Alphabétiquement     [«   »]
τεύξεσθαι 2
Τευτάμου 1
τέχνην 2
τῇ 79
τηλικαῦτα 2
τηλικαύτῃ 1
τηλικαύτην 3
Fréquences     [«    »]
73 δύναμιν
77 ἦν
76 οὖν
79 τῇ
80 ὡς
81 οὐ
84 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

τῇ


Livre, Chap.
[19, 77]   καταλάβῃ Μακεδονίαν τῶν ἀμυνομένων  τῇ   βασιλείᾳ βοηθῶν ἀποβάλῃ τὰ κατὰ
[19, 100]   λίμνην καὶ δοκεῖν εὑρηκέναι τινὰ  τῇ   βασιλείᾳ πρόσοδον ἐπαινέσας ἐπὶ μὲν
[19, 18]   τῶν δὲ Μακεδόνων τοὺς ὑποστάντας  τῇ   βίᾳ καὶ τῷ πλήθει κατισχύσας
[19, 104]   τὸν Ἔκνομον καλούμενον λόφον ἐν  τῇ   Γελῴᾳ κατειληφέναι, διέγνω πάσῃ τῇ
[19, 98]   δ´ εἰς αὐτὴν ποταμῶν μεγάλων  τῇ   γλυκύτητι διαφόρων τούτων μὲν περιγίνεται
[19, 1]   προσθήσομεν, παραθέντες πρότερον τοὺς οἰκείους  τῇ   γραφῇ χρόνους. ἐν μὲν οὖν
[19, 3]   τελευτήσαντος καὶ τὴν οὐσίαν καταλιπόντος  τῇ   γυναικὶ ταύτην ἔγημε καὶ τῶν
[19, 13]   ἀπορούμενοι πῶς χρηστέον τοῖς πράγμασι·  τῇ   δ´ ὑστεραίᾳ παραστησάμενοι τὰ κοντωτὰ
[19, 97]   ἀνεκαλέσατο τῇ σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας·  τῇ   δ´ ὑστεραίᾳ προσαγαγόντος αὐτοῦ τῇ
[19, 5]   τῶν πολιτῶν ὤμοσε μηδὲν ἐναντιωθήσεσθαι  τῇ   δημοκρατίᾳ. προσποιηθεὶς δὲ τῆς δημοκρατίας
[19, 104]   τῇ Γελῴᾳ κατειληφέναι, διέγνω πάσῃ  τῇ   δυνάμει διαγωνίσασθαι. ὁρμήσας δ´ ἐπ´
[19, 62]   δυνάμενοι προσαγαγέσθαι συνεχῶς ἐπολιόρκουν πάσῃ  τῇ   δυνάμει. κατὰ τοῦτον δὲ τὸν
[19, 26]   ὅτι καταλαβεῖν οὐ ῥᾴδιόν ἐστι  τῇ   δυνάμει πάσῃ τοὺς τοσοῦτο προειληφότας,
[19, 102]   ἐναντιουμένους ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις  τῇ   δυναστείᾳ μεταπεμψάμενος ἔκ τε Ταυρομενίου
[19, 0]   ~Τάδε ἔνεστιν ἐν  τῇ   ἐννεακαιδεκάτῃ τῶν Διοδώρου βύβλων. αʹ
[19, 11]   καιρὸς συνεχώρει, ἑαυτὴν δ´ ἀνακρεμάσασα  τῇ   ζώνῃ κατέστρεψε τὸν βίον, οὔτε
[19, 58]   παρεκάλει θαρρεῖν, διαβεβαιούμενος ἐν ταύτῃ  τῇ   θερίᾳ ἀναπλευσεῖσθαι ναυσὶ πεντακοσίαις. ~Ὄντος
[19, 18]   πλέθρων, ὀξὺς δὲ ὢν ἐν  τῇ   καταφορᾷ προσεδεῖτο πλοίων ζεύγματος.
