακοσίους, ἐπιλέκτους  ἐν   ἐνέδραις καὶ καλῶς διακειμένους ταῖς
[19, 1]   μετάβασις εἶναι δοκεῖ τοῖς  ἐν   ἐξουσίᾳ μένουσιν ἐπὶ τὴν τῆς
[19, 3]   ἡγεμονίαν Ἡρακλείδης καὶ Σώστρατος, ἄνδρες  ἐν   ἐπιβουλαῖς καὶ φόνοις καὶ μεγάλοις
[19, 27]   τούτων ἁπάντων ἔταξεν ἐλέφαντας μὲν  ἐν   ἐπικαμπίῳ τεσσαράκοντα πέντε, τοξότας δὲ
[19, 40]   δὲ τοῦ κέρατος παντὸς ἔταξεν  ἐν   ἐπικαμπίῳ τοὺς κρατίστους τῶν ἐλεφάντων
[19, 97]   τίνος ἀναγκάζοντος πολεμεῖς ἡμᾶς, οἰκοῦντας  ἐν   ἐρημίᾳ καὶ τόποις οὔθ´ ὕδωρ
[19, 8]   ἐπιζητεῖν ἀκοῦσαι τὰ κατὰ μέρος,  ἐν   ἑτοίμῳ τῆς γνώσεως οὔσης. οἱ
[19, 64]   μὲν γὰρ στρατιώτας ἀποβιβάσας ἔκρυψεν  ἐν   εὐθέτῳ τόπῳ, καθ´ ὃν ἀναγκαῖον
[19, 11]   τὴν βασιλείαν. ἀκούων οὖν Εὐρυδίκην  ἐν   Εὐίοις τῆς Μακεδονίας οὖσαν μετὰ
[19, 15]   τὸν Εὐμενῆ, συνήγαγον ἐκκλησίαν κοινήν,  ἐν   πολλὴν συνέβη γενέσθαι φιλοτιμίαν
[19, 44]   κώμῃ παρεχείμασεν οὔσῃ πλησίον Ἐκβατάνων,  ἐν   τῆς χώρας ἐκείνης ἐστὶ
[19, 72]   οἱ μὲν Σαμνῖται πάντας τοὺς  ἐν   ἡλικίᾳ στρατείας ὄντας καταγράψαντες ἐστρατοπέδευσαν
[19, 20]   Ἀντίγονον, ὥστε φωνὰς προΐεσθαι δυσχερεῖς·  ἐν   ἡμέραις γὰρ τεσσαράκοντα τρισὶ μεγάλοις
[19, 55]   ταῦτα προῆγεν ἐπὶ τῆς Βαβυλωνίας.  ἐν   ἡμέραις δ´ εἴκοσι καὶ δυσὶν
[19, 95]   δ´ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας ἐπαρχίας  ἐν   ἡμέραις τρισὶ καὶ νυξὶ ταῖς
[19, 2]   γενόμενος ἐκ τῆς πατρίδος κατῴκησεν  ἐν   Θέρμοις τῆς Σικελίας, τεταγμένης τῆς
[19, 4]   αὐτοὺς τὸ μὲν πρῶτον κατέμενεν  ἐν   Ἰταλίᾳ μετὰ τῶν κοινοπραγούντων καὶ
[19, 91]   προάγων κατήντησεν εἰς Μεσοποταμίαν, τῶν  ἐν   Κάραις κατῳκισμένων Μακεδόνων οὓς μὲν
[19, 68]   Μακεδονίαν, καὶ πυθόμενος πολεμεῖσθαι τὰς  ἐν   Καρίᾳ πόλεις ὅσαι συνεμάχουν τοῖς
[19, 93]   δ´ Ἀντίγονος ἐτύγχανε μὲν ὢν  ἐν   Κελαιναῖς τῆς Φρυγίας, κομισάμενος δὲ
[19, 53]   γεγενημένην· περὶ ὧν οὐκ ἀνοίκειον  ἐν   κεφαλαίοις εἰπεῖν. μετὰ γὰρ τὸν
