Alphabétiquement     [«   »]
Τάδε 1
τἀδελφοῦ 2
ταθέντος 1
ταῖς 89
τἀκριβὲς 1
τάλαντα 13
ταλάντων 1
Fréquences     [«    »]
81 οὐ
84 τῷ
80 ὡς
89 ταῖς
144 τε
147 διὰ
150 ἐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ταῖς


Livre, Chap.
[19, 26]   καταβαίνουσαν ἀπό τινος ἀκρολοφίας ἐπέστη  ταῖς   ἀκρωρείαις, φανερὸς ὢν τοῖς ἐναντίοις.
[19, 99]   πολὺ βραδύτερον καταφέρεται τῶν ἐν  ταῖς   ἄλλαις λίμναις ῥιπτουμένων. ταύτην δ´
[19, 94]   δι´ ἡμερῶν τριῶν, ὅπως ἐν  ταῖς   ἀνυδρίαις καὶ φυγαῖς μὴ προσδέωνται
[19, 13]   καρπούς. πρὸς δὲ τοὺς ἐν  ταῖς   ἄνω σατραπείαις ἡγεμόνας ἦν μὲν
[19, 61]   τὸν πόλεμον, τοὺς δ´ ἐν  ταῖς   ἄνω σατραπείαις στρατηγοὺς καὶ σατράπας,
[19, 64]   ἐκ Πατάρων τῆς Λυκίας παραπλεῖ  ταῖς   ἀπὸ Ῥόδου ναυσίν, ἐχούσαις ἀπὸ
[19, 108]   ποταμὸν ἔθηκεν ἐνέδραν ἀνδρῶν ἐπιλέκτων  ταῖς   ἀρεταῖς. οὗτοι δέ, τῶν Καρχηδονίων
[19, 36]   πατρὸς διαδεχόμενος τὴν δυναστείαν ἐναπέθνησκε  ταῖς   βασιλείαις μέχρι τῶνδε τῶν καιρῶν.
[19, 95]   ἀβουλίαν τοῦτον τὸν τρόπον ἐσφάλησαν·  ταῖς   γὰρ εὐτυχίαις εἴωθεν ὡς ἐπίπαν
[19, 61]   αὐτῶν πόλεμον ἀναδεχομένου πάντας μεταπεσεῖσθαι  ταῖς   γνώμαις καὶ τοῖς παραγγελλομένοις ἑτοίμως
[19, 6]   μὲν τὸν ἀριθμὸν εἰς τρισχιλίους,  ταῖς   δ´ ὁρμαῖς καὶ ταῖς προαιρέσεσιν
[19, 106]   τὰς ἐν τῇ νήσῳ πόλεις,  ταῖς   δὲ δυνάμεσιν ὑπερέχοντα τῶν σφετέρων
[19, 64]   Κασάνδρου καθεσταμένας φρουρὰς ἐκβαλεῖν ἐπειρᾶτο,  ταῖς   δὲ πόλεσιν ἀποκαθιστᾶν τὴν ἐλευθερίαν.
[19, 101]   μὲν μάχην καιρὸν ἐπετήρουν οἰκεῖον,  ταῖς   δὲ συμμαχίσι πόλεσι παρείχοντο τὴν
[19, 100]   συστραφέντες εἰς ἑξακισχιλίους, ἐπιπλεύσαντες ἐν  ταῖς   δέσμαις ἐπὶ τοὺς ἐν τοῖς
[19, 1]   τῆς νήσου· αἱ γὰρ πόλεις  ταῖς   δημαγωγίαις ἐξαπατώμεναι μέχρι τούτου τοὺς
[19, 3]   ἰταμὸς δὲ καὶ πρόχειρος ἐν  ταῖς   δημηγορίαις. τοῦ δὲ Δάμαντος νόσῳ
[19, 3]   οὐ προσεχόντων δὲ τῶν Συρακοσίων  ταῖς   διαβολαῖς οἱ μὲν περὶ Σώστρατον
