Alphabétiquement     [«   »]
δήμῳ 3
δήσας 2
δι´ 30
διὰ 147
διά 9
διαβαίνειν 5
διαβάλλουσι 1
Fréquences     [«    »]
89 ταῖς
144 τε
84 τῷ
147 διὰ
150 ἐκ
170 μετὰ
171
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

διὰ


Livre, Chap.
[19, 60]   σατραπείαν. μετὰ δὲ ταῦτα πορευθεὶς  διὰ   Βιθυνίας καὶ Ζιβύτην τὸν βασιλέα
[19, 72]   οὐ κακῶς τῆς ἀσφαλείας προνοησάμενοι·  διὰ   γὰρ ταύτην τὴν πόλιν οὐ
[19, 70]   ἔπεισε ψηφίσασθαι ναυσὶν εἴκοσι βοηθεῖν·  διὰ   γὰρ τὴν συγγένειαν καὶ τὸ
[19, 33]   παρανομίαν τῶν γυναικῶν μεταβαλεῖν συνέβη·  διὰ   γὰρ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀτιμίας
[19, 25]   χαράδραν ἐξέταξαν μὲν τὰς δυνάμεις,  διὰ   δὲ τὰς τῶν τόπων δυσχωρίας
[19, 50]   τὰ ὅπλα παρελόμενος ὑπόσπονδον ἀφῆκε.  διὰ   δὲ ταῦτα ἐπαιρόμενος καὶ τὸν
[19, 42]   διὰ μὲν τὸν κονιορτὸν λήσεσθαι,  διὰ   δὲ τὴν ἅλωσιν τῆς ἀποσκευῆς
[19, 27]   ὧν ἡγεῖτο πρότερον μὲν Σιβύρτιος,  διὰ   δὲ τὴν ἐκείνου φυγὴν μετειλήφει
[19, 44]   Εὐμενοῦς τιμωρίαν ἀνεῖλε τὸν ἄνδρα·  διὰ   δὲ τὴν προγεγενημένην φιλίαν καύσας
[19, 34]   οἰκουμένης πορευομένῳ σταθμοὺς εἴκοσι πέντε,  διὰ   δὲ τῆς ἐρήμου καὶ ἀνύδρου
[19, 30]   ταῖς μὲν ἡλικίαις ἤδη προβεβήκεισαν,  διὰ   δὲ τὸ πλῆθος τῶν κινδύνων
[19, 56]   περιειληφότα πᾶσαν τὴν Μακεδόνων βασιλείαν.  διὰ   δὲ τοιούτων λόγων προτρεψάμενος τὸν
[19, 23]   στρατηγίας ὀρεγόμενον, ἐπλάσατο ψευδεῖς ἐπιστολάς,  διὰ   δὲ τούτων τούς τε στρατιώτας
[19, 14]   καὶ κοινωνεῖν τῶν αὐτῶν ἐλπίδων.  διὰ   δὴ ταύτας τὰς αἰτίας τῶν
[19, 7]   αὐλίους θύρας ἐξέκοπτον, οἱ δὲ  διὰ   κλιμάκων ἐπὶ τὰς ὀροφὰς προσανέβαινον,
[19, 34]   χώραν ταύτην τῶν περὶ Ἀντίγονον  διὰ   μὲν τῆς οἰκουμένης πορευομένῳ σταθμοὺς
[19, 42]   ἤλπιζε γάρ, ὅπερ ἦν ἀληθές,  διὰ   μὲν τὸν κονιορτὸν λήσεσθαι, διὰ
[19, 108]   προσαγορευθὲν ἀπ´ ἐκείνου Φαλάριον. καὶ  διὰ   μέσων μὲν τῶν παρεμβολῶν ἦν
[19, 11]   ἐν βραχεῖ τόπῳ τὰ σώματα  διὰ   μιᾶς στενῆς ὑποδοχῆς ἐχορήγει τὰ
[19, 33]   ἔμπροσθεν χρόνον τῆς μνηστείας γενομένης  διὰ   νεωτέρων ταῖς ἡλικίαις ὡς ἐπὶ
