HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ρ  =  44 formes différentes pour 112 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[19, 101]   καὶ προαγαγὼν εἰς τὴν ἀγορὰν  ῥαβδίσας   ἐπελέκησε κατὰ τὸ πάτριον ἔθος.
[19, 44]   εἰς τὴν ἐπαρχίαν τὴν προσαγορευομένην  Ῥάγας,   ταύτην τὴν προσηγορίαν ἔσχεν
[19, 45]   αὐτόματος ἐγένετο· τοῦ γὰρ τείχους  ῥαγέντος   ἐπὶ πολὺν τόπον ἐξέπεσε ταύτῃ
[19, 19]   σύντομος δὲ καὶ κατεψυγμένη. οὐ  ῥᾴδιον   δ´ ἐστὶ ταύτην παρελθεῖν στρατόπεδον
[19, 26]   φυλακὰς ὁρῶν ὅτι καταλαβεῖν οὐ  ῥᾴδιόν   ἐστι τῇ δυνάμει πάσῃ τοὺς
[19, 46]   μετὰ βίας γὰρ συλλαβεῖν οὐ  ῥᾴδιον   ἦν ἄνδρα καὶ παρ´ Ἀλεξάνδρῳ
[19, 96]   κρατήσῃ τῆς ἐπιβολῆς· οὐ γὰρ  ῥᾴδιον   ἦν ἄνευ δόλου τινὸς ἀνδρῶν
[19, 13]   τινα τόπον ἀνακαθαίρειν, δι´ οὗ  ῥᾴδιον   ἦν ἀποστρέψαι τὴν διώρυγα καὶ
[19, 83]   ἐλεφάντων ἔφοδον· ταθέντος γὰρ τούτου  ῥᾴδιον   ἦν εἴργειν τὰ θηρία τῆς
[19, 37]   ὑπὸ λόφων ὑψηλῶν, ἀφ´ ὧν  ῥᾴδιον   ἦν ἐκ πολλοῦ διαστήματος συνορᾶν
[19, 48]   Βακτριανὴν ὁμοίως Στασάνορα· οὐ γὰρ  ῥᾴδιον   ἦν τούτους δι´ ἐπιστολῆς ἐκβαλεῖν,
[19, 96]   τῶν λόφων, ἀφ´ ὧν ἦν  ῥᾴδιον   συνορᾶν πόρρωθεν τὰς εἰς τὴν
[19, 33]   τὴν ἀπώλειαν. ἐπιπολαζούσης δὲ τῆς  ῥᾳδιουργίας   καὶ πολλῶν ἀναιρουμένων τοῦτον τὸν
[19, 38]   γενομένου τὴν μὲν ἑαυτῶν δύναμιν  ῥᾳδίως   ἀθροισθήσεσθαι, τοὺς δὲ πολεμίους καταπεπονημένους
[19, 25]   φοβερὸς ἀποβεβληκότα, τύπτοντα τῷ ξύλῳ  ῥᾳδίως   ἀποκτεῖναι. τὸ παραπλήσιον οὖν ποιεῖν
[19, 97]   τῶν ἔνδον εὐρώστως καὶ περιγιγνομένων  ῥᾳδίως   διὰ τὴν ὑπεροχὴν τῶν τόπων
[19, 108]   ἐνέδρας ἄφνω καὶ προσπεσόντες ἀτάκτοις  ῥᾳδίως   ἐτρέψαντο. φονευομένων δὲ τῶν βαρβάρων
[19, 64]   Πολύκλειτος ἄφνω συντεταγμένῳ τῷ στόλῳ  ῥᾳδίως   ἐτρέψατο τεταραγμένους τοὺς πολεμίους. διόπερ
[19, 46]   ἐν τοῖς μετέχουσι τοῦ συνεδρίου  ῥᾳδίως   κατεδίκασε καὶ παραχρῆμα ἀπέκτεινεν. συναγαγὼν
