Alphabétiquement     [«   »]
σωτηρίαν 2
σωτηρίας 1
τ´ 9
τὰ 191
τά 2
Τὰ 5
τάγμασι 1
Fréquences     [«    »]
181 γὰρ
186 ἐπὶ
188 τὰς
191 τὰ
194 οἱ
232 ἐν
237 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

τὰ


Livre, Chap.
[19, 94]   πλευρὰν ἑκάστην πλέθρου. ταῦτα δὲ  τὰ   ἀγγεῖα πληροῦντες ὕδατος ὀμβρίου τὰ
[19, 11]   διὰ μιᾶς στενῆς ὑποδοχῆς ἐχορήγει  τὰ   ἀναγκαῖα· ἐπὶ πολλὰς δ´ ἡμέρας
[19, 64]   πάλιν ἀπῆλθεν, οὐ συγχωροῦντος Ἀντιγόνου  τὰ   ἀξιούμενα. ~Ἡμεῖς δὲ διεληλυθότες τὰ
[19, 80]   δοὺς αὐτῷ τοὺς ἐλέφαντας καὶ  τὰ   βαρέα τῶν ταγμάτων, αὐτὸς δ´
[19, 30]   μεγάλα δὲ βλάπτοντες τοὺς διὰ  τὰ   βάρη μήτ´ ἐκδιῶξαι δυναμένους μήτ´
[19, 32]   ἀποχώρησιν τοὺς μὲν τραυματίας καὶ  τὰ   βαρύτατα τῆς ἀποσκευῆς προαπέστειλεν εἴς
[19, 44]   τῆς χώρας ἐκείνης ἐστὶ  τὰ   βασίλεια, τοὺς δὲ στρατιώτας ἐπιδιεῖλεν
[19, 19]   τοὺς μήτε ἀμύνασθαι μήτ´ ἐκκλῖναι  τὰ   βέλη δυναμένους διὰ τὴν δυσχωρίαν
[19, 101]   καὶ δυνάμεων ἐν ὑπαίθρῳ στρατοπεδεῖαι·  τὰ   γὰρ μαχιμώτατα τῶν κατὰ τὴν
[19, 95]   παρὰ δὲ τῶν τραυματιῶν μαθόντες  τὰ   γεγονότα κατὰ σπουδὴν ἐδίωκον τοὺς
[19, 49]   τὰ μὲν κατώρυττον τῶν σωμάτων,  τὰ   δ´ ὑπὲρ τῶν τειχῶν ἐξερρίπτουν,
[19, 49]   κατακλεισθεῖσι διδόναι πρίοντας τὰς δοκούς,  τὰ   δ´ ὑποζύγια καὶ τοὺς ἵππους
[19, 6]   τὰ μὲν διὰ τὴν πλεονεξίαν,  τὰ   δὲ διὰ τὸν θυμὸν ἠγριωμένοι
[19, 71]   μέρος ἀνήλωσεν τὰ μὲν πολιτευόμενος,  τὰ   δὲ διανοσφιζόμενος τέλος Σωσίστρατον, ἐπιφανέστατον
[19, 14]   τριακοσίων, ἐλεφάντων δὲ ἑκατὸν εἴκοσι·  τὰ   δὲ θηρία ταῦτα παρέλαβε μετὰ
[19, 92]   τὰ μὲν τὸν κίνδυνον καταπεπληγμένοι,  τὰ   δὲ προσκόπτοντες τοῖς ὑπ´ Ἀντιγόνου
[19, 110]   ταύτης μὲν ἀπέστη τῆς ἐπιβολῆς,  τὰ   δὲ φρούρια καὶ τὰς πόλεις
[19, 62]   τούτοις πραττομένοις Πτολεμαῖος μὲν ἀκούσας  τὰ   δεδογμένα τοῖς μετ´ Ἀντιγόνου Μακεδόσι
[19, 82]   ἔστησε τῶν ἐλεφάντων τριάκοντα καὶ  τὰ   διαστήματα αὐτῶν ἐπλήρωσε τοῖς ψιλικοῖς
[19, 40]   τὴν δύναμιν τοὺς ἐλέφαντας, πληρώσας  τὰ   διαστήματα τοῖς ψιλικοῖς τάγμασιν.
[19, 40]   κρατίστους τῶν ἐλεφάντων ἑξήκοντα καὶ  τὰ   διαστήματα τοῖς ψιλοῖς διέλαβε τάγμασι.
