Alphabétiquement     [«   »]
τοὔμπροσθεν 2
τοὐναντίον 8
τοὐπίσω 2
τοὺς 466
τούς 11
τοῦτ´ 1
τοῦτο 20
Fréquences     [«    »]
369 δ´
416 εἰς
400 τὸν
466 τοὺς
539 τῆς
620 μὲν
838 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

τοὺς


Livre, Chap.
[19, 39]   τὴν παρεμβολὴν ὀχυρώσας ὑπεδέχετο μὲν  τοὺς   ἀεὶ καταντῶντας τῶν συμμάχων, ἐπλήρωσε
[19, 6]   πολεμικόν, τοῖς δὲ στρατιώταις ἀναιρεῖν  τοὺς   αἰτίους καὶ διαρπάζειν τὰς κτήσεις
[19, 104]   ἀνεῖλον καὶ τὴν Γαλερίαν ἀνακτησάμενοι  τοὺς   αἰτίους τῆς ἀποστάσεως ἐκόλασαν. Ἀγαθοκλῆς
[19, 73]   φιλοτιμούμενος ἐκ παντὸς τρόπου κολάσαι  τοὺς   αἰτίους τῆς ἀποστάσεως. περὶ ταῦτα
[19, 67]   μὲν Ἀκαρνᾶνας ποιήσασθαι, ταπεινῶσαι δὲ  τοὺς   Αἰτωλούς. διόπερ ἀναζεύξας ἐκ Μακεδονίας
[19, 67]   τούτοις ἦν. Κάσανδρος δ´ ὁρῶν  τοὺς   Αἰτωλοὺς συναγωνιζομένους μὲν Ἀντιγόνῳ, πόλεμον
[19, 67]   καλούμενον Καμπύλον ποταμόν· συναγαγὼν δὲ  τοὺς   Ἀκαρνᾶνας εἰς κοινὴν ἐκκλησίαν καὶ
[19, 8]   ὧν οἱ πλεῖστοι κατέφυγον πρὸς  τοὺς   Ἀκραγαντίνους κἀκεῖ τῆς καθηκούσης ἐπιμελείας
[19, 56]   ἐν ἀξιώμασιν ὄντας καὶ μάλιστα  τοὺς   Ἀλεξάνδρῳ συνεστρατευκότας ἐκβαλεῖν ἐκ τῶν
[19, 90]   Σέλευκος παρεκάλει, διδάσκων ὅτι  τοὺς   Ἀλεξάνδρῳ συνεστρατευκότας καὶ δι´ ἀρετὴν
[19, 102]   τῆς πόλεως καὶ τῶν πολιτῶν  τοὺς   ἀλλοτρίως ἔχοντας πρὸς τὸν δυνάστην
[19, 0]   Εὐμενῆ καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων  τοὺς   ἀλλοτρίως πρὸς αὐτὸν διατεθέντας ἀνεῖλεν.
[19, 77]   αὑτοῦ συμμαχίαν κατέστησεν· πρὸς δὲ  τοὺς   ἄλλους Βοιωτοὺς ἀνοχὰς ποιησάμενος καὶ
[19, 92]   διῳκημένων ἔγραψε πρὸς Πτολεμαῖον καὶ  τοὺς   ἄλλους φίλους, ἔχων ἤδη βασιλικὸν
[19, 19]   τοξότας καὶ τοὺς σφενδονήτας καὶ  τοὺς   ἄλλους ψιλοὺς εἰς δύο μέρη
[19, 103]   Φοινίκων ἔπαθον οἷς ἔπραξαν εἰς  τοὺς   ἁλόντας. ~Οἱ δὲ περὶ τὸν
[19, 86]   παρακαλοῦντος αὐτὸν Σελεύκου δοῦναι στρατιώτας  τοὺς   ἀναβησομένους εἰς Βαβυλῶνα προθύμως ὡμολόγησε
[19, 4]   ἐνέστη πόλεμος τοῖς φυγάσι πρὸς  τοὺς   ἀντεχομένους τῆς δημοκρατίας. συμμαχούντων δὲ
[19, 0]   Πολύκλειτος Πτολεμαίου ναύαρχος ἐνίκησε  τοὺς   Ἀντιγόνου στρατηγοὺς καὶ κατὰ γῆν
[19, 42]   τοὺς δ´ ἀμυνομένους ὀλίγους ταχὺ  τοὺς   ἀντιστάντας τρεψάμενοι τῶν ἄλλων ἁπάντων
[19, 0]   τῆς πόλεως ἐκυρίευσεν. νβʹ Ὡς  τοὺς   ἀντιταξαμένους Μεσσηνίων καὶ Ταυρομενιτῶν, ἔτι
[19, 30]   τῶν πεζῶν ὡς τάχιστα ἐτρέψατο  τοὺς   ἀντιτεταγμένους, ἐπεδίωκεν μέχρι τῆς πρότερον
[19, 89]   μὲν Ἀπολλωνιᾶται τοῖς πλήθεσιν ὑπερέχοντες  τοὺς   ἀντιτεταγμένους φυγεῖν ἠνάγκασαν, δὲ
[19, 90]   τῶν ἰδίων παίδων τὴν εἰς  τοὺς   ἄνω τόπους ἀνάβασιν ποιεῖσθαι· ὑπελάμβανε
[19, 37]   παρὰ τὴν ἔρημον οἰκούντων ἔπεμψαν  τοὺς   ἀπαγγελοῦντας αὐθημερὸν τοῖς περὶ Εὐμενῆ
[19, 107]   καὶ χρυσὸν ἀνενεγκεῖν, διαπειλησάμενος τιμωρήσασθαι  τοὺς   ἀπειθήσαντας. ταχὺ δὲ πάντων πραξάντων
[19, 23]   τὴν εὐωχίαν Εὐμενὴς βουλόμενος καταπλήξασθαι  τοὺς   ἀπειθοῦντας στρατηγίας ὀρεγομένους παρήγαγεν
[19, 31]   τὸν καιρὸν ἐπιτήδειον ἑώρα κολάζειν  τοὺς   ἀπειθοῦντας. δ´ Ἀντίγονος τοὐναντίον
[19, 79]   δυνάμεως εἰς τὴν Κύπρον ἐπὶ  τοὺς   ἀπειθοῦντας τῶν βασιλέων. Πυγμαλίωνα δὲ
[19, 61]   ἔχοντας ὡς Ἀντιγόνου καταλῦσαι διεγνωκότος  τοὺς   ἀπὸ Ἀλεξάνδρου βασιλεῖς, αὐτοῦ φανερῶς
[19, 29]   ἐκ μεταβολῆς κρίσιν, ἑξῆς δὲ  τοὺς   ἀπὸ θαλάσσης συναναβεβηκότας Ταραντίνους δισχιλίους
[19, 30]   ἀποχωρεῖν πρὸς τὴν ὀρεινὴν καὶ  τοὺς   ἀπὸ τῆς φυγῆς σωζομένους ἀναλαμβάνειν,
[19, 7]   προσανέβαινον, ἄλλοι δὲ διηγωνίζοντο πρὸς  τοὺς   ἀπὸ τῶν στεγῶν ἀμυνομένους. οὐ
[19, 70]   τὸν βασιλέα συνθήκας ποιήσασθαι πρὸς  τοὺς   Ἀπολλωνιάτας. ἐντεῦθεν δὲ πλεύσας εἰς
[19, 51]   Ὀλυμπιάδος οὔτε παρούσης οὔτε ἐχούσης  τοὺς   ἀπολογησομένους οἱ μὲν Μακεδόνες κατεγίνωσκον
[19, 68]   τὰ μὲν οὖν συμβάντα περὶ  τοὺς   ἀποσταλέντας ὑπὸ Κασάνδρου στρατηγοὺς εἰς
[19, 47]   ἀνῃρέθησαν. καὶ τὰ μὲν περὶ  τοὺς   ἀποστάντας ἐν Μηδίᾳ τοιαύτην ἔσχε
[19, 96]   πρώτης φυλακῆς ἐξέπεμψε, προστάξας κολάσαι  τοὺς   Ἄραβας καθ´ ὃν ἂν δύνηται
[19, 95]   σταδίους δισχιλίους καὶ διακοσίους ἔλαθον  τοὺς   Ἄραβας περὶ μέσας νύκτας καταλαβόμενοι
[19, 0]   θάνατος. εʹ Ὡς Εὐμενὴς ἔχων  τοὺς   ἀργυράσπιδας ἀνέβη μὲν εἰς τὰς
[19, 12]   αὑτῶν πρεσβευτὴν πρὸς Ἀντιγένην καὶ  τοὺς   ἀργυράσπιδας, ἀξιοῦντες ἀφιστάναι τῆς ἡγεμονίας
[19, 40]   μὲν ἔταξε τοὺς ὑπασπιστάς, εἶτα  τοὺς   ἀργυράσπιδας, ἐπὶ πᾶσι δὲ τοὺς
[19, 12]   τὴν Ἀσίαν Εὐμενὴς μὲν ἔχων  τοὺς   ἀργυράσπιδας Μακεδόνας καὶ τὸν ἀφηγούμενον
[19, 66]   δέ τινα χρόνον ἐξ Αἰγίου  τοὺς   Ἀριστοδήμου μισθοφόρους μεταπεμψάμενοι πάλιν ἐπέθεντο
[19, 40]   ἐπὶ τὸ λαιὸν κέρας ἐπιστήσας  τοὺς   ἀρίστους· καὶ γὰρ τῶν σατραπῶν
[19, 1]   ταῖς δημαγωγίαις ἐξαπατώμεναι μέχρι τούτου  τοὺς   ἀσθενεῖς ἰσχυροὺς κατεσκεύαζον, ἕως δεσπόται
[19, 40]   τῶν ἱππέων καὶ τῶν ἐλεφάντων  τοὺς   ἀσθενεστέρους ἀπέδειξεν ἡγεμόνα τῶν πάντων
[19, 108]   τόπον Ἔκνομον ἀπὸ τῆς εἰς  τοὺς   ἀτυχοῦντας ἀσεβείας προσηγορεῦσθαι. ἐκ δὲ
[19, 50]   δὲ Κάσανδρος προσδεξάμενος ἅπαντας  τοὺς   αὐτομολήσαντας καὶ φιλανθρώπως χρησάμενος διαπέστειλεν
[19, 6]   τῶν ἐν τῇ μεσογείῳ πόλεων  τοὺς   αὐτῷ πρότερον συμπορευθέντας πρὸς Καρχηδονίους.
