HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ι  =  116 formes différentes pour 318 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[19, 0]   καὶ τοὺς σατράπας ἐν Παραιτάκοις.  ιʹ   Ἀποχώρησις Ἀντιγόνου μετὰ τῆς δυνάμεως
[19, 0]   ἀλλοτρίως πρὸς αὐτὸν διατεθέντας ἀνεῖλεν.  ιϛ   γενόμενος ἐν Ῥόδῳ κατακλυσμὸς
[19, 0]   δυνάμεως εἰς Μηδίαν πρὸς χειμασίαν.  ιαʹ   Κασάνδρου στρατεία εἰς Μακεδονίαν καὶ
[19, 0]   Τὰ πραχθέντα Ῥωμαίοις περὶ τὴν  Ἰαπυγίαν.   λζʹ Καλλαντιανῶν ἀπόστασις ἀπὸ Λυσιμάχου
[19, 75]   προσβολὰς ἐποιεῖτο. ἐπὶ δὲ τὴν  Ἰασὸν   πόλιν ἐκπεμφθεὶς Πτολεμαῖος μετὰ δυνάμεως
[19, 98]   αὐτοῦ χρείας εἰς φάρμακα τοῖς  ἰατροῖς   καθ´ ὑπερβολὴν εὐθετούσης. ~τὴν δ´
[19, 0]   καὶ πολιορκία Ὀλυμπιάδος ἐν Πύδνῃ.  ιβʹ   Ὡς κατεστρατήγησεν Εὐμενὴς τοὺς περὶ
[19, 0]   Ἀντίγονον διὰ τῆς ἐρήμου πορευομένους.  ιγʹ   Ἀντιγόνου πορεία διὰ τῆς ἐρήμου
[19, 0]   τοῖς ἐν τῇ παραχειμασίᾳ θηρίοις.  ιδʹ   Ὡς παρατάξεως γενομένης Ἀντίγονος ἐκυρίευσε
[19, 72]   τῆς κατὰ τὴν φυγὴν αἰσχύνης  ἰδίᾳ   περιεποιήσατο θάνατον ἔνδοξον· οἱ δὲ
[19, 87]   βουλομένους κοινωνεῖν τῆς προαιρέσεως ἀναλαβὼν  ἴδια   πράγματα συνίστατο. παρελθὼν γὰρ εἰς
[19, 99]   διακείμενοι πρὸς ἀλλήλους, ἄνευ πλοίων  ἰδιαζόντως   τὴν κομιδὴν ποιούμενοι. παρασκευασάμενοι γὰρ
[19, 90]   ἀπεσπασμένους παραδεδωκέναι καιρὸν οἰκεῖον ταῖς  ἰδίαις   ἐπιβολαῖς. τοιαύτης δ´ οὔσης τῆς
[19, 31]   στρατιωτῶν, ἀλλὰ βοώντων ἐπὶ τὴν  ἰδίαν   ἀποσκευὴν ἀναχωρεῖν μακρὰν ἀπέχουσαν ἠναγκάσθη
[19, 43]   μάχῃ κρατήσας οὐ μόνον τὴν  ἰδίαν   ἀποσκευὴν σώσειν, ἀλλὰ καὶ τὴν
[19, 65]   πόλιν, οἳ καὶ διὰ τὴν  ἰδίαν   ἀσφάλειαν καὶ διὰ τὸ πρὸς
[19, 48]   δ´ ἔργῳ πρὸς ἀπώλειαν· κατ´  ἰδίαν   γὰρ ἐνετείλατο κατ´ ὀλίγους αὐτῶν
[19, 74]   ἐπ´ αὐτόν· ἔσπευδε γὰρ κατ´  ἰδίαν   διαγωνίσασθαι πρὶν συμμίξαι τὴν
[19, 5]   εἰρήνην συνθεμένων Ἀγαθοκλῆς φυγὰς ὢν  ἰδίαν   δύναμιν ἐν τῇ μεσογείῳ συνεστήσατο.
[19, 29]   πρὸς ταύτην ἁρμοζόντως διεκόσμησε τὴν  ἰδίαν   δύναμιν. ὁρῶν γὰρ τὸ τῶν
[19, 82]   Δημήτριος μὲν οὖν διεκόσμησε τὴν  ἰδίαν   δύναμιν τὸν τρόπον τοῦτον. ~Οἱ
[19, 21]   ὅτι διαιρεθέντος τοῦ στρατοπέδου κατ´  ἰδίαν   ἑκάτερον τῶν μερῶν οὐκ ἀξιόμαχόν
[19, 66]   διετείχισαν τὴν πόλιν, ὥστε κατ´  ἰδίαν   οὖσαν ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως διεζεῦχθαι.
[19, 108]   τῶν βαρβάρων καὶ πρὸς τὴν  ἰδίαν   παρεμβολὴν φευγόντων Ἀγαθοκλῆς, νομίσας ἥκειν
[19, 46]   καὶ διανοεῖσθαι νεωτερίζειν, τὴν μὲν  ἰδίαν   προαίρεσιν ἐπεκρύψατο, προσποιηθεὶς δὲ ἀπιστεῖν
[19, 7]   τῶν εὐπόρων σφαγαῖς οἰόμενοι τὰς  ἰδίας   ἀπορίας ἐπανορθώσασθαι πᾶν ἐμηχανῶντο πρὸς
[19, 43]   πλεῖστοι, τὸν στρατηγὸν ἐγκαταλιπόντες, τῆς  ἰδίας   ἀσφαλείας μόνον ἐφρόντισαν. ~Ἀντίγονος δὲ
[19, 13]   τὴν ταχίστην αὐτοὺς ἐκ τῆς  ἰδίας   σατραπείας ἀπαλλάξαι πρέσβεις ἀπέστειλαν ὑπὲρ
[19, 25]   τοῖς μὲν σατράπαις ἔχειν τὰς  ἰδίας   σατραπείας, τῶν δὲ ἄλλων τοῖς
[19, 73]   ἐλύτρωσεν, οὓς δὲ εἰς τὰς  ἰδίας   τάξεις διένειμεν. τὰ μὲν οὖν
[19, 59]   Πτολεμαίου στρατιώτας ἐπιδιεῖλεν εἰς τὰς  ἰδίας   τάξεις, εἰς δὲ τὰς πόλεις
[19, 59]   θυγατέρας τῶν ἀπόρων ἐξεδίδου τοῖς  ἰδίοις   δαπανήμασι, πολλοὺς δὲ καὶ τῶν
[19, 64]   ἀπὸ Ῥόδου νεῶν παραβοηθεῖν τοῖς  ἰδίοις   ἐπιπλεύσας Πολύκλειτος ἄφνω συντεταγμένῳ
[19, 30]   ταῖς ἐλαφρότησιν, ἐπειρῶντο χρήσασθαι τοῖς  ἰδίοις   προτερήμασι. τὸ μὲν γὰρ κατὰ
[19, 100]   τὴν ἑτέραν ἑλὼν ἔδωκε τοῖς  ἰδίοις   στρατιώταις εἰς διαρπαγήν· τὴν δ´
[19, 98]   χρυσὸς καὶ χαλκὸς ἀποβάλλει τὴν  ἰδιότητα   τοῦ χρώματος. ἀλλ´ αὕτη μὲν
[19, 27]   τὸν στρατηγὸν ἔταξεν ἔχοντα τοὺς  ἰδίους   ἱππεῖς ἐννακοσίους πεντήκοντα. μετὰ δὲ
[19, 46]   χειμασίᾳ στρατιωτῶν ἐπαγγελίαις καὶ δωρεαῖς  ἰδίους   κατασκευάζειν καὶ διανοεῖσθαι νεωτερίζειν, τὴν
[19, 32]   ἀπέστη διὰ τὸ καὶ τοὺς  ἰδίους   στρατιώτας ἐν ἀσιτίᾳ καὶ κακοπαθείαις
[19, 11]   ἀνακαλουμένη δωρεαῖς καὶ μεγάλαις ἐπαγγελίαις  ἰδίους   ταῖς εὐνοίαις κατεσκεύαζε. Πολυπέρχων δὲ
[19, 73]   ἐφ´ ἱκανὸν χρόνον τῶν τε  ἰδίων   ἀπέβαλεν οὐκ ὀλίγους καὶ τῶν
[19, 13]   τὴν Σουσιανὴν ἅπαντας μετὰ τῶν  ἰδίων   δυνάμεων, καθ´ ὃν δὴ χρόνον
[19, 30]   χρησάμενος καὶ τοὺς φεύγοντας τῶν  ἰδίων   ἔσωσε καὶ τῆς νίκης ἔτυχεν.