[19, 51]   οἰκείους τῶν ἀνῃρημένων ὑπ´ Ὀλυμπιάδος  ἐν   κοινῇ τῶν Μακεδόνων ἐκκλησίᾳ κατηγορεῖν
[19, 56]   Ὠρίωνος. παρέλαβε δὲ καὶ τὰ  ἐν   Κυΐνδοις χρήματα, τάλαντα μύρια. χωρὶς
[19, 57]   Ἀγησίλαον μὲν οὖν πρὸς τοὺς  ἐν   Κύπρῳ βασιλεῖς, εἰς δὲ Ῥόδον
[19, 62]   οὐκ ὀλίγας. προαπεσταλκὼς δὲ τοῖς  ἐν   Κύπρῳ βασιλεῦσι στρατιώτας τρισχιλίους ἐξέπεμψε
[19, 62]   τὸν Σέλευκον καὶ Μενέλαον ὑπολειφθέντας  ἐν   Κύπρῳ μετὰ Νικοκρέοντος τοῦ βασιλέως
[19, 52]   πόλις καὶ πλεῖστον ἴσχυσε τῶν  ἐν   Μακεδονίᾳ. δὲ Κάσανδρος διεγνώκει
[19, 50]   Κάσανδρον ἀπεχώρησαν, μόνοι δὲ τῶν  ἐν   Μακεδονίᾳ τὴν εὔνοιαν διεφύλαξαν Ἀριστόνους
[19, 108]   τὸν τόπον τοῦτον πλῆθος ἀνθρώπων  ἐν   μάχῃ διαφθαρῆναι. οὐκ ὄντος δὲ
[19, 90]   τῆς στρατείας ἄξιον τῆς ἐπιβολῆς·  ἐν   μὲν γὰρ Βραγχίδαις αὐτοῦ χρηστηριαζομένου
[19, 1]   τοὺς οἰκείους τῇ γραφῇ χρόνους.  ἐν   μὲν οὖν ταῖς προειρημέναις ὀκτωκαίδεκα
[19, 65]   περὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ Μακεδονίαν  ἐν   μέρει διέξιμεν περὶ τῶν πρὸς
[19, 63]   κατὰ τὴν Ἀσίαν πραχθέντα διήλθομεν,  ἐν   μέρει πάλιν τὰ κατὰ τὴν
[19, 22]   τῶν Περσῶν οἱ μάλιστα τιμώμενοι.  ἐν   μέσῳ δὲ τούτων ὑπῆρχον βωμοὶ
[19, 39]   εἰς πλινθίον τὰ θηρία προῆγον,  ἐν   μέσῳ μὲν ἀπειληφότες τὰ σκευοφόρα,
[19, 47]   τὰ μὲν περὶ τοὺς ἀποστάντας  ἐν   Μηδίᾳ τοιαύτην ἔσχε τὴν κατάστασιν.
[19, 94]   τοῖς Σύροις πλὴν τοῦ πατασκηνοῦν  ἐν   οἰκίαις. ~Τὰ μὲν οὖν νόμιμα
[19, 74]   μάχῃ ἐκράτησεν καὶ πολλοὺς ἀνεῖλεν,  ἐν   οἷς ἦν καὶ Αἰακίδης
[19, 88]   ἰσχυρᾶς ἀνῃρέθησαν πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν,  ἐν   οἷς ἦσαν ἄλλοι τέ τινες
[19, 82]   περὶ αὐτὸν ἱππεῖς ἐπιλέκτους διακοσίους,  ἐν   οἷς ἦσαν οἵ τε ἄλλοι
[19, 106]   τῶν μὲν πολιτικῶν στρατιωτῶν δισχιλίους,  ἐν   οἷς ἦσαν πολλοὶ καὶ τῶν
[19, 83]   τῶν ἱππέων τοὺς κρατίστους τρισχιλίους,  ἐν   οἷς καὶ αὐτοὶ διεγνώκεισαν ἀγωνίσασθαι.
