Alphabétiquement     [«   »]
τιτρωσκόντων 1
Τληπόλεμον 1
Τληπόλεμος 1
τὸ 313
τό 3
τόδε 1
τοιάδε 1
Fréquences     [«    »]
301 περὶ
265 πρὸς
292 τοῖς
313 τὸ
369 δ´
400 τὸν
416 εἰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

τὸ


Livre, Chap.
[19, 29]   ἄκρου δὲ τοῦ κέρατος ἦν  τὸ   ἄγημα τῶν ἱππέων τριακοσίων, μεθ´
[19, 27]   αὐτῷ τὴν φάλαγγα. ταύτης δὲ  τὸ   ἄκρον ἐπεῖχον οἱ ξένοι, πλείους
[19, 55]   οὐ μετρίως ἐκινήθη τότε, καταπλαγεὶς  τὸ   ἀξίωμα τῶν ἀνδρῶν· μεγάλη γάρ
[19, 96]   τὰ περὶ ἑαυτοὺς προσηκόντως ἐκαραδόκουν  τὸ   ἀποβησόμενον. δ´ Ἀντίγονος φιλοποιησάμενος
[19, 45]   Διονύσιον τόπος ἐπεπλήρωτο, πρὸς δὲ  τὸ   Ἀσκληπιεῖον ἤδη τοῦ λιμνάζοντος τόπου
[19, 53]   τοῦ τόπου καὶ τότε πρῶτον  τὸ   ἄστυ κτισάντων, καθάπερ καὶ
[19, 108]   δὲ φανεροῦ παρ´ ὁποτέροις γενήσεται  τὸ   ἀτύχημα, συνέβαινε δεισιδαιμονεῖν τὰ στρατόπεδα
[19, 14]   τῶν ἄνω σατραπῶν συνηθροικότων εἰς  τὸ   αὐτὸ τὰ στρατόπεδα παρῆσαν οἱ
[19, 45]   μὲν τῶν οἰκιῶν συμπίπτειν διὰ  τὸ   βάρος, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ
[19, 46]   ὡς ἂν εἴκοσιν ἡμερῶν εἰς  τὸ   βασίλειον, καλεῖται Περσέπολις. ~Τοῦ
[19, 21]   προῆγον τῆς Περσίδος εἰς Περσέπολιν  τὸ   βασίλειον, οὔσης τῆς ὁδοιπορίας ἡμερῶν
[19, 22]   δέ ποθ´ ἧκον εἰς Περσέπολιν  τὸ   βασίλειον, Πευκέστης μέν, ὢν ταύτης
[19, 18]   τῆς δυνάμεως ἧκεν εἰς Σοῦσα  τὸ   βασίλειον, Σέλευκον μὲν ἀπέδειξε τῆς
[19, 6]   ἀφορμὰς ἔσχεν εἰς τὸ συντελέσαι  τὸ   βουλευθέν. οὐ μόνον γὰρ στρατηγὸς
[19, 84]   τιτρωσκόντων περιώδυνα γινόμενα ἐποίει θόρυβον.  τὸ   γὰρ γένος τοῦτο κατὰ μὲν
[19, 84]   τολμᾶν προσάγειν τῶν εἰκῇ διωκόντων·  τὸ   γὰρ πεδίον εὐρύχωρον ὂν καὶ
[19, 81]   ἔγκλημα πρὸς ἕνα καιρὸν ἀθροίζηται·  τὸ   γὰρ πλῆθος ἀεὶ δυσάρεστον ἐπὶ
[19, 103]   οἱ προεστῶτες τῆς φρουρᾶς αἰσθόμενοι  τὸ   γεγονὸς αὐτόν τε τὸν Μυμφόδωρον
[19, 100]   ἀπογνῶναι τὰς προσόδους ταύτας διὰ  τὸ   γεγονὸς παράπτωμα καὶ διὰ τὸ
[19, 83]   μαθόντες δὲ παρὰ τῶν κατασκόπων  τὸ   γεγονὸς ταχέως ἐξέταξαν τὴν δύναμιν
[19, 71]   τῆς πατρίδος οὔτε τῆς περὶ  τὸ   γένος ἐπιφανείας ἀξίαν διεπράξατο, τοὐναντίον
[19, 50]   φίλους σώζειν. αὐτομόλου δέ τινος  τὸ   γινόμενον ἀπαγγείλαντος τοῖς πολεμίοις
[19, 42]   ῥᾳδίως συνορᾶν ἐξ ὀλίγου διαστήματος  τὸ   γινόμενον. δὴ κατανοήσας Ἀντίγονος
[19, 37]   ἐκ τῶν μετεώρων κατανοήσαντες ἀπαγγείλωσι  τὸ   γινόμενον τοῖς πολεμίοις· ἦν γὰρ
[19, 27]   ξένοι, πλείους ὄντες τῶν ἑξακισχιλίων,  τὸ   δ´ ἑξῆς οἱ καθωπλισμένοι μὲν
[19, 29]   κέρας, μάλιστα ἐπίστευεν, προεβάλετο,  τὸ   δ´ ἕτερον ὑπεστείλατο, διεγνωκὼς
[19, 9]   τὸ μὲν χλαμύδιον αὑτοῦ περιέσπασε,  τὸ   δ´ ἱμάτιον μεταλαβὼν ἀπῄει, τῶν
[19, 58]   ὀκτακισχιλίων, κατακομιζόντων δὲ ζευγῶν χιλίων.  τὸ   δ´ ὄρος τοῦτο παρήκει μὲν
[19, 98]   τῷ δὲ πλάτει περὶ ἑξήκοντα.  τὸ   δ´ ὕδωρ ἔχει διάπικρον καὶ
[19, 103]   κεχρῆσθαι μηδ´ ὁτιοῦν ἀδικοῦσι ταχὺ  τὸ   δαιμόνιον αὐτοῖς ἐπεσήμαινεν· εὐθὺ γὰρ
[19, 105]   κατασφάξαι καὶ κρύψαι τὰ σώματα,  τὸ   δὲ γεγονὸς μηδενὶ τῶν ἄλλων
[19, 40]   μὲν εὐώνυμον μέρος Πίθωνι παρέδωκε,  τὸ   δὲ δεξιὸν τῷ υἱῷ Δημητρίῳ,
[19, 98]   τὸ μὲν μεῖζον καλοῦσι ταῦρον,  τὸ   δὲ ἔλασσον μόσχον. ἐπιπλεούσης δὲ
[19, 80]   βέλη καὶ τὴν ἄλλην παρασκευήν,  τὸ   δὲ καθωπλισμένον καὶ πρὸς μάχην
[19, 101]   συμμαχίσι πόλεσι παρείχοντο τὴν ἀσφάλειαν.  τὸ   δὲ λοιπὸν στρατόπεδον ἀναλαβὼν Κόιντος
[19, 8]   τὸν φόβον ἀπρονοήτως ἁλλόμενοι κατεκρημνίσθησαν.  τὸ   δὲ πλῆθος ἦν τῶν ἐκπεσόντων
[19, 23]   τῶν ἄλλων στρατιωτῶν τοῖς πλείστοις,  τὸ   δὲ στρατόπεδον ἅπαν μετετέθη ταῖς
[19, 20]   εἰς τὴν οἰκουμένην τῆς Μηδίας.  ~τὸ   δὲ στρατόπεδον διὰ τὴν συνέχειαν
[19, 34]   ὀλίγον ἀεὶ καθ´ ὑπέρθεσιν μειζόνων.  τὸ   δὲ τελευταῖον ἀσπασαμένη τοὺς οἰκείους
[19, 30]   μὲν χρόνον φαλαγγομαχεῖν πρὸς ἀλλήλους,  τὸ   δὲ τελευταῖον πολλῶν πεσόντων παρ´
[19, 76]   καὶ συχνοὶ παρ´ ἀμφοτέροις ἔπεσον.  τὸ   δὲ τέλος οἱ Ῥωμαῖοι βιασάμενοι
[19, 42]   τύχῃ καὶ φυγεῖν αἰσχρὸν διέλαβεν,  τὸ   δὲ τηροῦντα τὴν δεδομένην ὑπὸ