[19, 23]   τὸ δὲ στρατόπεδον ἅπαν μετετέθη  ταῖς   διανοίαις καὶ πάντες ἀπέβλεπον πρὸς
[19, 5]   οἱ προέχοντες γὰρ τῶν Συρακοσίων  ταῖς   δόξαις καὶ ταῖς οὐσίαις ἐν
[19, 34]   ἀκέραιον καὶ δυναμένην πάντα δαψιλῆ  ταῖς   δυνάμεσι παρέχεσθαι. ἀπέχειν δὲ συνέβαινε
[19, 83]   κέρας καὶ βιαιότερον ἐπενεχθέντων ὀρθαῖς  ταῖς   εἴλαις συνέστη καρτερὰ μάχη διὰ
[19, 17]   ὀλυμπιὰς δ´ ὑπῆρχεν ἕκτη πρὸς  ταῖς   ἑκατὸν καὶ δέκα, καθ´ ἣν
[19, 77]   τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ἑβδόμη πρὸς  ταῖς   ἑκατὸν καὶ δέκα, καθ´ ἣν
[19, 106]   τριήρεις μὲν κατήρτησαν τριάκοντα πρὸς  ταῖς   ἑκατόν, στρατηγὸν δὲ προχειρισάμενοι τῶν
[19, 30]   ἀντιτεταγμένων τῷ τε πλήθει καὶ  ταῖς   ἐλαφρότησιν, ἐπειρῶντο χρήσασθαι τοῖς ἰδίοις
[19, 56]   ὧν ὑπεδείκνυεν ὑπερήφανον γεγενημένον καὶ  ταῖς   ἐλπίσι περιειληφότα πᾶσαν τὴν Μακεδόνων
[19, 52]   αὐτῷ τῶν πραγμάτων προχωρούντων, περιελάμβανε  ταῖς   ἐλπίσι τὴν Μακεδόνων βασιλείαν. διὸ
[19, 90]   ἐπὶ Βαβυλῶνος, ἐπὶ τοσοῦτον μεμετεωρισμένος  ταῖς   ἐλπίσιν ὥστ´εἰ καὶ μηδεμίαν εἶχε
[19, 41]   δὲ καὶ πρεσβύτεροι, πάντες δὲ  ταῖς   ἐμπειρίαις καὶ ταῖς ῥώμαις ἀνυπόστατοι·
[19, 35]   ἐν πολλῇ ταραχῇ· ἐφήδρευε γὰρ  ταῖς   ἐν Πελοποννήσῳ πόλεσιν Ἀλέξανδρος
[19, 62]   συντελεσθεῖσαι· αὗται δ´ ἦσαν σὺν  ταῖς   ἐν Τύρῳ καταληφθείσαις ἑκατὸν καὶ
[19, 3]   τῶν ὅπλων· ἐπετήδευσε γὰρ ἐν  ταῖς   ἐξοπλασίαις φορεῖν πανοπλίαν τηλικαύτην τὸ
[19, 49]   καὶ τῆς Ὀλυμπιάδος ἔτι προσανεχούσης  ταῖς   ἔξωθεν ἐλπίσιν οἱ μὲν ἐλέφαντες
[19, 44]   οὐ λίαν δ´ ἐπίστευεν αὐτοῦ  ταῖς   ἐπαγγελίαις διὰ τὴν πρὸς Ὀλυμπιάδα
[19, 14]   τοῦ Πίθωνος κινητικοῦ καὶ μεγάλα  ταῖς   ἐπιβολαῖς περιβαλομένου. περιγενόμενοι δ´ αὐτοῦ
[19, 11]   δωρεαῖς καὶ μεγάλαις ἐπαγγελίαις ἰδίους  ταῖς   εὐνοίαις κατεσκεύαζε. Πολυπέρχων δὲ δύναμιν
[19, 29]   ἐν ἐνέδραις καὶ καλῶς διακειμένους  ταῖς   εὐνοίαις πρὸς αὐτόν, τοὺς δ´
[19, 94]   οὗτοι πολὺ τῶν ἄλλων προέχουσι  ταῖς   εὐπορίαις, τὸν ἀριθμὸν ὄντες οὐ
