Alphabétiquement     [«   »]
αὐτομόλους 1
αὐτομόλων 2
αὐτόν 9
αὐτὸν 54
αὑτόν 2
αὑτὸν 9
αὐτονομίαν 3
Fréquences     [«    »]
54 Ἀντιγόνου
53 αὐτοῦ
53 ἔτι
54 αὐτὸν
56 αὐτῷ
58 αὐτὸς
60 παρὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

αὐτὸν


Livre, Chap.
[19, 27]   ἐξ Ἰνδῶν, ἔχοντα τὸ περὶ  αὐτὸν   ἄγημα τῶν ἱππέων, ὄντων ἑκατὸν
[19, 28]   τριακοσίους ἔστησε κατόπιν τοῦ περὶ  αὐτὸν   ἀγήματος. παρὰ δὲ τὴν ὅλην
[19, 61]   ἄπρακτος. ~Ἀντίγονος δὲ παραγενομένου πρὸς  αὐτὸν   Ἀλεξάνδρου τοῦ Πολυπέρχοντος πρὸς μὲν
[19, 55]   Ἀσίαν πᾶσαν ὑποχείριον γενέσθαι καὶ  αὐτὸν   Ἀντίγονον ἐν τῇ πρὸς ἐκεῖνον
[19, 65]   δοκοῦντας ἀλλοτρίως ἔχειν τὰ πρὸς  αὐτὸν   ἀπέσφαξεν, ὄντας πλείους τῶν τεσσαράκοντα.
[19, 17]   Ἀντιγόνου συμβήσεται καὶ τὴν σατραπείαν  αὐτὸν   ἀποβαλεῖν καὶ περὶ τοῦ σώματος
[19, 48]   φίλων, εὐλαβούμενος μὴ μετανοήσας πάλιν  αὐτὸν   ἀποκλείσῃ· αὐτὸς δὲ παραλαβὼν τὴν
[19, 0]   Ἀντιγόνου θάνατος καὶ τῶν δι´  αὐτὸν   ἀποστάντων εἰς τὴν Μηδίαν ἀναίρεσις.
[19, 46]   σπεύδων τῆς μὲν ἀληθοῦς ὑποψίας  αὐτὸν   ἀποστῆσαι, πεῖσαι δ´ ὡς σατράπην
[19, 68]   δύναμιν εἰς παραχειμασίαν διῃρηκέναι καὶ  αὐτὸν   ἀσχολεῖσθαι περὶ τὴν ταφὴν τοῦ
[19, 100]   Σελεύκου καὶ τῶν γεγονότων περὶ  αὐτὸν   ἀτυχημάτων. διόπερ ἀγωνιῶν Ἀντίγονος
[19, 55]   συνηγωνισμένῳ προθύμως, τὸν Σέλευκον δ´  αὐτὸν   αὑτοῦ καταγνόντα φυγὴν παραδεδωκέναι τὴν
[19, 50]   πλείστους μὲν ἀνεῖλε τῶν ἀντιταχθέντων,  αὐτὸν   δὲ τὸν Κρατεύαν μετὰ δισχιλίων
[19, 33]   συνοικήσασαν, ἀμφοτέρας δὲ φιλοστόργως πρὸς  αὐτὸν   διακειμένας. ὄντος δὲ παλαιοῦ νόμου
[19, 0]   ἄλλων ἡγεμόνων τοὺς ἀλλοτρίως πρὸς  αὐτὸν   διατεθέντας ἀνεῖλεν. ιϛ γενόμενος
[19, 56]   καὶ τὰ μεγέθη τῶν περὶ  αὐτὸν   δυνάμεων καὶ τὸ πλῆθος τῶν
[19, 2]   πάντες κατὰ τὴν ἀκμὴν ἥξειν  αὐτὸν   εἰς μεγάλην ἐπιφάνειαν· ὅπερ καὶ
[19, 92]   περὶ Μηδίαν στρατηγοῦ συναγαγόντος ἐπ´  αὐτὸν   ἔκ τε Μηδίας καὶ Περσίδος
[19, 55]   τὸ πρὸς τοὺς καταφυγόντας ἐπ´  αὐτὸν   ἐκτενὲς καὶ φιλάνθρωπον. δ´
[19, 46]   ἀσφάλειαν. ἔγραψε δὲ καὶ πρὸς  αὐτὸν   ἐπιστολήν, ἀξιῶν ἥκειν τὴν ταχίστην,
[19, 55]   προφάσεως λαβόμενος Ἀντίγονος ἀνελεῖν  αὐτὸν   ἐπιχειρήσῃ· ἐῴκει γὰρ τοὺς ἐν
[19, 86]   τοῖς ἄλλοις φίλοις τὴν περὶ  αὐτὸν   εὐδαιμονίαν. διὸ καὶ τότε παρακαλοῦντος
[19, 44]   ἄλλους τῶν ἀλλοτρίως ἀεὶ πρὸς  αὐτὸν   ἐχόντων ἀνεῖλεν. Εὐμενῆ δὲ παραδοὺς
[19, 42]   γενναίᾳ προαιρέσει συναποθανεῖν προκρίνας ἐπ´  αὐτὸν   ἐώσατο τὸν Ἀντίγονον. γενομένης δ´
[19, 93]   τοῦ γενομένου κατορθώματος, {καὶ} παρακαλῶν  αὐτὸν   δύναμιν ἀποστεῖλαι τὴν ταχίστην
[19, 62]   εἴκοσιν, ὥστε τὰς πάσας περὶ  αὐτὸν   ἠθροῖσθαι ναῦς μακρὰς ἐξηρτυμένας διακοσίας