[19, 37]   εἶναι καὶ τοῖς πολεμίοις εὐθεώρητον,  τὸ   δὲ τολμῆσαι διὰ τῆς ἐρήμου
[19, 73]   πολιορκίας ἀπέλιπεν τοὺς ἱκανοὺς στρατιώτας,  τὸ   δὲ χράτιστον τῆς δυνάμεως ἀναλαβὼν
[19, 95]   ἔτι δὲ τέκνα καὶ γυναῖκας.  τὸ   δὲ χωρίον ὑπῆρχεν ὀχυρὸν μὲν
[19, 45]   ἀθροιζομένου πᾶς μὲν περὶ  τὸ   δεῖγμα καὶ Διονύσιον τόπος ἐπεπλήρωτο,
[19, 83]   προετρέποντο τοὺς ὑποτεταγμένους εὐρώστως ὑπομένειν  τὸ   δεινόν, οἵ τ´ ἐπὶ τῶν
[19, 71]   φυγάδων, πολλάκις δυνάμεων ἀφηγησάμενον, ἐπὶ  τὸ   δεῖπνον παραλαβὼν ἐδολοφόνησεν, ἐγκαλέσαι μὲν
[19, 82]   μισθοφόροι δ´ ὀκτακισχίλιοι. ἐπὶ δὲ  τὸ   δεξιὸν κέρας ἔταξε τοὺς λοιποὺς
[19, 83]   ταχέως ἐξέταξαν τὴν δύναμιν ὅπως  τὸ   δεξιὸν κέρας ἰσχὺν ἔχον καὶ
[19, 83]   τοῦτον δὲ τὸν τρόπον ὀχυρωσάμενοι  τὸ   δεξιὸν κέρας καὶ τὴν ἄλλην
[19, 40]   ψιλῶν τοὺς ἱκανούς. ἐπὶ δὲ  τὸ   δεξιὸν κέρας τάξας τῶν ἱππέων
[19, 66]   τὸ τέταρτον καὶ Κόιντος Πόπλιος  τὸ   δεύτερον. ἐπὶ δὲ τούτων Ἀριστόδημος
[19, 53]   πρῶτοι Θήβης ἕδος ἔκτισαν ἑπταπύλοιο»  τὸ   δεύτερον οἱ κατοικήσαντες τὸν τόπον
[19, 102]   πόλεμον ἐκφέρειν τοῖς Καρχηδονίοις πᾶν  τὸ   διακείμενον ἀλλοτρίως κατὰ τὴν Σικελίαν
[19, 78]   τοῖς βουλομένοις ἔχειν ὁρμητήριον πρὸς  τὸ   διαπολεμεῖν περὶ τῶν ὅλων.
[19, 61]   ῥηθέντα διαπέστειλε πανταχῇ τοὺς κομιοῦντας  τὸ   δόγμα· τοὺς μὲν γὰρ Ἕλληνας
[19, 17]   εἰς τὸ τέρμα τῆς σατραπείας  τὸ   δοθὲν παραδοθῇ. ~Τῶν δὲ περὶ
[19, 45]   ἐπληροῦτο, τῶν μὲν ὀχετῶν διὰ  τὸ   δοκεῖν παρεληλυθέναι τὸν χειμῶνα κατημελημένων,
[19, 91]   καὶ προστιθέμενοι πᾶν ἔφασαν αὐτῷ  τὸ   δοκοῦν συμπράξειν· τετραετῆ γὰρ χρόνον
[19, 38]   ζητούντων μαθεῖν τί ποτ´ ἔσται  τὸ   δυνάμενον κωλῦσαι προάγειν τοὺς ἐναντίους,
[19, 52]   ἐτύγχανεν οἰκείως ἔχων πρὸς τοῦτο  τὸ   ἔθνος. ~Κάσανδρος δὲ συστησάμενος ἱκανὴν
[19, 94]   τῶν καλουμένων Ναβαταίων. κρίνας γὰρ  τὸ   ἔθνος τοῦτο τῶν ἑαυτοῦ πραγμάτων
[19, 14]   τούτου νομίζοντα κατὰ πάνθ´ ἕξειν  τὸ   ἔθνος ὑπήκοον. εἶχε δὲ τότε
[19, 1]   Πεισιστράτου τυραννίδος προλέγων ἔθηκε τόδε  τὸ   ἐλεγεῖον ἀνδρῶν ἐκ μεγάλων πόλις
[19, 28]   ἐπ´ ἄκρου δὲ τοῦ κέρατος  τὸ   Εὐμενοῦς ἄγημα, τοὺς ἴσους ἔχον
[19, 18]   τὴν ἐπιβολὴν τῶν πολεμίων, διαβὰς  τὸ   ζεῦγμα τοῦ Τίγριδος μετὰ στρατιωτῶν
[19, 37]   δόντες δρομάδας καμήλους· διατείνει γὰρ  τὸ   ζῷον τοῦτο σταδίους οὐ πολὺ
[19, 45]   πλοῖα συνέφυγον, οἱ δ´ ἐπὶ  τὸ   θέατρον ἀνέδραμον, τινὲς δὲ τῶν
[19, 87]   πόλιν κατεδουλώσατο. ἐσύλησεν δὲ καὶ  τὸ   ἱερὸν τὸ κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν
[19, 72]   ἐλπίζων, ἀλλ´ ἀήττητον τὴν πατρίδα  τὸ   καθ´ αὑτὸν μέρος ἀποδεικνύων. οὗτος
[19, 37]   οἰκουμένης χώρας ὁδοιπορεῖν ἀπεδοκίμασε διὰ  τὸ   καὶ μακρὰν εἶναι καὶ τοῖς
[19, 32]   τοῦ μὲν διώκειν ἀπέστη διὰ  τὸ   καὶ τοὺς ἰδίους στρατιώτας ἐν
[19, 94]   ἀπὸ τῶν δένδρων μέλι πολὺ  τὸ   καλούμενον ἄγριον, χρῶνται ποτῷ
[19, 98]   τούτους ἐν αὐλῶνί τινι καὶ  τὸ   καλούμενον βάλσαμον, ἐξ οὗ πρόσοδον
[19, 64]   Ἀντιγόνου. αὐτὸς δὲ παρῆλθεν ἐπὶ  τὸ   καλούμενον Ἔκρηγμα κἀκεῖ συνελθὼν εἰς
[19, 73]   ἔχων οὐκ ὀλίγους στρατιώτας περὶ  τὸ   καλούμενον Ἱερὸν κατεστρατοπέδευσεν. ἐφ´ οἷς
[19, 87]   ἐσύλησεν δὲ καὶ τὸ ἱερὸν  τὸ   κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν καὶ συναγαγὼν
[19, 109]   πολλοὶ τῶν φευγόντων διά τε  τὸ   καῦμα καὶ τὴν ἐκ τῆς
[19, 56]   τε καὶ Λυσίμαχον. ὧν ταχὺ  τὸ   κελευσθὲν συντελεσάντων ἀρχὴ διαφορᾶς ἐφύετο
[19, 83]   περὶ Πτολεμαῖον καὶ Σέλευκον περιιππευσάντων  τὸ   κέρας καὶ βιαιότερον ἐπενεχθέντων ὀρθαῖς
[19, 30]   οὐκ ἀσφαλὲς ἐνόμιζον, περιιππεύσαντες δὲ  τὸ   κέρας καὶ πλαγίοις ἐμβαλόντες πυκνοῖς
[19, 29]   αὐτοῖς Ταραντίνων ἑκατόν. παρὰ δὲ  τὸ   κέρας πᾶν ἐξέταξε τοὺς κρατίστους
[19, 30]   παραγγείλῃ. Εὐμενὴς δ´ ὁρῶν πιεζούμενον  τὸ   κέρας τῷ πλήθει τῶν ἀφιπποτοξοτῶν
[19, 42]   πολεμίων. οἱ δὲ πεμφθέντες περιιππεύσαντες  τὸ   κέρας τῶν ἐναντίων καὶ λαθόντες
[19, 7]   μισουμένων, ἔχοντες ἐξουσίαν διατιθέναι πᾶν  τὸ   κεχαρισμένον τῷ θυμῷ· οἱ δὲ
[19, 39]   κυριεύσειν καὶ τῶν πολεμίων παρελεῖσθαι  τὸ   κράτιστον μέρος τῆς δυνάμεως.
