Alphabétiquement     [«   »]
ἐπήρειαν 1
ἐπηρείας 1
ἐπηρμένος 1
ἐπὶ 186
ἐπί 5
Ἐπὶ 3
ἐπιβαλλούσης 1
Fréquences     [«    »]
181 γὰρ
172 κατὰ
171
186 ἐπὶ
188 τὰς
191 τὰ
194 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ἐπὶ


Livre, Chap.
[19, 90]   ἱππεῖς δὲ περὶ διακοσίους ἀνέζευξεν  ἐπὶ   Βαβυλῶνος, ἐπὶ τοσοῦτον μεμετεωρισμένος ταῖς
[19, 73]   ὅτι δύο δυνάμεις ἀπέσταλκεν Ἀντίγονος  ἐπὶ   βοήθειαν τοῖς Καλλαντιανοῖς, τὴν μὲν
[19, 65]   ταύτης μὲν τῆς ἐπιβολῆς ἀπέτυχεν,  ἐπὶ   δὲ τὰς Μύλας πλεύσας καὶ
[19, 75]   ἦν προσμάχεσθαι, συνεχεῖς προσβολὰς ἐποιεῖτο.  ἐπὶ   δὲ τὴν Ἰασὸν πόλιν ἐκπεμφθεὶς
[19, 19]   μὲν μετὰ τῆς φάλαγγος προῆγεν,  ἐπὶ   δὲ τῆς οὐραγίας ἔταξε Πίθωνα.
[19, 82]   Παμφύλιοι χίλιοι, μισθοφόροι δ´ ὀκτακισχίλιοι.  ἐπὶ   δὲ τὸ δεξιὸν κέρας ἔταξε
[19, 40]   καὶ τῶν ψιλῶν τοὺς ἱκανούς.  ἐπὶ   δὲ τὸ δεξιὸν κέρας τάξας
[19, 28]   διαστήματα τοῖς ψιλικοῖς τάγμασιν ἀνεπλήρωσεν.  ἐπὶ   δὲ τοῦ δεξιοῦ κέρατος ἐξέταξε
[19, 55]   Ναύτιος Σπόριος καὶ Μάρκος Πόπλιος.  ἐπὶ   δὲ τούτων Ἀντίγονος τῆς μὲν
[19, 66]   καὶ Κόιντος Πόπλιος τὸ δεύτερον.  ἐπὶ   δὲ τούτων Ἀριστόδημος μὲν
[19, 99]   εὐμεγέθεις ἐμβάλλουσιν εἰς τὴν λίμνην·  ἐπὶ   δὲ τούτων ἐπικάθηνται οὐ πλείω
[19, 73]   Μάρκος Πόπλιος καὶ Γάιος Σουλπίκιος.  ἐπὶ   δὲ τούτων Καλλαντιανοὶ κατοικοῦντες ἐν
[19, 105]   Μάρκον Οὐαλλέριον καὶ Πόπλιον Δέκιον.  ἐπὶ   δὲ τούτων οἱ περὶ Κάσανδρον
[19, 77]   ἣν ἐνίκα στάδιον Παρμενίων Μιτυληναῖος.  ἐπὶ   δὲ τούτων τῶν χρόνων Ἀντίγονος
[19, 100]   ἀλλὰ δι´ ἀδυναμίαν τοῦ κρατῆσαι·  ἐπὶ   δὲ τῷ κατασκέψασθαι τὴν λίμνην
[19, 53]   κεφαλαίοις εἰπεῖν. μετὰ γὰρ τὸν  ἐπὶ   Δευκαλίωνος κατακλυσμὸν Κάδμου κτίσαντος τὴν
[19, 55]   τὰ χρήματα πάντα διαγνοὺς κατακομίζειν  ἐπὶ   θάλασσαν, ἁμάξας καὶ καμήλους παρεσκευάσατο
[19, 58]   δὲ ναυπηγοὺς κατεκόμιζε τὴν ὕλην  ἐπὶ   θάλασσαν ἐκ τοῦ Λιβάνου, τεμνόντων
[19, 100]   μετὰ τῆς λοιπῆς δυνάμεως τὴν  ἐπὶ   θάλασσαν κατάβασιν ἐποιεῖτο. ~Ἅμα δὲ
[19, 46]   τῶν ἀναγκαίων κοινολογησάμενος ταχέως τὴν  ἐπὶ   θάλασσαν κατάβασιν ποιήσηται. ταῦτα δ´
[19, 94]   γὰρ αὐτῶν οὐκ ὀλίγοι κατάγειν  ἐπὶ   θάλασσαν λιβανωτόν τε καὶ σμύρναν