[19, 64]   καὶ τῶν ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγους,  ἐν   οἷς καὶ αὐτὸν τὸν Θεόδοτον
[19, 1]   φωνῆς ὥσπερ χρησμοῦ τινος ἐμνημόνευον,  ἐν   οἷς περὶ τῆς Πεισιστράτου τυραννίδος
[19, 83]   ἱππομαχία συνέστη τῶν προτεταγμένων ἱππέων,  ἐν   οἷς πολὺ προετέρουν οἱ περὶ
[19, 74]   ἀνεῖλεν, οὐκ ὀλίγους δ´ ἐζώγρησεν,  ἐν   οἷς συνέβαινεν εἶναι καὶ τῶν
[19, 74]   ἦν καὶ Αἰακίδης βασιλεύς.  ἐν   ὀλίγαις δ´ ἡμέραις τηλικαῦτα ποιήσας
[19, 36]   αἱ μὲν οὖν Ὀλυμπιάδος ἐλπίδες  ἐν   ὀλίγῳ χρόνῳ τοῦτον τὸν τρόπον
[19, 0]   πρὸς Εὐμενῆ καὶ τοὺς σατράπας  ἐν   Παραιτάκοις. ιʹ Ἀποχώρησις Ἀντιγόνου μετὰ
[19, 48]   δὲ τὸν Ῥωξάνης πατέρα τὴν  ἐν   Παροπανισάδαις σατραπείαν εἴασεν ἔχειν, καθὰ
[19, 91]   ἐλπίδας ἑτοίμους εἶχε καὶ προθύμους  ἐν   πάσῃ περιστάσει τοὺς συγκινδυνεύοντας. Σέλευκος
[19, 51]   φεύξεσθαι, τοὐναντίον δ´ ἑτοίμης οὔσης  ἐν   πᾶσι Μακεδόσι κριθῆναι Κάσανδρος
[19, 64]   δὲ χωρισθέντος Ἀλέξανδρος ἐπιὼν τὰς  ἐν   Πελοποννήσῳ πόλεις μετ´ Ἀριστοδήμου τὰς
[19, 35]   πολλῇ ταραχῇ· ἐφήδρευε γὰρ ταῖς  ἐν   Πελοποννήσῳ πόλεσιν Ἀλέξανδρος Πολυπέρχοντος
[19, 35]   δὲ τὴν Εὐρώπην Κάσανδρος μὲν  ἐν   Πελοποννήσῳ Τεγέαν πολιορκῶν καὶ πυθόμενος
[19, 35]   ἐπὶ Μακεδονίαν, καταλιπὼν τοὺς συμμάχους  ἐν   πολλῇ ταραχῇ· ἐφήδρευε γὰρ ταῖς
[19, 37]   δ´ οὗτοι τὴν χειμασίαν ἔχοντες  ἐν   πολλοῖς μέρεσι διεζευγμένην, ὥστ´ ἐνίους
[19, 0]   εἰς Μακεδονίαν καὶ πολιορκία Ὀλυμπιάδος  ἐν   Πύδνῃ. ιβʹ Ὡς κατεστρατήγησεν Εὐμενὴς
[19, 53]   Θεσσαλίαν ἀσφαλῶς διῆλθεν, τὰς δ´  ἐν   Πύλαις παρόδους εὑρὼν ὑπ´ Αἰτωλῶν
[19, 0]   διατεθέντας ἀνεῖλεν. ιϛ γενόμενος  ἐν   Ῥόδῳ κατακλυσμὸς καὶ τὰ συμβάντα
[19, 66]   διελθόντος Ἀθήνησι μὲν ἦρχε Νικόδωρος,  ἐν   Ῥώμῃ δ´ ἦσαν ὕπατοι Λεύκιος
[19, 73]   μὲν παρέλαβε τὴν ἀρχὴν Θεόφραστος,  ἐν   Ῥώμῃ δ´ ὕπατοι κατεστάθησαν Μάρκος
[19, 77]   διελθόντος Ἀθήνησι μὲν ἦρχε Πολέμων,  ἐν   Ῥώμῃ δ´ ὑπῆρχον ὕπατοι Λεύκιος
[19, 55]   διεληλυθότος Ἀθήνησι μὲν ἦρχε Πραξίβουλος,  ἐν   Ῥώμῃ δὲ κατέστησαν ὕπατοι Ναύτιος
[19, 48]   ἀποκλείσῃ· αὐτὸς δὲ παραλαβὼν τὴν  ἐν   Σούσοις ἄκραν κατέλαβεν ἐν αὐτῇ
[19, 17]   πεπραγμένα Ξενοφίλῳ μὲν τῷ τὴν  ἐν   Σούσοις ἄκραν φυλάττοντι ἐκέλευσαν μήτε
[19, 48]   Μηδίαν ἄλλα τοσαῦτα χωρὶς τῶν  ἐν   Σούσοις θησαυρῶν, ὥστε τὰ πάντα
[19, 48]   ποταμῷ Ξενόφιλος κυριεύων τῶν  ἐν   Σούσοις χρημάτων, ἀπεσταλμένος ὑπὸ Σελεύκου
[19, 19]   ὄντες ἐκ παλαιῶν χρόνων κατοικοῦσιν  ἐν   σπηλαίοις, προσφέρονται δὲ βαλάνους καὶ
[19, 4]   καὶ Σώστρατον ἐβοήθησεν. ἔπειτα τῆς  ἐν   Συρακούσσαις δυναστείας καταλυθείσης καὶ τῶν
[19, 3]   γάρ τις τῶν ἐνδόξων ἀριθμούμενος  ἐν   Συρακούσσαις ἐρωτικῶς διετέθη πρὸς τὸν
[19, 6]   τὰς στρατείας, πρὸς δὲ τοὺς  ἐν   Συρακούσσαις ὀλιγαρχίας κεκοινωνηκότας ἑξακοσίους ἀεὶ
[19, 2]   μάχην τοὺς Καρχηδονίους μετέδωκε τῆς  ἐν   Συρακούσσαις πολιτείας πᾶσι τοῖς βουλομένοις.