[19, 94]   στόματ´ ἐμφράττουσι καὶ ποιοῦντες ἰσόπεδον  τῇ   λοιπῇ χώρᾳ σημεῖα καταλείπουσιν ἑαυτοῖς
[19, 31]   τὴν ὁδοιπορίαν καὶ τὴν ἐν  τῇ   μάχῃ κακοπάθειαν, ἔτι δὲ τὴν
[19, 33]   ἀπηντηκότων στρατηγὸς ἀνῃρέθη μὲν ἐν  τῇ   μάχῃ λαμπρῶς ἀγωνισάμενος, ἀπέλιπε δὲ
[19, 31]   παράγοντες ἀπέσχον ἀπὸ τῶν ἐν  τῇ   μάχῃ πεπτωκότων ὡς τριάκοντα σταδίους,
[19, 67]   τὸν Ἰλλυριῶν βασιλέα. περιγενόμενος δὲ  τῇ   μάχῃ πρὸς μὲν τοῦτον συνθήκας
[19, 109]   τετελευτηκότες ἄτρωτοι. ἔπεσον δ´ ἐν  τῇ   μάχῃ ταύτῃ τῶν μὲν βαρβάρων
[19, 85]   θάψας τῶν ἰδίων τοὺς ἐν  τῇ   μάχῃ τελευτήσαντας ἅπαντας μεγαλοπρεπῶς μετὰ
[19, 31]   πεσόντων κυριεῦσαι. ἀνῃρέθησαν δ´ ἐν  τῇ   μάχῃ τῶν μὲν Ἀντιγόνου πεζοὶ
[19, 81]   ἀκρόασιν, συναγωνιῶντας τῇ νεότητι καὶ  τῇ   μελλούσῃ γίνεσθαι κρίσει διὰ τῆς
[19, 6]   καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν  τῇ   μεσογείῳ πόλεων τοὺς αὐτῷ πρότερον
[19, 6]   ὅτι τινὲς τῶν ἀποστατῶν ἐν  τῇ   μεσογείῳ πρὸς Ἐρβίτῃ συνάγουσι δύναμιν,
[19, 5]   φυγὰς ὢν ἰδίαν δύναμιν ἐν  τῇ   μεσογείῳ συνεστήσατο. γενόμενος δὲ φοβερὸς
[19, 9]   προσελάβετο δὲ καὶ τῶν ἐν  τῇ   μεσογείῳ χωρίων καὶ πόλεων τὰς
[19, 15]   δύναμιν, Ἀντίγονος δὲ παραχειμάσας ἐν  τῇ   Μεσοποταμίᾳ τὸ μὲν πρῶτον διενοήθη
[19, 54]   μετὰ δὲ ταῦτα τὰς ἐν  τῇ   Μεσσήνῃ πόλεις προσηγάγετο πλὴν Ἰθώμης
[19, 46]   κίνδυνον. ~Ἀντίγονος δὲ χειμάζων ἐν  τῇ   Μηδίᾳ καὶ πυθόμενος Πίθωνα πολλοὺς
[19, 21]   στρατηγοὶ πυθόμενοι τοὺς πολεμίους ἐν  τῇ   Μηδίᾳ στρατοπεδεύειν, διέστησαν πρὸς ἀλλήλους.
