HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


γ  =  118 formes différentes pour 426 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[19, 0]   ἐπὶ τὴν πατρίδα πάντες ἀνῃρέθησαν.  γʹ   Ὀλυμπιάδος μετὰ τοῦ παιδὸς κάθοδος
[19, 26]   τοὺς πολεμίους ἀποχωρήσειν εἰς τὴν  Γαβηνήν·   αὕτη γὰρ ἀπέχουσα τριῶν ἡμερῶν
[19, 26]   ποιούμενοι κατὰ τάχος εἰς τὴν  Γαβηνήν.   δ´ Ἀντίγονος μέχρι μέν
[19, 34]   ἐκ τῶν Παραιτάκων εἰς τὴν  Γαβηνήν,   οὖσαν ἀκέραιον καὶ δυναμένην πάντα
[19, 37]   Ἀσίαν Ἀντίγονος μὲν χειμάζων ἐν  Γαδαμάλοις   τῆς Μηδίας καὶ θεωρῶν τὴν
[19, 59]   ἀναζεύξας τήν τ´ Ἰόππην καὶ  Γάζαν   ἀπειθούσας κατὰ κράτος εἷλε καὶ
[19, 84]   ἑαυτοὺς ἐλαφρούς. παραλλάσσοντος δὲ αὐτοῦ  Γάζαν   περὶ ἡλίου δύσιν ἀπολιπόντες τῶν
[19, 90]   τὴν γενομένην ἧτταν Δημητρίῳ περὶ  Γάζαν   τῆς Συρίας ἀναλαβὼν παρὰ Πτολεμαίου
[19, 93]   Ἰόππην δὲ καὶ Σαμάρειαν καὶ  Γάζαν   τῆς Συρίας, αὐτὸς δὲ τὴν
[19, 80]   τῶν πολεμίων περὶ τὴν παλαιὰν  Γάζαν   τῆς Συρίας. ὁμοίως δὲ καὶ
[19, 80]   χειμασίας στρατιώτας εἰς τὴν παλαιὰν  Γάζαν   ὑπέμεινε τὴν τῶν ἐναντίων ἔφοδον.
[19, 84]   συναποχωρεῖν ἠναγκάζετο. μέχρι μὲν οὖν  Γάζης   οἱ πολλοὶ τῶν ἱππέων συνακολουθοῦντες
[19, 17]   Δημοκλείδου Ῥωμαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν  Γάιον   Ἰούνιον καὶ Κόιντον Αἰμίλιον, ὀλυμπιὰς
[19, 76]   ἐπ´ αὐτοὺς καὶ στρατηγὸν αὐτοκράτορα  Γάιον   Μάνιον καὶ μετ´ αὐτοῦ κατὰ
[19, 77]   Λεύκιος Παπείριος τὸ πέμπτον καὶ  Γάιος   Ἰούνιος, ἤχθη δὲ καὶ ὀλυμπιὰς
[19, 73]   ὕπατοι κατεστάθησαν Μάρκος Πόπλιος καὶ  Γάιος   Σουλπίκιος. ἐπὶ δὲ τούτων Καλλαντιανοὶ
[19, 94]   δὲ χρῶνται τροφῇ κρέασι καὶ  γάλακτι   καὶ τῶν ἐκ τῆς γῆς
[19, 0]   Δεινοκράτη καὶ τοὺς φυγάδας περὶ  Γαλαρίαν   ἐνίκησεν. νδʹ Ῥωξάνης καὶ Ἀλεξάνδρου
[19, 104]   τὴν φυγὴν ἀνεῖλον καὶ τὴν  Γαλερίαν   ἀνακτησάμενοι τοὺς αἰτίους τῆς ἀποστάσεως
[19, 104]   οὐκ ἐλάττους δισχιλίων, τὴν καλουμένην  Γαλερίαν   κατελάβοντο, τῶν πολιτῶν ἑκουσίως ἐπικαλεσαμένων,
[19, 32]   τοῦ στρατοπέδου· διήνυσε γὰρ ἕως  Γαμάργων   τῆς Μηδίας, οὔσης τῆς χώρας
[19, 33]   τῶν γονέων κρίσεως ποιεῖσθαι τὸν  γάμον,   ἀλλὰ πείσαντας ἀλλήλους, τὸν μὲν
[19, 34]   δὲ διαπρεπῶς ὥσπερ εἴς τινα  γάμον   προεπέμπετο ὑπὸ τῶν συγγενῶν, ᾀδόντων
[19, 25]   πατρὶ τῆς κόρης ὑπὲρ τοῦ  γάμου,   τὸν δὲ πατέρα λέγειν ὡς
[19, 33]   Ἰνδοῖς τοὺς γαμοῦντας καὶ τὰς  γαμουμένας   παρθένους μὴ διὰ τῆς τῶν
[19, 33]   νόμου παρὰ τοῖς Ἰνδοῖς τοὺς  γαμοῦντας   καὶ τὰς γαμουμένας παρθένους μὴ
[19, 9]   ἄσμενοι τὴν μεταβολὴν προσεδέξαντο· ἐπηγγέλλετο  γὰρ   Ἀγαθοκλῆς κατὰ τὴν ἐκκλησίαν καὶ
[19, 2]   περιλαβόντες ἔτη ἑπτά. ~Ἐπ´ ἄρχοντος  γὰρ   Ἀθήνησι Δημογένους Ῥωμαῖοι μὲν κατέστησαν
[19, 8]   πασχόντων τύχην ἐλεήσειεν. ~πᾶσαι μὲν  γὰρ   αἱ πύλαι τῆς πόλεως ἐκλείσθησαν,
[19, 76]   αὐτοὺς διελύσαντο πρὸς Ῥωμαίους· τοὺς  γὰρ   αἰτίους τῆς ταραχῆς ἐξέδωκαν, οἳ
[19, 5]   ἐξέφυγε τὸν κίνδυνον. μὲν  γὰρ   Ἀκεστορίδης εὐλαβηθεὶς τὴν στάσιν καὶ
[19, 15]   κοινῇ περὶ τῶν συμφερόντων· ἕστατο  γὰρ   Ἀλεξάνδρῳ τετελευτηκότι σκηνὴ καὶ κατὰ
[19, 35]   ἐλεφάντων οἱ καταλειφθέντες· τῶν μὲν  γὰρ   ἄλλων θηρίων {τῶν} κατὰ τὴν
[19, 51]   δόξῃ δικαίᾳ περιπεπτωκέναι τιμωρίᾳ· εὐλαβεῖτο  γὰρ   ἅμα καὶ τὸ περὶ αὐτὴν
[19, 25]   διελύθησαν δὲ χωρὶς μάχης· προβεβλημένοι  γὰρ   ἀμφότεροι ποταμόν τινα καὶ χαράδραν
[19, 15]   ταύτης θεραπεύων τὸν ἄνδρα·  γὰρ   ἂν τῶν στασιαζόντων οὗτος προσθοῖτο,
[19, 109]   σκεπάζοντα τῶν ὅπλων συνέτριβον· οἱ  γὰρ   ἄνδρες οὗτοι μναιαίους λίθους βάλλειν
[19, 11]   ἐποίησε μισῆσαι τὴν ὠμότητα· πάντες  γὰρ   ἀνεμιμνήσκοντο τῶν Ἀντιπάτρου λόγων, ὃς
[19, 60]   ἐπὶ Ἰωνίας καὶ Λυδίας· ἐγεγράφει  γὰρ   Ἀντίγονος αὐτῷ βοηθεῖν τῇ παραλίῳ
[19, 26]   ἀποχωρήσειν εἰς τὴν Γαβηνήν· αὕτη  γὰρ   ἀπέχουσα τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀκέραιος
[19, 100]   τοῖς περὶ τὸν Ἀντίγονον· οἱ  γὰρ   Ἄραβες συστραφέντες εἰς ἑξακισχιλίους, ἐπιπλεύσαντες
[19, 30]   τῆς νίκης ἔτυχεν. οἱ μὲν  γὰρ   ἀργυράσπιδες οἱ παρ´ Εὐμενεῖ καὶ
[19, 48]   συντόμως αὐτοῖς ἐπιστῆναι τιμωρίαν· αἱ  γὰρ   ἀσεβεῖς χρεῖαι τοῖς μὲν δυνάσταις
[19, 57]   Εὐμενῆ μάχην, ποιήσασθαι μερισμόν· καὶ  γὰρ   αὐτοὺς κεκοινωνηκέναι τοῦ πολέμου. εἰ
[19, 100]   τοὺς βαρβάρους ἐάσας ἀτιμωρήτους· δόξειν  γὰρ   αὐτοὺς τετευχέναι συγγνώμης οὐ δι´
[19, 45]   διαφόροις ἐχρῶντο κρίσεσιν. οἱ μὲν  γὰρ   αὐτῶν εἰς τὰ πλοῖα συνέφυγον,
[19, 11]   φυλακὴν καταθεμένη κακουχεῖν ἐπεχείρησε· περιοικοδομήσασα  γὰρ   αὐτῶν ἐν βραχεῖ τόπῳ τὰ
[19, 94]   πολὺ πλείους τῶν μυρίων· εἰώθασι  γὰρ   αὐτῶν οὐκ ὀλίγοι κατάγειν ἐπὶ
[19, 1]   τε καὶ Λιβύην. δι´ ἀπορίαν  γὰρ   βίου καὶ πραγμάτων ἀσθένειαν τὴν
[19, 67]   στρατιωτῶν διὰ τὰς εὐεργεσίας· διετέλει  γὰρ   βοηθοῦσα τοῖς ἀτυχοῦσι καὶ πολλοὺς
[19, 97]   εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον. οὔτε  γὰρ   βουλόμενος δύνασαι μένειν ἐνταῦθα πλείους
[19, 90]   ἄξιον τῆς ἐπιβολῆς· ἐν μὲν  γὰρ   Βραγχίδαις αὐτοῦ χρηστηριαζομένου τὸν θεὸν
[19, 84]   περιώδυνα γινόμενα ἐποίει θόρυβον. τὸ  γὰρ   γένος τοῦτο κατὰ μὲν τοὺς
[19, 94]   μόνοις παρέχεται μὴν ἀσφάλειαν. τῆς  γὰρ   γῆς οὔσης τῆς μὲν ἀργελλώδους,
[19, 29]   ποιήσας τὴν τάξιν· τὸ μὲν  γὰρ   δεξιὸν κέρας, μάλιστα ἐπίστευεν,
[19, 99]   ἰδιαζόντως τὴν κομιδὴν ποιούμενοι. παρασκευασάμενοι  γὰρ   δέσμας καλάμων εὐμεγέθεις ἐμβάλλουσιν εἰς
[19, 69]   Ἀλεξάνδρῳ πᾶσαν τὴν στρατείαν· ἦν  γὰρ   Δημήτριος ἔτι νέος τὴν ἡλικίαν,
[19, 7]   καὶ παντοίων ἀνομημάτων. οἱ μὲν  γὰρ   διὰ τὰς προϋπαρχούσας ἔχθρας οὐδεμιᾶς
[19, 37]   βεβουλευμένην ἐπιβολὴν χρησιμώτατον· οὐ μόνον  γὰρ   διὰ ταύτης συντόμως ἦν ἐλθεῖν,
[19, 15]   ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας. Πευκέστης μὲν  γὰρ   διά τε τὸ πλῆθος τῶν
[19, 95]   εὐμεγέθεις εὐημερίας ἐμφρόνως· αἱ μὲν  γὰρ   διὰ τὸν περὶ τοῦ μέλλοντος
[19, 34]   ἡρωικῶς τὸν βίον· μὲν  γὰρ   δύναμις ἐν τοῖς ὅπλοις πᾶσα
[19, 19]   δυσχωρίας, ἀβοηθήτοις κινδύνοις περιέπιπτον. οἱ  γὰρ   ἐγχώριοι τῶν τόπων ἔμπειροι καθεστῶτες
[19, 70]   Ἀγαθοκλέα συσκευαζόμενον τὰς πόλεις· αἱρετώτερον  γὰρ   εἶναι πρὸ τοῦ τὸν τύραννον
[19, 1]   τοῦ χρατήσειν ἐλπίδας περιπεποιημένοις· ἔμφυτον  γὰρ   εἶναι τὸ πλεονεκτεῖν τοῖς μειζόνων
[19, 87]   ἀναλαβὼν ἴδια πράγματα συνίστατο. παρελθὼν  γὰρ   εἰς Ἦλιν ὡς ἔτι φυλάττων
[19, 58]   μεδίμνων μυριάδας τετρακοσίας πεντήκοντα. τοσοῦτο  γὰρ   εἰς τὸν ἐνιαυτὸν ἐγίνετο δαπάνημα.