[19, 73]   μετὰ τῆς δυνάμεως ὥρμησεν ἐπὶ  τοὺς   ἀφεστηκότας. ποιούμενος δὲ τὴν πορείαν
[19, 25]   δυνάμεως κυριεύσῃ καὶ κολάσῃ τηνικαῦτα  τοὺς   ἀφηγουμένους. ἐπισημαινομένου δὲ τοῦ πλήθους
[19, 100]   λέγων ὅτι πολλῷ θρασυτέρους πεποίηκε  τοὺς   βαρβάρους ἐάσας ἀτιμωρήτους· δόξειν γὰρ
[19, 96]   ἑαυτοῦ προαίρεσιν καὶ βουλόμενος ὑπαγαγέσθαι  τοὺς   βαρβάρους εἰς ῥᾳθυμίαν, ὅπως ἀνελπίστως
[19, 73]   τῶν πολεμίων ἀνελὼν παμπληθεῖς ἐβιάσατο  τοὺς   βαρβάρους. ἐπιφανεὶς δὲ καὶ τοῖς
[19, 96]   δ´ Ἀντίγονος φιλοποιησάμενος χρόνον τινὰ  τοὺς   βαρβάρους καὶ νομίσας αὐτοὺς ἐξηπατημένους
[19, 3]   μὲν πρῶτον ἐν ταῖς πρὸς  τοὺς   βαρβάρους μάχαις γενόμενος κράτιστος ὑπὸ
[19, 96]   τρεῖς ἀνοδίᾳ πορευόμενος ἔσπευδε λαθεῖν  τοὺς   βαρβάρους, ~οἱ δὲ σκοποὶ κατανοήσαντες
[19, 52]   ἀρχὴν Εὐρυδίκην μὲν καὶ Φίλιππον  τοὺς   βασιλεῖς, ἔτι δὲ Κύνναν, ἣν
[19, 0]   Ὡς Πολυπέρχων ἀπογνοὺς τὰ πρὸς  τοὺς   βασιλεῖς ἔφυγεν εἰς τὴν Αἰτωλίαν.
[19, 58]   πολιορκῆσαι διανοούμενος τὴν Τύρον μετεπέμπετο  τοὺς   βασιλεῖς τῶν Φοινίκων καὶ τοὺς
[19, 44]   διὰ τὴν πρὸς Ὀλυμπιάδα καὶ  τοὺς   βασιλεῖς φιλίαν· καὶ γὰρ πρότερον
[19, 103]   τε τὸν Μυμφόδωρον ἀνεῖλον καὶ  τοὺς   βιαζομένους ἐντὸς τοῦ τείχους. ταύτης
[19, 54]   Κάσανδρος φιλοδοξῆσαι βουλόμενος καὶ πείσας  τοὺς   Βοιωτοὺς ἀνέστησε τὴν πόλιν τοῖς
[19, 87]   εἶχεν ἀπέδοτο, τῶν δὲ στρατιωτῶν  τοὺς   βουλομένους κοινωνεῖν τῆς προαιρέσεως ἀναλαβὼν
[19, 33]   παλαιοῦ νόμου παρὰ τοῖς Ἰνδοῖς  τοὺς   γαμοῦντας καὶ τὰς γαμουμένας παρθένους
[19, 76]   ἐπ´ αὐτοὺς διελύσαντο πρὸς Ῥωμαίους·  τοὺς   γὰρ αἰτίους τῆς ταραχῆς ἐξέδωκαν,
[19, 70]   ἄγειν τὸν δυνάμενον πραγμάτων ἀφηγήσασθαι·  τοὺς   γὰρ πολιτικοὺς ὑπώπτευον ὡς ὄντας
[19, 107]   εἰσαγαγεῖν, ἵνα μὴ φθάσαι συμβῇ  τοὺς   Γελῴους προφάσεως δεομένους καὶ τὴν
[19, 43]   Εὐμενῆ, τὴν ὁρμὴν αὐτῶν ἀποθεωρῶν,  τοὺς   δ´ ἄλλους παραδοὺς Πίθωνι προσέταξεν
[19, 42]   μὲν ὄχλου πρὸς μάχην ἀχρήστου,  τοὺς   δ´ ἀμυνομένους ὀλίγους ταχὺ τοὺς
[19, 29]   διακειμένους ταῖς εὐνοίαις πρὸς αὐτόν,  τοὺς   δ´ ἀπὸ Φρυγίας καὶ Λυδίας
[19, 66]   δὲ Δυμαίων τοὺς μὲν ἀπέσφαξεν,  τοὺς   δ´ εἰς φυλακὴν ἀπέθετο, πολλοὺς
[19, 39]   συνεληλυθέναι τοῖς περὶ τὸν Εὐμενῆ,  τοὺς   δ´ ἐλέφαντας μέλλειν ἀναζευγνύειν ἐκ
[19, 61]   ἕξειν συναγωνιστὰς εἰς τὸν πόλεμον,  τοὺς   δ´ ἐν ταῖς ἄνω σατραπείαις
[19, 79]   καὶ τὴν μὲν πόλιν κατέσκαψε,  τοὺς   δ´ ἐνοικοῦντας μετήγαγεν εἰς Πάφον.
[19, 70]   ὑπώπτευον ὡς ὄντας οἰκείους τυραννίδος,  τοὺς   δ´ ἔξωθεν ὑπελάμβανον δικαίως ποιήσεσθαι
[19, 43]   πυθόμενος τὴν μὲν ἀποσκευὴν ἡλωκέναι,  τοὺς   δ´ ἱππεῖς τοὺς μετὰ Πευκέστου
[19, 20]   μὲν ἱππεῖς εἰς τάξεις κατέστησε,  τοὺς   δ´ ἵππους τοῖς ἀπολωλεκόσι διαδοὺς
[19, 50]   μὲν πλείους μεταθεμένους πρὸς Κάσανδρον,  τοὺς   δ´ ὑπολοίπους τῶν φίλων οὐκ
[19, 19]   στενὰ καὶ τὰς δυσχωρίας προκαταλαμβάνεσθαι,  τοὺς   δὲ ἄλλους παρ´ ὅλην τὴν
[19, 95]   ταῖς κοίταις ὄντας ἔτι κατέσφαξαν,  τοὺς   δὲ διεγειρομένους καὶ χωροῦντας εἰς
[19, 25]   τοῖς μὲν χώραν πολλὴν δώσειν,  τοὺς   δὲ εἰς τὰς πατρίδας ἀποστελεῖν
[19, 14]   τοξότας μὲν καὶ σφενδονήτας μυρίους,  τοὺς   δὲ εἰς τὴν Μακεδονικὴν τάξιν
[19, 34]   ὁρώντων τοὺς μὲν εἰς ἔλεον,  τοὺς   δὲ εἰς ὑπερβολὴν ἐπαίνων. οὐ
[19, 16]   δ´ ἄλλων τοὺς μὲν κατασφάξαντες,  τοὺς   δὲ ἐκβαλόντες ἐνεπύρισαν τὰς οἰκίας.
[19, 105]   δὲ ἀφηγεῖσθαι τῆς Ἀσίας πάσης,  τοὺς   δὲ Ἕλληνας αὐτονόμους εἶναι. οὐ
[19, 2]   λόγους τὸν μὲν υἱὸν ἀπέλαβε,  τοὺς   δὲ Καρχηδονίους φοβούμενος μετῴκησεν εἰς
[19, 8]   τοὺς μὲν ἀλλοτριώτατα διακειμένους ἀνεῖλε,  τοὺς   δὲ λοιποὺς ἐφυγάδευσε. ~Μετὰ δὲ
[19, 82]   τὴν δι´ αὐτοῦ γινομένην κρίσιν.  τοὺς   δὲ λοιποὺς τῶν ἐλεφάντων τρεισκαίδεκα
[19, 29]   ἀπὸ Φρυγίας καὶ Λυδίας χιλίους,  τοὺς   δὲ μετὰ Πίθωνος χιλίους πεντακοσίους
[19, 32]   εἴς τινα τῶν πλησίον πόλεων,  τοὺς   δὲ νεκροὺς ἅμ´ ἡμέρᾳ θάψας
[19, 40]   οὗ καὶ αὐτὸς διαγωνίζεσθαι διεγνώκει·  τοὺς   δὲ πεζοὺς εἰς μέσον καταστήσας
[19, 100]   Εὐφράτην φυγεῖν εἰς τὴν ἔρημον,  τοὺς   δὲ περάσαντας τὸν Τίγριν ἀπελθεῖν
[19, 90]   προϋπάρχουσαν εὔνοιαν ἑτοίμως αὐτῷ προσθήσεσθαι,  τοὺς   δὲ περὶ Ἀντίγονον μετὰ τῆς
[19, 60]   πόλιν ἐκ τῶν κινδύνων ἐρρύσατο,  τοὺς   δὲ περὶ τὸν Ἀσκληπιόδωρον ὑποσπόνδους
[19, 62]   πολεμουμένοις ὑπὸ Πτολεμαίου τοῦ στρατηγοῦ,  τοὺς   δὲ περὶ τὸν Σέλευκον καὶ
[19, 38]   μὲν ἑαυτῶν δύναμιν ῥᾳδίως ἀθροισθήσεσθαι,  τοὺς   δὲ πολεμίους καταπεπονημένους καὶ πάντων
[19, 73]   μὲν Θρᾷκας καταπληξάμενος ἔπεισε μεταθέσθαι,  τοὺς   δὲ Σκύθας ἐκ παρατάξεως νικήσας
[19, 25]   ἀποστελεῖν μετὰ τιμῆς καὶ δωρεῶν,  τοὺς   δὲ στρατεύεσθαι βουλομένους διανεμεῖν εἰς
[19, 44]   χώρας ἐκείνης ἐστὶ τὰ βασίλεια,  τοὺς   δὲ στρατιώτας ἐπιδιεῖλεν εἰς ἅπασαν