[19, 13]   τριακόσια τὸν ἀριθμὸν ὄντα, διεβίβασαν  τὸ   κράτιστον τῆς δυνάμεως οὐδενὸς παρενοχλοῦντος
[19, 40]   ἱππέων, καὶ αὐτὸς ἀντετάξατο, ἐπὶ  τὸ   λαιὸν κέρας ἐπιστήσας τοὺς ἀρίστους·
[19, 82]   τὴν μάχην. ~Ἐπὶ μὲν οὖν  τὸ   λαιὸν κέρας ἔταξε, καθ´
[19, 30]   ἀφιπποτοξοτῶν μετεπέμψατο παρ´ Εὐδάμου τοῦ  τὸ   λαιὸν κέρας ἔχοντος τοὺς ἐλαφροτάτους
[19, 27]   τοῦτον δὲ τὸν τρόπον ὀχυρωσάμενος  τὸ   λαιὸν κέρας συνῆψεν αὐτῷ τὴν
[19, 105]   οὐδενὸς τοῦ διαδεξομένου τὴν ἀρχὴν  τὸ   λοιπὸν ἕκαστος τῶν κρατούντων ἐθνῶν
[19, 30]   ἀργυράσπιδες οἱ παρ´ Εὐμενεῖ καὶ  τὸ   λοιπὸν πλῆθος τῶν πεζῶν ὡς
[19, 9]   μὲν ἐχειροτονήθη στρατηγὸς αὐτοκράτωρ καὶ  τὸ   λοιπὸν φανερῶς ἐδυνάστευε καὶ τῆς
[19, 45]   μεγάλων ὄμβρων καὶ χαλάζης ἀπίστου  τὸ   μέγεθος· μνααῖαι γὰρ ἔπιπτον, ἔστι
[19, 66]   τινα τὴν ἡσυχίαν ἦγον, καταπεπληγμένοι  τὸ   μέγεθος τῆς συμφορᾶς, ἅμα δὲ
[19, 5]   ἑαυτῷ μάλιστα ἐοικότα καὶ κατὰ  τὸ   μέγεθος τοῦ σώματος καὶ κατὰ
[19, 57]   τοῖς ἀξιώμασιν ἄνδρας καὶ συλλογιζόμενος  τὸ   μέγεθος τοῦ φυομένου πολέμου τά
[19, 56]   αὐτὸν φοβερὸν εἶναι καὶ διὰ  τὸ   μέγεθος τῶν δυνάμεων καὶ διὰ
[19, 19]   δὲ τῆς ὁδοιπορίας ἐμπύρου διὰ  τὸ   μέγεθος τῶν καυμάτων διεφθάρη τε
[19, 3]   στρατείας μὲν ἦν πολύσεμνος διὰ  τὸ   μέγεθος τῶν ὅπλων· ἐπετήδευσε γὰρ
[19, 94]   ποιοῦντες τὸ τελευταῖον τηλικοῦτ´ ἀποτελοῦσι  τὸ   μέγεθος ὥστε γίνεσθαι πλευρὰν ἑκάστην
[19, 3]   ταῖς ἐξοπλασίαις φορεῖν πανοπλίαν τηλικαύτην  τὸ   μέγεθος ὥστε μηδένα τῶν ἄλλων
[19, 45]   συνήργησε δὲ τοῖς κινδυνεύουσι καὶ  τὸ   μεθ´ ἡμέραν γενέσθαι τὸν κατακλυσμόν·
[19, 39]   δυνάμεως. δ´ Εὐμενὴς καταστοχασάμενος  τὸ   μέλλον ἀπέστειλεν ἐπὶ τὴν βοήθειαν
[19, 84]   τῶν περὶ Πτολεμαῖον συνετῶς προεωραμένων  τὸ   μέλλον ἐκ τοῦ χάρακος τῆς
[19, 108]   διώξοντες. δ´ Ἀγαθοκλῆς προϊδόμενος  τὸ   μέλλον ἔσεσθαι παρὰ τὸν ποταμὸν
[19, 24]   δὲ αὐτοῦ περὶ τούτων πρὸς  τὸ   μέλλον στρατηγοῦντος ἧκόν τινες ἐκ
[19, 38]   δὲ προδοσίαν γεγενῆσθαι καὶ προακηκοότας  τὸ   μέλλον τοὺς πολεμίους ἠθροῖσθαι, τὸ
[19, 23]   νοῦς τῶν γεγραμμένων ὅτι  τὸ   μὲν Ἀλεξάνδρου παιδίον Ὀλυμπιὰς παραλαβοῦσα
[19, 4]   οἱ προσβοηθήσαντες ἐκ τῆς Γέλας  τὸ   μὲν ἀληθὲς διὰ τὸ σκότος
[19, 29]   πολεμίους, λοξὴν ποιήσας τὴν τάξιν·  τὸ   μὲν γὰρ δεξιὸν κέρας,
[19, 30]   ἐπειρῶντο χρήσασθαι τοῖς ἰδίοις προτερήμασι.  τὸ   μὲν γὰρ κατὰ στόμα διακινδυνεύειν
[19, 42]   ἀπολειφθεὶς ἐπ´ ἄκρου τοῦ κέρατος  τὸ   μὲν εἶξαι τῇ τύχῃ καὶ
[19, 38]   τὸ μέλλον τοὺς πολεμίους ἠθροῖσθαι,  τὸ   μὲν ἐπ´ εὐθείας προάγειν ἀπέγνωσαν,
[19, 29]   ἄνω κατοικούντων Θρᾳκῶν ὀκτακοσίους. καὶ  τὸ   μὲν εὐώνυμον κέρας ὑπὸ τούτων
[19, 40]   ἱππεῖς ἐπὶ τὰ κέρατα διελόμενος  τὸ   μὲν εὐώνυμον μέρος Πίθωνι παρέδωκε,
[19, 80]   δὲ μισθοφόροι, Αἰγυπτίων δὲ πλῆθος,  τὸ   μὲν κομίζον βέλη καὶ τὴν
[19, 98]   δὴ συνήθως οἱ περιοικοῦντες βάρβαροι  τὸ   μὲν μεῖζον καλοῦσι ταῦρον, τὸ
[19, 2]   παρακατέστησεν. διελθουσῶν δέ τινων ἡμερῶν  τὸ   μὲν οὐκ ἀπέθνησκεν, οἱ τεταγμένοι
[19, 37]   ἀλλήλων ἀπέχειν ὁδὸν ἡμερῶν ἕξ.  τὸ   μὲν οὖν διὰ τῆς οἰκουμένης
[19, 82]   χίλιοι, σφενδονῆται δὲ Πέρσαι πεντακόσιοι.  τὸ   μὲν οὖν εὐώνυμον κέρας οὕτω
[19, 18]   Εὐμενοῦς στρατοπεδείας σταδίους ὀγδοήκοντα καὶ  τὸ   μὲν πλάτος εἶχεν ὡς ἂν
[19, 84]   ἐπὶ τὸν σεσιδηρωμένον χάρακα κατήντησε,  τὸ   μὲν πλῆθος τῶν ἀκοντιστῶν καὶ
[19, 64]   φρουρουμένην ὑπὸ Πολυπέρχοντος τὴν πόλιν  τὸ   μὲν πολιορκεῖν αὐτὴν ἐπὶ τοῦ