[19, 21]   τῶν ἐπετείων καρπῶν· αὐλῶνάς τε  γὰρ   εἶχε πυκνοὺς καὶ συσκίους καὶ
[19, 61]   κομιοῦντας τὸ δόγμα· τοὺς μὲν  γὰρ   Ἕλληνας ὑπελάμβανε διὰ τὴν ἐλπίδα
[19, 50]   ἔχων καὶ προσφάτως εὐημερηκώς· ὀλίγαις  γὰρ   ἔμπροσθεν ἡμέραις παραταξάμενος πρὸς τὸν
[19, 3]   τὸ μέγεθος τῶν ὅπλων· ἐπετήδευσε  γὰρ   ἐν ταῖς ἐξοπλασίαις φορεῖν πανοπλίαν
[19, 48]   ἔργῳ πρὸς ἀπώλειαν· κατ´ ἰδίαν  γὰρ   ἐνετείλατο κατ´ ὀλίγους αὐτῶν εἰς
[19, 80]   πλείους κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν· διέτεινε  γὰρ   ἓξ ἡμέραις ἀπὸ Μάλου σταθμοὺς
[19, 106]   πόλιν δημόσιον ἄρασθαι πένθος· εἰώθασι  γάρ,   ἐπειδὰν μείζων τις ἀτυχία γένηται
[19, 19]   προσῆν τι δυσχερές· μὲν  γὰρ   ἐπὶ Κόλωνος ὑπῆρχε καλὴ καὶ
[19, 27]   ἐμπειρίας πρὸς ἀλλήλους. Εὐμενὴς μὲν  γὰρ   ἐπὶ τοῦ λαιοῦ κέρατος ἔταξεν
[19, 34]   προέχειν καὶ τῇ τιμῇ· καὶ  γὰρ   ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων θεωρεῖσθαι
[19, 38]   πῶς χρηστέον τοῖς προσηγγελμένοις· ἦν  γὰρ   ἐπικίνδυνον τὸ πεπονηκότας καὶ πάντων
[19, 45]   χαλάζης ἀπίστου τὸ μέγεθος· μνααῖαι  γὰρ   ἔπιπτον, ἔστι δ´ ὅτε καὶ
[19, 25]   ἀνοίκειον δὲ τῆς περιστάσεως. ἔφη  γὰρ   ἐρασθέντα λέοντα παρθένου διαλεχθῆναι τῷ
[19, 52]   τὰς τῶν πραγμάτων μεταβολάς· καὶ  γὰρ   ἐτύγχανεν οἰκείως ἔχων πρὸς τοῦτο
[19, 41]   τῶν προγεγονότων ἀγώνων ἀξίους. καὶ  γὰρ   ἐτύγχανον κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν
[19, 95]   τοῦτον τὸν τρόπον ἐσφάλησαν· ταῖς  γὰρ   εὐτυχίαις εἴωθεν ὡς ἐπίπαν ἀκολουθεῖν
[19, 25]   προσέχειν, ἑαυτῷ δὲ πιστεύειν· συγχωρήσειν  γὰρ   ἔφη τοῖς μὲν σατράπαις ἔχειν
[19, 44]   πῶς αὐτῷ χρηστέον εἴη. ἔσπευδε  γὰρ   ἔχειν μεθ´ αὑτοῦ στρατηγὸν ἀγαθὸν
[19, 44]   ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις· πλείστας  γὰρ   ἔχουσα πόλεις τῶν ἐν ἐκείνοις
[19, 32]   εἰς ἀνάληψιν τοῦ στρατοπέδου· διήνυσε  γὰρ   ἕως Γαμάργων τῆς Μηδίας, οὔσης
[19, 37]   τὸ γινόμενον τοῖς πολεμίοις· ἦν  γὰρ   μὲν ἔρημος πᾶσα σχεδὸν
[19, 1]   καθαιροῦσιν αὐτῶν τὰς ἐπιφανείας. σύνεγγυς  γὰρ   μετάβασις εἶναι δοκεῖ τοῖς
[19, 78]   ἐλευθεροῦν προῄρηται τοὺς Ἕλληνας· ἐπίκαιρος  γὰρ   πόλις ἐστὶ τοῖς βουλομένοις
[19, 55]   Αἴγυπτον ἀποχωρεῖν πρὸς Πτολεμαῖον· διεβεβόητο  γὰρ   τούτου χρηστότης καὶ τὸ
[19, 49]   ἐκλυθῆναι τὸ παράπαν· εἰς τοῦτο  γὰρ   ἦλθον ἀνάγκης ὥστε τῷ μὲν
[19, 53]   ἐκβαλεῖν ἐκ τῆς Πελοποννήσου· οὗτος  γὰρ   ἦν λοιπὸς μετὰ δυνάμεως τῶν
[19, 58]   περὶ Ἀντίγονον ἄθυμοι καθειστήκεισαν· πρόδηλον  γὰρ   ἦν ὅτι θαλασσοκρατοῦντες οἱ πολέμιοι
[19, 48]   δὲ ἐκ τῶν λαφύρων· ταῦτα  γὰρ   ἦσαν πεντακισχίλια τάλαντα, καὶ κατὰ
[19, 8]   εἰς τοὺς συγγενεῖς ἐπήρειαν· δεινότερα  γὰρ   θανάτου τοὺς μὲν ἄνδρας καὶ
[19, 1]   τῶν ὑποτεταγμένων ἔσχε. τοὺς μὲν  γὰρ   ἰδιώτας ἐκόλαζε πᾶσαν τὴν συγγένειαν
[19, 21]   διέστησαν πρὸς ἀλλήλους. Εὐμενὴς μὲν  γὰρ   καὶ Ἀντιγένης τῶν ἀργυρασπίδων
[19, 49]   συνεχῆ τῶν προειρημένων διέξιμεν.  γὰρ   Κάσανδρος εἰς Πύδναν τῆς Μακεδονίας
[19, 74]   ταχέως ὥρμησεν ἐπ´ αὐτόν· ἔσπευδε  γὰρ   κατ´ ἰδίαν διαγωνίσασθαι πρὶν
[19, 98]   οὐκ ἄξιον παραδραμεῖν ἀνεπισήμαντον. κεῖται  γὰρ   κατὰ μέσην τὴν σατραπείαν τῆς
[19, 30]   τοῖς ἰδίοις προτερήμασι. τὸ μὲν  γὰρ   κατὰ στόμα διακινδυνεύειν πρὸς ἐλέφαντας
[19, 100]   ἔχειν πρὸς ἑτέροις μείζοσι. παρεγένετο  γὰρ   κατὰ τούτους τοὺς καιροὺς βυβλιαφόρος
[19, 11]   τοῦ βίου καταστροφήν. Εὐρυδίκη μὲν  γὰρ   κατευξαμένη παρόντος τοῦ κομίσαντος τῶν
[19, 70]   τοῦτο ξενικῶν πραγμάτων ὀρεγόμενον. τῶν  γὰρ   Λακεδαιμονίων μετὰ τὴν πρὸς Ἀντίπατρον
[19, 4]   τῶν κινδύνων ἐρρύσατο. αὐτὸς μὲν  γὰρ   λαμπρότατα πάντων ἀγωνισάμενος ἑπτὰ τραύμασι
[19, 108]   εἰς τὸν ὁλοσχερῆ κίνδυνον. τῶν  γὰρ   Λιβύων κατατρεχόντων τὴν πολεμίαν Ἀγαθοκλῆς
[19, 43]   πάλιν ἱππομαχεῖν πρὸς Ἀντίγονον· ἤλπιζε  γὰρ   μάχῃ κρατήσας οὐ μόνον τὴν
[19, 92]   ταραχὴν καὶ κατάπληξιν κατεσκεύασε· συναψάντων  γὰρ   μάχην τῶν Περσῶν συνέβη τόν
[19, 101]   δυνάμεων ἐν ὑπαίθρῳ στρατοπεδεῖαι· τὰ  γὰρ   μαχιμώτατα τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν
[19, 8]   ἑτοίμῳ τῆς γνώσεως οὔσης. οἱ  γὰρ   μεθ´ ἡμέραν ἐν ταῖς ὁδοῖς
[19, 39]   πεζῶν τοὺς ψιλοὺς ἅπαντας· ἤλπιζε  γὰρ   μεμονωμένοις τοῖς θηρίοις τὴν ἐπίθεσιν
[19, 5]   εἰς τὴν πόλιν. εἰς πολλὰ  γὰρ   μέρη συνέβαινε διαιρεῖσθαι τὰς ἑταιρίας
[19, 65]   Μεσσήνην αὐτὴν ἐπεχείρησε καταλαβέσθαι. πυθόμενος  γὰρ   μέρος τι τοῦ τείχους ἐν
[19, 62]   αὐτῶν οὐχ ἧττον Ἀντιγόνου· οὐ  γὰρ   μικρὰν ῥοπὴν ὁρῶντες οὖσαν ἑκάτεροι
[19, 107]   στόλον οὐ μικρὸν ἐλάσσωμα· τῶν  γὰρ   νεῶν εἴκοσιν ἐπὶ τὸν πορθμὸν
[19, 34]   ~ὃ καὶ τότε συνέβη· τοῦ  γὰρ   νόμου μίαν κελεύοντος συγκατακάεσθαι παρῆσαν
[19, 86]   ποιησάμενος καὶ προάγων ἐντίμως. ἦν  γὰρ   δυνάστης οὗτος καθ´ ὑπερβολὴν
[19, 63]   κατὰ τὴν Εὐρώπην διέξιμεν. Ἀπολλωνίδης  γὰρ   ταχθεὶς ὑπὸ Κασάνδρου στρατηγὸς
[19, 33]   παρ´ Ἕλλησι νομίμων ἐξηλλαγμένον. ~Κητεὺς  γὰρ   τῶν ἐκ τῆς Ἰνδικῆς
[19, 65]   πρὸς ἑσπέραν νευόντων μερῶν. Ἀγαθοκλῆς  γὰρ   τῶν Συρακοσίων δυνάστης κατέχων