[19, 29]   τριάκοντα, ποιήσας {δ´} ἐπικάμπιον, καὶ  τὰ   διαστήματα τούτων συνεπλήρωσε τοῖς ψιλοῖς
[19, 82]   τῶν πεζῶν φάλαγγος, μίξας εἰς  τὰ   διαστήματα τῶν ψιλῶν τοὺς ἱκανούς.
[19, 85]   τῆς Βαβυλωνίας Σελεύκου παρὰ πάντα  τὰ   δίκαια. δὲ Πτολεμαῖος τοὺς
[19, 74]   ἀνοχύρους πόλεις ἐκλιπεῖν, εἰς δὲ  τὰ   δυσβατώτατα τῶν ὀρῶν συμφυγεῖν μετὰ
[19, 61]   Πτολεμαίου στρατιώταις συνεχώρησεν ἀπελθεῖν ἔχουσι  τὰ   ἑαυτῶν, τὴν δὲ πόλιν δι´
[19, 41]   ἄλλων οἱ πλείους μὲν περὶ  τὰ   ἑβδομήκοντα, τινὲς δὲ καὶ πρεσβύτεροι,
[19, 0]   Περὶ τῶν νομίμων οἷς χρᾶται  τὰ   ἔθνη τῶν Ἀράβων. μηʹ Περὶ
[19, 56]   δύσιν Ὠρίωνος. παρέλαβε δὲ καὶ  τὰ   ἐν Κυΐνδοις χρήματα, τάλαντα μύρια.
[19, 41]   ἀργυρασπίδων οἱ νεώτατοι μὲν περὶ  τὰ   ἑξήκοντα ἔτη, τῶν δ´ ἄλλων
[19, 26]   καὶ καθόλου τῶν δυναμένων χορηγῆσαι  τὰ   ἐπιτήσεια μεγάλαις δυνάμεσι δαψιλῶς. πρὸς
[19, 84]   χρόνον τῆς ἱππομαχίας οὔσης ἐφαμίλλου  τὰ   θηρία διὰ τῶν Ἰνδῶν εἰς
[19, 83]   ἀκοντισταῖς καὶ τοξόταις συνεχῶς κατατιτρώσκειν  τὰ   θηρία καὶ τοὺς ἐπ´ αὐτοῖς
[19, 42]   ~Συνῆψε δὲ μάχην πρῶτον μὲν  τὰ   θηρία, μετὰ δὲ ταῦτα καὶ
[19, 39]   ἐλεφάντων ἡγεμόνες τάξαντες εἰς πλινθίον  τὰ   θηρία προῆγον, ἐν μέσῳ μὲν
[19, 83]   γὰρ τούτου ῥᾴδιον ἦν εἴργειν  τὰ   θηρία τῆς εἰς τοὔμπροσθεν πορείας.
[19, 84]   δὲ τῶν Ἰνδῶν καὶ κολαζόντων  τὰ   θηρία τινὰ μὲν αὐτῶν περιεπείροντο
[19, 50]   οἰομένου δὲ δεῖν τοῦ Κασάνδρου  τὰ   καθ´ αὑτὴν ἐπιτρέπειν μόγις ἔπεισεν
[19, 50]   σκάφους, δ´ Ὀλυμπιὰς ἀπογνοῦσα  τὰ   καθ´ αὑτὴν πρέσβεις ἐξέπεμψε περὶ
[19, 90]   τούτοις ἀπεφαίνετο διότι πάντα γίνεται  τὰ   καλὰ καὶ παρ´ ἀνθρώποις θαυμαζόμενα
[19, 74]   αὐτῶν, καὶ ἅμα γινώσκειν ὑπέλαβε  τὰ   Κασάνδρου πράγματα. δὲ Τελεσφόρος
[19, 78]   τὴν Λοκρίδα καὶ τῶν Ὀπουντίων  τὰ   Κασάνδρου φρονούντων συνεστήσατο πολιορκίαν καὶ
[19, 36]   περὶ τῆς συμμαχίας ἀπήλπισαν μὲν  τὰ   κατ´ Ὀλυμπιάδα πράγματα, τῷ δὲ
[19, 52]   Ὀλυμπιάδος τελευτὴν καὶ τελέως ἀπελπίσας  τὰ   κατὰ Μακεδονίαν ἐξεπήδησεν ἐκ τῆς
[19, 10]   ἧς ἐν τῇ προτέρᾳ βύβλῳ  τὰ   κατὰ μέρος διήλθομεν, δεύτερον ἔτος
[19, 8]   μηθένα τῶν ἀναγινωσκόντων ἐπιζητεῖν ἀκοῦσαι  τὰ   κατὰ μέρος, ἐν ἑτοίμῳ τῆς
[19, 55]   ἀνδρῶν τούτων ἀποφάσεις· περὶ ἧς  τὰ   κατὰ μέρος ἐροῦμεν, ὅταν ἐπὶ
[19, 3]   πλείω τοῦ βίου· περὶ ὧν  τὰ   κατὰ μέρος πρὸ ταύτης