[19, 102]   τῶν κρατούντων. δ´ Ἀγαθοκλῆς  τὸ   μὲν πρῶτον ἀνέζευξεν ἐπ´ Ἀκράγαντος,
[19, 14]   ἐξήλασαν ἐκ τῆς Παρθυαίας. κἀκεῖνος  τὸ   μὲν πρῶτον ἀνεχώρησεν εἰς Μηδίαν,
[19, 39]   δ´ ἐπὶ τῶν ἐλεφάντων ἐφεστηκότες  τὸ   μὲν πρῶτον ἀντεῖχον καὶ διεκαρτέρουν
[19, 50]   τὴν πόλιν· δ´ Ἀριστόνους  τὸ   μὲν πρῶτον ἀντέχεσθαι τῶν πραγμάτων
[19, 71]   οἱ λοιποὶ διετέθησαν ἀλλοτρίως καὶ  τὸ   μὲν πρῶτον ἀπέστησαν αὐτὸν τῆς
[19, 3]   διετέθη πρὸς τὸν Ἀγαθοκλέα καὶ  τὸ   μὲν πρῶτον δαψιλῶς ἅπαντα χορηγῶν
[19, 15]   δὲ παραχειμάσας ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ  τὸ   μὲν πρῶτον διενοήθη τοὺς περὶ
[19, 11]   Εὐρυδίκην καὶ τὸν ἄνδρα Φίλιππον  τὸ   μὲν πρῶτον εἰς φυλακὴν καταθεμένη
[19, 3]   τεταγμένος ἐπὶ χιλιαρχικῆς ἡγεμονίας, ὃς  τὸ   μὲν πρῶτον ἐν ταῖς πρὸς
[19, 83]   Ἀντεπαγόντων δὲ καὶ τῶν ἐναντίων  τὸ   μὲν πρῶτον ἐπ´ ἄκρων τῶν
[19, 74]   τὴν Ἀκαρνανίαν μετὰ τῆς δυνάμεως,  τὸ   μὲν πρῶτον ἐπεχείρει λεηλατεῖν τὴν
[19, 110]   τοῦ καιροῦ. δ´ Ἀμίλκας  τὸ   μὲν πρῶτον ἐπεχείρει πολιορκεῖν τὴν
[19, 76]   τῆς Καπύης καταστρατοπεδευσάντων οἱ Καμπανοὶ  τὸ   μὲν πρῶτον ἐπεχείρουν ἀγωνίζεσθαι, μετὰ
[19, 83]   περὶ τὸν Πτολεμαῖον καὶ Σέλευκον  τὸ   μὲν πρῶτον ἔταξαν ἰσχυρὰν τὴν
[19, 9]   τῶν ὅλων ἐπιμέλειαν. δὲ  τὸ   μὲν πρῶτον ἡσυχίαν εἶχεν, εἶτα
[19, 4]   ἀλλοτρίως ἔχων τὰ πρὸς αὐτοὺς  τὸ   μὲν πρῶτον κατέμενεν ἐν Ἰταλίᾳ
[19, 63]   οἰκοδομίας παρῆλθεν εἰς Πελοπόννησον· καὶ  τὸ   μὲν πρῶτον Κεγχρεὰς ἐκπολιορκήσας ἐδῄωσε
[19, 78]   τῆς πόλεως. οἱ δ´ Ἀθηναῖοι  τὸ   μὲν πρῶτον λάθρᾳ διεπέμποντο πρὸς
[19, 71]   Ἀκράγαντα παρέλαβε τὴν στρατηγίαν καὶ  τὸ   μὲν πρῶτον μετεωρήσας τὰ πλήθη
[19, 17]   μεταπέμψασθαι τοξότας μυρίους. δὲ  τὸ   μὲν πρῶτον οὐ προσεῖχεν αὐτοῖς,
[19, 48]   τοῖς Πέρσαις μεγάλης ἀποδοχῆς τυγχάνοντα  τὸ   μὲν πρῶτον παρείλετο τὴν σατραπείαν
[19, 47]   συνήθων, εἰς ὀκτακοσίους ἱππεῖς. καὶ  τὸ   μὲν πρῶτον τὴν χώραν ἐλεηλάτουν
[19, 53]   ἐπ´ ἔτη σχεδὸν ὀκτακόσια καὶ  τὸ   μὲν πρῶτον τῶν Θηβαίων τοῦ
[19, 69]   τὴν ἄλλην δύναμιν ἀνέλαβε καὶ  τὸ   μὲν πρῶτον ὑπερβάλλων τὸν Ταῦρον
[19, 102]   μετὰ δυνάμεως προσεδέξαντο. δὲ  τὸ   μὲν πρῶτον φιλανθρώπως αὐτοῖς προσεφέρετο
[19, 63]   τὸ συνηθροισμένον πλῆθος τῶν ξένων  τὸ   μὲν πρώτων ἐπεχείρησεν ἀφιστάναι τὸν
[19, 9]   ὢν πᾶσι. καὶ ταῦτα λέγων  τὸ   μὲν χλαμύδιον αὑτοῦ περιέσπασε, τὸ
[19, 29]   ποιήσειν ἄπρακτον τῶν ἐναντίων τοῦτο  τὸ   μέρος μάλιστα ἐπίστευον. ἔστησε
[19, 89]   τῶν ἰδίων ἧτταν, ἀγνοῶν δὲ  τὸ   μετὰ ταῦτα γεγονὸς εὐτύχημα κατὰ
[19, 86]   τὴν γενομένην λοιδορίαν καὶ διὰ  τὸ   μὴ βεβουλῆσθαι τὴν Τύρον παραδοῦναι·
[19, 81]   τῶν αὐτῶν μένον καὶ πᾶν  τὸ   μὴ πλεονάζον κεχαρισμένην ἔχει τὴν
[19, 45]   τῆς πόλεως· πρὸς δὲ τούτοις  τὸ   μὴ πλινθίνας εἶναι τὰς οἰκίας,
[19, 8]   παθόντων ἔλεον, ἔπειτα καὶ διὰ  τὸ   μηθένα τῶν ἀναγινωσκόντων ἐπιζητεῖν ἀκοῦσαι
[19, 17]   προσδεομένης δὲ τῆς φυλακῆς διὰ  τὸ   μῆκος στρατιωτῶν οὐκ ὀλίγων οἱ
[19, 26]   σπεύδων οὖν φθάσαι τοὺς πολεμίους  τὸ   ὅμοιον ἔπραξε. τῶν μὲν μισθοφόρων
[19, 2]   μήτηρ νυκτὸς παρελθοῦσα λάθρᾳ  τὸ   παιδίον ἀνείλετο καὶ πρὸς αὑτὴν
[19, 2]   δὴ πυθόμενος καὶ φοβηθεὶς ἐξέθηκε  τὸ   παιδίον δημοσίᾳ καὶ τοὺς τηρήσοντας
[19, 73]   καὶ Σκυθῶν τοὺς ὁμοροῦντας, ὥστε  τὸ   πᾶν εἶναι σύστημα βάρος ἔχον
[19, 53]   τινὲς μὲν Σπαρτὸν προσηγόρευσαν διὰ  τὸ   πανταχόθεν συναχθῆναι, τινὲς δὲ Θηβαγενῆ
[19, 90]   ἅπασιν, ὥσθ´ ἕκαστον αἰδεῖσθαι καὶ  τὸ   παράβολον τῆς τόλμης ἑκουσίως ὑπομένειν.