[19, 30]   πάλιν εἰς τάξιν κατέστησεν. καὶ  γὰρ   οἱ περὶ τὸν Εὐμενῆ πυθόμενοι
[19, 85]   κηδείας ἀξιῶσαι τοὺς τετελευτηκότας· ἐτύγχανον  γὰρ   οἱ πλεῖστοι τῶν φίλων πεπτωκότες,
[19, 19]   τὴν ὀρεινὴν οἰκοῦντας βαρβάρους· αὐτόνομοι  γὰρ   ὄντες ἐκ παλαιῶν χρόνων κατοικοῦσιν
[19, 105]   τοῦ βασιλέως προσδοκωμένων φόβων· οὐκέτι  γὰρ   ὄντος οὐδενὸς τοῦ διαδεξομένου τὴν
[19, 42]   τὴν ἀποσκευὴν τῶν πολεμίων· ἤλπιζε  γάρ,   ὅπερ ἦν ἀληθές, διὰ μὲν
[19, 56]   τὰ περὶ αὐτὸν συμβάντα· πάντας  γὰρ   οὐδὲν ἠδικηκότας, ἀλλὰ καὶ χρείας
[19, 97]   εἰς τὴν χρείαν ἀνηκόντων; ἡμεῖς  γὰρ   οὐδενὶ τρόπῳ προσιέμενοι δουλεύειν συμπεφεύγαμεν
[19, 94]   ἔρημον, ταύτῃ χρώμενοι ὀχυρώματι· ἄνυδρος  γὰρ   οὖσα τοῖς μὲν ἄλλοις ἀνεπίβατός
[19, 109]   τῶν Ἑλλήνων ἀπώλειαν· ὑπὸ κύνα  γὰρ   οὔσης τῆς ὥρας καὶ τοῦ
[19, 36]   Ἀχιλλέως ἐβασίλευσε τῆς χώρας· ἀεὶ  γὰρ   παῖς παρὰ πατρὸς διαδεχόμενος τὴν
[19, 81]   μεγίστους, Πτολεμαῖον καὶ Σέλευκον· οὗτοι  γὰρ   πάντας τοὺς πολέμους Ἀλεξάνδρῳ συστρατευσάμενοι
[19, 6]   πρότερον συμπορευθέντας πρὸς Καρχηδονίους. οὗτοι  γὰρ   πάντες πρὸς Ἀγαθοκλέα μὲν εὐνούστατα
[19, 94]   γῆς φυομένων τοῖς ἐπιτηδείοις· φύεται  γὰρ   παρ´ αὐτοῖς τὸ πέπερι καὶ
[19, 50]   διαπέστειλεν ἐπὶ τὰς πόλεις· ἤλπιζε  γὰρ   παρὰ τούτων πυθομένους τοὺς Μακεδόνας
[19, 84]   προσάγειν τῶν εἰκῇ διωκόντων· τὸ  γὰρ   πεδίον εὐρύχωρον ὂν καὶ μαλακὸν
[19, 13]   παρενοχλοῦντος κατὰ τὴν ἔκβασιν· οἱ  γὰρ   περὶ Σέλευκον ἱππεῖς μόνον εἶχον
[19, 85]   λύτρων ἀπέστειλαν πρὸς Δημήτριον· οὐ  γὰρ   περὶ τούτων ἔφασαν διαφέρεσθαι πρὸς
[19, 17]   οὐ καλῶς ἔχει παραδραμεῖν. τῆς  γὰρ   Περσίδος οὔσης αὐλωνοειδοῦς καὶ σκοπὰς
[19, 45]   ἡμέραν γενέσθαι τὸν κατακλυσμόν· οἱ  γὰρ   πλεῖστοι φθάσαντες ἐξεπήδησαν ἐκ τῶν
[19, 81]   πρὸς ἕνα καιρὸν ἀθροίζηται· τὸ  γὰρ   πλῆθος ἀεὶ δυσάρεστον ἐπὶ τῶν
[19, 7]   τὴν αἰτίαν τῆς ἀπωλείας. καθωπλισμένον  γὰρ   πλῆθος ἐξουσίαν προσλαβὸν οὐ διέκρινε
[19, 25]   καὶ τὸν Ἀντίγονον· μέχρι τούτου  γὰρ   ποιεῖσθαι τὰς ἐπαγγελίας ἕως ἂν
[19, 1]   κυριεῦσαι ταύτης τῆς νήσου· αἱ  γὰρ   πόλεις ταῖς δημαγωγίαις ἐξαπατώμεναι μέχρι
[19, 102]   οὐκ ἐλάττους ὄντας ἑξακοσίων· διανοούμενος  γὰρ   πόλεμον ἐκφέρειν τοῖς Καρχηδονίοις πᾶν
[19, 70]   τὸν δυνάμενον πραγμάτων ἀφηγήσασθαι· τοὺς  γὰρ   πολιτικοὺς ὑπώπτευον ὡς ὄντας οἰκείους
[19, 55]   παρατήρησις τῶν ἄστρων ἀκριβεστάτη. ἀποφαίνονται  γὰρ   πολλὰς μυριάδας ἐτῶν ὑπάρχειν ἐξ
[19, 93]   ἔτι δὲ στρατηγὸν ἀήττητον· εὐχερέστερον  γὰρ   πολλῷ διαγωνιεῖσθαι κατὰ τὴν Αἴγυπτον,
[19, 74]   Σικυῶνος καὶ Κορίνθου· ἐν ταύταις  γὰρ   Πολυπέρχων διέτριβεν δυνάμεις ἁδρὰς ἔχων
[19, 4]   καὶ μάλα μνήμης ἄξιον. στρατοπεδευόντων  γάρ   ποτε τῶν Συρακοσίων πλησίον τῆς
[19, 74]   τὰς πόλεις ἐλευθεροῦν ἐνετείλατο· τοῦτο  γὰρ   πράξας ἤλπιζε πίστιν κατασκευάζειν παρὰ
[19, 81]   διὰ τῆς παρατάξεως. οὐ μόνον  γὰρ   πρὸς πλείονας ἤμελλε διακινδυνεύειν, ἀλλὰ
[19, 77]   ἐνταῦθα πᾶσαν τὴν δύναμιν· ἤλπιζε  γὰρ   προσδέξασθαι τοὺς Χαλκιδεῖς, οἵπερ μόνοι
[19, 44]   καὶ τοὺς βασιλεῖς φιλίαν· καὶ  γὰρ   πρότερον σωθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ περὶ
[19, 96]   ἐπιθέμενος κρατήσῃ τῆς ἐπιβολῆς· οὐ  γὰρ   ῥᾴδιον ἦν ἄνευ δόλου τινὸς
[19, 48]   τὴν Βακτριανὴν ὁμοίως Στασάνορα· οὐ  γὰρ   ῥᾴδιον ἦν τούτους δι´ ἐπιστολῆς
[19, 67]   μείζων κατὰ γυναῖκα· τῶν  γὰρ   Σικυωνίων καταφρονησάντων αὐτῆς διὰ τὴν
[19, 1]   κατὰ τῆς πατρίδος ἐξαμαρτεῖν. τῆς  γὰρ   Σόλωνος φωνῆς ὥσπερ χρησμοῦ τινος
[19, 6]   συντελέσαι τὸ βουλευθέν. οὐ μόνον  γὰρ   στρατηγὸς ὢν κύριος τῆς δυνάμεως
[19, 64]   ἀσφάλειαν, ἀμφοτέρους κατεστρατήγησε. τοὺς μὲν  γὰρ   στρατιώτας ἀποβιβάσας ἔκρυψεν ἐν εὐθέτῳ
[19, 81]   θορυβοῦντας ἅπαντες σιωπὴν παρείχοντο. οὔτε  γὰρ   στρατιωτικὸν ἔγκλημα ὑπῆρχε περὶ αὐτὸν
[19, 66]   ταύτην τὴν περίστασιν ἐκωλύθη· τῶν  γὰρ   στρατιωτῶν τραπέντων πρὸς ἁρπαγὴν πολλοὶ
[19, 46]   ἐλθεῖν εἰς χεῖρας· μετὰ βίας  γὰρ   συλλαβεῖν οὐ ῥᾴδιον ἦν ἄνδρα
[19, 72]   ἰσχυρὰν κατεσκευάσατο τὴν δυναστείαν· καὶ  γὰρ   συμμάχων πλῆθος καὶ προσόδους ἁδρὰς
[19, 70]   τῶν νόμων τὰ πρόστιμα· οὗτοι  γὰρ   συστραφέντες πληγάς τε ἐνεφόρησαν αὐτῷ
[19, 12]   τριήρεσι, κοντωτοῖς δὲ πλείοσιν· ἔτι  γὰρ   τὰ σκάφη ταῦτα περιῆν ἐκ
[19, 35]   συμμάχους ἐν πολλῇ ταραχῇ· ἐφήδρευε  γὰρ   ταῖς ἐν Πελοποννήσῳ πόλεσιν Ἀλέξανδρος
[19, 30]   τῶν ἀργυρασπίδων Μακεδόνων ἀρετάς· οὗτοι  γὰρ   ταῖς μὲν ἡλικίαις ἤδη προβεβήκεισαν,
[19, 59]   συνέσει δοκεῖ διενηνοχέναι· τούς τε  γὰρ   ταραχώδεις τῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ
[19, 7]   κατ´ αὐτῶν ὄλεθρον. οἱ μὲν  γὰρ   τὰς αὐλίους θύρας ἐξέκοπτον, οἱ
[19, 72]   κακῶς τῆς ἀσφαλείας προνοησάμενοι· διὰ  γὰρ   ταύτην τὴν πόλιν οὐ μόνον
[19, 99]   ταριχείας τῶν νεκρῶν· μὴ μιγνυμένης  γὰρ   ταύτης τοῖς λοιποῖς ἀρώμασιν οὐ
[19, 45]   βοήθειά τις αὐτόματος ἐγένετο· τοῦ  γὰρ   τείχους ῥαγέντος ἐπὶ πολὺν τόπον
[19, 20]   φωνὰς προΐεσθαι δυσχερεῖς· ἐν ἡμέραις  γὰρ   τεσσαράκοντα τρισὶ μεγάλοις ἀτυχήμασι περιεπεπτώκεισαν.
