Alphabétiquement     [«   »]
τυχοῦσαι 1
τυχοῦσαν 1
τυχούσης 1
τῷ 84
Τῶν 5
τῶν 937
τῶνδε 1
Fréquences     [«    »]
81 οὐ
79 τῇ
80 ὡς
84 τῷ
89 ταῖς
144 τε
147 διὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

τῷ


Livre, Chap.
[19, 72]   παντοδαπῶν, εἰδὼς τοὺς Καρχηδονίους ἐπιτετιμηκότας  τῷ   Ἀμίλκᾳ περὶ τῶν συνθηκῶν, συντόμως
[19, 53]   τῶν πραγμάτων διὰ τὴν γενομένην  τῷ   Ἀμφίονι περὶ τὰ τέκνα συμφοράν.
[19, 59]   Κρατερῷ συνοικούσῃ, τότε δὲ Δημητρίῳ  τῷ   Ἀντιγόνου. αὕτη δ´ γυνὴ
[19, 39]   δ´ αὐτοῖς τῶν πολεμίων παντὶ  τῷ   βάρει καὶ βιαιότερον ἐπικειμένων οἱ
[19, 3]   τῶν ἄλλων δύνασθαι ῥᾳδίως χρῆσθαι  τῷ   βάρει τῶν ὅπλων· πολὺ δ´
[19, 67]   ἐποιήσατο, καθ´ ἃς οὐκ ἐξῆν  τῷ   Γλαυκίᾳ στρατεύειν ἐπὶ τοὺς Κασάνδρου
[19, 15]   πρὸς τὰς τῶν θηρίων δαπάνας,  τῷ   δ´ ἔργῳ διὰ τῆς δωρεᾶς
[19, 48]   τὰς ἐν τῷ πολέμῳ χρείας,  τῷ   δ´ ἔργῳ πρὸς ἀπώλειαν· κατ´
[19, 36]   μὲν τὰ κατ´ Ὀλυμπιάδα πράγματα,  τῷ   δὲ Κασάνδρῳ προσέθεντο. μιᾶς δ´
[19, 75]   πρὸς μὲν τούτους συμμαχίαν συνέθετο,  τῷ   δὲ Κασάνδρῳ συνελθὼν εἰς λόγους
[19, 30]   μέρος τῆς δυνάμεως, οὐ προσέσχε,  τῷ   δὲ παρὰ τοῦ καιροῦ δοθέντι
[19, 98]   παρεκτείνουσα σταδίους μάλιστά που πεντακοσίους,  τῷ   δὲ πλάτει περὶ ἑξήκοντα. τὸ
[19, 3]   διεγνωκότας ἐπιθέσθαι τυραννίδι κατηγόρησεν ἐν  τῷ   δήμῳ. οὐ προσεχόντων δὲ τῶν
[19, 103]   ἐφ´ ὅτῳ τὴν αὐτονομίαν δοθῆναι  τῷ   δήμῳ. παρεισπεσόντος δ´ εἰς τὴν
[19, 9]   πεποιηκέναι τῶν δυναστεύειν ἐπιχειρούντων ἀπεφαίνετο  τῷ   δήμῳ τὴν αὐτονομίαν εἰλικρινῆ παραδιδόναι
[19, 76]   ἐπὶ πολὺν δὲ χρόνον χρησάμενοι  τῷ   διωγμῷ πλείους τῶν μυρίων ἀνεῖλον.