[19, 17]   τῶν Περδῶν ὁδὸν ἡμερῶν τριάκοντα  τὸ   παραγγελθὲν αὐθημερὸν ἤκουον διὰ τὸ
[19, 17]   εἰς φωνῆς ἀκοὴν οἱ παραλαμβάνοντες  τὸ   παραγγελθὲν ὁμοίως ἑτέροις παρεδίδοσαν, εἶτ´
[19, 20]   ταύτης ἀεὶ τετραπόδων γεμούσης ῥᾳδίως  τὸ   παραγγελθὲν συντελέσας Πίθων ἧκεν
[19, 108]   οἱ δὲ Καρχηδόνιοι διά τε  τὸ   παράδοξον καταπεπληγμένοι καὶ πρὸς ἔκταξιν
[19, 38]   καὶ Πίθωνα. οἱ δὲ διὰ  τὸ   παράδοξον καταπλαγέντες καὶ τῆς ὁδοιπορίας
[19, 38]   ὑποχειρίους γενήσεσθαι. πάντων δὲ θαυμασάντων  τὸ   παράδοξον τῆς ἐπαγγελίας καὶ ζητούντων
[19, 30]   λαιοῦ κέρατος. ταχὺ δὲ διὰ  τὸ   παράδοξον τρεψάμενος τοὺς ἐναντίους καὶ
[19, 2]   τοῦ γεννηθησομένου βρέφους. ὧν ἐπιμελῶς  τὸ   παρακληθὲν πραξάντων ἐξέπεσε χρησμὸς ὅτι
[19, 49]   ἔνδον κατεσκεύασεν ἔνδειαν ὥστ´ ἐκλυθῆναι  τὸ   παράπαν· εἰς τοῦτο γὰρ ἦλθον
[19, 93]   ἱκανὴν προσέταξεν ἐκδιῶξαι τὸν Δημήτριον  τὸ   παράπαν ἐκ τῆς Συρίας
[19, 90]   ὥστ´εἰ καὶ μηδεμίαν εἶχε δύναμιν  τὸ   παράπαν, μετὰ τῶν φίλων καὶ
[19, 58]   ναῦς πολλὰς ἔχοντας, αὐτῷ δὲ  τὸ   παράπαν οὐδ´ ὀλίγας εἶναι. στρατοπεδεύσας
[19, 50]   δὲ οὔτε σιτομετρεῖν αὐτοὺς δυναμένη  τὸ   παράπαν οὔτε τὴν πολιορκίαν λῦσαι
[19, 11]   προγεγενημένον ἀξίωμα τῆς παρανομουμένης ἐντραπεῖσα  τὸ   παράπαν οὔτε τῆς κοινῆς τύχης
[19, 49]   ἔξω τάξεως ὄντες οὐ σιτομετρούμενοι  τὸ   παράπαν σχεδὸν ἅπαντες ἐτελεύτησαν, οὐκ
[19, 43]   λαβόντες κατετάχθησαν εἰς τὸ στρατόπεδον.  τὸ   παραπλήσιον δ´ οἵ τε σατράπαι
[19, 103]   ὑπὸ τῶν Ἀγαθοκλέους στρατηγῶν καὶ  τὸ   παραπλήσιον οἱ ζωγρηθέντες τῶν Φοινίκων
[19, 25]   τύπτοντα τῷ ξύλῳ ῥᾳδίως ἀποκτεῖναι.  τὸ   παραπλήσιον οὖν ποιεῖν καὶ τὸν
[19, 14]   λοιποὶ σατράπαι πάντες, φοβηθέντες μὴ  τὸ   παραπλήσιον πάθωσιν, ὄντος τοῦ Πίθωνος
[19, 108]   κατατρεχόντων τὴν πολεμίαν Ἀγαθοκλῆς παρωξύνθη  τὸ   παραπλήσιον ποιῆσαι. ἀγόντων δὲ λείαν
[19, 52]   διάδοχος τῆς βασιλείας· κατὰ δὲ  τὸ   παρὸν θεωρῆσαι βουλόμενος τοὺς τῶν
[19, 76]   Μάνιον καὶ μετ´ αὐτοῦ κατὰ  τὸ   πάτριον ἔθος Μάνιον Φούλβιον ἵππαρχον.
[19, 101]   τὴν ἀγορὰν ῥαβδίσας ἐπελέκησε κατὰ  τὸ   πάτριον ἔθος. μετ´ ὀλίγον δὲ
[19, 38]   ἀλήθειαν εἶναι στρατοπεδείαν, καταδραμόντες εἰς  τὸ   πεδίον ἀπήγγειλαν τοῖς περὶ τὸν
[19, 77]   δ´ ὑπῆρχον ὕπατοι Λεύκιος Παπείριος  τὸ   πέμπτον καὶ Γάιος Ἰούνιος, ἤχθη
[19, 94]   ἐπιτηδείοις· φύεται γὰρ παρ´ αὐτοῖς  τὸ   πέπερι καὶ ἀπὸ τῶν δένδρων
[19, 38]   τοῖς προσηγγελμένοις· ἦν γὰρ ἐπικίνδυνον  τὸ   πεπονηκότας καὶ πάντων ἐνδεεῖς συνηγμένοις
[19, 51]   τιμωρίᾳ· εὐλαβεῖτο γὰρ ἅμα καὶ  τὸ   περὶ αὐτὴν ἀξίωμα καὶ τὸ
[19, 51]   ὡς ἴδον τὴν Ὀλυμπιάδα, καταιδεσθέντες  τὸ   περὶ αὐτὴν ἀξίωμα πάλιν ἀπεχώρησαν
[19, 1]   τὴν τυραννίδα τὴν Ἀγαθοκλέους ἀφιέμενοι  τὸ   περὶ αὐτῆς προλέγειν τὰ συνεχῆ
[19, 27]   τοὺς ἐλέφαντας ἐξ Ἰνδῶν, ἔχοντα  τὸ   περὶ αὐτὸν ἄγημα τῶν ἱππέων,
[19, 30]   φυγῆς σωζομένους ἀναλαμβάνειν, ἄθραυστον ἔχοντα  τὸ   περὶ αὐτὸν μέρος τῆς δυνάμεως,
[19, 34]   κρίσεως ἀπῄει μετὰ κλαυθμοῦ, καταρρήξασα  τὸ   περὶ τὴν κεφαλὴν διάδημα καὶ
[19, 28]   τοὺς καλουμένους ἑταίρους ἐννακοσίους καὶ  τὸ   Πευκέστου καὶ Ἀντιγένους ἄγημα, τριακοσίους
[19, 24]   συμπεριενεχθεὶς τῶν παραληφθέντων τοῖς εἰς  τὸ   πίνειν ὁρμήσασιν ἐνέπεσεν εἰς ἀρρωστίαν.