[19, 33]   καὶ τῶν ἄλλων νομίμων εἴργεσθαι  διὰ   παντὸς ὡς ἀσεβοῦσαν. τούτων δὲ
[19, 6]   προσεπελέξατο καὶ τῶν πολιτῶν τοὺς  διὰ   πενίαν καὶ φθόνον ἐναντιουμένους ταῖς
[19, 27]   δὲ τοὺς σύμπαντας σὺν τοῖς  διὰ   Πίθωνος καὶ Σελεύκου προσγεγενημένοις πεζοὺς
[19, 19]   καὶ στενὴ καὶ παράκρημνος καὶ  διὰ   πολεμίας, ἔτι δὲ τῶν ἀναγκαίων
[19, 90]   καλὰ καὶ παρ´ ἀνθρώποις θαυμαζόμενα  διὰ   πόνων καὶ κινδύνων. ἐπολιτεύετο δὲ
[19, 67]   παρελθὼν ἐπὶ Λευκάδος τὴν πόλιν  διὰ   πρεσβείας προσηγάγετο. μετὰ δὲ ταῦτα
[19, 30]   πάσχοντες, μεγάλα δὲ βλάπτοντες τοὺς  διὰ   τὰ βάρη μήτ´ ἐκδιῶξαι δυναμένους
[19, 15]   Ἀλεξάνδρῳ τὴν Ἀσίαν καὶ γεγονόσι  διὰ   τὰς ἀρετὰς ἀνικήτοις. Εὐμενὴς δὲ
[19, 16]   Ἄτταλον πολὺ λειπόμενοι τοῖς πλήθεσι  διὰ   τὰς ἀρετὰς ἀντείχοντο καὶ καθ´
[19, 28]   πλείους τρισχιλίων, ἀνίκητοι δὲ καὶ  διὰ   τὰς ἀρετὰς πολὺν φόβον παρεχόμενοι
[19, 55]   εὐθύνας, ἣν Μακεδόνες αὐτῷ δεδώκασι  διὰ   τὰς γεγενημένας ἐξ αὐτοῦ χρείας
[19, 83]   ταῖς εἴλαις συνέστη καρτερὰ μάχη  διὰ   τὰς ἑκατέρων προθυμίας. κατὰ μὲν
[19, 30]   τοῖς βέλεσι κατετίτρωσκον, αὐτοὶ μὲν  διὰ   τὰς ἐλαφρότητας οὐδὲν πάσχοντες, μεγάλα
[19, 67]   ἀγαπωμένη διαφερόντως ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν  διὰ   τὰς εὐεργεσίας· διετέλει γὰρ βοηθοῦσα
[19, 53]   ἔχειν καιρὸν πόλιν διωνομασμένην καὶ  διὰ   τὰς πράξεις καὶ διὰ τοὺς
[19, 7]   παντοίων ἀνομημάτων. οἱ μὲν γὰρ  διὰ   τὰς προϋπαρχούσας ἔχθρας οὐδεμιᾶς ἐπηρείας
[19, 30]   ἐπικρατῆσαι τοὺς παρ´ Εὐμενεῖ τεταγμένους  διὰ   τὰς τῶν ἀργυρασπίδων Μακεδόνων ἀρετάς·
[19, 70]   ἐνεφόρησαν αὐτῷ καὶ διετέλουν ἐπιβουλεύοντες.  διὰ   ταῦτα δὴ ξενικῆς ἡγεμονίας ἐπιθυμῶν
[19, 1]   ἔχειν ἀτερματίστους. τοιγαροῦν Ἀθηναῖοι μὲν  διὰ   ταύτας τὰς αἰτίας τοὺς πρωτεύοντας
[19, 66]   δόγμα τὴν ἐλευθερίαν βουλόμενος ἀποκαταστῆσαι  διὰ   ταύτην τὴν περίστασιν ἐκωλύθη· τῶν
[19, 50]   ἐπεχείρησε πεντήρη ναῦν κατασπᾶν καὶ  διὰ   ταύτης αὑτήν τε καὶ τοὺς
