Alphabétiquement     [«   »]
μεμονωμένοις 2
μεμονωμένους 1
μεμψιμοιρῶν 1
μὲν 620
μέν 7
Μενέδημον 1
μένειν 7
Fréquences     [«    »]
416 εἰς
539 τῆς
466 τοὺς
620 μὲν
838 τὴν
937 τῶν
1039 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

μὲν


Livre, Chap.
[19, 65]   ἐκ Καρχηδόνος πρέσβεις, οἳ τῷ  μὲν   Ἀγαθοκλεῖ περὶ τῶν πραχθέντων ἐπετίμησαν
[19, 104]   πολιτῶν ἑκουσίως ἐπικαλεσαμένων, καὶ τοὺς  μὲν   Ἀγαθοκλέους ἐξέβαλον, αὐτοὶ δὲ πρὸ
[19, 13]   νυκτὸς δὲ ἤδη καταλαμβανούσης Εὐμενὴς  μὲν   ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῆς ἀποσκευῆς πάλιν
[19, 75]   μεταμεληθεὶς ἐπὶ ταῖς συνθήκαις τὸν  μὲν   ἀδελφὸν ἐξέκλεψεν ἐκ τῆς ὁμηρίας,
[19, 30]   σύσσημον ἤρθη παρ´ ἀμφοτέροις, ἐπηλάλαξαν  μὲν   αἱ δυνάμεις ἐπαλλὰξ πλεονάκις, ἐσήμηναν
[19, 79]   κράτος τῆς πόλεως καὶ τοὺς  μὲν   αἰτίους τῆς ἀποστάσεως δήσας ἀπέστειλεν
[19, 67]   Ἀκαρνᾶνας ἔκρινε συμφέρειν ἅμα συμμάχους  μὲν   Ἀκαρνᾶνας ποιήσασθαι, ταπεινῶσαι δὲ τοὺς
[19, 62]   ~Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Πτολεμαῖος  μὲν   ἀκούσας τὰ δεδογμένα τοῖς μετ´
[19, 23]   νοῦς τῶν γεγραμμένων ὅτι τὸ  μὲν   Ἀλεξάνδρου παιδίον Ὀλυμπιὰς παραλαβοῦσα κεκόμισται
[19, 82]   πάντες καὶ Πίθων συνεστρατευμένος  μὲν   Ἀλεξάνδρῳ, συγκαθιστάμενος δὲ ὑπ´ Ἀντιγόνου
[19, 4]   προσβοηθήσαντες ἐκ τῆς Γέλας τὸ  μὲν   ἀληθὲς διὰ τὸ σκότος οὐκ
[19, 46]   ταῦτα δ´ ἐμηχανήσατο σπεύδων τῆς  μὲν   ἀληθοῦς ὑποψίας αὐτὸν ἀποστῆσαι, πεῖσαι
[19, 89]   ἐπὶ τοῦ προτερήματος γεγονότας πρὸς  μὲν   Ἀλκέταν διαλυσάμενος φιλίαν συνέθετο, τῆς
[19, 39]   παρὰ τῶν ἐγχωρίων σχεδὸν τὴν  μὲν   ἄλλην δύναμιν ἅπασαν συνεληλυθέναι τοῖς
[19, 26]   προειληφότας, ἐπενόησέ τι τοιοῦτο. τὴν  μὲν   ἄλλην δύναμιν παραδοὺς Πίθωνι προσέταξε
[19, 94]   ὀχυρώματι· ἄνυδρος γὰρ οὖσα τοῖς  μὲν   ἄλλοις ἀνεπίβατός ἐστι, τούτοις δὲ
[19, 100]   ἔχων περὶ αὑτόν, ἀλλὰ τοῖς  μὲν   ἄλλοις προσέταξεν ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν
[19, 36]   τρόπου βουλόμενος βοηθεῖν Ὀλυμπιάδι τοὺς  μὲν   ἀλλοτρίως διακειμένους ἀπέλυσε τῆς στρατείας,
[19, 8]   φιλίαν, τῶν ἄλλων δὲ τοὺς  μὲν   ἀλλοτριώτατα διακειμένους ἀνεῖλε, τοὺς δὲ
[19, 18]   ἄφνω δὲ προσπεσὼν τεθορυβημένοις τοὺς  μὲν   ἄλλους εὐθὺς ἐτρέψατο, τῶν δὲ
[19, 24]   ~τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ τοὺς  μὲν   ἄλλους καταπληξάμενος, ἑαυτῷ δ´ ὄγκον
[19, 85]   δίκαια. δὲ Πτολεμαῖος τοὺς  μὲν   ἁλόντας στρατιώτας ἀποστείλας εἰς Αἴγυπτον
[19, 57]   εἰς Καππαδοκίαν ἀπέστειλεν, ἵνα λύσῃ  μὲν   Ἀμισσοῦ τὴν πολιορκίαν καὶ τοὺς
[19, 50]   Ἀριστόνους καὶ Μόνιμος, ὧν Ἀριστόνους  μὲν   Ἀμφιπόλεως ἐκυρίευεν, δ´ ἕτερος
[19, 11]   ὁμοίων δωρεῶν Ὀλυμπιάδα τυχεῖν τὸν  μὲν   ἄνδρα περιέστειλεν, ἐπιμεληθεῖσα τῶν τραυμάτων
[19, 8]   ἐπήρειαν· δεινότερα γὰρ θανάτου τοὺς  μὲν   ἄνδρας καὶ πατέρας εἰκὸς ἦν
[19, 67]   ἐλευθερίαν παραταξαμένη καὶ νικήσασα πολλοὺς  μὲν   ἀνεῖλε, συλλαβοῦσα δὲ περὶ τριάκοντα
[19, 50]   Κασάνδρου στρατηγὸν Κρατεύαν τοὺς πλείστους  μὲν   ἀνεῖλε τῶν ἀντιταχθέντων, αὐτὸν δὲ
[19, 74]   συνῆψεν εἰς χεῖρας καὶ πολλοὺς  μὲν   ἀνεῖλεν, οὐκ ὀλίγους δ´ ἐζώγρησεν,
[19, 52]   Μακεδονίᾳ. δὲ Κάσανδρος διεγνώκει  μὲν   ἀνελεῖν Ἀλεξάνδρου τὸν παῖδα καὶ
[19, 95]   εὐθὺς δὲ τῶν ἐγκατειλημμένων οὓς  μὲν   ἀνῄρουν, οὓς δ´ ἐζώγρουν, ἐνίους
[19, 31]   δ´ ἐν τῇ μάχῃ τῶν  μὲν   Ἀντιγόνου πεζοὶ μὲν εἰς τρισχιλίους
[19, 67]   δ´ ὁρῶν τοὺς Αἰτωλοὺς συναγωνιζομένους  μὲν   Ἀντιγόνῳ, πόλεμον δ´ ἔχοντας ὅμορον
[19, 97]   ῥηθέντων δὲ τοιούτων λόγων Δημήτριος  μὲν   ἀπαγαγὼν τὴν στρατιὰν ἐκέλευσεν αὐτοὺς
[19, 14]   ὧν ἀναγκαῖον προειπεῖν. ~Πίθων σατράπης  μὲν   ἀπεδέδεικτο Μηδίας, στρατηγὸς δὲ τῶν
[19, 35]   πλησίον εἶναι τῆς Μακεδονίας, Ἀριστόνουν  μὲν   ἀπέδειξε στρατηγόν, κελεύσασα διαπολεμεῖν τοῖς
[19, 46]   στρατόπεδον εἰς ἕνα τόπον σατράπην  μὲν   ἀπέδειξε τῆς Μηδίας Ὀροντοβάτην Μῆδον,
[19, 18]   εἰς Σοῦσα τὸ βασίλειον, Σέλευκον  μὲν   ἀπέδειξε τῆς χώρας σατράπην καὶ
[19, 39]   τὰ θηρία προῆγον, ἐν μέσῳ  μὲν   ἀπειληφότες τὰ σκευοφόρα, κατὰ δὲ
[19, 79]   παρακαλούντων παύσασθαι τῆς φιλοτιμίας τούτους  μὲν   ἀπέκτειναν, τὴν δ´ ἄκραν ἐνεργέστερον
[19, 48]   οὐχ ὑπακουσομένων Περσῶν ἑτέρῳ, τοῦτον  μὲν   ἀπέκτεινεν, Ἀσκληπιόδωρον δὲ κατέστησε τῆς
[19, 77]   συνιδὼν τὴν ἐπίνοιαν αὐτοῦ Πλείσταρχον  μὲν   ἀπέλιπεν ἐπὶ τῆς ἐν Χαλκίδι
[19, 68]   ἐπολιόρκει. μετὰ δὲ ταῦτα Σέλευκος  μὲν   ἀπέπλευσεν εἰς Κῶν, Διοσκουρίδης δὲ
[19, 71]   Λακωνικήν. τούτου δ´ ἀπαλλαγέντος Ταραντῖνοι  μὲν   ἀπεσταλκότες εἰς Σικελίαν τὸν στόλον
[19, 35]   προκαθῆσθαι Πολυπέρχοντα μετὰ στρατοπέδου Κάλλαν  μὲν   ἀπέστειλε στρατηγὸν μετὰ δυνάμεως, προστάξας
[19, 110]   πάντων εὐπορεῖν τὸν Ἀγαθοκλέα ταύτης  μὲν   ἀπέστη τῆς ἐπιβολῆς, τὰ δὲ
[19, 66]   στρατιωτῶν τραπέντων πρὸς ἁρπαγὴν πολλοὶ  μὲν   ἀπεσφάγησαν τῶν Αἰγιέων, πλεῖσται δὲ
[19, 66]   πόλεως, τῶν δὲ Δυμαίων τοὺς  μὲν   ἀπέσφαξεν, τοὺς δ´ εἰς φυλακὴν
[19, 34]   δὲ στρατηγῶν διακρινόντων νεωτέρα  μὲν   ἀπεφαίνετο τὴν ἑτέραν ἔγκυον εἶναι
[19, 80]   αὐτῷ τῶν πραγμάτων ἀπηντηκότων, τότε  μὲν   ἀπῆρεν εἰς Αἴγυπτον, μετ´ ὀλίγον
[19, 71]   τὸ δεῖπνον παραλαβὼν ἐδολοφόνησεν, ἐγκαλέσαι  μὲν   ἁπλῶς οὐδ´ ὁτιοῦν ἔχων, ἐκ
[19, 17]   μεγέθη τῶν ἐλεφάντων, καὶ φερόμενος  μὲν   ἀπὸ τῆς ὀρεινῆς ἐπὶ σταδίους
[19, 43]   καὶ ῥώμαις ὑπερεῖχον ὥσθ´ ἑαυτῶν  μὲν   ἀποβαλεῖν μηθένα, τῶν δ´ ἐναντίων
[19, 95]   εἰώθασιν οἱ περίοικοι καταντᾶν οἱ  μὲν   ἀποδωσόμενοι τῶν φορτίων, οἱ δ´
[19, 98]   ἰδιότητα τοῦ χρώματος. ἀλλ´ αὕτη  μὲν   ἀποκαθίσταται πάλιν, ἐπειδὰν ἀναφυσηθῆναι συμβῇ
[19, 63]   συνηδρευκότας ἐν τῷ πρυτανείῳ τούτους  μὲν   ἀποκλείσας τῆς ἐξόδου ζῶντας κατέκαυσε,
[19, 89]   μάχης ἐπὶ πολὺν χρόνον οἱ  μὲν   Ἀπολλωνιᾶται τοῖς πλήθεσιν ὑπερέχοντες τοὺς
[19, 93]   στρατοπεδεύειν καταπεφρονηκότως περὶ Μυοῦντα, τὴν  μὲν   ἀποσκευὴν ἀπέλιπε, τοὺς δὲ στρατιώτας
[19, 43]   πολλαπλασίους. Εὐμενὴς δὲ πυθόμενος τὴν  μὲν   ἀποσκευὴν ἡλωκέναι, τοὺς δ´ ἱππεῖς
[19, 26]   τῷ χάρακι· αὐτὸς δὲ τὴν  μὲν   ἀποσκευὴν προαπέστειλε, τοῖς δὲ στρατιώταις
[19, 79]   ~Τῆς δ´ αὐτῆς θερίας Κυρηναῖοι  μὲν   ἀποστάντες Πτολεμαίου τὴν ἄκραν περιεστρατοπέδευσαν,
[19, 64]   πρὸς αὐτὸν Πρεπέλαον, ἀξιῶν Ἀντιγόνου  μὲν   ἀποστῆναι, συμμαχεῖν δ´ αὐτῷ γνησίως.
