HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


φ  =  196 formes différentes pour 416 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[19, 72]   ἀξιολόγων ἀνδρῶν προεχειρίσαντο τότε Κόιντον  Φάβιον   καὶ μετ´ αὐτοῦ Κόιντον Αὔλιον
[19, 101]   δὲ λοιπὸν στρατόπεδον ἀναλαβὼν Κόιντος  Φάβιος,   ὃς ἦν αὐτοκράτωρ ᾑρημένος, τήν
[19, 93]   ὄντα κατωρθωκέναι δι´ αὑτοῦ καὶ  φαίνεσθαι   βασιλείας ἄξιον. αὐτὸς δὲ τὴν
[19, 17]   καὶ θηρία τῶν πελαγίων,  φαίνεται   μάλιστα περὶ κυνὸς ἀνατολάς. τοῦτον
[19, 98]   τῆς ἀσφάλτου πελαγίας τόπος  φαίνεται   τοῖς ἐξ ἀποστήματος θεωροῦσιν οἱονεί
[19, 43]   πρὸς πᾶσαν τὴν τῶν ἐναντίων  φάλαγγα   διαγωνισάμενοι τοσοῦτον ταῖς εὐχειρίαις καὶ
[19, 30]   τῶν ἰδίων πεφευγότας καὶ τὴν  φάλαγγα   πᾶσαν τετραμμένην τοῖς μὲν συμβουλούουσιν
[19, 82]   δ´ ἔστησε τὴν τῶν πεζῶν  φάλαγγα,   συνεστῶσαν ἐξ ἀνδρῶν μυρίων χιλίων·
[19, 27]   λαιὸν κέρας συνῆψεν αὐτῷ τὴν  φάλαγγα.   ταύτης δὲ τὸ ἄκρον ἐπεῖχον
[19, 41]   τῶν Μακεδόνων ἱππέων ἐπὶ τὴν  φάλαγγα   τῶν ἐναντίων, προστάξας πλησίον παραγενόμενον
[19, 29]   τοῦ δεξιοῦ κέρατος συνάπτοντες τῇ  φάλαγγι   μισθοφόροι παντοδαποὶ πεντακόσιοι, ἑξῆς δὲ
[19, 30]   πεζοὺς ἐφ´ ἱκανὸν μὲν χρόνον  φαλαγγομαχεῖν   πρὸς ἀλλήλους, τὸ δὲ τελευταῖον
[19, 28]   Τευτάμου. πρὸ δὲ πάσης τῆς  φάλαγγος   ἔστησεν ἐλέφαντας τεσσαράκοντα καὶ τὰ
[19, 82]   ἔστησε πρὸ τῆς τῶν πεζῶν  φάλαγγος,   μίξας εἰς τὰ διαστήματα τῶν
[19, 29]   θηρίων τὰ πλείω μὲν τῆς  φάλαγγος   προέστησεν, ὀλίγα δὲ μετὰ τῶν
[19, 19]   τάξας αὐτὸς μὲν μετὰ τῆς  φάλαγγος   προῆγεν, ἐπὶ δὲ τῆς οὐραγίας
[19, 43]   διαγωνίζεσθαι, τῆς μὲν τῶν ἐναντίων  φάλαγγος   συντετριμμένης, τῆς δὲ τῶν ἱππέων
[19, 28]   τοὺς ἱππεῖς, ἐχομένους μὲν τῆς  φάλαγγος   τοὺς ἐκ Καρμανίας ὀκτακοσίους, ὧν
[19, 29]   ἔστησε δ´ ἐπὶ ταύτης τῆς  φάλαγγος   τούς τε ἐκ Μηδίας καὶ
[19, 41]   ἀκοὴν, καθ´ μέρος  φάλαγξ   ἦν τῶν παρ´ Ἀντιγόνου Μακεδόνων,
[19, 108]   θατέρου μέρους Ἀγαθοκλῆς ἕτερον τῶν  Φαλάριδος   γεγενημένων φρουρίων κατεῖχε, τὸ προσαγορευθὲν
[19, 108]   λόφον, ὅν φασι φρούριον γεγενῆσθαι  Φαλάριδος.   ἐν τούτῳ δὲ λέγεται κατεσκευακέναι
[19, 108]   κατεῖχε, τὸ προσαγορευθὲν ἀπ´ ἐκείνου  Φαλάριον.   καὶ διὰ μέσων μὲν τῶν
[19, 10]   φυλὰς ταῖς προϋπαρχούσαις, τήν τε  Φαλέρναν   καὶ τὴν Ὠφεντῖναν. ἅμα δὲ
[19, 68]   δὲ καὶ πρὸς Δημήτριον τὸν  Φαληρέα   καὶ Διονύσιον τὸν φρουροῦντα τὴν
[19, 78]   εἰς τὴν Ἀττικήν, Δημητρίου τοῦ  Φαληρέως   ἐπιστατοῦντος τῆς πόλεως. οἱ δ´
[19, 51]   εὐμετάβολον. τῆς δὲ Ὀλυμπιάδος οὐ  φαμένης   φεύξεσθαι, τοὐναντίον δ´ ἑτοίμης οὔσης
[19, 98]   τις νῆσος. τὴν δ´ ἔκπτωσιν  φανερὰν   συμβαίνει γίνεσθαι πρὸ ἡμερῶν εἴκοσι·
[19, 78]   Χαλκιδεῖς ἀφῆκεν ἀφρουρήτους, ὥστε γενέσθαι  φανερὸν   ὡς πρὸς ἀλήθειαν Ἀντίγονος ἐλευθεροῦν
[19, 23]   τὴν τοῦ Πευκέστου προθυμίαν καὶ  φανερὸς   ἦν ἐπιδεδωκὼς πολὺ πρὸς εὔνοιαν.
[19, 26]   τινος ἀκρολοφίας ἐπέστη ταῖς ἀκρωρείαις,  φανερὸς   ὢν τοῖς ἐναντίοις. οἱ δὲ
[19, 108]   μάχῃ διαφθαρῆναι. οὐκ ὄντος δὲ  φανεροῦ   παρ´ ὁποτέροις γενήσεται τὸ ἀτύχημα,
[19, 5]   διὰ τοῦτο οὐ βουλόμενος αὐτὸν  φανερῶς   ἀνελεῖν ἐκέλευεν ἐκ τῆς πόλεως
[19, 61]   ὡς Θεσσαλονίκην μὲν βιασάμενος ἔγημεν,  φανερῶς   δὲ ἐξιδιάζεται τὴν Μακεδόνων βασιλείαν,
[19, 90]   δὲ Ἀλέξανδρον καθ´ ὕπνον ἐπιστάντα  φανερῶς   διασημᾶναι περὶ τῆς ἐσομένης ἡγεμονίας,
[19, 9]   στρατηγὸς αὐτοκράτωρ καὶ τὸ λοιπὸν  φανερῶς   ἐδυνάστευε καὶ τῆς πόλεως ἐπιμέλειαν
[19, 107]   τῶν Γελῴων πόλιν ἀσφαλίσασθαι φρουρᾷ,  φανερῶς   οὐκ ἐτόλμα δύναμιν εἰσαγαγεῖν, ἵνα
[19, 61]   τοὺς ἀπὸ Ἀλεξάνδρου βασιλεῖς, αὐτοῦ  φανερῶς   τὸν ὑπὲρ αὐτῶν πόλεμον ἀναδεχομένου
[19, 44]   ποταμοὺς ἀντὶ τῶν προϋπαρχόντων ἄλλους  φανῆναι   καὶ λίμνας. ~Κατὰ δὲ τούτους
[19, 98]   δ´ ἐξ αὐτοῦ χρείας εἰς  φάρμακα   τοῖς ἰατροῖς καθ´ ὑπερβολὴν εὐθετούσης.