[19, 100]   τὴν σατραπείαν ἀνακτησάμενον καταβαίνειν συντόμως  ἐπὶ   θάλασσαν. μὲν οὖν Δημήτριος
[19, 0]   Ἀντιγόνου μετὰ τῆς δυνάμεως κατάβασις  ἐπὶ   θάλατταν καὶ φυγὴ Σελεύκου πρὸς
[19, 21]   ἀνάβασιν πεποιημένοι πάλιν ᾤοντο δεῖν  ἐπὶ   θάλατταν καταβαίνειν, οἱ δ´ ἐκ
[19, 42]   τοὺς ὑπολελειμμένους ἱππεῖς καὶ παρελθὼν  ἐπὶ   θάτερον κέρας ἀνελάμβανε τοὺς μετὰ
[19, 60]   ἔτι δὲ λαβὼν ὁμήρους προῆγεν  ἐπὶ   Ἰωνίας καὶ Λυδίας· ἐγεγράφει γὰρ
[19, 102]   ὁρῶντες ἀνῃρημένους, ἔτι δὲ τοὺς  ἐπὶ   κακουργίᾳ καταδεδικασμένους ἠναγκασμένοι καταδέξασθαι μετεμέλοντο
[19, 73]   τρόπῳ τοὺς Ἰστριανοὺς ἀνακτησάμενος ἀνέζευξεν  ἐπὶ   Καλλαντιανούς. καθ´ ὃν δὴ χρόνον
[19, 30]   ἐλαφροτάτους τῶν ἱππέων, ἐξαγαγὼν δὲ  ἐπὶ   κέρας τὴν ὅλην τάξιν τοῖς
[19, 79]   ἐκπολιορκήσας διήρπασεν. ἑτοίμως δὲ πλεύσας  ἐπὶ   Κιλικίας Μάλον εἷλε καὶ τοὺς
[19, 80]   καὶ τὰ ψιλικὰ τάγματα προῆγεν  ἐπὶ   Κιλικίας συντόμως, βοηθήσων τοῖς κινδυνεύουσιν.
[19, 80]   πρὸς Ἀντίγονον ἀλλοτριότητα διέγνω στρατεύειν  ἐπὶ   Κοίλην Συρίαν καὶ παρατάττεσθαι τοῖς
[19, 19]   τι δυσχερές· μὲν γὰρ  ἐπὶ   Κόλωνος ὑπῆρχε καλὴ καὶ βασιλική,
[19, 67]   αὐτὸς δὲ μετὰ δυνάμεως παρελθὼν  ἐπὶ   Λευκάδος τὴν πόλιν διὰ πρεσβείας
[19, 35]   τὴν δὲ δύναμιν ἀναλαβὼν προῆγεν  ἐπὶ   Μακεδονίαν, καταλιπὼν τοὺς συμμάχους ἐν
[19, 36]   πλῆθος τῶν Ἠπειρωτῶν ἀκουσίως ἐστράτευσεν  ἐπὶ   Μακεδονίας καὶ στάσιν ἐποίει κατὰ
[19, 25]   δ´ ἀλλήλων ἀπὸ σταδίων τριῶν  ἐπὶ   μὲν ἡμέρας τέσσαρας ἀκροβολιζόμενοι καὶ
[19, 100]   τινὰ τῇ βασιλείᾳ πρόσοδον ἐπαινέσας  ἐπὶ   μὲν ταύτης ἐπιμελητὴν ἔταξεν Ἱερώνυμον
[19, 100]   κατὰ μέρος τῶν πεπραγμένων ἀπαγγείλαντος,  ἐπὶ   μὲν τῇ συνθέσει τῇ πρὸς
[19, 73]   ἐφ´ οἷς Λυσίμαχος διαταραχθεὶς  ἐπὶ   μὲν τῆς πολιορκίας ἀπέλιπεν τοὺς
[19, 54]   Μέγαρα. ἐνταῦθα δὲ κατασκευάσας σχεδίας  ἐπὶ   μὲν τούτων τοὺς ἐλέφαντας διεβίβασεν
[19, 0]   κθʹ Περὶ τῆς Ἀγαθοκλέους στρατείας  ἐπὶ   Μεσσηνίους καὶ τῆς μεσιτευθείσης εἰρήνης
[19, 64]   ὑπάρχον πολέμιον σύστημα τὸν πλοῦν  ἐπὶ   Παμφυλίας ἐποιήσατο. ἐντεῦθεν δὲ παρακομισθεὶς
[19, 29]   Μακεδονικὰ καθωπλισμένοι πλείους τῶν ὀκτακισχιλίων,  ἐπὶ   πᾶσι δὲ Μακεδόνες οὐ πολὺ