[19, 107]   τοῦ καθήκοντος τοῖς Γελῴοις τοὺς  μὲν   ἀποσφαγέντας εἰς τὰς ἐκτὸς τῶν
[19, 34]   τὴν νεωτέραν. οὗ συμβάντος  μὲν   ἀποτυχοῦσα τῆς κρίσεως ἀπῄει μετὰ
[19, 23]   κρίσιν Σιβύρτιον, ὃς ἦν τῆς  μὲν   Ἀραχωσίας σατράπης, Πευκέστου δὲ μάλιστα
[19, 94]   τῆς γὰρ γῆς οὔσης τῆς  μὲν   ἀργελλώδους, τῆς δὲ πέτραν ἐχούσης
[19, 43]   τέλος. ~Τῶν δὲ πεζῶν οἱ  μὲν   ἀργυράσπιδες συμφράξαντες καὶ βιαιότερον τοῖς
[19, 68]   κατῆρεν εἰς Λῆμνον καὶ τὸν  μὲν   Ἀριστοτέλη ἐξέβαλεν ἐκ τῆς νήσου,
[19, 69]   καὶ μεταλαβὼν ἕτερον καιρὸν διεξῆλθε  μὲν   ἀσφαλέστερον τὸ προειρημένον ὄρος, παραγενόμενος
[19, 72]   καθ´ ἅπαν τὸ στρατόπεδον  μὲν   Αὔλιος καταισχυνθεὶς ἐπὶ τῇ φυγῇ
[19, 58]   θάλασσαν ἐκ τοῦ Λιβάνου, τεμνόντων  μὲν   αὐτὴν καὶ πριζόντων ἀνδρῶν ὀκτακισχιλίων,
[19, 43]   εἰς δύο μέρη διελόμενος τοὺς  μὲν   αὐτὸς ἔχων ἐφήδρευε τοῖς περὶ
[19, 102]   φυγάδας ἔπεισεν καταδέξασθαι τοὺς συστρατευομένους  μὲν   αὐτῷ, πεφυγαδευμένους δὲ νόμῳ ὑπὸ
[19, 47]   τινα τόπον κρημνοῖς περιεχόμενον οἱ  μὲν   αὐτῶν ἀνῃρέθησαν, οἱ δ´ ἐζωγρήθησαν.
[19, 100]   ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ τοὺς  μὲν   αὐτῶν διαβάντας τὸν Εὐφράτην φυγεῖν
[19, 6]   ἐπιβουλεύεσθαι συνελάμβανεν ἅπαντας καὶ κατηγόρησε  μὲν   αὐτῶν ἐν τοῖς στρατιώταις, φήσας
[19, 84]   καὶ κολαζόντων τὰ θηρία τινὰ  μὲν   αὐτῶν περιεπείροντο τῷ φιλοτεχνηθέντι χάρακι
[19, 8]   φόνου, τοὺς ζωγρηθέντας ἀθροίσας Δεινοκράτην  μὲν   ἀφῆκε διὰ τὴν προγεγενημένην φιλίαν,
[19, 90]   ἀνάβασιν ποιεῖσθαι· ὑπελάμβανε γὰρ τοὺς  μὲν   Βαβυλωνίους διὰ τὴν προϋπάρχουσαν εὔνοιαν
[19, 109]   ἐν τῇ μάχῃ ταύτῃ τῶν  μὲν   βαρβάρων περὶ πεντακοσίους, τῶν δ´
[19, 58]   ὑπάρχους τῆς Συρίας. καὶ τοὺς  μὲν   βασιλεῖς προετρέψατο συνεπιλαβέσθαι ναυπηγίας, ἐπειδὴ
[19, 12]   οἱ δὲ περὶ Σέλευκον τοῖς  μὲν   βασιλεῦσιν ἔφασαν βούλεσθαι παρέχεσθαι χρείας,
[19, 61]   δὲ τούτοις ἔλεγεν ὡς Θεσσαλονίκην  μὲν   βιασάμενος ἔγημεν, φανερῶς δὲ ἐξιδιάζεται
[19, 78]   ~Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Κορκυραῖοι  μὲν   βοηθήσαντες Ἀπολλωνιάταις καὶ τοῖς Ἐπιδαμνίοις
[19, 68]   δύναμιν εἰς τὴν Καρίαν, ἅμα  μὲν   βουλόμενος βοηθεῖν τοῖς συμμάχοις, ἅμα
[19, 10]   δὲ τούτοις πραττομένοις Κροτωνιᾶται πρὸς  μὲν   Βρεττίους διελύσαντο, πρὸς δὲ τοὺς
[19, 77]   αὐτοῦ μήτε κατὰ Κασάνδρου τοῖς  μὲν   Βυζαντίοις ἔδοξε μένειν ἐφ´ ἡσυχίας
[19, 8]   τῶν πασχόντων τύχην ἐλεήσειεν. ~πᾶσαι  μὲν   γὰρ αἱ πύλαι τῆς πόλεως
[19, 5]   σύνεσιν ἐξέφυγε τὸν κίνδυνον.  μὲν   γὰρ Ἀκεστορίδης εὐλαβηθεὶς τὴν στάσιν
[19, 35]   Πολυπέρχοντος ἐλεφάντων οἱ καταλειφθέντες· τῶν  μὲν   γὰρ ἄλλων θηρίων {τῶν} κατὰ
[19, 30]   καὶ τῆς νίκης ἔτυχεν. οἱ  μὲν   γὰρ ἀργυράσπιδες οἱ παρ´ Εὐμενεῖ
[19, 45]   σωτηρίαν διαφόροις ἐχρῶντο κρίσεσιν. οἱ  μὲν   γὰρ αὐτῶν εἰς τὰ πλοῖα
[19, 90]   στρατείας ἄξιον τῆς ἐπιβολῆς· ἐν  μὲν   γὰρ Βραγχίδαις αὐτοῦ χρηστηριαζομένου τὸν
[19, 29]   λοξὴν ποιήσας τὴν τάξιν· τὸ  μὲν   γὰρ δεξιὸν κέρας, μάλιστα
[19, 7]   φόνων καὶ παντοίων ἀνομημάτων. οἱ  μὲν   γὰρ διὰ τὰς προϋπαρχούσας ἔχθρας
[19, 15]   φιλοτιμίαν ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας. Πευκέστης  μὲν   γὰρ διά τε τὸ πλῆθος
[19, 95]   τὰς εὐμεγέθεις εὐημερίας ἐμφρόνως· αἱ  μὲν   γὰρ διὰ τὸν περὶ τοῦ
[19, 34]   κατέστρεψεν ἡρωικῶς τὸν βίον·  μὲν   γὰρ δύναμις ἐν τοῖς ὅπλοις
[19, 61]   τοὺς κομιοῦντας τὸ δόγμα· τοὺς  μὲν   γὰρ Ἕλληνας ὑπελάμβανε διὰ τὴν
[19, 19]   ἑκατέρᾳ προσῆν τι δυσχερές·  μὲν   γὰρ ἐπὶ Κόλωνος ὑπῆρχε καλὴ
[19, 27]   τούτοις ἐμπειρίας πρὸς ἀλλήλους. Εὐμενὴς  μὲν   γὰρ ἐπὶ τοῦ λαιοῦ κέρατος
[19, 1]   κατὰ τῶν ὑποτεταγμένων ἔσχε. τοὺς  μὲν   γὰρ ἰδιώτας ἐκόλαζε πᾶσαν τὴν
[19, 21]   στρατοπεδεύειν, διέστησαν πρὸς ἀλλήλους. Εὐμενὴς  μὲν   γὰρ καὶ Ἀντιγένης τῶν
[19, 30]   χρήσασθαι τοῖς ἰδίοις προτερήμασι. τὸ  μὲν   γὰρ κατὰ στόμα διακινδυνεύειν πρὸς
[19, 11]   τὴν τοῦ βίου καταστροφήν. Εὐρυδίκη  μὲν   γὰρ κατευξαμένη παρόντος τοῦ κομίσαντος
[19, 4]   ἐκ τῶν κινδύνων ἐρρύσατο. αὐτὸς  μὲν   γὰρ λαμπρότατα πάντων ἀγωνισάμενος ἑπτὰ
[19, 64]   τὴν ἀσφάλειαν, ἀμφοτέρους κατεστρατήγησε. τοὺς  μὲν   γὰρ στρατιώτας ἀποβιβάσας ἔκρυψεν ἐν
[19, 7]   τὸν κατ´ αὐτῶν ὄλεθρον. οἱ  μὲν   γὰρ τὰς αὐλίους θύρας ἐξέκοπτον,
[19, 54]   τὴν δόξαν τῆς πόλεως· Ἀθηναῖοι  μὲν   γὰρ τὸ πολὺ μέρος τοῦ
[19, 6]   ταραχῆς καὶ μεγάλων ἀτυχημάτων· οἱ  μὲν   γὰρ χαριέστατοι τῶν πολιτῶν, ἀγνοοῦντες
[19, 94]   λοιπῇ χώρᾳ σημεῖα καταλείπουσιν ἑαυτοῖς  μὲν   γιγνωσκόμενα, τοῖς δ´ ἄλλοις ἀνεπινόητα.