[19, 11]   λοιπὰ μέρη τῆς Εὐρώπης. ~Κατὰ  γὰρ   τὴν Μακεδονίαν Εὐρυδίκη τῆς βασιλείας
[19, 70]   ψηφίσασθαι ναυσὶν εἴκοσι βοηθεῖν· διὰ  γὰρ   τὴν συγγένειαν καὶ τὸ τῆς
[19, 33]   τῶν γυναικῶν μεταβαλεῖν συνέβη· διὰ  γὰρ   τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀτιμίας ἑκάστης
[19, 1]   τῶν πόλεων θάνατον κατεγίνωσκεν. ἀλλὰ  γὰρ   τῆς βύβλου ταύτης σὺν τοῖς
[19, 98]   γίνεσθαι πρὸ ἡμερῶν εἴκοσι· κύκλῳ  γὰρ   τῆς λίμνης ἐπὶ πολλοὺς σταδίους
[19, 55]   τὸ ἀξίωμα τῶν ἀνδρῶν· μεγάλη  γάρ   τις ἐμπειρία περὶ τούτους εἶναι
[19, 3]   ἐπιφάνειαν· ὅπερ καὶ συνετελέσθη. ~Δάμας  γάρ   τις τῶν ἐνδόξων ἀριθμούμενος ἐν
[19, 94]   Ἀράβων τῶν καλουμένων Ναβαταίων. κρίνας  γὰρ   τὸ ἔθνος τοῦτο τῶν ἑαυτοῦ
[19, 37]   Πευκέστην, δόντες δρομάδας καμήλους· διατείνει  γὰρ   τὸ ζῷον τοῦτο σταδίους οὐ
[19, 36]   τὸν Αἰακίδην ἄπρακτον γενέσθαι. καὶ  γὰρ   τὸ πλῆθος τῶν Ἠπειρωτῶν ἀκουσίως
[19, 54]   δόξαν τῆς πόλεως· Ἀθηναῖοι μὲν  γὰρ   τὸ πολὺ μέρος τοῦ τείχους
[19, 29]   διεκόσμησε τὴν ἰδίαν δύναμιν. ὁρῶν  γὰρ   τὸ τῶν ἐναντίων δεξιὸν κέρας
[19, 31]   ἠναγκάσθη πεισθῆναι τῷ πλήθει· οὔτε  γὰρ   τοῖς στρατιώταις δυνατὸν ἦν πικρῶς
[19, 53]   ἀνοίκειον ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν. μετὰ  γὰρ   τὸν ἐπὶ Δευκαλίωνος κατακλυσμὸν Κάδμου
[19, 15]   ἀνελάμβανε καὶ προσκατέγραφε στρατιώτας· ἑώρα  γὰρ   τὸν πόλεμον μεγάλων στρατοπέδων καὶ
[19, 86]   ἐπιθυμεῖν κοινωνῆσαι τῆς φιλίας. καὶ  γὰρ   τὸν Σέλευκον ἐκ τῆς Βαβυλωνίας
[19, 103]   τὸ δαιμόνιον αὐτοῖς ἐπεσήμαινεν· εὐθὺ  γὰρ   τοῦ στόλου τινὲς νῆες ἀποσχισθεῖσαι
[19, 55]   Ἀντίγονος ἀνελεῖν αὐτὸν ἐπιχειρήσῃ· ἐῴκει  γὰρ   τοὺς ἐν ἀξιώμασι τῶν ἀνδρῶν
[19, 90]   ἄνω τόπους ἀνάβασιν ποιεῖσθαι· ὑπελάμβανε  γὰρ   τοὺς μὲν Βαβυλωνίους διὰ τὴν
[19, 58]   σπεύδων ναυτικὴν δύναμιν συστήσασθαι· συνέβαινε  γὰρ   τοὺς μὲν πολεμίους τότε θαλασσοκρατεῖν
[19, 99]   ἐπινήχεται τοῖς ἐπισταμένοις ὁμοίως. φύσει  γὰρ   τοῦτο τὸ ὑγρὸν παραδέχεται βάρος
[19, 48]   καθὰ καὶ πρότερον εἶχεν· οὐδὲ  γὰρ   τοῦτον ἦν ἐκβαλεῖν δυνατὸν ἄνευ
[19, 83]   τὴν τῶν ἐλεφάντων ἔφοδον· ταθέντος  γὰρ   τούτου ῥᾴδιον ἦν εἴργειν τὰ
[19, 15]   ἱκανὸν εἰς τὰς χρείας· μόνῳ  γὰρ   τούτῳ διὰ τῶν ἐπιστολῶν οἱ
[19, 38]   τῶν ὅρων τῆς ἐρήμου· εὑρηκέναι  γὰρ   τρόπον δι´ οὗ ποιήσει τὸν
[19, 35]   εἰς πόλεμον τῶν πλείστων· οὐδὲ  γὰρ   τροφῆς ἱκανὸν ἦν πλῆθος τοῖς
[19, 65]   ἴσχυσε βλάψαι τοὺς πολεμίους· καὶ  γὰρ   τῶν ἐκ Συρακουσσῶν φυγάδων πολλοὶ
[19, 108]   τόπος νεκρῶν κατεστρώθη· οἵ τε  γὰρ   τῶν Καρχηδονίων ἐπιφανέστατοι τὴν παρεμβολὴν
[19, 1]   τὰς κατὰ Σικελίαν πόλεις. οὐδεὶς  γὰρ   τῶν πρὸ τούτου τυράννων ἐπετελέσατό
[19, 40]   κέρας ἐπιστήσας τοὺς ἀρίστους· καὶ  γὰρ   τῶν σατραπῶν τοὺς πλείστους ἐνταῦθα
[19, 72]   καὶ στρατόπεδον ἀξιόλογον περιεποιήσατο. χωρὶς  γὰρ   τῶν συμμάχων καὶ τῶν ἐκ
[19, 5]   ὑφηγημένον τῆς πόλεως· οἱ προέχοντες  γὰρ   τῶν Συρακοσίων ταῖς δόξαις καὶ
[19, 17]   μέγιστον φθεγγόμενοι τῶν ἐγχωρίων· διῃρημένων  γὰρ   τῶν τόπων εἰς φωνῆς ἀκοὴν
[19, 36]   καὶ ταύτην συντριβῆναι παραδόξως·  γὰρ   ὑπὸ Κασάνδρου πεμφθεὶς στρατηγὸς Κάλλας
[19, 9]   γε μετ´ ἄλλων ἄρξειν· οὐ  γὰρ   ὑπομενεῖν, ὧν ἂν ἕτεροι παρανομήσωσι,
[19, 103]   ἐπὶ τὴν Κεντοριπίνων πόλιν· ταύτην  γὰρ   φρουρουμένην ὑπ´ Ἀγαθοκλέους τῶν πολιτικῶν
[19, 6]   καὶ μεγάλων ἀτυχημάτων· οἱ μὲν  γὰρ   χαριέστατοι τῶν πολιτῶν, ἀγνοοῦντες τὸν
[19, 91]   αὐτῷ τὸ δοκοῦν συμπράξειν· τετραετῆ  γὰρ   χρόνον γεγονὼς σατράπης τῆς χώρας
[19, 89]   τοῖς Ἰλλυριοῖς. οὐ μὴν οἵ  γε   ἐν τῇ πόλει κατεπλάγησαν, ἀλλὰ
[19, 100]   τινα τόπον. οὐ μὴν ἀπέβη  γε   καὶ τὸ τέλος κατὰ τὴν
[19, 18]   ἥλιον ἀνατέλλειν. οὐ μὴν ἠδυνήθη  γε   κατὰ πάντα ἄθικτος γενέσθαι τῶν
[19, 9]   ἔφησε τὴν στρατηγίαν, μὴ μέντοι  γε   μετ´ ἄλλων ἄρξειν· οὐ γὰρ
[19, 12]   βούλεσθαι παρέχεσθαι χρείας, Εὐμενεῖ μέντοι  γε   μηδέποθ´ ὑπομενεῖν ποιοῦντας τὸ προσταττόμενον,
[19, 86]   Τύρον παραδοῦναι· οὐ μὴν  γε   Πτολεμαῖος ἐμνησικάκησεν, ἀλλὰ τοὐναντίον δοὺς
[19, 105]   αὐτονόμους εἶναι. οὐ μὴν ἐνέμεινάν  γε   ταῖς ὁμολογίαις ταύταις, ἀλλ´ ἕκαστος
[19, 7]   ἀλλὰ καὶ παντελῶς ἐχθρός, μέτριός  γε   τὴν ψυχήν, οὐκ ἔστιν ὅστις
[19, 96]   φόβων, οὐ μὴν παντελῶς ἐπίστευόν  γε   τοῖς Ἀντιγόνου λόγοις, ἀλλὰ τὰς
[19, 1]   τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων πράξεις τὰς  γεγενημένας   ἐν τοῖς γνωριζομένοις μέρεσι τῆς
[19, 55]   Μακεδόνες αὐτῷ δεδώκασι διὰ τὰς  γεγενημένας   ἐξ αὐτοῦ χρείας Ἀλεξάνδρου ζῶντος.