[19, 16]   πλησίον τῶν τόπων, καὶ δεύτερος  διὰ   ταύτης ἐκπηδήσας αὐτὸς μὲν οὐκ
[19, 37]   ἐπιβολὴν χρησιμώτατον· οὐ μόνον γὰρ  διὰ   ταύτης συντόμως ἦν ἐλθεῖν, ἀλλὰ
[19, 26]   νίκης. δ´ οὖν Ἀντίγονος  διὰ   ταύτης τῆς ἐπινοίας ἐκώλυσε μὲν
[19, 33]   δόγματι πιθαρχεῖν χήραν μὲν εἶναι  διὰ   τέλους καὶ θυσιῶν καὶ τῶν
[19, 6]   ἠγριωμένοι τὰς ψυχὰς ἀνῄρουν τοὺς  διὰ   τὴν ἄγνοιαν γυμνὰ τὰ σώματα
[19, 37]   ῥᾳδίως λαθεῖν ἀπροσδοκήτως ἐπιπεσόντα τοῖς  διὰ   τὴν ἄγνοιαν διερριμμένοις κατὰ κώμας
[19, 50]   τὴν Ὀλυμπιάδα παρεκάλουν αὐτοὺς ἀφεῖναι  διὰ   τὴν ἀπορίαν. δὲ οὔτε
[19, 53]   Κάδμου καὶ καταφρονήσαντος τῶν πραγμάτων  διὰ   τὴν γενομένην τῷ Ἀμφίονι περὶ
[19, 54]   πρὸς τοὺς ἠτυχηκότας ἔλεον καὶ  διὰ   τὴν δόξαν τῆς πόλεως· Ἀθηναῖοι
[19, 19]   μήτ´ ἐκκλῖναι τὰ βέλη δυναμένους  διὰ   τὴν δυσχωρίαν τῶν τόπων. κρημνώδους
[19, 95]   ἐν ἀρχῇ κατορθώσαντες ἐξ ὑστέρου  διὰ   τὴν ἑαυτῶν ἀβουλίαν τοῦτον τὸν
[19, 61]   τοὺς μὲν γὰρ Ἕλληνας ὑπελάμβανε  διὰ   τὴν ἐλπίδα τῆς ἐλευθερίας προθύμους
[19, 42]   ἔχοντος καὶ παντὸς ὑπάρχοντος ἀργοῦ  διὰ   τὴν ἐν αὐτῷ διήκουσαν ἁλμυρίδα
[19, 16]   Ἄτταλον οὐκ ἔφασαν δυνήσεσθαι κακοπαθεῖν  διὰ   τὴν ἐν τοῖς δεσμοῖς γενομένην
[19, 48]   ἀσεβεῖς χρεῖαι τοῖς μὲν δυνάσταις  διὰ   τὴν ἐξουσίαν γίνονται λυσιτελεῖς, τοῖς
[19, 53]   περὶ αὐτῆς μύθους ἀναστῆσαι καὶ  διὰ   τὴν εὐεργεσίαν ταύτην τυχεῖν ἀθανάτου
[19, 65]   εἰς τὴν πόλιν, οἳ καὶ  διὰ   τὴν ἰδίαν ἀσφάλειαν καὶ διὰ
[19, 16]   ταῖς τόλμαις καὶ ταῖς εὐχειρίαις  διὰ   τὴν μετ´ Ἀλεξάνδρου στρατείαν Ξενοπείθη
[19, 51]   περὶ τὸν Ἀριστόνουν ὑπάρχον ἀξίωμα  διὰ   τὴν παρ´ Ἀλεξάνδρου προαγωγὴν καὶ
[19, 6]   οἱ δὲ στρατιῶται τὰ μὲν  διὰ   τὴν πλεονεξίαν, τὰ δὲ διὰ
[19, 8]   ζωγρηθέντας ἀθροίσας Δεινοκράτην μὲν ἀφῆκε  διὰ   τὴν προγεγενημένην φιλίαν, τῶν ἄλλων
[19, 15]   ἀνικήτοις. Εὐμενὴς δὲ φοβούμενος μὴ  διὰ   τὴν πρὸς ἀλλήλους στάσιν εὐχείρωτοι
[19, 80]   δὲ χρόνον παροξυνόμενος ὑπὸ Σελεύκου  διὰ   τὴν πρὸς Ἀντίγονον ἀλλοτριότητα διέγνω