[19, 2]   καὶ συνεχῶς ἐδάκρυεν. εἶθ´  μὲν   γνοῦσα τὴν ὁρμὴν τἀνδρὸς συμφωνοῦσαν
[19, 70]   δ´ αὐτῶν ἀληθῆ λέγειν  μὲν   δῆμος τῶν Ἀκραγαντίνων ἐψηφίσατο τὸν
[19, 30]   πυκνοῖς τοῖς βέλεσι κατετίτρωσκον, αὐτοὶ  μὲν   διὰ τὰς ἐλαφρότητας οὐδὲν πάσχοντες,
[19, 1]   ἐπιθυμίας ἔχειν ἀτερματίστους. τοιγαροῦν Ἀθηναῖοι  μὲν   διὰ ταύτας τὰς αἰτίας τοὺς
[19, 6]   θόρυβον, οἱ δὲ στρατιῶται τὰ  μὲν   διὰ τὴν πλεονεξίαν, τὰ δὲ
[19, 8]   συνήθη τοῖς συγγραφεῦσι τραγῳδίαν, μάλιστα  μὲν   διὰ τὸν τῶν παθόντων ἔλεον,
[19, 9]   τῶν δ´ ἀκεραίων Συρακοσίων οἱ  μὲν   διὰ τὸν φόβον ἠναγκάζοντο καρτερεῖν,
[19, 65]   Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Ῥωμαῖοι  μὲν   διαπολεμοῦντες Σαμνίταις Φερέντην, πόλιν τῆς
[19, 85]   τοιοῦτο τὸ τέλος λαβούσης Δημήτριος  μὲν   διέτεινεν εἰς Ἄζωτον περὶ μέσας
[19, 93]   ~Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Πτολεμαῖος  μὲν   διέτριβε περὶ Κοίλην Συρίαν, νενικηκὼς
[19, 45]   δὲ τηλικούτων ἀτυχημάτων γενομένων σώματα  μὲν   διεφθάρη πλείω τῶν πεντακοσίων, οἰκίαι
[19, 40]   ἦν αὐτοῦ τῆς δυνάμεως πεζοὶ  μὲν   δισμύριοι δισχίλιοι, ἱππεῖς δ´ ἐννακισχίλιοι
[19, 82]   χιλίων· τούτων δὲ ἦσαν Μακεδόνες  μὲν   δισχίλιοι, Λύκιοι δὲ καὶ Παμφύλιοι
[19, 77]   τῶν Βοιωτῶν προσελάβετο στρατιώτας πεζοὺς  μὲν   δισχιλίους διακοσίους, ἱππεῖς δὲ χιλίους
[19, 20]   Πίθων ἧκεν ἄγων ἱππεῖς  μὲν   δισχιλίους, ἵππους δὲ σὺν ταῖς
[19, 32]   ἀναχώρησιν τῶν περὶ Ἀντίγονον τοῦ  μὲν   διώκειν ἀπέστη διὰ τὸ καὶ
[19, 61]   ἀπὸ δὲ τούτων γενόμενος Ἀλεξάνδρῳ  μὲν   δοὺς πεντακόσια τάλαντα καὶ περὶ
[19, 48]   αἱ γὰρ ἀσεβεῖς χρεῖαι τοῖς  μὲν   δυνάσταις διὰ τὴν ἐξουσίαν γίνονται
[19, 45]   διέφθειρεν. δὲ τελευταῖος ἐπέπεσε  μὲν   ἔαρος ἀρχομένου, καταρραγέντων ἐξαίφνης μεγάλων
[19, 38]   παραγενέσθαι· τούτου δὲ γενομένου τὴν  μὲν   ἑαυτῶν δύναμιν ῥᾳδίως ἀθροισθήσεσθαι, τοὺς
[19, 33]   βουλομένην τῷ δόγματι πιθαρχεῖν χήραν  μὲν   εἶναι διὰ τέλους καὶ θυσιῶν
[19, 105]   ἐν δὲ ταύταις ἦν Κάσανδρον  μὲν   εἶναι στρατηγὸν τῆς Εὐρώπης, μέχρι
[19, 42]   ἐπ´ ἄκρου τοῦ κέρατος τὸ  μὲν   εἶξαι τῇ τύχῃ καὶ φυγεῖν
[19, 53]   δ´ ἐκπεσόντων οἱ διασωθέντες κατέφυγον  μὲν   εἰς Ἀλαλκομενίαν καὶ τὸ Τιλφώσιον
[19, 34]   προεμένη προεκαλέσατο τῶν ὁρώντων τοὺς  μὲν   εἰς ἔλεον, τοὺς δὲ εἰς
[19, 67]   δὲ τῶν Ἀκαρνάνων οἱ πλεῖστοι  μὲν   εἰς Στράτον πόλιν συνῴκησαν, ὀχυρωτάτην
[19, 65]   δι´ ὁμολογίας παρέλαβε. καὶ τότε  μὲν   εἰς Συρακούσσας ἐχωρίσθη, κατὰ δὲ
[19, 27]   τὸ δ´ ἑξῆς οἱ καθωπλισμένοι  μὲν   εἰς τὰ Μακεδονικά, παντοδαποὶ δ´
[19, 0]   Εὐμενὴς ἔχων τοὺς ἀργυράσπιδας ἀνέβη  μὲν   εἰς τὰς ἄνω σατραπείας, συνήγαγε
[19, 70]   ἀνέμων εἰς τὸν Ἀδρίαν κατῆρε  μὲν   εἰς τὴν τῶν Ἀπολλωνιατῶν χώραν,
[19, 109]   παλίντροπος ἐγένετο, ἔφευγον δ´ οἱ  μὲν   εἰς τὸν Ἱμέραν ποταμόν, οἱ
[19, 31]   μάχῃ τῶν μὲν Ἀντιγόνου πεζοὶ  μὲν   εἰς τρισχιλίους ἑπτακοσίους, ἱππεῖς δὲ
[19, 36]   δὲ συγκινδυνεύειν βουλομένους ἀναλαβὼν προθυμίαν  μὲν   εἶχε τοῦ διακινδυνεύειν, οὐκ ἀξιόμαχος
[19, 12]   ἀπέχων σταδίους τριακοσίους. καὶ πρόθεσιν  μὲν   εἶχεν εἰς Σοῦσα ποιεῖσθαι τὴν
[19, 27]   Κεφάλων. ἑξῆς δ´ ἦσαν πεντακόσιοι  μὲν   ἐκ Παροπανισαδῶν, οἱ δὲ τούτοις
[19, 75]   παρεγένετο βοηθήσων τοῖς Ὠρίταις Τελεσφόρος  μὲν   ἐκ Πελοποννήσου μετὰ νεῶν εἴκοσι
[19, 26]   δὲ ἐπιγενομένης ἧκόν τινες ηὐτομοληκότες  μὲν   ἐκ τῆς Ἀντιγόνου στρατοπεδείας, λέγοντες
[19, 17]   δὲ τούτους τοὺς καιροὺς Ἀντίγονος  μὲν   ἐκ τῆς Μεσοποταμίας ἀναζεύξας ἧκεν
[19, 109]   ταῖς ψυχαῖς πάλιν θαρρήσαντες οἱ  μὲν   ἐκ τῆς παρεμβολῆς κατὰ στόμα
[19, 47]   τῇ παρεμβολῇ. καὶ παρ´ ὀλίγον  μὲν   ἐκράτησαν τῆς ἐπιβολῆς, ὑπὸ δὲ
[19, 37]   ἐρήμου καὶ ἀνύδρου προάγειν ἐπίπονον  μὲν   ἔκρινεν, εἰς δὲ τὴν βεβουλευμένην
[19, 22]   μεγίστου· εἶναι δὲ συνέβαινε τοῦ  μὲν   ἐκτὸς τὴν περίμετρον δέκα σταδίων,
[19, 16]   γιγνομένης δὲ πλείονος ἀντιλογίας Δόκιμος  μὲν   ἐκχωρεῖν συνεβούλευεν, οἱ δὲ περὶ
[19, 34]   τὸν τράχηλον ὅρμων πλῆθος, τῶν  μὲν   ἐλασσόνων, τῶν δ´ ἐκ τοῦ
[19, 1]   Ἀγαθοκλῆς ἐτυράννησε τῶν Συρακοσίων, ἀφορμαῖς  μὲν   ἐλαχίσταις χρησάμενος, ἀτυχήμασι δὲ μεγίστοις
[19, 49]   προσανεχούσης ταῖς ἔξωθεν ἐλπίσιν οἱ  μὲν   ἐλέφαντες ὑπὸ τῆς ἐνδείας διεφθάρησαν,
[19, 25]   πλήθους ὡς ὀρθῶς λέγοντος τότε  μὲν   ἔλυσε τὴν ἐκκλησίαν· ~νυκτὸς δὲ
[19, 73]   Παυσανίαν ἀνελὼν τῶν στρατιωτῶν οὓς  μὲν   ἐλύτρωσεν, οὓς δὲ εἰς τὰς
[19, 33]   γάμον, ἀλλὰ πείσαντας ἀλλήλους, τὸν  μὲν   ἔμπροσθεν χρόνον τῆς μνηστείας γενομένης
[19, 44]   Ἱερώνυμος Καρδιανός, ὃς τὸν  μὲν   ἔμπροσθεν χρόνον ὑπ´ Εὐμενοῦς τιμώμενος
[19, 27]   δὲ τούτων ἁπάντων ἔταξεν ἐλέφαντας  μὲν   ἐν ἐπικαμπίῳ τεσσαράκοντα πέντε, τοξότας