[19, 109]   διόπερ οὐκ ἐλάττους τῶν ἐν  τῷ   διωγμῷ σφαγέντων εὑρέθησαν παρὰ τὸν
[19, 70]   τῆς ἥττης διασωθέντας μόνος ἐνέστη  τῷ   δόγματι. διόπερ αὐτὸν συνέβη καὶ
[19, 33]   τέκνα· τὴν δὲ μὴ βουλομένην  τῷ   δόγματι πιθαρχεῖν χήραν μὲν εἶναι
[19, 96]   Ἄραβες περιχαρεῖς μὲν ἦσαν ἐπὶ  τῷ   δοκεῖν ἀπολελύσθαι μεγάλων φόβων, οὐ
[19, 55]   Ἀντίγονος ἀκούσας περιχαρὴς ἦν ἐπὶ  τῷ   δοκεῖν αὐτὸς μὲν μὴ συνηναγκάσθαι
[19, 93]   τὴν ἐπιστολὴν ἐχάρη διαφερόντως ἐπὶ  τῷ   δοκεῖν τὸν υἱὸν νέον ὄντα
[19, 73]   συνέθεντο συμμαχίαν ὡς κοινῇ πολεμεῖν  τῷ   δυνάστῃ· προσελάβοντο δ´ εἰς τὴν
[19, 87]   Ἠλείοις καὶ τὰ χρήματα ἀποκατέστησεν  τῷ   θεῷ. μετὰ δὲ ταῦτα τὸν
[19, 7]   ἐξουσίαν διατιθέναι πᾶν τὸ κεχαρισμένον  τῷ   θυμῷ· οἱ δὲ ταῖς τῶν
[19, 61]   τὸ σύνολον ἐὰν μὴ πειθαρχῇ  τῷ   καθεσταμένῳ στρατηγῷ καὶ τῆς βασιλείας
[19, 43]   καὶ νυκτὸς καταλαμβανούσης ἠναγκάσθη συνεῖξαι  τῷ   καιρῷ. Ἀντίγονος δὲ τοὺς ἱππεῖς
[19, 81]   ὄχλων εὔνοιαν. ἦν δὲ καὶ  τῷ   κάλλει καὶ τῷ μεγέθει διάφορος,
[19, 100]   ἀδυναμίαν τοῦ κρατῆσαι· ἐπὶ δὲ  τῷ   κατασκέψασθαι τὴν λίμνην καὶ δοκεῖν
[19, 42]   τῶν Εὐμενοῦς τὸν προηγούμενον, συμπλακέντα  τῷ   κρατίστῳ τῶν ἀντιτεταγμένων. διόπερ Εὐμενὴς
[19, 2]   Κορίνθιος νικήσας τὴν ἐπὶ  τῷ   Κρημισσῷ μάχην τοὺς Καρχηδονίους μετέδωκε
[19, 49]   εἰς θάλασσαν, ἔτι δὲ ἐφορμῶν  τῷ   λιμένι πάντα βουλόμενον ἐπικουρῆσαι διεκώλυεν.
[19, 75]   ἑκατόν. οὗτοι δ´ ὁρῶντες ἐφορμούσας  τῷ   λιμένι τὰς τοῦ Κασάνδρου ναῦς
[19, 81]   δὲ καὶ τῷ κάλλει καὶ  τῷ   μεγέθει διάφορος, ἔτι δὲ κεκοσμημένος
[19, 11]   δακρύσασα τὴν αὑτῆς τύχην οὔτε  τῷ   μεγέθει τῶν συμπτωμάτων ταπεινωθεῖσα. Ὀλυμπιὰς
[19, 65]   ἧκον ἐκ Καρχηδόνος πρέσβεις, οἳ  τῷ   μὲν Ἀγαθοκλεῖ περὶ τῶν πραχθέντων
[19, 48]   τῶν ἀργυρασπίδων συνέστησε τοὺς ταραχωδεστάτους,  τῷ   μὲν λόγῳ πρὸς τὰς ἐν