[19, 33]   τοὺς ἐξ ἀρχῆς προκριθέντας διὰ  φαρμάκων   ἀναιρεῖν τοὺς συνοικοῦντας, καὶ τὴν
[19, 14]   τοῖς ἐγχωρίοις. δι´ ἃς αἰτίας  φασὶ   καὶ τὸν Ἀλέξανδρον αὐτῷ μόνῳ
[19, 108]   μὲν τὸν Ἔκνομον λόφον, ὅν  φασι   φρούριον γεγενῆσθαι Φαλάριδος. ἐν τούτῳ
[19, 96]   τῶν δὲ περὶ Ἀθήναιον κατηγόρει,  φάσκων   παρὰ τὰς δεδομένας ἐντολὰς ὑπ´
[19, 96]   τετρακισχιλίων καὶ τούτοις μὲν παρήγγειλε  φέρειν   ἄπυρα σῖτα πλειόνων ἡμερῶν, Δημήτριον
[19, 93]   ὅσα δυνατὸν ἦν ἄγειν  φέρειν   ἐπανῆλθεν εἰς Αἴγυπτον. ~Ἀντίγονος δ´
[19, 65]   πραττομένοις Ῥωμαῖοι μὲν διαπολεμοῦντες Σαμνίταις  Φερέντην,   πόλιν τῆς Ἀπουλίας, κατὰ κράτος
[19, 17]   τὰ μεγέθη τῶν ἐλεφάντων, καὶ  φερόμενος   μὲν ἀπὸ τῆς ὀρεινῆς ἐπὶ
[19, 88]   οἱ περὶ τὸν Ἀλέξανδρον βοήθειαν  φέροντες   τῷ πατρί. γενομένης οὖν μάχης
[19, 33]   αὐταῖς δοῦναι, πολλὰς καὶ ποικίλας  φέρουσαν   φθαρτικὰς δυνάμεις, ἐξ ὧν ἐνίας
[19, 19]   οὐσῶν δ´ ὁδῶν δύο τῶν  φερουσῶν   εἰς Μηδίαν ἑκατέρᾳ προσῆν τι
[19, 4]   τῶν δ´ ἄλλων ἐπιβαλομένων μὲν  φεύγειν   διά τινος στενοῦ τόπου καὶ
[19, 31]   περὶ λύχνων ἁφὰς ἀμφότεροι τοὺς  φεύγοντας   ἀνακαλεσάμενοι πάλιν πᾶσαν ἐξέταττον τὴν
[19, 30]   καὶ διὰ τούτων ἀνεκαλέσατο τοὺς  φεύγοντας   καὶ παρὰ τὴν ὑπωρίαν πάλιν
[19, 30]   προτερήματι δεξιῶς χρησάμενος καὶ τοὺς  φεύγοντας   τῶν ἰδίων ἔσωσε καὶ τῆς
[19, 108]   καὶ πρὸς τὴν ἰδίαν παρεμβολὴν  φευγόντων   Ἀγαθοκλῆς, νομίσας ἥκειν τὸν καιρὸν
[19, 109]   ἡμέρας γινομένου οἱ πολλοὶ τῶν  φευγόντων   διά τε τὸ καῦμα καὶ
[19, 94]   ὅταν πολεμίων δύναμις ἁδρὰ προσίῃ,  φεύγουσιν   εἰς τὴν ἔρημον, ταύτῃ χρώμενοι
[19, 51]   τῆς δὲ Ὀλυμπιάδος οὐ φαμένης  φεύξεσθαι,   τοὐναντίον δ´ ἑτοίμης οὔσης ἐν
[19, 108]   ἀμφότεροι πρόβλημα τῶν πολεμίων ἐπεποίηντο,  φῆμαι   δὲ κατεῖχον ἐπὶ τῶν προτέρων
[19, 86]   ἁδρὰς ἐπηγγείλατο δοῦναι. δὲ  φήσας   μηδενὶ τρόπῳ προδώσειν τὴν δεδομένην
[19, 9]   αὐτῶν προγεγενημένης ὀλιγαρχίας, καθαρὰν δὲ  φήσας   τὴν πόλιν πεποιηκέναι τῶν δυναστεύειν
[19, 6]   μὲν αὐτῶν ἐν τοῖς στρατιώταις,  φήσας   ὑπὸ τῶν ἑξακοσίων ἁρπάζεσθαι διὰ
[19, 53]   κτισάντων, καθάπερ καὶ ποιητής  φησιν   οἳ πρῶτοι Θήβης ἕδος ἔκτισαν
[19, 110]   καὶ συχναὶ τῶν πόλεων ἀλλήλας  φθάνουσαι   πρὸς Ἀμίλκαν ἀφίσταντο· τοσαύτη τοῖς
[19, 33]   δοῦναι, πολλὰς καὶ ποικίλας φέρουσαν  φθαρτικὰς   δυνάμεις, ἐξ ὧν ἐνίας προσχρωσθείσας
[19, 84]   περὶ Πτολεμαῖον ἐπιόντων μηδένα δύνασθαι  φθάσαι   συγκλείσαντα. διόπερ εἰσπεσόντων τῶν πολεμίων
[19, 107]   ἐτόλμα δύναμιν εἰσαγαγεῖν, ἵνα μὴ  φθάσαι   συμβῇ τοὺς Γελῴους προφάσεως δεομένους
[19, 26]   καὶ χαράδρας δυσεξόδους. σπεύδων οὖν  φθάσαι   τοὺς πολεμίους τὸ ὅμοιον ἔπραξε.
[19, 45]   τὸν κατακλυσμόν· οἱ γὰρ πλεῖστοι  φθάσαντες   ἐξεπήδησαν ἐκ τῶν οἰκιῶν εἰς
[19, 63]   τοῦ δ´ Ἀλεξάνδρου βραδύνοντος Ἀπολλωνίδης  φθάσας   κατήντησεν εἰς Ἄργος. τῶν δ´
[19, 17]   ἐπὶ τούτων ἐφειστήκεισαν οἱ μέγιστον  φθεγγόμενοι   τῶν ἐγχωρίων· διῃρημένων γὰρ τῶν
[19, 6]   πολιτῶν τοὺς διὰ πενίαν καὶ  φθόνον   ἐναντιουμένους ταῖς τῶν ἰσχυόντων ἐπιφανείαις.
[19, 3]   τῶν ἀριστείων τιμὴν διὰ τὸν  φθόνον.   ἐφ´ οἷς περιαλγὴς γενόμενος αὐτοὺς
[19, 59]   Κρατεροῦ παρέδωκεν εἰς ταφὴν αὐτὰ  Φίλᾳ   τῇ πρότερον μὲν Κρατερῷ συνοικούσῃ,
[19, 59]   τὰ μὲν περὶ Ἀντίγονον καὶ  Φίλαν   τὴν Δημητρίου γυναῖκα τοιαῦτ´ ἦν.
[19, 44]   ἐκείνου θάνατον ὑπ´ Ἀντιγόνου ἐτύγχανε  φιλανθρωπίας   καὶ πίστεως. δ´ Ἀντίγονος
[19, 56]   Σέλευκος διασωθεὶς εἰς τὴν Αἴγυπτον  φιλανθρωπίας   τε πάσης ἐτύγχανε παρὰ Πτολεμαίῳ
[19, 9]   ἐπαγγελίαις μετεωρίζων, πάντας δὲ λόγοις  φιλανθρώποις   δημαγωγῶν οὐ μετρίας ἀποδοχῆς ἐτύγχανεν.
[19, 24]   πάλιν καὶ τὸν Πευκέστην λόγοις  φιλανθρώποις   καὶ μεγάλαις ἐπαγγελίαις προσαγαγόμενος εὔνουν
[19, 55]   καταφυγόντας ἐπ´ αὐτὸν ἐκτενὲς καὶ  φιλάνθρωπον.   δ´ Ἀντίγονος ἀκούσας περιχαρὴς
[19, 102]   δὲ τὸ μὲν πρῶτον  φιλανθρώπως   αὐτοῖς προσεφέρετο καὶ τοὺς φυγάδας
[19, 110]   ἐπιπορευόμενος προσήγετο καὶ πᾶσιν ἐχρῆτο  φιλανθρώπως,   ἐκκαλούμενος τοὺς Σικελιώτας πρὸς εὔνοιαν.
[19, 20]   ἀτυχήμασι περιεπεπτώκεισαν. οὐ μὴν ἀλλὰ  φιλανθρώπως   ὁμιλήσας τοῖς στρατιώταις Ἀντίγονος
[19, 91]   τοῖς δυναμένοις χρᾶσθαι. πᾶσι δὲ  φιλανθρώπως   ὁμιλῶν καὶ καθιστὰς εἰς ἀγαθὰς
[19, 92]   δὲ δυνάμεως ἁδρᾶς κυριεύσας καὶ  φιλανθρώπως   πᾶσι προσφερόμενος ῥᾳδίως προσηγάγετο τήν
[19, 50]   προσδεξάμενος ἅπαντας τοὺς αὐτομολήσαντας καὶ  φιλανθρώπως   χρησάμενος διαπέστειλεν ἐπὶ τὰς πόλεις·
[19, 59]   ἡλικίαν, κόρης οὔσης ἔτι τῆς  Φίλας   συμβουλεύεσθαι πρὸς ταύτην περὶ τῶν
[19, 94]   ἐκ τῆς Εὐδαίμονος καλουμένης Ἀραβίας.  φιλελεύθεροι   δέ εἰσι διαφερόντως καὶ ὅταν