[19, 21]   σατραπειῶν καταβεβηκότες ἀγωνιῶντες ὑπὲρ τῶν  ἰδίων   ἔφασαν δεῖν ἀντέχεσθαι τῶν ἄνω
[19, 89]   Κάσανδρος ἀκηκοὼς μὲν τὴν τῶν  ἰδίων   ἧτταν, ἀγνοῶν δὲ τὸ μετὰ
[19, 29]   πρόταγμα δὲ τούτων ἐκ τῶν  ἰδίων   παίδων εἶλαι τρεῖς ὑπῆρχον καὶ
[19, 90]   μετὰ τῶν φίλων καὶ τῶν  ἰδίων   παίδων τὴν εἰς τοὺς ἄνω
[19, 30]   τό τε εὐώνυμον κέρας τῶν  ἰδίων   πεφευγότας καὶ τὴν φάλαγγα πᾶσαν
[19, 66]   πλείστους ἀποσφάξαντες συνανεῖλαν καὶ τῶν  ἰδίων   πολιτῶν ὅσοι πρὸς Ἀλέξανδρον εἶχον
[19, 38]   πάντας τοὺς ἡγεμόνας μετὰ τῶν  ἰδίων   στρατιωτῶν, ἔχοντας ἐν ἀγγείοις πλείοσι
[19, 85]   διελεῖν, αὐτὸς δὲ θάψας τῶν  ἰδίων   τοὺς ἐν τῇ μάχῃ τελευτήσαντας
[19, 30]   τὸν Εὐμενῆ πυθόμενοι τὴν τῶν  ἰδίων   τροπὴν ἀνεκαλοῦντο τῇ σάλπιγγι τοὺς
[19, 48]   γίνονται λυσιτελεῖς, τοῖς δ´ ὑπακούσασιν  ἰδιώταις   μεγάλων κακῶν ὡς ἐπίπαν αἴτιαι
[19, 1]   ὑποτεταγμένων ἔσχε. τοὺς μὲν γὰρ  ἰδιώτας   ἐκόλαζε πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἀποσφάττων,
[19, 1]   ἕως δεσπόται γένωνται τῶν ἐξαπατηθέντων.  ἰδιώτατα   δὲ πάντων Ἀγαθοκλῆς ἐτυράννησε τῶν
[19, 9]   βούλεσθαί ποτε τῶν πόνων ἀπολυθεὶς  ἰδιωτεύειν   ἴσος ὢν πᾶσι. καὶ ταῦτα
[19, 4]   ἐν αἷς Ἀγαθοκλῆς, ποτὲ μὲν  ἰδιώτης   ὤν, ποτὲ δὲ ἐφ´ ἡγεμονίας
[19, 52]   τὴν ἀγωγὴν οὐκέτι βασιλικήν, ἀλλ´  ἰδιώτου   τοῦ τυχόντος οἰκείαν ἐκέλευε γίνεσθαι.
[19, 57]   Κύπρῳ βασιλεῖς, εἰς δὲ Ῥόδον  Ἰδομενέα   καὶ Μοσχίωνα, Πτολεμαῖον δὲ τὸν
[19, 51]   εἰς τὴν βασιλικὴν οἰκίαν, ὡς  ἴδον   τὴν Ὀλυμπιάδα, καταιδεσθέντες τὸ περὶ
[19, 95]   δύναμιν· διανύσαντες δ´ ἀπὸ τῆς  Ἰδουμαίας   ἐπαρχίας ἐν ἡμέραις τρισὶ καὶ
[19, 98]   κατὰ μέσην τὴν σατραπείαν τῆς  Ἰδουμαίας,   τῷ μὲν μήκει παρεκτείνουσα σταδίους
[19, 0]   πάσης τῆς τῶν ἀντιταχθέντων δυνάμεως.  ιεʹ   Ὡς Εὐμενῆ καὶ τῶν ἄλλων
[19, 22]   ἐξ ὅλης σχεδὸν τῆς Περσίδος  ἱερείων   καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἰς
[19, 63]   καταφυγόντων εἰς τὸ τῆς Ἀρτέμιδος  ἱερὸν   ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν τοῖς πολίταις
[19, 73]   ὀλίγους στρατιώτας περὶ τὸ καλούμενον  Ἱερὸν   κατεστρατοπέδευσεν. ἐφ´ οἷς Λυσίμαχος
[19, 87]   κατεδουλώσατο. ἐσύλησεν δὲ καὶ τὸ  ἱερὸν   τὸ κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν καὶ
[19, 5]   παραχθεὶς εἰς τὸ τῆς Δήμητρος  ἱερὸν   ὑπὸ τῶν πολιτῶν ὤμοσε μηδὲν
[19, 100]   ἐπὶ μὲν ταύτης ἐπιμελητὴν ἔταξεν  Ἱερώνυμον   τὸν τὰς ἱστορίας συγγράψαντα, τούτῳ
[19, 44]   καὶ τὰς ἱστορίας συνταξάμενος  Ἱερώνυμος   Καρδιανός, ὃς τὸν μὲν
[19, 0]   συμβάντα περὶ τὴν πόλιν ἀτυχήματα.  ιζʹ   Πείθωνος ὑπ´ Ἀντιγόνου θάνατος καὶ
[19, 0]   ἀποστάντων εἰς τὴν Μηδίαν ἀναίρεσις.  ιηʹ   Ὀλυμπιάδος ἅλωσις ὑπὸ Κασάνδρου καὶ
[19, 0]   ἅλωσις ὑπὸ Κασάνδρου καὶ θάνατος.  ιθʹ   Ὡς Κάσανδρος Θεσσαλονίκην ἔγημε τὴν
[19, 54]   τῇ Μεσσήνῃ πόλεις προσηγάγετο πλὴν  Ἰθώμης   καὶ τὴν Ἑρμιονίδα δι´ ὁμολογίας
[19, 110]   διανοούμενος τῆς μὲν πόλεως τὴν  ἱκανὴν   ἀπολιπεῖν φυλακήν, τῆς δὲ δυνάμεως
[19, 53]   τὸ ἔθνος. ~Κάσανδρος δὲ συστησάμενος  ἱκανὴν   δύναμιν ἀνέζευξεν ἐκ τῆς Μακεδονίας,
[19, 76]   δῆμος εὐθὺς δύναμίν τε τὴν  ἱκανὴν   ἐξέπεμψεν ἐπ´ αὐτοὺς καὶ στρατηγὸν
[19, 97]   τὰς ἀποσκευὰς καὶ φυλακὴν τὴν  ἱκανὴν   ἐπέστησαν, οὔσης μιᾶς ἀναβάσεως χειροποιήτου,
[19, 93]   Μακεδόνα· τούτῳ δὲ δοὺς δύναμιν  ἱκανὴν   προσέταξεν ἐκδιῶξαι τὸν Δημήτριον τὸ
[19, 46]   σατραπειῶν στρατηγὸν Πίθωνα καὶ δύναμιν  ἱκανὴν   τὴν παρέξουσαν τὴν ἀσφάλειαν. ἔγραψε
[19, 8]   παρὰ τῶν ἐκπεφευγότων τὸν θάνατον  ἱκανὴν   ὑπελάμβανον λήψεσθαι τιμωρίαν τὴν εἰς
[19, 107]   ἐν δὲ τῇ πόλει τὴν  ἱκανὴν   φρουρὰν ἀπολιπὼν ἀντεστρατοπέδευσε τοῖς πολεμίοις.