[19, 93]   Μυοῦντα, τὴν μὲν ἀποσκευὴν ἀπέλιπε,  τοὺς   δὲ στρατιώτας εὐζώνους παραλαβὼν νυκτὸς
[19, 36]   ἀλλοτρίως διακειμένους ἀπέλυσε τῆς στρατείας,  τοὺς   δὲ συγκινδυνεύειν βουλομένους ἀναλαβὼν προθυμίαν
[19, 43]   μὲν ἐν χειρῶν νόμῳ διέφθειραν,  τοὺς   δὲ συνηνάγκασαν φυγεῖν. ἀκατάσχετοι δὲ
[19, 6]   δημοκρατίας προσεπελέξατο καὶ τῶν πολιτῶν  τοὺς   διὰ πενίαν καὶ φθόνον ἐναντιουμένους
[19, 30]   οὐδὲν πάσχοντες, μεγάλα δὲ βλάπτοντες  τοὺς   διὰ τὰ βάρη μήτ´ ἐκδιῶξαι
[19, 6]   θυμὸν ἠγριωμένοι τὰς ψυχὰς ἀνῄρουν  τοὺς   διὰ τὴν ἄγνοιαν γυμνὰ τὰ
[19, 52]   εἰς αὐτὴν καὶ τῶν Ὀλυνθίων  τοὺς   διασωζομένους, ὄντας οὐκ ὀλίγους. πολλῆς
[19, 53]   τὴν Βοιωτίαν. μεταπεμψάμενος δὲ πανταχόθεν  τοὺς   διασωζομένους τῶν Θηβαίων ἐνεχείρει κατοικίζειν
[19, 106]   Ἀμίλκας δ´ στρατηγὸς ἀναλαβὼν  τοὺς   διασωθέντας ἐκ τοῦ χειμῶνος μισθοφόρους
[19, 39]   καταστρατηγήσας τοὺς πολεμίους μετεπέμπετο πανταχόθεν  τοὺς   διερριμμένους τῶν στρατιωτῶν καὶ χειμάζοντας
[19, 30]   ἰδίων τροπὴν ἀνεκαλοῦντο τῇ σάλπιγγι  τοὺς   διώκοντας, σπεύδοντες βοηθῆσαι τοῖς περὶ
[19, 55]   βίον, μεταμεληθεὶς τοῖς πεπραγμένοις ἐξέπεμψε  τοὺς   διώξοντας· οἳ μέχρι τινὸς ἐπακολουθήσαντες
[19, 65]   παρελθὼν εἰς Ἀβάκαινον πόλιν σύμμαχον,  τοὺς   δοκοῦντας ἀλλοτρίως ἔχειν τὰ πρὸς
[19, 6]   τοὺς περὶ Πείσαρχον καὶ Διοκλέα,  τοὺς   δοκοῦντας προεστάναι τῆς τῶν ἑξακοσίων
[19, 103]   ἐνεκάλεσέ τε τοῖς Κεντοριπίνοις καὶ  τοὺς   δόξαντας αἰτίους γεγονέναι τοῦ νεωτερισμοῦ
[19, 51]   καὶ σπεύδων ἐκ ποδῶν ποιεῖν  τοὺς   δυναμένους νεωτερίζειν ἐπανεῖλε τὸν ἄνδρα
[19, 109]   ~ὁ δ´ Ἀμίλκας ὁρῶν κατισχυομένους  τοὺς   ἑαυτοῦ καὶ τῶν Ἑλλήνων ἀεὶ
[19, 61]   εἰς ἔνδειαν δὲ δεινὴν ἀγαγὼν  τοὺς   ἐγκατακεκλεισμένους τοῖς μὲν παρὰ Πτολεμαίου
[19, 79]   ἐπὶ Κιλικίας Μάλον εἷλε καὶ  τοὺς   ἐγκαταληφθέντας ἐλαφυροπώλησεν. ἐπόρθησε δὲ καὶ
[19, 48]   ἐπιστολῆς ἐκβαλεῖν, εὖ τὰ πρὸς  τοὺς   ἐγχωρίους πεπολιτευμένους καὶ πολλοὺς ἔχοντας
[19, 40]   τοὺς ξένους καὶ τῶν ἄλλων  τοὺς   εἰς τὰ Μακεδονικὰ καθωπλισμένους, καὶ
[19, 52]   τῶν πιστευομένων· ἀπέσπασε δὲ καὶ  τοὺς   εἰωθότας παῖδας συντρέφεσθαι καὶ τὴν
[19, 28]   ἱππεῖς, ἐχομένους μὲν τῆς φάλαγγος  τοὺς   ἐκ Καρμανίας ὀκτακοσίους, ὧν Τληπόλεμος
[19, 85]   Τρίπολιν τῆς Φοινίκης μετεπέμπετό τε  τοὺς   ἐκ Κιλικίας στρατιώτας καὶ τῶν
[19, 103]   ποιήσασθαι Σικελίαν, αὐτὸς δὲ προσδεξάμενος  τοὺς   ἐκ Μεσσήνης ἐκβεβλημένους φυγάδας, ἔχων
[19, 42]   δὴ κατανοήσας Ἀντίγονος ἀπέστειλε  τοὺς   ἐκ Μηδίας ἱππεῖς καὶ τῶν
[19, 102]   τοῦ πολέμου τούς τε φυγάδας  τοὺς   ἐκ Συρακουσσῶν ἐξέβαλον καὶ τὸν
[19, 14]   καὶ Δραγγινῆς σατράπης, προσειληφὼς καὶ  τοὺς   ἐκ τῆς Βακτριανῆς, εἶχε πεζοὺς
[19, 70]   Ἀντίπατρον μάχην ἀπολυόντων τῆς ἀτιμίας  τοὺς   ἐκ τῆς ἥττης διασωθέντας μόνος
[19, 15]   Εὐδάμῳ τῷ τοὺς ἐλέφαντας καταγαγόντι  τοὺς   ἐκ τῆς Ἰνδικῆς ἔδωκε διακόσια
[19, 110]   ~Ἀγαθοκλῆς δὲ τηλικαύτῃ συμφορᾷ περιπεσὼν  τοὺς   ἐκ τῆς τροπῆς διασωθέντας ἀνέλαβεν
[19, 15]   δ´ ἄλλων σατραπῶν ἕκαστος ἔτρεφε  τοὺς   ἐκ τῆς ὑφ´ ἑαυτὸν χώρας
[19, 80]   δὲ καὶ Δημήτριος μεταπεμψάμενος πανταχόθεν  τοὺς   ἐκ τῆς χειμασίας στρατιώτας εἰς
[19, 29]   τούς τε ἀμφίππους ὀνομαζομένους καὶ  τοὺς   ἐκ τῶν ἄνω κατοικούντων Θρᾳκῶν
[19, 109]   τὴν παρεμβολὴν ἐπέστησε τοὺς σφενδονήτας  τοὺς   ἐκ τῶν Βαλιαρίδων νήσων, ὄντας
[19, 28]   τοῖς πολεμίοις. ἐπὶ πᾶσι δὲ  τοὺς   ἐκ τῶν ὑπασπιστῶν, ὄντας πλείους
[19, 10]   μὲν Βρεττίους διελύσαντο, πρὸς δὲ  τοὺς   ἐκπεπτωκότας τῶν πολιτῶν ὑπὸ τῆς
[19, 46]   διιστάνουσι τὴν φιλίαν, πρὸς δὲ  τοὺς   ἐκτὸς διέδωκε λόγον ὅτι μέλλει
[19, 81]   προθυμίαν ἐξεκαλεῖτο πάντας, ὥστε καὶ  τοὺς   ἐκτὸς τάξεως συνδραμεῖν ἐπὶ τὴν
[19, 30]   πολλοὺς ἀνελὼν διαπέστειλε τῶν ἱππέων  τοὺς   ἐλαφροτάτους καὶ διὰ τούτων ἀνεκαλέσατο
[19, 30]   τοῦ τὸ λαιὸν κέρας ἔχοντος  τοὺς   ἐλαφροτάτους τῶν ἱππέων, ἐξαγαγὼν δὲ
[19, 29]   τοῖς κρατίστοις τῶν ἱππέων ἀντέταξε  τοὺς   ἐλαφροτάτους τῶν ἱππέων, οἳ κατὰ
[19, 54]   κατασκευάσας σχεδίας ἐπὶ μὲν τούτων  τοὺς   ἐλέφαντας διεβίβασεν εἰς Ἐπίδαυρον, ἐν
[19, 27]   κέρατος ἔταξεν Εὔδημον τὸν καταγαγόντα  τοὺς   ἐλέφαντας ἐξ Ἰνδῶν, ἔχοντα τὸ
[19, 23]   βασιλικῆς δυνάμεως τὴν κρατίστην καὶ  τοὺς   ἐλέφαντας, ἔστι δὲ προσάγων ἤδη
[19, 44]   δὲ τὸν ἐξ Ἰνδῶν καταγαγόντα  τοὺς   ἐλέφαντας καὶ Κελβανὸν καί τινας
[19, 80]   τόπων κατέλιπε στρατηγόν, δοὺς αὐτῷ  τοὺς   ἐλέφαντας καὶ τὰ βαρέα τῶν
[19, 15]   εἰς ἓξ μῆνας Εὐδάμῳ τῷ  τοὺς   ἐλέφαντας καταγαγόντι τοὺς ἐκ τῆς
[19, 84]   κατακοντισθέντων ὑποχειρίους συνέβη γενέσθαι πάντας  τοὺς   ἐλέφαντας. οὗ τελεσθέντος οἱ πολλοὶ
[19, 40]   παρέταξε παρ´ ὅλην τὴν δύναμιν  τοὺς   ἐλέφαντας, πληρώσας τὰ διαστήματα τοῖς
[19, 61]   ἐπιμέλειαν Ἀντιγόνῳ. εἶναι δὲ καὶ  τοὺς   Ἕλληνας ἅπαντας ἐλευθέρους, ἀφρουρήτους, αὐτονόμους.