[19, 99]   μὲν πολὺ βραδύτερον καταφέρεται τῶν  ἐν   ταῖς ἄλλαις λίμναις ῥιπτουμένων. ταύτην
[19, 94]   λείαν δι´ ἡμερῶν τριῶν, ὅπως  ἐν   ταῖς ἀνυδρίαις καὶ φυγαῖς μὴ
[19, 13]   τοιούτους καρπούς. πρὸς δὲ τοὺς  ἐν   ταῖς ἄνω σατραπείαις ἡγεμόνας ἦν
[19, 61]   εἰς τὸν πόλεμον, τοὺς δ´  ἐν   ταῖς ἄνω σατραπείαις στρατηγοὺς καὶ
[19, 100]   Ἄραβες συστραφέντες εἰς ἑξακισχιλίους, ἐπιπλεύσαντες  ἐν   ταῖς δέσμαις ἐπὶ τοὺς ἐν
[19, 3]   μάχαις, ἰταμὸς δὲ καὶ πρόχειρος  ἐν   ταῖς δημηγορίαις. τοῦ δὲ Δάμαντος
[19, 3]   μέγεθος τῶν ὅπλων· ἐπετήδευσε γὰρ  ἐν   ταῖς ἐξοπλασίαις φορεῖν πανοπλίαν τηλικαύτην
[19, 95]   ὀκτακισχιλίων. καὶ τοὺς πλείους μὲν  ἐν   ταῖς κοίταις ὄντας ἔτι κατέσφαξαν,
[19, 39]   διερριμμένους τῶν στρατιωτῶν καὶ χειμάζοντας  ἐν   ταῖς κώμαις. βαλόμενος δὲ χάρακα
[19, 3]   φιλοκίνδυνος μὲν ὢν καὶ παράβολος  ἐν   ταῖς μάχαις, ἰταμὸς δὲ καὶ
[19, 31]   ἠμφισβήτει τῆς νίκης, ἀποφαινόμενος προτερεῖν  ἐν   ταῖς μάχαις τὸ τῶν πεσόντων
[19, 8]   οὔσης. οἱ γὰρ μεθ´ ἡμέραν  ἐν   ταῖς ὁδοῖς καὶ κατὰ τὴν
[19, 7]   κατὰ τὰς ὁδούς, οἱ δ´  ἐν   ταῖς οἰκίαις ἐφονεύοντο. πολλοὶ δὲ
[19, 8]   τί νύκτωρ ἔπραττον καθ´ αὑτοὺς  ἐν   ταῖς οἰκίαις καὶ πῶς προσεφέροντο
[19, 12]   Ἀντιγένην παρεχείμασε μὲν τῆς Βαβυλωνίας  ἐν   ταῖς ὀνομαζομέναις Καρῶν κώμαις, πρὸς
[19, 0]   ηʹ Ὡς εἰς Μηδίαν ἀναζεύξας  ἐν   ταῖς παρόδοις πολλοὺς ἀπέβαλε τῶν
[19, 3]   ἡγεμονίας, ὃς τὸ μὲν πρῶτον  ἐν   ταῖς πρὸς τοὺς βαρβάρους μάχαις
[19, 37]   μεθ´ ἡμέραν τε καὶ νύκτωρ  ἐν   ταῖς στρατοπεδείαις. δὴ συνιδόντες
[19, 5]   ἑπτακοσίους ἄνδρας. ~Μετὰ δὲ ταῦτα  ἐν   ταῖς Συρακούσσαις αἱρεθέντος Ἀκεστορίδου τοῦ
[19, 109]   ἐκ παίδων παρ´ αὐτοῖς τῆς  ἐν   ταῖς σφενδόναις γυμνασίας διαπονουμένης. τούτῳ
[19, 84]   καὶ μαλακὸν συνήργει τοῖς βουλομένοις  ἐν   τάξει ποιεῖσθαι τὴν ἀποχώρησιν. συνείποντο
[19, 74]   ἠλευθέρωσε πλὴν Σικυῶνος καὶ Κορίνθου·  ἐν   ταύταις γὰρ Πολυπέρχων διέτριβεν δυνάμεις
[19, 100]   Μηδίας καὶ τῶν ἄνω σατραπειῶν·  ἐν   ταύτῃ δ´ ἦν γεγραμμένον περί
[19, 110]   πολιορκεῖν τὴν Γέλαν, πυνθανόμενος δὲ  ἐν   ταύτῃ καὶ δύναμιν εἶναι τὴν
[19, 58]   τούτους μὲν παρεκάλει θαρρεῖν, διαβεβαιούμενος  ἐν   ταύτῃ τῇ θερίᾳ ἀναπλευσεῖσθαι ναυσὶ
[19, 39]   κινδύνων. μετὰ δ´ ἡμέρας ὀλίγας  ἐν   τεσσαράκοντα σταδίοις ἀντιστρατοπεδευουσῶν τῶν δυνάμεων
[19, 31]   δυνάμεων ἀντιπαραγουσῶν ἀλλήλαις ὡς ἂν  ἐν   τέτταρσι πλέθροις ψόφος τῶν
[19, 104]   Καρχηδονίους τὸν Ἔκνομον καλούμενον λόφον  ἐν   τῇ Γελῴᾳ κατειληφέναι, διέγνω πάσῃ
[19, 0]   ~Τάδε ἔνεστιν  ἐν   τῇ ἐννεακαιδεκάτῃ τῶν Διοδώρου βύβλων.