[19, 39]   τὴν ἐπίθεσιν ποιησάμενος τούτων τε  ῥᾳδίως   κυριεύσειν καὶ τῶν πολεμίων παρελεῖσθαι
[19, 37]   συντόμως ἦν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ  ῥᾳδίως   λαθεῖν ἀπροσδοκήτως ἐπιπεσόντα τοῖς διὰ
[19, 92]   κυριεύσας καὶ φιλανθρώπως πᾶσι προσφερόμενος  ῥᾳδίως   προσηγάγετο τήν τε Σουσιανὴν καὶ
[19, 42]   ἐξαίρεσθαι κονιορτὸν ὥστε μηδένα δύνασθαι  ῥᾳδίως   συνορᾶν ἐξ ὀλίγου διαστήματος τὸ
[19, 20]   χώρας ταύτης ἀεὶ τετραπόδων γεμούσης  ῥᾳδίως   τὸ παραγγελθὲν συντελέσας Πίθων
[19, 84]   κατέστησαν εἰς τάξεις, ὥστε μηδένα  ῥᾳδίως   τολμᾶν προσάγειν τῶν εἰκῇ διωκόντων·
[19, 88]   εἰς τὴν Ἤπειρον, ἐλπίδας ἔχων  ῥᾳδίως   τὸν Ἀλκέταν ἀποστήσειν τῆς ἀρχῆς
[19, 30]   ἐπακολουθούντων δὲ καὶ τῶν θηρίων  ῥᾳδίως   τρεψάμενος τοὺς περὶ τὸν Πίθωνα
[19, 94]   διαλαμβάνοντες τοὺς ταῦτα κτωμένους ἀναγκασθήσεσθαι  ῥᾳδίως   ὑπὸ τῶν δυνατῶν ἕνεκα τῆς
[19, 3]   ὥστε μηδένα τῶν ἄλλων δύνασθαι  ῥᾳδίως   χρῆσθαι τῷ βάρει τῶν ὅπλων·
[19, 95]   εὐτυχίαις εἴωθεν ὡς ἐπίπαν ἀκολουθεῖν  ῥᾳθυμία   καὶ καταφρόνησις. διόπερ ἔνιοι προσηκόντως
[19, 96]   βουλόμενος ὑπαγαγέσθαι τοὺς βαρβάρους εἰς  ῥᾳθυμίαν,   ὅπως ἀνελπίστως ἐπιθέμενος κρατήσῃ τῆς
[19, 37]   ἄγνοιαν διερριμμένοις κατὰ κώμας καὶ  ῥᾳθυμοῦσι.   ταῦτα δὲ διανοηθεὶς τοῖς μὲν
[19, 95]   διακοσίους κατεστρατοπέδευσαν, ὄντες κατάκοποι καὶ  ῥᾳθύμως   ἔχοντες τὰ περὶ τὰς φυλακάς,
[19, 92]   τῶν περὶ Νικάνορα καταπεφρονηκότως καὶ  ῥᾳθύμως   ἐχόντων τὰ περὶ τὰς φυλακὰς
[19, 5]   τὴν ἀναίρεσιν ἀποσταλέντας. αὐτὸς δὲ  ῥάκη   περιβαλόμενος ἀνοδίᾳ τὴν ὁδοιπορίαν ἐποιήσατο.
[19, 17]   βάθος δὲ κατὰ μέσον τὸ  ῥεῦμα   πρὸς τὰ μεγέθη τῶν ἐλεφάντων,
[19, 100]   ὧν εἶχε στρατιωτῶν προβολαῖς χρώμενος  ῥεύμασι   ποταμῶν καὶ διώρυξιν ἀνεστρέφετο περὶ
[19, 109]   ἔπινον, καὶ ταῦθ´ ἁλυκοῦ τοῦ  ῥεύματος   ὄντος. διόπερ οὐκ ἐλάττους τῶν
[19, 18]   οἱ πλεῖστοι μὲν ὑπὸ τοῦ  ῥεύματος   παρενεχθέντες διεφθάρησαν, ὀλίγοι δὲ διεσώθησαν.