[19, 15]   τῆς Ἰνδικῆς ἔδωκε διακόσια τάλαντα,  τῷ   μὲν λόγῳ πρὸς τὰς τῶν
[19, 98]   μέσην τὴν σατραπείαν τῆς Ἰδουμαίας,  τῷ   μὲν μήκει παρεκτείνουσα σταδίους μάλιστά
[19, 73]   δὲ κατὰ θάλασσαν, καὶ διότι  τῷ   μὲν στόλῳ Λύκων στρατηγὸς
[19, 49]   τοῦτο γὰρ ἦλθον ἀνάγκης ὥστε  τῷ   μὲν στρατιώτῃ σιτομετρεῖν χοίνικας πέντε
[19, 19]   συγκλεισθεὶς Ἀντίγονος μετεμέλετο μὲν ἐπὶ  τῷ   μὴ πεισθῆναι τοῖς περὶ Πίθωνα,
[19, 17]   οὐ προσεῖχεν αὐτοῖς, μεμψιμοιρῶν ἐπὶ  τῷ   μὴ τετευχέναι τῆς στρατηγίας, ὕστερον
[19, 38]   ὀρεινήν, φίλων δ´ ὄντων Πίθωνι  τῷ   Μηδίας σατράπῃ. δόξαντες δὲ πρὸς
[19, 34]   διὰ τοῦτο μὴ δύνασθαι χρήσασθαι  τῷ   νόμῳ, δὲ πρεσβυτέρα δικαιότερον
[19, 94]   αὐτῷ πρόστιμον εἶναι. χρῶνται δὲ  τῷ   νόμῳ τούτῳ διαλαμβάνοντες τοὺς ταῦτα
[19, 25]   ὧν ἦν φοβερὸς ἀποβεβληκότα, τύπτοντα  τῷ   ξύλῳ ῥᾳδίως ἀποκτεῖναι. τὸ παραπλήσιον
[19, 73]   τὴν πόλιν. μετὰ δὲ ταῦτα  τῷ   παραπλησίῳ τρόπῳ τοὺς Ἰστριανοὺς ἀνακτησάμενος
[19, 48]   ἐπὶ Σούσων ἀπήντησεν αὐτῷ ἐπὶ  τῷ   Πασιτίγρι ποταμῷ Ξενόφιλος κυριεύων
[19, 88]   περὶ τὸν Ἀλέξανδρον βοήθειαν φέροντες  τῷ   πατρί. γενομένης οὖν μάχης ἰσχυρᾶς
[19, 29]   Ἀντιγόνου, τότε πρώτως μέλλοντα συναγωνίζεσθαι  τῷ   πατρί. ἐπ´ ἄκρου δὲ τοῦ
[19, 85]   Βοιωτὸς πολὺν χρόνον συνεζηκὼς Ἀντιγόνῳ  τῷ   πατρὶ καὶ μετεσχηκὼς παντὸς ἀπορρήτου·
[19, 25]   γὰρ ἐρασθέντα λέοντα παρθένου διαλεχθῆναι  τῷ   πατρὶ τῆς κόρης ὑπὲρ τοῦ
[19, 18]   τοὺς ὑποστάντας τῇ βίᾳ καὶ  τῷ   πλήθει κατισχύσας φυγεῖν εἰς τὸν
[19, 31]   ἀναχωρεῖν μακρὰν ἀπέχουσαν ἠναγκάσθη πεισθῆναι  τῷ   πλήθει· οὔτε γὰρ τοῖς στρατιώταις
[19, 42]   προεχόντων, τῶν δὲ μετ´ Ἀντιγόνου  τῷ   πλήθει περιγινομένων πολλοὶ παρ´ ἀμφοτέρων
[19, 107]   τινας χρείας, ἕως ὅτου συνέβη  τῷ   πλήθει πολὺ προτερῆσαι τῶν πολιτικῶν.