[19, 35]   ~Κατὰ δὲ τὴν Εὐρώπην Κάσανδρος  μὲν   ἐν Πελοποννήσῳ Τεγέαν πολιορκῶν καὶ
[19, 95]   ἐλάσσω ὀκτακισχιλίων. καὶ τοὺς πλείους  μὲν   ἐν ταῖς κοίταις ὄντας ἔτι
[19, 33]   τῆς Ἰνδικῆς ἀπηντηκότων στρατηγὸς ἀνῃρέθη  μὲν   ἐν τῇ μάχῃ λαμπρῶς ἀγωνισάμενος,
[19, 46]   στρατόπεδον. δὲ Πίθων ἐτύγχανε  μὲν   ἐν τοῖς ἐσχάτοις μέρεσι τῆς
[19, 43]   βιαιότερον τοῖς ἀντιτεταγμένοις ἀπιπεσόντες τοὺς  μὲν   ἐν χειρῶν νόμῳ διέφθειραν, τοὺς
[19, 44]   ἅπασαν ἀναλαβὼν εἰς Μηδίαν αὐτὸς  μὲν   ἔν τινι κώμῃ παρεχείμασεν οὔσῃ
[19, 16]   Ἀλκέτου δυνάμεως ἁλόντες ἡγεμόνες, ἐφυλάττοντο  μὲν   ἔν τινι φρουρίῳ καθ´ ὑπερβολὴν
[19, 100]   τινάς, ἐπειδὴ χρόνου προσεδεῖτο, Ἀρχέλαον  μὲν   ἕνα τῶν φίλων ἀπέλιπε στρατηγὸν
[19, 61]   καὶ διακωλύων σῖτον εἰσάγεσθαι προσεκαρτέρησε  μὲν   ἐνιαυτὸν καὶ τρεῖς μῆνας, εἰς
[19, 10]   ~Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαῖοι  μὲν   ἔννατον ἔτος ἤδη διεπολέμουν πρὸς
[19, 62]   τεσσαράκοντα· τούτων δ´ ἦσαν τετρήρεις  μὲν   ἐννενήκοντα πεντήρεις δὲ δέκα, ἐννήρεις
[19, 103]   δὲ περιπεσόντες φορτηγοῖς πλοίοις τὴν  μὲν   ἐξ Ἀθηνῶν κατέδυσαν, τῶν δ´
[19, 49]   διεφθάρησαν, τῶν δ´ ἱππέων οἱ  μὲν   ἔξω τάξεως ὄντες οὐ σιτομετρούμενοι
[19, 38]   μέλλον τοὺς πολεμίους ἠθροῖσθαι, τὸ  μὲν   ἐπ´ εὐθείας προάγειν ἀπέγνωσαν, εἰς
[19, 64]   Πηλούσιον· δὲ Πτολεμαῖος τοῦτον  μὲν   ἐπαινέσας δωρεαῖς μεγάλαις ἐτίμησε καὶ
[19, 96]   τοὺς πολεμίους κολάσαντες ἀνδρωδῶς αὐτοὶ  μὲν   ἐπανῆλθον εἰς τὴν πέτραν τὰ
[19, 91]   ἐν Κάραις κατῳκισμένων Μακεδόνων οὓς  μὲν   ἔπεισεν, οὓς δ´ ἐβιάσατο συστρατεύειν
[19, 8]   ἦσαν. τῶν δὲ φυγόντων οἱ  μὲν   ἐπὶ τὰς πύλας ὁρμήσαντες συνελήφθησαν,
[19, 34]   ἀσπασαμένη τοὺς οἰκείους ὑπὸ τἀδελφοῦ  μὲν   ἐπὶ τὴν πυρὰν ἀνεβιβάσθη, ὑπὸ
[19, 102]   κακουργίᾳ καταδεδικασμένους ἠναγκασμένοι καταδέξασθαι μετεμέλοντο  μὲν   ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις, ἠναγκάζοντο δὲ
[19, 19]   δ´ ἀμηχανίαν συγκλεισθεὶς Ἀντίγονος μετεμέλετο  μὲν   ἐπὶ τῷ μὴ πεισθῆναι τοῖς
[19, 80]   τὰς τῶν πόλεων ἁλώσεις Πίθωνα  μὲν   ἐπὶ τῶν τόπων κατέλιπε στρατηγόν,
[19, 64]   παρελθὼν δ´ εἰς Ἀρκαδίαν Δάμιν  μὲν   ἐπιμελητὴν τῆς Μεγάλης πόλεως ἀπέλιπεν,
[19, 37]   τοῖς πολεμίοις· ἦν γὰρ  μὲν   ἔρημος πᾶσα σχεδὸν πεδιάς, περιείχετο
[19, 82]   ἔταξε τῶν ἱππέων τοὺς καλουμένους  μὲν   ἑταίρους, ὄντας δὲ τὸν ἀριθμὸν
[19, 40]   τάγμασι. τῶν δὲ πεζῶν πρώτους  μὲν   ἔταξε τοὺς ὑπασπιστάς, εἶτα τοὺς
[19, 29]   ἡγεμονίαν· τῶν δὲ πεζῶν πρῶτοι  μὲν   ἐτάχθησαν οἱ ξένοι, πλείους ὄντες
[19, 4]   ἀμφότερα τὰ μέρη παρεισπεπτωκέναι τοῦ  μὲν   ἔτι διώκειν ἀπέστησαν, διελόμενοι δὲ
[19, 9]   ἀπὸ δὲ τούτων γενόμενος τοῦ  μὲν   ἔτι φονεύειν κολάζειν τινὰς
[19, 109]   καὶ μεγάλους λίθους ἀφιέντες πολλοὺς  μὲν   ἐτραυμάτιζον, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ
[19, 9]   τοῖς πλήθεσι προσεφέρετο καὶ πολλοὺς  μὲν   εὐεργετῶν, οὐκ ὀλίγους δ´ ἐπαγγελίαις
[19, 94]   Ἀθήναιον, δοὺς δ´ αὐτῷ πεζοὺς  μὲν   εὐζώνους τετρακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ τοὺς
[19, 76]   περὶ Κίνναν πόλιν καὶ ταύτην  μὲν   εὐθὺς ἐρύσαντο τῶν ἐπικειμένων φόβων,
[19, 43]   λάθρᾳ διαπρεσβευσάμενοι πρὸς Ἀντίγονον τὸν  μὲν   Εὐμενῆ συναρπάσαντες παρέδωκαν, τὰς δ´
[19, 23]   τὴν προϋπάρχουσαν τοῖς σατράπαις  μὲν   Εὐμενὴς ἐκέλευσε περιενεγκεῖν καὶ δεῖξαι
[19, 6]   οὗτοι γὰρ πάντες πρὸς Ἀγαθοκλέα  μὲν   εὐνούστατα διέκειντο, πολλὰ προευεργετημένοι κατὰ
[19, 29]   κατοικούντων Θρᾳκῶν ὀκτακοσίους. καὶ τὸ  μὲν   εὐώνυμον κέρας ὑπὸ τούτων ἐπληροῦτο
[19, 40]   ἐπὶ τὰ κέρατα διελόμενος τὸ  μὲν   εὐώνυμον μέρος Πίθωνι παρέδωκε, τὸ
[19, 100]   ἀνεστρέφετο περὶ τὴν σατραπείαν, ἅμα  μὲν   ἐφεδρεύων τοῖς πολεμίοις, ἅμα δὲ
[19, 9]   τοῦ πλήθους βιαιότερον ἐγκειμένου προσδέξασθαι  μὲν   ἔφησε τὴν στρατηγίαν, μὴ μέντοι
[19, 9]   δὲ τοῦ πλήθους μοναρχεῖν οὗτος  μὲν   ἐχειροτονήθη στρατηγὸς αὐτοκράτωρ καὶ τὸ
[19, 99]   οὐ πλείω τριῶν, ὧν δύο  μὲν   ἔχοντες προσδεδεμένας πλάτας κωπηλατοῦσιν, εἷς
[19, 23]   ἀπέσταλτο παρὰ Ὀρόντου τοῦ σατραπείαν  μὲν   ἔχοντος Ἀρμενίας, φίλου δὲ ὄντος
[19, 106]   ὑπαίθρῳ συνεῖχε τὰ στρατόπεδα, πεζοὺς  μὲν   ἔχων περὶ τοὺς τετρακισμυρίους, ἱππεῖς
[19, 12]   ~Κατὰ δὲ τὴν Ἀσίαν Εὐμενὴς  μὲν   ἔχων τοὺς ἀργυράσπιδας Μακεδόνας καὶ
[19, 21]   τεσσάρων, ἧς ἦν πρώτη  μὲν   ἕως τῆς καλουμένης Κλίμακος κοίλη,
[19, 19]   ἀγρίων ζῴων. τούτους Ἀντίγονος πεῖσαι  μὲν   δωροδοκεῖν ἀγεννὲς ἡγεῖτο, τηλικαύτης
[19, 78]   ἀφῆκαν, τῶν δὲ πόλεων Ἀπολλωνίαν  μὲν   ἠλευθέρωσαν, Ἐπίδαμνον δὲ Γλαυκίᾳ τῷ
[19, 66]   εἰς τὴν Ἀχαΐαν καὶ Πάτρας  μὲν   ἠλευθέρωσε φρουρουμένας ὑπὸ τῶν Κασάνδρου
[19, 30]   Μακεδόνων ἀρετάς· οὗτοι γὰρ ταῖς  μὲν   ἡλικίαις ἤδη προβεβήκεισαν, διὰ δὲ