[19, 75]   πόλιν ἐκπεμφθεὶς Πτολεμαῖος μετὰ δυνάμεως  ἱκανῆς   ἠνάγκασε προσθέσθαι τοῖς περὶ Ἀντίγονον.
[19, 15]   ἔλαβε χρημάτων πλῆθος ὅσον ἦν  ἱκανὸν   εἰς τὰς χρείας· μόνῳ γὰρ
[19, 35]   τῶν πλείστων· οὐδὲ γὰρ τροφῆς  ἱκανὸν   ἦν πλῆθος τοῖς μέλλουσι πολιορκίαν
[19, 104]   Φιλωνίδης, τὰ κέρατα διειληφότες. ἐφ´  ἱκανὸν   μὲν οὖν χρόνον ἰσόρροπος ἦν
[19, 30]   συνέβη καὶ τοὺς πεζοὺς ἐφ´  ἱκανὸν   μὲν χρόνον φαλαγγομαχεῖν πρὸς ἀλλήλους,
[19, 73]   συνάψας δ´ αὐτῷ μάχην ἐφ´  ἱκανὸν   χρόνον τῶν τε ἰδίων ἀπέβαλεν
[19, 26]   περὶ τὸν Εὐμενῆ θεωρήσαντες ἐξ  ἱκανοῦ   διαστήματος τῶν πολεμίων ἱππεῖς καὶ
[19, 82]   τὰ διαστήματα τῶν ψιλῶν τοὺς  ἱκανούς.   Δημήτριος μὲν οὖν διεκόσμησε τὴν
[19, 57]   καὶ Πολυπέρχοντα καὶ ξενολογήσαντα τοὺς  ἱκανοὺς   διαπολεμεῖν Κασάνδρῳ. αὐτὸς δὲ πᾶσαν
[19, 40]   ἐλέφαντας καὶ τῶν ψιλῶν τοὺς  ἱκανούς.   ἐπὶ δὲ τὸ δεξιὸν κέρας
[19, 42]   ἱππεῖς καὶ τῶν Ταραντίνων τοὺς  ἱκανοὺς   ἐπὶ τὴν ἀποσκευὴν τῶν πολεμίων·
[19, 74]   πεντήκοντα ναῦς καὶ στρατιώτας τοὺς  ἱκανούς,   καὶ τὰς πόλεις ἐλευθεροῦν ἐνετείλατο·
[19, 48]   τῆς Περσίδος ὕπαρχον καὶ τοὺς  ἱκανοὺς   στρατιώτας παρέδωκεν· Πευκέστην δ´ εἰς
[19, 73]   μὲν τῆς πολιορκίας ἀπέλιπεν τοὺς  ἱκανοὺς   στρατιώτας, τὸ δὲ χράτιστον τῆς
[19, 27]   τοῖς τῶν θηρίων διαστήμασι τοὺς  ἱκανούς.   τοῦτον δὲ τὸν τρόπον ὀχυρωσάμενος
[19, 67]   ἀπολιπὼν στρατηγὸν Λυκίσκον μετὰ τῶν  ἱκανῶν   στρατιωτῶν τούτῳ μὲν παρήγγειλε βοηθεῖν
[19, 58]   ἑκατὸν κεκοσμημένων βασιλικῶς καὶ πλεουσῶν  ἱκανῶς.   ποιουμένου δ´ αὐτοῦ τὸν παράπλουν
[19, 24]   προσδοκωμένων ταχέως συνάψειν, τοῦ δ´  ἱκανωτάτου   τῶν στρατηγῶν ὑπὸ τῆς νόσου
[19, 63]   οἱ μὲν οὖν Ὀρχομένιοι τοὺς  ἱκέτας   βιαίως ἀναστήσαντες ἅπαντας ἀνεῖλον παρὰ
[19, 7]   τεμένη καταφυγοῦσιν τῶν θεῶν  ἱκετεία   παρείχετο τὴν ἀσφάλειαν, ἀλλ´
[19, 53]   μετὰ δὲ ταῦτα κατὰ τὸν  Ἰλιακὸν   πόλεμον ἐκστρατευσάντων τῶν Θηβαίων εἰς
[19, 67]   ἐφόδου παρέλαβεν. εἰς δὲ τὴν  Ἰλλυρίδα   προελθὼν καὶ διαβὰς τὸν Ἕβρον
[19, 89]   ἐκβαλόντες τὴν αὐτοῦ προσέθεντο τοῖς  Ἰλλυριοῖς.   οὐ μὴν οἵ γε ἐν
[19, 53]   καὶ τοὺς περὶ Κάδμον εἰς  Ἰλλυριοὺς   ἐκπεσεῖν. μετὰ δὲ ταῦτ´ Ἀμφίονος
[19, 67]   ποταμὸν παρετάξατο πρὸς Γλαυκίαν τὸν  Ἰλλυριῶν   βασιλέα. περιγενόμενος δὲ τῇ μάχῃ
[19, 78]   Ἐπίδαμνον δὲ Γλαυκίᾳ τῷ τῶν  Ἰλλυριῶν   βασιλεῖ παρέδωκαν. δ´ Ἀντιγόνου
[19, 70]   ὑπὸ Γλαυκίου τοῦ βασιλέως τῶν  Ἰλλυριῶν   ἔλυσε τὴν πολιορκίαν, πείσας τὸν
[19, 9]   χλαμύδιον αὑτοῦ περιέσπασε, τὸ δ´  ἱμάτιον   μεταλαβὼν ἀπῄει, τῶν πολλῶν ἑαυτὸν
[19, 1]   ποιησάμενοι καταλήξομεν εἰς τὴν ἐφ´  Ἱμέρᾳ   μάχην Ἀγαθοκλεῖ πρὸς Καρχηδονίους, περιλαβόντες
[19, 0]   νζʹ Ὡς Καρχηδόνιοι περὶ τὸν  Ἱμέραν   Ἀγαθοκλέα παρατάξει νικήσαντες συνέκλεισαν εἰς
[19, 109]   δ´ οἱ μὲν εἰς τὸν  Ἱμέραν   ποταμόν, οἱ δ´ εἰς τὴν
[19, 71]   καὶ Σελινοῦντα καὶ πρὸς ταύταις  Ἱμέραν   ὑπὸ Καρχηδονίοις τετάχθαι, καθὰ καὶ
[19, 110]   πρὸς τὴν πολιορκίαν τῆς Γέλας,  ἵν´   οἱ Συρακόσιοι πολλὴν ἄδειαν σχῶσι
[19, 51]   οὐ τῆς σωτηρίας προνοούμενος, ἀλλ´  ἵνα   καθ´ αὑτῆς φυγὴν καταγνοῦσα καὶ
[19, 57]   μετὰ δυνάμεως εἰς Καππαδοκίαν ἀπέστειλεν,  ἵνα   λύσῃ μὲν Ἀμισσοῦ τὴν πολιορκίαν
[19, 68]   σπεύδων εἰς περισπασμοὺς ἐμβαλεῖν Ἀντίγονον,  ἵνα   μὴ σχολὴν ἔχῃ διαβαίνειν εἰς
[19, 107]   φανερῶς οὐκ ἐτόλμα δύναμιν εἰσαγαγεῖν,  ἵνα   μὴ φθάσαι συμβῇ τοὺς Γελῴους
[19, 52]   καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ Ῥωξάνην,  ἵνα   μηδεὶς διάδοχος τῆς βασιλείας·
[19, 2]   παιδίον δημοσίᾳ καὶ τοὺς τηρήσοντας  ἵνα   τελευτήσῃ παρακατέστησεν. διελθουσῶν δέ τινων
[19, 1]   νομοθετήσαντες. καὶ τοῦτ´ ἔπραττον οὐχ  ἵνα   τῶν προγεγενημένων ἀδικημάτων λάβωσι τιμωρίαν,