[19, 56]   πολλὰς καὶ μεγάλας ἐν τῇ  φιλίᾳ   παρεσχημένους ἀρετῆς ὑπομεμενηκέναι πρόστιμον. διεξῄει
[19, 66]   πολιτῶν ὅσοι πρὸς Ἀλέξανδρον εἶχον  φιλίαν.   ~ἅμα δὲ τούτοις πρασσομένοις Ἀλέξανδρος
[19, 61]   Πολυπέρχοντος πρὸς μὲν τοῦτον συνέθετο  φιλίαν,   αὐτὸς δὲ συναγαγὼν τῶν τε
[19, 44]   πρὸς Ὀλυμπιάδα καὶ τοὺς βασιλεῖς  φιλίαν·   καὶ γὰρ πρότερον σωθεὶς ὑπ´
[19, 102]   ἠξίου τοὺς Μεσσηνίους βούλεσθαι τὴν  φιλίαν   καὶ μὴ συναναγκάζεσθαι τοῖς πολεμιωτάτοις
[19, 44]   ἄνδρα· διὰ δὲ τὴν προγεγενημένην  φιλίαν   καύσας τὸ σῶμα καὶ καταθέμενος
[19, 77]   πρὸς ἀμφοτέρους εἰρήνην ἅμα καὶ  φιλίαν.   δ´ Ἀντίγονος δυσχρηστούμενος ἐπὶ
[19, 91]   δὲ διαφυλάττοντες τὴν πρὸς Ἀντίγονον  φιλίαν,   ὁρῶντες ἀκατάσχετον οὖσαν τὴν τοῦ
[19, 57]   τάλαντα· τούτῳ δὲ συνετέτακτο συνθέσθαι  φιλίαν   πρὸς Ἀλέξανδρον καὶ Πολυπέρχοντα καὶ
[19, 85]   ἀποδοίη τοῖς φίλοις καὶ συνθέμενος  φιλίαν   πρὸς αὐτὸν τοὐναντίον ἀφέλοιτο τὴν
[19, 46]   ἀκουόντων ἐπετίμησεν ὡς διιστάνουσι τὴν  φιλίαν,   πρὸς δὲ τοὺς ἐκτὸς διέδωκε
[19, 0]   Ὡς πρὸς Ἀλέξανδρον τὸν Πολυπέρχοντος  φιλίαν   συνέθετο καὶ Τύρον ἐξεπολιόρκησε καὶ
[19, 60]   ἐντυχὼν δὲ Ἀλεξάνδρῳ καὶ Πολυπέρχοντι  φιλίαν   συνέθετο πρὸς αὐτοὺς ὑπὲρ Ἀντιγόνου
[19, 89]   γεγονότας πρὸς μὲν Ἀλκέταν διαλυσάμενος  φιλίαν   συνέθετο, τῆς δὲ δυνάμεως μέρος
[19, 59]   καὶ Κερυνίτης τὴν πρὸς αὐτὸν  φιλίαν   συντέθεινται. ἀκούσας δὲ ταῦτα τρισχιλίους
[19, 87]   ἔτι φυλάττων τὴν πρὸς Ἀντίγονον  φιλίαν,   τὴν ἀκρόπολιν ἐνετείχισε καὶ τὴν
[19, 56]   Κάσανδρον, ἀξιῶν διαφυλάσσειν τὴν προϋπάρχουσαν  φιλίαν·   τῆς δὲ Βαβυλωνίας καταστήσας σατράπην
[19, 8]   μὲν ἀφῆκε διὰ τὴν προγεγενημένην  φιλίαν,   τῶν ἄλλων δὲ τοὺς μὲν
[19, 73]   δυνάστῃ· προσελάβοντο δ´ εἰς τὴν  φιλίαν   τῶν τε Θρᾳκῶν καὶ Σκυθῶν
[19, 65]   ὑπό τινων τῆς μὲν Ῥωμαίων  φιλίας   ἀπέστησαν, πρὸς δὲ τοὺς Σαμνίτας
[19, 86]   πολλοὺς ἐποίησεν ἐπιθυμεῖν κοινωνῆσαι τῆς  φιλίας.   καὶ γὰρ τὸν Σέλευκον ἐκ
[19, 58]   κοινοπραγοῦντας ἀπὸ τῆς πρὸς Ἀντίγονον  φιλίας.   δ´ Ἀντίγονος τούτους μὲν
[19, 63]   ἀφιστάναι τὸν Πολυπέρχοντα τῆς Ἀντιγόνου  φιλίας·   οὐχ ὑπακουόντων δ´ αὐτῶν συναγαγὼν
[19, 87]   ἐγένετο προδότης τῆς πρὸς Ἀντίγονον  φιλίας.   Πτολεμαῖος δ´ Ἀντιγόνου στρατηγὸς
[19, 69]   Ἀνδρόνικόν τε τὸν Ὀλύνθιον καὶ  Φίλιππον,   ἄνδρας πρεσβυτέρους καὶ συνεστρατευκότας Ἀλεξάνδρῳ
[19, 11]   τοὺς πάσχοντας ἔλεον, τὸν μὲν  Φίλιππον   προσέταξε Θρᾳξί τισιν ἐκκεντῆσαι, βασιλέα
[19, 11]   τ´ Εὐρυδίκην καὶ τὸν ἄνδρα  Φίλιππον   τὸ μὲν πρῶτον εἰς φυλακὴν
[19, 52]   τὴν ἀρχὴν Εὐρυδίκην μὲν καὶ  Φίλιππον   τοὺς βασιλεῖς, ἔτι δὲ Κύνναν,
[19, 40]   ἀσθενεστέρους ἀπέδειξεν ἡγεμόνα τῶν πάντων  Φίλιππον·   τούτῳ δὲ διεκελεύσατο φυγομαχεῖν καὶ
[19, 0]   ἀποσταλεῖσιν ὑπ´ Ἀντιγόνου. ληʹ Ὡς  Φίλιππος   ἀποσταλεὶς ὑπὸ Κασάνδρου στρατηγὸς εἰς
[19, 74]   Αἰτωλοῖς συμμιξάντων πάλιν ἐπελθὼν  Φίλιππος   μάχῃ ἐκράτησεν καὶ πολλοὺς ἀνεῖλεν,
[19, 11]   εὐεργεσιῶν ἀναμιμνησκόμενοι τῶν Ἀλεξάνδρου μετεβάλοντο.  Φίλιππος   μὲν οὖν βασιλεὺς εὐθὺς
[19, 74]   ὀχυρότησιν. ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις  Φίλιππος   ὑπὸ Κασάνδρου πεμφθεὶς στρατηγὸς εἰς
[19, 41]   κακαὶ κεφαλαί, τοὺς μετὰ  Φιλίππου   καὶ Ἀλεξάνδρου τὰ ὅλα κατειργασμένους;
[19, 22]   βωμοὶ θεῶν καὶ Ἀλεξάνδρου καὶ  Φιλίππου.   καὶ τὰς μὲν κλισίας συνέβαινεν
[19, 53]   Ἑλλήνων ἡγεμονίας ἀμφισβητησάντων Ἀλέξανδρος  Φιλίππου   κατὰ κράτος ἐκπολιορκήσας κατέσκαψεν. ~εἰκοστῷ
[19, 52]   διὸ καὶ Θεσσαλονίκην ἔγημε, τὴν  Φιλίππου   μὲν θυγατέρα, Ἀλεξάνδρου δὲ ἀδελφὴν
[19, 51]   ἀπολογουμένης καὶ τῶν Ἀλεξάνδρου καὶ  Φιλίππου   πρὸς ἅπαν ἔθνος εὐεργεσιῶν ἀναμιμνησκόμενον
[19, 42]   θάτερον κέρας ἀνελάμβανε τοὺς μετὰ  Φιλίππου   τεταγμένους, οἷς ἦν παρηγγελκὼς φυγομαχεῖν.
[19, 0]   Ὡς Κάσανδρος Θεσσαλονίκην ἔγημε τὴν  Φιλίππου   τοῦ Ἀμύντου, ἐπώνυμον δ´ ἑαυτοῦ
[19, 35]   αὐτοῦ Ῥωξάνην καὶ Θετταλονίκην τὴν  Φιλίππου   τοῦ Ἀμύντου θυγατέρα, πρὸς δὲ
[19, 0]   τὴν βασιλείαν. δʹ Εὐρυδίκης καὶ  Φιλίππου   τοῦ βασιλέως ἅλωσις καὶ θάνατος.
[19, 35]   Μακεδονίαν καὶ τὴν Εὐρυδίκης καὶ  Φιλίππου   τοῦ βασιλέως ἀναίρεσιν, ἔτι δὲ
[19, 51]   Ἰταλίαν, ἔτι δὲ γυνὴ μὲν  Φιλίππου   τοῦ πλεῖστον ἰσχύσαντος τῶν πρὸ
[19, 22]   τοῖς θεοῖς καὶ Ἀλεξάνδρῳ καὶ  Φιλίππῳ,   μεταπεμψάμενος δὲ ἐξ ὅλης σχεδὸν
[19, 54]   ~εἰκοστῷ δ´ ἔτει ὕστερον Κάσανδρος  φιλοδοξῆσαι   βουλόμενος καὶ πείσας τοὺς Βοιωτοὺς
[19, 90]   περὶ αὐτὸν ὁρμῆς οἱ συνόντες  φίλοι   θεωροῦντες ὅτι μετ´ αὐτῶν μέν
[19, 110]   ἀποκεχώρηκεν, εἰσῆλθον εἰς Γέλαν ὡς  φίλοι   καὶ διαψευσθέντες τῆς ἐλπίδος κατηκοντίσθησαν.