[19, 86]   δ´ εὐεργετικός. ὅπερ καὶ μάλιστ´  αὐτὸν   ηὔξησε καὶ πολλοὺς ἐποίησεν ἐπιθυμεῖν
[19, 82]   ποιεῖσθαι, πρώτους μὲν τοὺς περὶ  αὐτὸν   ἱππεῖς ἐπιλέκτους διακοσίους, ἐν οἷς
[19, 71]   οἵ τε φυγάδες συνέτρεχον ἐπ´  αὐτὸν   καὶ πάντες οἱ λοιποὶ διετέθησαν
[19, 30]   ἀναλαμβάνειν, ἄθραυστον ἔχοντα τὸ περὶ  αὐτὸν   μέρος τῆς δυνάμεως, οὐ προσέσχε,
[19, 93]   τὸν Πτολεμαῖον ὑπολαμβάνων ἥξειν ἐπ´  αὐτὸν   μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως, ἐστρατοπέδευσε
[19, 50]   παραδώσειν. ἐπεὶ δὲ ἔγραψε πρὸς  αὐτὸν   Ὀλυμπιὰς ἀπαιτοῦσα τὴν πίστιν καὶ
[19, 90]   τοιαύτης δ´ οὔσης τῆς περὶ  αὐτὸν   ὁρμῆς οἱ συνόντες φίλοι θεωροῦντες
[19, 3]   ἅπαντα χορηγῶν αἴτιος ἐγένετο σύμμετρον  αὐτὸν   οὐσίαν συλλέξασθαι, μετὰ δὲ ταῦτα
[19, 81]   γὰρ στρατιωτικὸν ἔγκλημα ὑπῆρχε περὶ  αὐτὸν   οὔτε πολιτικόν, ἅτε προσφάτως ἐφ´
[19, 93]   ἀποστεῖλαι τὴν ταχίστην καὶ  αὐτὸν   παραβαλεῖν εἰς τὴν Συρίαν.
[19, 64]   πυθόμενος Κάσανδρος ἔπεμψε πρὸς  αὐτὸν   Πρεπέλαον, ἀξιῶν Ἀντιγόνου μὲν ἀποστῆναι,
[19, 75]   ὀλίγας δ´ ἡμέρας ἐλθόντων πρὸς  αὐτὸν   πρεσβευτῶν παρ´ Αἰτωλῶν καὶ Βοιωτῶν
[19, 90]   ἐσομένης ἡγεμονίας, ἧς δεῖ τυχεῖν  αὐτὸν   προϊόντος τοῦ χρόνου. πρὸς δὲ
[19, 86]   εὐδαιμονίαν. διὸ καὶ τότε παρακαλοῦντος  αὐτὸν   Σελεύκου δοῦναι στρατιώτας τοὺς ἀναβησομένους
[19, 56]   Περσίδος ἀφαίρεσιν καὶ τὰ περὶ  αὐτὸν   συμβάντα· πάντας γὰρ οὐδὲν ἠδικηκότας,
[19, 9]   ὧν ἂν ἕτεροι παρανομήσωσι, τούτων  αὐτὸν   συνάρχοντα λόγον ἀποδιδόναι κατὰ τοὺς
[19, 70]   μόνος ἐνέστη τῷ δόγματι. διόπερ  αὐτὸν   συνέβη καὶ τῶν ἄλλων οὐκ
[19, 36]   ἂν ὀλίγου καταλελειμμένου τοῦ περὶ  αὐτὸν   συστήματος. οἱ δὲ χωρισθέντες τῶν
[19, 71]   καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἀπέστησαν  αὐτὸν   τῆς στρατηγίας, μετ´ ὀλίγον δὲ
[19, 64]   οὐκ ὀλίγους, ἐν οἷς καὶ  αὐτὸν   τὸν Θεόδοτον τραυματίαν γενόμενον μετ´
[19, 72]   τῶν συνθηκῶν, συντόμως δὲ πρὸς  αὐτὸν   τὸν πόλεμον ἐξοίσοντας. καὶ τὰ
[19, 93]   δυνάμεως ἄνευ μάχης ἐκυρίευσεν καὶ  αὐτὸν   τὸν στρατηγὸν ἐζώγρησε. τηλικούτου δ´
[19, 85]   φίλοις καὶ συνθέμενος φιλίαν πρὸς  αὐτὸν   τοὐναντίον ἀφέλοιτο τὴν σατραπείαν τῆς
[19, 6]   εὔνοιαν, καὶ κατωδύρετο τὴν περὶ  αὐτὸν   τύχην. παροξυνομένου δὲ τοῦ πλήθους
[19, 23]   δὲ μάλιστα φίλος, ἔλαθε δὲ  αὐτὸν   τῶν ἱππέων τινὰς ἀποστείλας εἰς
[19, 5]   καὶ διὰ τοῦτο οὐ βουλόμενος  αὐτὸν   φανερῶς ἀνελεῖν ἐκέλευεν ἐκ τῆς
[19, 59]   Μαριεὺς καὶ Κερυνίτης τὴν πρὸς  αὐτὸν   φιλίαν συντέθεινται. ἀκούσας δὲ ταῦτα
[19, 56]   τάλαντα μύρια χίλια. διόπερ συνέβαινεν  αὐτὸν   φοβερὸν εἶναι καὶ διὰ τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006