[19, 33]   γὰρ τῶν ἐκ τῆς  Ἰνδικῆς   ἀπηντηκότων στρατηγὸς ἀνῃρέθη μὲν ἐν
[19, 15]   ἐλέφαντας καταγαγόντι τοὺς ἐκ τῆς  Ἰνδικῆς   ἔδωκε διακόσια τάλαντα, τῷ μὲν
[19, 14]   δὲ χιλίους. ἐκ δὲ τῆς  Ἰνδικῆς   Εὔδαμος παρεγένετο μεθ´ ἱππέων μὲν
[19, 56]   σατράπην Πίθωνα τὸν ἐκ τῆς  Ἰνδικῆς   καταβεβηκότα μετὰ τῆς δυνάμεως ἀνέζευξεν,
[19, 33]   δὲ παλαιοῦ νόμου παρὰ τοῖς  Ἰνδοῖς   τοὺς γαμοῦντας καὶ τὰς γαμουμένας
[19, 84]   ἐφαμίλλου τὰ θηρία διὰ τῶν  Ἰνδῶν   εἰς τὸν ἀγῶνα παρορμηθέντα μέχρι
[19, 27]   τὸν καταγαγόντα τοὺς ἐλέφαντας ἐξ  Ἰνδῶν,   ἔχοντα τὸ περὶ αὐτὸν ἄγημα
[19, 84]   αὐτοῖς ἀναβεβηκότας· βιαζομένων δὲ τῶν  Ἰνδῶν   καὶ κολαζόντων τὰ θηρία τινὰ
[19, 44]   κατέκαυσεν, Εὔδημον δὲ τὸν ἐξ  Ἰνδῶν   καταγαγόντα τοὺς ἐλέφαντας καὶ Κελβανὸν
[19, 84]   αὐτῶν. τέλος δὲ τῶν πλείστων  Ἰνδῶν   κατακοντισθέντων ὑποχειρίους συνέβη γενέσθαι πάντας
[19, 105]   ἀποικίαν καὶ κατῴκισαν τὴν προσαγορευομένην  Ἰντέραμναν.   ~Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν ἀεὶ
[19, 35]   ἔτι δὲ τὰ περὶ τὸν  Ἰόλλα   τἀδελφοῦ τάφον συμβεβηκότα πρὸς μὲν
[19, 11]   τοῦ Κασάνδρου, κατέστρεψε δὲ τὸν  Ἰόλλου   τάφον, μετερχομένη, καθάπερ ἔφησε, τὸν
[19, 93]   Ἄκην μὲν τῆς Φοινίκης Συρίας,  Ἰόππην   δὲ καὶ Σαμάρειαν καὶ Γάζαν
[19, 59]   τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας τήν τ´  Ἰόππην   καὶ Γάζαν ἀπειθούσας κατὰ κράτος
[19, 17]   Ῥωμαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν Γάιον  Ἰούνιον   καὶ Κόιντον Αἰμίλιον, ὀλυμπιὰς δ´
[19, 77]   Παπείριος τὸ πέμπτον καὶ Γάιος  Ἰούνιος,   ἤχθη δὲ καὶ ὀλυμπιὰς κατὰ
[19, 22]   τε στρατηγοὶ καὶ οἱ τὰς  ἱππαρχίας   ἔχοντες, ἔτι δὲ τῶν Περσῶν
[19, 28]   δὲ τούτων ἀπὸ πασῶν τῶν  ἱππαρχιῶν   ἐπιλελεγμένους τοῖς τάχεσι καὶ ταῖς
[19, 72]   καὶ μετ´ αὐτοῦ Κόιντον Αὔλιον  ἵππαρχον.   οὗτοι δὲ τὰς δυνάμεις παραλαβόντες
[19, 76]   τὸ πάτριον ἔθος Μάνιον Φούλβιον  ἵππαρχον.   τούτων δὲ πλησίον τῆς Καπύης
[19, 39]   μέλλον ἀπέστειλεν ἐπὶ τὴν βοήθειαν  ἱππεῖν   μὲν τοὺς κρατίστους χιλίους καὶ
[19, 26]   σχολὴν ἀκολουθεῖν, αὐτὸς δὲ τοὺς  ἱππεῖς   ἀναλαβὼν ἤλαυνεν ἀπὸ ῥυτῆρος καὶ
[19, 83]   οἵ τ´ ἐπὶ τῶν κεράτων  ἱππεῖς,   ἅπαντες ἐπιλελεγμένοι κατ´ ἀρετήν, ἡμιλλῶντο
[19, 65]   αὐτῇ πεπτωκέναι πεζῇ μὲν τοὺς  ἱππεῖς   ἀπέστειλεν ἐκ Συρακουσσῶν, αὐτὸς δ´
[19, 14]   Μακεδονικὴν τάξιν καθωπλισμένους παντοδαποὺς τρισχιλίους,  ἱππεῖς   δ´ Ἕλληνας μὲν καὶ Θρᾷκας
[19, 40]   δυνάμεως πεζοὶ μὲν δισμύριοι δισχίλιοι,  ἱππεῖς   δ´ ἐννακισχίλιοι σὺν τοῖς ἐκ
[19, 68]   στρατιωτῶν πεζοὺς μὲν ὀκτακισχιλίους τριακοσίους,  ἱππεῖς   δ´ ἑξακοσίους. ἀνελπίστως δὲ περὶ
[19, 14]   εἶχε πεζοὺς μὲν χιλίους πεντακοσίους,  ἱππεῖς   δ´ ἑπτακοσίους. καὶ Σιβύρτιος μὲν
[19, 27]   μὲν πλείους τῶν δισμυρίων ὀκτακισχιλίων,  ἱππεῖς   δ´ ὀκτακισχιλίους πεντακοσίους, ἐλέφαντας δὲ
[19, 31]   ἔπεσον πεζοὶ μὲν πεντακόσιοι τεσσαράκοντα,  ἱππεῖς   δ´ ὀλίγοι παντελῶς, τραυματίαι δ´
[19, 14]   ἡγούμενος παρείχετο πεζοὺς μὲν χιλίους,  ἱππεῖς   δὲ δέκα πρὸς τοῖς ἑξακοσίοις,
[19, 68]   δ´ αὐτῷ πεζοὺς μὲν ὀκτακισχιλίους,  ἱππεῖς   δὲ διακοσίους. καθ´ ὃν δὴ
[19, 28]   Εὐμενῆ πεζοὶ μὲν τρισμύριοι πεντακισχίλιοι,  ἱππεῖς   δὲ ἑξακισχίλιοι ἑκατόν, ἐλέφαντες δὲ
[19, 40]   πεζοὶ μὲν τρισμύριοι ἑξακισχίλιοι ἑπτακόσιοι,  ἱππεῖς   δὲ ἑξακισχίλιοι, ἐλέφαντες δὲ ἑκατὸν
[19, 104]   πεζοὺς μὲν ὑπὲρ τοὺς τρισχιλίους,  ἱππεῖς   δὲ οὐκ ἐλάττους δισχιλίων, τὴν
[19, 69]   δὲ τοξότας καὶ σφενδονήτας τετρακοσίους,  ἱππεῖς   δὲ πεντακισχιλίους, ἐλέφαντας δὲ πλείους
[19, 77]   στρατιώτας δὲ πεζοὺς μὲν πεντακισχιλίους,  ἱππεῖς   δὲ πεντακοσίους. ἐποιήσατο δὲ καὶ
[19, 31]   πεζοὶ μὲν εἰς τρισχιλίους ἑπτακοσίους,  ἱππεῖς   δὲ πεντήκοντα τέσσαρες, τραυματίαι δ´
