Alphabétiquement     [«   »]
πάντως 1
Παπείριος 2
παρ´ 45
παρὰ 60
παρά 3
παραβαίνοντι 1
παραβαλεῖν 1
Fréquences     [«    »]
54 αὐτὸν
58 αὐτὸς
56 αὐτῷ
60 παρὰ
61 Ἀντίγονος
61 ταῦτα
62 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

παρὰ


Livre, Chap.
[19, 28]   κατόπιν τοῦ περὶ αὐτὸν ἀγήματος.  παρὰ   δὲ τὴν ὅλην τοῦ κέρατος
[19, 29]   παράλληλοι, συναγωνιζομένων αὐτοῖς Ταραντίνων ἑκατόν.  παρὰ   δὲ τὸ κέρας πᾶν ἐξέταξε
[19, 41]   πρὸς συγγενεῖς καὶ πρεσβυτέρους διαμάχεσθαι,  παρὰ   δὲ τοῖς μετ´ Εὐμενοῦς παρατασσομένοις
[19, 1]   ἐκόλαζε πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἀποσφάττων,  παρὰ   δὲ τῶν πόλεων τὰς εὐθύνας
[19, 36]   περιεχαράκωσεν ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν,  παρὰ   δὲ τῶν συμμαχεῖν βουλομένων μετεπέμπετο
[19, 29]   πεντακόσιοι, ἑξῆς δὲ Θρᾷκες χίλιοι,  παρὰ   δὲ τῶν συμμάχων πεντακόσιοι, ἐχόμενοι
[19, 95]   ἀπολιπόντες ἧκον ἐπὶ τὴν πέτραν·  παρὰ   δὲ τῶν τραυματιῶν μαθόντες τὰ
[19, 66]   Αἰτωλίαν αὐτοῦ Δυμαῖοι, φρουρὰν ἔχοντες  παρὰ   Κασάνδρου, διετείχισαν τὴν πόλιν, ὥστε
[19, 89]   δὲ χωρισθέντος Λευκάδιοι προσλαβόμενοι βοήθειαν  παρὰ   Κορκυραίων ἐξέβαλον τὴν φρουρὰν τοῦ
[19, 77]   τῆς συμμαχίας. παραγενομένων δὲ καὶ  παρὰ   Λυσιμάχου πρεσβευτῶν καὶ παρακαλούντων μηδὲν
[19, 73]   τοῦ Πόντου καὶ φρουρὰν ἔχοντες  παρὰ   Λυσιμάχου ταύτην ἐξέβαλον καὶ τῆς
[19, 41]   δὲ τοῦ κηρύγματος καθότι προείρηται,  παρὰ   μὲν τοῖς περὶ Ἀντίγονον ἐγίνοντο
[19, 77]   εἰς τὸν Βαθὺν καλούμενον λιμένα  παρὰ   μὲν τοῦ κοινοῦ τῶν Βοιωτῶν
[19, 100]   τοὺς καιροὺς βυβλιαφόρος ἔχων ἐπιστολὴν  παρὰ   Νικάνορος τοῦ στρατηγοῦ τῆς τε
[19, 23]   ἐπιστολὴ Συρίοις γεγραμμένη γράμμασιν ἀπέσταλτο  παρὰ   Ὀρόντου τοῦ σατραπείαν μὲν ἔχοντος
[19, 85]   τὴν σατραπείαν τῆς Βαβυλωνίας Σελεύκου  παρὰ   πάντα τὰ δίκαια. δὲ
[19, 90]   ὧν κἀκεῖνος τὰ μεγάλα καὶ  παρὰ   πᾶσι θαυμαζόμενα κατειργάσατο. πιστεύειν δὲ
[19, 36]   τῆς χώρας· ἀεὶ γὰρ παῖς  παρὰ   πατρὸς διαδεχόμενος τὴν δυναστείαν ἐναπέθνησκε
[19, 36]   δ´ οὔσης αὐτῇ βοηθείας τῆς  παρὰ   Πολυπέρχοντος συνέβη καὶ ταύτην συντριβῆναι
[19, 0]   πραχθέντα Κασάνδρῳ. μεʹ Ὡς Σέλευκος  παρὰ   Πτολεμαίου λαβὼν δύναμιν ὀλίγην ἐκράτησε
[19, 90]   περὶ Γάζαν τῆς Συρίας ἀναλαβὼν  παρὰ   Πτολεμαίου πεζοὺς μὲν οὐ πλείους
[19, 61]   ἀγαγὼν τοὺς ἐγκατακεκλεισμένους τοῖς μὲν  παρὰ   Πτολεμαίου στρατιώταις συνεχώρησεν ἀπελθεῖν ἔχουσι
[19, 56]   Αἴγυπτον φιλανθρωπίας τε πάσης ἐτύγχανε  παρὰ   Πτολεμαίῳ καὶ κατηγορίαν ἐποιεῖτο πικρὰν
[19, 61]   ἐξαπέστειλεν εἰς Πελοπόννησον· αὐτὸς δὲ  παρὰ   Ῥοδίων μεταπεμψάμενος ναῦς καὶ τῶν
[19, 63]   ἱκέτας βιαίως ἀναστήσαντες ἅπαντας ἀνεῖλον  παρὰ   τὰ κοινὰ τῶν Ἑλλήνων νόμιμα.
[19, 96]   δὲ περὶ Ἀθήναιον κατηγόρει, φάσκων  παρὰ   τὰς δεδομένας ἐντολὰς ὑπ´ αὐτοῦ
[19, 94]   οἰκίαν κατασκευάζειν· ὃς δ´ ἂν  παρὰ   ταῦτα ποιῶν εὑρίσκηται, θάνατον αὐτῷ
[19, 37]   δὴ συνιδόντες τινὲς τῶν  παρὰ   τὴν ἔρημον οἰκούντων ἔπεμψαν τοὺς
[19, 37]   λόγον ἐπ´ Ἀρμενίας προάξειν ἄφνω  παρὰ   τὴν πάντων ὑπόληψιν ὥρμησε διὰ
[19, 30]   τούτων ἀνεκαλέσατο τοὺς φεύγοντας καὶ  παρὰ   τὴν ὑπωρίαν πάλιν εἰς τάξιν
[19, 14]   Περσίδος καὶ μεγάλης ἀποδοχῆς ἐτύγχανε  παρὰ   τοῖς ἐγχωρίοις. δι´ ἃς αἰτίας
[19, 74]   γὰρ πράξας ἤλπιζε πίστιν κατασκευάζειν  παρὰ   τοῖς Ἕλλησιν ὅτι πρὸς ἀλήθειαν
[19, 33]   διακειμένας. ὄντος δὲ παλαιοῦ νόμου  παρὰ   τοῖς Ἰνδοῖς τοὺς γαμοῦντας καὶ
[19, 11]   ἡμέρας παρανομήσασα τοὺς ἠτυχηκότας, ἐπειδὴ  παρὰ   τοῖς Μακεδόσιν ἠδόξει διὰ τὸν
[19, 48]   οὖν Ἀντίγονος ὁρῶν τὸν Πευκέστην  παρὰ   τοῖς Πέρσαις μεγάλης ἀποδοχῆς τυγχάνοντα
[19, 23]   ἤγαγε καὶ προσδοκίαν ἐλπίδων ἀγαθῶν  παρὰ   τοῖς πλήθεσιν. ἦν δ´
[19, 43]   τῆς ἀποσκευῆς αὐτῶν ἡλωκυίας καὶ  παρὰ   τοῖς πολεμίοις ὄντων τέκνων καὶ
[19, 4]   εἰς Τάραντα διεσώθη. ταχθεὶς δὲ  παρὰ   τοῖς Ταραντίνοις ἐν τῇ τῶν
[19, 19]   ἐπὶ πόλεως Βαδάκης, κεῖται  παρὰ   τὸν Εὔλαιον ποταμόν. οὔσης δὲ
[19, 108]   Ἀγαθοκλῆς προϊδόμενος τὸ μέλλον ἔσεσθαι  παρὰ   τὸν ποταμὸν ἔθηκεν ἐνέδραν ἀνδρῶν
[19, 109]   ἐν τῷ διωγμῷ σφαγέντων εὑρέθησαν  παρὰ   τὸν ποταμὸν τετελευτηκότες ἄτρωτοι. ἔπεσον
[19, 30]   δυνάμεως, οὐ προσέσχε, τῷ δὲ  παρὰ   τοῦ καιροῦ δοθέντι προτερήματι δεξιῶς
[19, 50]   ἐπὶ τὰς πόλεις· ἤλπιζε γὰρ  παρὰ   τούτων πυθομένους τοὺς Μακεδόνας τὴν
[19, 17]   καὶ Πίθωνι· προσλαβόμενος δὲ καὶ  παρὰ   τούτων στρατιώτας ἔζευξε πλοίοις τὸν
[19, 23]   ἂν βούληται καὶ δίκας λαβεῖν  παρὰ   τῶν ἀδικούντων. μετὰ δὲ τὴν
[19, 24]   βασιλεῦσι συναγωνίζεσθαι. σπεύδων δὲ καὶ  παρὰ   τῶν ἄλλων σατραπῶν καὶ στρατηγῶν
[19, 89]   πόλει κατεπλάγησαν, ἀλλὰ βοήθειαν μεταπεμψάμενοι  παρὰ   τῶν ἄλλων συμμάχων πρὸ τῶν
[19, 13]   μὲν καὶ πρότερον ἀπεσταλκὼς τὰς  παρὰ   τῶν βασιλέων ἐπιστολάς, ἐν αἷς
[19, 21]   παντοδαπῆς πλῆθος, ἣν μεταπεμπόμενος Πευκέστης  παρὰ   τῶν ἐγχωρίων διεδίδου δαψιλῆ τοῖς
[19, 39]   διελθὼν τὴν ἔρημον καὶ πυθόμενος  παρὰ   τῶν ἐγχωρίων σχεδὸν τὴν μὲν
[19, 8]   ὕβρεως καὶ παρανομίας ἀπέσχοντο, ἀλλὰ  παρὰ   τῶν ἐκπεφευγότων τὸν θάνατον ἱκανὴν
[19, 95]   ἡμερῶν. οἱ δ´ Ἄραβες πυθόμενοι  παρὰ   τῶν ἑωρακότων τὸ στρατόπεδον παραχρῆμα
[19, 15]   ταῦτα παρελθόντων αὐτῶν εἰς Σοῦσα  παρὰ   τῶν θησαυροφυλακούντων Εὐμενὴς ἔλαβε χρημάτων
[19, 26]   συνεῖχε τὴν δύναμιν, ὡς δὲ  παρὰ   τῶν κατασκόπων ἐπύθετο τὴν ἀποχώρησιν
[19, 18]   λοιπὴν δύναμιν. Εὐμενὴς δὲ πυθόμενος  παρὰ   τῶν κατασκόπων τὴν ἐπιβολὴν τῶν
[19, 83]   ἐναντίων τὴν ἐπιβολήν· μαθόντες δὲ  παρὰ   τῶν κατασκόπων τὸ γεγονὸς ταχέως
[19, 94]   τὰ πολυτελέστατα τῶν ἀρωμάτων, διαδεχόμενοι  παρὰ   τῶν κομιζόντων ἐκ τῆς Εὐδαίμονος
[19, 32]   ἡμέρᾳ θάψας καὶ παρακατασχὼν τὸν  παρὰ   τῶν πολεμίων ἥκοντα κήρυκα περὶ
[19, 60]   εἰς τὴν Λακωνικὴν καὶ λαβὼν  παρὰ   τῶν Σπαρτιατῶν ἐξουσίαν ξενολογεῖν, στρατιώτας
[19, 20]   τῶν ὑποζυγίων διαχαρισάμενος ἀνεκτήσατο τὴν  παρὰ   τῶν στρατιωτῶν εὔνοιαν. ~Οἱ δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006