[19, 100]   Ἀντίγονος, ἐπανελθόντος τοῦ Δημητρίου καὶ  τὰ   κατὰ μέρος τῶν πεπραγμένων ἀπαγγείλαντος,
[19, 36]   Κάσανδρος ἐκεκυριεύκει. ~ὃς τότε διελθὼν  τὰ   κατὰ Περραιβίαν στενὰ καὶ παραγενόμενος
[19, 72]   οἱ δὲ Ῥωμαῖοι φοβηθέντες μὴ  τὰ   κατὰ τὴν Ἀπουλίαν πράγματα τελέως
[19, 52]   δὲ ταῦτα βασιλικῶς ἤδη διεξάγων  τὰ   κατὰ τὴν ἀρχὴν Εὐρυδίκην μὲν
[19, 63]   τούτοις ἦν. ~Ἡμεῖς δ´ ἐπεὶ  τὰ   κατὰ τὴν Ἀσίαν πραχθέντα διήλθομεν,
[19, 49]   τούτοις ἦν. ~Ἡμεῖς δὲ διεληλυθότες  τὰ   κατὰ τὴν Ἀσίαν πραχθέντα μεταβιβάσομεν
[19, 77]   τῇ βασιλείᾳ βοηθῶν ἀποβάλῃ  τὰ   κατὰ τὴν Ἑλλάδα πράγματα.
[19, 63]   πραχθέντα διήλθομεν, ἐν μέρει πάλιν  τὰ   κατὰ τὴν Εὐρώπην διέξιμεν. Ἀπολλωνίδης
[19, 79]   ἄλλων τὰ ὅπλα παρελόμενος καὶ  τὰ   κατὰ τὴν πόλιν διοικήσας ὥς
[19, 67]   τὸν ἀριθμὸν ἀνεσταύρωσεν. ἀσφαλισαμένη δὲ  τὰ   κατὰ τὴν πόλιν ἐδυνάστευε τῶν
[19, 95]   παρ´ ὧν οἱ Ναβαταῖοι μαθόντες  τὰ   κατὰ τοὺς πολεμίους ἐπέθεντο τῇ
[19, 104]   ὧν ἠγεῖτο Δεινοκράτης καὶ Φιλωνίδης,  τὰ   κέρατα διειληφότες. ἐφ´ ἱκανὸν μὲν
[19, 40]   μὲν οὖν τοὺς ἱππεῖς ἐπὶ  τὰ   κέρατα διελόμενος τὸ μὲν εὐώνυμον
[19, 71]   Ἀμίλκου τοῦ Καρχηδονίου. ἦσαν δὲ  τὰ   κεφάλαια τῶν συντεθέντων τοιάδε, τῶν
[19, 63]   βιαίως ἀναστήσαντες ἅπαντας ἀνεῖλον παρὰ  τὰ   κοινὰ τῶν Ἑλλήνων νόμιμα. ~Ὁ
[19, 13]   πράγμασι· τῇ δ´ ὑστεραίᾳ παραστησάμενοι  τὰ   κοντωτὰ πλοῖα, περὶ τριακόσια τὸν
[19, 81]   δώσειν κατὰ τὴν ἀξίαν καὶ  τὰ   λάφυρα συγχωρήσειν ἐπαγγειλάμενος ἐξέταξε τὴν
[19, 10]   διεληλύθαμεν, διαβιβάσομεν τὸν λόγον ἐπὶ  τὰ   λοιπὰ μέρη τῆς Εὐρώπης. ~Κατὰ
[19, 29]   Παμφύλιοι τρισχίλιοι, παντοδαποὶ δ´ εἰς  τὰ   Μακεδονικὰ καθωπλισμένοι πλείους τῶν ὀκτακισχιλίων,
[19, 40]   καὶ τῶν ἄλλων τοὺς εἰς  τὰ   Μακεδονικὰ καθωπλισμένους, καὶ πρὸ τούτων
[19, 27]   ἑξῆς οἱ καθωπλισμένοι μὲν εἰς  τὰ   Μακεδονικά, παντοδαποὶ δ´ ὄντες τοῖς
[19, 90]   καὶ συνέσει, δι´ ὧν κἀκεῖνος  τὰ   μεγάλα καὶ παρὰ πᾶσι θαυμαζόμενα
[19, 17]   κατὰ μέσον τὸ ῥεῦμα πρὸς  τὰ   μεγέθη τῶν ἐλεφάντων, καὶ φερόμενος
[19, 56]   ὑπομεμενηκέναι πρόστιμον. διεξῄει δὲ καὶ  τὰ   μεγέθη τῶν περὶ αὐτὸν δυνάμεων
[19, 6]   τὸν θόρυβον, οἱ δὲ στρατιῶται  τὰ   μὲν διὰ τὴν πλεονεξίαν, τὰ
[19, 9]   καὶ πόλεων τὰς πλείστας. καὶ  τὰ   μὲν κατὰ Σικελίαν ἐν τούτοις
[19, 86]   ἀνακτήσαιτο τὴν προϋπάρχουσαν σατραπείαν. καὶ  τὰ   μὲν κατὰ τὴν Ἀσίαν ἐν
[19, 49]   τοῦ περὶ τὴν βασίλισσαν συστήματος  τὰ   μὲν κατώρυττον τῶν σωμάτων, τὰ