[19, 90]   μὲν οὐ πλείους τῶν ὀκτακοσίων,  ἱππεῖς   δὲ περὶ διακοσίους ἀνέζευξεν ἐπὶ
[19, 92]   πεζοὺς μὲν πλείους τῶν μυρίων,  ἱππεῖς   δὲ περὶ ἑπτακισχιλίους ὥρμησεν κατὰ
[19, 96]   πρὸς δρόμον εὖ πεφυκότας τετρακισχιλίους,  ἱππεῖς   δὲ πλείους τῶν τετρακισχιλίων καὶ
[19, 106]   μὲν ἔχων περὶ τοὺς τετρακισμυρίους,  ἱππεῖς   δὲ σχεδὸν πεντακισχιλίους. ταχὺ δὲ
[19, 14]   πλείους τῶν μυρίων ὀκτακισχιλίων ἑπτακοσίων,  ἱππεῖς   δὲ τετρακισχίλιοι ἑξακόσιοι. ~Ἐπεὶ δὲ
[19, 100]   μὲν πεντακισχιλίους, μισθοφόρους δὲ μυρίους,  ἱππεῖς   δὲ τετρακισχιλίους· συνετέτακτο δ´ αὐτῷ
[19, 80]   ἔχων πεζοὺς μὲν μυρίους ὀκτακισχιλίους,  ἱππεῖς   δὲ τετρακισχιλίους, ὧν ἦσαν οἱ
[19, 16]   πεζοὶ μὲν πλείους τῶν πεντακοσίων,  ἱππεῖς   δὲ τετρακόσιοι, χωρὶς δὲ τούτων
[19, 92]   πεζοὺς μὲν πλείους τῶν τρισχιλίων,  ἱππεῖς   δὲ τετρακοσίους. διαβὰς δὲ τὸν
[19, 18]   πεζοὺς μὲν πλείους τῶν τρισχιλίων,  ἱππεῖς   δὲ τετρακοσίους καὶ τῶν εἰωθότων
[19, 94]   αὐτῷ πεζοὺς μὲν εὐζώνους τετρακισχιλίους,  ἱππεῖς   δὲ τοὺς ἐπιτηδείους εἰς δρόμον
[19, 72]   ἐπιλέκτους εἶχε πεζοὺς μὲν μυρίους,  ἱππεῖς   δὲ τρισχιλίους πεντήκοντα. ἐποιήσατο δὲ
[19, 100]   δοὺς αὐτῷ πεζοὺς μὲν πεντακισχιλίους,  ἱππεῖς   δὲ χιλίους, αὐτὸς δέ, τοῦ
[19, 14]   εἶχε πεζοὺς μὲν χιλίους πεντακοσίους,  ἱππεῖς   δὲ χιλίους. ἐκ δὲ τῆς
[19, 77]   στρατιώτας πεζοὺς μὲν δισχιλίους διακοσίους,  ἱππεῖς   δὲ χιλίους τριακοσίους. μετεπέμψατο δὲ
[19, 43]   τῷ καιρῷ. Ἀντίγονος δὲ τοὺς  ἱππεῖς   εἰς δύο μέρη διελόμενος τοὺς
[19, 20]   δ´ Ἀντίγονος τοὺς μὲν  ἱππεῖς   εἰς τάξεις κατέστησε, τοὺς δ´
[19, 27]   στρατηγὸν ἔταξεν ἔχοντα τοὺς ἰδίους  ἱππεῖς   ἐννακοσίους πεντήκοντα. μετὰ δὲ τούτους
[19, 27]   τὸν Μεσοποταμίας σατράπην, συνηκολούθουν  ἱππεῖς   ἑξακόσιοι, συνάπτοντας δὲ τούτοις τοὺς
[19, 27]   δὲ τούτοις τοὺς ἐξ Ἀραχωτῶν  ἱππεῖς   ἑξακοσίους, ὧν ἡγεῖτο πρότερον μὲν
[19, 40]   ἐσομένης. ~Ἀντίγονος μὲν οὖν τοὺς  ἱππεῖς   ἐπὶ τὰ κέρατα διελόμενος τὸ
[19, 28]   εἴλας τέσσαρας, ἐν αἷς ἦσαν  ἱππεῖς   ἐπίλεκτοι διακόσιοι. χωρὶς δὲ τούτων
[19, 82]   πρώτους μὲν τοὺς περὶ αὐτὸν  ἱππεῖς   ἐπιλέκτους διακοσίους, ἐν οἷς ἦσαν
[19, 19]   τούς τε ἐλέφαντας καὶ τοὺς  ἱππεῖς,   ἔτι δὲ τοὺς ἐν τοῖς
[19, 39]   καὶ βιαιότερον ἐπικειμένων οἱ μὲν  ἱππεῖς   ἐτράπησαν ὑπὸ τοῦ πλήθους καταπονηθέντες,
[19, 28]   τοῦ δεξιοῦ κέρατος ἐξέταξε τοὺς  ἱππεῖς,   ἐχομένους μὲν τῆς φάλαγγος τοὺς
[19, 26]   ἐξ ἱκανοῦ διαστήματος τῶν πολεμίων  ἱππεῖς   καὶ δόξαντες εἶναι πλησίον ἅπασαν
[19, 42]   ἐκ τῆς μάχης τοὺς ὑπολελειμμένους  ἱππεῖς   καὶ παρελθὼν ἐπὶ θάτερον κέρας
[19, 80]   αὐτὸς δ´ ἀναλαβὼν τούς τε  ἱππεῖς   καὶ τὰ ψιλικὰ τάγματα προῆγεν
[19, 47]   καὶ Πίθωνος συνήθων, εἰς ὀκτακοσίους  ἱππεῖς.   καὶ τὸ μὲν πρῶτον τὴν
[19, 28]   Εὐμενοῦς ἄγημα, τοὺς ἴσους ἔχον  ἱππεῖς,   καὶ τούτων πρόταγμα τῶν Εὐμενοῦς
[19, 42]   Ἀντίγονος ἀπέστειλε τοὺς ἐκ Μηδίας  ἱππεῖς   καὶ τῶν Ταραντίνων τοὺς ἱκανοὺς
[19, 39]   πάσης βοηθείας, ἀπέστειλεν ἐπ´ αὐτοὺς  ἱππεῖς   λογχοφόρους μὲν Μήδους δισχιλίους, Ταραντίνους
[19, 20]   συντελέσας Πίθων ἧκεν ἄγων  ἱππεῖς   μὲν δισχιλίους, ἵππους δὲ σὺν
[19, 28]   καὶ Ἀντιγένους ἄγημα, τριακοσίους ἔχον  ἱππεῖς   μιᾷ περιειλημμένους εἴλῃ, ἐπ´ ἄκρου
[19, 13]   ἔκβασιν· οἱ γὰρ περὶ Σέλευκον  ἱππεῖς   μόνον εἶχον καὶ τούτους πολὺ
[19, 82]   τοὺς περὶ τὸ σῶμα τεταγμένους  ἱππεῖς   ξυστοφόρους μὲν πεντακοσίους, Ταραντίνους δὲ
[19, 39]   δὲ τὴν οὐραγίαν ἔχοντες συναγωνιζομένους  ἱππεῖς   οὐ πλείους τετρακοσίων. ἐπιπεσόντων δ´
[19, 109]   οὔσης ἐπεδίωκον οἱ τῶν βαρβάρων  ἱππεῖς,   οὐκ ἔλασσον ὄντες πεντακισχιλίων. διὸ
[19, 82]   ὀκτακοσίους, μετὰ δὲ τούτους παντοδαποὺς  ἱππεῖς   οὐκ ἐλάττους τῶν χιλίων πεντακοσίων.
