Alphabétiquement     [«   »]
οὔθ´ 2
οὐκ 62
οὐκέτι 2
οὖν 76
Οὐξίους 1
οὐραγίαν 2
οὐραγίας 1
Fréquences     [«    »]
73 δυνάμεως
73 δύναμιν
72 ὑπὸ
76 οὖν
77 ἦν
79 τῇ
80 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

οὖν


Livre, Chap.
[19, 6]   τούτοις ὑπῆρχον καταλελεγμένοι. ~ὁ δ´  οὖν   Ἀγαθοκλῆς ἐπιθυμητὴς ὢν δυναστείας πολλὰς
[19, 26]   ἔχουσι τῆς νίκης. δ´  οὖν   Ἀντίγονος διὰ ταύτης τῆς ἐπινοίας
[19, 48]   ἐπίπαν αἴτιαι καθίστανται. δ´  οὖν   Ἀντίγονος ὁρῶν τὸν Πευκέστην παρὰ
[19, 21]   συνεχώρησε τοῖς καταβεβηκόσι σατράπαις. ἀναζεύξαντες  οὖν   ἀπὸ τοῦ Πασιτίγριος προῆγον τῆς
[19, 11]   ἔκρινε μείζονος ἀξιῶσαι τιμωρίας. εἰσέπεμψεν  οὖν   αὐτῇ ξίφος καὶ βρόχον καὶ
[19, 62]   βουλευόμενοι τί χρὴ πράττειν. ἔδοξεν  οὖν   αὐτοῖς Πολύκλειτον μετὰ πεντήκοντα νεῶν
[19, 12]   παρέχεσθαι τροφὰς τῷ στρατοπέδῳ. συναγαγόντος  οὖν   αὐτοῦ πλοῖα πανταχόθεν πρὸς τὴν
[19, 84]   προσεῖχε, συναποχωρεῖν ἠναγκάζετο. μέχρι μὲν  οὖν   Γάζης οἱ πολλοὶ τῶν ἱππέων
[19, 98]   παρ´ αὐτοῖς διαλύσασθαι. ~Ὁ μὲν  οὖν   Δημήτριος λαβὼν ὁμήρους καὶ τὰς
[19, 100]   συντόμως ἐπὶ θάλασσαν. μὲν  οὖν   Δημήτριος ὁρμήσας ἐκ Δαμασκοῦ τῆς
[19, 81]   τούτων ὑπῆρχον ἀνίκητοι. δ´  οὖν   Δημήτριος παρακαλέσας τὰ πλήθη τοῖς
[19, 37]   ὁδὸν ἡμερῶν ἕξ. τὸ μὲν  οὖν   διὰ τῆς οἰκουμένης χώρας ὁδοιπορεῖν
[19, 82]   ψιλῶν τοὺς ἱκανούς. Δημήτριος μὲν  οὖν   διεκόσμησε τὴν ἰδίαν δύναμιν τὸν
[19, 43]   ἄλλων ἀναγκαίων σωμάτων. τότε μὲν  οὖν   διελύθησαν οὐδεμίαν συμπεφωνημένην γνώμην βεβαιώσαντες·
[19, 15]   ἑαυτὸν χώρας συνηκολουθηκότας. Εὐμενὴς μὲν  οὖν   ἐν τῇ Σουσιανῇ διατρίβων ἀνελάμβανε
[19, 31]   τῆς μάχης καταστρατοπεδεῦσαι. Εὐμενὴς μὲν  οὖν   ἐπεχείρει ἀναζευγνύειν ἐπὶ τῶν νεκρῶν,
[19, 104]   τοῖς σκύλοις ἐκόσμησεν. ταῦτα μὲν  οὖν   ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν
[19, 55]   σπεύδειν ἐκ ποδῶν ἀπαλλάσσειν. ταῦτ´  οὖν   εὐλαβηθεὶς ἐξεπήδησεν μετὰ πεντήκονθ´ ἱππέων,
[19, 11]   παιδὸς ἐπὶ τὴν βασιλείαν. ἀκούων  οὖν   Εὐρυδίκην ἐν Εὐίοις τῆς Μακεδονίας
[19, 82]   δὲ Πέρσαι πεντακόσιοι. τὸ μὲν  οὖν   εὐώνυμον κέρας οὕτω κατασκευάσας διενοεῖτο
[19, 96]   ἂν δύνηται τρόπον. οὗτος μὲν  οὖν   ἐφ´ ἡμέρας τρεῖς ἀνοδίᾳ πορευόμενος