[19, 97]   οἱ βάρβαροι νομίσαντες συντόμως ἥκειν  τοὺς   Ἕλληνας, εἰς μὲν τὴν πέτραν
[19, 109]   διαπονουμένης. τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ  τοὺς   Ἕλληνας ἐκ τῆς παρεμβολῆς ἐκβαλόντες
[19, 77]   εἰς τὴν Ἑλλάδα στρατηγὸν Πτολεμαῖον  τοὺς   Ἕλληνας ἐλευθερώσοντα, συνέπεμψε δ´ αὐτῷ
[19, 78]   πρὸς ἀλήθειαν Ἀντίγονος ἐλευθεροῦν προῄρηται  τοὺς   Ἕλληνας· ἐπίκαιρος γὰρ πόλις
[19, 0]   στρατηγὸν ἐξαπέστειλε μετὰ δυνάμεως ἐλευθερώσοντα  τοὺς   Ἕλληνας καὶ τὰ πραχθέντα περὶ
[19, 62]   αὐτὸς τὰ παραπλήσια, βουλόμενος εἰδέναι  τοὺς   Ἕλληνας ὅτι φροντίζει τῆς αὐτονομίας
[19, 95]   τὰ γεγονότα κατὰ σπουδὴν ἐδίωκον  τοὺς   Ἕλληνας. τῶν δὲ περὶ τὸν
[19, 109]   ἐπὶ τὴν βοήθειαν κύκλῳ περιίσταντο  τοὺς   Ἕλληνας. ὧν τιτρωσκομένων παραδόξως
[19, 10]   πρὸς Σαυνίτας καὶ κατὰ μὲν  τοὺς   ἔμπροσθεν χρόνους μεγάλαις δυνάμεσιν ἦσαν
[19, 55]   ἀνελεῖν αὐτὸν ἐπιχειρήσῃ· ἐῴκει γὰρ  τοὺς   ἐν ἀξιώμασι τῶν ἀνδρῶν ὄντας
[19, 56]   Ἀντιγόνου, λέγων ὅτι διέγνωκεν πάντας  τοὺς   ἐν ἀξιώμασιν ὄντας καὶ μάλιστα
[19, 72]   συνεστῶτος οἱ μὲν Σαμνῖται πάντας  τοὺς   ἐν ἡλικίᾳ στρατείας ὄντας καταγράψαντες
[19, 57]   συμμαχίαν. Ἀγησίλαον μὲν οὖν πρὸς  τοὺς   ἐν Κύπρῳ βασιλεῖς, εἰς δὲ
[19, 6]   κατὰ τὰς στρατείας, πρὸς δὲ  τοὺς   ἐν Συρακούσσαις ὀλιγαρχίας κεκοινωνηκότας ἑξακοσίους
[19, 13]   τοὺς τοιούτους καρπούς. πρὸς δὲ  τοὺς   ἐν ταῖς ἄνω σατραπείαις ἡγεμόνας
[19, 85]   αὐτὸς δὲ θάψας τῶν ἰδίων  τοὺς   ἐν τῇ μάχῃ τελευτήσαντας ἅπαντας
[19, 19]   καὶ τοὺς ἱππεῖς, ἔτι δὲ  τοὺς   ἐν τοῖς βαρέσιν ὅπλοις κινδυνεύειν
[19, 100]   ἐπιπλεύσαντες ἐν ταῖς δέσμαις ἐπὶ  τοὺς   ἐν τοῖς πλοίοις, σχεδὸν ἅπαντας
[19, 62]   τότε δύναμιν ἁδράν, σπεύδων συναναγκάσαι  τοὺς   ἐναντιοπραγοῦντας ποιεῖν τὸ προστασσόμενον. Μυρμιδόνα
[19, 102]   τῶν Μεσσηνίων. μετὰ δὲ ταῦτα  τοὺς   ἐναντιουμένους ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις
[19, 30]   ἐλαφροτάτοις τῶν ἱππέων εἰσέβαλεν εἰς  τοὺς   ἐναντίους, ἐπακολουθούντων δὲ καὶ τῶν
[19, 30]   δὲ διὰ τὸ παράδοξον τρεψάμενος  τοὺς   ἐναντίους καὶ πολλοὺς ἀνελὼν διαπέστειλε
[19, 38]   ἔσται τὸ δυνάμενον κωλῦσαι προάγειν  τοὺς   ἐναντίους, προσέταξεν ἀκολουθεῖν ἑαυτῷ πάντας
[19, 73]   Ὀδησσοῦ. πολιορκίαν δὲ συστησάμενος ταχὺ  τοὺς   ἔνδον κατεπλήξατο καὶ δι´ ὁμολογίας
[19, 49]   τῶν ἐπιτηδείων ἐξαναλωθέντων τοσαύτην περὶ  τοὺς   ἔνδον κατεσκεύασεν ἔνδειαν ὥστ´ ἐκλυθῆναι
[19, 44]   ὥστε καὶ τὰς πόλεις καὶ  τοὺς   ἐνοικοῦντας ἅπαντας ἀφανισθῆναι, καθόλου δὲ
[19, 59]   παρεισήγαγε φρουρὰν τὴν ἀναγκάσουσαν πειθαρχεῖν  τοὺς   ἐνοικοῦντας. αὐτὸς δ´ ἐπανελθὼν εἰς
[19, 27]   ἱππεῖς ἑξακόσιοι, συνάπτοντας δὲ τούτοις  τοὺς   ἐξ Ἀραχωτῶν ἱππεῖς ἑξακοσίους, ὧν
[19, 33]   δὲ μὴ δυναμένας εὐσχημόνως ἀπολιπεῖν  τοὺς   ἐξ ἀρχῆς προκριθέντας διὰ φαρμάκων
[19, 8]   ἐκπεσόντων ἐκ τῆς πατρίδος ὑπὲρ  τοὺς   ἑξακισχιλίους, ὧν οἱ πλεῖστοι κατέφυγον
[19, 84]   τὰ σώματα τῶν ἐλεφάντων καὶ  τοὺς   ἐπ´ αὐτοῖς ἀναβεβηκότας· βιαζομένων δὲ
[19, 83]   συνεχῶς κατατιτρώσκειν τὰ θηρία καὶ  τοὺς   ἐπ´ αὐτοῖς ἀναβεβηκότας. τοῦτον δὲ
[19, 102]   δυνάστην ὁρῶντες ἀνῃρημένους, ἔτι δὲ  τοὺς   ἐπὶ κακουργίᾳ καταδεδικασμένους ἠναγκασμένοι καταδέξασθαι
[19, 45]   ἀλλὰ λιθίνας καὶ διὰ τοῦτο  τοὺς   ἐπὶ τὰ στέγη καταφυγόντας ἀσφαλῶς
[19, 5]   ἔτι δὲ τὴν ἐσθῆτα παρεκρούσατο  τοὺς   ἐπὶ τὴν ἀναίρεσιν ἀποσταλέντας. αὐτὸς
[19, 19]   συνακολουθούσης, προχειρισάμενος δὲ τῶν πελταστῶν  τοὺς   ἐπισημοτάτους καὶ τοὺς τοξότας καὶ
[19, 51]   ἀναμιμνησκόμενον μετανοήσῃ, διακοσίους τῶν στρατιωτῶν  τοὺς   ἐπιτηδειοτάτους ἀπέστειλε πρὸς αὐτήν, προστάξας
[19, 94]   μὲν εὐζώνους τετρακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ  τοὺς   ἐπιτηδείους εἰς δρόμον ἑξακοσίους συνέταξεν
[19, 101]   ἀλλοτρίως διακειμένων πρὸς τὴν Ῥώμην  τοὺς   ἐπιφανεστάτους ἐζώγρησεν. τούτους δὲ τὸν
[19, 11]   δὲ καὶ τῶν Κασάνδρου φίλων  τοὺς   ἐπιφανεστάτους ἑκατὸν Μακεδόνας, οὓς ἅπαντας
[19, 104]   τὰς Συρακούσσας καὶ τῶν ναῶν  τοὺς   ἐπιφανεστάτους τοῖς σκύλοις ἐκόσμησεν. ταῦτα
[19, 79]   ἐκκαλούμενος αὐτῶν τὰς προθυμίας εἰς  τοὺς   ἐπιφερομένους κινδύνους. ~Δημήτριος δὲ
[19, 22]   τοσοῦτον ὥστε μηδὲν μὲν παρενοχλεῖσθαι  τοὺς   ἑστιωμένους, πλησίον δ´ εἶναι πάσας
[19, 38]   τὴν στρατοπεδείαν, διέγνωσαν ἀναχωρεῖν εἰς  τοὺς   ἐσχάτους τόπους τῆς χειμασίας, φοβούμενοι
[19, 52]   ἐπιταφίοις ἀγῶσι κατέγραφε τῶν Μακεδόνων  τοὺς   εὐθέτους, διεγνωκὼς εἰς Πελοπόννησον στρατεύειν.