[19, 47]   ὁδὸν ὄντος οἱ τοῦ Πίθωνος  φίλοι   καὶ μετεσχηκότες τῆς ἐπιβουλῆς, ὧν
[19, 82]   οἷς ἦσαν οἵ τε ἄλλοι  φίλοι   πάντες καὶ Πίθων συνεστρατευμένος
[19, 85]   δορικτήτου χώρας οὐκ ἀποδοίη τοῖς  φίλοις   καὶ συνθέμενος φιλίαν πρὸς αὐτὸν
[19, 86]   τούτῳ τε καὶ τοῖς ἄλλοις  φίλοις   τὴν περὶ αὐτὸν εὐδαιμονίαν. διὸ
[19, 34]   ἑαυτῆς διεδίδου τοῖς οἰκείοις καὶ  φίλοις,   ὡς ἂν εἴποι τις, καταλείπουσα
[19, 3]   μᾶλλον γενόμενος χιλίαρχος περιεποιήσατο δόξαν,  φιλοκίνδυνος   μὲν ὢν καὶ παράβολος ἐν
[19, 7]   πλῆθος ἐξουσίαν προσλαβὸν οὐ διέκρινε  φίλον   πολέμιον, ἀλλὰ παρ´ οὗ
[19, 31]   πᾶσαν ἐξέταττον τὴν δύναμιν· τοσαύτης  φιλονεικίας   ὑπῆρχον πλήρεις οὐχ οἱ στρατηγοὶ
[19, 96]   τὸ ἀποβησόμενον. δ´ Ἀντίγονος  φιλοποιησάμενος   χρόνον τινὰ τοὺς βαρβάρους καὶ
[19, 7]   ἐντρεπόμενοι, ἐφ´ οἷς οὐχ ὅτι  φίλος,   ἀλλὰ καὶ παντελῶς ἐχθρός, μέτριός
[19, 75]   εἶχε δωρεὰν καθέξει, βέβαιος ὢν  φίλος   Ἀντιγόνῳ. δοὺς δὲ περὶ τούτων
[19, 23]   Ἀραχωσίας σατράπης, Πευκέστου δὲ μάλιστα  φίλος,   ἔλαθε δὲ αὐτὸν τῶν ἱππέων
[19, 33]   γυναικῶν διαφθείρεσθαι καὶ δι´ ἀκρασίαν  φιλοστοργεῖν   ἑτέρους, τέλος δὲ μὴ δυναμένας
[19, 33]   ἔτεσι πρότερον συνοικήσασαν, ἀμφοτέρας δὲ  φιλοστόργως   πρὸς αὐτὸν διακειμένας. ὄντος δὲ
[19, 17]   παραγγελθὲν αὐθημερὸν ἤκουον διὰ τὸ  φιλοτεχνηθὲν   περὶ τὰς φυλακάς· ὅπερ οὐ
[19, 84]   τινὰ μὲν αὐτῶν περιεπείροντο τῷ  φιλοτεχνηθέντι   χάρακι καὶ ταῖς πληγαῖς καὶ
[19, 4]   τεταγμένος, ὑπελήφθη δραστικὸς εἶναι καὶ  φιλότεχνος   ἐκ τοῦ πρὸς ἕκαστον τῶν
[19, 15]   ἐν πολλὴν συνέβη γενέσθαι  φιλοτιμίαν   ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας. Πευκέστης μὲν
[19, 79]   Ἀλεξανδρείας καὶ παρακαλούντων παύσασθαι τῆς  φιλοτιμίας   τούτους μὲν ἀπέκτειναν, τὴν δ´
[19, 101]   τὴν Ἰταλίαν ἐθνῶν περὶ ἡγεμονίας  φιλοτιμούμενα   παντοίους συνίσταντο κινδύνους. οἱ μὲν
[19, 73]   Καλλαντιανῶν πόλιν περιστρατοπεδεύσας συνεστήσατο πολιορκίαν,  φιλοτιμούμενος   ἐκ παντὸς τρόπου κολάσαι τοὺς
[19, 104]   χρόνον ἰσόρροπος ἦν κίνδυνος,  φιλοτίμως   ἀμφοτέρων τῶν στρατοπέδων ἀγωνιζομένων· τοῦ
[19, 86]   Σέλευκον ἐκ τῆς Βαβυλωνίας ἐκπεσόντα  φιλοτίμως   ὑπεδέξατο καὶ κοινὴν παρείχετο τούτῳ
[19, 23]   τοῦ σατραπείαν μὲν ἔχοντος Ἀρμενίας,  φίλου   δὲ ὄντος Πευκέστῃ. πιστευθείσης δὲ
[19, 93]   καὶ συναγαγὼν τοὺς ἡγεμόνας καὶ  φίλους   ἐβουλεύετο πότερον συμφέρει μένειν καὶ
[19, 92]   πρὸς Πτολεμαῖον καὶ τοὺς ἄλλους  φίλους,   ἔχων ἤδη βασιλικὸν ἀνάστημα καὶ
[19, 97]   ἡμῶν ἀπαγαγεῖν τὸ στρατόπεδον καὶ  φίλους   νομίζειν Ναβαταίους εἰς τὸν λοιπὸν
[19, 50]   ταύτης αὑτήν τε καὶ τοὺς  φίλους   σώζειν. αὐτομόλου δέ τινος τὸ
[19, 55]   συνηναγκάσθαι προσενεγκεῖν τὰς χεῖρας ἀνδρὶ  φίλῳ   καὶ συνηγωνισμένῳ προθύμως, τὸν Σέλευκον
[19, 94]   ἀλλότριον εἶναι, προεχειρίσατο τῶν αὑτοῦ  φίλων   Ἀθήναιον, δοὺς δ´ αὐτῷ πεζοὺς
[19, 67]   καί τινων ἄλλων προσποιουμένων εἶναι  φίλων   ἀνῃρέθη, δὲ γυνὴ Κρατησίπολις
[19, 100]   προσεδεῖτο, Ἀρχέλαον μὲν ἕνα τῶν  φίλων   ἀπέλιπε στρατηγὸν ἐπὶ τῆς πολιορκίας,
[19, 81]   τῶν ἐναντίων ἔφοδον. ~τῶν δὲ  φίλων   αὐτῷ συμβουλευόντων μὴ παρατάττεσθαι πρὸς
[19, 38]   νεμομένων μὲν τὴν ἀπεναντίον ὀρεινήν,  φίλων   δ´ ὄντων Πίθωνι τῷ Μηδίας
[19, 92]   τοῖς πολεμίοις, ἔφυγε μετὰ τῶν  φίλων   διὰ τῆς ἐρήμου. Σέλευκος δὲ
[19, 6]   διαλεξόμενος, ἐπειδὴ παρεγένοντο παραλαβόντες τῶν  φίλων   εἰς τεσσαράκοντα, προσποιηθεὶς ἑαυτὸν ἐπιβουλεύεσθαι
[19, 56]   τὸν πόλεμον ἐξέπεμψέ τινας τῶν  φίλων   εἰς τὴν Εὐρώπην, προστάξας πειρᾶσθαι
[19, 48]   τιμᾶν ἐν τοῖς μεγίστοις τῶν  φίλων,   εὐλαβούμενος μὴ μετανοήσας πάλιν αὐτὸν
[19, 22]   καὶ τῶν ἔξω τάξεως {καὶ}  φίλων   καὶ στρατηγῶν καὶ τῶν ἱππέων·
[19, 90]   δύναμιν τὸ παράπαν, μετὰ τῶν  φίλων   καὶ τῶν ἰδίων παίδων τὴν
[19, 91]   ἐκομίσατο τὰ φυλαττόμενα σώματα τῶν  φίλων   καὶ τῶν παίδων, ὅσοι παρεδόθησαν
[19, 93]   Συρίαν, προεχειρίσατο τῶν περὶ αὑτὸν  φίλων   Κίλλην τὸν Μακεδόνα· τούτῳ δὲ
[19, 50]   Κάσανδρον, τοὺς δ´ ὑπολοίπους τῶν  φίλων   οὐκ ἰσχύοντας βοηθεῖν, ἐπεχείρησε πεντήρη
[19, 85]   ἐτύγχανον γὰρ οἱ πλεῖστοι τῶν  φίλων   πεπτωκότες, ὧν ἦσαν ἐπιφανέστατοι Πίθων
[19, 46]   συναποστήσεσθαι, γραφόντων δ´ αὐτῷ τῶν  φίλων   περὶ τῶν Ἀντιγόνου προαιρέσεων καὶ
[19, 86]   εἶχε περὶ αὑτόν, ἕνα τῶν  φίλων   ποιησάμενος καὶ προάγων ἐντίμως. ἦν
[19, 51]   δὲ Κάσανδρος πέμψας τινὰς τῶν  φίλων   πρὸς τὴν Ὀλυμπιάδα συνεβούλευε λάθρᾳ
[19, 48]   Ἀσίας, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν  φίλων   συνεδρεύσας ἐβουλεύετο περὶ τῶν σατραπειῶν.