[19, 28]   πολὺν φόβον παρεχόμενοι τοῖς πολεμίοις.  ἐπὶ   πᾶσι δὲ τοὺς ἐκ τῶν
[19, 40]   τοὺς ὑπασπιστάς, εἶτα τοὺς ἀργυράσπιδας,  ἐπὶ   πᾶσι δὲ τοὺς ξένους καὶ
[19, 29]   τοὺς μετὰ Λυσανίου ξυστοφόρους τετρακοσίους,  ἐπὶ   πᾶσι δὲ τούς τε ἀμφίππους
[19, 22]   καὶ τῶν ἱππέων· τοῦ δ´  ἐπὶ   πᾶσιν, ὄντος δυεῖν σταδίων, διειλήφεισαν
[19, 54]   δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας  ἐπὶ   Πελοποννήσου καὶ καταλαβὼν Ἀλέξανδρον τὸν
[19, 19]   εἶναι νομίζων τὴν διάβασιν ἀνέζευξεν  ἐπὶ   πόλεως Βαδάκης, κεῖται παρὰ
[19, 11]   στενῆς ὑποδοχῆς ἐχορήγει τὰ ἀναγκαῖα·  ἐπὶ   πολλὰς δ´ ἡμέρας παρανομήσασα τοὺς
[19, 105]   πεζῶν τε καὶ ἱππέων ἐστράτευσαν  ἐπὶ   Πολλίτιον, Μαρρουκίνων οὖσαν πόλιν. ἀπέστειλαν
[19, 98]   εἴκοσι· κύκλῳ γὰρ τῆς λίμνης  ἐπὶ   πολλοὺς σταδίους ὀσμὴ τῆς ἀσφάλτου
[19, 33]   διὰ νεωτέρων ταῖς ἡλικίαις ὡς  ἐπὶ   πολὺ συνέβαινε διαπίπτειν τὰς κρίσεις
[19, 84]   τῆς ἀνδρείας τοὺς συναγωνιζομένους στρατηγούς.  ~ἐπὶ   πολὺν δὲ χρόνον τῆς ἱππομαχίας
[19, 76]   κατὰ κράτος περιεγένοντο τῶν πολεμίων,  ἐπὶ   πολὺν δὲ χρόνον χρησάμενοι τῷ
[19, 45]   ἐγένετο· τοῦ γὰρ τείχους ῥαγέντος  ἐπὶ   πολὺν τόπον ἐξέπεσε ταύτῃ τὸ
[19, 89]   παρετάξαντο. γενομένης δὲ καρτερᾶς μάχης  ἐπὶ   πολὺν χρόνον οἱ μὲν Ἀπολλωνιᾶται
[19, 108]   πρὸς μάχην ὀκνηρῶς ἔχειν. διόπερ  ἐπὶ   πολὺν χρόνον οὐδέτεροι τὸν ποταμὸν
[19, 67]   δὲ καί τινες ἄλλοι συνῆλθον  ἐπὶ   Σαυρίαν, Δεριεῖς δὲ μεθ´ ἑτέρων
[19, 48]   ποιουμένου δ´ αὐτοῦ τὴν πορείαν  ἐπὶ   Σούσων ἀπήντησεν αὐτῷ ἐπὶ τῷ
[19, 17]   φερόμενος μὲν ἀπὸ τῆς ὀρεινῆς  ἐπὶ   σταδίους ἑπτακοσίους εἰς τὴν Ἐρυθρὰν
[19, 69]   τῆς Αἰγύπτου προάξειν μετὰ δυνάμεως  ἐπὶ   Συρίας, συναπέλιπε δ´ αὐτῷ πεζοὺς
[19, 79]   δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως ἐκπλεύσας  ἐπὶ   Συρίας τῆς ἄνω καλουμένης Ποσείδιον
[19, 40]   ~Ἀντίγονος μὲν οὖν τοὺς ἱππεῖς  ἐπὶ   τὰ κέρατα διελόμενος τὸ μὲν
[19, 10]   Ἰταλίαν διεληλύθαμεν, διαβιβάσομεν τὸν λόγον  ἐπὶ   τὰ λοιπὰ μέρη τῆς Εὐρώπης.
[19, 18]   πάντας κατηνάγκασε. πάντων δὲ ὁρμησάντων  ἐπὶ   τὰ πλοῖα ταῦτα μὲν ὑπὸ
[19, 45]   λιθίνας καὶ διὰ τοῦτο τοὺς  ἐπὶ   τὰ στέγη καταφυγόντας ἀσφαλῶς διασωθῆναι.