[19, 71]   Σπαρτιάτην. ἐπεὶ δὲ τῶν προσόδων  τὸ   πλεῖον μέρος ἀνήλωσεν τὰ μὲν
[19, 95]   λιβανωτοῦ καὶ τῆς σμύρνης συνεσκευάσαντο  τὸ   πλεῖον μέρος, ἀργυρίου δὲ περὶ
[19, 45]   τὰς ἐγκλίσεις τῶν ὑδάτων κατὰ  τὸ   πλεῖστον εἰς ἕνα τόπον ποιουμένης
[19, 1]   ἐλπίδας περιπεποιημένοις· ἔμφυτον γὰρ εἶναι  τὸ   πλεονεκτεῖν τοῖς μειζόνων ὀρεγομένοις καὶ
[19, 51]   κριθῆναι Κάσανδρος φοβηθεὶς μήποτε  τὸ   πλῆθος ἀκοῦον τῆς βασιλίσσης ἀπολογουμένης
[19, 31]   ἔχων τὴν ἡγεμονίαν ἐβιάσατο μὲν  τὸ   πλῆθος ἐπὶ τῶν νεκρῶν στρατοπεδεῦσαι,
[19, 23]   δὲ κατὰ τρόπον ὑπηρετουμένων ἐπεσημαίνετο  τὸ   πλῆθος τὴν τοῦ Πευκέστου προθυμίαν
[19, 23]   συλλογιζόμενος τὸν Πευκέστην πολιτεύεσθαι πρὸς  τὸ   πλῆθος τῆς στρατηγίας ὀρεγόμενον, ἐπλάσατο
[19, 22]   οἵ τε μισθοφόροι καὶ συμμάχων  τὸ   πλῆθος, τοῦ δὲ δευτέρου σταδίων
[19, 4]   ἑπτὰ τραύμασι περιέπεσε καὶ διὰ  τὸ   πλῆθος τοῦ ῥυέντος αἵματος τὸ
[19, 36]   Αἰακίδην ἄπρακτον γενέσθαι. καὶ γὰρ  τὸ   πλῆθος τῶν Ἠπειρωτῶν ἀκουσίως ἐστράτευσεν
[19, 30]   ἡλικίαις ἤδη προβεβήκεισαν, διὰ δὲ  τὸ   πλῆθος τῶν κινδύνων διέφερον ταῖς
[19, 15]   Πευκέστης μὲν γὰρ διά τε  τὸ   πλῆθος τῶν συναγωνιζομένων καὶ τὴν
[19, 20]   ἵππους τοῖς ἀπολωλεκόσι διαδοὺς καὶ  τὸ   πλῆθος τῶν ὑποζυγίων διαχαρισάμενος ἀνεκτήσατο
[19, 56]   τῶν περὶ αὐτὸν δυνάμεων καὶ  τὸ   πλῆθος τῶν χρημάτων, ἔτι δὲ
[19, 56]   μέγεθος τῶν δυνάμεων καὶ διὰ  τὸ   πλῆθος τῶν χρημάτων. ~Προάγοντος δ´
[19, 30]   πλεονάκις, ἐσήμηναν δ´ οἱ σαλπιγκταὶ  τὸ   πολεμικόν. πρῶτοι δ´ οἱ μετὰ
[19, 41]   ὧν παρεστήσατο τοὺς μὲν σαλπιγκτὰς  τὸ   πολεμικὸν σημαίνειν, τὴν δὲ δύναμιν
[19, 6]   τοῖς μὲν σαλπιγκταῖς παρήγγειλε σημαίνειν  τὸ   πολεμικόν, τοῖς δὲ στρατιώταις ἀναιρεῖν
[19, 4]   μέρη τοῦ τείχους παρελθόντας σημαίνειν  τὸ   πολεμικόν. ὧν ταχέως τὸ ῥηθὲν
[19, 75]   ἄκραν ἐκπολιορκήσαντες εἰς αὐτονομίαν ἀποκατέστησαν  τὸ   πολίτευμα. περὶ ταῦτα δ´ ὄντων
[19, 54]   τῆς πόλεως· Ἀθηναῖοι μὲν γὰρ  τὸ   πολὺ μέρος τοῦ τείχους ἀνέστησαν
[19, 11]   καταχρήσασθαι πρὸς τὸν θάνατον, οὔτε  τὸ   προγεγενημένον ἀξίωμα τῆς παρανομουμένης ἐντραπεῖσα
[19, 95]   ἐπαναγκάζουσιν ἐπιμελεῖσθαι, αἱ δὲ διὰ  τὸ   προγεγονὸς εὐτύχημα προτρέπονται καταφρονεῖν πάντων.
[19, 69]   ἕτερον καιρὸν διεξῆλθε μὲν ἀσφαλέστερον  τὸ   προειρημένον ὄρος, παραγενόμενος δ´ εἰς
[19, 65]   τὴν ἰδίαν ἀσφάλειαν καὶ διὰ  τὸ   πρὸς τὸν τύραννον μίσος ἐκθύμως
[19, 110]   ὁρμὴ μετὰ τὴν ἧτταν διὰ  τὸ   πρὸς τὸν τύραννον μίσος.