[19, 51]   καθ´ αὑτὴν ἐσχηκυῖα ἀξίωμα καὶ  γεγενημένη   θυγάτηρ μὲν Νεοπτολέμου τοῦ βασιλέως
[19, 106]   σχεδὸν πεντακισχιλίους. ταχὺ δὲ τὴν  γεγενημένην   ἀτυχίαν διορθωσάμενος καὶ δόξας ἀγαθὸς
[19, 53]   κεχρῆσθαι μεταβολαῖς, οὐκ ὀλιγάκις ἀνάστατον  γεγενημένην·   περὶ ὧν οὐκ ἀνοίκειον ἐν
[19, 102]   τῇ Σικελίᾳ τῆς εἰρήνης ἄρτι  γεγενημένης   Ἀγαθοκλεῖ πρὸς τοὺς Σικελιώτας πλὴν
[19, 11]   προσέταξε Θρᾳξί τισιν ἐκκεντῆσαι, βασιλέα  γεγενημένον   ἓξ ἔτη καὶ μῆνας τέσσαρας,
[19, 56]   εὐτυχίας, ἐξ ὧν ὑπεδείκνυεν ὑπερήφανον  γεγενημένον   καὶ ταῖς ἐλπίσι περιειληφότα πᾶσαν
[19, 14]   πάντων τὴν στρατηγίαν παραλαβὼν Πευκέστης,  γεγενημένος   Ἀλεξάνδρου σωματοφύλαξ καὶ προηγμένος ὑπὸ
[19, 93]   στρατηγὸν ἐζώγρησε. τηλικούτου δ´ εὐτυχήματος  γεγενημένου   τὴν ἧτταν ἀναμαχήσασθαι διειλήφει. οὐ
[19, 43]   τὸν Πευκέστην κατηγόρουν ὡς αἰτίων  γεγενημένων   τῆς τῶν ἱππέων ἥττης. καταντησάντων
[19, 108]   μέρους Ἀγαθοκλῆς ἕτερον τῶν Φαλάριδος  γεγενημένων   φρουρίων κατεῖχε, τὸ προσαγορευθὲν ἀπ´
[19, 38]   εὐποροῦσι συμβαλεῖν. ὑπολαβόντες δὲ προδοσίαν  γεγενῆσθαι   καὶ προακηκοότας τὸ μέλλον τοὺς
[19, 108]   Ἔκνομον λόφον, ὅν φασι φρούριον  γεγενῆσθαι   Φαλάριδος. ἐν τούτῳ δὲ λέγεται
[19, 81]   μεταβολήν· τοῦ τε πατρὸς ἤδη  γεγηρακότος   αἱ τῆς βασιλείας ἐλπίδες εἰς
[19, 32]   ἐν ἀσιτίᾳ καὶ κακοπαθείαις μεγάλαις  γεγονέναι,   περὶ δὲ τὴν ἀναίρεσιν τῶν
[19, 103]   Κεντοριπίνοις καὶ τοὺς δόξαντας αἰτίους  γεγονέναι   τοῦ νεωτερισμοῦ πάντας ἀπέσφαξε. περὶ
[19, 59]   τὸν πατέρα αὐτῆς, ὃς δοκεῖ  γεγονέναι   φρονιμώτατος τῶν ἐν δυναστείαις γεγονότων
[19, 103]   προεστῶτες τῆς φρουρᾶς αἰσθόμενοι τὸ  γεγονὸς   αὐτόν τε τὸν Μυμφόδωρον ἀνεῖλον
[19, 89]   ἀγνοῶν δὲ τὸ μετὰ ταῦτα  γεγονὸς   εὐτύχημα κατὰ σπουδὴν ἧκεν εἰς
[19, 105]   κρύψαι τὰ σώματα, τὸ δὲ  γεγονὸς   μηδενὶ τῶν ἄλλων ἀπαγγεῖλαι. ποιήσαντος
[19, 100]   τὰς προσόδους ταύτας διὰ τὸ  γεγονὸς   παράπτωμα καὶ διὰ τὸ τὸν
[19, 83]   δὲ παρὰ τῶν κατασκόπων τὸ  γεγονὸς   ταχέως ἐξέταξαν τὴν δύναμιν ὅπως
[19, 15]   συγκαταπεπολεμηκόσιν Ἀλεξάνδρῳ τὴν Ἀσίαν καὶ  γεγονόσι   διὰ τὰς ἀρετὰς ἀνικήτοις. Εὐμενὴς
[19, 95]   δὲ τῶν τραυματιῶν μαθόντες τὰ  γεγονότα   κατὰ σπουδὴν ἐδίωκον τοὺς Ἕλληνας.
[19, 64]   πολὺ μᾶλλον προῆγεν ὡς ἀρχηγὸν  γεγονότα   μεγάλου προτερήματος, τὸν δὲ Περίλαον
[19, 89]   δ´ αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ προτερήματος  γεγονότας   πρὸς μὲν Ἀλκέταν διαλυσάμενος φιλίαν
[19, 3]   καὶ φόνοις καὶ μεγάλοις ἀσεβήμασι  γεγονότες   τὸν πλείω τοῦ βίου· περὶ
[19, 59]   γεγονέναι φρονιμώτατος τῶν ἐν δυναστείαις  γεγονότων   κατὰ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν, κόρης
[19, 100]   ἀναβάσεως τῆς Σελεύκου καὶ τῶν  γεγονότων   περὶ αὐτὸν ἀτυχημάτων. διόπερ ἀγωνιῶν
[19, 69]   νέος τὴν ἡλικίαν, ὡς ἂν  γεγονὼς   ἔτη δύο πρὸς τοῖς εἴκοσιν.