[19, 10]   τῶν πολιτῶν ὑπὸ τῆς δημοκρατίας  διὰ   τὴν πρὸς Ἡρακλείδην καὶ Σωσίστρατον
[19, 44]   δ´ ἐπίστευεν αὐτοῦ ταῖς ἐπαγγελίαις  διὰ   τὴν πρὸς Ὀλυμπιάδα καὶ τοὺς
[19, 6]   φήσας ὑπὸ τῶν ἑξακοσίων ἁρπάζεσθαι  διὰ   τὴν πρὸς τὸν δῆμον εὔνοιαν,
[19, 90]   ὑπελάμβανε γὰρ τοὺς μὲν Βαβυλωνίους  διὰ   τὴν προϋπάρχουσαν εὔνοιαν ἑτοίμως αὐτῷ
[19, 5]   Κορινθίου στρατηγοῦ δόξας ἐπιθέσθαι τυραννίδι  διὰ   τὴν σύνεσιν ἐξέφυγε τὸν κίνδυνον.
[19, 20]   τῆς Μηδίας. ~τὸ δὲ στρατόπεδον  διὰ   τὴν συνέχειαν τῶν κακῶν καὶ
[19, 41]   αὐτοὺς ἦν εὐχειρία καὶ τόλμα  διὰ   τὴν συνέχειαν τῶν κινδύνων. γενομένου
[19, 23]   Πευκέστῃ. πιστευθείσης δὲ τῆς ἐπιστολῆς  διὰ   τὴν συνήθειαν τὴν προϋπάρχουσαν τοῖς
[19, 67]   τῶν γὰρ Σικυωνίων καταφρονησάντων αὐτῆς  διὰ   τὴν τοῦ ἀνδρὸς τελευτὴν καὶ
[19, 13]   τρία μέρη διεῖλε τὴν δύναμιν  διὰ   τὴν τοῦ σίτου σπάνιν. ἐπιπορευόμενος
[19, 18]   ἀπολλύμενον βοηθῆσαι μὲν οὐκ ἴσχυσε  διὰ   τὴν τῶν πλοίων σπάνιν, ~ἀδύνατον
[19, 84]   τελέως ἄπρακτον ἔχει τὴν ἀλκὴν  διὰ   τὴν τῶν ποδῶν μαλακότητα. διὸ
[19, 80]   σταθμοὺς εἴκοσι καὶ τέσσαρας, ὥστε  διὰ   τὴν ὑπερβολὴν τῆς κακοπαθίας μήτε
[19, 18]   πράξας συχνοὺς ἀπέβαλε τῶν στρατιωτῶν  διὰ   τὴν ὑπερβολὴν τοῦ καύματος, ἅτε
[19, 97]   ἔνδον εὐρώστως καὶ περιγιγνομένων ῥᾳδίως  διὰ   τὴν ὑπεροχὴν τῶν τόπων τότε
[19, 15]   θηρίων δαπάνας, τῷ δ´ ἔργῳ  διὰ   τῆς δωρεᾶς ταύτης θεραπεύων τὸν
[19, 80]   μάχην χρήσιμον. ἀπὸ δὲ Πηλουσίου  διὰ   τῆς ἐρήμου διελθὼν κατεστρατοπέδευσε πλησίον
[19, 0]   ἐρήμου πορευομένους. ιγʹ Ἀντιγόνου πορεία  διὰ   τῆς ἐρήμου ἐπὶ τοὺς πολεμίους
[19, 37]   πολεμίοις εὐθεώρητον, τὸ δὲ τολμῆσαι  διὰ   τῆς ἐρήμου καὶ ἀνύδρου προάγειν
[19, 0]   κατεστρατήγησεν Εὐμενὴς τοὺς περὶ Ἀντίγονον  διὰ   τῆς ἐρήμου πορευομένους. ιγʹ Ἀντιγόνου
[19, 92]   πολεμίοις, ἔφυγε μετὰ τῶν φίλων  διὰ   τῆς ἐρήμου. Σέλευκος δὲ δυνάμεως
[19, 37]   παρὰ τὴν πάντων ὑπόληψιν ὥρμησε  διὰ   τῆς ἐρήμου, τῆς ὥρας οὔσης
[19, 63]   δ´ αὐτῶν συναγαγὼν δύναμιν ἧκε  διὰ   τῆς Θετταλίας εἰς Βοιωτίαν. ἐνταῦθα