[19, 18]   τεσσάρων πλέθρων, ὀξὺς δὲ ὢν  ἐν   τῇ καταφορᾷ προσεδεῖτο πλοίων
[19, 31]   τε τὴν ὁδοιπορίαν καὶ τὴν  ἐν   τῇ μάχῃ κακοπάθειαν, ἔτι δὲ
[19, 33]   Ἰνδικῆς ἀπηντηκότων στρατηγὸς ἀνῃρέθη μὲν  ἐν   τῇ μάχῃ λαμπρῶς ἀγωνισάμενος, ἀπέλιπε
[19, 31]   δὲ παράγοντες ἀπέσχον ἀπὸ τῶν  ἐν   τῇ μάχῃ πεπτωκότων ὡς τριάκοντα
[19, 109]   ποταμὸν τετελευτηκότες ἄτρωτοι. ἔπεσον δ´  ἐν   τῇ μάχῃ ταύτῃ τῶν μὲν
[19, 85]   δὲ θάψας τῶν ἰδίων τοὺς  ἐν   τῇ μάχῃ τελευτήσαντας ἅπαντας μεγαλοπρεπῶς
[19, 31]   τῶν πεσόντων κυριεῦσαι. ἀνῃρέθησαν δ´  ἐν   τῇ μάχῃ τῶν μὲν Ἀντιγόνου
[19, 6]   Μοργαντίνης καὶ τῶν ἄλλων τῶν  ἐν   τῇ μεσογείῳ πόλεων τοὺς αὐτῷ
[19, 6]   προσαγγελθέντος ὅτι τινὲς τῶν ἀποστατῶν  ἐν   τῇ μεσογείῳ πρὸς Ἐρβίτῃ συνάγουσι
[19, 5]   Ἀγαθοκλῆς φυγὰς ὢν ἰδίαν δύναμιν  ἐν   τῇ μεσογείῳ συνεστήσατο. γενόμενος δὲ
[19, 9]   ἐναυπηγήσατο. προσελάβετο δὲ καὶ τῶν  ἐν   τῇ μεσογείῳ χωρίων καὶ πόλεων
[19, 15]   τὴν δύναμιν, Ἀντίγονος δὲ παραχειμάσας  ἐν   τῇ Μεσοποταμίᾳ τὸ μὲν πρῶτον
[19, 54]   προσθέσθαι, μετὰ δὲ ταῦτα τὰς  ἐν   τῇ Μεσσήνῃ πόλεις προσηγάγετο πλὴν
[19, 46]   τὸν κίνδυνον. ~Ἀντίγονος δὲ χειμάζων  ἐν   τῇ Μηδίᾳ καὶ πυθόμενος Πίθωνα
[19, 21]   καὶ στρατηγοὶ πυθόμενοι τοὺς πολεμίους  ἐν   τῇ Μηδίᾳ στρατοπεδεύειν, διέστησαν πρὸς
[19, 106]   πυνθανόμενοι τὸν δυνάστην συσκευαζόμενον τὰς  ἐν   τῇ νήσῳ πόλεις, ταῖς δὲ
[19, 0]   τοὺς πολεμίους καὶ ἐπίθεσις τοῖς  ἐν   τῇ παραχειμασίᾳ θηρίοις. ιδʹ Ὡς
[19, 36]   πλησίον γενόμενος τοῦ Πολυπέρχοντος κατεστρατοπέδευσεν  ἐν   τῇ Περραιβίᾳ, διέφθειρε τῶν μετ´
[19, 89]   Ἰλλυριοῖς. οὐ μὴν οἵ γε  ἐν   τῇ πόλει κατεπλάγησαν, ἀλλὰ βοήθειαν
[19, 19]   ἀθυμίαν ἐνέπεσεν. οὐ μὴν ἀλλ´  ἐν   τῇ προειρημένῃ πόλει μείνας ἡμέρας
[19, 55]   ὑποχείριον γενέσθαι καὶ αὐτὸν Ἀντίγονον  ἐν   τῇ πρὸς ἐκεῖνον παρατάξει καταστρέψειν
[19, 10]   καὶ Σωσίστρατον κοινωνίαν, περὶ ἧς  ἐν   τῇ προτέρᾳ βύβλῳ τὰ κατὰ
[19, 15]   χώρας συνηκολουθηκότας. Εὐμενὴς μὲν οὖν  ἐν   τῇ Σουσιανῇ διατρίβων ἀνελάμβανε τὴν
[19, 69]   Δημήτριον μὲν τὸν υἱὸν ἀπέλιπεν  ἐν   τῇ Συρίᾳ, προστάξας ἐνεδρεύειν τοὺς