[19, 55]   γὰρ τούτου χρηστότης καὶ  τὸ   πρὸς τοὺς καταφυγόντας ἐπ´ αὐτὸν
[19, 108]   τῶν Φαλάριδος γεγενημένων φρουρίων κατεῖχε,  τὸ   προσαγορευθὲν ἀπ´ ἐκείνου Φαλάριον. καὶ
[19, 26]   αὑτῷ δὲ δοὺς ἄνεσιν εἰς  τὸ   προσδέξασθαι τὴν δύναμιν, ἐπειδὴ τὸ
[19, 62]   σπεύδων συναναγκάσαι τοὺς ἐναντιοπραγοῦντας ποιεῖν  τὸ   προστασσόμενον. Μυρμιδόνα μὲν οὖν τὸν
[19, 50]   κελεύουσα παραδοῦναι, διαλαβὼν ἀναγκαῖον εἶναι  τὸ   προστασσόμενον ποιεῖν, τήν τε πόλιν
[19, 48]   ἀπεσταλμένος ὑπὸ Σελεύκου πᾶν ποιῆσαι  τὸ   προστασσόμενον. τοῦτον μὲν οὖν προσδεξάμενος
[19, 94]   ἕνεκα τῆς τούτων χρείας ποιεῖν  τὸ   προστασσόμενον. τρέφουσι δ´ αὐτῶν οἱ
[19, 12]   μέντοι γε μηδέποθ´ ὑπομενεῖν ποιοῦντας  τὸ   προσταττόμενον, οὗ Μακεδόνες συνελθόντες κατέγνωσαν
[19, 6]   τὸν δῆμον ἐμίσουν, ἀναγκαζόμενοι ποιεῖν  τὸ   προσταττόμενον. τούτων δ´ ὄντων μὲν
[19, 107]   ἀπειθήσαντας. ταχὺ δὲ πάντων πραξάντων  τὸ   προσταχθὲν διὰ τὸν φόβον χρημάτων
[19, 51]   τῆς προειρημένης γυναικός. ὧν ποιησάντων  τὸ   προσταχθὲν καὶ τῆς μὲν Ὀλυμπιάδος
[19, 38]   στρατοπεδείαν. τῶν δὲ στρατιωτῶν ποιησάντων  τὸ   προσταχθὲν κατενόησάν τινες τὰ πυρὰ
[19, 105]   ἄλλων ἀπαγγεῖλαι. ποιήσαντος δ´ αὐτοῦ  τὸ   προσταχθὲν οἱ περὶ Κάσανδρον καὶ
[19, 36]   ἀπαντᾶν τοῖς Ἠπειρώταις. οὗ ταχὺ  τὸ   προσταχθὲν ποιήσαντος καὶ τὰς ἐξ
[19, 43]   ἱππέων βοηθείας. ταχὺ δ´ αὐτοῦ  τὸ   προσταχθὲν συντελοῦντος οἱ Μακεδόνες εἰς
[19, 23]   τοῦ Πευκέστου τὸν ὄγκον καὶ  τὸ   πρόσχημα ταπεινώσας ἑαυτὸν εἰς ὕψος
[19, 17]   τεσσάρων, βάθος δὲ κατὰ μέσον  τὸ   ῥεῦμα πρὸς τὰ μεγέθη τῶν
[19, 4]   σημαίνειν τὸ πολεμικόν. ὧν ταχέως  τὸ   ῥηθὲν πραξάντων οἱ προσβοηθήσαντες ἐκ
[19, 15]   τῶν κατεπειγόντων. πάντων δὲ διασημαινομένων  τὸ   ῥηθὲν ὡς συμφέρον εἰρημένον συνῆγε
[19, 5]   τὸν Ἀγαθοκλέα καὶ τἀκριβὲς διὰ  τὸ   σκότος οὐ συνιδόντες τὸν μὲν
[19, 4]   Γέλας τὸ μὲν ἀληθὲς διὰ  τὸ   σκότος οὐκ ἠδύναντο συνιδεῖν, ὑπολαβόντες
[19, 67]   Κρατησίπολις διαδεξαμένη τὰ πράγματα συνεῖχε  τὸ   στρατόπεδον, ἀγαπωμένη διαφερόντως ὑπὸ τῶν
[19, 80]   τοὺς πολεμίους ἐπανῆλθε συντόμως ἐπὶ  τὸ   στρατόπεδον, ἀποβεβληκὼς τῶν ἵππων τοὺς
[19, 19]   διεφθάρη τε πολλὰ σώματα καὶ  τὸ   στρατόπεδον εἰς ἀθυμίαν ἐνέπεσεν. οὐ
[19, 46]   καὶ παραχρῆμα ἀπέκτεινεν. συναγαγὼν δὲ  τὸ   στρατόπεδον εἰς ἕνα τόπον σατράπην
[19, 39]   ἀντιστρατοπεδευουσῶν τῶν δυνάμεων ἐξέταξαν ἀμφότεροι  τὸ   στρατόπεδον εἰς μάχην, ὡς περὶ
[19, 69]   εἰς Κελαινὰς τῆς Φρυγίας διεῖλε  τὸ   στρατόπεδον εἰς χειμασίαν. μετὰ δὲ
[19, 19]   πόλει μείνας ἡμέρας τινὰς καὶ  τὸ   στρατόπεδον ἐκ τῆς κακοπαθείας ἀναλαβὼν
[19, 26]   τὸ προσδέξασθαι τὴν δύναμιν, ἐπειδὴ  τὸ   στρατόπεδον ἧκεν, ἅπαν ἐξέταξεν εἰς
[19, 20]   ἀριθμὸν ὥστε δύνασθαι καθοπλίσαι πᾶν  τὸ   στρατόπεδον, καὶ προσέτι τάλαντα πεντακόσια
[19, 97]   λαβόντας δωρεὰς παρ´ ἡμῶν ἀπαγαγεῖν  τὸ   στρατόπεδον καὶ φίλους νομίζειν Ναβαταίους
[19, 29]   τοῦτον δὲ τὸν τρόπον ἐκτάξας  τὸ   στρατόπεδον κατέβαινεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους,
[19, 46]   Μηδίας, πεπολιτευμένον δὲ πρὸς ἅπαν  τὸ   στρατόπεδον. δὲ Πίθων ἐτύγχανε
[19, 72]   τροπῆς δὲ γενομένης καθ´ ἅπαν  τὸ   στρατόπεδον μὲν Αὔλιος καταισχυνθεὶς
[19, 95]   Ἄραβες πυθόμενοι παρὰ τῶν ἑωρακότων  τὸ   στρατόπεδον παραχρῆμα ἠθροίσθησαν καὶ τὴν
[19, 43]   καὶ πίστεις λαβόντες κατετάχθησαν εἰς  τὸ   στρατόπεδον. τὸ παραπλήσιον δ´ οἵ
[19, 13]   τόπου λιμνάσαντος ἐκινδύνευσεν ἅπαν ἀπολέσθαι  τὸ   στρατόπεδον ὑπὸ τῆς πλήμης. ἐκείνην
[19, 79]   καὶ τὴν ἐγγὺς χώραν καὶ  τὸ   στρατόπεδον ὠφελείας ἐμπλήσας ἀπέπλευσεν εἰς
[19, 57]   Κασάνδρου. οὗτοι δ´ εἰσαχθέντες εἰς  τὸ   συνέδριον ἠξίουν Καππαδοκίαν μὲν καὶ
[19, 45]   ἐπὶ πολὺν τόπον ἐξέπεσε ταύτῃ  τὸ   συνεστηκὸς ὕδωρ εἰς τὴν θάλασσαν
[19, 63]   Ἀριστοδήμου κατάπλουν εἰς Πελοπόννησον καὶ  τὸ   συνηθροισμένον πλῆθος τῶν ξένων τὸ
[19, 61]   φυλακῆς ἀποδῷ τοῖς Μακεδόσι καὶ  τὸ   σύνολον ἐὰν μὴ πειθαρχῇ τῷ