[19, 73]   ἀφεστηκότας. ποιούμενος δὲ τὴν πορείαν  διὰ   τῆς Θρᾴκης καὶ τὸν Αἷμον
[19, 37]   ἡμερῶν ἕξ. τὸ μὲν οὖν  διὰ   τῆς οἰκουμένης χώρας ὁδοιπορεῖν ἀπεδοκίμασε
[19, 81]   καὶ τῇ μελλούσῃ γίνεσθαι κρίσει  διὰ   τῆς παρατάξεως. οὐ μόνον γὰρ
[19, 33]   καὶ τὰς γαμουμένας παρθένους μὴ  διὰ   τῆς τῶν γονέων κρίσεως ποιεῖσθαι
[19, 45]   πολλὰς μὲν τῶν οἰκιῶν συμπίπτειν  διὰ   τὸ βάρος, οὐκ ὀλίγους δὲ
[19, 100]   Ἀντίγονον ἀπογνῶναι τὰς προσόδους ταύτας  διὰ   τὸ γεγονὸς παράπτωμα καὶ διὰ
[19, 45]   πόλεως ἐπληροῦτο, τῶν μὲν ὀχετῶν  διὰ   τὸ δοκεῖν παρεληλυθέναι τὸν χειμῶνα
[19, 37]   τῆς οἰκουμένης χώρας ὁδοιπορεῖν ἀπεδοκίμασε  διὰ   τὸ καὶ μακρὰν εἶναι καὶ
[19, 32]   Ἀντίγονον τοῦ μὲν διώκειν ἀπέστη  διὰ   τὸ καὶ τοὺς ἰδίους στρατιώτας
[19, 56]   συνέβαινεν αὐτὸν φοβερὸν εἶναι καὶ  διὰ   τὸ μέγεθος τῶν δυνάμεων καὶ
[19, 19]   οὔσης δὲ τῆς ὁδοιπορίας ἐμπύρου  διὰ   τὸ μέγεθος τῶν καυμάτων διεφθάρη
[19, 3]   τῆς στρατείας μὲν ἦν πολύσεμνος  διὰ   τὸ μέγεθος τῶν ὅπλων· ἐπετήδευσε
[19, 86]   τε τὴν γενομένην λοιδορίαν καὶ  διὰ   τὸ μὴ βεβουλῆσθαι τὴν Τύρον
[19, 8]   τῶν παθόντων ἔλεον, ἔπειτα καὶ  διὰ   τὸ μηθένα τῶν ἀναγινωσκόντων ἐπιζητεῖν
[19, 17]   ἔφοδον. προσδεομένης δὲ τῆς φυλακῆς  διὰ   τὸ μῆκος στρατιωτῶν οὐκ ὀλίγων
[19, 53]   ὃν τινὲς μὲν Σπαρτὸν προσηγόρευσαν  διὰ   τὸ πανταχόθεν συναχθῆναι, τινὲς δὲ
[19, 38]   Ἀντίγονον καὶ Πίθωνα. οἱ δὲ  διὰ   τὸ παράδοξον καταπλαγέντες καὶ τῆς
[19, 30]   τοῦ λαιοῦ κέρατος. ταχὺ δὲ  διὰ   τὸ παράδοξον τρεψάμενος τοὺς ἐναντίους
[19, 4]   ἀγωνισάμενος ἑπτὰ τραύμασι περιέπεσε καὶ  διὰ   τὸ πλῆθος τοῦ ῥυέντος αἵματος
[19, 56]   τὸ μέγεθος τῶν δυνάμεων καὶ  διὰ   τὸ πλῆθος τῶν χρημάτων. ~Προάγοντος
[19, 95]   φόβον ἐπαναγκάζουσιν ἐπιμελεῖσθαι, αἱ δὲ  διὰ   τὸ προγεγονὸς εὐτύχημα προτρέπονται καταφρονεῖν
[19, 65]   διὰ τὴν ἰδίαν ἀσφάλειαν καὶ  διὰ   τὸ πρὸς τὸν τύραννον μίσος
[19, 110]   ἐνέπεσεν ὁρμὴ μετὰ τὴν ἧτταν  διὰ   τὸ πρὸς τὸν τύραννον μίσος.