[19, 16]   διαφέροντες δὲ ταῖς τόλμαις καὶ  ταῖς   εὐχειρίαις διὰ τὴν μετ´ Ἀλεξάνδρου
[19, 43]   τῶν ἐναντίων φάλαγγα διαγωνισάμενοι τοσοῦτον  ταῖς   εὐχειρίαις καὶ ῥώμαις ὑπερεῖχον ὥσθ´
[19, 30]   κινδύνων διέφερον ταῖς τόλμαις καὶ  ταῖς   εὐχειρίαις, ὥστε μηδένα δύνασθαι κατὰ
[19, 71]   τὴν πάτριον δίαιταν μετέβαλεν καὶ  ταῖς   ἡδοναῖς ἐνετρύφησεν οὕτως ἀσελγῶς ὥστε
[19, 33]   τῆς μνηστείας γενομένης διὰ νεωτέρων  ταῖς   ἡλικίαις ὡς ἐπὶ πολὺ συνέβαινε
[19, 90]   μακρὰν ἀπεσπασμένους παραδεδωκέναι καιρὸν οἰκεῖον  ταῖς   ἰδίαις ἐπιβολαῖς. τοιαύτης δ´ οὔσης
[19, 95]   ἐν ἡμέραις τρισὶ καὶ νυξὶ  ταῖς   ἴσαις σταδίους δισχιλίους καὶ διακοσίους
[19, 20]   μὲν δισχιλίους, ἵππους δὲ σὺν  ταῖς   κατασκευαῖς πλείους χιλίων, τῶν δ´
[19, 95]   καὶ τοὺς πλείους μὲν ἐν  ταῖς   κοίταις ὄντας ἔτι κατέσφαξαν, τοὺς
[19, 39]   τῶν στρατιωτῶν καὶ χειμάζοντας ἐν  ταῖς   κώμαις. βαλόμενος δὲ χάρακα καὶ
[19, 3]   μὲν ὢν καὶ παράβολος ἐν  ταῖς   μάχαις, ἰταμὸς δὲ καὶ πρόχειρος
[19, 31]   τῆς νίκης, ἀποφαινόμενος προτερεῖν ἐν  ταῖς   μάχαις τὸ τῶν πεσόντων κυριεῦσαι.
[19, 30]   ἀργυρασπίδων Μακεδόνων ἀρετάς· οὗτοι γὰρ  ταῖς   μὲν ἡλικίαις ἤδη προβεβήκεισαν, διὰ
[19, 64]   πάροδον ποιήσασθαι, αὐτὸς δὲ πάσαις  ταῖς   ναυσὶν ἐπιπλεύσας καὶ πρὸ αὑτοῦ
[19, 8]   οἱ γὰρ μεθ´ ἡμέραν ἐν  ταῖς   ὁδοῖς καὶ κατὰ τὴν ἀγορὰν
[19, 7]   τὰς ὁδούς, οἱ δ´ ἐν  ταῖς   οἰκίαις ἐφονεύοντο. πολλοὶ δὲ καὶ
[19, 8]   νύκτωρ ἔπραττον καθ´ αὑτοὺς ἐν  ταῖς   οἰκίαις καὶ πῶς προσεφέροντο παρθένοις
[19, 105]   εἶναι. οὐ μὴν ἐνέμεινάν γε  ταῖς   ὁμολογίαις ταύταις, ἀλλ´ ἕκαστος αὐτῶν
[19, 12]   παρεχείμασε μὲν τῆς Βαβυλωνίας ἐν  ταῖς   ὀνομαζομέναις Καρῶν κώμαις, πρὸς δὲ
[19, 43]   δὲ συνηνάγκασαν φυγεῖν. ἀκατάσχετοι δὲ  ταῖς   ὁρμαῖς γενόμενοι καὶ πρὸς πᾶσαν
[19, 5]   τῶν Συρακοσίων ταῖς δόξαις καὶ  ταῖς   οὐσίαις ἐν τούτοις ὑπῆρχον καταλελεγμένοι.
[19, 0]   Ὡς εἰς Μηδίαν ἀναζεύξας ἐν  ταῖς   παρόδοις πολλοὺς ἀπέβαλε τῶν στρατιωτῶν.