[19, 75]   καὶ μετ´ ὀλίγας ἡμέρας μεταμεληθεὶς  ἐπὶ   ταῖς συνθήκαις τὸν μὲν ἀδελφὸν
[19, 19]   τὸν Ἀντίγονον ἐπειδή ποθ´ ἧκον  ἐπὶ   τὰς δυσχωρίας, ἀβοηθήτοις κινδύνοις περιέπιπτον.
[19, 85]   στρατιώτας ἀποστείλας εἰς Αἴγυπτον προσέταξεν  ἐπὶ   τὰς νομαρχίας διελεῖν, αὐτὸς δὲ
[19, 7]   ἐξέκοπτον, οἱ δὲ διὰ κλιμάκων  ἐπὶ   τὰς ὀροφὰς προσανέβαινον, ἄλλοι δὲ
[19, 88]   υἱοὺς Ἀλέξανδρον καὶ Τεῦκρον ἀπέστειλεν  ἐπὶ   τὰς πόλεις, διακελευσάμενος στρατολογεῖν ὡς
[19, 50]   αὐτομολήσαντας καὶ φιλανθρώπως χρησάμενος διαπέστειλεν  ἐπὶ   τὰς πόλεις· ἤλπιζε γὰρ παρὰ
[19, 18]   καὶ τῶν εἰωθότων σποράδην διαβαίνειν  ἐπὶ   τὰς προνομὰς οὐκ ἐλάττους ἑξακισχιλίων.
[19, 8]   τῶν δὲ φυγόντων οἱ μὲν  ἐπὶ   τὰς πύλας ὁρμήσαντες συνελήφθησαν, οἱ
[19, 29]   μάλιστα ἐπίστευον. ἔστησε δ´  ἐπὶ   ταύτης τῆς φάλαγγος τούς τε
[19, 34]   συμφορᾶς μεγάλης προσηγγελμένης· δὲ  ἐπὶ   τῇ νίκῃ περιχαρὴς ἀπῄει πρὸς
[19, 72]   στρατόπεδον μὲν Αὔλιος καταισχυνθεὶς  ἐπὶ   τῇ φυγῇ μόνος ὑπέστη τῷ
[19, 81]   καὶ τοὺς ἐκτὸς τάξεως συνδραμεῖν  ἐπὶ   τὴν ἀκρόασιν, συναγωνιῶντας τῇ νεότητι
[19, 5]   δὲ τὴν ἐσθῆτα παρεκρούσατο τοὺς  ἐπὶ   τὴν ἀναίρεσιν ἀποσταλέντας. αὐτὸς δὲ
[19, 42]   καὶ τῶν Ταραντίνων τοὺς ἱκανοὺς  ἐπὶ   τὴν ἀποσκευὴν τῶν πολεμίων· ἤλπιζε
[19, 6]   τούτοις κοινοπραγούντων. ὁρμησάντων δὲ πάντων  ἐπὶ   τὴν ἁρπαγὴν πόλις ἐπληρώθη
[19, 11]   Ὀλυμπιάδα μετὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου παιδὸς  ἐπὶ   τὴν βασιλείαν. ἀκούων οὖν Εὐρυδίκην
[19, 0]   Ὀλυμπιάδος μετὰ τοῦ παιδὸς κάθοδος  ἐπὶ   τὴν βασιλείαν. δʹ Εὐρυδίκης καὶ
[19, 0]   Λυσιμάχου καὶ τὰ συμβάντα τοῖς  ἐπὶ   τὴν βοήθειαν ἀποσταλεῖσιν ὑπ´ Ἀντιγόνου.