[19, 100]   ὁρμήσας ἐκ Δαμασκοῦ τῆς Συρίας  τὸ   συνταχθὲν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐπετέλει
[19, 6]   δυναστείας πολλὰς ἀφορμὰς ἔσχεν εἰς  τὸ   συντελέσαι τὸ βουλευθέν. οὐ μόνον
[19, 41]   Εὐμενὴς ὁρῶν τὴν προθυμίαν ἦρεν  τὸ   σύσσημον, δι´ ὧν παρεστήσατο τοὺς
[19, 30]   ἀλλήλων ἐγένετο τὰ στρατόπεδα καὶ  τὸ   σύσσημον ἤρθη παρ´ ἀμφοτέροις, ἐπηλάλαξαν
[19, 102]   δ´ Ἀγαθοκλῆς σπεύδων αὐτῶν καταλῦσαι  τὸ   σύστημα Πασίφιλον στρατηγὸν ἐξαπέστειλε μετὰ
[19, 2]   τήν τε ὄψιν εὐπρεπὴς καὶ  τὸ   σῶμα εὔρωστος πολὺ μᾶλλον
[19, 44]   δὲ τὴν προγεγενημένην φιλίαν καύσας  τὸ   σῶμα καὶ καταθέμενος εἰς ἀγγεῖον
[19, 4]   τὸ πλῆθος τοῦ ῥυέντος αἵματος  τὸ   σῶμα παρελύετο· τῶν δὲ πολεμίων
[19, 82]   Ταραντίνων, ὥστ´ εἶναι τοὺς περὶ  τὸ   σῶμα τεταγμένους ἱππεῖς ξυστοφόρους μὲν
[19, 16]   μὲν τὸν φρούραρχον συναρπάσαντες ὑπὲρ  τὸ   τεῖχος ἔρριψαν, σταδιαῖον ἐχούσης τῆς
[19, 94]   δ´ ἀεὶ μᾶλλον εὐρυχωρῆ ποιοῦντες  τὸ   τελευταῖον τηλικοῦτ´ ἀποτελοῦσι τὸ μέγεθος
[19, 90]   καὶ ταῖς τῶν θεῶν προρρήσεσι  τὸ   τέλος ἔσεσθαι τῆς στρατείας ἄξιον
[19, 74]   τὴν Ἑλλάδα πραχθέντα τοιοῦτον ἔσχε  τὸ   τέλος. ~Κατὰ δὲ τὴν Ἀσίαν
[19, 100]   οὐ μὴν ἀπέβη γε καὶ  τὸ   τέλος κατὰ τὴν ἐλπίδα τοῖς
[19, 85]   Πτολεμαῖον. ~Τῆς δὲ μάχης τοιοῦτο  τὸ   τέλος λαβούσης Δημήτριος μὲν διέτεινεν
[19, 42]   τῶν ἱππέων μάχη τοιοῦτον ἔσχε  τὸ   τέλος. ~Τῶν δὲ πεζῶν οἱ
[19, 17]   ἐκεῖνοι πάλιν ἄλλοις, ἕως εἰς  τὸ   τέρμα τῆς σατραπείας τὸ δοθὲν
[19, 66]   δ´ ἦσαν ὕπατοι Λεύκιος Παπείριος  τὸ   τέταρτον καὶ Κόιντος Πόπλιος τὸ
[19, 53]   συναχθῆναι, τινὲς δὲ Θηβαγενῆ διὰ  τὸ   τὴν ἀρχὴν ἐκ τῆς προειρημένης
[19, 12]   δὲ τὸν ποταμὸν διαβαίνειν διὰ  τὸ   τὴν μὲν κατόπιν κώραν προνενομεῦσθαι,
[19, 63]   φίλων τῶν Ἀλεξάνδρου καταφυγόντων εἰς  τὸ   τῆς Ἀρτέμιδος ἱερὸν ἔδωκε τὴν
[19, 59]   τῶν μεγίστων. μηνύσει δ´ ἀκριβέστερον  τὸ   τῆς γυναικὸς ἦθος προϊὼν
[19, 5]   τὴν πατρίδα καὶ παραχθεὶς εἰς  τὸ   τῆς Δήμητρος ἱερὸν ὑπὸ τῶν
[19, 70]   διὰ γὰρ τὴν συγγένειαν καὶ  τὸ   τῆς οἰκίας σχῆμα προσένεμον τοῖς
[19, 11]   τῶν στρατοπέδων οἱ Μακεδόνες ἐντραπέντες  τὸ   τῆς Ὀλυμπιάδος ἀξίωμα καὶ τῶν
[19, 53]   κατέφυγον μὲν εἰς Ἀλαλκομενίαν καὶ  τὸ   Τιλφώσιον ὄρος, τῶν δὲ Ἀργείων
[19, 6]   παρήγγειλεν ἀπαντᾶν ἅμ´ ἡμέρᾳ εἰς  τὸ   Τιμολεόντιον, αὐτὸς δὲ μεταπεμπόμενος τοὺς
[19, 24]   ἑαυτῷ καὶ πρόθυμον κατεσκεύασεν εἰς  τὸ   τοῖς βασιλεῦσι συναγωνίζεσθαι. σπεύδων δὲ
[19, 100]   τὸ γεγονὸς παράπτωμα καὶ διὰ  τὸ   τὸν νοῦν ἔχειν πρὸς ἑτέροις
[19, 53]   υἱοῦ, δυναστεύσαντος δὲ τῶν τόπων,  τὸ   τρίτον ἐκπίπτουσιν οἱ Θηβαῖοι τῶν
[19, 29]   τὴν ἰδίαν δύναμιν. ὁρῶν γὰρ  τὸ   τῶν ἐναντίων δεξιὸν κέρας ὠχυρωμένον
[19, 5]   ἀντίταγμα τοῖς περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα  τὸ   τῶν ἑξακοσίων συνέδριον, κατὰ τὴν
[19, 42]   θηρία, μετὰ δὲ ταῦτα καὶ  τὸ   τῶν ἱππέων πλῆθος. τοῦ δὲ
[19, 51]   τὸ περὶ αὐτὴν ἀξίωμα καὶ  τὸ   τῶν Μακεδόνων εὐμετάβολον. τῆς δὲ
[19, 31]   ἀποφαινόμενος προτερεῖν ἐν ταῖς μάχαις  τὸ   τῶν πεσόντων κυριεῦσαι. ἀνῃρέθησαν δ´
[19, 99]   ἐπισταμένοις ὁμοίως. φύσει γὰρ τοῦτο  τὸ   ὑγρὸν παραδέχεται βάρος συμβαίνει
[19, 17]   τὸ παραγγελθὲν αὐθημερὸν ἤκουον διὰ  τὸ   φιλοτεχνηθὲν περὶ τὰς φυλακάς· ὅπερ
[19, 65]   δὲ Μεσσηνίοις εἰρήνην παρεσκεύασαν καὶ  τὸ   φρούριον ἀναγκάσαντες ἀποκαταστῆσαι τὸν τύραννον
[19, 65]   τὰς Μύλας πλεύσας καὶ πολιορκήσας  τὸ   φρούριον δι´ ὁμολογίας παρέλαβε. καὶ
[19, 68]   Ἀγρίνιον ἐπολιόρκουν, τῶν δὲ κατοικούντων  τὸ   χωρίον ὁμολογίας ποιησαμένων ὥστε τὴν
[19, 16]   καθηγησάμενος τοῖς πολεμίοις ἀνήγαγεν εἰς  τὸ   χωρίον οὐκ ὀλίγους καὶ κατελάβετο
[19, 16]   στρατηγὸν ἐξ ἑαυτῶν καταστήσαντες περιεστρατοπέδευσαν  τὸ   χωρίον. παραδόξως δὲ πάλιν αὐτῶν
[19, 37]   οἱ μὲν στρατιῶται διά τε  τὸ   ψῦχος καὶ τὰς ἀναγκαίας χρείας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006