[19, 107]   περὶ τῆς τῶν Γελῴων, πυνθανόμενος  ἐν   τῇ τούτων χώρᾳ πάσας εἶναι
[19, 4]   ταχθεὶς δὲ παρὰ τοῖς Ταραντίνοις  ἐν   τῇ τῶν μισθοφόρων τάξει καὶ
[19, 30]   δ´ Ἀντίγονος γενομένου διαστήματος  ἐν   τῇ τῶν πολεμίων τάξει διιππεύσας
[19, 56]   καὶ χρείας πολλὰς καὶ μεγάλας  ἐν   τῇ φιλίᾳ παρεσχημένους ἀρετῆς ὑπομεμενηκέναι
[19, 46]   καὶ πυθόμενος Πίθωνα πολλοὺς τῶν  ἐν   τῇ χειμασίᾳ στρατιωτῶν ἐπαγγελίαις καὶ
[19, 11]   ἑκατὸν Μακεδόνας, οὓς ἅπαντας ἀπέσφαξεν.  ἐν   τοιούτοις δὲ παρανομήμασι πληροῦσα τὸν
[19, 55]   ἐπανῆλθον ἄπρακτοι. δ´ Ἀντίγονος  ἐν   τοῖς ἄλλοις καταφρονεῖν εἰωθὼς τῶν
[19, 99]   δυνάμενος νεῖν, οὐ καταδύεται καθάπερ  ἐν   τοῖς ἄλλοις ὕδασιν, ἀλλὰ ἐπινήχεται
[19, 97]   εἰς χώραν σπανίζουσαν πάντων τῶν  ἐν   τοῖς ἄλλοις χρησίμων καὶ βίον
[19, 0]   κατεσκαμμένην ἀποκατέστησε. κβʹ Περὶ τῶν  ἐν   τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις συμβάντων τῇ
[19, 19]   τοὺς ἱππεῖς, ἔτι δὲ τοὺς  ἐν   τοῖς βαρέσιν ὅπλοις κινδυνεύειν ἅμα
[19, 1]   ἀρχαιοτάτων χρόνων πράξεις τὰς γεγενημένας  ἐν   τοῖς γνωριζομένοις μέρεσι τῆς οἰκουμένης,
[19, 16]   ἔφασαν δυνήσεσθαι κακοπαθεῖν διὰ τὴν  ἐν   τοῖς δεσμοῖς γενομένην κακουχίαν. τούτων
[19, 44]   τῶν γενομένων περὶ αὐτὴν ἀτυχημάτων  ἐν   τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις· πλείστας γὰρ
[19, 102]   μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς ἐναντιουμένους  ἐν   τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις τῇ δυναστείᾳ
[19, 73]   ἐπὶ δὲ τούτων Καλλαντιανοὶ κατοικοῦντες  ἐν   τοῖς ἐν ἀριστερᾷ μέρεσι τοῦ
[19, 72]   δύναμιν προέπεμψε πολλήν. εἰωθότες δ´  ἐν   τοῖς ἐπικινδύνοις καιροῖς αὐτοκράτορα τοῦ
[19, 46]   δὲ Πίθων ἐτύγχανε μὲν  ἐν   τοῖς ἐσχάτοις μέρεσι τῆς Μηδίας
[19, 29]   δὲ μετὰ τῶν ἱππέων τῶν  ἐν   τοῖς εὐωνύμοις μέρεσι. τοῦτον δὲ
[19, 83]   πρὸς τοὺς μετὰ Δημητρίου τεταγμένους  ἐν   τοῖς εὐωνύμοις μέρεσιν. ἔταξαν δὲ
[19, 109]   εἰωθότες μεγάλα συμβάλλονται πρὸς νίκην  ἐν   τοῖς κινδύνοις, ὡς ἂν ἐκ
[19, 48]   μὲν οὖν προσδεξάμενος προσεποιεῖτο τιμᾶν  ἐν   τοῖς μεγίστοις τῶν φίλων, εὐλαβούμενος