[19, 30]   πρῶτοι δ´ οἱ μετὰ Πίθωνος  ἱππεῖς,   στερεὸν μὲν οὐδὲν οὐδ´ ἀξιόλογον
[19, 20]   Μηδίαν καὶ συνάγειν ὡς πλείστους  ἱππεῖς   τε καὶ πολεμιστὰς ἵππους, ἔτι
[19, 43]   μὲν ἀποσκευὴν ἡλωκέναι, τοὺς δ´  ἱππεῖς   τοὺς μετὰ Πευκέστου μὴ μακρὰν
[19, 28]   τοῖς τάχεσι καὶ ταῖς ῥώμαις  ἱππεῖς   τριακοσίους ἔστησε κατόπιν τοῦ περὶ
[19, 85]   πεντακοσίων, ὧν ἦσαν οἱ πλείους  ἱππεῖς   τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν, ἑάλωσαν δ´
[19, 82]   δεξιὸν κέρας ἔταξε τοὺς λοιποὺς  ἱππεῖς   χιλίους πεντακοσίους, ὧν Ἀνδρόνικος ἡγεῖτο.
[19, 29]   θηρίοις καὶ τοῖς κρατίστοις τῶν  ἱππέων   ἀντέταξε τοὺς ἐλαφροτάτους τῶν ἱππέων,
[19, 43]   τοῖς ἀργυράσπισι μεμονωμένοις τῆς τῶν  ἱππέων   βοηθείας. ταχὺ δ´ αὐτοῦ τὸ
[19, 14]   πεζῶν μὲν χιλίων καὶ διακοσίων,  ἱππέων   δὲ τετρακοσίων. Στάσανδρος δ´
[19, 18]   μετὰ στρατιωτῶν μὲν πεζῶν τετρακισχιλίων,  ἱππέων   δὲ χιλίων τριακοσίων κατέλαβε διαβεβηκότας
[19, 55]   οὖν εὐλαβηθεὶς ἐξεπήδησεν μετὰ πεντήκονθ´  ἱππέων,   διανοούμενος εἰς Αἴγυπτον ἀποχωρεῖν πρὸς
[19, 95]   πεζοὶ πάντες ἀνῃρέθησαν, τῶν δὲ  ἱππέων   διεσώθησαν εἰς πεντήκοντα καὶ τούτων
[19, 43]   φάλαγγος συντετριμμένης, τῆς δὲ τῶν  ἱππέων   δυνάμεως ἐφαμίλλου παρ´ ἀμφοτέροις οὔσης.
[19, 30]   ψιλοῖς καὶ τοῖς ἐλαφροτάτοις τῶν  ἱππέων   εἰσέβαλεν εἰς τοὺς ἐναντίους, ἐπακολουθούντων
[19, 83]   κεράτων ἱππομαχία συνέστη τῶν προτεταγμένων  ἱππέων,   ἐν οἷς πολὺ προετέρουν οἱ
[19, 30]   πολεμίων τάξει διιππεύσας μέρει τῶν  ἱππέων   ἐνέβαλεν εἰς πλαγίους τοὺς περὶ
[19, 30]   κέρας ἔχοντος τοὺς ἐλαφροτάτους τῶν  ἱππέων,   ἐξαγαγὼν δὲ ἐπὶ κέρας τὴν
[19, 42]   ἁλμυρίδα τοσοῦτον συνέβη ὑπὸ τῶν  ἱππέων   ἐξαίρεσθαι κονιορτὸν ὥστε μηδένα δύνασθαι
[19, 42]   ὃς μετὰ τῶν περὶ ἑαυτὸν  ἱππέων   ἔξω τοῦ κονιορτοῦ διδοὺς ἑαυτὸν
[19, 41]   στρατηγὸς ἔπεμψεν ἕνα τῶν Μακεδόνων  ἱππέων   ἐπὶ τὴν φάλαγγα τῶν ἐναντίων,
[19, 40]   κατέστησεν μετὰ τῶν συναγωνιζομένων αὐτοῖς  ἱππέων   ἐπιλέκτων καὶ αὐτὸς μετὰ τούτων
[19, 42]   τοῖς ἀντιτεταγμένοις καὶ μετὰ πλήθους  ἱππέων   ἐπιφανεὶς κατεπλήξατο Πευκέστην τὸν τῆς
[19, 105]   δυνάμεσιν ἁδραῖς πεζῶν τε καὶ  ἱππέων   ἐστράτευσαν ἐπὶ Πολλίτιον, Μαρρουκίνων οὖσαν
[19, 82]   μέτοχος. πρόταγμα δὲ τρεῖς εἴλας  ἱππέων   ἔταξεν καὶ πλαγιοφυλάκους τὰς ἴσας
[19, 43]   ὡς αἰτίων γεγενημένων τῆς τῶν  ἱππέων   ἥττης. καταντησάντων δὲ καὶ τῶν
[19, 40]   κέρατος τετάχθαι μετὰ τῶν ἀρίστων  ἱππέων,   καὶ αὐτὸς ἀντετάξατο, ἐπὶ τὸ
[19, 40]   τὸ δεξιὸν κέρας τάξας τῶν  ἱππέων   καὶ τῶν ἐλεφάντων τοὺς ἀσθενεστέρους
[19, 110]   διέγνωκε, τριακόσιοι τῶν ἐκ Λιβύης  ἱππέων   κατὰ τὴν χώραν περιέπεσόν τισι
[19, 84]   πολλοὶ τῶν περὶ τὸν Δημήτριον  ἱππέων   καταπλαγέντες πρὸς φυγὴν ὥρμησαν· αὐτὸς
[19, 42]   φυγομαχεῖν. μὲν οὖν τῶν  ἱππέων   μάχη τοιοῦτον ἔσχε τὸ τέλος.