[19, 39]   Εὐμενὴς καταστοχασάμενος τὸ μέλλον ἀπέστειλεν  ἐπὶ   τὴν βοήθειαν ἱππεῖν μὲν τοὺς
[19, 109]   στόμα ἐκινδύνευον, οἱ δὲ παρόντες  ἐπὶ   τὴν βοήθειαν κύκλῳ περιίσταντο τοὺς
[19, 75]   Μιλησίων τούς τε πολίτας ἐκάλουν  ἐπὶ   τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν φρουρουμένην
[19, 67]   καὶ συνδραμόντων μετὰ τῶν ὅπλων  ἐπὶ   τὴν ἐλευθερίαν παραταξαμένη καὶ νικήσασα
[19, 75]   οἷς Ἀντίγονος δεινοπαθήσας δύναμιν ἀπέστειλεν  ἐπὶ   τὴν ἐλευθέρωσιν τῶν πόλεων καὶ
[19, 6]   στρατιώτας. διὸ καὶ προσποιηθεὶς στρατεύειν  ἐπὶ   τὴν Ἐρβίταν κατέλεξεν εἰς τάξεις
[19, 38]   τῆς μετεώρου χώρας τόπον ἐστραμμένον  ἐπὶ   τὴν ἔρημον καὶ πρὸς τὴν
[19, 49]   Ἀσίαν πραχθέντα μεταβιβάσομεν τὸν λόγον  ἐπὶ   τὴν Εὐρώπην καὶ τὰ συνεχῆ
[19, 34]   ἀνεβιβάσθη, ὑπὸ δὲ τοῦ συνδραμόντος  ἐπὶ   τὴν θέαν πλήθους θαυμασθεῖσα κατέστρεψεν
[19, 31]   δὲ τῶν στρατιωτῶν, ἀλλὰ βοώντων  ἐπὶ   τὴν ἰδίαν ἀποσκευὴν ἀναχωρεῖν μακρὰν
[19, 73]   συνάψαι τοῖς πολεμίοις. παραγενόμενος δὲ  ἐπὶ   τὴν κατὰ τὸν Αἷμον ὑπερβολὴν
[19, 103]   Νυμφόδωρον, δοὺς μέρος τῶν στρατιωτῶν,  ἐπὶ   τὴν Κεντοριπίνων πόλιν· ταύτην γὰρ
[19, 65]   τῶν καρπῶν συγκομιδὰς πάλιν ἐστράτευσεν  ἐπὶ   τὴν Μεσσήνην. πλησίον δὲ τῆς
[19, 0]   Ὡς οἱ Κροτωνιατῶν φυγάδες ἐπιστρατεύσαντες  ἐπὶ   τὴν πατρίδα πάντες ἀνῃρέθησαν. γʹ
[19, 95]   παρατηρήσαντες τοῦτον τὸν καιρὸν ὥρμησαν  ἐπὶ   τὴν πέτραν εὔζωνον ἔχοντες τὴν
[19, 95]   καὶ τὴν πανήγυριν ἀπολιπόντες ἧκον  ἐπὶ   τὴν πέτραν· παρὰ δὲ τῶν
[19, 34]   τοὺς οἰκείους ὑπὸ τἀδελφοῦ μὲν  ἐπὶ   τὴν πυρὰν ἀνεβιβάσθη, ὑπὸ δὲ
[19, 1]   δοκεῖ τοῖς ἐν ἐξουσίᾳ μένουσιν  ἐπὶ   τὴν τῆς πατρίδος καταδούλωσιν καὶ
[19, 54]   τὴν ἄλλην δύναμιν. παρελθὼν δὲ  ἐπὶ   τὴν τῶν Ἀργείων πόλιν ταύτην
[19, 108]   διαγωνίσασθαι, πᾶσαν ἤγαγε τὴν δύναμιν  ἐπὶ   τὴν τῶν πολεμίων στρατοπεδείαν. προσπεσὼν
[19, 41]   ἔπεμψεν ἕνα τῶν Μακεδόνων ἱππέων  ἐπὶ   τὴν φάλαγγα τῶν ἐναντίων, προστάξας
[19, 94]   πᾶσαν καὶ Φοινίκην ἐπεβάλετο στρατεύειν  ἐπὶ   τὴν χώραν τῶν Ἀράβων τῶν
[19, 88]   διὸ καὶ Λυκίσκος τεταγμένος  ἐπὶ   τῆς Ἀκαρνανίας στρατηγὸς ὑπὸ Κασάνδρου
[19, 63]   ταχθεὶς ὑπὸ Κασάνδρου στρατηγὸς  ἐπὶ   τῆς Ἀργείων πόλεως ἐξοδεύσας εἰς
[19, 55]   τῆς δυνάμεως ἔχων ταῦτα προῆγεν  ἐπὶ   τῆς Βαβυλωνίας. ἐν ἡμέραις δ´
[19, 77]   Βοιωτοὺς ἀνοχὰς ποιησάμενος καὶ καταλιπὼν  ἐπὶ   τῆς Ἑλλάδος στρατηγὸν Εὐπόλεμον ἀπῆλθεν
[19, 77]   ἐπίνοιαν αὐτοῦ Πλείσταρχον μὲν ἀπέλιπεν  ἐπὶ   τῆς ἐν Χαλκίδι φρουρᾶς, αὐτὸς
[19, 56]   καταβεβηκότα μετὰ τῆς δυνάμεως ἀνέζευξεν,  ἐπὶ   τῆς Κιλικίας τὴν πορείαν ποιούμενος.
[19, 88]   καὶ Λύσανδρος Ἀθηναῖος κατασταθεὶς  ἐπὶ   τῆς Λευκάδος ὑπὸ Κασάνδρου. μετὰ
[19, 0]   ἐπώνυμον δ´ ἑαυτοῦ πόλιν ἔκτισεν  ἐπὶ   τῆς Παλλήνης. κʹ Ὡς Πολυπέρχων
[19, 52]   συγγενείας. ἔκτισε δὲ καὶ πόλιν  ἐπὶ   τῆς Παλλήνης ὁμώνυμον αὐτοῦ Κασάνδρειαν,
[19, 24]   τῆς δυνάμεως Ἀντίγονος τὴν ἀνάζευξιν  ἐπὶ   τῆς Περσίδος εἴη πεποιημένος.