[19, 11]   ἐπέλεξε δὲ καὶ τῶν Κασάνδρου  φίλων   τοὺς ἐπιφανεστάτους ἑκατὸν Μακεδόνας, οὓς
[19, 35]   καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀξιολογωτάτων  φίλων   τοὺς συγγενεῖς, ὥστ´ ἀθροισθῆναι περὶ
[19, 63]   πόλεως φυλακὴν ἀπέλιπε, τῶν δὲ  φίλων   τῶν Ἀλεξάνδρου καταφυγόντων εἰς τὸ
[19, 104]   φυγάδας, ὧν ἠγεῖτο Δεινοκράτης καὶ  Φιλωνίδης,   τὰ κέρατα διειληφότες. ἐφ´ ἱκανὸν
[19, 104]   τοῦ δ´ ἑτέρου τῶν στρατηγῶν  Φιλωνίδου   πεσόντος καὶ τοῦ κατὰ τοῦτον
[19, 14]   τῶν ἄνω σατραπειῶν ἁπασῶν γενόμενος  Φιλώταν   μὲν τὸν προϋπάρχοντα Παρθυαίας στρατηγὸν
[19, 16]   Δόκιμος, ἔτι δὲ Ἀντίπατρος καὶ  Φιλώτας,   οἱ μετὰ τῆς Ἀλκέτου δυνάμεως
[19, 38]   μὲν τὴν πρώτην φυλακὴν πολλὴν  φλόγα   ποιεῖν ὡς ἂν ἐγρηγορότων ἔτι
[19, 56]   μύρια χίλια. διόπερ συνέβαινεν αὐτὸν  φοβερὸν   εἶναι καὶ διὰ τὸ μέγεθος
[19, 25]   θεωρήσαντα πάντα δι´ ὧν ἦν  φοβερὸς   ἀποβεβληκότα, τύπτοντα τῷ ξύλῳ ῥᾳδίως
[19, 5]   τῇ μεσογείῳ συνεστήσατο. γενόμενος δὲ  φοβερὸς   οὐ μόνον τοῖς πολίταις, ἀλλὰ
[19, 2]   Σικελίᾳ. δὴ πυθόμενος καὶ  φοβηθεὶς   ἐξέθηκε τὸ παιδίον δημοσίᾳ καὶ
[19, 51]   πᾶσι Μακεδόσι κριθῆναι Κάσανδρος  φοβηθεὶς   μήποτε τὸ πλῆθος ἀκοῦον τῆς
[19, 71]   βάλλειν τοῖς λίθοις ἐπεχείρησαν· διόπερ  φοβηθεὶς   τὴν τοῦ πλήθους ὁρμὴν νυκτὸς
[19, 105]   καὶ τὴν πατρῴαν βασιλείαν παραδοῦναι,  φοβηθεὶς   ὑπὲρ ἑαυτοῦ προσέταξε Γλαυκίᾳ τῷ
[19, 72]   θάνατον ἔνδοξον· οἱ δὲ Ῥωμαῖοι  φοβηθέντες   μὴ τὰ κατὰ τὴν Ἀπουλίαν
[19, 14]   συνέδραμον οἱ λοιποὶ σατράπαι πάντες,  φοβηθέντες   μὴ τὸ παραπλήσιον πάθωσιν, ὄντος
[19, 8]   διεσώθησαν, τινὲς δὲ διὰ τὸν  φόβον   ἀπρονοήτως ἁλλόμενοι κατεκρημνίσθησαν. τὸ δὲ
[19, 95]   διὰ τὸν περὶ τοῦ μέλλοντος  φόβον   ἐπαναγκάζουσιν ἐπιμελεῖσθαι, αἱ δὲ διὰ
[19, 9]   Συρακοσίων οἱ μὲν διὰ τὸν  φόβον   ἠναγκάζοντο καρτερεῖν, οἱ δ´ ὑπὸ
[19, 28]   καὶ διὰ τὰς ἀρετὰς πολὺν  φόβον   παρεχόμενοι τοῖς πολεμίοις. ἐπὶ πᾶσι
[19, 107]   πραξάντων τὸ προσταχθὲν διὰ τὸν  φόβον   χρημάτων τε πλῆθος ἤθροισε καὶ
[19, 2]   πρὸς αὑτὴν μὲν οὐκ ἀπήνεγκε,  φοβουμένη   τὸν ἄνδρα, πρὸς δὲ τὸν
[19, 38]   τοὺς ἐσχάτους τόπους τῆς χειμασίας,  φοβούμενοι   μὴ καταληφθῶσιν ὑπὸ τῶν πολεμίων
[19, 2]   υἱὸν ἀπέλαβε, τοὺς δὲ Καρχηδονίους  φοβούμενος   μετῴκησεν εἰς Συρακούσσας πανοίκιος· πένης
[19, 15]   τὰς ἀρετὰς ἀνικήτοις. Εὐμενὴς δὲ  φοβούμενος   μὴ διὰ τὴν πρὸς ἀλλήλους
[19, 76]   μὲν εὐθὺς ἐρύσαντο τῶν ἐπικειμένων  φόβων,   μετ´ ὀλίγας δ´ ἡμέρας ἐκταξάντων
[19, 96]   ἐπὶ τῷ δοκεῖν ἀπολελύσθαι μεγάλων  φόβων,   οὐ μὴν παντελῶς ἐπίστευόν γε
[19, 105]   τῶν ἀπὸ τοῦ βασιλέως προσδοκωμένων  φόβων·   οὐκέτι γὰρ ὄντος οὐδενὸς τοῦ
[19, 13]   ὄρυζαν δὲ καὶ σήσαμον καὶ  φοίνικα   διέδωκε τοῖς στρατιώταις, δαψιλῶς ἐχούσης
[19, 107]   οὐκ ὀλίγα μεταθήσεσθαι πρὸς τοὺς  Φοίνικας   καὶ τῶν πόλεων ὅσαι προσέκοπτον
[19, 62]   αὐτῷ κατηρτισμέναι ναῦς τῶν ἐν  Φοινίκῃ   ναυπηγηθεισῶν αἱ πρῶται συντελεσθεῖσαι· αὗται
[19, 58]   ἀπέδειξε τρία μὲν κατὰ τὴν  Φοινίκην,   ἔν τε Τριπόλει καὶ Βύβλῳ
[19, 94]   τήν τε Συρίαν πᾶσαν καὶ  Φοινίκην   ἐπεβάλετο στρατεύειν ἐπὶ τὴν χώραν
[19, 85]   τῆς δυνάμεως ἐπῄει τῶν κατὰ  Φοινίκην   πόλεων τὰς μὲν πολιορκῶν, τὰς
[19, 58]   δὲ τούτων γενόμενος ἀνέζευξεν ἐπὶ  Φοινίκην,   σπεύδων ναυτικὴν δύναμιν συστήσασθαι· συνέβαινε
[19, 58]   ἐπειδὴ τὰς ναῦς τὰς ἐκ  Φοινίκης   ἁπάσας μετὰ τῶν πληρωμάτων Πτολεμαῖος
[19, 58]   στρατοπεδεύσας δὲ ἐν Τύρῳ τῆς  Φοινίκης   καὶ πολιορκῆσαι διανοούμενος τὴν Τύρον
[19, 85]   δὲ παρελθὼν εἰς Τρίπολιν τῆς  Φοινίκης   μετεπέμπετό τε τοὺς ἐκ Κιλικίας
[19, 69]   δὲ ταῦτα τὸν στόλον ἐκ  Φοινίκης   μετεπέμψατο Μηδίου ναυαρχοῦντος, ὃς περιτυχὼν
[19, 93]   κεκρατημένων πόλεων, Ἄκην μὲν τῆς  Φοινίκης   Συρίας, Ἰόππην δὲ καὶ Σαμάρειαν
[19, 98]   παντελῶς ὀλιγοχρόνια. ἀγαθὴ δ´ ἐστὶ  φοινικόφυτος   ὅσην αὐτῆς συμβαίνει διειλῆφθαι ποταμοῖς
[19, 103]   τὸ παραπλήσιον οἱ ζωγρηθέντες τῶν  Φοινίκων   ἔπαθον οἷς ἔπραξαν εἰς τοὺς
[19, 58]   Τύρον μετεπέμπετο τοὺς βασιλεῖς τῶν  Φοινίκων   καὶ τοὺς ὑπάρχους τῆς Συρίας.
[19, 9]   τούτων γενόμενος τοῦ μὲν ἔτι  φονεύειν   κολάζειν τινὰς ἀπέστη, μεταβαλόμενος
[19, 108]   καὶ προσπεσόντες ἀτάκτοις ῥᾳδίως ἐτρέψαντο.  φονευομένων   δὲ τῶν βαρβάρων καὶ πρὸς
[19, 71]   ἐπιφανείας ἀξίαν διεπράξατο, τοὐναντίον δὲ  φονικὸς   ὢν καὶ τῶν τυράννων ὠμότερος
[19, 3]   Σώστρατος, ἄνδρες ἐν ἐπιβουλαῖς καὶ  φόνοις   καὶ μεγάλοις ἀσεβήμασι γεγονότες τὸν
[19, 8]   διημερεύσαντες ἐν τοῖς τῶν πολιτῶν  φόνοις   οὐδὲ τῆς εἰς γυναῖκας ὕβρεως
[19, 5]   σκότος οὐ συνιδόντες τὸν μὲν  φόνον   ἐπετέλεσαν, τῆς δὲ προκεχειρισμένης πράξεως
[19, 8]   ἐπληρώθη τοῦ κατὰ τῶν πολιτῶν  φόνου,   τοὺς ζωγρηθέντας ἀθροίσας Δεινοκράτην μὲν
[19, 7]   τὴν πόλιν πεπληρωμένην ὕβρεως καὶ  φόνων   καὶ παντοίων ἀνομημάτων. οἱ μὲν
[19, 3]   ἐπετήδευσε γὰρ ἐν ταῖς ἐξοπλασίαις  φορεῖν   πανοπλίαν τηλικαύτην τὸ μέγεθος ὥστε
[19, 14]   αὐτῷ μόνῳ Μακεδόνων συγχωρῆσαι Περσικὴν  φορεῖν   στολήν, χαρίζεσθαι βουλόμενον τοῖς Πέρσαις
[19, 24]   Πευκέστου καὶ Ἀντιγένους, αὐτὸς δὲ  φορίῳ   κομιζόμενος ἐπηκολούθει τοῖς οὐραγοῦσιν, ὅπως
[19, 94]   ἔνια καὶ γεωργεῖ μιγνύμενα τοῖς  φορολογουμένοις   καὶ μετέχει τῶν αὐτῶν τοῖς
[19, 103]   ἠδυνήθησαν πρᾶξαι, δυσὶ δὲ περιπεσόντες  φορτηγοῖς   πλοίοις τὴν μὲν ἐξ Ἀθηνῶν
[19, 86]   Ἀντιγόνου καὶ Δημητρίου πίστιν, ἐλοιδόρησε  φορτικῶς   τὸν Πτολεμαῖον. ὕστερον δὲ στασιασάντων