[19, 18]   οὗτος δὲ ἔκ τινος ὀρεινῆς  ῥέων   ἐξέπιπτεν εἰς τὸν Πασιτίγριν, ὃς
[19, 4]   κατὰ τὴν Ἰταλίαν φυγάδας καὶ  Ῥηγίνοις   πολεμουμένοις ὑπὸ τῶν περὶ τὸν
[19, 2]   τοῦ προειρημένου δυνάστου. Καρκῖνος  Ῥηγῖνος   φυγὰς γενόμενος ἐκ τῆς πατρίδος
[19, 4]   τὸ πολεμικόν. ὧν ταχέως τὸ  ῥηθὲν   πραξάντων οἱ προσβοηθήσαντες ἐκ τῆς
[19, 15]   κατεπειγόντων. πάντων δὲ διασημαινομένων τὸ  ῥηθὲν   ὡς συμφέρον εἰρημένον συνῆγε καθ´
[19, 61]   ἐπιψηφισαμένων δὲ τῶν στρατιωτῶν τὰ  ῥηθέντα   διαπέστειλε πανταχῇ τοὺς κομιοῦντας τὸ
[19, 97]   ἂν ὑπομείναντας ἐν ἄλλοις νομίμοις.  ῥηθέντων   δὲ τοιούτων λόγων Δημήτριος μὲν
[19, 8]   οἱ δὲ κατὰ τῶν τειχῶν  ῥίπτοντες   αὑτοὺς εἰς τὰς ἀστυγείτονας πόλεις
[19, 99]   τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις λίμναις  ῥιπτουμένων.   ταύτην δ´ ἔχοντες οἱ βάρβαροι
[19, 77]   πεντακοσίους. ἐποιήσατο δὲ καὶ πρὸς  Ῥοδίους   συμμαχίαν καὶ προσελάβετο παρ´ αὐτῶν
[19, 61]   εἰς Πελοπόννησον· αὐτὸς δὲ παρὰ  Ῥοδίων   μεταπεμψάμενος ναῦς καὶ τῶν ναυπηγηθεισῶν
[19, 45]   χρόνους συνέβη γενέσθαι περὶ τὴν  Ῥοδίων   πόλιν τὸν τρίτον κατακλυσμόν, ὃς
[19, 58]   Ταύρου. ἦν δὲ καὶ περὶ  Ῥόδον   ἄλλο, συγχωρήσαντος τοῦ δήμου κατασκευάζειν
[19, 57]   ἐν Κύπρῳ βασιλεῖς, εἰς δὲ  Ῥόδον   Ἰδομενέα καὶ Μοσχίωνα, Πτολεμαῖον δὲ
[19, 45]   καὶ τὰ μὲν περὶ τὴν  Ῥόδον   συμβάντα τοιοῦτον ἔσχε τὸν κίνδυνον.
[19, 45]   ἀπόλλυσθαι· θεατροειδοῦς δ´ οὔσης τῆς  Ῥόδου   καὶ τὰς ἐγκλίσεις τῶν ὑδάτων
[19, 62]   ὁμοίως δὲ ἐξ Ἑλλησπόντου καὶ  Ῥόδου   κατήγαγε σκάφη Διοσκουρίδης ὀγδοήκοντα. προϋπῆρχον
[19, 64]   τῆς Λυκίας παραπλεῖ ταῖς ἀπὸ  Ῥόδου   ναυσίν, ἐχούσαις ἀπὸ Καρίας πληρώματα,
[19, 64]   ζωγρηθῆναι. ἐπιχειρούντων δὲ τῶν ἀπὸ  Ῥόδου   νεῶν παραβοηθεῖν τοῖς ἰδίοις ἐπιπλεύσας
[19, 0]   ἀνεῖλεν. ιϛ γενόμενος ἐν  Ῥόδῳ   κατακλυσμὸς καὶ τὰ συμβάντα περὶ
[19, 15]   στασιαζόντων οὗτος προσθοῖτο, μεγίστην ἐποιεῖτο  ῥοπήν,   καταπληκτικῆς οὔσης τῆς τῶν θηρίων
[19, 62]   ἧττον Ἀντιγόνου· οὐ γὰρ μικρὰν  ῥοπὴν   ὁρῶντες οὖσαν ἑκάτεροι προσλαβέσθαι τὴν
[19, 4]   καὶ διὰ τὸ πλῆθος τοῦ  ῥυέντος   αἵματος τὸ σῶμα παρελύετο· τῶν
[19, 21]   παντοδαπῶν δένδρων φυσικὰς συναγκίας καὶ  ῥύσεις   ὑδάτων, ὥστε τοὺς ὁδοιποροῦντας μετὰ
[19, 26]   τοὺς ἱππεῖς ἀναλαβὼν ἤλαυνεν ἀπὸ  ῥυτῆρος   καὶ περιλαβὼν ἅμ´ ἡμέρᾳ τὴν