[19, 91]   δοκοῦν συμπράξειν· τετραετῆ γὰρ χρόνον  γεγονὼς   σατράπης τῆς χώρας ταύτης πᾶσι
[19, 23]   Καππαδοκίαν. δ´ ἐπιστολὴ Συρίοις  γεγραμμένη   γράμμασιν ἀπέσταλτο παρὰ Ὀρόντου τοῦ
[19, 13]   βασιλέων ἐπιστολάς, ἐν αἷς ἦν  γεγραμμένον   πάντα πειθαρχεῖν Εὐμενεῖ, καὶ τότε
[19, 100]   σατραπειῶν· ἐν ταύτῃ δ´ ἦν  γεγραμμένον   περί τε τῆς ἀναβάσεως τῆς
[19, 23]   ἦν δ´ νοῦς τῶν  γεγραμμένων   ὅτι τὸ μὲν Ἀλεξάνδρου παιδίον
[19, 110]   καὶ τὴν παρεμβολὴν ἐμπρήσας εἰς  Γέλαν   ἀπεχώρησε. διαδόντος δ´ αὐτοῦ λόγον
[19, 110]   Ἀγαθοκλῆς συνέκλεισεν αὑτὸν εἰς τὴν  Γέλαν,   οὐκ ἀδυνατῶν εἰς Συρακούσσας διασωθῆναι,
[19, 110]   μὲν πρῶτον ἐπεχείρει πολιορκεῖν τὴν  Γέλαν,   πυνθανόμενος δὲ ἐν ταύτῃ καὶ
[19, 110]   εἰς Συρακούσσας ἀποκεχώρηκεν, εἰσῆλθον εἰς  Γέλαν   ὡς φίλοι καὶ διαψευσθέντες τῆς
[19, 4]   ποτε τῶν Συρακοσίων πλησίον τῆς  Γέλας   αὐτὸς μὲν νυκτὸς παρεισέπεσεν εἰς
[19, 110]   Καρχηδονίους πρὸς τὴν πολιορκίαν τῆς  Γέλας,   ἵν´ οἱ Συρακόσιοι πολλὴν ἄδειαν
[19, 4]   πραξάντων οἱ προσβοηθήσαντες ἐκ τῆς  Γέλας   τὸ μὲν ἀληθὲς διὰ τὸ
[19, 104]   Ἔκνομον καλούμενον λόφον ἐν τῇ  Γελῴᾳ   κατειληφέναι, διέγνω πάσῃ τῇ δυνάμει
[19, 71]   στόλον μετεπέμψαντο, Ἀκραγαντῖνοι δὲ καὶ  Γελῷοι   καὶ Μεσσήνιοι κατέλυσαν τὸν πρὸς
[19, 107]   προδοσίαν ἐνεκάλεσε καὶ μετάθεσιν τοῖς  Γελῴοις,   εἴτε καὶ κατ´ ἀλήθειαν αὐτῶν
[19, 107]   προσέταξε δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις  Γελῴοις   πᾶσι τά τε νομίσματα καὶ
[19, 107]   ὠμότερον κεχρῆσθαι τοῦ καθήκοντος τοῖς  Γελῴοις   τοὺς μὲν ἀποσφαγέντας εἰς τὰς
[19, 70]   Ἀκραγαντίνων ἐψηφίσατο τὸν πόλεμον καὶ  Γελῴους   μὲν καὶ Μεσσηνίους εἰς τὴν
[19, 107]   ἵνα μὴ φθάσαι συμβῇ τοὺς  Γελῴους   προφάσεως δεομένους καὶ τὴν πόλιν
[19, 107]   βουλόμενος εὐπορῆσαι, καὶ ἀπέσφαξε τῶν  Γελῴων   πλείους τῶν τετρακισχιλίων καὶ τὰς
[19, 107]   μὴν ἀλλὰ κρίνας τὴν τῶν  Γελῴων   πόλιν ἀσφαλίσασθαι φρουρᾷ, φανερῶς οὐκ
[19, 107]   δ´ εὐλαβεῖτο περὶ τῆς τῶν  Γελῴων,   πυνθανόμενος ἐν τῇ τούτων χώρᾳ
[19, 99]   καὶ καθάπερ μαλακῆς πέτρας ἀποκόπτοντες  γεμίζουσι   τὴν δέσμην, εἶτα ἀποπλέουσιν εἰς
[19, 20]   δὲ χώρας ταύτης ἀεὶ τετραπόδων  γεμούσης   ῥᾳδίως τὸ παραγγελθὲν συντελέσας
[19, 53]   περιπεσόντες συμπτώμασι μόγις μετὰ τετάρτην  γενεὰν   κατὰ τὸν γενόμενον ἐπὶ τῶν
[19, 70]   πρὸ τοῦ τὸν τύραννον ἰσχυρὸν  γενέσθαι   διαπολεμεῖν ἑκουσίως περιμείναντας αὐτοῦ
[19, 55]   τήν τ´ Ἀσίαν πᾶσαν ὑποχείριον  γενέσθαι   καὶ αὐτὸν Ἀντίγονον ἐν τῇ
[19, 36]   προκαταλαβομένου συνέβη τὸν Αἰακίδην ἄπρακτον  γενέσθαι.   καὶ γὰρ τὸ πλῆθος τῶν
[19, 84]   πλείστων Ἰνδῶν κατακοντισθέντων ὑποχειρίους συνέβη  γενέσθαι   πάντας τοὺς ἐλέφαντας. οὗ τελεσθέντος
[19, 45]   δὲ τούτους τοὺς χρόνους συνέβη  γενέσθαι   περὶ τὴν Ῥοδίων πόλιν τὸν
[19, 32]   ταφῆς μεγαλοπρεπῶς. ἔνθα δὴ συνέβη  γενέσθαι   πρᾶγμα παράδοξον καὶ πολὺ τῶν
[19, 36]   Κάσανδρον ἐποιήσαντο συμμαχίαν. ὅπερ οὐδέποτε  γενέσθαι   συνέβη κατὰ τὴν Ἤπειρον ἀφ´
[19, 84]   ἐξαγαγεῖν τὰ σκευοφόρα τοσοῦτον θόρυβον  γενέσθαι   συνέβη περὶ τὰς πύλας ὥστε
[19, 2]   πόλεως. ἕνεκα δὲ τοῦ σαφεστέρας  γενέσθαι   τὰς κατὰ μέρος πράξεις βραχέα
[19, 99]   τοῖς λοιποῖς ἀρώμασιν οὐ δυνατὸν  γενέσθαι   τὴν τῶν σωμάτων φυλακὴν πολυχρόνιον.
[19, 45]   κινδυνεύουσι καὶ τὸ μεθ´ ἡμέραν  γενέσθαι   τὸν κατακλυσμόν· οἱ γὰρ πλεῖστοι
[19, 18]   ἠδυνήθη γε κατὰ πάντα ἄθικτος  γενέσθαι   τῶν κατὰ τὴν χώραν κακῶν,
[19, 78]   τοὺς Χαλκιδεῖς ἀφῆκεν ἀφρουρήτους, ὥστε  γενέσθαι   φανερὸν ὡς πρὸς ἀλήθειαν Ἀντίγονος
[19, 15]   κοινήν, ἐν πολλὴν συνέβη  γενέσθαι   φιλοτιμίαν ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας. Πευκέστης
[19, 94]   ὕδατος. ἔστι δὲ καὶ ἄλλα  γένη   τῶν Ἀράβων, ὧν ἔνια καὶ
[19, 38]   καὶ πάντων ἐνδεεῖς ὄντας ὑποχειρίους  γενήσεσθαι.   πάντων δὲ θαυμασάντων τὸ παράδοξον
[19, 108]   ὄντος δὲ φανεροῦ παρ´ ὁποτέροις  γενήσεται   τὸ ἀτύχημα, συνέβαινε δεισιδαιμονεῖν τὰ
[19, 26]   διέτασσον, ὡς αὐτίκα τῆς παρατάξεως  γενησομένης.   οἱ μὲν οὖν ἡγεμόνες ἀμφοτέρων
[19, 1]   τοῖς δυναμένοις παρανομεῖν ἐξουσία μὴ  γένηται   κατὰ τῆς πατρίδος ἐξαμαρτεῖν. τῆς
[19, 106]   γάρ, ἐπειδὰν μείζων τις ἀτυχία  γένηται   περὶ τὴν πόλιν, μέλασι σακκίοις
[19, 42]   δεδομένην ὑπὸ τῶν βασιλέων πίστιν  γενναίᾳ   προαιρέσει συναποθανεῖν προκρίνας ἐπ´ αὐτὸν
[19, 2]   χρησμὸς ὅτι μεγάλων ἀτυχημάτων  γεννηθεὶς   αἴτιος ἔσται Καρχηδονίοις καὶ πάσῃ
[19, 2]   ἐπερωτῆσαι τὸν θεὸν περὶ τοῦ  γεννηθησομένου   βρέφους. ὧν ἐπιμελῶς τὸ παρακληθὲν
[19, 90]   τὴν Ἀσίαν Σέλευκος μετὰ τὴν  γενομένην   ἧτταν Δημητρίῳ περὶ Γάζαν τῆς
[19, 16]   διὰ τὴν ἐν τοῖς δεσμοῖς  γενομένην   κακουχίαν. τούτων δὲ πρὸς ἀλλήλους
[19, 86]   τιμωρίας τεύξεσθαι διά τε τὴν  γενομένην   λοιδορίαν καὶ διὰ τὸ μὴ
[19, 53]   καταφρονήσαντος τῶν πραγμάτων διὰ τὴν  γενομένην   τῷ Ἀμφίονι περὶ τὰ τέκνα
[19, 0]   παραχειμασίᾳ θηρίοις. ιδʹ Ὡς παρατάξεως  γενομένης   Ἀντίγονος ἐκυρίευσε πάσης τῆς τῶν
[19, 42]   ἐπ´ αὐτὸν ἐώσατο τὸν Ἀντίγονον.  γενομένης   δ´ ἱππομαχίας καρτερᾶς καὶ τῶν
[19, 89]   συμμάχων πρὸ τῶν τειχῶν παρετάξαντο.  γενομένης   δὲ καρτερᾶς μάχης ἐπὶ πολὺν
[19, 33]   μὲν ἔμπροσθεν χρόνον τῆς μνηστείας  γενομένης   διὰ νεωτέρων ταῖς ἡλικίαις ὡς
[19, 72]   τῶν στρατιωτῶν ἀπέβαλον. τροπῆς δὲ  γενομένης   καθ´ ἅπαν τὸ στρατόπεδον
[19, 88]   Ἀλέξανδρον βοήθειαν φέροντες τῷ πατρί.  γενομένης   οὖν μάχης ἰσχυρᾶς ἀνῃρέθησαν πολλοὶ
[19, 72]   ἁδρᾶς, σπεύδοντες λῦσαι τὴν πολιορκίαν·  γενομένης   οὖν μάχης ἰσχυρᾶς πολλοὶ μὲν
[19, 0]   τὴν Ἰταλίαν. νϛ Περὶ τῆς  γενομένης   τοῖς Καρχηδονίοις ναυαγίας. νζʹ Ὡς
[19, 43]   φυγεῖν. ἀκατάσχετοι δὲ ταῖς ὁρμαῖς  γενόμενοι   καὶ πρὸς πᾶσαν τὴν τῶν
[19, 53]   μετὰ τετάρτην γενεὰν κατὰ τὸν  γενόμενον   ἐπὶ τῶν κοράκων χρησμὸν ἀπῆλθον