[19, 46]   ἀσήμου ἀργύρου τάλαντα πεντακισχίλια προῆγεν  ἐπὶ   τῆς Περσίδος, οὔσης τῆς ἀναβάσεως
[19, 59]   στρατιώτας καὶ στρατηγὸν Ἀνδρόνικον κατέλιπεν  ἐπὶ   τῆς πολιορκίας, αὐτὸς δὲ μετὰ
[19, 100]   ἕνα τῶν φίλων ἀπέλιπε στρατηγὸν  ἐπὶ   τῆς πολιορκίας, δοὺς αὐτῷ πεζοὺς
[19, 11]   Ἀντιπάτρου λόγων, ὃς καθάπερ χρησμῳδῶν  ἐπὶ   τῆς τελευτῆς παρεκελεύσατο μηδέποτε συγχωρῆσαι
[19, 2]   οὐκ ἀπέθνησκεν, οἱ τεταγμένοι δ´  ἐπὶ   τῆς φυλακῆς ὠλιγώρουν. καθ´ ὃν
[19, 71]   τῶν φυγάδων, πολλάκις δυνάμεων ἀφηγησάμενον,  ἐπὶ   τὸ δεῖπνον παραλαβὼν ἐδολοφόνησεν, ἐγκαλέσαι
[19, 45]   τὰ πλοῖα συνέφυγον, οἱ δ´  ἐπὶ   τὸ θέατρον ἀνέδραμον, τινὲς δὲ
[19, 64]   παρ´ Ἀντιγόνου. αὐτὸς δὲ παρῆλθεν  ἐπὶ   τὸ καλούμενον Ἔκρηγμα κἀκεῖ συνελθὼν
[19, 40]   ἀρίστων ἱππέων, καὶ αὐτὸς ἀντετάξατο,  ἐπὶ   τὸ λαιὸν κέρας ἐπιστήσας τοὺς
[19, 80]   ἀποπεπλευκότας τοὺς πολεμίους ἐπανῆλθε συντόμως  ἐπὶ   τὸ στρατόπεδον, ἀποβεβληκὼς τῶν ἵππων
[19, 102]   καταδεδικασμένους ἠναγκασμένοι καταδέξασθαι μετεμέλοντο μὲν  ἐπὶ   τοῖς πεπραγμένοις, ἠναγκάζοντο δὲ καρτερεῖν,
[19, 67]   μετὰ δὲ ταῦτα τὴν ὁρμὴν  ἐπὶ   τὸν Ἀδρίαν ποιησάμενος Ἀπολλωνίαν ἐξ
[19, 54]   μὴ συγκαταβαίνοντος εἰς παράταξιν ἀπολιπὼν  ἐπὶ   τὸν ἰσθμὸν Γερανίας στρατιώτας δισχιλίους
[19, 107]   ἐλάσσωμα· τῶν γὰρ νεῶν εἴκοσιν  ἐπὶ   τὸν πορθμὸν ὑποχείριοι τοῖς Καρχηδονίοις
[19, 43]   πλινθίον ἑαυτοὺς ποιήσαντες ἀσφαλῶς ἀπεχώρησαν  ἐπὶ   τὸν ποταμὸν καὶ τῶν περὶ
[19, 84]   ὡς οὐδενὸς ὑποστησομένου· ὡς δ´  ἐπὶ   τὸν σεσιδηρωμένον χάρακα κατήντησε, τὸ
[19, 17]   δὲ τὰς δυνάμεις ἀναλαβόντες ὥρμησαν  ἐπὶ   τὸν Τίγριν ποταμόν, ἀπέχοντα Σούσων
[19, 12]   μετὰ τῆς δυνάμεως καὶ παραγενηθεὶς  ἐπὶ   τὸν Τίγριν ποταμὸν κατεστρατοπέδευσε, τῆς
[19, 92]   δὲ Νικάνωρ ἐπειδὴ παραγενηθεὶς  ἐπὶ   τὸν Τίγριν ποταμὸν οὐχ ηὕρισκε
[19, 90]   περὶ διακοσίους ἀνέζευξεν ἐπὶ Βαβυλῶνος,  ἐπὶ   τοσοῦτον μεμετεωρισμένος ταῖς ἐλπίσιν ὥστ´εἰ
[19, 22]   δὲ τοὺς κύκλους ἀπ´ ἀλλήλων  ἐπὶ   τοσοῦτον ὥστε μηδὲν μὲν παρενοχλεῖσθαι
[19, 74]   προτερήματα κατεπλήξατο πολλοὺς τῶν Αἰτωλῶν  ἐπὶ   τοσοῦτον ὥστε τὰς ἀνοχύρους πόλεις