[19, 72]   ἡγεμονίας Πληστικὴν μὲν φρουρὰν ἔχουσαν  Ῥωμαϊκὴν   ἐξεπολιόρκησαν, Σωρανοὺς δ´ ἔπεισαν κατασφάξαι
[19, 76]   ἔπεσον. τὸ δὲ τέλος οἱ  Ῥωμαῖοι   βιασάμενοι κατὰ κράτος περιεγένοντο τῶν
[19, 105]   ἦν. κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν  Ῥωμαῖοι   δυνάμεσιν ἁδραῖς πεζῶν τε καὶ
[19, 0]   καὶ τοὺς Ἠπειρώτας. λθʹ Ὡς  Ῥωμαῖοι   μάχῃ νικήσαντες Σαμνίτας μετ´ ὀλίγον
[19, 65]   τεσσαράκοντα. Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις  Ῥωμαῖοι   μὲν διαπολεμοῦντες Σαμνίταις Φερέντην, πόλιν
[19, 10]   ἦν. ~Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν  Ῥωμαῖοι   μὲν ἔννατον ἔτος ἤδη διεπολέμουν
[19, 2]   ~Ἐπ´ ἄρχοντος γὰρ Ἀθήνησι Δημογένους  Ῥωμαῖοι   μὲν κατέστησαν ὑπάτους Λεύκιον Πλώτιον
[19, 17]   ~Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Δημοκλείδου  Ῥωμαῖοι   μὲν ὑπάτους κατέστησαν Γάιον Ἰούνιον
[19, 105]   ~Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Σιμωνίδου  Ῥωμαῖοι   μὲν ὑπάτους κατέστησαν Μάρκον Οὐαλλέριον
[19, 72]   δὲ ἐπὶ τοῦ προτερήματος ἐγένοντο  Ῥωμαῖοι.   μετὰ δὲ τὴν μάχην ἐκπολιορκήσαντες
[19, 72]   περιεποιήσατο θάνατον ἔνδοξον· οἱ δὲ  Ῥωμαῖοι   φοβηθέντες μὴ τὰ κατὰ τὴν
[19, 72]   δὲ τὴν Ἰταλίαν Σαμνῖται διαπολεμοῦντες  Ῥωμαίοις   ἔτη πλείονα περὶ τῆς ἡγεμονίας
[19, 0]   Βαβυλωνίαν. νʹ Περὶ τῶν πραχθέντων  Ῥωμαίοις   καὶ Σαμνίταις. ναʹ Ὡς Ἀγαθοκλῆς
[19, 0]   βασιλέως θάνατος. νεʹ Τὰ πραχθέντα  Ῥωμαίοις   κατὰ τὴν Ἰταλίαν. νϛ Περὶ
[19, 0]   τὸν δυνάστην. λϛ Τὰ πραχθέντα  Ῥωμαίοις   περὶ τὴν Ἰαπυγίαν. λζʹ Καλλαντιανῶν
[19, 1]   ὁρμὴ περὶ Σικελίαν πρὸ τοῦ  Ῥωμαίους   κυριεῦσαι ταύτης τῆς νήσου· αἱ
[19, 72]   κατασφάξαι μὲν τοὺς παρ´ αὐτοῖς  Ῥωμαίους,   συμμαχίαν δὲ πρὸς Σαμνίτας συνθέσθαι.
[19, 76]   ἥξειν ἐπ´ αὐτοὺς διελύσαντο πρὸς  Ῥωμαίους·   τοὺς γὰρ αἰτίους τῆς ταραχῆς
[19, 35]   Ἠπειρωτῶν, Πύρρου δὲ τοῦ πρὸς  Ῥωμαίους   ὕστερον πολεμήσαντος ἀδελφήν, καὶ τὰς
[19, 41]   δὲ ταῖς ἐμπειρίαις καὶ ταῖς  ῥώμαις   ἀνυπόστατοι· τοσαύτη περὶ αὐτοὺς ἦν
[19, 28]   ἐπιλελεγμένους τοῖς τάχεσι καὶ ταῖς  ῥώμαις   ἱππεῖς τριακοσίους ἔστησε κατόπιν τοῦ
[19, 43]   διαγωνισάμενοι τοσοῦτον ταῖς εὐχειρίαις καὶ  ῥώμαις   ὑπερεῖχον ὥσθ´ ἑαυτῶν μὲν ἀποβαλεῖν
[19, 76]   ἔτι Καμπανοὶ μὲν καταφρονήσαντες τῶν  Ῥωμαίων   ἀπέστησαν, δὲ δῆμος εὐθὺς
[19, 101]   πραττομένοις κατὰ μὲν τὴν Ἰταλίαν  Ῥωμαίων   διαπολεμούντων τὸν πρὸς Σαμνίτας πόλεμον