[19, 11]   συγχωρῆσαι γυναικὶ τῆς βασιλείας προστατῆσαι.  τὰ   μὲν οὖν κατὰ Μακεδονίαν τοῦτον
[19, 105]   εἶχεν ὡσανεί τινα βασιλείαν δορίκτητον.  τὰ   μὲν οὖν κατὰ τὴν Ἀσίαν
[19, 62]   μήπω μετεχούσας τῆς συμμαχίας προσαγόμενον.  τὰ   μὲν οὖν κατὰ τὸν Ἀντίγονον
[19, 73]   εἰς τὰς ἰδίας τάξεις διένειμεν.  τὰ   μὲν οὖν περὶ Λυσίμαχον ἐν
[19, 68]   στρατιώτας συνηνάγκασε παραδοῦναι σφᾶς αὐτούς.  τὰ   μὲν οὖν συμβάντα περὶ τοὺς
[19, 48]   συναχθῆναι τάλαντα δισμύρια πεντακισχίλια. καὶ  τὰ   μὲν περὶ Ἀντίγονον ἐν τούτοις
[19, 59]   τῆς περὶ Δημήτριον βασιλείας. καὶ  τὰ   μὲν περὶ Ἀντίγονον καὶ Φίλαν
[19, 67]   ἑτοίμους εἰς πάντα κίνδυνον. καὶ  τὰ   μὲν περὶ Πελοπόννησον ἐν τούτοις
[19, 72]   αὐτὸν τὸν πόλεμον ἐξοίσοντας. καὶ  τὰ   μὲν περὶ Σικελίαν ἐν τούτοις
[19, 69]   αὐτάνδρων τῶν σκαφῶν ἐκυρίευσεν. καὶ  τὰ   μὲν περὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ
[19, 74]   μετὰ τέκνων καὶ γυναικῶν. καὶ  τὰ   μὲν περὶ τὴν Ἑλλάδα πραχθέντα
[19, 45]   ἔπεσον, αἱ δὲ διεσείσθησαν. καὶ  τὰ   μὲν περὶ τὴν Ῥόδον συμβάντα
[19, 47]   ἀξιολόγων ἀνδρῶν ὑποστάντες ἀνῃρέθησαν. καὶ  τὰ   μὲν περὶ τοὺς ἀποστάντας ἐν
[19, 24]   καὶ τὴν δύναμιν εὐωχήσας πολυτελῶς  τὰ   μὲν πλήθη πρὸς εὔνοιαν προεκαλέσατο,
[19, 71]   προσόδων τὸ πλεῖον μέρος ἀνήλωσεν  τὰ   μὲν πολιτευόμενος, τὰ δὲ διανοσφιζόμενος
[19, 75]   τρεῖς δ´ αὐτάνδρους ἔλαβον. καὶ  τὰ   μὲν πραχθέντα περὶ τὴν Ἑλλάδα
[19, 94]   μεγάλα ποιοῦσιν ἐν αὐτῇ, ὧν  τὰ   μὲν στόμια μικρὰ παντελῶς κατασκευάζουσι,
[19, 92]   συμβάντος οἱ πλείους τῶν στρατιωτῶν  τὰ   μὲν τὸν κίνδυνον καταπεπληγμένοι, τὰ
[19, 4]   δύναμιν τῶν Συρακοσίων κατ´ ἀμφότερα  τὰ   μέρη παρεισπεπτωκέναι τοῦ μὲν ἔτι
[19, 85]   Περδίκκαν, ὕστερον δὲ πρὸς Εὐμενῆ  τὰ   μέρη τῆς δορικτήτου χώρας οὐκ
[19, 4]   παρήγγειλε τοῖς σαλπιγκταῖς ἐπ´ ἀμφότερα  τὰ   μέρη τοῦ τείχους παρελθόντας σημαίνειν
[19, 94]   ἐστὶ τῶν ἀγνοούντων ἕνεκα διελθεῖν  τὰ   νόμιμα τῶν Ἀράβων τούτων, οἷς
[19, 41]   τοὺς μετὰ Φιλίππου καὶ Ἀλεξάνδρου  τὰ   ὅλα κατειργασμένους; οὓς μετ´ ὀλίγον
[19, 79]   τὴν Ἀλεξάνδρειαν καὶ τῶν ἄλλων  τὰ   ὅπλα παρελόμενος καὶ τὰ κατὰ
[19, 50]   εἰς Βεδύνδια περιστρατοπεδεύσας ἐξεπολιόρκησε καὶ  τὰ   ὅπλα παρελόμενος ὑπόσπονδον ἀφῆκε. διὰ
[19, 44]   σῶμα καὶ καταθέμενος εἰς ἀγγεῖον  τὰ   ὀστᾶ πρὸς τοὺς οἰκείους ἀπέστειλεν.