[19, 106]   τῶν κατὰ Σικελίαν συμμάχων ἐστρατολόγει  τοὺς   εὐθέτους. παρέλαβε δὲ καὶ τὰς
[19, 48]   δὲ τούτοις εἶναι συνέβαινε καὶ  τοὺς   Εὐμενῆ παραδόντας, ὥστε τῶν εἰς
[19, 102]   οἱ δὲ Μεσσήνιοι τῶν ξένων  τοὺς   εὐνουστάτους αὐτοῖς καὶ δυναμένους ἀμύνασθαι
[19, 8]   τοῦ κατὰ τῶν πολιτῶν φόνου,  τοὺς   ζωγρηθέντας ἀθροίσας Δεινοκράτην μὲν ἀφῆκε
[19, 93]   τὴν Ἀντιγόνου παρουσίαν καὶ συναγαγὼν  τοὺς   ἡγεμόνας καὶ φίλους ἐβουλεύετο πότερον
[19, 38]   ἐναντίους, προσέταξεν ἀκολουθεῖν ἑαυτῷ πάντας  τοὺς   ἡγεμόνας μετὰ τῶν ἰδίων στρατιωτῶν,
[19, 66]   Πελοπόννησον κατέλαβεν Ἀλέξανδρόν τε καὶ  τοὺς   Ἠλείους πολιορκοῦντας τὴν Κυλλήνην, εὐκαίρως
[19, 74]   τῶν Αἰτωλῶν δύναμιν. εὑρὼν δὲ  τοὺς   Ἠπειρώτας ἑτοίμους εἰς μάχην ἐξ
[19, 0]   Αἰτωλίαν ἐνίκησεν Αἰτωλοὺς ἅμα καὶ  τοὺς   Ἠπειρώτας. λθʹ Ὡς Ῥωμαῖοι μάχῃ
[19, 54]   πολλαὶ διά τε τὸν πρὸς  τοὺς   ἠτυχηκότας ἔλεον καὶ διὰ τὴν
[19, 11]   ἐπὶ πολλὰς δ´ ἡμέρας παρανομήσασα  τοὺς   ἠτυχηκότας, ἐπειδὴ παρὰ τοῖς Μακεδόσιν
[19, 81]   πρὸ τοῦ τὸν κήρυκα καταπαῦσαι  τοὺς   θορυβοῦντας ἅπαντες σιωπὴν παρείχοντο. οὔτε
[19, 27]   Στάσανδρον τὸν στρατηγὸν ἔταξεν ἔχοντα  τοὺς   ἰδίους ἱππεῖς ἐννακοσίους πεντήκοντα. μετὰ
[19, 32]   διώκειν ἀπέστη διὰ τὸ καὶ  τοὺς   ἰδίους στρατιώτας ἐν ἀσιτίᾳ καὶ
[19, 82]   εἰς τὰ διαστήματα τῶν ψιλῶν  τοὺς   ἱκανούς. Δημήτριος μὲν οὖν διεκόσμησε
[19, 57]   Ἀλέξανδρον καὶ Πολυπέρχοντα καὶ ξενολογήσαντα  τοὺς   ἱκανοὺς διαπολεμεῖν Κασάνδρῳ. αὐτὸς δὲ
[19, 40]   τούτων ἐλέφαντας καὶ τῶν ψιλῶν  τοὺς   ἱκανούς. ἐπὶ δὲ τὸ δεξιὸν
[19, 42]   Μηδίας ἱππεῖς καὶ τῶν Ταραντίνων  τοὺς   ἱκανοὺς ἐπὶ τὴν ἀποσκευὴν τῶν
[19, 74]   αὐτῷ πεντήκοντα ναῦς καὶ στρατιώτας  τοὺς   ἱκανούς, καὶ τὰς πόλεις ἐλευθεροῦν
[19, 48]   κατέστησε τῆς Περσίδος ὕπαρχον καὶ  τοὺς   ἱκανοὺς στρατιώτας παρέδωκεν· Πευκέστην δ´
[19, 73]   ἐπὶ μὲν τῆς πολιορκίας ἀπέλιπεν  τοὺς   ἱκανοὺς στρατιώτας, τὸ δὲ χράτιστον
[19, 27]   ἐν τοῖς τῶν θηρίων διαστήμασι  τοὺς   ἱκανούς. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον
[19, 63]   πρᾶξαι. οἱ μὲν οὖν Ὀρχομένιοι  τοὺς   ἱκέτας βιαίως ἀναστήσαντες ἅπαντας ἀνεῖλον
[19, 26]   κατὰ σχολὴν ἀκολουθεῖν, αὐτὸς δὲ  τοὺς   ἱππεῖς ἀναλαβὼν ἤλαυνεν ἀπὸ ῥυτῆρος
[19, 65]   ἐν αὐτῇ πεπτωκέναι πεζῇ μὲν  τοὺς   ἱππεῖς ἀπέστειλεν ἐκ Συρακουσσῶν, αὐτὸς
[19, 43]   συνεῖξαι τῷ καιρῷ. Ἀντίγονος δὲ  τοὺς   ἱππεῖς εἰς δύο μέρη διελόμενος
[19, 40]   κρίσεως ἐσομένης. ~Ἀντίγονος μὲν οὖν  τοὺς   ἱππεῖς ἐπὶ τὰ κέρατα διελόμενος
[19, 19]   συνέβαινε τούς τε ἐλέφαντας καὶ  τοὺς   ἱππεῖς, ἔτι δὲ τοὺς ἐν
[19, 28]   δὲ τοῦ δεξιοῦ κέρατος ἐξέταξε  τοὺς   ἱππεῖς, ἐχομένους μὲν τῆς φάλαγγος
[19, 80]   μήτε σκευοφόρον ἀκολουθῆσαι μηδένα μήτε  τοὺς   ἱπποκόμους. δὲ Πτολεμαῖος, κατὰ
[19, 49]   δοκούς, τὰ δ´ ὑποζύγια καὶ  τοὺς   ἵππους κατακόψαι πρὸς διατροφήν. τοιαύτης
[19, 28]   τοῦ κέρατος τὸ Εὐμενοῦς ἄγημα,  τοὺς   ἴσους ἔχον ἱππεῖς, καὶ τούτων
[19, 73]   δὲ ταῦτα τῷ παραπλησίῳ τρόπῳ  τοὺς   Ἰστριανοὺς ἀνακτησάμενος ἀνέζευξεν ἐπὶ Καλλαντιανούς.
[19, 1]   διὸ καὶ τῶν πόλεων ἔνιαι  τοὺς   ἰσχύοντας μάλιστα τῶν πολιτευομένων ὑποπτεύουσαι
[19, 17]   Δεινομένης Λάκων. περὶ δὲ τούτους  τοὺς   καιροὺς Ἀντίγονος μὲν ἐκ τῆς
[19, 100]   μείζοσι. παρεγένετο γὰρ κατὰ τούτους  τοὺς   καιροὺς βυβλιαφόρος ἔχων ἐπιστολὴν παρὰ
[19, 28]   Τληπόλεμος σατράπης ἡγεῖτο, ἑξῆς δὲ  τοὺς   καλουμένους ἑταίρους ἐννακοσίους καὶ τὸ
[19, 82]   ἑξῆς δ´ ἔταξε τῶν ἱππέων  τοὺς   καλουμένους μὲν ἑταίρους, ὄντας δὲ
[19, 110]   Συρακόσιοι πολλὴν ἄδειαν σχῶσι συγκομίσαι  τοὺς   καρπούς, ἀναγκάζοντος τοῦ καιροῦ.
[19, 103]   Συρακοσίων φυγάδων ἡγούμενος πρὸς μὲν  τοὺς   Καρχηδονίους διεπέμπετο, βοηθεῖν ἀξιῶν πρὶν
[19, 72]   ὅπλων καὶ βελῶν παντοδαπῶν, εἰδὼς  τοὺς   Καρχηδονίους ἐπιτετιμηκότας τῷ Ἀμίλκᾳ περὶ
[19, 2]   τὴν ἐπὶ τῷ Κρημισσῷ μάχην  τοὺς   Καρχηδονίους μετέδωκε τῆς ἐν Συρακούσσαις
[19, 110]   Συρακούσσας διασωθῆναι, βουλόμενος δὲ περισπάσαι  τοὺς   Καρχηδονίους πρὸς τὴν πολιορκίαν τῆς
[19, 104]   ἀποστάσεως ἐκόλασαν. Ἀγαθοκλῆς δὲ πυνθανόμενος  τοὺς   Καρχηδονίους τὸν Ἔκνομον καλούμενον λόφον
[19, 78]   Ὠρωπὸν παρέδωκε τοῖς Βοιωτοῖς καὶ  τοὺς   Κασάνδρου στρατιώτας ὑποχειρίους ἔλαβε. μετὰ
[19, 67]   ἐξῆν τῷ Γλαυκίᾳ στρατεύειν ἐπὶ  τοὺς   Κασάνδρου συμμάχους, τὴν δὲ τῶν
[19, 4]   καὶ ταύτης τῆς στρατείας συνήθροισε  τοὺς   κατὰ τὴν Ἰταλίαν φυγάδας καὶ
[19, 0]   στρατεία εἰς τὴν Αἰτωλίαν καὶ  τοὺς   κατὰ τὸν Ἀδρίαν τόπους. λγʹ
[19, 55]   τούτου χρηστότης καὶ τὸ πρὸς  τοὺς   καταφυγόντας ἐπ´ αὐτὸν ἐκτενὲς καὶ
[19, 83]   προέταξαν δὲ τῆς στάσεως ταύτης  τοὺς   κομίζοντας χάρακα σεσιδηρωμένον καὶ δεδεμένον
[19, 61]   στρατιωτῶν τὰ ῥηθέντα διαπέστειλε πανταχῇ  τοὺς   κομιοῦντας τὸ δόγμα· τοὺς μὲν
[19, 83]   τοῦ κέρατος τούτου τῶν ἱππέων  τοὺς   κρατίστους τρισχιλίους, ἐν οἷς καὶ
[19, 40]   κέρατος παντὸς ἔταξεν ἐν ἐπικαμπίῳ  τοὺς   κρατίστους τῶν ἐλεφάντων ἑξήκοντα καὶ
[19, 29]   δὲ τὸ κέρας πᾶν ἐξέταξε  τοὺς   κρατίστους τῶν ἐλεφάντων τριάκοντα, ποιήσας
[19, 39]   ἐπὶ τὴν βοήθειαν ἱππεῖν μὲν  τοὺς   κρατίστους χιλίους καὶ πεντακοσίους, πεζοὺς
[19, 19]   τῶν τόπων ἔμπειροι καθεστῶτες καὶ  τοὺς   κρημνοὺς προκατειληφότες ἐπεκύλιον τοῖς ὁδοιποροῦσι
[19, 22]   τρυφὴν καὶ ἀπόλαυσιν, διεστηκέναι δὲ  τοὺς   κύκλους ἀπ´ ἀλλήλων ἐπὶ τοσοῦτον
[19, 68]   καὶ μεταπεμψάμενος Σέλευκον μετὰ στόλου  τοὺς   Λημνίους ἔπειθεν ἀποστῆναι τῶν περὶ
[19, 2]   ἀλήθειαν. δ´ ἀσμένως προσδεξάμενος  τοὺς   λόγους τὸν μὲν υἱὸν ἀπέλαβε,
[19, 82]   δὲ τὸ δεξιὸν κέρας ἔταξε  τοὺς   λοιποὺς ἱππεῖς χιλίους πεντακοσίους, ὧν
[19, 25]   πρός τε τοὺς σατράπας καὶ  τοὺς   Μακεδόνας, ἀξιῶν Εὐμενεῖ μὲν μὴ
[19, 15]   ἂν αὐτὸς προαιρῆται. μισθοδοτήσας δὲ  τοὺς   Μακεδόνας εἰς ἓξ μῆνας Εὐδάμῳ
[19, 13]   ἀποσκευῆς πάλιν εἰς τοὐπίσω διεβίβασε  τοὺς   Μακεδόνας, εἰσηγησαμένου δέ τινος τῶν
[19, 13]   πρὸς τὴν ἔκβασιν πάλιν ἐπεχείρουν  τοὺς   Μακεδόνας πείθειν ἀποστῆσαι τὸν Εὐμενῆ
[19, 50]   ἤλπιζε γὰρ παρὰ τούτων πυθομένους  τοὺς   Μακεδόνας τὴν Ὀλυμπιάδος ἀσθένειαν ἀπελπιεῖν
[19, 36]   τοὺς πλείστους χρήμασιν, ὥστε ὀλίγους  τοὺς   μάλιστα πιστοὺς ἀπολειφθῆναι. αἱ μὲν
[19, 104]   τῶν πολιτῶν ἑκουσίως ἐπικαλεσαμένων, καὶ  τοὺς   μὲν Ἀγαθοκλέους ἐξέβαλον, αὐτοὶ δὲ
[19, 79]   κατὰ κράτος τῆς πόλεως καὶ  τοὺς   μὲν αἰτίους τῆς ἀποστάσεως δήσας