[19, 95]   καταντᾶν οἱ μὲν ἀποδωσόμενοι τῶν  φορτίων,   οἱ δ´ ἀγοράσοντές τι τῶν
[19, 99]   προσδεδεμένας πλάτας κωπηλατοῦσιν, εἷς δὲ  φορῶν   τόξα τοὺς προσπλέοντας ἐκ τοῦ
[19, 2]   ὑπάτους Λεύκιον Πλώτιον καὶ Μάνιον  Φούλβιον,   Ἀγαθοκλῆς δ´ Συρακόσιος τύραννος
[19, 76]   κατὰ τὸ πάτριον ἔθος Μάνιον  Φούλβιον   ἵππαρχον. τούτων δὲ πλησίον τῆς
[19, 101]   ἦν αὐτοκράτωρ ᾑρημένος, τήν τε  Φρεγελλανῶν   πόλιν εἷλε καὶ τῶν ἀλλοτρίως
[19, 59]   πατέρα αὐτῆς, ὃς δοκεῖ γεγονέναι  φρονιμώτατος   τῶν ἐν δυναστείαις γεγονότων κατὰ
[19, 78]   καὶ τῶν Ὀπουντίων τὰ Κασάνδρου  φρονούντων   συνεστήσατο πολιορκίαν καὶ συνεχεῖς προσβολὰς
[19, 74]   τοῖς Ἕλλησιν ὅτι πρὸς ἀλήθειαν  φροντίζει   τῆς αὐτονομίας αὐτῶν, καὶ ἅμα
[19, 62]   βουλόμενος εἰδέναι τοὺς Ἕλληνας ὅτι  φροντίζει   τῆς αὐτονομίας αὐτῶν οὐχ ἧττον
[19, 66]   μισθοφόρους μεταπεμψάμενοι πάλιν ἐπέθεντο τῇ  φρουρᾷ   καὶ κυριεύσαντες τῆς ἄκρας τὴν
[19, 107]   τὴν τῶν Γελῴων πόλιν ἀσφαλίσασθαι  φρουρᾷ,   φανερῶς οὐκ ἐτόλμα δύναμιν εἰσαγαγεῖν,
[19, 107]   δὲ τῇ πόλει τὴν ἱκανὴν  φρουρὰν   ἀπολιπὼν ἀντεστρατοπέδευσε τοῖς πολεμίοις. ~κατεῖχον
[19, 67]   τῶν Ἐπιδαμνίων πόλιν προσαγαγόμενος καὶ  φρουρὰν   ἐγκαταστήσας ἐπανῆλθεν εἰς Μακεδονίαν. ~ἀπαλλαγέντος
[19, 89]   Ἀδρίαν, πολιορκήσων Ἀπολλωνιάτας, ὅτι τὴν  φρουρὰν   ἐκβαλόντες τὴν αὐτοῦ προσέθεντο τοῖς
[19, 79]   περιεστρατοπέδευσαν, ὡς αὐτίκα μάλα τὴν  φρουρὰν   ἐκβαλοῦντες, παραγενομένων δὲ πρεσβευτῶν ἐκ
[19, 78]   τε Καδμείαν εἷλε καὶ τὴν  φρουρὰν   ἐκβαλὼν ἠλευθέρωσε τὰς Θήβας. μετὰ
[19, 66]   διαπλεύσαντος εἰς Αἰτωλίαν αὐτοῦ Δυμαῖοι,  φρουρὰν   ἔχοντες παρὰ Κασάνδρου, διετείχισαν τὴν
[19, 73]   ἀριστερᾷ μέρεσι τοῦ Πόντου καὶ  φρουρὰν   ἔχοντες παρὰ Λυσιμάχου ταύτην ἐξέβαλον
[19, 72]   περὶ τῆς ἡγεμονίας Πληστικὴν μὲν  φρουρὰν   ἔχουσαν Ῥωμαϊκὴν ἐξεπολιόρκησαν, Σωρανοὺς δ´
[19, 59]   εἰς δὲ τὰς πόλεις παρεισήγαγε  φρουρὰν   τὴν ἀναγκάσουσαν πειθαρχεῖν τοὺς ἐνοικοῦντας.
[19, 61]   δὲ πόλιν δι´ ὁμολογίας παραλαβὼν  φρουρὰν   τὴν διαφυλάξουσαν εἰς αὐτὴν εἰσήγαγεν.
[19, 89]   βοήθειαν παρὰ Κορκυραίων ἐξέβαλον τὴν  φρουρὰν   τοῦ Κασάνδρου. οἱ δ´ Ἠπειρῶται
[19, 86]   πλησίον στρατοπεδεύσας παρεκάλεσεν Ἀνδρόνικον τὸν  φρούραρχον   παραδοῦναι τὴν πόλιν καὶ δωρεάς
[19, 16]   Ἀλεξάνδρου στρατείαν Ξενοπείθη μὲν τὸν  φρούραρχον   συναρπάσαντες ὑπὲρ τὸ τεῖχος ἔρριψαν,
[19, 103]   αὐτοῦ νυκτὸς οἱ προεστῶτες τῆς  φρουρᾶς   αἰσθόμενοι τὸ γεγονὸς αὐτόν τε
[19, 77]   ἀπέλιπεν ἐπὶ τῆς ἐν Χαλκίδι  φρουρᾶς,   αὐτὸς δὲ μετὰ πάσης τῆς
[19, 64]   τὰς μὲν ὑπὸ Κασάνδρου καθεσταμένας  φρουρὰς   ἐκβαλεῖν ἐπειρᾶτο, ταῖς δὲ πόλεσιν
[19, 66]   Αἴγιον δὲ ἐκπολιορκήσας τῆς τε  φρουρᾶς   ἐκυρίευσε καὶ τοῖς Αἰγιεῦσι κατὰ
[19, 78]   προσαγόμενος ἐξέβαλε πανταχόθεν τὰς Κασάνδρου  φρουράς·   ἐπῆλθε δὲ καὶ τὴν Λοκρίδα
[19, 110]   ἀπέστη τῆς ἐπιβολῆς, τὰ δὲ  φρούρια   καὶ τὰς πόλεις ἐπιπορευόμενος προσήγετο
[19, 63]   Κορινθίων, μετὰ δὲ ταῦτα δύο  φρούρια   κατὰ κράτος ἑλὼν τοὺς ὑπ´
[19, 85]   ὅσοι παρεφύλαττον πόλεις  φρούρια   μακρὰν ἀφεστῶτα τῶν πολεμίων. ~Πτολεμαῖος
[19, 10]   διεπράξαντο, διετέλουν δὲ τοῖς τε  φρουρίοις   προσβολὰς ποιούμενοι καὶ τὴν χώραν
[19, 65]   Μεσσηνίοις εἰρήνην παρεσκεύασαν καὶ τὸ  φρούριον   ἀναγκάσαντες ἀποκαταστῆσαι τὸν τύραννον ἀπέπλευσαν
[19, 108]   τὸν Ἔκνομον λόφον, ὅν φασι  φρούριον   γεγενῆσθαι Φαλάριδος. ἐν τούτῳ δὲ
[19, 65]   Μύλας πλεύσας καὶ πολιορκήσας τὸ  φρούριον   δι´ ὁμολογίας παρέλαβε. καὶ τότε
[19, 65]   τῶν Συρακοσίων δυνάστης κατέχων  φρούριον   τῶν Μεσσηνίων ἐπηγγείλατο λαβὼν παρ´
[19, 16]   ἀριθμὸν εἰς πεντήκοντα. τοῦ δὲ  φρουρίου   σίτου τε πλῆθος καὶ τῶν
[19, 16]   ἡγεμόνες, ἐφυλάττοντο μὲν ἔν τινι  φρουρίῳ   καθ´ ὑπερβολὴν ὀχυρῷ, ἀκούσαντες δὲ
[19, 66]   δ´ ἐνταῦθα τοὺς παρεξομένους τῷ  φρουρίῳ   τὴν ἀσφάλειαν ἀνέζευξεν εἰς τὴν
[19, 102]   Καρχηδονίους ἐπιὼν ἐλεηλάτει καὶ τῶν  φρουρίων   μὲν ᾕρει κατὰ κράτος,
[19, 108]   Ἀγαθοκλῆς ἕτερον τῶν Φαλάριδος γεγενημένων  φρουρίων   κατεῖχε, τὸ προσαγορευθὲν ἀπ´ ἐκείνου
[19, 107]   τῶν ἑαυτοῦ διέλαβε τῶν τε  φρουρίων   οὐκ ὀλίγα μεταθήσεσθαι πρὸς τοὺς
[19, 16]   διισταμένων ἔφθασαν ἐκ τῶν σύνεγγυς  φρουρίων   συνδραμόντες στρατιῶται πεζοὶ μὲν πλείους
[19, 74]   Πελοπόννησον, ἐπῆλθε τὰς ὑπ´ Ἀλεξάνδρου  φρουρουμένας   πόλεις καὶ πάσας ἠλευθέρωσε πλὴν
[19, 66]   Ἀχαΐαν καὶ Πάτρας μὲν ἠλευθέρωσε  φρουρουμένας   ὑπὸ τῶν Κασάνδρου στρατιωτῶν, Αἴγιον
[19, 75]   ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν  φρουρουμένην   ἄκραν ἐκπολιορκήσαντες εἰς αὐτονομίαν ἀποκατέστησαν
[19, 103]   τὴν Κεντοριπίνων πόλιν· ταύτην γὰρ  φρουρουμένην   ὑπ´ Ἀγαθοκλέους τῶν πολιτικῶν τινες
[19, 87]   Τελεσφόρον πείσας παρέλαβεν τὴν Κυλλήνην,  φρουρουμένην   ὑπ´ αὐτοῦ, καὶ τοῖς Ἠλείοις
[19, 64]   εἰς τὴν Μεσσηνίαν καὶ καταλαβὼν  φρουρουμένην   ὑπὸ Πολυπέρχοντος τὴν πόλιν τὸ
[19, 68]   τὸν Φαληρέα καὶ Διονύσιον τὸν  φρουροῦντα   τὴν Μουνυχίαν, προστάττων εἴκοσι ναῦς
[19, 78]   εἰς Μακεδονίαν Κασάνδρου καταπληξάμενος τοὺς  φρουροῦντας   τὴν Χαλκίδα παρέλαβε τὴν πόλιν
[19, 63]   ἑλὼν τοὺς ὑπ´ Ἀλεξάνδρου καθεσταμένους  φρουροὺς   ὑποσπόνδους ἀφῆκεν. ἑξῆς δὲ τῇ
[19, 31]   ὅπλων καὶ τῶν ἵππων  φρυαγμὸς   ἐν χερσὶν ἐδόκει πᾶσιν εἶναι
[19, 57]   μὲν καὶ Λυκίαν Κασάνδρῳ δοθῆναι,  Φρυγίαν   δὲ τὴν ἐφ´ Ἑλλησπόντῳ Λυσιμάχῳ,
[19, 69]   παραγενόμενος δ´ εἰς Κελαινὰς τῆς  Φρυγίας   διεῖλε τὸ στρατόπεδον εἰς χειμασίαν.