[19, 48]   τῶν ἐν Σούσοις θησαυρῶν, ὥστε  τὰ   πάντα συναχθῆναι τάλαντα δισμύρια πεντακισχίλια.
[19, 62]   Ἑλλήνων ἐλευθερίας ἔγραψε καὶ αὐτὸς  τὰ   παραπλήσια, βουλόμενος εἰδέναι τοὺς Ἕλληνας
[19, 110]   τὴν ὑπολελειμμένην δύναμιν εἰς Συρακούσσας  τὰ   πεπονηκότα τῶν τειχῶν ἐπεσκεύαζε καὶ
[19, 73]   ἀντιτάσσεσθαι. δὲ Λυσίμαχος πυθόμενος  τὰ   πεπραγμένα μετὰ τῆς δυνάμεως ὥρμησεν
[19, 17]   δὲ περὶ τὸν Εὐμενῆ πυθόμενοι  τὰ   πεπραγμένα Ξενοφίλῳ μὲν τῷ τὴν
[19, 56]   Πευκέστου τῆς Περσίδος ἀφαίρεσιν καὶ  τὰ   περὶ αὐτὸν συμβάντα· πάντας γὰρ
[19, 96]   Ἀραβίαν ἐμβολάς, αὐτοὶ δὲ συνταξάμενοι  τὰ   περὶ ἑαυτοὺς προσηκόντως ἐκαραδόκουν τὸ
[19, 10]   μαχόμενοι κατεσφάγησαν. ἡμεῖς δ´ ἐπεὶ  τὰ   περὶ Σικελίαν καὶ τὴν Ἰταλίαν
[19, 35]   τῇ τε Ὀλυμπιάδι καὶ Πολυπέρχοντι  τὰ   περὶ τὰς Πύλας στενὰ κατελάβοντο
[19, 92]   Νικάνορα καταπεφρονηκότως καὶ ῥᾳθύμως ἐχόντων  τὰ   περὶ τὰς φυλακὰς ἐπιπεσὼν
[19, 95]   ὄντες κατάκοποι καὶ ῥᾳθύμως ἔχοντες  τὰ   περὶ τὰς φυλακάς, ὡς ἂν
[19, 105]   Ἀσίαν καὶ τὴν Εὐρώπην καὶ  τὰ   περὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ Μακεδονίαν
[19, 35]   τοῦ βασιλέως ἀναίρεσιν, ἔτι δὲ  τὰ   περὶ τὸν Ἰόλλα τἀδελφοῦ τάφον
[19, 55]   ἡμέραν αὐξομένης Σέλευκος ἀναλογιζόμενος  τὰ   Πίθωνι συμβάντα περιδεὴς ἦν μήποτε
[19, 50]   τήν τε πόλιν ἐνεχείρισε καὶ  τὰ   πιστὰ περὶ τῆς ἀσφαλείας ἔλαβεν.