[19, 14]   τῆς Ἰνδικῆς Εὔδαμος παρεγένετο μεθ´  ἱππέων   μὲν πεντακοσίων, πεζῶν δὲ τριακοσίων,
[19, 49]   τῆς ἐνδείας διεφθάρησαν, τῶν δ´  ἱππέων   οἱ μὲν ἔξω τάξεως ὄντες
[19, 29]   ἱππέων ἀντέταξε τοὺς ἐλαφροτάτους τῶν  ἱππέων,   οἳ κατὰ στόμα μὲν ἤμελλον
[19, 27]   τὸ περὶ αὐτὸν ἄγημα τῶν  ἱππέων,   ὄντων ἑκατὸν πεντήκοντα, πρόταγμα δὲ
[19, 28]   εἴλας δύο, συνεστηκυίας ἑκατέρας ἐξ  ἱππέων   πεντήκοντα, καὶ πλαγίας φυλαττούσας ἔξω
[19, 27]   δύο ξυστοφόρων ἐπιλέκτων, βάθος ἐχούσας  ἱππέων   πεντήκοντα. καὶ συνῆψε μὲν τούτους
[19, 42]   δὲ ταῦτα καὶ τὸ τῶν  ἱππέων   πλῆθος. τοῦ δὲ πεδίου πολλὴν
[19, 29]   ἀπεδείχθη τῆς βασιλείας. τῶν δ´  ἱππέων   πρῶτοι μὲν ἦσαν ἐπὶ τοῦ
[19, 84]   οὖν Γάζης οἱ πολλοὶ τῶν  ἱππέων   συνακολουθοῦντες ὑπήκουον καὶ κατέστησαν εἰς
[19, 23]   φίλος, ἔλαθε δὲ αὐτὸν τῶν  ἱππέων   τινὰς ἀποστείλας εἰς Ἀραχώτας· καὶ
[19, 35]   αὐτῇ τῶν τ´ ἐξ Ἀμβρακίας  ἱππέων   τινὲς καὶ τῶν περὶ τὴν
[19, 84]   περὶ ἡλίου δύσιν ἀπολιπόντες τῶν  ἱππέων   τινὲς παρῆλθον εἰς τὴν πόλιν,
[19, 22]   φίλων καὶ στρατηγῶν καὶ τῶν  ἱππέων·   τοῦ δ´ ἐπὶ πᾶσιν, ὄντος
[19, 30]   καὶ πολλοὺς ἀνελὼν διαπέστειλε τῶν  ἱππέων   τοὺς ἐλαφροτάτους καὶ διὰ τούτων
[19, 82]   ἑκατόν. ἑξῆς δ´ ἔταξε τῶν  ἱππέων   τοὺς καλουμένους μὲν ἑταίρους, ὄντας
[19, 83]   ἐπὶ τοῦ κέρατος τούτου τῶν  ἱππέων   τοὺς κρατίστους τρισχιλίους, ἐν οἷς
[19, 29]   κέρατος ἦν τὸ ἄγημα τῶν  ἱππέων   τριακοσίων, μεθ´ ὧν καὶ αὐτὸς
[19, 29]   προέστησεν, ὀλίγα δὲ μετὰ τῶν  ἱππέων   τῶν ἐν τοῖς εὐωνύμοις μέρεσι.
[19, 29]   κέρας ὑπὸ τούτων ἐπληροῦτο τῶν  ἱππέων,   ὧν ἁπάντων Πίθων εἶχε τὴν
[19, 47]   εὔζωνοι δ´ ὄντες καὶ πάντες  ἵπποις   χρώμενοι τάς τε καταδρομὰς ἀπροσδοκήτους
[19, 80]   σκευοφόρον ἀκολουθῆσαι μηδένα μήτε τοὺς  ἱπποκόμους.   δὲ Πτολεμαῖος, κατὰ νοῦν
[19, 43]   ἐπεχείρησεν ἀθροίζειν ἅπαντας καὶ πάλιν  ἱππομαχεῖν   πρὸς Ἀντίγονον· ἤλπιζε γὰρ μάχῃ
[19, 83]   πρῶτον ἐπ´ ἄκρων τῶν κεράτων  ἱππομαχία   συνέστη τῶν προτεταγμένων ἱππέων, ἐν
[19, 42]   ἐώσατο τὸν Ἀντίγονον. γενομένης δ´  ἱππομαχίας   καρτερᾶς καὶ τῶν μὲν μετ´
[19, 84]   ~ἐπὶ πολὺν δὲ χρόνον τῆς  ἱππομαχίας   οὔσης ἐφαμίλλου τὰ θηρία διὰ
[19, 5]   τὴν ἑαυτοῦ πανοπλίαν καὶ τὸν  ἵππον,   ἔτι δὲ τὴν ἐσθῆτα παρεκρούσατο
[19, 46]   Μηδίας Ὀροντοβάτην Μῆδον, στρατηγὸν δὲ  Ἱππόστρατον,   ἔχοντα πεζοὺς μὲν ξένους τρισχιλίους
[19, 47]   πυθόμενοι καταπεφρονηκότως στρατοπεδεύειν τόν τε  Ἱππόστρατον   καὶ τὸν Ὀροντοβάτην ἐπέθεντο νυκτὸς
[19, 91]   γενόμενος στρατιώτας συνήγαγεν καὶ συναγοράσας  ἵππους   ἀνεδίδου τοῖς δυναμένοις χρᾶσθαι. πᾶσι
[19, 20]   ἧκεν ἄγων ἱππεῖς μὲν δισχιλίους,  ἵππους   δὲ σὺν ταῖς κατασκευαῖς πλείους
[19, 20]   πλείστους ἱππεῖς τε καὶ πολεμιστὰς  ἵππους,   ἔτι δὲ ὑποζυγίων πλῆθος. τῆς
[19, 49]   τὰ δ´ ὑποζύγια καὶ τοὺς  ἵππους   κατακόψαι πρὸς διατροφήν. τοιαύτης δὲ
[19, 20]   εἰς τάξεις κατέστησε, τοὺς δ´  ἵππους   τοῖς ἀπολωλεκόσι διαδοὺς καὶ τὸ
[19, 31]   ψόφος τῶν ὅπλων καὶ τῶν  ἵππων   φρυαγμὸς ἐν χερσὶν ἐδόκει
[19, 80]   ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, ἀποβεβληκὼς τῶν  ἵππων   τοὺς πλείους κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν·
[19, 29]   εἶλαι τρεῖς ὑπῆρχον καὶ ταύταις  ἴσαι   παράλληλοι, συναγωνιζομένων αὐτοῖς Ταραντίνων ἑκατόν.
[19, 95]   ἡμέραις τρισὶ καὶ νυξὶ ταῖς  ἴσαις   σταδίους δισχιλίους καὶ διακοσίους ἔλαθον
[19, 82]   ἱππέων ἔταξεν καὶ πλαγιοφυλάκους τὰς  ἴσας   καὶ χωρὶς ἔξω τοῦ κέρατος
[19, 85]   μετέχων τῆς στρατηγίας ἐπ´  ἴσης   αὐτῷ καὶ Βοιωτὸς πολὺν χρόνον
[19, 54]   εἰς παράταξιν ἀπολιπὼν ἐπὶ τὸν  ἰσθμὸν   Γερανίας στρατιώτας δισχιλίους καὶ στρατηγὸν
[19, 54]   Ἀλέξανδρον τὸν Πολυπέρχοντος διειληφότα τὸν  Ἰσθμὸν   φυλακαῖς παρῆλθεν εἰς Μέγαρα. ἐνταῦθα
[19, 27]   ἐκ Παροπανισαδῶν, οἱ δὲ τούτοις  ἴσοι   Θρᾷκες ἐκ τῶν ἄνω κατοικιῶν.