[19, 29]   τῶν ἱππέων, οἳ κατὰ στόμα  μὲν   ἤμελλον φυγομαχήσειν ἀραιοὶ διαστάντες, ἐκ
[19, 25]   ἀλλήλων ἀπὸ σταδίων τριῶν ἐπὶ  μὲν   ἡμέρας τέσσαρας ἀκροβολιζόμενοι καὶ προνομεύοντες
[19, 96]   ἀντέγραψεν αὐτοῖς, προσμαρτυρῶν ὡς δικαίως  μὲν   ἠμύναντο, τῶν δὲ περὶ Ἀθήναιον
[19, 3]   δὲ καὶ πρὸ τῆς στρατείας  μὲν   ἦν πολύσεμνος διὰ τὸ μέγεθος
[19, 54]   τὴν τῶν Ἀργείων πόλιν ταύτην  μὲν   ἠνάγκασεν ἀποστᾶσαν τῆς Ἀλεξάνδρου συμμαχίας
[19, 88]   πολὺ τοῖς πλήθεσιν ὑπερεχόντων οἱ  μὲν   Ἠπειρῶται καταπλαγέντες προσεχώρησαν τοῖς πολεμίοις,
[19, 102]   ἐλεηλάτει καὶ τῶν φρουρίων  μὲν   ᾕρει κατὰ κράτος, δὲ
[19, 66]   δ´ ἔτους τούτου διελθόντος Ἀθήνησι  μὲν   ἦρχε Νικόδωρος, ἐν Ῥώμῃ δ´
[19, 77]   δ´ ἔτους τούτου διελθόντος Ἀθήνησι  μὲν   ἦρχε Πολέμων, ἐν Ῥώμῃ δ´
[19, 55]   δ´ ἔτους τούτου διεληλυθότος Ἀθήνησι  μὲν   ἦρχε Πραξίβουλος, ἐν Ῥώμῃ δὲ
[19, 45]   τοῦ λιμνάζοντος τόπου προσιόντος ἐκπλαγεῖς  μὲν   ἦσαν ἅπαντες, πρὸς δὲ τὴν
[19, 29]   βασιλείας. τῶν δ´ ἱππέων πρῶτοι  μὲν   ἦσαν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρατος
[19, 96]   ἔρημον. οἱ δ´ Ἄραβες περιχαρεῖς  μὲν   ἦσαν ἐπὶ τῷ δοκεῖν ἀπολελύσθαι
[19, 73]   καὶ συμβαλὼν ἐξ ἐφόδου τοὺς  μὲν   Θρᾷκας καταπληξάμενος ἔπεισε μεταθέσθαι, τοὺς
[19, 52]   καὶ Θεσσαλονίκην ἔγημε, τὴν Φιλίππου  μὲν   θυγατέρα, Ἀλεξάνδρου δὲ ἀδελφὴν ὁμοπάτριον,
[19, 46]   κατασκευάζειν καὶ διανοεῖσθαι νεωτερίζειν, τὴν  μὲν   ἰδίαν προαίρεσιν ἐπεκρύψατο, προσποιηθεὶς δὲ
[19, 4]   δυνάμεων, ἐν αἷς Ἀγαθοκλῆς, ποτὲ  μὲν   ἰδιώτης ὤν, ποτὲ δὲ ἐφ´
[19, 20]   χρημάτων. δ´ Ἀντίγονος τοὺς  μὲν   ἱππεῖς εἰς τάξεις κατέστησε, τοὺς
[19, 39]   βάρει καὶ βιαιότερον ἐπικειμένων οἱ  μὲν   ἱππεῖς ἐτράπησαν ὑπὸ τοῦ πλήθους
[19, 95]   τὸ δὲ χωρίον ὑπῆρχεν ὀχυρὸν  μὲν   καθ´ ὑπερβολήν, ἀτείχιστον δὲ καὶ
[19, 14]   παντοδαποὺς τρισχιλίους, ἱππεῖς δ´ Ἕλληνας  μὲν   καὶ Θρᾷκας ἑξακοσίους, Πέρσας δὲ
[19, 14]   ἦν δὲ τῶν ἡγεμόνων ἐπιφανέστατος  μὲν   καὶ κοινῷ δόγματι πάντων τὴν
[19, 62]   διαμερισθείσης οἱ περὶ Σέλευκον Κερυνίαν  μὲν   καὶ Λάπιθον ἐξεπολιόρκησαν, Στασίοικον δὲ
[19, 110]   Σικελιώτας πρὸς εὔνοιαν. καὶ Καμαριναῖοι  μὲν   καὶ Λεοντῖνοι, πρὸς δὲ τούτοις
[19, 57]   εἰς τὸ συνέδριον ἠξίουν Καππαδοκίαν  μὲν   καὶ Λυκίαν Κασάνδρῳ δοθῆναι, Φρυγίαν
[19, 70]   ἐψηφίσατο τὸν πόλεμον καὶ Γελῴους  μὲν   καὶ Μεσσηνίους εἰς τὴν συμμαχίαν
[19, 25]   καὶ λόγον εἶπε τῶν παραδεδομένων  μὲν   καὶ παλαιῶν, οὐκ ἀνοίκειον δὲ
[19, 53]   καλουμένης ἀπὸ Βοιωτοῦ τοῦ Μελανίππης  μὲν   καὶ Ποσειδῶνος υἱοῦ, δυναστεύσαντος δὲ
[19, 13]   ταῖς ἄνω σατραπείαις ἡγεμόνας ἦν  μὲν   καὶ πρότερον ἀπεσταλκὼς τὰς παρὰ
[19, 71]   πόλεων τῶν κατὰ Σικελίαν Ἡράκλειαν  μὲν   καὶ Σελινοῦντα καὶ πρὸς ταύταις
[19, 19]   διὰ τῶν Κοσσαίων ἐθνῶν χαλεπὴ  μὲν   καὶ στενὴ καὶ παράκρημνος καὶ
[19, 14]   εἶχε δὲ τότε Πέρσας τοξότας  μὲν   καὶ σφενδονήτας μυρίους, τοὺς δὲ
[19, 82]   ψιλικοῖς τάγμασιν, ὧν ἦσαν ἀκοντισταὶ  μὲν   καὶ τοξόται χίλιοι, σφενδονῆται δὲ
[19, 59]   Κύπρον πρεσβευτής, ἀπαγγέλλων ὅτι Νικοκρέων  μὲν   καὶ τῶν ἄλλων οἱ κράτιστοι
[19, 52]   τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν Εὐρυδίκην  μὲν   καὶ Φίλιππον τοὺς βασιλεῖς, ἔτι
[19, 94]   προστασσόμενον. τρέφουσι δ´ αὐτῶν οἱ  μὲν   καμήλους, οἱ δὲ πρόβατα, τὴν
[19, 11]   παρασκευάζεσθαι πρὸς τὴν κάθοδον πρὸς  μὲν   Κάσανδρον εἰς Πελοπόννησον ἀπέστειλε βιβλιαφόρον,
[19, 50]   γινόμενον ἀπαγγείλαντος τοῖς πολεμίοις  μὲν   Κάσανδρος ἐπιπλεύσας ἐκυρίευσε τοῦ σκάφους,
[19, 77]   πάσης τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας Ὠρωπὸν  μὲν   κατὰ κράτος εἷλε, Θηβαίους δ´
[19, 17]   κατεχομένης, οὓς Οὐξίους προσαγορεύουσι, πλάτος  μὲν   κατὰ πολλοὺς {μὲν} τόπους τριῶν
[19, 9]   πόλεων τὰς πλείστας. καὶ τὰ  μὲν   κατὰ Σικελίαν ἐν τούτοις ἦν.
[19, 7]   μέρος ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν οἱ  μὲν   κατὰ τὰς ὁδούς, οἱ δ´
[19, 86]   τὴν προϋπάρχουσαν σατραπείαν. καὶ τὰ  μὲν   κατὰ τὴν Ἀσίαν ἐν τούτοις
[19, 58]   μέγεθος. ναυπηγεῖα δ´ ἀπέδειξε τρία  μὲν   κατὰ τὴν Φοινίκην, ἔν τε
[19, 16]   δὲ πάλιν αὐτῶν κατακλεισθέντων Δόκιμος  μὲν   κατάβασίν τινα κατανοήσας ἀφύλακτον διεπρεσβεύσατο
[19, 59]   κατὰ κράτος εἷλε καὶ τοὺς  μὲν   καταληφθέντας Πτολεμαίου στρατιώτας ἐπιδιεῖλεν εἰς
[19, 68]   ναύαρχον ἐπ´ αὐτῶν Ἀριστοτέλη οὗτος  μὲν   καταπλεύσας εἰς Λῆμνον καὶ μεταπεμψάμενος
[19, 16]   ὕψος, τῶν δ´ ἄλλων τοὺς  μὲν   κατασφάξαντες, τοὺς δὲ ἐκβαλόντες ἐνεπύρισαν
[19, 76]   τῆς μάχης ἀγνοουμένης ἔτι Καμπανοὶ  μὲν   καταφρονήσαντες τῶν Ῥωμαίων ἀπέστησαν,
[19, 75]   πολεμίοις. συμβαλόντες δ´ αὐτοῖς μίαν  μὲν   κατέδυσαν, τρεῖς δ´ αὐτάνδρους ἔλαβον.