[19, 64]   καὶ αὐτὸν τὸν Θεόδοτον τραυματίαν  γενόμενον   μετ´ ὀλίγας ἡμέρας τελευτῆσαι. Πολύκλειτος
[19, 61]   ἑτοίμως ὑπακούσεσθαι. ἀπὸ δὲ τούτων  γενόμενος   Ἀλεξάνδρῳ μὲν δοὺς πεντακόσια τάλαντα
[19, 34]   ἀπὸ τῆς τῶν τετελευτηκότων ταφῆς  γενόμενος   ἀνέζευξεν ἐκ τῶν Παραιτάκων εἰς
[19, 58]   ὑπηρετεῖσθαι πάντα. ~Ἀπὸ δὲ τούτων  γενόμενος   ἀνέζευξεν ἐπὶ Φοινίκην, σπεύδων ναυτικὴν
[19, 3]   τὸν φθόνον. ἐφ´ οἷς περιαλγὴς  γενόμενος   αὐτοὺς ὡς διεγνωκότας ἐπιθέσθαι τυραννίδι
[19, 5]   δύναμιν ἐν τῇ μεσογείῳ συνεστήσατο.  γενόμενος   δὲ φοβερὸς οὐ μόνον τοῖς
[19, 2]   δυνάστου. Καρκῖνος Ῥηγῖνος φυγὰς  γενόμενος   ἐκ τῆς πατρίδος κατῴκησεν ἐν
[19, 0]   αὐτὸν διατεθέντας ἀνεῖλεν. ιϛ  γενόμενος   ἐν Ῥόδῳ κατακλυσμὸς καὶ τὰ
[19, 32]   δὲ τὴν ἀναίρεσιν τῶν τετελευτηκότων  γενόμενος   ἐπεμελήθη τῆς ταφῆς μεγαλοπρεπῶς. ἔνθα
[19, 102]   καὶ τῆς ἄλλης λείας ἐγκρατὴς  γενόμενος   ἠξίου τοὺς Μεσσηνίους βούλεσθαι τὴν
[19, 72]   χωρία. ταχὺ δὲ πολλῶν ἐγκρατὴς  γενόμενος   ἰσχυρὰν κατεσκευάσατο τὴν δυναστείαν· καὶ
[19, 3]   ταῖς πρὸς τοὺς βαρβάρους μάχαις  γενόμενος   κράτιστος ὑπὸ τῶν περὶ Σώστρατον
[19, 104]   δ´ ἐπ´ αὐτοὺς καὶ πλησίον  γενόμενος   προεκαλεῖτο εἰς μάχην, ἐπηρμένος τῇ
[19, 91]   Αἴγυπτον ἀποχώρησιν. ἀπὸ δὲ τούτων  γενόμενος   στρατιώτας συνήγαγεν καὶ συναγοράσας ἵππους
[19, 31]   τῶν νεκρῶν στρατοπεδεῦσαι, κύριος δὲ  γενόμενος   τῆς τούτων ταφῆς ἠμφισβήτει τῆς
[19, 9]   χώραν δωρήσεσθαι. ἀπὸ δὲ τούτων  γενόμενος   τοῦ μὲν ἔτι φονεύειν
[19, 36]   πεμφθεὶς στρατηγὸς Κάλλας ἐπειδὴ πλησίον  γενόμενος   τοῦ Πολυπέρχοντος κατεστρατοπέδευσεν ἐν τῇ
[19, 86]   στρατιωτῶν ἐκπεσὼν ἐκ Τύρου καὶ  γενόμενος   ὑποχείριος προσεδόκα μὲν τιμωρίας τεύξεσθαι
[19, 14]   δὲ τῶν ἄνω σατραπειῶν ἁπασῶν  γενόμενος   Φιλώταν μὲν τὸν προϋπάρχοντα Παρθυαίας
[19, 3]   ὅπλων· πολὺ δ´ ἔτι μᾶλλον  γενόμενος   χιλίαρχος περιεποιήσατο δόξαν, φιλοκίνδυνος μὲν
[19, 41]   διὰ τὴν συνέχειαν τῶν κινδύνων.  γενομένου   δὲ τοῦ κηρύγματος καθότι προείρηται,
[19, 30]   πρότερον ὑπωρίας· δ´ Ἀντίγονος  γενομένου   διαστήματος ἐν τῇ τῶν πολεμίων
[19, 93]   πρὸς τὸν πατέρα περὶ τοῦ  γενομένου   κατορθώματος, {καὶ} παρακαλῶν αὐτὸν
[19, 85]   Ἀντίγονον, ἀλλ´ ὅτι τοῦ πολέμου  γενομένου   κοινοῦ πρότερον μὲν πρὸς Περδίκκαν,
[19, 106]   Καρχηδόνος τοῦ στόλου παντὸς καὶ  γενομένου   πελαγίου χειμὼν ἐξαίφνης ἐπιπεσὼν ἑξήκοντα
[19, 14]   Εὔδαμον ἀντὶ τούτου κατέστησεν. οὗ  γενομένου   συνέδραμον οἱ λοιποὶ σατράπαι πάντες,
[19, 38]   τέτταρσι παραγενέσθαι· τούτου δὲ  γενομένου   τὴν μὲν ἑαυτῶν δύναμιν ῥᾳδίως
[19, 72]   καὶ κατὰ τοὺς μετὰ ταῦτα  γενομένους   ἕως τῶν καθ´ ἡμᾶς χρόνων
[19, 44]   τὴν προσηγορίαν ἔσχεν ἀπὸ τῶν  γενομένων   περὶ αὐτὴν ἀτυχημάτων ἐν τοῖς
[19, 45]   διασωθῆναι. ὅμως δὲ τηλικούτων ἀτυχημάτων  γενομένων   σώματα μὲν διεφθάρη πλείω τῶν
[19, 71]   πατρίδος οὔτε τῆς περὶ τὸ  γένος   ἐπιφανείας ἀξίαν διεπράξατο, τοὐναντίον δὲ
[19, 84]   γινόμενα ἐποίει θόρυβον. τὸ γὰρ  γένος   τοῦτο κατὰ μὲν τοὺς ὁμαλοὺς
[19, 99]   τολμῶντας ἀμύνεται. ὅταν δὲ πλησίον  γένωνται   τῆς ἀσφάλτου, πελέκεις ἔχοντες ἐπιπηδῶσι
[19, 1]   ἀσθενεῖς ἰσχυροὺς κατεσκεύαζον, ἕως δεσπόται  γένωνται   τῶν ἐξαπατηθέντων. ἰδιώτατα δὲ πάντων
[19, 54]   παράταξιν ἀπολιπὼν ἐπὶ τὸν ἰσθμὸν  Γερανίας   στρατιώτας δισχιλίους καὶ στρατηγὸν Μόλυκκον
[19, 94]   τῶν Ἀράβων, ὧν ἔνια καὶ  γεωργεῖ   μιγνύμενα τοῖς φορολογουμένοις καὶ μετέχει
[19, 25]   ὄνυχας καὶ τοὺς ὀδόντας, μήποτε  γήμας   καὶ παροξυνθεὶς διά τινα αἰτίαν
[19, 36]   τοὺς μετ´ Ὀλυμπιάδος καὶ κατὰ  γῆν   καὶ κατὰ θάλασσαν. πυθόμενος δ´
[19, 75]   ἐλευθέρωσιν τῶν πόλεων καὶ κατὰ  γῆν   καὶ κατὰ θάλασσαν, τοῦ μὲν
[19, 0]   τοὺς Ἀντιγόνου στρατηγοὺς καὶ κατὰ  γῆν   καὶ κατὰ θάλατταν. κθʹ Περὶ
[19, 94]   τούτοις δὲ κατεσκευακόσιν ἀγγεῖα κατὰ  γῆς   ὀρυκτὰ κεκονιαμένα μόνοις παρέχεται μὴν
[19, 94]   παρέχεται μὴν ἀσφάλειαν. τῆς γὰρ  γῆς   οὔσης τῆς μὲν ἀργελλώδους, τῆς
[19, 94]   γάλακτι καὶ τῶν ἐκ τῆς  γῆς   φυομένων τοῖς ἐπιτηδείοις· φύεται γὰρ
[19, 81]   ἐφ´ ἡγεμονίας τεταγμένον· ὅπερ εἴωθε  γίγνεσθαι   τοῖς παλαιοῖς στρατηγοῖς, ὅταν ἐκ
[19, 16]   τὴν χώραν, καιροτηροῦντας τὰς μεταβολάς.  γιγνομένης   δὲ πλείονος ἀντιλογίας Δόκιμος μὲν
[19, 109]   ἐκ τῆς φυγῆς κακοπάθειαν ἔκδιψοι  γιγνόμενοι   λάβρως ἔπινον, καὶ ταῦθ´ ἁλυκοῦ
[19, 94]   χώρᾳ σημεῖα καταλείπουσιν ἑαυτοῖς μὲν  γιγνωσκόμενα,   τοῖς δ´ ἄλλοις ἀνεπινόητα. ποτίζουσι
[19, 81]   τῇ νεότητι καὶ τῇ μελλούσῃ  γίνεσθαι   κρίσει διὰ τῆς παρατάξεως. οὐ
[19, 52]   ἰδιώτου τοῦ τυχόντος οἰκείαν ἐκέλευε  γίνεσθαι.   μετὰ δὲ ταῦτα βασιλικῶς ἤδη
[19, 94]   τηλικοῦτ´ ἀποτελοῦσι τὸ μέγεθος ὥστε  γίνεσθαι   πλευρὰν ἑκάστην πλέθρου. ταῦτα δὲ
[19, 98]   τὴν δ´ ἔκπτωσιν φανερὰν συμβαίνει  γίνεσθαι   πρὸ ἡμερῶν εἴκοσι· κύκλῳ γὰρ
[19, 98]   χρησίμοις πηγαῖς δυναμέναις ἀρδεύειν.  γίνεται   δὲ περὶ τοὺς τόπους τούτους
[19, 90]   δὲ τούτοις ἀπεφαίνετο διότι πάντα  γίνεται   τὰ καλὰ καὶ παρ´ ἀνθρώποις
[19, 84]   καὶ πυκνότησι τῶν τιτρωσκόντων περιώδυνα  γινόμενα   ἐποίει θόρυβον. τὸ γὰρ γένος
[19, 82]   φυγομαχεῖν, καραδοκοῦντα τὴν δι´ αὐτοῦ  γινομένην   κρίσιν. τοὺς δὲ λοιποὺς τῶν
[19, 50]   σώζειν. αὐτομόλου δέ τινος τὸ  γινόμενον   ἀπαγγείλαντος τοῖς πολεμίοις μὲν
[19, 42]   συνορᾶν ἐξ ὀλίγου διαστήματος τὸ  γινόμενον.   δὴ κατανοήσας Ἀντίγονος ἀπέστειλε
[19, 37]   τῶν μετεώρων κατανοήσαντες ἀπαγγείλωσι τὸ  γινόμενον   τοῖς πολεμίοις· ἦν γὰρ
[19, 109]   τοῦ διωγμοῦ περὶ μέσον ἡμέρας  γινομένου   οἱ πολλοὶ τῶν φευγόντων διά
[19, 48]   μὲν δυνάσταις διὰ τὴν ἐξουσίαν  γίνονται   λυσιτελεῖς, τοῖς δ´ ὑπακούσασιν ἰδιώταις
[19, 74]   τῆς αὐτονομίας αὐτῶν, καὶ ἅμα  γινώσκειν   ὑπέλαβε τὰ Κασάνδρου πράγματα.