[19, 36]   παντὸς τρόπου βουλόμενος βοηθεῖν Ὀλυμπιάδι  τοὺς   μὲν ἀλλοτρίως διακειμένους ἀπέλυσε τῆς
[19, 8]   προγεγενημένην φιλίαν, τῶν ἄλλων δὲ  τοὺς   μὲν ἀλλοτριώτατα διακειμένους ἀνεῖλε, τοὺς
[19, 18]   ἑξακισχιλίων. ἄφνω δὲ προσπεσὼν τεθορυβημένοις  τοὺς   μὲν ἄλλους εὐθὺς ἐτρέψατο, τῶν
[19, 24]   πλήθους. ~τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ  τοὺς   μὲν ἄλλους καταπληξάμενος, ἑαυτῷ δ´
[19, 85]   τὰ δίκαια. δὲ Πτολεμαῖος  τοὺς   μὲν ἁλόντας στρατιώτας ἀποστείλας εἰς
[19, 8]   συγγενεῖς ἐπήρειαν· δεινότερα γὰρ θανάτου  τοὺς   μὲν ἄνδρας καὶ πατέρας εἰκὸς
[19, 66]   τῆς πόλεως, τῶν δὲ Δυμαίων  τοὺς   μὲν ἀπέσφαξεν, τοὺς δ´ εἰς
[19, 107]   κεχρῆσθαι τοῦ καθήκοντος τοῖς Γελῴοις  τοὺς   μὲν ἀποσφαγέντας εἰς τὰς ἐκτὸς
[19, 43]   ἱππεῖς εἰς δύο μέρη διελόμενος  τοὺς   μὲν αὐτὸς ἔχων ἐφήδρευε τοῖς
[19, 100]   προσέταξεν ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ  τοὺς   μὲν αὐτῶν διαβάντας τὸν Εὐφράτην
[19, 90]   τόπους ἀνάβασιν ποιεῖσθαι· ὑπελάμβανε γὰρ  τοὺς   μὲν Βαβυλωνίους διὰ τὴν προϋπάρχουσαν
[19, 58]   τοὺς ὑπάρχους τῆς Συρίας. καὶ  τοὺς   μὲν βασιλεῖς προετρέψατο συνεπιλαβέσθαι ναυπηγίας,
[19, 61]   πανταχῇ τοὺς κομιοῦντας τὸ δόγμα·  τοὺς   μὲν γὰρ Ἕλληνας ὑπελάμβανε διὰ
[19, 1]   ὠμότητα κατὰ τῶν ὑποτεταγμένων ἔσχε.  τοὺς   μὲν γὰρ ἰδιώτας ἐκόλαζε πᾶσαν
[19, 64]   ἀγωγῆς τὴν ἀσφάλειαν, ἀμφοτέρους κατεστρατήγησε.  τοὺς   μὲν γὰρ στρατιώτας ἀποβιβάσας ἔκρυψεν
[19, 34]   ἀγεννῆ προεμένη προεκαλέσατο τῶν ὁρώντων  τοὺς   μὲν εἰς ἔλεον, τοὺς δὲ
[19, 43]   καὶ βιαιότερον τοῖς ἀντιτεταγμένοις ἀπιπεσόντες  τοὺς   μὲν ἐν χειρῶν νόμῳ διέφθειραν,
[19, 73]   Λυσίμαχος καὶ συμβαλὼν ἐξ ἐφόδου  τοὺς   μὲν Θρᾷκας καταπληξάμενος ἔπεισε μεταθέσθαι,
[19, 20]   βασιλικῶν χρημάτων. δ´ Ἀντίγονος  τοὺς   μὲν ἱππεῖς εἰς τάξεις κατέστησε,
[19, 59]   ἀπειθούσας κατὰ κράτος εἷλε καὶ  τοὺς   μὲν καταληφθέντας Πτολεμαίου στρατιώτας ἐπιδιεῖλεν
[19, 16]   πέτρας ὕψος, τῶν δ´ ἄλλων  τοὺς   μὲν κατασφάξαντες, τοὺς δὲ ἐκβαλόντες
[19, 19]   ψιλοὺς εἰς δύο μέρη διελόμενος  τοὺς   μὲν Νεάρχῳ παρέδωκε, προστάξας προάγειν
[19, 64]   Περίλαον ἁλῶναι καὶ τῶν ἄλλων  τοὺς   μὲν πεσεῖν μαχομένους, οὓς δὲ
[19, 63]   ζῶντας κατέκαυσε, τῶν δ´ ἄλλων  τοὺς   μὲν πλείους ἐφυγάδευσεν, ὀλίγους δὲ
[19, 50]   Πέλλης. δ´ Ὀλυμπιὰς ὁρῶσα  τοὺς   μὲν πλείους μεταθεμένους πρὸς Κάσανδρον,
[19, 58]   ναυτικὴν δύναμιν συστήσασθαι· συνέβαινε γὰρ  τοὺς   μὲν πολεμίους τότε θαλασσοκρατεῖν ναῦς
[19, 41]   τὸ σύσσημον, δι´ ὧν παρεστήσατο  τοὺς   μὲν σαλπιγκτὰς τὸ πολεμικὸν σημαίνειν,
[19, 78]   βοηθήσαντες Ἀπολλωνιάταις καὶ τοῖς Ἐπιδαμνίοις  τοὺς   μὲν στρατιώτας Κασάνδρου ὑποσπόνδους ἀφῆκαν,
[19, 75]   διελύσατο πρὸς Ἀντίγονον ἐφ´  τοὺς   μὲν στρατιώτας παραδώσει πάντας Ἀντιγόνῳ,
[19, 32]   τὴν δύναμιν πρὸς τὴν ἀποχώρησιν  τοὺς   μὲν τραυματίας καὶ τὰ βαρύτατα
[19, 88]   αὐτοῦ περὶ Κασσωπίαν πόλιν Ἀλκέτας  τοὺς   μὲν υἱοὺς Ἀλέξανδρον καὶ Τεῦκρον
[19, 102]   ἄλλης λείας ἐγκρατὴς γενόμενος ἠξίου  τοὺς   Μεσσηνίους βούλεσθαι τὴν φιλίαν καὶ
[19, 42]   τῶν ἀντιτεταγμένων. διόπερ Εὐμενὴς ὁρῶν  τοὺς   μετ´ αὐτοῦ πανταχόθεν ἐλαττουμένους ἐξῆγεν
[19, 36]   παντοδαπὰ καὶ μηχανάς, διανοούμενος πολιορκεῖν  τοὺς   μετ´ Ὀλυμπιάδος καὶ κατὰ γῆν
[19, 83]   δύναμιν τὴν κρατίστην διαγωνίσηται πρὸς  τοὺς   μετὰ Δημητρίου τεταγμένους ἐν τοῖς
[19, 29]   μετὰ Πίθωνος χιλίους πεντακοσίους καὶ  τοὺς   μετὰ Λυσανίου ξυστοφόρους τετρακοσίους, ἐπὶ
[19, 43]   ἀποσκευὴν ἡλωκέναι, τοὺς δ´ ἱππεῖς  τοὺς   μετὰ Πευκέστου μὴ μακρὰν ἀπέχειν,
[19, 5]   δὲ ταῦτα τῶν Συρακοσίων καταδεξαμένων  τοὺς   μετὰ Σωστράτου φυγάδας καὶ πρὸς
[19, 72]   πολέμῳ προετέρησαν, ἀλλὰ καὶ κατὰ  τοὺς   μετὰ ταῦτα γενομένους ἕως τῶν
[19, 41]   τοὺς πατέρας, κακαὶ κεφαλαί,  τοὺς   μετὰ Φιλίππου καὶ Ἀλεξάνδρου τὰ
[19, 42]   παρελθὼν ἐπὶ θάτερον κέρας ἀνελάμβανε  τοὺς   μετὰ Φιλίππου τεταγμένους, οἷς ἦν
[19, 45]   ἐξεπήδησαν ἐκ τῶν οἰκιῶν εἰς  τοὺς   μετεώρους τόπους τῆς πόλεως· πρὸς
[19, 8]   κατὰ τὴν ἀγορὰν σφάττειν τολμῶντες  τοὺς   μηδὲν ἀδικοῦντας οὐ προσδέονται τοῦ
[19, 19]   τοῖς τόξοις πυκνοῖς χρώμενοι κατετίτρωσκον  τοὺς   μήτε ἀμύνασθαι μήτ´ ἐκκλῖναι τὰ
[19, 100]   μὲν τῇ συνθέσει τῇ πρὸς  τοὺς   Ναβαταίους ἐπετίμησεν αὐτῷ, λέγων ὅτι
[19, 9]   αὐτὸν συνάρχοντα λόγον ἀποδιδόναι κατὰ  τοὺς   νόμους. συγχωρήσαντος δὲ τοῦ πλήθους
[19, 5]   ἐκ τῆς πόλεως μεταστῆναι καὶ  τοὺς   νυκτὸς κατὰ τὴν ὁδὸν ἀποκτενοῦντας
[19, 62]   δὲ Πολυπέρχοντα, Μυρμιδόνα δὲ καὶ  τοὺς   ξένους εἰς Καρίαν, βοηθήσοντας τοῖς
[19, 40]   τοὺς ἀργυράσπιδας, ἐπὶ πᾶσι δὲ  τοὺς   ξένους καὶ τῶν ἄλλων τοὺς
[19, 21]   συναγκίας καὶ ῥύσεις ὑδάτων, ὥστε  τοὺς   ὁδοιποροῦντας μετὰ πολλῆς τέρψεως ἐνδιατρίβειν
[19, 25]   δεδοικέναι δὲ τοὺς ὄνυχας καὶ  τοὺς   ὀδόντας, μήποτε γήμας καὶ παροξυνθεὶς
[19, 25]   ἐξελόντος τούς τε ὄνυχας καὶ  τοὺς   ὀδόντας τὸν πατέρα, θεωρήσαντα πάντα
[19, 44]   εἰς ἀγγεῖον τὰ ὀστᾶ πρὸς  τοὺς   οἰκείους ἀπέστειλεν. ἀνήχθη δ´ ἐν
[19, 1]   τοῖς προειρημένοις προσθήσομεν, παραθέντες πρότερον  τοὺς   οἰκείους τῇ γραφῇ χρόνους. ἐν
[19, 51]   Κρατεύα συγγενῶν. προετρέψατο δὲ καὶ  τοὺς   οἰκείους τῶν ἀνῃρημένων ὑπ´ Ὀλυμπιάδος
[19, 34]   μειζόνων. τὸ δὲ τελευταῖον ἀσπασαμένη  τοὺς   οἰκείους ὑπὸ τἀδελφοῦ μὲν ἐπὶ
[19, 55]   κατὰ μέρος ἐροῦμεν, ὅταν ἐπὶ  τοὺς   οἰκείους χρόνους ἐπιβαλώμεθα. ~Ὁ δ´
[19, 84]   γὰρ γένος τοῦτο κατὰ μὲν  τοὺς   ὁμαλοὺς καὶ μαλακοὺς τόπους ἀνυπόστατον
[19, 73]   τῶν τε Θρᾳκῶν καὶ Σκυθῶν  τοὺς   ὁμοροῦντας, ὥστε τὸ πᾶν εἶναι
[19, 25]   ἐστιν αὐτῷ δοῦναι, δεδοικέναι δὲ  τοὺς   ὄνυχας καὶ τοὺς ὀδόντας, μήποτε
[19, 68]   παραβάντες τὰς συνθήκας καὶ καταδιώξαντες  τοὺς   οὐδὲν ἐλπίζοντας πείσεσθαι δεινὸν πλὴν
[19, 53]   τὸν κατακλυσμὸν ἐκπεσεῖν καὶ διασπαρῆναι.  τοὺς   οὖν τότε κατοικήσαντας ὕστερον Ἐγχελεῖς
[19, 72]   Σωρανοὺς δ´ ἔπεισαν κατασφάξαι μὲν  τοὺς   παρ´ αὐτοῖς Ῥωμαίους, συμμαχίαν δὲ
[19, 30]   πολλῶν πεσόντων παρ´ ἀμφοτέροις ἐπικρατῆσαι  τοὺς   παρ´ Εὐμενεῖ τεταγμένους διὰ τὰς
[19, 53]   διὰ τὰς πράξεις καὶ διὰ  τοὺς   παραδεδομένους περὶ αὐτῆς μύθους ἀναστῆσαι
[19, 50]   δὲ κυριεύσας τῆς πόλεως ἐξέπεμψε  τοὺς   παραληψομένους τήν τε Πέλλαν καὶ
[19, 4]   μεγάλης καὶ τεταγμένης δυνάμεως ἐτρέψαντο  τοὺς   παρεισπεπτωκότας καὶ κατέβαλον εἰς τριακοσίους.