[19, 75]   ναῦς πῦρ ἐνῆκαν καὶ τέσσαρας  μὲν   κατέκαυσαν, παρ´ ὀλίγον δὲ καὶ
[19, 96]   τὰς ἐλπίδας ἔχοντες ἀμφιδοξουμένας σκοποὺς  μὲν   κατέστησαν ἐπὶ τῶν λόφων, ἀφ´
[19, 2]   ἄρχοντος γὰρ Ἀθήνησι Δημογένους Ῥωμαῖοι  μὲν   κατέστησαν ὑπάτους Λεύκιον Πλώτιον καὶ
[19, 106]   τοῦ πολέμου. εὐθὺς οὖν τριήρεις  μὲν   κατήρτησαν τριάκοντα πρὸς ταῖς ἑκατόν,
[19, 12]   ποταμὸν διαβαίνειν διὰ τὸ τὴν  μὲν   κατόπιν κώραν προνενομεῦσθαι, τὴν δὲ
[19, 49]   περὶ τὴν βασίλισσαν συστήματος τὰ  μὲν   κατώρυττον τῶν σωμάτων, τὰ δ´
[19, 32]   τῆς δ´ ἡμέρας διελθούσης τὸν  μὲν   κήρυκα ἀπέπεμψε, δοὺς εἰς τὴν
[19, 22]   Ἀλεξάνδρου καὶ Φιλίππου. καὶ τὰς  μὲν   κλισίας συνέβαινεν ἐκ φυλλάδος κατεσκευάσθαι,
[19, 80]   μισθοφόροι, Αἰγυπτίων δὲ πλῆθος, τὸ  μὲν   κομίζον βέλη καὶ τὴν ἄλλην
[19, 59]   ταφὴν αὐτὰ Φίλᾳ τῇ πρότερον  μὲν   Κρατερῷ συνοικούσῃ, τότε δὲ Δημητρίῳ
[19, 79]   Πάφον. ταῦτα δὲ διαπραξάμενος τῆς  μὲν   Κύπρου κατέστησε στρατηγὸν Νικοκρέοντα, παραδοὺς
[19, 95]   δὲ τραυματίας ἀπέλιπον καὶ τοῦ  μὲν   λιβανωτοῦ καὶ τῆς σμύρνης συνεσκευάσαντο
[19, 48]   ἀργυρασπίδων συνέστησε τοὺς ταραχωδεστάτους, τῷ  μὲν   λόγῳ πρὸς τὰς ἐν τῷ
[19, 15]   Ἰνδικῆς ἔδωκε διακόσια τάλαντα, τῷ  μὲν   λόγῳ πρὸς τὰς τῶν θηρίων
[19, 51]   οὔτε ἐχούσης τοὺς ἀπολογησομένους οἱ  μὲν   Μακεδόνες κατεγίνωσκον αὐτῆς θάνατον,
[19, 80]   δὲ τετρακισχιλίους, ὧν ἦσαν οἱ  μὲν   Μακεδόνες, οἱ δὲ μισθοφόροι, Αἰγυπτίων
[19, 77]   ἐλευθερώσοντα, συνέπεμψε δ´ αὐτῷ ναῦς  μὲν   μακρὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα, Μήδιον
[19, 109]   Ἕλληνας. ὧν τιτρωσκομένων παραδόξως  μὲν   μάχη ταχὺ παλίντροπος ἐγένετο, ἔφευγον
[19, 101]   τῶν πολεμίων παρεμβολαῖς καὶ πρὸς  μὲν   μάχην καιρὸν ἐπετήρουν οἰκεῖον, ταῖς
[19, 58]   ἐκέλευσεν ἑτοιμάσαι κατὰ τάχος πυρῶν  μὲν   μεδίμνων μυριάδας τετρακοσίας πεντήκοντα. τοσοῦτο
[19, 3]   δύναμιν ἁδρὰν ἔπεμψαν, ἧς ἐστρατήγει  μὲν   μεθ´ ἑτέρων Ἄντανδρος Ἀγαθοκλέους
[19, 98]   ἐνιαυτὸν ἀσφάλτου στερεᾶς μέγεθος ποτὲ  μὲν   μεῖζον τρίπλεθρον, ἔστι δ´
[19, 98]   συνήθως οἱ περιοικοῦντες βάρβαροι τὸ  μὲν   μεῖζον καλοῦσι ταῦρον, τὸ δὲ
[19, 42]   δ´ ἱππομαχίας καρτερᾶς καὶ τῶν  μὲν   μετ´ Εὐμενοῦς ταῖς προθυμίαις προεχόντων,
[19, 76]   ~Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Σαμνῖται  μὲν   μετὰ πολλῆς δυνάμεως ἐπῄεσαν πορθοῦντες
[19, 19]   ὅλην τὴν ὁδὸν τάξας αὐτὸς  μὲν   μετὰ τῆς φάλαγγος προῆγεν, ἐπὶ
[19, 97]   τὴν ὑπεροχὴν τῶν τόπων τότε  μὲν   μέχρι δείλης ἀγωνισάμενος ἀνεκαλέσατο τῇ
[19, 15]   εὐχείρωτοι κατασταθῶσιν Ἀντιγόνῳ, συνεβούλευεν ἕνα  μὲν   μὴ καθιστᾶν ἡγεμόνα, πάντας δὲ
[19, 25]   καὶ τοὺς Μακεδόνας, ἀξιῶν Εὐμενεῖ  μὲν   μὴ προσέχειν, ἑαυτῷ δὲ πιστεύειν·
[19, 55]   ἦν ἐπὶ τῷ δοκεῖν αὐτὸς  μὲν   μὴ συνηναγκάσθαι προσενεγκεῖν τὰς χεῖρας
[19, 39]   ἀπέστειλεν ἐπ´ αὐτοὺς ἱππεῖς λογχοφόρους  μὲν   Μήδους δισχιλίους, Ταραντίνους δὲ διακοσίους,
[19, 98]   τὴν σατραπείαν τῆς Ἰδουμαίας, τῷ  μὲν   μήκει παρεκτείνουσα σταδίους μάλιστά που
[19, 26]   πολεμίους τὸ ὅμοιον ἔπραξε. τῶν  μὲν   μισθοφόρων τινὰς χρήμασι πείσας ἐξέπεμψεν
[19, 34]   ἀπῄει πρὸς τὴν πυράν, στεφανουμένη  μὲν   μίτραις ὑπὸ τῶν οἰκείων γυναικῶν,
[19, 72]   στρατείαν μισθοφόρους ἐπιλέκτους εἶχε πεζοὺς  μὲν   μυρίους, ἱππεῖς δὲ τρισχιλίους πεντήκοντα.
[19, 80]   Ἀλεξανδρείας εἰς Πηλούσιον, ἔχων πεζοὺς  μὲν   μυρίους ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ τετρακισχιλίους,
[19, 87]   ἐγκαλέσας Ἀντιγόνῳ περὶ τούτων τὰς  μὲν   ναῦς ἃς εἶχεν ἀπέδοτο, τῶν
[19, 62]   διελόμενος δὲ τὸν στόλον πεντήκοντα  μὲν   ναῦς ἐξέπεμψεν εἰς Πελοπόννησον, τῶν
[19, 19]   εἰς δύο μέρη διελόμενος τοὺς  μὲν   Νεάρχῳ παρέδωκε, προστάξας προάγειν καὶ
[19, 33]   συνακολουθούσας ἐν τῷ στρατοπέδῳ, τὴν  μὲν   νεόγαμον, τὴν δὲ ὀλίγοις ἔτεσι
[19, 51]   ἐσχηκυῖα ἀξίωμα καὶ γεγενημένη θυγάτηρ  μὲν   Νεοπτολέμου τοῦ βασιλέως τῶν Ἠπειρωτῶν,
[19, 4]   Συρακοσίων πλησίον τῆς Γέλας αὐτὸς  μὲν   νυκτὸς παρεισέπεσεν εἰς τὴν πόλιν
[19, 10]   καὶ προσλαβόντες μισθοφόρους τριακοσίους ἐπεχείρησαν  μὲν   νυκτὸς παρεισπίπτειν εἰς τὴν πατρίδα,
[19, 69]   Συρίας, συναπέλιπε δ´ αὐτῷ πεζοὺς  μὲν   ξένους μυρίους, Μακεδόνας δὲ δισχιλίους,
[19, 46]   στρατηγὸν δὲ Ἱππόστρατον, ἔχοντα πεζοὺς  μὲν   ξένους τρισχιλίους πεντακοσίους. αὐτὸς δὲ
[19, 87]   ~Κατὰ δὲ τὴν Εὐρώπην Τελεσφόρος  μὲν   Ἀντιγόνου ναύαρχος διατρίβων περὶ
[19, 64]   Κιλικίας, ὡς ἤκουσεν ὅτι Θεόδοτος  μὲν   Ἀντιγόνου ναύαρχος ἐκ Πατάρων
[19, 66]   δεύτερον. ἐπὶ δὲ τούτων Ἀριστόδημος  μὲν   κατασταθεὶς ὑπ´ Ἀντιγόνου στρατηγὸς
[19, 2]   καθ´ ὃν δὴ χρόνον Τιμολέων  μὲν   Κορίνθιος νικήσας τὴν ἐπὶ
[19, 45]   δ´ ὕδατος παραδόξως ἀθροιζομένου πᾶς  μὲν   περὶ τὸ δεῖγμα καὶ
[19, 67]   ~ἅμα δὲ τούτοις πρασσομένοις Ἀλέξανδρος  μὲν   Πολυπέρχοντος ἐκ Σικυῶνος ἀναζευγνύων
[19, 68]   Καρίας· συνεξέπεμψαν δ´ αὐτῷ πεζοὺς  μὲν   ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ διακοσίους. καθ´
[19, 68]   τῶν πλησίον χειμαζόντων στρατιωτῶν πεζοὺς  μὲν   ὀκτακισχιλίους τριακοσίους, ἱππεῖς δ´ ἑξακοσίους.