[19, 29]   δ´ ἱππέων πρῶτοι μὲν ἦσαν  ἐπὶ   τοῦ δεξιοῦ κέρατος συνάπτοντες τῇ
[19, 40]   δ´ Εὐμενὴς πυθόμενος τὸν Ἀντίγονον  ἐπὶ   τοῦ δεξιοῦ κέρατος τετάχθαι μετὰ
[19, 83]   τοῖς εὐωνύμοις μέρεσιν. ἔταξαν δὲ  ἐπὶ   τοῦ κέρατος τούτου τῶν ἱππέων
[19, 66]   τὴν Ἀλεξάνδρου τοῦ Πολυπέρχοντος ἀπόστασιν,  ἐπὶ   τοῦ κοινοῦ τῶν Αἰτωλῶν δικαιολογησάμενος
[19, 27]   πρὸς ἀλλήλους. Εὐμενὴς μὲν γὰρ  ἐπὶ   τοῦ λαιοῦ κέρατος ἔταξεν Εὔδημον
[19, 30]   τοὺς περὶ τὸν Εὔδαμον τεταγμένους  ἐπὶ   τοῦ λαιοῦ κέρατος. ταχὺ δὲ
[19, 64]   πόλιν τὸ μὲν πολιορκεῖν αὐτὴν  ἐπὶ   τοῦ παρόντος ἀπέγνω, παρελθὼν δ´
[19, 89]   περὶ Λυκίσκον. καταλαβὼν δ´ αὐτοὺς  ἐπὶ   τοῦ προτερήματος γεγονότας πρὸς μὲν
[19, 72]   παρ´ ἀμφοτέρων ἀνῃρέθησαν, τέλος δὲ  ἐπὶ   τοῦ προτερήματος ἐγένοντο Ῥωμαῖοι. μετὰ
[19, 79]   μετὰ δυνάμεως εἰς τὴν Κύπρον  ἐπὶ   τοὺς ἀπειθοῦντας τῶν βασιλέων. Πυγμαλίωνα
[19, 73]   πεπραγμένα μετὰ τῆς δυνάμεως ὥρμησεν  ἐπὶ   τοὺς ἀφεστηκότας. ποιούμενος δὲ τὴν
[19, 100]   ἑξακισχιλίους, ἐπιπλεύσαντες ἐν ταῖς δέσμαις  ἐπὶ   τοὺς ἐν τοῖς πλοίοις, σχεδὸν
[19, 67]   οὐκ ἐξῆν τῷ Γλαυκίᾳ στρατεύειν  ἐπὶ   τοὺς Κασάνδρου συμμάχους, τὴν δὲ
[19, 55]   τὰ κατὰ μέρος ἐροῦμεν, ὅταν  ἐπὶ   τοὺς οἰκείους χρόνους ἐπιβαλώμεθα. ~Ὁ
[19, 0]   Ἀντιγόνου πορεία διὰ τῆς ἐρήμου  ἐπὶ   τοὺς πολεμίους καὶ ἐπίθεσις τοῖς
[19, 26]   εἰς μάχην καὶ κατέβαινε συντεταγμένος  ἐπὶ   τοὺς πολεμίους καταπληκτικῶς. ~εἶχε δὲ
[19, 29]   τρόπον ἐκτάξας τὸ στρατόπεδον κατέβαινεν  ἐπὶ   τοὺς πολεμίους, λοξὴν ποιήσας τὴν
[19, 17]   καὶ περαιώσας τὰς δυνάμεις ὥρμησεν  ἐπὶ   τοὺς πολεμίους. οἱ δὲ περὶ
[19, 18]   δὲ μετὰ τῆς στρατιᾶς ἀνέζευξεν  ἐπὶ   τοὺς πολεμίους, οὔσης τῆς ὁδοῦ
[19, 41]   καὶ βοὴ τὴν ταχίστην ἄγειν  ἐπὶ   τοὺς πολεμίους. ὧν Εὐμενὴς ὁρῶν
[19, 45]   περικαταλαμβανομένων ὑπὸ τοῦ δεινοῦ διαποροῦντες  ἐπὶ   τοὺς ὑψηλοτάτους βωμοὺς καὶ τὰς
[19, 77]   φιλίαν. δ´ Ἀντίγονος δυσχρηστούμενος  ἐπὶ   τούτοις, ἅμα δὲ καὶ τῆς
[19, 17]   σκοπὰς ἐχούσης ὑψηλὰς καὶ πυκνὰς  ἐπὶ   τούτων ἐφειστήκεισαν οἱ μέγιστον φθεγγόμενοι