[19, 87]   ταλάντων ξένους ἐμισθοῦτο. Τελεσφόρος μὲν  οὖν   ζηλοτυπήσας τὴν προαγωγὴν Πτολεμαίου τοῦτον
[19, 26]   τῆς παρατάξεως γενησομένης. οἱ μὲν  οὖν   ἡγεμόνες ἀμφοτέρων τῶν στρατοπέδων τὸν
[19, 53]   καὶ τόπους ἐπικαίρους. τὴν μὲν  οὖν   Θεσσαλίαν ἀσφαλῶς διῆλθεν, τὰς δ´
[19, 97]   παντελῶς, οὐδὲν ὑμᾶς βλάπτοντες. ἀξιοῦμεν  οὖν   καὶ σὲ καὶ τὸν πατέρα
[19, 48]   περὶ τῶν σατραπειῶν. τὴν μὲν  οὖν   Καρμανίαν εἴασεν ἔχειν Τληπόλεμον καὶ
[19, 107]   μεγάλας ἀφορμὰς αὐτῷ παρεχομένην. ἀπέστειλεν  οὖν   κατ´ ὀλίγους τῶν στρατιωτῶν ὡς
[19, 11]   τῆς βασιλείας προστατῆσαι. τὰ μὲν  οὖν   κατὰ Μακεδονίαν τοῦτον τὸν τρόπον
[19, 105]   τινα βασιλείαν δορίκτητον. τὰ μὲν  οὖν   κατὰ τὴν Ἀσίαν καὶ τὴν
[19, 62]   τῆς συμμαχίας προσαγόμενον. τὰ μὲν  οὖν   κατὰ τὸν Ἀντίγονον ἐν τούτοις
[19, 88]   βοήθειαν φέροντες τῷ πατρί. γενομένης  οὖν   μάχης ἰσχυρᾶς ἀνῃρέθησαν πολλοὶ τῶν
[19, 72]   σπεύδοντες λῦσαι τὴν πολιορκίαν· γενομένης  οὖν   μάχης ἰσχυρᾶς πολλοὶ μὲν παρ´
[19, 51]   γυναικείαν προεμένην ἀξίωσιν. Ὀλυμπιὰς μὲν  οὖν,   μέγιστον τῶν καθ´ αὑτὴν ἐσχηκυῖα
[19, 19]   οὐραγίας ἔταξε Πίθωνα. οἱ μὲν  οὖν   μετὰ Νεάρχου προαποσταλέντες ὀλίγας μὲν
[19, 75]   Ἑλλάδα πάλιν πραγμάτων ἀντέχεσθαι. ἀναζεύξας  οὖν   μετὰ τριάκοντα νεῶν εἰς Ὠρεὸν
[19, 95]   πατασκηνοῦν ἐν οἰκίαις. ~Τὰ μὲν  οὖν   νόμιμα τῶν Ἀράβων τοιαῦτ´ εἶναι
[19, 11]   τῶν Ἀλεξάνδρου μετεβάλοντο. Φίλιππος μὲν  οὖν   βασιλεὺς εὐθὺς ἥλω μετὰ
[19, 16]   περὶ μέσας νύκτας. αὐτοὶ μὲν  οὖν   ὀκτὼ τὸν ἀριθμὸν ὄντες, τηρούμενοι
[19, 36]   μάλιστα πιστοὺς ἀπολειφθῆναι. αἱ μὲν  οὖν   Ὀλυμπιάδος ἐλπίδες ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ
[19, 63]   βούλοιντο πρᾶξαι. οἱ μὲν  οὖν   Ὀρχομένιοι τοὺς ἱκέτας βιαίως ἀναστήσαντες
[19, 72]   αὑτὸν μέρος ἀποδεικνύων. οὗτος μὲν  οὖν   οὐ μετασχὼν τοῖς πολίταις τῆς
[19, 80]   τοῖς περὶ τὸν Δημήτριον. συναγαγὼν  οὖν   πανταχόθεν τὰς δυνάμεις ἀνέζευξεν ἀπὸ
[19, 51]   ἀνελεῖν τὴν ταχίστην. οὗτοι μὲν  οὖν   παρεισπεσόντες εἰς τὴν βασιλικὴν οἰκίαν,
[19, 34]   ἀνύδρου σταθμοὺς ἐννέα. οἱ μὲν  οὖν   περὶ Εὐμενῆ καὶ τὸν Ἀντίγονον
[19, 73]   ἰδίας τάξεις διένειμεν. τὰ μὲν  οὖν   περὶ Λυσίμαχον ἐν τούτοις ἦν.