[19, 67]   καθ´ ἃς οὐκ ἐξῆν τῷ  Γλαυκίᾳ   στρατεύειν ἐπὶ τοὺς Κασάνδρου συμμάχους,
[19, 105]   παραδοῦναι, φοβηθεὶς ὑπὲρ ἑαυτοῦ προσέταξε  Γλαυκίᾳ   τῷ προεστηκότι τῆς τοῦ παιδὸς
[19, 78]   Ἀπολλωνίαν μὲν ἠλευθέρωσαν, Ἐπίδαμνον δὲ  Γλαυκίᾳ   τῷ τῶν Ἰλλυριῶν βασιλεῖ παρέδωκαν.
[19, 52]   Ἀμφιπόλει, τάξας τε ἐπ´ αὐτῆς  Γλαυκίαν   τινὰ τῶν πιστευομένων· ἀπέσπασε δὲ
[19, 67]   τὸν Ἕβρον ποταμὸν παρετάξατο πρὸς  Γλαυκίαν   τὸν Ἰλλυριῶν βασιλέα. περιγενόμενος δὲ
[19, 70]   δὲ τὴν πόλιν πολιορκουμένην ὑπὸ  Γλαυκίου   τοῦ βασιλέως τῶν Ἰλλυριῶν ἔλυσε
[19, 98]   εἰς αὐτὴν ποταμῶν μεγάλων τῇ  γλυκύτητι   διαφόρων τούτων μὲν περιγίνεται κατὰ
[19, 5]   φύλαξ τῆς εἰρήνης, μέχρι ἂν  γνησίως   ὁμονοήσωσιν οἱ συνεληλυθότες εἰς τὴν
[19, 64]   μὲν ἀποστῆναι, συμμαχεῖν δ´ αὐτῷ  γνησίως.   τοῦτο δ´ αὐτοῦ πράξαντος στρατηγίαν
[19, 34]   στρατηγοὶ διὰ τῶν μαιεύεσθαι δυναμένων  γνόντες   τὴν πρεσβυτέραν ἔγκυον οὖσαν προέκριναν
[19, 26]   ἐπύθετο τὴν ἀποχώρησιν τῶν ἐναντίων,  γνοὺς   αὑτὸν κατεστρατηγημένον οὐδὲν ἧττον ἀντείχετο
[19, 2]   συνεχῶς ἐδάκρυεν. εἶθ´ μὲν  γνοῦσα   τὴν ὁρμὴν τἀνδρὸς συμφωνοῦσαν τοῖς
[19, 61]   πόλεμον ἀναδεχομένου πάντας μεταπεσεῖσθαι ταῖς  γνώμαις   καὶ τοῖς παραγγελλομένοις ἑτοίμως ὑπακούσεσθαι.
[19, 43]   μὲν οὖν διελύθησαν οὐδεμίαν συμπεφωνημένην  γνώμην   βεβαιώσαντες· μετὰ δὲ ταῦθ´ οἱ
[19, 70]   ποιησάμενος ἄνευ τῆς τῶν ἐφόρων  γνώμης   ἀνήχθη ναυσὶν ὀλίγαις, ὡς διαίρων
[19, 1]   πράξεις τὰς γεγενημένας ἐν τοῖς  γνωριζομένοις   μέρεσι τῆς οἰκουμένης, ἐφ´ ὅσον
[19, 8]   κατὰ μέρος, ἐν ἑτοίμῳ τῆς  γνώσεως   οὔσης. οἱ γὰρ μεθ´ ἡμέραν
[19, 33]   παρθένους μὴ διὰ τῆς τῶν  γονέων   κρίσεως ποιεῖσθαι τὸν γάμον, ἀλλὰ
[19, 9]   ἄλλῳ τὴν στρατηγίαν ἐγχειρίσαι. εὐθὺ  γοῦν   οἱ διαπεφορηκότες τὰ τῶν ἠτυχηκότων
[19, 96]   δ´ Ἀντίγονον ἐπιστολὴν γράψαντες Συρίοις  γράμμασι   τῶν μὲν περὶ Ἀθήναιον κατηγόρουν,
[19, 23]   δ´ ἐπιστολὴ Συρίοις γεγραμμένη  γράμμασιν   ἀπέσταλτο παρὰ Ὀρόντου τοῦ σατραπείαν
[19, 1]   παραθέντες πρότερον τοὺς οἰκείους τῇ  γραφῇ   χρόνους. ἐν μὲν οὖν ταῖς
[19, 46]   ἤδη διεφθαρκὼς τῶν ἐπαγγελλομένων συναποστήσεσθαι,  γραφόντων   δ´ αὐτῷ τῶν φίλων περὶ
[19, 96]   κεκομισμένοι, πρὸς δ´ Ἀντίγονον ἐπιστολὴν  γράψαντες   Συρίοις γράμμασι τῶν μὲν περὶ
[19, 6]   ἀνῄρουν τοὺς διὰ τὴν ἄγνοιαν  γυμνὰ   τὰ σώματα τῶν ἀμυνομένων ὅπλων
[19, 109]   αὐτοῖς τῆς ἐν ταῖς σφενδόναις  γυμνασίας   διαπονουμένης. τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ
[19, 16]   ἀφύλακτον διεπρεσβεύσατο πρὸς τὴν Ἀντιγόνου  γυναῖκα   Στρατονίκην, οὖσαν πλησίον τῶν τόπων,
[19, 59]   Ἀντίγονον καὶ Φίλαν τὴν Δημητρίου  γυναῖκα   τοιαῦτ´ ἦν. ~Τῶν δὲ πεμφθέντων
[19, 67]   καὶ τόλμα μείζων κατὰ  γυναῖκα·   τῶν γὰρ Σικυωνίων καταφρονησάντων αὐτῆς
[19, 33]   λαμπρῶς ἀγωνισάμενος, ἀπέλιπε δὲ δύο  γυναῖκας   συνακολουθούσας ἐν τῷ στρατοπέδῳ, τὴν
[19, 95]   πρεσβυτάτους, ἔτι δὲ τέκνα καὶ  γυναῖκας.   τὸ δὲ χωρίον ὑπῆρχεν ὀχυρὸν
[19, 8]   πολιτῶν φόνοις οὐδὲ τῆς εἰς  γυναῖκας   ὕβρεως καὶ παρανομίας ἀπέσχοντο, ἀλλὰ
[19, 51]   τὴν βασίλισσαν, οὐδεμίαν ἀγεννῆ καὶ  γυναικείαν   προεμένην ἀξίωσιν. Ὀλυμπιὰς μὲν οὖν,
[19, 33]   συγκατακαίωνται τοῖς τετελευτηκόσιν ἀνδράσιν αἱ  γυναῖκες   πλὴν τῶν ἐγκύων τῶν
[19, 2]   ἐμπλακεὶς δὲ τῶν ἐγχωρίων τινὶ  γυναικὶ   καὶ ποιήσας αὐτὴν ἔγκυον συνεχῶς
[19, 3]   καὶ τὴν οὐσίαν καταλιπόντος τῇ  γυναικὶ   ταύτην ἔγημε καὶ τῶν πλουσιωτάτων
[19, 11]   τῆς τελευτῆς παρεκελεύσατο μηδέποτε συγχωρῆσαι  γυναικὶ   τῆς βασιλείας προστατῆσαι. τὰ μὲν
[19, 2]   καὶ τὴν ῥώμην, τῆς τε  γυναικὸς   εἰπούσης ὅτι τηλικοῦτος ἂν ἦν
[19, 59]   μηνύσει δ´ ἀκριβέστερον τὸ τῆς  γυναικὸς   ἦθος προϊὼν λόγος καὶ
[19, 51]   Μακεδόνων ἐκκλησίᾳ κατηγορεῖν τῆς προειρημένης  γυναικός.   ὧν ποιησάντων τὸ προσταχθὲν καὶ
[19, 33]   ταχὺ μεταμελομένων ἀμφοτέρων πολλὰς τῶν  γυναικῶν   διαφθείρεσθαι καὶ δι´ ἀκρασίαν φιλοστοργεῖν
[19, 43]   τοῖς πολεμίοις ὄντων τέκνων καὶ  γυναικῶν   καὶ πολλῶν ἄλλων ἀναγκαίων σωμάτων.
[19, 74]   ὀρῶν συμφυγεῖν μετὰ τέκνων καὶ  γυναικῶν.   καὶ τὰ μὲν περὶ τὴν
[19, 34]   μὲν μίτραις ὑπὸ τῶν οἰκείων  γυναικῶν,   κεκοσμημένη δὲ διαπρεπῶς ὥσπερ εἴς
[19, 33]   εἰς τοὐναντίον τὴν παρανομίαν τῶν  γυναικῶν   μεταβαλεῖν συνέβη· διὰ γὰρ τὴν
[19, 8]   καὶ πατέρας εἰκὸς ἦν πείσεσθαι  γυναικῶν   ὕβρεις καὶ παρθένων αἰσχύνας ἀναλογιζομένους.
[19, 49]   τὴν δυσωδίαν ἀνυπομένητον μὴ μόνον  γυναιξὶ   βασιλίσσαις καὶ τρυφῆς οἰκείαις, ἀλλὰ
[19, 8]   πῶς προσεφέροντο παρθένοις ὀρφαναῖς καὶ  γυναιξὶν   ἐρήμοις μὲν οὔσαις τῶν βοηθησόντων,
[19, 67]   εἶναι φίλων ἀνῃρέθη, δὲ  γυνὴ   Κρατησίπολις διαδεξαμένη τὰ πράγματα συνεῖχε
[19, 51]   στρατεύσαντος εἰς Ἰταλίαν, ἔτι δὲ  γυνὴ   μὲν Φιλίππου τοῦ πλεῖστον ἰσχύσαντος
[19, 59]   τῷ Ἀντιγόνου. αὕτη δ´  γυνὴ   συνέσει δοκεῖ διενηνοχέναι· τούς τε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006