[19, 72]   δὴ πυθόμενος δῆμος τῶν  Ῥωμαίων   καὶ διαγωνιάσας περὶ τοῦ μέλλοντος
[19, 0]   Καρχηδονίων. λʹ Νουκερίας ἀπόστασις ἀπὸ  Ῥωμαίων.   λαʹ Τὰ πραχθέντα τοῖς Ἀντιγόνου
[19, 76]   συνηγωνίζοντο, οἱ δ´ ὕπατοι τῶν  Ῥωμαίων   μετὰ στρατοπέδου παραγενόμενοι παραβοηθεῖν ἐπειρῶντο
[19, 72]   Σαμνίτας συνθέσθαι. μετὰ δὲ ταῦτα  Ῥωμαίων   Σατικόλαν πολιορκούντων ἐπεφάνησαν μετὰ δυνάμεως
[19, 101]   κινδύνους. οἱ μὲν οὖν τῶν  Ῥωμαίων   ὕπατοι μέρος τῆς δυνάμεως ἀναλαβόντες
[19, 65]   πεισθέντες ὑπό τινων τῆς μὲν  Ῥωμαίων   φιλίας ἀπέστησαν, πρὸς δὲ τοὺς
[19, 66]   Ἀθήνησι μὲν ἦρχε Νικόδωρος, ἐν  Ῥώμῃ   δ´ ἦσαν ὕπατοι Λεύκιος Παπείριος
[19, 73]   παρέλαβε τὴν ἀρχὴν Θεόφραστος, ἐν  Ῥώμῃ   δ´ ὕπατοι κατεστάθησαν Μάρκος Πόπλιος
[19, 77]   Ἀθήνησι μὲν ἦρχε Πολέμων, ἐν  Ῥώμῃ   δ´ ὑπῆρχον ὕπατοι Λεύκιος Παπείριος
[19, 55]   Ἀθήνησι μὲν ἦρχε Πραξίβουλος, ἐν  Ῥώμῃ   δὲ κατέστησαν ὕπατοι Ναύτιος Σπόριος
[19, 84]   ἀνυπόστατον παρέχεται κατὰ στόμα τὴν  ῥώμην,   ἐν δὲ τοῖς τραχέσι καὶ
[19, 101]   πλείους τῶν διακοσίων ἀπήγαγεν εἰς  Ῥώμην   καὶ προαγαγὼν εἰς τὴν ἀγορὰν
[19, 2]   τό τε κάλλος καὶ τὴν  ῥώμην,   τῆς τε γυναικὸς εἰπούσης ὅτι
[19, 101]   τῶν ἀλλοτρίως διακειμένων πρὸς τὴν  Ῥώμην   τοὺς ἐπιφανεστάτους ἐζώγρησεν. τούτους δὲ
[19, 52]   παῖδα καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ  Ῥωξάνην,   ἵνα μηδεὶς διάδοχος τῆς
[19, 35]   Ἀλεξάνδρου καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ  Ῥωξάνην   καὶ Θετταλονίκην τὴν Φιλίππου τοῦ
[19, 105]   τοῦ παιδὸς φυλακῆς τὴν μὲν  Ῥωξάνην   καὶ τὸν βασιλέα κατασφάξαι καὶ
[19, 61]   ἀναίρεσιν καὶ τὰ συμβάντα περὶ  Ῥωξάνην   καὶ τὸν βασιλέα. πρὸς δὲ
[19, 52]   τῶν περὶ Ἀντίγονον τὴν μὲν  Ῥωξάνην   μετὰ τοῦ παιδὸς εἰς φυλακὴν
[19, 61]   βασιλέα καὶ τὴν μητέρα τὴν  Ῥωξάνην   προαγαγὼν ἐκ τῆς φυλακῆς ἀποδῷ
[19, 105]   δὲ ὁρῶν Ἀλέξανδρον τὸν ἐκ  Ῥωξάνης   αὐξόμενον καὶ κατὰ τὴν Μακεδονίαν
[19, 105]   μέχρι ἂν Ἀλέξανδρος ἐκ  Ῥωξάνης   εἰς ἡλικίαν ἔλθῃ, καὶ Λυσίμαχον
[19, 0]   φυγάδας περὶ Γαλαρίαν ἐνίκησεν. νδʹ  Ῥωξάνης   καὶ Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως θάνατος.
[19, 48]   σύνεσιν θαυμαζόμενον. Ὀξυάρτην δὲ τὸν  Ῥωξάνης   πατέρα τὴν ἐν Παροπανισάδαις σατραπείαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006