Alphabétiquement     [«   »]
ὠμῶς 1
ὤν 1
ὢν 15
ὧν 47
ᾤοντο 1
ὥρα 1
ὥραν 1
Fréquences     [«    »]
47 ἀπὸ
47 εἶναι
47 καθ´
47 ὧν
48 ἄλλων
48 τούτοις
49 Ἀντίγονον
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ὧν


Livre, Chap.
[19, 9]   ἄλλων ἄρξειν· οὐ γὰρ ὑπομενεῖν,  ὧν   ἂν ἕτεροι παρανομήσωσι, τούτων αὐτὸν
[19, 13]   ἀλλήλους δι´ ἑτέρας αἰτίας, ὑπὲρ  ὧν   ἀναγκαῖον προειπεῖν. ~Πίθων σατράπης μὲν
[19, 82]   τοὺς λοιποὺς ἱππεῖς χιλίους πεντακοσίους,  ὧν   Ἀνδρόνικος ἡγεῖτο. τούτῳ δ´ ἦν
[19, 26]   παρήγγειλε τὴν ταχίστην δειπνοποιησαμένοις ἀναζευγνύειν.  ὧν   ἁπάντων ὀξέως συντελεσθέντων Ἀντίγονος ἀκούσας
[19, 29]   ὑπὸ τούτων ἐπληροῦτο τῶν ἱππέων,  ὧν   ἁπάντων Πίθων εἶχε τὴν ἡγεμονίαν·
[19, 35]   τοῖς μέλλουσι πολιορκίαν ὑπομένειν πολυχρόνιον.  ὧν   ἁπάντων πρόδηλον ἐχόντων τὸν κίνδυνον
[19, 50]   εὔνοιαν διεφύλαξαν Ἀριστόνους καὶ Μόνιμος,  ὧν   Ἀριστόνους μὲν Ἀμφιπόλεως ἐκυρίευεν,
[19, 94]   ἔχουσαν μήτε κρήνας δαψιλεῖς, ἐξ  ὧν   δυνατὸν στρατόπεδον πολέμιον ὑδρεύσασθαι. νόμος
[19, 99]   τούτων ἐπικάθηνται οὐ πλείω τριῶν,  ὧν   δύο μὲν ἔχοντες προσδεδεμένας πλάτας
[19, 24]   τοῖς βασιλεῦσι. λαβὼν δὲ παρ´  ὧν   ἐδόκει συμφέρειν ἡγεμόνων τετρακόσια τάλαντα
[19, 110]   περιέπεσόν τισι τῶν Ἀγαθοκλέους στρατιωτῶν.  ὧν   εἰπόντων ὡς Ἀγαθοκλῆς εἰς Συρακούσσας
[19, 100]   Ἐρυθρὰν θάλατταν, αὐτὸς δὲ μεθ´  ὧν   εἶχε στρατιωτῶν προβολαῖς χρώμενος ῥεύμασι
[19, 4]   καιρῶν ἐπινοεῖσθαί τι τῶν χρησίμων·  ὧν   ἓν ἔπραξε καὶ μάλα μνήμης
[19, 94]   καὶ ἄλλα γένη τῶν Ἀράβων,  ὧν   ἔνια καὶ γεωργεῖ μιγνύμενα τοῖς
[19, 33]   ποικίλας φέρουσαν φθαρτικὰς δυνάμεις, ἐξ  ὧν   ἐνίας προσχρωσθείσας μόνον τοῖς ἐδέσμασιν
[19, 2]   θεὸν περὶ τοῦ γεννηθησομένου βρέφους.  ὧν   ἐπιμελῶς τὸ παρακληθὲν πραξάντων ἐξέπεσε
[19, 41]   ταχίστην ἄγειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους.  ὧν   Εὐμενὴς ὁρῶν τὴν προθυμίαν ἦρεν
[19, 104]   ἐγένετο μάχη πρὸς τοὺς φυγάδας,  ὧν   ἠγεῖτο Δεινοκράτης καὶ Φιλωνίδης, τὰ
[19, 27]   τοὺς ἐξ Ἀραχωτῶν ἱππεῖς ἑξακοσίους,  ὧν   ἡγεῖτο πρότερον μὲν Σιβύρτιος, διὰ
[19, 104]   ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν  ὧν   ἡμεῖς ἐδυνήθημεν ἐφικέσθαι. ~Ἐπ´ ἄρχοντος
[19, 8]   καὶ παρθένων αἰσχύνας ἀναλογιζομένους. ἀφ´  ὧν   ἡμῖν περιαιρετέον ἐστὶ τὴν ἐπίθετον
[19, 96]   κατέστησαν ἐπὶ τῶν λόφων, ἀφ´  ὧν   ἦν ῥᾴδιον συνορᾶν πόρρωθεν τὰς