[19, 83]   τοῖς ξυστοῖς ἀγωνισάμενοι τούτων τε  τὰ   πλεῖστα συνέτριψαν καὶ τῶν ἀγωνιζομένων
[19, 29]   ἐπιλέκτοις· τῶν δ´ ἄλλων θηρίων  τὰ   πλείω μὲν τῆς φάλαγγος προέστησεν,
[19, 66]   κοινοῦ τῶν Αἰτωλῶν δικαιολογησάμενος προετρέψατο  τὰ   πλήθη βοηθεῖν τοῖς Ἀντιγόνου πράγμασιν,
[19, 25]   κατασκόπους ἔπεμψαν ἀμφότεροι καὶ μαθόντες  τὰ   πλήθη καὶ τὰς προαιρέσεις τῶν
[19, 71]   καὶ τὸ μὲν πρῶτον μετεωρήσας  τὰ   πλήθη μεγάλαις ἐλπίσι παρεστήσατο πάντας
[19, 5]   δημοκρατίας προΐστασθαι καὶ δημαγωγήσας ποικίλως  τὰ   πλήθη στρατηγὸς κατεστάθη καὶ φύλαξ
[19, 81]   δ´ οὖν Δημήτριος παρακαλέσας  τὰ   πλήθη τοῖς οἰκείοις λόγοις καὶ
[19, 31]   οἱ στρατηγοὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ  τὰ   πλήθη τῶν ἀγωνιζομένων. τῆς δὲ
[19, 72]   ἐκπολιορκήσαντες τὴν πόλιν ἐπῄεσαν ἀδεῶς  τὰ   πλησίον πολίσματα καὶ χωρία προσαγόμενοι.
[19, 45]   οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν εἰς  τὰ   πλοῖα συνέφυγον, οἱ δ´ ἐπὶ
[19, 18]   κατηνάγκασε. πάντων δὲ ὁρμησάντων ἐπὶ  τὰ   πλοῖα ταῦτα μὲν ὑπὸ τοῦ
[19, 94]   λιβανωτόν τε καὶ σμύρναν καὶ  τὰ   πολυτελέστατα τῶν ἀρωμάτων, διαδεχόμενοι παρὰ
[19, 97]   προειρημένοις διελθόντες ἔπεισαν δεξάμενον δῶρα  τὰ   πολυτελέστατα τῶν παρ´ αὐτοῖς διαλύσασθαι.
[19, 11]   αὐτήν, σπεύδων μιᾷ μάχῃ κρῖναι  τὰ   πράγματα. ἀντιταχθέντων δὲ ἀλλήλοις τῶν
[19, 59]   ἦθος προϊὼν λόγος καὶ  τὰ   πράγματα λαμβάνοντα μεταβολὴν καὶ κρίσιν
[19, 50]   τὴν Ὀλυμπιάδος ἀσθένειαν ἀπελπιεῖν αὐτῆς  τὰ   πράγματα. οὐ κακῶς δ´ αὐτοῦ
[19, 67]   δὲ γυνὴ Κρατησίπολις διαδεξαμένη  τὰ   πράγματα συνεῖχε τὸ στρατόπεδον, ἀγαπωμένη
[19, 0]   δυνάμεως ἐλευθερώσοντα τοὺς Ἕλληνας καὶ  τὰ   πραχθέντα περὶ τὴν Ἑλλάδα. μαʹ
[19, 65]   τὰ ἀξιούμενα. ~Ἡμεῖς δὲ διεληλυθότες  τὰ   πραχθέντα τῶν Ἑλλήνων τῆς Εὐρώπης
[19, 65]   σύμμαχον, τοὺς δοκοῦντας ἀλλοτρίως ἔχειν  τὰ   πρὸς αὐτὸν ἀπέσφαξεν, ὄντας πλείους
[19, 48]   Σιβύρτιον ἐξ Ἀραχωτῶν, εὖ διακείμενον  τὰ   πρὸς αὐτόν, καὶ τήν τε
[19, 4]   ~ὁ δ´ Ἀγαθοκλῆς ἀλλοτρίως ἔχων  τὰ   πρὸς αὐτοὺς τὸ μὲν πρῶτον
[19, 57]   δ´ Ἀντιγόνου τραχύτερον ἀποκριναμένου καὶ  τὰ   πρὸς πόλεμον εἰπόντος παρασκευάζεσθαι συνέβη
[19, 18]   παρεγενήθη πρὸς τὸν Κοπράτην ποταμόν,  τὰ   πρὸς τὴν διάβασιν παρεσκευάζετο. οὗτος
[19, 59]   τὴν πρὸς Παλαιτύρῳ στρατοπεδείαν παρεσκευάζετο  τὰ   πρὸς τὴν πολιορκίαν. Ἐπὶ δὲ
[19, 56]   λόγων προτρεψάμενος τὸν Πτολεμαῖον ἑτοιμάζεσθαι  τὰ   πρὸς τὸν πόλεμον ἐξέπεμψέ τινας