[19, 95]   οἱ πλείους τραυματίαι. Οἱ μὲν  οὖν   περὶ τὸν Ἀθήναιον ἐν ἀρχῇ
[19, 25]   ξύλῳ ῥᾳδίως ἀποκτεῖναι. τὸ παραπλήσιον  οὖν   ποιεῖν καὶ τὸν Ἀντίγονον· μέχρι
[19, 57]   προσεκαλεῖτο εἰς συμμαχίαν. Ἀγησίλαον μὲν  οὖν   πρὸς τοὺς ἐν Κύπρῳ βασιλεῖς,
[19, 48]   ποιῆσαι τὸ προστασσόμενον. τοῦτον μὲν  οὖν   προσδεξάμενος προσεποιεῖτο τιμᾶν ἐν τοῖς
[19, 78]   περὶ τῶν ὅλων. δ´  οὖν   Πτολεμαῖος ἐκπολιορκήσας Ὠρωπὸν παρέδωκε τοῖς
[19, 43]   τί χρὴ πράττειν. οἱ μὲν  οὖν   σατράπαι τὴν ταχίστην ἔφησαν δεῖν
[19, 56]   οἰκείους χρόνους ἐπιβαλώμεθα. ~Ὁ δ´  οὖν   Σέλευκος διασωθεὶς εἰς τὴν Αἴγυπτον
[19, 34]   ἐντροπὴν καὶ τιμήν. οἱ δ´  οὖν   στρατηγοὶ διὰ τῶν μαιεύεσθαι δυναμένων
[19, 68]   παραδοῦναι σφᾶς αὐτούς. τὰ μὲν  οὖν   συμβάντα περὶ τοὺς ἀποσταλέντας ὑπὸ
[19, 93]   καθάπερ καὶ πρότερον Περδίκκᾳ. πάντες  οὖν   συνεβούλευον μὴ διακινδυνεύειν πρὸς δύναμιν
[19, 1]   τῇ γραφῇ χρόνους. ἐν μὲν  οὖν   ταῖς προειρημέναις ὀκτωκαίδεκα βίβλοις ἀνεγράψαμεν
[19, 13]   ὑπὸ τῆς πλήμης. ἐκείνην μὲν  οὖν   τὴν ἡμέραν ἔμειναν ἐφ´ ἡσυχίας,
[19, 83]   τὰς ἑκατέρων προθυμίας. κατὰ μὲν  οὖν   τὴν πρώτην ἔφοδον τοῖς ξυστοῖς
[19, 75]   τοῖς περὶ Ἀντίγονον. αὗται μὲν  οὖν   τῆς Καρίας οὖσαι τοῦτον τὸν
[19, 50]   καὶ τὴν Ἀμφίπολιν. μὲν  οὖν   τῆς Πέλλης κυριεύων Μόνιμος ἀκούσας
[19, 82]   εἰς τὴν μάχην. ~Ἐπὶ μὲν  οὖν   τὸ λαιὸν κέρας ἔταξε, καθ´
[19, 26]   ἀντείχετο τῆς αὐτῆς προαιρέσεως. παραγγείλας  οὖν   τοῖς στρατιώταις ἀναζευγνύειν, προῆγε σύντονον
[19, 62]   ποιεῖν τὸ προστασσόμενον. Μυρμιδόνα μὲν  οὖν   τὸν Ἀθηναῖον ἀπέστειλε μετὰ στρατιωτῶν
[19, 53]   κατακλυσμὸν ἐκπεσεῖν καὶ διασπαρῆναι. τοὺς  οὖν   τότε κατοικήσαντας ὕστερον Ἐγχελεῖς καταπολεμήσαντες
[19, 40]   ὅλων κρίσεως ἐσομένης. ~Ἀντίγονος μὲν  οὖν   τοὺς ἱππεῖς ἐπὶ τὰ κέρατα
[19, 91]   περιστάσει τοὺς συγκινδυνεύοντας. Σέλευκος μὲν  οὖν   τοῦτον τὸν τρόπον ἀνεκτήσατο τὴν
[19, 54]   ἔτι δ´ Ἰταλίας. Θηβαῖοι μὲν  οὖν   τοῦτον τὸν τρόπον ἐκομίσαντο τὴν
[19, 4]   εἰς τὸν χάρακα. ἐνταῦθα μὲν  οὖν   τοῦτον τὸν τρόπον καταστρατηγήσας τοὺς
[19, 106]   ἐνεργέστερον ἅψασθαι τοῦ πολέμου. εὐθὺς  οὖν   τριήρεις μὲν κατήρτησαν τριάκοντα πρὸς
[19, 42]   ἦν παρηγγελκὼς φυγομαχεῖν. μὲν  οὖν   τῶν ἱππέων μάχη τοιοῦτον ἔσχε
[19, 84]   ἐκκομίσαι βουλόμενοι τὰς ἀποσκευάς. ἀνοιχθεισῶν  οὖν   τῶν πυλῶν καὶ πλήθους ὑποζυγίων
[19, 101]   παντοίους συνίσταντο κινδύνους. οἱ μὲν  οὖν   τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι μέρος τῆς
[19, 17]   περὶ τοῦ σώματος κινδυνεῦσαι. ἀγωνιῶν  οὖν   ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ τῆς στρατηγίας
[19, 26]   ἔχων καὶ χαράδρας δυσεξόδους. σπεύδων  οὖν   φθάσαι τοὺς πολεμίους τὸ ὅμοιον
[19, 104]   κέρατα διειληφότες. ἐφ´ ἱκανὸν μὲν  οὖν   χρόνον ἰσόρροπος ἦν κίνδυνος,
[19, 64]   ὀλίγας ἡμέρας τελευτῆσαι. Πολύκλειτος μὲν  οὖν   χωρὶς κινδύνων τηλικαῦτα πλεονεκτήσας ἀπέπλευσεν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006