[19, 84]   περιεπείροντο τῷ φιλοτεχνηθέντι χάρακι καὶ  ταῖς   πληγαῖς καὶ πυκνότησι τῶν τιτρωσκόντων
[19, 6]   τρισχιλίους, ταῖς δ´ ὁρμαῖς καὶ  ταῖς   προαιρέσεσιν εὐθετωτάτων πρὸς τὴν κατάλυσιν
[19, 1]   γραφῇ χρόνους. ἐν μὲν οὖν  ταῖς   προειρημέναις ὀκτωκαίδεκα βίβλοις ἀνεγράψαμεν τὰς
[19, 42]   καὶ τῶν μὲν μετ´ Εὐμενοῦς  ταῖς   προθυμίαις προεχόντων, τῶν δὲ μετ´
[19, 3]   ὃς τὸ μὲν πρῶτον ἐν  ταῖς   πρὸς τοὺς βαρβάρους μάχαις γενόμενος
[19, 75]   τὴν πόλιν. ἐνεργῶς δ´ αὐτοῦ  ταῖς   προσβολαῖς χρωμένου καὶ τοῦ πολίσματος
[19, 10]   προσέθηκαν δὲ καὶ δύο φυλὰς  ταῖς   προϋπαρχούσαις, τήν τε Φαλέρναν καὶ
[19, 69]   μετεπέμψατο Μηδίου ναυαρχοῦντος, ὃς περιτυχὼν  ταῖς   Πυδναίων ναυσίν, οὔσαις τριάκοντα ἕξ,
[19, 41]   πάντες δὲ ταῖς ἐμπειρίαις καὶ  ταῖς   ῥώμαις ἀνυπόστατοι· τοσαύτη περὶ αὐτοὺς
[19, 28]   ἱππαρχιῶν ἐπιλελεγμένους τοῖς τάχεσι καὶ  ταῖς   ῥώμαις ἱππεῖς τριακοσίους ἔστησε κατόπιν
[19, 68]   αὐτοὺς ἀπαλλαγῆναι, οὗτοι μὲν πιστεύοντες  ταῖς   σπονδαῖς ἀπῄεσαν, οἱ δ´ Αἰτωλοὶ
[19, 37]   ἡμέραν τε καὶ νύκτωρ ἐν  ταῖς   στρατοπεδείαις. δὴ συνιδόντες τινὲς
[19, 75]   μετ´ ὀλίγας ἡμέρας μεταμεληθεὶς ἐπὶ  ταῖς   συνθήκαις τὸν μὲν ἀδελφὸν ἐξέκλεψεν
[19, 5]   ἄνδρας. ~Μετὰ δὲ ταῦτα ἐν  ταῖς   Συρακούσσαις αἱρεθέντος Ἀκεστορίδου τοῦ Κορινθίου
[19, 109]   παίδων παρ´ αὐτοῖς τῆς ἐν  ταῖς   σφενδόναις γυμνασίας διαπονουμένης. τούτῳ δὲ
[19, 27]   ἑξήκοντα πέντε. Διηλλαγμέναις δ´ ἐχρήσαντο  ταῖς   τάξεσιν οἱ στρατηγοί, διαμιλλώμενοι καὶ
[19, 93]   πολλῷ διαγωνιεῖσθαι κατὰ τὴν Αἴγυπτον,  ταῖς   τε χορηγίαις ὑπερέχοντα καὶ τόπων
[19, 16]   ὑπὸ στρατιωτῶν τετρακοσίων, διαφέροντες δὲ  ταῖς   τόλμαις καὶ ταῖς εὐχειρίαις διὰ
[19, 30]   τὸ πλῆθος τῶν κινδύνων διέφερον  ταῖς   τόλμαις καὶ ταῖς εὐχειρίαις, ὥστε
[19, 80]   ἀεὶ περὶ Κοίλην Συρίαν, ἐφεδρεύων  ταῖς   τῶν Αἰγυπτίων δυνάμεσιν. ὡς δ´
[19, 7]   κεχαρισμένον τῷ θυμῷ· οἱ δὲ  ταῖς   τῶν εὐπόρων σφαγαῖς οἰόμενοι τὰς
[19, 90]   κατειργάσατο. πιστεύειν δὲ δεῖν καὶ  ταῖς   τῶν θεῶν προρρήσεσι τὸ τέλος
[19, 6]   διὰ πενίαν καὶ φθόνον ἐναντιουμένους  ταῖς   τῶν ἰσχυόντων ἐπιφανείαις. ὡς δ´
[19, 101]   μέρος τῆς δυνάμεως ἀναλαβόντες ἀντεστρατοπέδευσαν  ταῖς   τῶν πολεμίων παρεμβολαῖς καὶ πρὸς
[19, 74]   καὶ πιστεύων ταύταις τε καὶ  ταῖς   τῶν τόπων ὀχυρότησιν. ἅμα δὲ
[19, 9]   βελῶν παρασκευῆς, ἔτι δὲ πρὸς  ταῖς   ὑπαρχούσαις μακραῖς ναυσὶν ἑτέρας ἐναυπηγήσατο.
[19, 1]   τυχόντες τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ´ οἱ  ταῖς   ὑπεροχαῖς προέχοντες καταλύουσι. διὸ καὶ
[19, 109]   ἐκ Λιβύης ἀνέλπιστος. διὸ καὶ  ταῖς   ψυχαῖς πάλιν θαρρήσαντες οἱ μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006