[19, 66]   τὴν πολιορκίαν. καταλιπὼν δ´ ἐνταῦθα  τοὺς   παρεξομένους τῷ φρουρίῳ τὴν ἀσφάλειαν
[19, 11]   Μακεδόσιν ἠδόξει διὰ τὸν πρὸς  τοὺς   πάσχοντας ἔλεον, τὸν μὲν Φίλιππον
[19, 41]   παρ´ Ἀντιγόνου Μακεδόνων, ἀνεβόησεν Ἐπὶ  τοὺς   πατέρας, κακαὶ κεφαλαί, τοὺς
[19, 30]   δὲ τούτοις πραττομένοις συνέβη καὶ  τοὺς   πεζοὺς ἐφ´ ἱκανὸν μὲν χρόνον
[19, 43]   ὑπὲρ τοὺς πεντακισχιλίους, τρέψασθαι δὲ  τοὺς   πεζοὺς πάντας, ὄντας πολλαπλασίους. Εὐμενὴς
[19, 43]   δ´ ἐναντίων ἀνελεῖν μὲν ὑπὲρ  τοὺς   πεντακισχιλίους, τρέψασθαι δὲ τοὺς πεζοὺς
[19, 50]   Εὐμενοῦς θάνατον ἀγνοῶν, ἔτι δὲ  τοὺς   περὶ Ἀλέξανδρον καὶ Πολυπέρχοντα νομίζων
[19, 0]   Πύδνῃ. ιβʹ Ὡς κατεστρατήγησεν Εὐμενὴς  τοὺς   περὶ Ἀντίγονον διὰ τῆς ἐρήμου
[19, 82]   αὐτὸς ἤμελλε ποιεῖσθαι, πρώτους μὲν  τοὺς   περὶ αὐτὸν ἱππεῖς ἐπιλέκτους διακοσίους,
[19, 53]   ἐξέβαλον, ὅτε δὴ συνέβη καὶ  τοὺς   περὶ Κάδμον εἰς Ἰλλυριοὺς ἐκπεσεῖν.
[19, 6]   τὸ Τιμολεόντιον, αὐτὸς δὲ μεταπεμπόμενος  τοὺς   περὶ Πείσαρχον καὶ Διοκλέα, τοὺς
[19, 69]   ἐν τῇ Συρίᾳ, προστάξας ἐνεδρεύειν  τοὺς   περὶ Πτολεμαῖον, οὓς ὑπώπτευεν ἐκ
[19, 85]   βασιλικὴν ἀποσκευὴν καὶ τῶν αἰχμαλώτων  τοὺς   περὶ τὴν αὐλὴν εἰωθότας διατρίβειν
[19, 82]   ἀπολελυμένας τρεῖς Ταραντίνων, ὥστ´ εἶναι  τοὺς   περὶ τὸ σῶμα τεταγμένους ἱππεῖς
[19, 52]   ἐκ τῆς Θεσσαλίας καὶ παραλαβὼν  τοὺς   περὶ τὸν Αἰακίδην ἀπεχώρησεν εἰς
[19, 16]   καθ´ ὑπερβολὴν ὀχυρῷ, ἀκούσαντες δὲ  τοὺς   περὶ τὸν Ἀντίγονον εἰς τὰς
[19, 30]   τῶν ἱππέων ἐνέβαλεν εἰς πλαγίους  τοὺς   περὶ τὸν Εὔδαμον τεταγμένους ἐπὶ
[19, 15]   Μεσοποταμίᾳ τὸ μὲν πρῶτον διενοήθη  τοὺς   περὶ τὸν Εὐμενῆ διώκειν ἐκ
[19, 15]   παρεγενήθησαν εἰς τὴν Σουσιανὴν πρὸς  τοὺς   περὶ τὸν Εὐμενῆ, συνήγαγον ἐκκλησίαν
[19, 30]   καὶ τῶν θηρίων ῥᾳδίως τρεψάμενος  τοὺς   περὶ τὸν Πίθωνα κατεδίωξε μέχρι
[19, 65]   Μεσσηνίων τἀργύριον οὐ μόνον διεψεύσατο  τοὺς   πιστεύσαντας τῆς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ καὶ
[19, 47]   ἐπιφανέστατοι Μελέαγρος καὶ Μενοίτας, ἤθροισαν  τοὺς   πλανωμένους τῶν Εὐμενοῦς τε καὶ
[19, 80]   τὸ στρατόπεδον, ἀποβεβληκὼς τῶν ἵππων  τοὺς   πλείους κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν· διέτεινε
[19, 95]   ὄντες οὐκ ἐλάσσω ὀκτακισχιλίων. καὶ  τοὺς   πλείους μὲν ἐν ταῖς κοίταις
[19, 9]   δημοτικὸν ὑποκρινόμενος καὶ σαφῶς εἰδὼς  τοὺς   πλείους τῶν ἐκκλησιαζόντων μετεσχηκότας τῶν
[19, 66]   πόλιν ἠλευθέρωσαν, τῶν δὲ καταλειφθέντων  τοὺς   πλείστους ἀποσφάξαντες συνανεῖλαν καὶ τῶν
[19, 40]   ἀρίστους· καὶ γὰρ τῶν σατραπῶν  τοὺς   πλείστους ἐνταῦθα κατέστησεν μετὰ τῶν
[19, 50]   πρὸς τὸν Κασάνδρου στρατηγὸν Κρατεύαν  τοὺς   πλείστους μὲν ἀνεῖλε τῶν ἀντιταχθέντων,
[19, 36]   διέφθειρε τῶν μετ´ αὐτοῦ στρατιωτῶν  τοὺς   πλείστους χρήμασιν, ὥστε ὀλίγους τοὺς
[19, 26]   δ´ Εὐμενὴς συλλογιζόμενος ἀληθῶς ὑπέλαβε  τοὺς   πολεμίους ἀποχωρήσειν εἰς τὴν Γαβηνήν·
[19, 64]   τῷ στόλῳ ῥᾳδίως ἐτρέψατο τεταραγμένους  τοὺς   πολεμίους. διόπερ συνέβη τάς τε
[19, 39]   πανταχόθεν κατατιτρωσκόμενοι, βλάψαι δ´ οὐδὲν  τοὺς   πολεμίους δυνάμενοι. ἤδη δ´ αὐτῶν
[19, 92]   πυνθανόμενος ὀλίγων ἡμερῶν ὁδὸν ἀπέχειν  τοὺς   πολεμίους, ἔκρυψε τοὺς στρατιώτας ἐν
[19, 95]   ἂν νομίζοντες μὴ πρότερον δύνασθαι  τοὺς   πολεμίους ἐλθεῖν δυεῖν τριῶν
[19, 21]   Εὐμενῆ σατράπαι καὶ στρατηγοὶ πυθόμενοι  τοὺς   πολεμίους ἐν τῇ Μηδίᾳ στρατοπεδεύειν,
[19, 80]   τῶν καιρῶν καὶ καταλαβὼν ἀποπεπλευκότας  τοὺς   πολεμίους ἐπανῆλθε συντόμως ἐπὶ τὸ
[19, 95]   οἱ Ναβαταῖοι μαθόντες τὰ κατὰ  τοὺς   πολεμίους ἐπέθεντο τῇ στρατοπεδείᾳ περὶ
[19, 38]   γεγενῆσθαι καὶ προακηκοότας τὸ μέλλον  τοὺς   πολεμίους ἠθροῖσθαι, τὸ μὲν ἐπ´
[19, 65]   ποιούμενος οὐδὲν ἀξιόλογον ἴσχυσε βλάψαι  τοὺς   πολεμίους· καὶ γὰρ τῶν ἐκ
[19, 0]   πορεία διὰ τῆς ἐρήμου ἐπὶ  τοὺς   πολεμίους καὶ ἐπίθεσις τοῖς ἐν
[19, 26]   μάχην καὶ κατέβαινε συντεταγμένος ἐπὶ  τοὺς   πολεμίους καταπληκτικῶς. ~εἶχε δὲ τοὺς
[19, 92]   τὸν Τίγριν ποταμὸν οὐχ ηὕρισκε  τοὺς   πολεμίους, κατεστρατοπέδευσε πρός τινι βασιλικῷ
[19, 96]   καταφρονεῖν πάντων. ~Οἱ δὲ Ναβαταῖοι  τοὺς   πολεμίους κολάσαντες ἀνδρωδῶς αὐτοὶ μὲν
[19, 29]   ἐκτάξας τὸ στρατόπεδον κατέβαινεν ἐπὶ  τοὺς   πολεμίους, λοξὴν ποιήσας τὴν τάξιν·
[19, 39]   δὲ τὸν προειρημένον τρόπον καταστρατηγήσας  τοὺς   πολεμίους μετεπέμπετο πανταχόθεν τοὺς διερριμμένους
[19, 17]   περαιώσας τὰς δυνάμεις ὥρμησεν ἐπὶ  τοὺς   πολεμίους. οἱ δὲ περὶ τὸν
[19, 4]   οὖν τοῦτον τὸν τρόπον καταστρατηγήσας  τοὺς   πολεμίους οὐ μόνον τοὺς σὺν
[19, 18]   μετὰ τῆς στρατιᾶς ἀνέζευξεν ἐπὶ  τοὺς   πολεμίους, οὔσης τῆς ὁδοῦ καυματώδους