[19, 5]   εἶναι τὸν Ἀγαθοκλέα καὶ τἀκριβὲς  διὰ   τὸ σκότος οὐ συνιδόντες τὸν
[19, 4]   τῆς Γέλας τὸ μὲν ἀληθὲς  διὰ   τὸ σκότος οὐκ ἠδύναντο συνιδεῖν,
[19, 53]   πανταχόθεν συναχθῆναι, τινὲς δὲ Θηβαγενῆ  διὰ   τὸ τὴν ἀρχὴν ἐκ τῆς
[19, 12]   ἠναγκάζετο δὲ τὸν ποταμὸν διαβαίνειν  διὰ   τὸ τὴν μὲν κατόπιν κώραν
[19, 100]   διὰ τὸ γεγονὸς παράπτωμα καὶ  διὰ   τὸ τὸν νοῦν ἔχειν πρὸς
[19, 17]   τριάκοντα τὸ παραγγελθὲν αὐθημερὸν ἤκουον  διὰ   τὸ φιλοτεχνηθὲν περὶ τὰς φυλακάς·
[19, 24]   ἐπηκολούθει τοῖς οὐραγοῦσιν, ὅπως μὴ  διὰ   τὸν θόρυβον καὶ τὴν στενοχωρίαν
[19, 6]   διὰ τὴν πλεονεξίαν, τὰ δὲ  διὰ   τὸν θυμὸν ἠγριωμένοι τὰς ψυχὰς
[19, 53]   ἐκ τῆς προειρημένης πόλεως ὄντα  διὰ   τὸν κατακλυσμὸν ἐκπεσεῖν καὶ διασπαρῆναι.
[19, 95]   τὸν Ἀθήναιον στρατοπεδευσάντων καταπεφρονηκότως καὶ  διὰ   τὸν κόπον ἐν ὕπνῳ καθεστώτων
[19, 95]   εὐημερίας ἐμφρόνως· αἱ μὲν γὰρ  διὰ   τὸν περὶ τοῦ μέλλοντος φόβον
[19, 11]   ἐπειδὴ παρὰ τοῖς Μακεδόσιν ἠδόξει  διὰ   τὸν πρὸς τοὺς πάσχοντας ἔλεον,
[19, 8]   τοῖς συγγραφεῦσι τραγῳδίαν, μάλιστα μὲν  διὰ   τὸν τῶν παθόντων ἔλεον, ἔπειτα
[19, 3]   ἀφῃρέθη τὴν τῶν ἀριστείων τιμὴν  διὰ   τὸν φθόνον. ἐφ´ οἷς περιαλγὴς
[19, 8]   ἀστυγείτονας πόλεις διεσώθησαν, τινὲς δὲ  διὰ   τὸν φόβον ἀπρονοήτως ἁλλόμενοι κατεκρημνίσθησαν.