[19, 46]   τοῦ σώματος καὶ κατηγορίαν ποιησάμενος  ἐν   τοῖς μετέχουσι τοῦ συνεδρίου ῥᾳδίως
[19, 81]   χωρὶς τοῦ πατρός. συναγαγόντος δ´  ἐν   τοῖς ὅπλοις ἐκκλησίαν αὐτοῦ καὶ
[19, 34]   βίον· μὲν γὰρ δύναμις  ἐν   τοῖς ὅπλοις πᾶσα πρὶν ἅπτεσθαι
[19, 26]   δ´ Ἀντίγονος μέχρι μέν τινος  ἐν   τοῖς ὅπλοις συνεῖχε τὴν δύναμιν,
[19, 92]   τοὺς πολεμίους, ἔκρυψε τοὺς στρατιώτας  ἐν   τοῖς πλησίον ἕλεσι, διανοούμενος ἀπροσδόκητον
[19, 100]   ἐν ταῖς δέσμαις ἐπὶ τοὺς  ἐν   τοῖς πλοίοις, σχεδὸν ἅπαντας κατετόξευσαν.
[19, 6]   ἅπαντας καὶ κατηγόρησε μὲν αὐτῶν  ἐν   τοῖς στρατιώταις, φήσας ὑπὸ τῶν
[19, 45]   τὸν χειμῶνα κατημελημένων, τῶν δ´  ἐν   τοῖς τείχεσιν ὀβελίσκων συμφραχθέντων. τοῦ
[19, 72]   εἰς Λουκερίαν πόλιν ἐπιφανεστάτην τῶν  ἐν   τοῖς τόποις. ἐκ ταύτης δὲ
[19, 44]   τοὺς οἰκείους ἀπέστειλεν. ἀνήχθη δ´  ἐν   τοῖς τραυματίαις αἰχμάλωτος καὶ
[19, 27]   πέντε, τοξότας δὲ καὶ σφενδονήτας  ἐν   τοῖς τῶν θηρίων διαστήμασι τοὺς
[19, 8]   δὲ περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα διημερεύσαντες  ἐν   τοῖς τῶν πολιτῶν φόνοις οὐδὲ
[19, 4]   πρὸς τὸν ἦχον τῶν σαλπιγκτῶν.  ἐν   τοσούτῳ δὲ τυχόντες ἀνοχῆς οἱ
[19, 27]   στρατηγοί, διαμιλλώμενοι καὶ περὶ τῆς  ἐν   τούτοις ἐμπειρίας πρὸς ἀλλήλους. Εὐμενὴς
[19, 62]   μὲν οὖν κατὰ τὸν Ἀντίγονον  ἐν   τούτοις ἦν. ~Ἡμεῖς δ´ ἐπεὶ
[19, 48]   καὶ τὰ μὲν περὶ Ἀντίγονον  ἐν   τούτοις ἦν. ~Ἡμεῖς δὲ διεληλυθότες
[19, 67]   καὶ τὰ μὲν περὶ Πελοπόννησον  ἐν   τούτοις ἦν. Κάσανδρος δ´ ὁρῶν
[19, 69]   τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀσίαν  ἐν   τούτοις ἦν. ~Κατὰ δὲ τὴν
[19, 86]   τὰ μὲν κατὰ τὴν Ἀσίαν  ἐν   τούτοις ἦν. ~Κατὰ δὲ τὴν
[19, 9]   καὶ τὰ μὲν κατὰ Σικελίαν  ἐν   τούτοις ἦν. ~Κατὰ δὲ τὴν
[19, 105]   περὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ Μακεδονίαν  ἐν   τούτοις ἦν. κατὰ δὲ τὴν
[19, 73]   τὰ μὲν οὖν περὶ Λυσίμαχον  ἐν   τούτοις ἦν. ~Ὁ δ´ Ἀντίγονος
[19, 18]   δ´ ὀλίγα πλοῖα κοντωτὰ διεβίβασεν  ἐν   τούτοις τινὰς τῶν πεζῶν, προστάξας