[19, 26]   ταύτης τῆς ἐπινοίας ἐκώλυσε μὲν  τοὺς   πολεμίους προάγειν εἰς τοὔμπροσθεν, αὑτῷ
[19, 64]   τόπῳ, καθ´ ὃν ἀναγκαῖον ἦν  τοὺς   πολεμίους τὴν πάροδον ποιήσασθαι, αὐτὸς
[19, 26]   χαράδρας δυσεξόδους. σπεύδων οὖν φθάσαι  τοὺς   πολεμίους τὸ ὅμοιον ἔπραξε. τῶν
[19, 100]   Πατροκλῆς πυθόμενος περὶ Μεσοποταμίαν εἶναι  τοὺς   πολεμίους, ὑπομεῖναι μὲν τὴν ἔφοδον
[19, 41]   βοὴ τὴν ταχίστην ἄγειν ἐπὶ  τοὺς   πολεμίους. ὧν Εὐμενὴς ὁρῶν τὴν
[19, 81]   καὶ Σέλευκον· οὗτοι γὰρ πάντας  τοὺς   πολέμους Ἀλεξάνδρῳ συστρατευσάμενοι καὶ πολλάκις
[19, 1]   καὶ δι´ ὀλίγους τῶν ἐγκαλουμένων  τοὺς   πολλοὺς καὶ μηδ´ ὁτιοῦν ἀδικήσαντας
[19, 81]   ἧς εἰς ἐλπίδας ἁδρὰς ἦγε  τοὺς   πολλούς· πρὸς δὲ τούτοις πρᾳότης
[19, 11]   τὴν ταχίστην, τῶν δὲ Μακεδόνων  τοὺς   πρακτικωτάτους ἀνακαλουμένη δωρεαῖς καὶ μεγάλαις
[19, 57]   πρὸς πόλεμον εἰπόντος παρασκευάζεσθαι συνέβη  τοὺς   πρέσβεις ἀπράκτους ἐπανελθεῖν. μετὰ δὲ
[19, 95]   τινος πέτρας τὰς κτήσεις καὶ  τοὺς   πρεσβυτάτους, ἔτι δὲ τέκνα καὶ
[19, 97]   τούτων· οἱ δὲ Ἄραβες ἐξέπεμψαν  τοὺς   πρεσβυτάτους, οἳ παραπλήσια τοῖς προειρημένοις
[19, 34]   ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων θεωρεῖσθαι  τοὺς   πρεσβυτέρους πολὺ προέχοντας τῶν νεωτέρων
[19, 70]   φυγάδες διατρίβοντες ἐν Ἀκράγαντι παρεκάλουν  τοὺς   προεστηκότας τῆς πόλεως μὴ περιορᾶν
[19, 15]   μὴ καθιστᾶν ἡγεμόνα, πάντας δὲ  τοὺς   προκεκριμένους ὑπὸ τοῦ πλήθους σατράπας
[19, 99]   κωπηλατοῦσιν, εἷς δὲ φορῶν τόξα  τοὺς   προσπλέοντας ἐκ τοῦ πέραν
[19, 24]   ἐδόκει συμφέρειν ἡγεμόνων τετρακόσια τάλαντα  τοὺς   πρότερον ὑπόπτους ὄντας ἐπιβουλεύειν
[19, 1]   μὲν διὰ ταύτας τὰς αἰτίας  τοὺς   πρωτεύοντας τῶν πολιτῶν ἐφυγάδευσαν, τὸν
[19, 72]   τὰς δυνάμεις παραλαβόντες παρετάξαντο πρὸς  τοὺς   Σαμνίτας περὶ τὰς καλουμένας Λαυστόλας
[19, 65]   Ῥωμαίων φιλίας ἀπέστησαν, πρὸς δὲ  τοὺς   Σαμνίτας συμμαχίαν ἐποιήσαντο. ~Τοῦ δ´
[19, 0]   Παράταξις Ἀντιγόνου πρὸς Εὐμενῆ καὶ  τοὺς   σατράπας ἐν Παραιτάκοις. ιʹ Ἀποχώρησις
[19, 15]   πρὶν αὐξηθῆναι, ὡς δ´ ἤκουσε  τοὺς   σατράπας καὶ τὰς μετ´ αὐτῶν
[19, 25]   Ἀντίγονος πρεσβευτὰς ἐξαπέστειλε πρός τε  τοὺς   σατράπας καὶ τοὺς Μακεδόνας, ἀξιῶν
[19, 13]   τῆς δυνάμεως, πρὶν καταβῆναι  τοὺς   σατράπας μετὰ τῶν δυνάμεων. Εὐμενὴς
[19, 102]   εἰρήνης ἄρτι γεγενημένης Ἀγαθοκλεῖ πρὸς  τοὺς   Σικελιώτας πλὴν Μεσσηνίων οἱ μὲν
[19, 110]   καὶ πᾶσιν ἐχρῆτο φιλανθρώπως, ἐκκαλούμενος  τοὺς   Σικελιώτας πρὸς εὔνοιαν. καὶ Καμαριναῖοι
[19, 32]   ἐκ τῆς μάχης ἀποχώρησιν ὁρῶν  τοὺς   στρατιώτας ἀθυμοῦντας διέγνω τὴν ταχίστην
[19, 92]   ὁδὸν ἀπέχειν τοὺς πολεμίους, ἔκρυψε  τοὺς   στρατιώτας ἐν τοῖς πλησίον ἕλεσι,
[19, 77]   τῆς χειμερινῆς ὥρας συγκλειούσης διέδωκε  τοὺς   στρατιώτας κατὰ πόλιν εἰς τὴν
[19, 79]   τὴν Κύπρον. ἐπολιτεύετο δὲ πρὸς  τοὺς   στρατιώτας, οὕτως ἐκκαλούμενος αὐτῶν τὰς
[19, 68]   τε τὸν Εὐπόλεμον ἐζώγρησε καὶ  τοὺς   στρατιώτας συνηνάγκασε παραδοῦναι σφᾶς αὐτούς.
[19, 97]   δείλης ἀγωνισάμενος ἀνεκαλέσατο τῇ σάλπιγγι  τοὺς   στρατιώτας· τῇ δ´ ὑστεραίᾳ προσαγαγόντος
[19, 8]   ὑπελάμβανον λήψεσθαι τιμωρίαν τὴν εἰς  τοὺς   συγγενεῖς ἐπήρειαν· δεινότερα γὰρ θανάτου
[19, 35]   τῶν ἄλλων τῶν ἀξιολογωτάτων φίλων  τοὺς   συγγενεῖς, ὥστ´ ἀθροισθῆναι περὶ αὐτὴν
[19, 91]   καὶ προθύμους ἐν πάσῃ περιστάσει  τοὺς   συγκινδυνεύοντας. Σέλευκος μὲν οὖν τοῦτον
[19, 35]   ἀναλαβὼν προῆγεν ἐπὶ Μακεδονίαν, καταλιπὼν  τοὺς   συμμάχους ἐν πολλῇ ταραχῇ· ἐφήδρευε
[19, 92]   ἀπαντήσων τοῖς πολεμίοις. εἶχε δὲ  τοὺς   σύμπαντας πεζοὺς μὲν πλείους τῶν
[19, 27]   τοὺς πολεμίους καταπληκτικῶς. ~εἶχε δὲ  τοὺς   σύμπαντας σὺν τοῖς διὰ Πίθωνος
[19, 91]   τοῦ πλήθους καὶ πόρρωθεν προπαρασκευαζόμενος  τοὺς   συμπράξοντας, ἐὰν αὐτῷ δοθῇ καιρὸς
[19, 4]   καταστρατηγήσας τοὺς πολεμίους οὐ μόνον  τοὺς   σὺν αὐτῷ παραδόξως ἔσωσεν, ἀλλὰ
[19, 83]   ἀλλήλους, θεατὰς ἔχοντες τῆς ἀνδρείας  τοὺς   συναγωνιζομένους στρατηγούς. ~ἐπὶ πολὺν δὲ
[19, 33]   ἀρχῆς προκριθέντας διὰ φαρμάκων ἀναιρεῖν  τοὺς   συνοικοῦντας, καὶ τὴν χώραν δ´
[19, 102]   καὶ τοὺς φυγάδας ἔπεισεν καταδέξασθαι  τοὺς   συστρατευομένους μὲν αὐτῷ, πεφυγαδευμένους δὲ
[19, 90]   κινδύνων. ἐπολιτεύετο δὲ καὶ πρὸς  τοὺς   συστρατεύοντας καὶ κατεσκεύαζεν αὑτὸν ἴσον
[19, 19]   ἐπισημοτάτους καὶ τοὺς τοξότας καὶ  τοὺς   σφενδονήτας καὶ τοὺς ἄλλους ψιλοὺς
[19, 109]   παρεισπίπτοντας εἰς τὴν παρεμβολὴν ἐπέστησε  τοὺς   σφενδονήτας τοὺς ἐκ τῶν Βαλιαρίδων
[19, 48]   συνεχώρησε καὶ τῶν ἀργυρασπίδων συνέστησε  τοὺς   ταραχωδεστάτους, τῷ μὲν λόγῳ πρὸς
[19, 94]   δὲ τῷ νόμῳ τούτῳ διαλαμβάνοντες  τοὺς   ταῦτα κτωμένους ἀναγκασθήσεσ