[19, 25]   τὸν πατέρα, θεωρήσαντα πάντα δι´  ὧν   ἦν φοβερὸς ἀποβεβληκότα, τύπτοντα τῷ
[19, 82]   αὐτῶν ἐπλήρωσε τοῖς ψιλικοῖς τάγμασιν,  ὧν   ἦσαν ἀκοντισταὶ μὲν καὶ τοξόται
[19, 47]   φίλοι καὶ μετεσχηκότες τῆς ἐπιβουλῆς,  ὧν   ἦσαν ἐπιφανέστατοι Μελέαγρος καὶ Μενοίτας,
[19, 85]   οἱ πλεῖστοι τῶν φίλων πεπτωκότες,  ὧν   ἦσαν ἐπιφανέστατοι Πίθων τε
[19, 80]   μυρίους ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ τετρακισχιλίους,  ὧν   ἦσαν οἱ μὲν Μακεδόνες, οἱ
[19, 85]   ἔπεσον μὲν πλείους τῶν πεντακοσίων,  ὧν   ἦσαν οἱ πλείους ἱππεῖς τῶν
[19, 29]   ἄγημα τῶν ἱππέων τριακοσίων, μεθ´  ὧν   καὶ αὐτὸς ἐκινδύνευε· πρόταγμα δὲ
[19, 90]   ἀλλ´ ἐμπειρίᾳ καὶ συνέσει, δι´  ὧν   κἀκεῖνος τὰ μεγάλα καὶ παρὰ
[19, 45]   ὃς πολλοὺς τῶν ἐνοικούντων διέφθειρεν.  ὧν   μὲν πρῶτος ὀλίγα τοῖς
[19, 95]   τινες τῶν αἰχμαλώτων διαδράντες, παρ´  ὧν   οἱ Ναβαταῖοι μαθόντες τὰ κατὰ
[19, 8]   τῆς πατρίδος ὑπὲρ τοὺς ἑξακισχιλίους,  ὧν   οἱ πλεῖστοι κατέφυγον πρὸς τοὺς
[19, 57]   διέλαβε πυρσοῖς καὶ βυβλιαφόροις, δι´  ὧν   ὀξέως ἤμελλεν ὑπηρετεῖσθαι πάντα. ~Ἀπὸ
[19, 38]   συνελθεῖν πανταχόθεν τὴν συμμαχοῦσαν δύναμιν.  ὧν   ὁρῶν τὴν ἀθυμίαν Εὐμενὴς θαρρεῖν
[19, 53]   οὐκ ὀλιγάκις ἀνάστατον γεγενημένην· περὶ  ὧν   οὐκ ἀνοίκειον ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν.
[19, 41]   προθυμίαν ἦρεν τὸ σύσσημον, δι´  ὧν   παρεστήσατο τοὺς μὲν σαλπιγκτὰς τὸ
[19, 51]   ἐκκλησίᾳ κατηγορεῖν τῆς προειρημένης γυναικός.  ὧν   ποιησάντων τὸ προσταχθὲν καὶ τῆς
[19, 37]   δὲ ὑπὸ λόφων ὑψηλῶν, ἀφ´  ὧν   ῥᾴδιον ἦν ἐκ πολλοῦ διαστήματος
[19, 3]   τὸν πλείω τοῦ βίου· περὶ  ὧν   τὰ κατὰ μέρος πρὸ
[19, 94]   ὀρύγματα μεγάλα ποιοῦσιν ἐν αὐτῇ,  ὧν   τὰ μὲν στόμια μικρὰ παντελῶς
[19, 4]   τείχους παρελθόντας σημαίνειν τὸ πολεμικόν.  ὧν   ταχέως τὸ ῥηθὲν πραξάντων οἱ
[19, 56]   καταστῆσαι Κάσανδρόν τε καὶ Λυσίμαχον.  ὧν   ταχὺ τὸ κελευσθὲν συντελεσάντων ἀρχὴ
[19, 100]   εὗρεν, πολιορκεῖν ἐπεχείρει τὰς ἀκροπόλεις.  ὧν   τὴν ἑτέραν ἑλὼν ἔδωκε τοῖς
[19, 109]   βοήθειαν κύκλῳ περιίσταντο τοὺς Ἕλληνας.  ὧν   τιτρωσκομένων παραδόξως μὲν μάχη
[19, 28]   φάλαγγος τοὺς ἐκ Καρμανίας ὀκτακοσίους,  ὧν   Τληπόλεμος σατράπης ἡγεῖτο, ἑξῆς δὲ
[19, 56]   δὲ τὰς προσφάτους εὐτυχίας, ἐξ  ὧν   ὑπεδείκνυεν ὑπερήφανον γεγενημένον καὶ ταῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006