[19, 29]   πρὸς αὐτόν, τοὺς δ´ ἀπὸ  Φρυγίας   καὶ Λυδίας χιλίους, τοὺς δὲ
[19, 93]   δύναμιν ἀναλαβὼν ἀνέζευξεν ἐκ τῆς  Φρυγίας   καὶ τὸν Ταῦρον ὑπερβαλὼν ὀλίγαις
[19, 93]   μὲν ὢν ἐν Κελαιναῖς τῆς  Φρυγίας,   κομισάμενος δὲ τὴν ἐπιστολὴν ἐχάρη
[19, 44]   ὑπ´ αὐτοῦ περὶ Νῶρα τῆς  Φρυγίας   οὐδὲν ἧττον τοῖς βασιλεῦσι προθυμότατα
[19, 102]   φιλανθρώπως αὐτοῖς προσεφέρετο καὶ τοὺς  φυγάδας   ἔπεισεν καταδέξασθαι τοὺς συστρατευομένους μὲν
[19, 103]   προσδεξάμενος τοὺς ἐκ Μεσσήνης ἐκβεβλημένους  φυγάδας,   ἔχων ἁδρὰν δύναμιν, ἀπέστειλέν τινα
[19, 5]   Συρακοσίων καταδεξαμένων τοὺς μετὰ Σωστράτου  φυγάδας   καὶ πρὸς Καρχηδονίους εἰρήνην συνθεμένων
[19, 4]   συνήθροισε τοὺς κατὰ τὴν Ἰταλίαν  φυγάδας   καὶ Ῥηγίνοις πολεμουμένοις ὑπὸ τῶν
[19, 0]   Ὡς Ἀγαθοκλῆς Δεινοκράτη καὶ τοὺς  φυγάδας   περὶ Γαλαρίαν ἐνίκησεν. νδʹ Ῥωξάνης
[19, 102]   ἀπολυθήσεσθαι τοῦ πολέμου τούς τε  φυγάδας   τοὺς ἐκ Συρακουσσῶν ἐξέβαλον καὶ
[19, 104]   πεντακισχιλίων ἐγένετο μάχη πρὸς τοὺς  φυγάδας,   ὧν ἠγεῖτο Δεινοκράτης καὶ Φιλωνίδης,
[19, 70]   τὴν Σικελίαν οἱ τῶν Συρακοσίων  φυγάδες   διατρίβοντες ἐν Ἀκράγαντι παρεκάλουν τοὺς
[19, 10]   ἐπιφανεῖς, στρατηγοὺς ἐχειροτόνησαν. οἱ δὲ  φυγάδες   ἐκ Θουρίων ὁρμήσαντες καὶ προσλαβόντες
[19, 0]   Συρακουσίων. βʹ Ὡς οἱ Κροτωνιατῶν  φυγάδες   ἐπιστρατεύσαντες ἐπὶ τὴν πατρίδα πάντες
[19, 104]   ~Οἱ δὲ περὶ τὸν Δεινοκράτην  φυγάδες,   ἔχοντες πεζοὺς μὲν ὑπὲρ τοὺς
[19, 71]   τῆς πράξεως εὐθὺς οἵ τε  φυγάδες   συνέτρεχον ἐπ´ αὐτὸν καὶ πάντες
[19, 102]   Σικελιώτας πλὴν Μεσσηνίων οἱ μὲν  φυγάδες   τῶν Συρακοσίων ἠθροίσθησαν εἰς τὴν
[19, 0]   Κασάνδρου δυνάμεως. λδʹ Ὡς οἱ  φυγάδες   τῶν Συρακουσίων Ἀκραγαντίνους πείσαντες πολεμεῖν
[19, 103]   πρασσομένοις Δεινοκράτης τῶν Συρακοσίων  φυγάδων   ἡγούμενος πρὸς μὲν τοὺς Καρχηδονίους
[19, 107]   τοιοῦτον, εἴτε καὶ ψευδέσι διαβολαῖς  φυγάδων   πεισθεὶς καὶ χρημάτων βουλόμενος
[19, 71]   διανοσφιζόμενος τέλος Σωσίστρατον, ἐπιφανέστατον τῶν  φυγάδων,   πολλάκις δυνάμεων ἀφηγησάμενον, ἐπὶ τὸ
[19, 65]   καὶ γὰρ τῶν ἐκ Συρακουσσῶν  φυγάδων   πολλοὶ συνεδεδραμήκεισαν εἰς τὴν πόλιν,
[19, 70]   εἰς δὲ τὴν Λακεδαιμονίαν τῶν  φυγάδων   τινὰς ἐξέπεμψαν, ἐντειλάμενοι πειρᾶσθαι στρατηγὸν
[19, 94]   ὅπως ἐν ταῖς ἀνυδρίαις καὶ  φυγαῖς   μὴ προσδέωνται συνεχῶν ὑδάτων. αὐτοὶ
[19, 2]   προειρημένου δυνάστου. Καρκῖνος Ῥηγῖνος  φυγὰς   γενόμενος ἐκ τῆς πατρίδος κατῴκησεν
[19, 5]   πρὸς Καρχηδονίους εἰρήνην συνθεμένων Ἀγαθοκλῆς  φυγὰς   ὢν ἰδίαν δύναμιν ἐν τῇ
[19, 4]   τῶν ἐπιφανεστάτων, ἐνέστη πόλεμος τοῖς  φυγάσι   πρὸς τοὺς ἀντεχομένους τῆς δημοκρατίας.
[19, 4]   Καρχηδονίων τοῖς περὶ τὸν Σώστρατον  φυγάσιν   ἐγίνοντο κίνδυνοι συνεχεῖς καὶ παρατάξεις
[19, 42]   μὲν εἶξαι τῇ τύχῃ καὶ  φυγεῖν   αἰσχρὸν διέλαβεν, τὸ δὲ τηροῦντα
[19, 43]   νόμῳ διέφθειραν, τοὺς δὲ συνηνάγκασαν  φυγεῖν.   ἀκατάσχετοι δὲ ταῖς ὁρμαῖς γενόμενοι
[19, 100]   μὲν αὐτῶν διαβάντας τὸν Εὐφράτην  φυγεῖν   εἰς τὴν ἔρημον, τοὺς δὲ
[19, 18]   βίᾳ καὶ τῷ πλήθει κατισχύσας  φυγεῖν   εἰς τὸν ποταμὸν πάντας κατηνάγκασε.
[19, 51]   πρὸς τὴν Ὀλυμπιάδα συνεβούλευε λάθρᾳ  φυγεῖν,   ἐπαγγελλόμενος αὐτῇ ναῦν παρασκευάσειν καὶ
[19, 89]   τοῖς πλήθεσιν ὑπερέχοντες τοὺς ἀντιτεταγμένους  φυγεῖν   ἠνάγκασαν, δὲ Κάσανδρος πολλοὺς
[19, 72]   μὲν Αὔλιος καταισχυνθεὶς ἐπὶ τῇ  φυγῇ   μόνος ὑπέστη τῷ {τε} πλήθει
[19, 0]   δυνάμεως κατάβασις ἐπὶ θάλατταν καὶ  φυγὴ   Σελεύκου πρὸς Πτολεμαῖον εἰς Αἴγυπτον.