[19, 51]   ποιησάντων τὸ προσταχθὲν καὶ τῆς  μὲν   Ὀλυμπιάδος οὔτε παρούσης οὔτε ἐχούσης
[19, 46]   κατ´ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν σατράπην  μὲν   ὄντα τῆς Μηδίας, πεπολιτευμένον δὲ
[19, 30]   ὑποστῆναι. διὸ καὶ τότε τρισχίλιοι  μὲν   ὄντες οἱονεὶ στόμωμα καθειστήκεισαν πάσης
[19, 90]   Συρίας ἀναλαβὼν παρὰ Πτολεμαίου πεζοὺς  μὲν   οὐ πλείους τῶν ὀκτακοσίων, ἱππεῖς
[19, 81]   τηλικοῦτον καὶ δύναμιν μείζω, τούτοις  μὲν   οὐ προσεῖχεν, εἰς δὲ τὸν
[19, 71]   τοῦ δὲ χρόνου προϊόντος πρᾶξιν  μὲν   οὐδεμίαν οὔτε τῆς πατρίδος οὔτε
[19, 103]   τῶν Συρακοσίων πεντήκοντα σκάφεσιν ἄλλο  μὲν   οὐδὲν ἠδυνήθησαν πρᾶξαι, δυσὶ δὲ
[19, 30]   οἱ μετὰ Πίθωνος ἱππεῖς, στερεὸν  μὲν   οὐδὲν οὐδ´ ἀξιόλογον ἔχοντες πρόφραγμα
[19, 10]   τὴν πολεμίαν εἰσβολὰς ποιούμενοι μέγα  μὲν   οὐδὲν οὐδὲ μνήμης ἄξιον διεπράξαντο,
[19, 2]   διελθουσῶν δέ τινων ἡμερῶν τὸ  μὲν   οὐκ ἀπέθνησκεν, οἱ τεταγμένοι δ´
[19, 2]   παιδίον ἀνείλετο καὶ πρὸς αὑτὴν  μὲν   οὐκ ἀπήνεγκε, φοβουμένη τὸν ἄνδρα,
[19, 16]   δεύτερος διὰ ταύτης ἐκπηδήσας αὐτὸς  μὲν   οὐκ ἔτυχε πίστεως, ἀλλ´ εἰς
[19, 89]   πολλοὺς στρατιώτας ἀποβαλὼν καὶ δύναμιν  μὲν   οὐκ ἔχων περὶ αὑτὸν ἀξιόχρεω,
[19, 18]   θεωρῶν τοσοῦτο πλῆθος ἀπολλύμενον βοηθῆσαι  μὲν   οὐκ ἴσχυσε διὰ τὴν τῶν
[19, 84]   οὐδεὶς προσεῖχε, συναποχωρεῖν ἠναγκάζετο. μέχρι  μὲν   οὖν Γάζης οἱ πολλοὶ τῶν
[19, 98]   τῶν παρ´ αὐτοῖς διαλύσασθαι. ~Ὁ  μὲν   οὖν Δημήτριος λαβὼν ὁμήρους καὶ
[19, 100]   καταβαίνειν συντόμως ἐπὶ θάλασσαν.  μὲν   οὖν Δημήτριος ὁρμήσας ἐκ Δαμασκοῦ
[19, 37]   ἀπέχειν ὁδὸν ἡμερῶν ἕξ. τὸ  μὲν   οὖν διὰ τῆς οἰκουμένης χώρας
[19, 82]   τῶν ψιλῶν τοὺς ἱκανούς. Δημήτριος  μὲν   οὖν διεκόσμησε τὴν ἰδίαν δύναμιν
[19, 43]   πολλῶν ἄλλων ἀναγκαίων σωμάτων. τότε  μὲν   οὖν διελύθησαν οὐδεμίαν συμπεφωνημένην γνώμην
[19, 15]   ὑφ´ ἑαυτὸν χώρας συνηκολουθηκότας. Εὐμενὴς  μὲν   οὖν ἐν τῇ Σουσιανῇ διατρίβων
[19, 31]   ἀφέμενοι τῆς μάχης καταστρατοπεδεῦσαι. Εὐμενὴς  μὲν   οὖν ἐπεχείρει ἀναζευγνύειν ἐπὶ τῶν
[19, 104]   ἐπιφανεστάτους τοῖς σκύλοις ἐκόσμησεν. ταῦτα  μὲν   οὖν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν
[19, 82]   σφενδονῆται δὲ Πέρσαι πεντακόσιοι. τὸ  μὲν   οὖν εὐώνυμον κέρας οὕτω κατασκευάσας
[19, 96]   ὃν ἂν δύνηται τρόπον. οὗτος  μὲν   οὖν ἐφ´ ἡμέρας τρεῖς ἀνοδίᾳ
[19, 87]   πεντήκοντα ταλάντων ξένους ἐμισθοῦτο. Τελεσφόρος  μὲν   οὖν ζηλοτυπήσας τὴν προαγωγὴν Πτολεμαίου
[19, 26]   αὐτίκα τῆς παρατάξεως γενησομένης. οἱ  μὲν   οὖν ἡγεμόνες ἀμφοτέρων τῶν στρατοπέδων
[19, 53]   τε καὶ τόπους ἐπικαίρους. τὴν  μὲν   οὖν Θεσσαλίαν ἀσφαλῶς διῆλθεν, τὰς
[19, 48]   ἐβουλεύετο περὶ τῶν σατραπειῶν. τὴν  μὲν   οὖν Καρμανίαν εἴασεν ἔχειν Τληπόλεμον
[19, 11]   γυναικὶ τῆς βασιλείας προστατῆσαι. τὰ  μὲν   οὖν κατὰ Μακεδονίαν τοῦτον τὸν
[19, 105]   ὡσανεί τινα βασιλείαν δορίκτητον. τὰ  μὲν   οὖν κατὰ τὴν Ἀσίαν καὶ
[19, 62]   μετεχούσας τῆς συμμαχίας προσαγόμενον. τὰ  μὲν   οὖν κατὰ τὸν Ἀντίγονον ἐν
[19, 51]   καὶ γυναικείαν προεμένην ἀξίωσιν. Ὀλυμπιὰς  μὲν   οὖν, μέγιστον τῶν καθ´ αὑτὴν
[19, 19]   τῆς οὐραγίας ἔταξε Πίθωνα. οἱ  μὲν   οὖν μετὰ Νεάρχου προαποσταλέντες ὀλίγας
[19, 95]   τοῦ πατασκηνοῦν ἐν οἰκίαις. ~Τὰ  μὲν   οὖν νόμιμα τῶν Ἀράβων τοιαῦτ´
[19, 11]   ἀναμιμνησκόμενοι τῶν Ἀλεξάνδρου μετεβάλοντο. Φίλιππος  μὲν   οὖν βασιλεὺς εὐθὺς ἥλω
[19, 16]   φυλακῇ περὶ μέσας νύκτας. αὐτοὶ  μὲν   οὖν ὀκτὼ τὸν ἀριθμὸν ὄντες,
[19, 36]   τοὺς μάλιστα πιστοὺς ἀπολειφθῆναι. αἱ  μὲν   οὖν Ὀλυμπιάδος ἐλπίδες ἐν ὀλίγῳ
[19, 63]   πολίταις βούλοιντο πρᾶξαι. οἱ  μὲν   οὖν Ὀρχομένιοι τοὺς ἱκέτας βιαίως
[19, 72]   καθ´ αὑτὸν μέρος ἀποδεικνύων. οὗτος  μὲν   οὖν οὐ μετασχὼν τοῖς πολίταις
[19, 51]   προστάξας ἀνελεῖν τὴν ταχίστην. οὗτοι  μὲν   οὖν παρεισπεσόντες εἰς τὴν βασιλικὴν
[19, 34]   καὶ ἀνύδρου σταθμοὺς ἐννέα. οἱ  μὲν   οὖν περὶ Εὐμενῆ καὶ τὸν
[19, 73]   τὰς ἰδίας τάξεις διένειμεν. τὰ  μὲν   οὖν περὶ Λυσίμαχον ἐν τούτοις
[19, 95]   τούτων οἱ πλείους τραυματίαι. Οἱ  μὲν   οὖν περὶ τὸν Ἀθήναιον ἐν
[19, 57]   δυνάστας προσεκαλεῖτο εἰς συμμαχίαν. Ἀγησίλαον  μὲν   οὖν πρὸς τοὺς ἐν Κύπρῳ
[19, 48]   πᾶν ποιῆσαι τὸ προστασσόμενον. τοῦτον  μὲν   οὖν προσδεξάμενος προσεποιεῖτο τιμᾶν ἐν
[19, 43]   ἐβουλεύοντο τί χρὴ πράττειν. οἱ  μὲν   οὖν σατράπαι τὴν ταχίστην ἔφησαν
[19, 68]   συνηνάγκασε παραδοῦναι σφᾶς αὐτούς. τὰ  μὲν   οὖν συμβάντα περὶ τοὺς ἀποσταλέντας
[19, 1]   οἰκείους τῇ γραφῇ χρόνους. ἐν  μὲν   οὖν ταῖς προειρημέναις ὀκτωκαίδεκα βίβλοις
[19, 13]   στρατόπεδον ὑπὸ τῆς πλήμης. ἐκείνην  μὲν   οὖν τὴν ἡμέραν ἔμειναν ἐφ´
[19, 83]   διὰ τὰς ἑκατέρων προθυμίας. κατὰ  μὲν   οὖν τὴν πρώτην ἔφοδον τοῖς
[19, 75]   προσθέσθαι τοῖς περὶ Ἀντίγονον. αὗται  μὲν   οὖν τῆς Καρίας οὖσαι τοῦτον
[19, 50]   Πέλλαν καὶ τὴν Ἀμφίπολιν.  μὲν   οὖν τῆς Πέλλης κυριεύων Μόνιμος
[19, 82]   δύναμιν εἰς τὴν μάχην. ~Ἐπὶ  μὲν   οὖν τὸ λαιὸν κέρας ἔταξε,
[19, 62]   ἐναντιοπραγοῦντας ποιεῖν τὸ προστασσόμενον. Μυρμιδόνα  μὲν   οὖν τὸν Ἀθηναῖον ἀπέστειλε μετὰ
[19, 40]   τῶν ὅλων κρίσεως ἐσομένης. ~Ἀντίγονος  μὲν   οὖν τοὺς ἱππεῖς ἐπὶ τὰ
[19, 91]   πάσῃ περιστάσει τοὺς συγκινδυνεύοντας. Σέλευκος  μὲν   οὖν τοῦτον τὸν τρόπον ἀνεκτήσατο
[19, 54]   Σικελίας, ἔτι δ´ Ἰταλίας. Θηβαῖοι  μὲν   οὖν τοῦτον τὸν τρόπον ἐκομίσαντο
[19, 4]   διεσώθησαν εἰς τὸν χάρακα. ἐνταῦθα  μὲν   οὖν τοῦτον τὸν τρόπον καταστρατηγήσας
[19, 42]   οἷς ἦν παρηγγελκὼς φυγομαχεῖν.  μὲν   οὖν τῶν ἱππέων μάχη τοιοῦτον