[19, 90]   τοὺς συστρατεύοντας καὶ κατεσκεύαζεν αὑτὸν  ἴσον   ἅπασιν, ὥσθ´ ἕκαστον αἰδεῖσθαι καὶ
[19, 94]   τὰ στόματ´ ἐμφράττουσι καὶ ποιοῦντες  ἰσόπεδον   τῇ λοιπῇ χώρᾳ σημεῖα καταλείπουσιν
[19, 104]   ἐφ´ ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον  ἰσόρροπος   ἦν κίνδυνος, φιλοτίμως ἀμφοτέρων
[19, 9]   ποτε τῶν πόνων ἀπολυθεὶς ἰδιωτεύειν  ἴσος   ὢν πᾶσι. καὶ ταῦτα λέγων
[19, 28]   κέρατος τὸ Εὐμενοῦς ἄγημα, τοὺς  ἴσους   ἔχον ἱππεῖς, καὶ τούτων πρόταγμα
[19, 100]   ἐπιμελητὴν ἔταξεν Ἱερώνυμον τὸν τὰς  ἱστορίας   συγγράψαντα, τούτῳ δὲ συνετέτακτο πλοῖα
[19, 44]   τραυματίαις αἰχμάλωτος καὶ τὰς  ἱστορίας   συνταξάμενος Ἱερώνυμος Καρδιανός, ὃς
[19, 1]   εἰς τὰς Συρακούσσας. ~ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΩΝ   ΒΙΒΛΟΣ ΕΝΝΕΑΚΑΙΔΕΚΑΤΗ. Παλαιός τις παραδέδοται
[19, 73]   ταῦτα τῷ παραπλησίῳ τρόπῳ τοὺς  Ἰστριανοὺς   ἀνακτησάμενος ἀνέζευξεν ἐπὶ Καλλαντιανούς. καθ´
[19, 73]   ὡσαύτως δὲ τήν τε τῶν  Ἰστριανῶν   πόλιν καὶ τὰς ἄλλας τὰς
[19, 2]   ἑσμὸς προσκαθίσας ἐκηροπλάστησεν ἐπὶ τῶν  ἰσχίων.   τοῦ δὲ σημείου προσενεχθέντος τοῖς
[19, 83]   δύναμιν ὅπως τὸ δεξιὸν κέρας  ἰσχὺν   ἔχον καὶ δύναμιν τὴν κρατίστην
[19, 62]   τὸν τῆς Καρίας σατράπην Κάσανδρον,  ἰσχύοντα   καὶ πόλεις ἔχοντα τεταγμένας ὑφ´
[19, 50]   δ´ ὑπολοίπους τῶν φίλων οὐκ  ἰσχύοντας   βοηθεῖν, ἐπεχείρησε πεντήρη ναῦν κατασπᾶν
[19, 1]   καὶ τῶν πόλεων ἔνιαι τοὺς  ἰσχύοντας   μάλιστα τῶν πολιτευομένων ὑποπτεύουσαι καθαιροῦσιν
[19, 6]   καὶ φθόνον ἐναντιουμένους ταῖς τῶν  ἰσχυόντων   ἐπιφανείαις. ὡς δ´ αὐτῷ πάντ´
[19, 72]   ταχὺ δὲ πολλῶν ἐγκρατὴς γενόμενος  ἰσχυρὰν   κατεσκευάσατο τὴν δυναστείαν· καὶ γὰρ
[19, 83]   Σέλευκον τὸ μὲν πρῶτον ἔταξαν  ἰσχυρὰν   τὴν εὐώνυμον τάξιν, ἀγνοοῦντες τῶν
[19, 88]   τῷ πατρί. γενομένης οὖν μάχης  ἰσχυρᾶς   ἀνῃρέθησαν πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν, ἐν
[19, 72]   τὴν πολιορκίαν· γενομένης οὖν μάχης  ἰσχυρᾶς   πολλοὶ μὲν παρ´ ἀμφοτέρων ἀνῃρέθησαν,
[19, 70]   εἶναι πρὸ τοῦ τὸν τύραννον  ἰσχυρὸν   γενέσθαι διαπολεμεῖν ἑκουσίως περιμείναντας
[19, 70]   τὴν αὔξησιν ἐξ ἀνάγκης πρὸς  ἰσχυρότερον   διαγωνίζεσθαι. δοξάντων δ´ αὐτῶν ἀληθῆ
[19, 1]   ἐξαπατώμεναι μέχρι τούτου τοὺς ἀσθενεῖς  ἰσχυροὺς   κατεσκεύαζον, ἕως δεσπόται γένωνται τῶν
[19, 51]   γυνὴ μὲν Φιλίππου τοῦ πλεῖστον  ἰσχύσαντος   τῶν πρὸ αὐτοῦ κατὰ τὴν
[19, 65]   προσβολὰς συνεχεῖς ποιούμενος οὐδὲν ἀξιόλογον  ἴσχυσε   βλάψαι τοὺς πολεμίους· καὶ γὰρ
[19, 18]   πλῆθος ἀπολλύμενον βοηθῆσαι μὲν οὐκ  ἴσχυσε   διὰ τὴν τῶν πλοίων σπάνιν,
[19, 52]   ἔλαβεν πόλις καὶ πλεῖστον  ἴσχυσε   τῶν ἐν Μακεδονίᾳ. δὲ
[19, 4]   τὸ μὲν πρῶτον κατέμενεν ἐν  Ἰταλίᾳ   μετὰ τῶν κοινοπραγούντων καὶ καταλαμβάνεσθαι
[19, 10]   τὰ περὶ Σικελίαν καὶ τὴν  Ἰταλίαν   διεληλύθαμεν, διαβιβάσομεν τὸν λόγον ἐπὶ
[19, 101]   γὰρ μαχιμώτατα τῶν κατὰ τὴν  Ἰταλίαν   ἐθνῶν περὶ ἡγεμονίας φιλοτιμούμενα παντοίους
[19, 51]   δὲ Ἀλεξάνδρου τοῦ στρατεύσαντος εἰς  Ἰταλίαν,   ἔτι δὲ γυνὴ μὲν Φιλίππου
[19, 0]   Τὰ πραχθέντα Ῥωμαίοις κατὰ τὴν  Ἰταλίαν.   νϛ Περὶ τῆς γενομένης τοῖς
[19, 76]   δυνάμεως ἐπῄεσαν πορθοῦντες τῶν κατ´  Ἰταλίαν   πόλεων ὅσαι τοῖς ἐναντίοις συνηγωνίζοντο,
[19, 105]   τούτοις ἦν. κατὰ δὲ τὴν  Ἰταλίαν   Ῥωμαῖοι δυνάμεσιν ἁδραῖς πεζῶν τε
[19, 10]   τούτοις ἦν. ~Κατὰ δὲ τὴν  Ἰταλίαν   Ῥωμαῖοι μὲν ἔννατον ἔτος ἤδη
[19, 101]   τούτοις πραττομένοις κατὰ μὲν τὴν  Ἰταλίαν   Ῥωμαίων διαπολεμούντων τὸν πρὸς Σαμνίτας
[19, 72]   τὴν κατάστασιν. Κατὰ δὲ τὴν  Ἰταλίαν   Σαμνῖται διαπολεμοῦντες Ῥωμαίοις ἔτη πλείονα
[19, 76]   τοιαῦτ´ ἦν. ~Κατὰ δὲ τὴν  Ἰταλίαν   Σαμνῖται μὲν μετὰ πολλῆς δυνάμεως
[19, 4]   στρατείας συνήθροισε τοὺς κατὰ τὴν  Ἰταλίαν   φυγάδας καὶ Ῥηγίνοις πολεμουμένοις ὑπὸ
[19, 54]   ἀλλὰ καὶ Σικελίας, ἔτι δ´  Ἰταλίας.   Θηβαῖοι μὲν οὖν τοῦτον τὸν
[19, 1]   τὴν πλείστην καὶ μέρη τῆς  Ἰταλίας,   ὕβρεως δὲ καὶ σφαγῆς ἐμπλῆσαι
[19, 3]   καὶ παράβολος ἐν ταῖς μάχαις,  ἰταμὸς   δὲ καὶ πρόχειρος ἐν ταῖς
[19, 98]   καθ´ ὑπερβολὴν δυσῶδες, ὥστε μήτ´  ἰχθὺν   δύνασθαι τρέφειν μήτ´ ἄλλο τῶν
[19, 17]   θάλασσαν, ἔχει δὲ καὶ θαλάσσιον  ἰχθὺν   πολὺν καὶ θηρία τῶν πελαγίων,
[19, 60]   δὲ λαβὼν ὁμήρους προῆγεν ἐπὶ  Ἰωνίας   καὶ Λυδίας· ἐγεγράφει γὰρ Ἀντίγονος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006