[19, 72]   τοῖς πολίταις τῆς κατὰ τὴν  φυγὴν   αἰσχύνης ἰδίᾳ περιεποιήσατο θάνατον ἔνδοξον·
[19, 104]   τούτων τε πολλοὺς κατὰ τὴν  φυγὴν   ἀνεῖλον καὶ τὴν Γαλερίαν ἀνακτησάμενοι
[19, 36]   τὸν βασιλέα καὶ κοινῷ δόγματι  φυγὴν   αὐτοῦ καταγνόντες πρὸς Κάσανδρον ἐποιήσαντο
[19, 51]   προνοούμενος, ἀλλ´ ἵνα καθ´ αὑτῆς  φυγὴν   καταγνοῦσα καὶ διαφθαρεῖσα κατὰ τὸν
[19, 27]   Σιβύρτιος, διὰ δὲ τὴν ἐκείνου  φυγὴν   μετειλήφει τὴν ἡγεμονίαν Κεφάλων. ἑξῆς
[19, 55]   Σέλευκον δ´ αὐτὸν αὑτοῦ καταγνόντα  φυγὴν   παραδεδωκέναι τὴν σατραπείαν χωρὶς ἀγώνων
[19, 84]   τὸν Δημήτριον ἱππέων καταπλαγέντες πρὸς  φυγὴν   ὥρμησαν· αὐτὸς δὲ μετ´ ὀλίγων
[19, 74]   τὸν Αἰακίδην ἀθροισθέντων ἐκ τῆς  φυγῆς   καὶ τοῖς Αἰτωλοῖς συμμιξάντων πάλιν
[19, 109]   καῦμα καὶ τὴν ἐκ τῆς  φυγῆς   κακοπάθειαν ἔκδιψοι γιγνόμενοι λάβρως ἔπινον,
[19, 30]   ὀρεινὴν καὶ τοὺς ἀπὸ τῆς  φυγῆς   σωζομένους ἀναλαμβάνειν, ἄθραυστον ἔχοντα τὸ
[19, 42]   Φιλίππου τεταγμένους, οἷς ἦν παρηγγελκὼς  φυγομαχεῖν.   μὲν οὖν τῶν ἱππέων
[19, 40]   πάντων Φίλιππον· τούτῳ δὲ διεκελεύσατο  φυγομαχεῖν   καὶ τὴν ἀπὸ θατέρου μέρους
[19, 82]   λοξὴν φυλάττειν τὴν στάσιν καὶ  φυγομαχεῖν,   καραδοκοῦντα τὴν δι´ αὐτοῦ γινομένην
[19, 29]   ἕτερον ὑπεστείλατο, διεγνωκὼς μὲν  φυγομαχεῖν,   δὲ διαγωνίζεσθαι. ~Ἐπεὶ δὲ
[19, 29]   οἳ κατὰ στόμα μὲν ἤμελλον  φυγομαχήσειν   ἀραιοὶ διαστάντες, ἐκ μεταβολῆς δὲ
[19, 50]   δὲ τὸν Κρατεύαν μετὰ δισχιλίων  φυγόντα   τῆς Βισαλτίας εἰς Βεδύνδια περιστρατοπεδεύσας
[19, 16]   τὴν παρ´ Εὐμενοῦς βοήθειαν,  φυγόντας   τὴν ταχίστην ἀλᾶσθαι κατὰ τὴν
[19, 4]   καὶ τῶν περὶ τὸν Σώστρατον  φυγόντων   κατῆλθεν εἰς τὴν πατρίδα. συνεκπεσόντων
[19, 8]   τῶν ἄλλων ἦσαν. τῶν δὲ  φυγόντων   οἱ μὲν ἐπὶ τὰς πύλας
[19, 94]   τῆς γῆς φυομένων τοῖς ἐπιτηδείοις·  φύεται   γὰρ παρ´ αὐτοῖς τὸ πέπερι
[19, 17]   τῶν πηγῶν ἕως τῆς θαλάσσης  φυλακαῖς   διαλαβόντες ἀνέμενον τὴν τῶν πολεμίων
[19, 54]   τὸν Πολυπέρχοντος διειληφότα τὸν Ἰσθμὸν  φυλακαῖς   παρῆλθεν εἰς Μέγαρα. ἐνταῦθα δὲ
[19, 92]   ῥᾳθύμως ἐχόντων τὰ περὶ τὰς  φυλακὰς   ἐπιπεσὼν Σέλευκος ἄφνω πολλὴν
[19, 24]   ὄντας ἐπιβουλεύειν καταλείψειν πιστοτάτους  φύλακας   ἔσχε τοῦ σώματος καὶ συναγωνιστάς.
[19, 17]   διὰ τὸ φιλοτεχνηθὲν περὶ τὰς  φυλακάς·   ὅπερ οὐ καλῶς ἔχει παραδραμεῖν.
[19, 26]   παραπλήσιον. προέχοντος δ´ Εὐμενοῦς δύο  φυλακὰς   ὁρῶν ὅτι καταλαβεῖν οὐ ῥᾴδιόν
[19, 95]   ῥᾳθύμως ἔχοντες τὰ περὶ τὰς  φυλακάς,   ὡς ἂν νομίζοντες μὴ πρότερον
[19, 0]   Πολέμων μετὰ τῶν συνεπιθεμένων τῇ  φυλακῇ   ληφθέντες ἀνῃρέθησαν. ζʹ Ὡς Ἀντίγονος
[19, 16]   κυριεύσαντες δὲ ὅπλων ἐπέθεντο τῇ  φυλακῇ   περὶ μέσας νύκτας. αὐτοὶ μὲν
[19, 66]   μὲν ἀπέσφαξεν, τοὺς δ´ εἰς  φυλακὴν   ἀπέθετο, πολλοὺς δὲ ἐφυγάδευσεν. οἱ
[19, 63]   πρὸς Ἀλέξανδρον τῆς μὲν πόλεως  φυλακὴν   ἀπέλιπε, τῶν δὲ φίλων τῶν
[19, 44]   ἀνεῖλεν. Εὐμενῆ δὲ παραδοὺς εἰς  φυλακὴν   ἐβουλεύετο πῶς αὐτῷ χρηστέον εἴη.
[19, 11]   Φίλιππον τὸ μὲν πρῶτον εἰς  φυλακὴν   καταθεμένη κακουχεῖν ἐπεχείρησε· περιοικοδομήσασα γὰρ
[19, 26]   στρατιώταις Ἀντίγονος ἀναζευγνύειν περὶ δευτέραν  φυλακήν.   δ´ Εὐμενὴς συλλογιζόμενος ἀληθῶς
[19, 95]   ἐπέθεντο τῇ στρατοπεδείᾳ περὶ τρίτην  φυλακήν,   ὄντες οὐκ ἐλάσσω ὀκτακισχιλίων. καὶ
[19, 91]   τῶν παίδων, ὅσοι παρεδόθησαν εἰς  φυλακὴν   παρ´ Ἀντιγόνου μετὰ τὴν ἐκ
[19, 16]   οὐκ ἔτυχε πίστεως, ἀλλ´ εἰς  φυλακὴν   παρεδόθη, δὲ συγκαταβὰς αὐτῷ
[19, 52]   Ῥωξάνην μετὰ τοῦ παιδὸς εἰς  φυλακὴν   παρέδωκε, μεταγαγὼν εἰς τὴν ἄκραν
[19, 38]   καὶ κατὰ μὲν τὴν πρώτην  φυλακὴν   πολλὴν φλόγα ποιεῖν ὡς ἂν
[19, 99]   δυνατὸν γενέσθαι τὴν τῶν σωμάτων  φυλακὴν   πολυχρόνιον. ~Ὁ δ´ Ἀντίγονος, ἐπανελθόντος
[19, 97]   πέτραν ἀπέθεντο τὰς ἀποσκευὰς καὶ  φυλακὴν   τὴν ἱκανὴν ἐπέστησαν, οὔσης μιᾶς
[19, 110]   μὲν πόλεως τὴν ἱκανὴν ἀπολιπεῖν  φυλακήν,   τῆς δὲ δυνάμεως τὴν κρατίστην
[19, 61]   τὴν Ῥωξάνην προαγαγὼν ἐκ τῆς  φυλακῆς   ἀποδῷ τοῖς Μακεδόσι καὶ τὸ
[19, 32]   τὴν ἀναίρεσιν, αὐτὸς δὲ πρώτης  φυλακῆς   ἀρχομένης ἀνέζευξε μετὰ πάσης τῆς
[19, 93]   προσπεσὼν δὲ τοῖς πολεμίοις ἑωθινῆς  φυλακῆς   ἄφνω τῆς τε δυνάμεως ἄνευ
[19, 17]   πολεμίων ἔφοδον. προσδεομένης δὲ τῆς  φυλακῆς   διὰ τὸ μῆκος στρατιωτῶν οὐκ
[19, 96]   τὸν υἱὸν καταστήσας ἡγεμόνα πρώτης  φυλακῆς   ἐξέπεμψε, προστάξας κολάσαι τοὺς Ἄραβας
[19, 95]   ἐνδιατρίψαντες δ´ οὐ πλείω χρόνον  φυλακῆς   ἑωθινῆς εὐθὺς ἀνέστρεψαν κατὰ σπουδήν,
[19, 105]   τῷ προεστηκότι τῆς τοῦ παιδὸς  φυλακῆς   τὴν μὲν Ῥωξάνην καὶ τὸν
[19, 105]   ὅτι καθήκει προάγειν ἐκ τῆς  φυλακῆς   τὸν παῖδα καὶ τὴν πατρῴαν
[19, 2]   οἱ τεταγμένοι δ´ ἐπὶ τῆς  φυλακῆς   ὠλιγώρουν. καθ´ ὃν δὴ χρόνον
[19, 91]   συνέφευγον εἰς τὴν ἄκραν, ἧς  φύλαξ   ἀπεδέδεικτο Δίφιλος. δὲ Σέλευκος
[19, 5]   τὰ πλήθη στρατηγὸς κατεστάθη καὶ  φύλαξ   τῆς εἰρήνης, μέχρι ἂν γνησίως
[19, 10]   ἔλαβον. προσέθηκαν δὲ καὶ δύο  φυλὰς   ταῖς προϋπαρχούσαις, τήν τε Φαλέρναν
[19, 73]   πρὸς Ἀντίγονον μετὰ πολλῶν στρατιωτῶν  φυλάσσοντα   τὰς παρόδους. συνάψας δ´ αὐτῷ
[19, 82]   τούτῳ δ´ ἦν συντεταγμένον λοξὴν  φυλάττειν   τὴν στάσιν καὶ φυγομαχεῖν, καραδοκοῦντα
[19, 91]   ἑλὼν τὴν ἄκραν ἐκομίσατο τὰ  φυλαττόμενα   σώματα τῶν φίλων καὶ τῶν
[19, 53]   Πύλαις παρόδους εὑρὼν ὑπ´ Αἰτωλῶν  φυλαττομένας   μόγις τούτους βιασάμενος παρῆλθεν εἰς
[19, 17]   τῷ τὴν ἐν Σούσοις ἄκραν  φυλάττοντι   ἐκέλευσαν μήτε τῶν χρημάτων Ἀντιγόνῳ
[19, 28]   ἐξ ἱππέων πεντήκοντα, καὶ πλαγίας  φυλαττούσας   ἔξω τοῦ κέρατος εἴλας τέσσαρας,
[19, 87]   γὰρ εