Alphabétiquement     [«   »]
ὥρμησεν 5
Ὠρωπὸν 2
Ὡς 27
ὡς 80
ὥς 3
ὡσανεί 1
ὡσαύτως 1
Fréquences     [«    »]
77 ἦν
76 οὖν
79 τῇ
80 ὡς
81 οὐ
84 τῷ
89 ταῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ὡς


Livre, Chap.
[19, 110]   τῶν Ἀγαθοκλέους στρατιωτῶν. ὧν εἰπόντων  ὡς   Ἀγαθοκλῆς εἰς Συρακούσσας ἀποκεχώρηκεν, εἰσῆλθον
[19, 34]   τῶν Ἑλλήνων ἐπετίμων τοῖς νομίμοις  ὡς   ἀγρίοις οὖσι καὶ χαλεποῖς.
[19, 43]   τῶν περὶ τὸν Πευκέστην κατηγόρουν  ὡς   αἰτίων γεγενημένων τῆς τῶν ἱππέων
[19, 0]   συνέθετο καὶ Τύρον ἐξεπολιόρκησε καὶ  ὡς   Ἀλέξανδρος μετέθετο πρὸς Κάσανδρον. κηʹ
[19, 69]   Δημήτριος ἔτι νέος τὴν ἡλικίαν,  ὡς   ἂν γεγονὼς ἔτη δύο πρὸς
[19, 38]   πανταχόθεν εὐφυῆ, σημεῖα θέμενος περιέλαβεν  ὡς   ἂν ἑβδομήκοντα σταδίων περιφέρειαν. διελὼν
[19, 38]   πρώτην φυλακὴν πολλὴν φλόγα ποιεῖν  ὡς   ἂν ἐγρηγορότων ἔτι καὶ πρὸς
[19, 38]   συνέταξε νυκτὸς πῦρ κάειν διαστάντας  ὡς   ἂν εἴκοσι πήχεις καὶ κατὰ
[19, 46]   τῆς Περσίδος, οὔσης τῆς ἀναβάσεως  ὡς   ἂν εἴκοσιν ἡμερῶν εἰς τὸ
[19, 34]   διεδίδου τοῖς οἰκείοις καὶ φίλοις,  ὡς   ἂν εἴποι τις, καταλείπουσα τοῖς
[19, 109]   πρὸς νίκην ἐν τοῖς κινδύνοις,  ὡς   ἂν ἐκ παίδων παρ´ αὐτοῖς
[19, 31]   καὶ τῶν δυνάμεων ἀντιπαραγουσῶν ἀλλήλαις  ὡς   ἂν ἐν τέτταρσι πλέθροις
[19, 48]   ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ἠξιώθη βασιλικῆς  ὡς   ἂν κύριος ὢν ὁμολογουμένως τῆς
[19, 95]   ἔχοντες τὰ περὶ τὰς φυλακάς,  ὡς   ἂν νομίζοντες μὴ πρότερον δύνασθαι
[19, 36]   διακινδυνεύειν, οὐκ ἀξιόμαχος δ´ ἦν  ὡς   ἂν ὀλίγου καταλελειμμένου τοῦ περὶ
[19, 18]   καὶ τὸ μὲν πλάτος εἶχεν  ὡς   ἂν τεσσάρων πλέθρων, ὀξὺς δὲ
[19, 4]   τοῖς δυνάσταις πολλῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν,  ὡς   ἂν τῆς ὀλιγαρχίας κενοινωνηκότων τῆς
[19, 45]   πρῶτος ὀλίγα τοῖς ἀνθρώποις ἐνώχλησεν,  ὡς   ἂν τῆς πόλεως οὔσης νεοκτίστου
[19, 61]   στρατηγοὺς καὶ σατράπας, ὑπόπτως ἔχοντας  ὡς   Ἀντιγόνου καταλῦσαι διεγνωκότος τοὺς ἀπὸ
[19, 64]   ἐτίμησε καὶ πολὺ μᾶλλον προῆγεν  ὡς   ἀρχηγὸν γεγονότα μεγάλου προτερήματος, τὸν
[19, 33]   ἄλλων νομίμων εἴργεσθαι διὰ παντὸς  ὡς   ἀσεβοῦσαν. τούτων δὲ νομοθετηθέντων εἰς
[19, 79]   ἀποστάντες Πτολεμαίου τὴν ἄκραν περιεστρατοπέδευσαν,  ὡς   αὐτίκα μάλα τὴν φρουρὰν ἐκβαλοῦντες,
[19, 26]   ἐπέσχον, τὴν δὲ στρατιὰν διέτασσον,  ὡς   αὐτίκα τῆς παρατάξεως γενησομένης. οἱ
[19, 26]   μισθοφόρων τινὰς χρήμασι πείσας ἐξέπεμψεν  ὡς   αὐτομόλους, συντάξας λέγειν ὅτι διέγνωκεν
[19, 6]   ἐναντιουμένους ταῖς τῶν ἰσχυόντων ἐπιφανείαις.  ὡς   δ´ αὐτῷ πάντ´ ἦν εὐτρεπῆ,
[19, 56]   τῆς Κιλικίας τὴν πορείαν ποιούμενος.  ὡς   δ´ εἰς Μάλον παρεγένετο, διεμέρισε
[19, 91]   οὓς δ´ ἐβιάσατο συστρατεύειν αὐτῷ.  ὡς   δ´ εἰς τὴν Βαβυλωνίαν ἐνέβαλεν,
[19, 84]   προῆγεν καταπληκτικῶς, ὡς οὐδενὸς ὑποστησομένου·  ὡς   δ´ ἐπὶ τὸν σεσιδηρωμένον χάρακα
[19, 80]   ἐφεδρεύων ταῖς τῶν Αἰγυπτίων δυνάμεσιν.  ὡς   δ´ ἤκουσε τὰς τῶν πόλεων
[19, 15]   διώκειν ἐκ ποδὸς πρὶν αὐξηθῆναι,  ὡς   δ´ ἤκουσε τοὺς σατράπας καὶ
[19, 34]   ὕμνον εἰς τὴν ἀρετὴν αὐτῆς.  ὡς   δὲ ἐγγὺς ἐγενήθη τῆς πυρᾶς,
[19, 26]   τοῖς ὅπλοις συνεῖχε τὴν δύναμιν,  ὡς   δὲ παρὰ τῶν κατασκόπων ἐπύθετο
[19, 31]   ἐδόκει πᾶσιν εἶναι τοῖς ἀντιτεταγμένοις.  ὡς   δὲ παράγοντες ἀπέσχον ἀπὸ τῶν
[19, 60]   Σελεύκου τὸν πλοῦν ἐνταῦθα ποιησομένου.  ὡς   δέ ποθ´ ἧκε πλησίον τῶν
[19, 22]   χώραν ταύτην τῶν ἄλλων σατραπειῶν.  ~ὡς   δέ ποθ´ ἧκον εἰς Περσέπολιν
[19, 77]   προῆγεν ἐφ´ Ἑλλησπόντῳ κατὰ τάχος,  ὡς   διαβησόμενος εἰς Μακεδονίαν, ὅπως
[19, 70]   ἐφόρων γνώμης ἀνήχθη ναυσὶν ὀλίγαις,  ὡς   διαίρων ἐπ´ Ἀκράγαντος. ἀπενεχθεὶς δ´
[19, 3]   ἐφ´ οἷς περιαλγὴς γενόμενος αὐτοὺς  ὡς   διεγνωκότας ἐπιθέσθαι τυραννίδι κατηγόρησεν ἐν
[19, 46]   τούτοις μὲν πολλῶν ἀκουόντων ἐπετίμησεν  ὡς   διιστάνουσι τὴν φιλίαν, πρὸς δὲ
[19, 96]   δ´ Ἀντίγονος ἀντέγραψεν αὐτοῖς, προσμαρτυρῶν  ὡς   δικαίως μὲν ἠμύναντο, τῶν δὲ
[19, 55]   αὐτῷ τῶν Χαλδαίων καὶ προλεγόντων  ὡς,   εἰ τὸν Σέλευκον ἐκ τῶν
[19, 33]   γενομένης διὰ νεωτέρων ταῖς ἡλικίαις  ὡς   ἐπὶ πολὺ συνέβαινε διαπίπτειν τὰς
[19, 107]   οὖν κατ´ ὀλίγους τῶν στρατιωτῶν  ὡς   ἐπί τινας χρείας, ἕως ὅτου
[19, 48]   δ´ ὑπακούσασιν ἰδιώταις μεγάλων κακῶν  ὡς   ἐπίπαν αἴτιαι καθίστανται. δ´
[19, 95]   ἐσφάλησαν· ταῖς γὰρ εὐτυχίαις εἴωθεν  ὡς   ἐπίπαν ἀκολουθεῖν ῥᾳθυμία καὶ καταφρόνησις.
[19, 66]   κατασταθεὶς ὑπ´ Ἀντιγόνου στρατηγὸς  ὡς   ἐπύθετο τὴν Ἀλεξάνδρου τοῦ Πολυπέρχοντος
[19, 87]   συνίστατο. παρελθὼν γὰρ εἰς Ἦλιν  ὡς   ἔτι φυλάττων τὴν πρὸς Ἀντίγονον
[19, 25]   γάμου, τὸν δὲ πατέρα λέγειν  ὡς   ἕτοιμος μέν ἐστιν αὐτῷ δοῦναι,
[19, 108]   ἔκταξιν οὐ δυνάμενοι λαβεῖν ἀναστροφήν,  ὡς   ἔτυχε τοῖς πολεμίοις ἀπήντων καὶ
[19, 64]   παρακομισθεὶς εἰς Ἀφροδισιάδα τῆς Κιλικίας,  ὡς   ἤκουσεν ὅτι Θεόδοτος μὲν
[19, 61]   βασιλέα. πρὸς δὲ τούτοις ἔλεγεν  ὡς   Θεσσαλονίκην μὲν βιασάμενος ἔγημεν, φανερῶς
[19, 51]   παρεισπεσόντες εἰς τὴν βασιλικὴν οἰκίαν,  ὡς   ἴδον τὴν Ὀλυμπιάδα, καταιδεσθέντες τὸ
[19, 110]   ἀπεχώρησε. διαδόντος δ´ αὐτοῦ λόγον  ὡς   κατὰ σπουδὴν εἰς Συρακούσσας ἀναζευγνύειν
[19, 73]   τὰς πλησιοχώρους ἐλευθερώσαντες συνέθεντο συμμαχίαν  ὡς   κοινῇ πολεμεῖν τῷ δυνάστῃ· προσελάβοντο
[19, 33]   προνοεῖσθαι τῆς τῶν συνοικούντων ἀσφαλείας  ὡς   κοινῆς οὔσης, ἀλλὰ καὶ πρὸς
[19, 61]   τὴν Μακεδόνων βασιλείαν, ἔτι δὲ  ὡς   Ὀλυνθίους ὄντας πολεμιωτάτους Μακεδόνων κατῴκισεν
[19, 70]   ἀφηγήσασθαι· τοὺς γὰρ πολιτικοὺς ὑπώπτευον  ὡς   ὄντας οἰκείους τυραννίδος, τοὺς δ´
[19, 25]   ἀφηγουμένους. ἐπισημαινομένου δὲ τοῦ πλήθους  ὡς   ὀρθῶς λέγοντος τότε μὲν ἔλυσε
[19, 84]   στῆναι καὶ μὴ καταλιπεῖν αὐτόν,  ὡς   οὐδεὶς προσεῖχε, συναποχωρεῖν ἠναγκάζετο. μέχρι
[19, 84]   μέχρι μέν τινος προῆγεν καταπληκτικῶς,  ὡς   οὐδενὸς ὑποστησομένου· ὡς δ´ ἐπὶ
[19, 48]   ἐπιφανεστάτων Θεσπίου καὶ παρρησίαν ἀγαγόντος  ὡς   οὐχ ὑπακουσομένων Περσῶν ἑτέρῳ, τοῦτον
[19, 65]   Ἀγαθοκλεῖ περὶ τῶν πραχθέντων ἐπετίμησαν  ὡς   παραβαίνοντι τὰς συνθήκας, τοῖς δὲ
[19, 42]   τοῖς σκευοφόροις, ἀπέχουσι τῆς μάχης  ὡς   πέντε σταδίους· εὑρόντες δ´ αὐτὴν
[19, 6]   προεστάναι τῆς τῶν ἑξακοσίων ἑταιρίας,  ὡς   περί τινων κοινῇ συμφερόντων διαλεξόμενος,
[19, 72]   καταγράψαντες ἐστρατοπέδευσαν πλησίον τῶν πολεμίων,  ὡς   περὶ τῶν ὅλων κριθησόμενοι.