[19, 96]   δ´ Ἄραβες περιχαρεῖς μὲν ἦσαν  ἐπὶ   τῷ δοκεῖν ἀπολελύσθαι μεγάλων φόβων,
[19, 55]   δ´ Ἀντίγονος ἀκούσας περιχαρὴς ἦν  ἐπὶ   τῷ δοκεῖν αὐτὸς μὲν μὴ
[19, 93]   δὲ τὴν ἐπιστολὴν ἐχάρη διαφερόντως  ἐπὶ   τῷ δοκεῖν τὸν υἱὸν νέον
[19, 2]   μὲν Κορίνθιος νικήσας τὴν  ἐπὶ   τῷ Κρημισσῷ μάχην τοὺς Καρχηδονίους
[19, 19]   ἀμηχανίαν συγκλεισθεὶς Ἀντίγονος μετεμέλετο μὲν  ἐπὶ   τῷ μὴ πεισθῆναι τοῖς περὶ
[19, 17]   πρῶτον οὐ προσεῖχεν αὐτοῖς, μεμψιμοιρῶν  ἐπὶ   τῷ μὴ τετευχέναι τῆς στρατηγίας,
[19, 48]   πορείαν ἐπὶ Σούσων ἀπήντησεν αὐτῷ  ἐπὶ   τῷ Πασιτίγρι ποταμῷ Ξενόφιλος
[19, 34]   καὶ τῇ τιμῇ· καὶ γὰρ  ἐπὶ   τῶν ἄλλων ἁπάντων θεωρεῖσθαι τοὺς
[19, 81]   τὸ γὰρ πλῆθος ἀεὶ δυσάρεστον  ἐπὶ   τῶν αὐτῶν μένον καὶ πᾶν
[19, 39]   τοῦ πλήθους καταπονηθέντες, οἱ δ´  ἐπὶ   τῶν ἐλεφάντων ἐφεστηκότες τὸ μὲν
[19, 2]   ἣν μελισσῶν ἑσμὸς προσκαθίσας ἐκηροπλάστησεν  ἐπὶ   τῶν ἰσχίων. τοῦ δὲ σημείου
[19, 87]   Ἀντιγόνου στρατηγὸς ἦν μὲν τεταγμένος  ἐπὶ   τῶν κατὰ τὴν Ἑλλάδα πραγμάτων,
[19, 83]   ὑπομένειν τὸ δεινόν, οἵ τ´  ἐπὶ   τῶν κεράτων ἱππεῖς, ἅπαντες ἐπιλελεγμένοι
[19, 53]   τετάρτην γενεὰν κατὰ τὸν γενόμενον  ἐπὶ   τῶν κοράκων χρησμὸν ἀπῆλθον εἰς
[19, 96]   ἔχοντες ἀμφιδοξουμένας σκοποὺς μὲν κατέστησαν  ἐπὶ   τῶν λόφων, ἀφ´ ὧν ἦν
[19, 10]   δ´ ὑπὸ τῶν Κροτωνιατῶν κατεστρατοπέδευσαν  ἐπὶ   τῶν μεθορίων τῆς Βρεττίων χώρας,
[19, 31]   Εὐμενὴς μὲν οὖν ἐπεχείρει ἀναζευγνύειν  ἐπὶ   τῶν νεκρῶν, σπεύδων κρατεῖν τῆς
[19, 31]   ἡγεμονίαν ἐβιάσατο μὲν τὸ πλῆθος  ἐπὶ   τῶν νεκρῶν στρατοπεδεῦσαι, κύριος δὲ
[19, 38]   Εὐμενὴς θαρρεῖν παρεκελεύετο καὶ μένειν  ἐπὶ   τῶν ὅρων τῆς ἐρήμου· εὑρηκέναι
[19, 108]   πολεμίων ἐπεποίηντο, φῆμαι δὲ κατεῖχον  ἐπὶ   τῶν προτέρων χρόνων ὅτι δεῖ
[19, 80]   τῶν πόλεων ἁλώσεις Πίθωνα μὲν  ἐπὶ   τῶν τόπων κατέλιπε στρατηγόν, δοὺς
[19, 58]   ~Ἀπὸ δὲ τούτων γενόμενος ἀνέζευξεν  ἐπὶ   Φοινίκην, σπεύδων ναυτικὴν δύναμιν συστήσασθαι·
[19, 3]   ὑπὸ τοῦ δήμου καὶ τεταγμένος  ἐπὶ   χιλιαρχικῆς ἡγεμονίας, ὃς τὸ μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006