[19, 101]   φιλοτιμούμενα παντοίους συνίσταντο κινδύνους. οἱ  μὲν   οὖν τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι μέρος
[19, 104]   τὰ κέρατα διειληφότες. ἐφ´ ἱκανὸν  μὲν   οὖν χρόνον ἰσόρροπος ἦν
[19, 64]   μετ´ ὀλίγας ἡμέρας τελευτῆσαι. Πολύκλειτος  μὲν   οὖν χωρὶς κινδύνων τηλικαῦτα πλεονεκτήσας
[19, 8]   παρθένοις ὀρφαναῖς καὶ γυναιξὶν ἐρήμοις  μὲν   οὔσαις τῶν βοηθησόντων, πεπτωκυίαις δ´
[19, 45]   ταπεινὰ τῆς πόλεως ἐπληροῦτο, τῶν  μὲν   ὀχετῶν διὰ τὸ δοκεῖν παρεληλυθέναι
[19, 81]   μετὰ ἀγωνίας καὶ διατροπῆς  μὲν   ὄχλος ἀνεβόησε μιᾷ φωνῇ θαρρεῖν
[19, 42]   σταδίους· εὑρόντες δ´ αὐτὴν πλήρη  μὲν   ὄχλου πρὸς μάχην ἀχρήστου, τοὺς
[19, 13]   τὴν χώραν κατὰ μέρος σίτου  μὲν   παντελῶς ἐσπάνιζεν, ὄρυζαν δὲ καὶ
[19, 72]   γενομένης οὖν μάχης ἰσχυρᾶς πολλοὶ  μὲν   παρ´ ἀμφοτέρων ἀνῃρέθησαν, τέλος δὲ
[19, 61]   δεινὴν ἀγαγὼν τοὺς ἐγκατακεκλεισμένους τοῖς  μὲν   παρὰ Πτολεμαίου στρατιώταις συνεχώρησεν ἀπελθεῖν
[19, 58]   τὸ δ´ ὄρος τοῦτο παρήκει  μὲν   παρά τε τὴν Τρίπολιν καὶ
[19, 0]   Ἀκρότατον μετεπέμψαντο. λεʹ Ὡς οὗτος  μὲν   παραλαβὼν τὴν ἡγεμονίαν τυραννικῶς ἄρχων
[19, 58]   φιλίας. δ´ Ἀντίγονος τούτους  μὲν   παρεκάλει θαρρεῖν, διαβεβαιούμενος ἐν ταύτῃ
[19, 73]   ἐνιαυτὸν πράξεων τέλος ἐχουσῶν Ἀθήνησι  μὲν   παρέλαβε τὴν ἀρχὴν Θεόφραστος, ἐν
[19, 22]   ἀλλήλων ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε μηδὲν  μὲν   παρενοχλεῖσθαι τοὺς ἑστιωμένους, πλησίον δ´
[19, 67]   μετὰ τῶν ἱκανῶν στρατιωτῶν τούτῳ  μὲν   παρήγγειλε βοηθεῖν Ἀκαρνᾶσιν, αὐτὸς δὲ
[19, 96]   πλείους τῶν τετρακισχιλίων καὶ τούτοις  μὲν   παρήγγειλε φέρειν ἄπυρα σῖτα πλειόνων
[19, 73]   ἐπὶ βοήθειαν τοῖς Καλλαντιανοῖς, τὴν  μὲν   πεζῇ, τὴν δὲ κατὰ θάλασσαν,
[19, 95]   ὅπλα κατηκόντιζον· καὶ πέρας οἱ  μὲν   πεζοὶ πάντες ἀνῃρέθησαν, τῶν δὲ
[19, 18]   ζεῦγμα τοῦ Τίγριδος μετὰ στρατιωτῶν  μὲν   πεζῶν τετρακισχιλίων, ἱππέων δὲ χιλίων
[19, 77]   ἐπιστήσας ναύαρχον, στρατιώτας δὲ πεζοὺς  μὲν   πεντακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ πεντακοσίους. ἐποιήσατο
[19, 100]   τῆς πολιορκίας, δοὺς αὐτῷ πεζοὺς  μὲν   πεντακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ χιλίους, αὐτὸς
[19, 100]   τὸν υἱὸν ἔχοντα πεζοὺς Μακεδόνας  μὲν   πεντακισχιλίους, μισθοφόρους δὲ μυρίους, ἱππεῖς
[19, 31]   τῶν δ´ Εὐμενοῦς ἔπεσον πεζοὶ  μὲν   πεντακόσιοι τεσσαράκοντα, ἱππεῖς δ´ ὀλίγοι
[19, 82]   τὸ σῶμα τεταγμένους ἱππεῖς ξυστοφόρους  μὲν   πεντακοσίους, Ταραντίνους δὲ ἑκατόν. ἑξῆς
[19, 14]   Ἰνδικῆς Εὔδαμος παρεγένετο μεθ´ ἱππέων  μὲν   πεντακοσίων, πεζῶν δὲ τριακοσίων, ἐλεφάντων
[19, 96]   ἐπιστολὴν γράψαντες Συρίοις γράμμασι τῶν  μὲν   περὶ Ἀθήναιον κατηγόρουν, ὑπὲρ ἑαυτῶν
[19, 88]   δευτέρα μάχη, καθ´ ἣν οἱ  μὲν   περὶ Ἀλέξανδρον καὶ Τεῦκρον ἡττηθέντες
[19, 48]   τάλαντα δισμύρια πεντακισχίλια. καὶ τὰ  μὲν   περὶ Ἀντίγονον ἐν τούτοις ἦν.
[19, 59]   περὶ Δημήτριον βασιλείας. καὶ τὰ  μὲν   περὶ Ἀντίγονον καὶ Φίλαν τὴν
[19, 67]   εἰς πάντα κίνδυνον. καὶ τὰ  μὲν   περὶ Πελοπόννησον ἐν τούτοις ἦν.
[19, 57]   ἐπανελθεῖν. μετὰ δὲ ταῦθ´ οἱ  μὲν   περὶ Πτολεμαῖον καὶ Λυσίμαχον, ἔτι
[19, 72]   τὸν πόλεμον ἐξοίσοντας. καὶ τὰ  μὲν   περὶ Σικελίαν ἐν τούτοις τοῖς
[19, 3]   τῶν Συρακοσίων ταῖς διαβολαῖς οἱ  μὲν   περὶ Σώστρατον ἐδυνάστευσαν τῆς πατρίδος
[19, 41]   τῶν δ´ ἄλλων οἱ πλείους  μὲν   περὶ τὰ ἑβδομήκοντα, τινὲς δὲ
[19, 41]   καιρὸν τῶν ἀργυρασπίδων οἱ νεώτατοι  μὲν   περὶ τὰ ἑξήκοντα ἔτη, τῶν
[19, 69]   τῶν σκαφῶν ἐκυρίευσεν. καὶ τὰ  μὲν   περὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν
[19, 74]   τέκνων καὶ γυναικῶν. καὶ τὰ  μὲν   περὶ τὴν Ἑλλάδα πραχθέντα τοιοῦτον
[19, 45]   αἱ δὲ διεσείσθησαν. καὶ τὰ  μὲν   περὶ τὴν Ῥόδον συμβάντα τοιοῦτον
[19, 47]   ἀνδρῶν ὑποστάντες ἀνῃρέθησαν. καὶ τὰ  μὲν   περὶ τοὺς ἀποστάντας ἐν Μηδίᾳ
[19, 98]   μεγάλων τῇ γλυκύτητι διαφόρων τούτων  μὲν   περιγίνεται κατὰ τὴν δυσωδίαν, ἐξ
[19, 22]   στρατεύσαντες, τοῦ δ´ ἑξῆς τὴν  μὲν   περιφέρειαν σταδίων τεσσάρων, τὸν δὲ
[19, 64]   ἁλῶναι καὶ τῶν ἄλλων τοὺς  μὲν   πεσεῖν μαχομένους, οὓς δὲ ζωγρηθῆναι.
[19, 12]   πρὸς Ἀντίγονον. τούτων δ´  μὲν   Πίθων τῆς Μηδίας, δ´
[19, 68]   ἀσφαλείας τυχόντας αὐτοὺς ἀπαλλαγῆναι, οὗτοι  μὲν   πιστεύοντες ταῖς σπονδαῖς ἀπῄεσαν, οἱ
[19, 18]   στρατοπεδείας σταδίους ὀγδοήκοντα καὶ τὸ  μὲν   πλάτος εἶχεν ὡς ἂν τεσσάρων
[19, 63]   κατέκαυσε, τῶν δ´ ἄλλων τοὺς  μὲν   πλείους ἐφυγάδευσεν, ὀλίγους δὲ συλλαβὼν
[19, 50]   δ´ Ὀλυμπιὰς ὁρῶσα τοὺς  μὲν   πλείους μεταθεμένους πρὸς Κάσανδρον, τοὺς
[19, 28]   ἐτάχθησαν οἱ Μακεδόνες ἀργυράσπιδες, ὄντες  μὲν   πλείους τρισχιλίων, ἀνίκητοι δὲ καὶ
[19, 27]   Πίθωνος καὶ Σελεύκου προσγεγενημένοις πεζοὺς  μὲν   πλείους τῶν δισμυρίων ὀκτακισχιλίων, ἱππεῖς
[19, 92]   τῶν σύνεγγυς τόπων στρατιώτας πεζοὺς  μὲν   πλείους τῶν μυρίων, ἱππεῖς δὲ
[19, 14]   μετὰ τῶν σατραπῶν ἠθροίσθησαν πεζοὶ  μὲν   πλείους τῶν μυρίων ὀκτακισχιλίων ἑπτακοσίων,
[19, 16]   σύνεγγυς φρουρίων συνδραμόντες στρατιῶται πεζοὶ  μὲν   πλείους τῶν πεντακοσίων, ἱππεῖς δὲ
[19, 85]   κατὰ δὲ τὴν παράταξιν ἔπεσον  μὲν   πλείους τῶν πεντακοσίων, ὧν ἦσαν
[19, 78]   εἰς τὴν Φωκίδα καὶ τὰς  μὲν   πλείους τῶν πόλεων προσαγόμενος ἐξέβαλε
[19, 18]   κατέλαβε διαβεβηκότας τῶν Ἀντιγόνου πεζοὺς  μὲν   πλείους τῶν τρισχιλίων, ἱππεῖς δὲ
[19, 92]   εἶχε δὲ τοὺς σύμπαντας πεζοὺς  μὲν   πλείους τῶν τρισχιλίων, ἱππεῖς δὲ
[19, 60]   πεμφθέντων ὑπ´ Ἀντιγόνου στρατηγῶν Ἀριστόδημος