[19, 0]   Παλλήνης. κʹ Ὡς Πολυπέρχων ἀπογνοὺς  τὰ   πρὸς τοὺς βασιλεῖς ἔφυγεν εἰς
[19, 48]   τούτους δι´ ἐπιστολῆς ἐκβαλεῖν, εὖ  τὰ   πρὸς τοὺς ἐγχωρίους πεπολιτευμένους καὶ
[19, 22]   χορηγούσης τῆς Περσίδος δαψιλῆ πάντα  τὰ   πρὸς τρυφὴν καὶ ἀπόλαυσιν, διεστηκέναι
[19, 70]   δ´ οἷς ἦν τῶν νόμων  τὰ   πρόστιμα· οὗτοι γὰρ συστραφέντες πληγάς
[19, 37]   στρατοπεδείας παρήγγειλε τῆς ἡμέρας μὲν  τὰ   πυρὰ κάειν, τῆς δὲ νυκτὸς
[19, 38]   ποιησάντων τὸ προσταχθὲν κατενόησάν τινες  τὰ   πυρὰ τῶν νεμομένων μὲν τὴν
[19, 61]   αὐτονόμους. ἐπιψηφισαμένων δὲ τῶν στρατιωτῶν  τὰ   ῥηθέντα διαπέστειλε πανταχῇ τοὺς κομιοῦντας
[19, 68]   ἐκπέμψαι. ἀποστειλάντων δ´ αὐτῶν εὐθὺς  τὰ   σκάφη καὶ ναύαρχον ἐπ´ αὐτῶν
[19, 12]   κοντωτοῖς δὲ πλείοσιν· ἔτι γὰρ  τὰ   σκάφη ταῦτα περιῆν ἐκ τῶν
[19, 109]   βιαζομένων ἀπέκτεινον, τῶν δὲ πλείστων  τὰ   σκεπάζοντα τῶν ὅπλων συνέτριβον· οἱ
[19, 39]   προῆγον, ἐν μέσῳ μὲν ἀπειληφότες  τὰ   σκευοφόρα, κατὰ δὲ τὴν οὐραγίαν
[19, 84]   δ´ ἑκάστου πρώτου σπεύδοντος ἐξαγαγεῖν  τὰ   σκευοφόρα τοσοῦτον θόρυβον γενέσθαι συνέβη
[19, 45]   καὶ διὰ τοῦτο τοὺς ἐπὶ  τὰ   στέγη καταφυγόντας ἀσφαλῶς διασωθῆναι. ὅμως
[19, 19]   Νεάρχῳ παρέδωκε, προστάξας προάγειν καὶ  τὰ   στενὰ καὶ τὰς δυσχωρίας προκαταλαμβάνεσθαι,
[19, 35]   τοῖς μετὰ Πολυπέρχοντος. Δεινίας δὲ  τὰ   στενὰ προκαταληψόμενος, ἀπαντήσας τοῖς ὑπ´
[19, 94]   τὰ ἀγγεῖα πληροῦντες ὕδατος ὀμβρίου  τὰ   στόματ´ ἐμφράττουσι καὶ ποιοῦντες ἰσόπεδον
[19, 108]   γενήσεται τὸ ἀτύχημα, συνέβαινε δεισιδαιμονεῖν  τὰ   στρατόπεδα καὶ πρὸς μάχην ὀκνηρῶς
[19, 13]   δὴ χρόνον συνέβη κἀκείνους ἠθροικέναι  τὰ   στρατόπεδα καὶ συνδεδραμηκέναι πρὸς ἀλλήλους
[19, 30]   ~Ἐπεὶ δὲ σύνεγγυς ἀλλήλων ἐγένετο  τὰ   στρατόπεδα καὶ τὸ σύσσημον ἤρθη
[19, 25]   ἡμέρας ὁδὸν ἀπέσχον ἀπ´ ἀλλήλων  τὰ   στρατόπεδα, κατασκόπους ἔπεμψαν ἀμφότεροι καὶ
[19, 77]   περὶ τὴν Εὔβοιαν ἐφεδρεύειν ἀλλήλοις  τὰ   στρατόπεδα, μετεπέμψατο τὸν Μήδιον εἰς
[19, 14]   σατραπῶν συνηθροικότων εἰς τὸ αὐτὸ  τὰ   στρατόπεδα παρῆσαν οἱ παρ´ Εὐμενοῦς
[19, 106]   ἐπιμέλειαν ποιησάμενος ἐν ὑπαίθρῳ συνεῖχε  τὰ   στρατόπεδα, πεζοὺς μὲν ἔχων περὶ
[19, 61]   τήν τε Ὀλυμπιάδος ἀναίρεσιν καὶ  τὰ   συμβάντα περὶ Ῥωξάνην καὶ τὸν
[19, 50]   τῆς Πέλλης κυριεύων Μόνιμος ἀκούσας  τὰ   συμβάντα περὶ τὴν Ὀλυμπιάδα παρέδωκε
[19, 0]   γενόμενος ἐν Ῥόδῳ κατακλυσμὸς καὶ  τὰ   συμβάντα περὶ τὴν πόλιν ἀτυχήματα.