[19, 81]   συνδραμεῖν ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν, συναγωνιῶντας  τῇ   νεότητι καὶ τῇ μελλούσῃ γίνεσθαι
[19, 106]   τὸν δυνάστην συσκευαζόμενον τὰς ἐν  τῇ   νήσῳ πόλεις, ταῖς δὲ δυνάμεσιν
[19, 34]   μεγάλης προσηγγελμένης· δὲ ἐπὶ  τῇ   νίκῃ περιχαρὴς ἀπῄει πρὸς τὴν
[19, 60]   ἐγεγράφει γὰρ Ἀντίγονος αὐτῷ βοηθεῖν  τῇ   παραλίῳ κατὰ τάχος, ὡς τοῦ
[19, 0]   πολεμίους καὶ ἐπίθεσις τοῖς ἐν  τῇ   παραχειμασίᾳ θηρίοις. ιδʹ Ὡς παρατάξεως
[19, 47]   καὶ τὸν Ὀροντοβάτην ἐπέθεντο νυκτὸς  τῇ   παρεμβολῇ. καὶ παρ´ ὀλίγον μὲν
[19, 25]   παροξυνθεὶς διά τινα αἰτίαν προσενέγκηται  τῇ   παρθένῳ θηριωδῶς. τοῦ δὲ λέοντος
[19, 25]   τὴν χώραν διετέλεσαν, πάντων σπανίζοντες,  τῇ   πέμπτῃ δ´ Ἀντίγονος πρεσβευτὰς ἐξαπέστειλε
[19, 55]   εἰς Βαβυλῶνα τελευτήσει. ὁμοίως δὲ  τῇ   περὶ Ἀλεξάνδρου προρρήσει συνέβη καὶ
[19, 36]   γενόμενος τοῦ Πολυπέρχοντος κατεστρατοπέδευσεν ἐν  τῇ   Περραιβίᾳ, διέφθειρε τῶν μετ´ αὐτοῦ
[19, 97]   τῇ δ´ ὑστεραίᾳ προσαγαγόντος αὐτοῦ  τῇ   πέτρᾳ τῶν βαρβάρων τις ἀνεβόησεν
[19, 89]   οὐ μὴν οἵ γε ἐν  τῇ   πόλει κατεπλάγησαν, ἀλλὰ βοήθειαν μεταπεμψάμενοι
[19, 107]   τειχῶν τάφρους συνέχωσεν, ἐν δὲ  τῇ   πόλει τὴν ἱκανὴν φρουρὰν ἀπολιπὼν
[19, 0]   ἐν τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις συμβάντων  τῇ   πόλει τῶν Θηβαίων καὶ ποσάκις
[19, 104]   γενόμενος προεκαλεῖτο εἰς μάχην, ἐπηρμένος  τῇ   προγεγενημένῃ νίκῃ. οὐ τολμώντων δὲ
[19, 19]   ἐνέπεσεν. οὐ μὴν ἀλλ´ ἐν  τῇ   προειρημένῃ πόλει μείνας ἡμέρας τινὰς
[19, 55]   γενέσθαι καὶ αὐτὸν Ἀντίγονον ἐν  τῇ   πρὸς ἐκεῖνον παρατάξει καταστρέψειν τὸν
[19, 100]   ἀπαγγείλαντος, ἐπὶ μὲν τῇ συνθέσει  τῇ   πρὸς τοὺς Ναβαταίους ἐπετίμησεν αὐτῷ,
[19, 10]   Σωσίστρατον κοινωνίαν, περὶ ἧς ἐν  τῇ   προτέρᾳ βύβλῳ τὰ κατὰ μέρος
[19, 59]   παρέδωκεν εἰς ταφὴν αὐτὰ Φίλᾳ  τῇ   πρότερον μὲν Κρατερῷ συνοικούσῃ, τότε
[19, 30]   τὴν τῶν ἰδίων τροπὴν ἀνεκαλοῦντο  τῇ   σάλπιγγι τοὺς διώκοντας, σπεύδοντες βοηθῆσαι
[19, 97]   μὲν μέχρι δείλης ἀγωνισάμενος ἀνεκαλέσατο  τῇ   σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας· τῇ δ´
