Alphabétiquement     [«   »]
ἔχοντα 7
ἔχοντας 6
ἔχοντες 17
ἔχοντος 4
ἐχόντων 6
ἐχορήγει 1
ἔχουσα 4
Fréquences     [«    »]
4 Εὐρυδίκην
4 Εὐρώπης
4 ἔχον
4 ἔχοντος
4 ἔχουσα
4 ἡγεμόνας
4 ἡγεμόνες
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ἔχοντος


Livre, Chap.
[19, 23]   παρὰ Ὀρόντου τοῦ σατραπείαν μὲν  ἔχοντος   Ἀρμενίας, φίλου δὲ ὄντος Πευκέστῃ.
[19, 16]   πλῆθος καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων  ἔχοντος   ἐβουλεύοντο πότερον χρὴ μένειν καὶ
[19, 42]   τοῦ δὲ πεδίου πολλὴν εὐρυχωρίαν  ἔχοντος   καὶ παντὸς ὑπάρχοντος ἀργοῦ διὰ
[19, 30]   Εὐδάμου τοῦ τὸ λαιὸν κέρας  ἔχοντος   τοὺς ἐλαφροτάτους τῶν ἱππέων, ἐξαγαγὼν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006