[19, 0]   Καλλαντιανῶν ἀπόστασις ἀπὸ Λυσιμάχου καὶ  τὰ   συμβάντα τοῖς ἐπὶ τὴν βοήθειαν
[19, 1]   ἀφιέμενοι τὸ περὶ αὐτῆς προλέγειν  τὰ   συνεχῆ τοῖς προειρημένοις προσθήσομεν, παραθέντες
[19, 49]   λόγον ἐπὶ τὴν Εὐρώπην καὶ  τὰ   συνεχῆ τῶν προειρημένων διέξιμεν.
[19, 96]   μὲν ἐπανῆλθον εἰς τὴν πέτραν  τὰ   σφέτερα κεκομισμένοι, πρὸς δ´ Ἀντίγονον
[19, 11]   γὰρ αὐτῶν ἐν βραχεῖ τόπῳ  τὰ   σώματα διὰ μιᾶς στενῆς ὑποδοχῆς
[19, 105]   τὸν βασιλέα κατασφάξαι καὶ κρύψαι  τὰ   σώματα, τὸ δὲ γεγονὸς μηδενὶ
[19, 6]   τοὺς διὰ τὴν ἄγνοιαν γυμνὰ  τὰ   σώματα τῶν ἀμυνομένων ὅπλων παρεχομένους.
[19, 49]   κατισχυούσης τὴν εὐλάβειαν, ἐσαρκοφάγουν ἀναλεγόμενοι  τὰ   σώματα τῶν ἀποθνησκόντων. ταχὺ δὲ
[19, 84]   καὶ τοξοτῶν συνεχῶς βαλλόντων κατετίτρωσκε  τὰ   σώματα τῶν ἐλεφάντων καὶ τοὺς
[19, 98]   ἔμπυρος ὢν καὶ δυσώδης ποιεῖ  τὰ   σώματα τῶν περιοικούντων ἐπίνοσα καὶ
[19, 45]   εἰς ἕνα τόπον ποιουμένης εὐθὺς  τὰ   ταπεινὰ τῆς πόλεως ἐπληροῦτο, τῶν
[19, 106]   τὴν πόλιν, μέλασι σακκίοις κατακαλύπτειν  τὰ   τείχη. Ἀμίλκας δ´ στρατηγὸς
[19, 53]   τὴν γενομένην τῷ Ἀμφίονι περὶ  τὰ   τέκνα συμφοράν. ἑξῆς δὲ τῶν
[19, 7]   οὐ μὴν οὐδὲ τοῖς εἰς  τὰ   τεμένη καταφυγοῦσιν τῶν θεῶν
[19, 28]   φάλαγγος ἔστησεν ἐλέφαντας τεσσαράκοντα καὶ  τὰ   τούτων διαστήματα τοῖς ψιλικοῖς τάγμασιν
[19, 9]   ἐγχειρίσαι. εὐθὺ γοῦν οἱ διαπεφορηκότες  τὰ   τῶν ἠτυχηκότων ἐβόων μὴ καταλιπεῖν
[19, 91]   κράτος ἑλὼν τὴν ἄκραν ἐκομίσατο  τὰ   φυλαττόμενα σώματα τῶν φίλων καὶ
[19, 87]   ἐλευθερίαν ἀπέδωκε τοῖς Ἠλείοις καὶ  τὰ   χρήματα ἀποκατέστησεν τῷ θεῷ. μετὰ
[19, 55]   ἕνα τῶν ἐγχωρίων, αὐτὸς δὲ  τὰ   χρήματα πάντα διαγνοὺς κατακομίζειν ἐπὶ
[19, 72]   ἀδεῶς προσήγετο τὰς πόλεις καὶ  τὰ   χωρία. ταχὺ δὲ πολλῶν ἐγκρατὴς
[19, 83]   δὲ τοῦ κέρατος τούτου καὶ  τὰ   ψιλικὰ τάγματα, παραγγείλαντες τοῖς τε
[19, 80]   ἀναλαβὼν τούς τε ἱππεῖς καὶ  τὰ   ψιλικὰ τάγματα προῆγεν ἐπὶ Κιλικίας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006