[19, 102]   τὴν Ποντίαν καλουμένην. ~Ἐν δὲ  τῇ   Σικελίᾳ τῆς εἰρήνης ἄρτι γεγενημένης
[19, 15]   συνηκολουθηκότας. Εὐμενὴς μὲν οὖν ἐν  τῇ   Σουσιανῇ διατρίβων ἀνελάμβανε τὴν δύναμιν,
[19, 95]   τὰ κατὰ τοὺς πολεμίους ἐπέθεντο  τῇ   στρατοπεδείᾳ περὶ τρίτην φυλακήν, ὄντες
[19, 36]   Κασάνδρου δὲ παραλαβόντος τὴν Ἤπειρον  τῇ   συμμαχίᾳ καὶ πέμψαντος εἰς αὐτὴν
[19, 100]   τῶν πεπραγμένων ἀπαγγείλαντος, ἐπὶ μὲν  τῇ   συνθέσει τῇ πρὸς τοὺς Ναβαταίους
[19, 69]   μὲν τὸν υἱὸν ἀπέλιπεν ἐν  τῇ   Συρίᾳ, προστάξας ἐνεδρεύειν τοὺς περὶ
[19, 35]   στρατόπεδον. Αἰτωλοὶ δὲ χαρίζεσθαι βουλόμενοι  τῇ   τε Ὀλυμπιάδι καὶ Πολυπέρχοντι τὰ
[19, 34]   προέχουσαν τοῖς χρόνοις προέχειν καὶ  τῇ   τιμῇ· καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν
[19, 107]   τῆς τῶν Γελῴων, πυνθανόμενος ἐν  τῇ   τούτων χώρᾳ πάσας εἶναι τὰς
[19, 61]   ναυπηγηθεισῶν τὰς πλείστας καταρτίσας ἐπέπλευσε  τῇ   Τύρῳ. θαλασσοκρατῶν δὲ καὶ διακωλύων
[19, 42]   τοῦ κέρατος τὸ μὲν εἶξαι  τῇ   τύχῃ καὶ φυγεῖν αἰσχρὸν διέλαβεν,
[19, 4]   δὲ παρὰ τοῖς Ταραντίνοις ἐν  τῇ   τῶν μισθοφόρων τάξει καὶ πολλαῖς
[19, 63]   φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφῆκεν. ἑξῆς δὲ  τῇ   τῶν Ὀρχομενίων πόλει προσβολὰς ποιησάμενος
[19, 30]   δ´ Ἀντίγονος γενομένου διαστήματος ἐν  τῇ   τῶν πολεμίων τάξει διιππεύσας μέρει
[19, 16]   πότερον χρὴ μένειν καὶ χρῆσθαι  τῇ   τῶν τόπων ὀχυρότητι, καραδοκοῦντας τὴν
[19, 29]   ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρατος συνάπτοντες  τῇ   φάλαγγι μισθοφόροι παντοδαποὶ πεντακόσιοι, ἑξῆς
[19, 56]   χρείας πολλὰς καὶ μεγάλας ἐν  τῇ   φιλίᾳ παρεσχημένους ἀρετῆς ὑπομεμενηκέναι πρόστιμον.
[19, 66]   Ἀριστοδήμου μισθοφόρους μεταπεμψάμενοι πάλιν ἐπέθεντο  τῇ   φρουρᾷ καὶ κυριεύσαντες τῆς ἄκρας
[19, 72]   μὲν Αὔλιος καταισχυνθεὶς ἐπὶ  τῇ   φυγῇ μόνος ὑπέστη τῷ {τε}
[19, 0]   καὶ Πολέμων μετὰ τῶν συνεπιθεμένων  τῇ   φυλακῇ ληφθέντες ἀνῃρέθησαν. ζʹ Ὡς
[19, 16]   λῦσαι, κυριεύσαντες δὲ ὅπλων ἐπέθεντο  τῇ   φυλακῇ περὶ μέσας νύκτας. αὐτοὶ
[19, 46]   πυθόμενος Πίθωνα πολλοὺς τῶν ἐν  τῇ   χειμασίᾳ στρατιωτῶν ἐπαγγελίαις καὶ δωρεαῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006