[19, 39]   ἀμφότεροι τὸ στρατόπεδον εἰς μάχην,  ὡς   περὶ τῶν ὅλων κρίσεως ἐσομένης.
[19, 88]   ἐπὶ τὰς πόλεις, διακελευσάμενος στρατολογεῖν  ὡς   πλείστους, αὐτὸς δὲ μεθ´ ἧς
[19, 17]   τῆς στρατηγίας μᾶλλον τεύξεσθαι νομίζων  ὡς   πλείστους ἔχων στρατιώτας προσήγαγεν, καθάπερ
[19, 20]   πᾶσαν τὴν Μηδίαν καὶ συνάγειν  ὡς   πλείστους ἱππεῖς τε καὶ πολεμιστὰς
[19, 32]   ἀθυμοῦντας διέγνω τὴν ταχίστην ἀναζευγνύειν  ὡς   πορρωτάτω τῶν πολεμίων. βουλόμενος δ´
[19, 78]   ἀφῆκεν ἀφρουρήτους, ὥστε γενέσθαι φανερὸν  ὡς   πρὸς ἀλήθειαν Ἀντίγονος ἐλευθεροῦν προῄρηται
[19, 46]   ὑποψίας αὐτὸν ἀποστῆσαι, πεῖσαι δ´  ὡς   σατράπην καταλειφθησόμενον ἐλθεῖν εἰς χεῖρας·
[19, 15]   πάντων δὲ διασημαινομένων τὸ ῥηθὲν  ὡς   συμφέρον εἰρημένον συνῆγε καθ´ ἡμέραν
[19, 74]   εἰς τὸν πρὸς Αἰτωλοὺς πόλεμον  ὡς   τάχισθ´ ἧκεν εἰς τὴν Ἀκαρνανίαν
[19, 30]   τὸ λοιπὸν πλῆθος τῶν πεζῶν  ὡς   τάχιστα ἐτρέψατο τοὺς ἀντιτεταγμένους, ἐπεδίωκεν
[19, 60]   βοηθεῖν τῇ παραλίῳ κατὰ τάχος,  ὡς   τοῦ Σελεύκου τὸν πλοῦν ἐνταῦθα
[19, 23]   ἀπέβλεπον πρὸς τὰς Εὐμενοῦς ἐλπίδας,  ὡς   τούτου δυνησομένου καὶ προάγειν διὰ
[19, 31]   τῶν ἐν τῇ μάχῃ πεπτωκότων  ὡς   τριάκοντα σταδίους, μὲν ὥρα
[19, 34]   Κητέως ταφήν, ὑπὲρ τοῦ συναποθανεῖν  ὡς   ὑπὲρ ἀριστίου συμφιλοτιμούμεναι. τῶν δὲ
[19, 110]   Συρακούσσας ἀποκεχώρηκεν, εἰσῆλθον εἰς Γέλαν  ὡς   φίλοι καὶ διαψευσθέντες τῆς ἐλπίδος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006