[19, 34]   τὸν Ἀντίγονον τοσοῦτον ἀλλήλων διεστῶτες  ἐν   τούτοις τοῖς τόποις παρεχείμαζον ἅμα
[19, 72]   καὶ τὰ μὲν περὶ Σικελίαν  ἐν   τούτοις τοῖς χρόνοις τοιαύτην ἔσχε
[19, 5]   ταῖς δόξαις καὶ ταῖς οὐσίαις  ἐν   τούτοις ὑπῆρχον καταλελεγμένοι. ~ὁ δ´
[19, 108]   ὅν φασι φρούριον γεγενῆσθαι Φαλάριδος.  ἐν   τούτῳ δὲ λέγεται κατεσκευακέναι τὸν
[19, 72]   ταύτην τὴν πόλιν οὐ μόνον  ἐν   τούτῳ τῷ πολέμῳ προετέρησαν, ἀλλὰ
[19, 12]   δευτέρα διαίρεσις ἐγενήθη τῶν σατραπειῶν  ἐν   Τριπαραδείσῳ. οἱ δὲ περὶ Σέλευκον
[19, 62]   αὗται δ´ ἦσαν σὺν ταῖς  ἐν   Τύρῳ καταληφθείσαις ἑκατὸν καὶ εἴκοσιν,
[19, 58]   οὐδ´ ὀλίγας εἶναι. στρατοπεδεύσας δὲ  ἐν   Τύρῳ τῆς Φοινίκης καὶ πολιορκῆσαι
[19, 3]   ὡς διεγνωκότας ἐπιθέσθαι τυραννίδι κατηγόρησεν  ἐν   τῷ δήμῳ. οὐ προσεχόντων δὲ
[19, 109]   ὄντος. διόπερ οὐκ ἐλάττους τῶν  ἐν   τῷ διωγμῷ σφαγέντων εὑρέθησαν παρὰ
[19, 48]   τῷ μὲν λόγῳ πρὸς τὰς  ἐν   τῷ πολέμῳ χρείας, τῷ δ´
[19, 18]   κολυμβᾶν ὄντες τὴν αἰχμαλωσίαν τῆς  ἐν   τῷ ποταμῷ τελευτῆς προκρίναντες ἥλωσαν,
[19, 63]   ἐναντιουμένων καταλαβὼν εἰς πεντακοσίους συνηδρευκότας  ἐν   τῷ πρυτανείῳ τούτους μὲν ἀποκλείσας
[19, 59]   τούς τε γὰρ ταραχώδεις τῶν  ἐν   τῷ στρατοπέδῳ κατέπαυεν ἁρμοζόντως πολιτευομένη
[19, 33]   ἀπέλιπε δὲ δύο γυναῖκας συνακολουθούσας  ἐν   τῷ στρατοπέδῳ, τὴν μὲν νεόγαμον,
[19, 101]   καὶ πολιορκίαι πόλεων καὶ δυνάμεων  ἐν   ὑπαίθρῳ στρατοπεδεῖαι· τὰ γὰρ μαχιμώτατα
[19, 106]   εἰς πόλεμον εὐθέτων ἐπιμέλειαν ποιησάμενος  ἐν   ὑπαίθρῳ συνεῖχε τὰ στρατόπεδα, πεζοὺς
[19, 95]   καταπεφρονηκότως καὶ διὰ τὸν κόπον  ἐν   ὕπνῳ καθεστώτων ἔλαθόν τινες τῶν
[19, 62]   δ´ αὐτῷ κατηρτισμέναι ναῦς τῶν  ἐν   Φοινίκῃ ναυπηγηθεισῶν αἱ πρῶται συντελεσθεῖσαι·
[19, 77]   Πλείσταρχον μὲν ἀπέλιπεν ἐπὶ τῆς  ἐν   Χαλκίδι φρουρᾶς, αὐτὸς δὲ μετὰ
[19, 43]   τοῖς ἀντιτεταγμένοις ἀπιπεσόντες τοὺς μὲν  ἐν   χειρῶν νόμῳ διέφθειραν, τοὺς δὲ
[19, 31]   καὶ τῶν ἵππων φρυαγμὸς  ἐν   χερσὶν ἐδόκει πᾶσιν εἶναι τοῖς
[19, 100]   αὐτὸς δέ, τοῦ χρόνου συντρέχοντος  ἐν   συντεταγμένον ἦν τὴν ἄφοδον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006