[19, 30]   δ´ ὁρῶν πιεζούμενον τὸ κέρας  τῷ   πλήθει τῶν ἀφιπποτοξοτῶν μετεπέμψατο παρ´
[19, 75]   τῆς Καρίας κυριεύων πιεζούμενος  τῷ   πολέμῳ διελύσατο πρὸς Ἀντίγονον ἐφ´
[19, 72]   πόλιν οὐ μόνον ἐν τούτῳ  τῷ   πολέμῳ προετέρησαν, ἀλλὰ καὶ κατὰ
[19, 48]   μὲν λόγῳ πρὸς τὰς ἐν  τῷ   πολέμῳ χρείας, τῷ δ´ ἔργῳ
[19, 18]   ὄντες τὴν αἰχμαλωσίαν τῆς ἐν  τῷ   ποταμῷ τελευτῆς προκρίναντες ἥλωσαν, εἰς
[19, 105]   φοβηθεὶς ὑπὲρ ἑαυτοῦ προσέταξε Γλαυκίᾳ  τῷ   προεστηκότι τῆς τοῦ παιδὸς φυλακῆς
[19, 108]   οἵ τε περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα  τῷ   προτερήματι τεθαρρηκότες καὶ νομίζοντες ἑνὶ
[19, 63]   καταλαβὼν εἰς πεντακοσίους συνηδρευκότας ἐν  τῷ   πρυτανείῳ τούτους μὲν ἀποκλείσας τῆς
[19, 64]   ἐπιπλεύσας Πολύκλειτος ἄφνω συντεταγμένῳ  τῷ   στόλῳ ῥᾳδίως ἐτρέψατο τεταραγμένους τοὺς
[19, 64]   μετὰ στρατιωτῶν παράγει πεζῇ, παρεχόμενος  τῷ   στόλῳ τῆς ἀγωγῆς τὴν ἀσφάλειαν,
[19, 59]   τε γὰρ ταραχώδεις τῶν ἐν  τῷ   στρατοπέδῳ κατέπαυεν ἁρμοζόντως πολιτευομένη πρὸς
[19, 12]   καὶ δαψιλεῖς δύνασθαι παρέχεσθαι τροφὰς  τῷ   στρατοπέδῳ. συναγαγόντος οὖν αὐτοῦ πλοῖα
[19, 33]   δὲ δύο γυναῖκας συνακολουθούσας ἐν  τῷ   στρατοπέδῳ, τὴν μὲν νεόγαμον, τὴν
[19, 30]   αὐτούς, ὑπερέχοντες δὲ τῶν ἀντιτεταγμένων  τῷ   τε πλήθει καὶ ταῖς ἐλαφρότησιν,
[19, 72]   ἐπὶ τῇ φυγῇ μόνος ὑπέστη  τῷ   {τε} πλήθει τῶν πολεμίων, οὐ
[19, 17]   πυθόμενοι τὰ πεπραγμένα Ξενοφίλῳ μὲν  τῷ   τὴν ἐν Σούσοις ἄκραν φυλάττοντι
[19, 15]   Μακεδόνας εἰς ἓξ μῆνας Εὐδάμῳ  τῷ   τοὺς ἐλέφαντας καταγαγόντι τοὺς ἐκ
[19, 29]   μεταβολῆς δὲ διαγωνιεῖσθαι καὶ τούτῳ  τῷ   τρόπῳ ποιήσειν ἄπρακτον τῶν ἐναντίων
[19, 109]   σφενδόναις γυμνασίας διαπονουμένης. τούτῳ δὲ  τῷ   τρόπῳ τοὺς Ἕλληνας ἐκ τῆς
[19, 24]   ὑπὸ τοῦ πλήθους. ~τούτῳ δὲ  τῷ   τρόπῳ τοὺς μὲν ἄλλους καταπληξάμενος,
[19, 78]   μὲν ἠλευθέρωσαν, Ἐπίδαμνον δὲ Γλαυκίᾳ  τῷ   τῶν Ἰλλυριῶν βασιλεῖ παρέδωκαν.
[19, 40]   Πίθωνι παρέδωκε, τὸ δὲ δεξιὸν  τῷ   υἱῷ Δημητρίῳ, μεθ´ οὗ καὶ
[19, 84]   θηρία τινὰ μὲν αὐτῶν περιεπείροντο  τῷ   φιλοτεχνηθέντι χάρακι καὶ ταῖς πληγαῖς
[19, 66]   καταλιπὼν δ´ ἐνταῦθα τοὺς παρεξομένους  τῷ   φρουρίῳ τὴν ἀσφάλειαν ἀνέζευξεν εἰς
[19, 26]   ὅτι διέγνωκεν Εὐμενὴς νυκτὸς ἐπιτίθεσθαι  τῷ   χάρακι· αὐτὸς δὲ τὴν μὲν
[19, 68]   δὲ περὶ μέσας νύκτας ἐπιβαλὼν  τῷ   χάρακι τῶν ἐναντίων καὶ καταλαβὼν
[19, 97]   καταλαβὼν ἀπηλλαγμένην προσβολὰς συνεχεῖς ἐποιεῖτο  τῷ   χωρίῳ. ἀμυνομένων δὲ τῶν ἔνδον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006