[19, 9]   δ´ ἀκεραίων Συρακοσίων οἱ μὲν  διὰ   τὸν φόβον ἠναγκάζοντο καρτερεῖν, οἱ
[19, 107]   δὲ πάντων πραξάντων τὸ προσταχθὲν  διὰ   τὸν φόβον χρημάτων τε πλῆθος
[19, 53]   καὶ διὰ τὰς πράξεις καὶ  διὰ   τοὺς παραδεδομένους περὶ αὐτῆς μύθους
[19, 49]   μὲν τοῖς τείχεσιν ἠδυνάτει ποιεῖσθαι  διὰ   τοὺς χειμῶνας, περιστρατοπεδεύσας δὲ τὴν
[19, 34]   τὴν ἑτέραν ἔγκυον εἶναι καὶ  διὰ   τοῦτο μὴ δύνασθαι χρήσασθαι τῷ
[19, 9]   ἐκκλησιαζόντων μετεσχηκότας τῶν ἀσεβημάτων καὶ  διὰ   τοῦτο μηδέποτ´ ἂν βουληθέντας ἄλλῳ
[19, 70]   προσκεκοφότα πολλοῖς τῶν νέων καὶ  διὰ   τοῦτο ξενικῶν πραγμάτων ὀρεγόμενον. τῶν
[19, 5]   Ἀκεστορίδης εὐλαβηθεὶς τὴν στάσιν καὶ  διὰ   τοῦτο οὐ βουλόμενος αὐτὸν φανερῶς
[19, 45]   τῆς πόλεως οὔσης νεοκτίστου καὶ  διὰ   τοῦτο πολλὴν εὐρυχωρίαν ἐχούσης,
[19, 45]   τὰς οἰκίας, ἀλλὰ λιθίνας καὶ  διὰ   τοῦτο τοὺς ἐπὶ τὰ στέγη
[19, 14]   χαρίζεσθαι βουλόμενον τοῖς Πέρσαις καὶ  διὰ   τούτου νομίζοντα κατὰ πάνθ´ ἕξειν
[19, 30]   τῶν ἱππέων τοὺς ἐλαφροτάτους καὶ  διὰ   τούτων ἀνεκαλέσατο τοὺς φεύγοντας καὶ
[19, 23]   ὡς τούτου δυνησομένου καὶ προάγειν  διὰ   τῶν βασιλέων οὓς ἂν βούληται
[19, 15]   τὰς χρείας· μόνῳ γὰρ τούτῳ  διὰ   τῶν ἐπιστολῶν οἱ βασιλεῖς συνετετάχεισαν
[19, 84]   ἱππομαχίας οὔσης ἐφαμίλλου τὰ θηρία  διὰ   τῶν Ἰνδῶν εἰς τὸν ἀγῶνα
[19, 32]   δαψιλῶς ἅπαντα χορηγῆσαι. Εὐμενὴς δὲ  διὰ   τῶν κατασκόπων πυθόμενος τὴν ἀναχώρησιν
[19, 19]   ἐφ´ ἡμέρας τεσσαράκοντα, δὲ  διὰ   τῶν Κοσσαίων ἐθνῶν χαλεπὴ μὲν
[19, 51]   δυναμένους νεωτερίζειν ἐπανεῖλε τὸν ἄνδρα  διὰ   τῶν Κρατεύα συγγενῶν. προετρέψατο δὲ
[19, 34]   τιμήν. οἱ δ´ οὖν στρατηγοὶ  διὰ   τῶν μαιεύεσθαι δυναμένων γνόντες τὴν
[19, 93]   δ´ ὄντος κατὰ πορείαν Δημήτριος  διὰ   τῶν σκοπῶν ἀκούσας τὸν Κίλλην
[19, 97]   δύναμιν εἰσβεβληκυῖαν ἐσήμηναν τοῖς Ναβαταίοις  διὰ   τῶν συγκειμένων πυρσῶν· διόπερ οἱ
[19, 33]   ἀπολιπεῖν τοὺς ἐξ ἀρχῆς προκριθέντας  διὰ   φαρμάκων ἀναιρεῖν τοὺς συνοικοῦντας, καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006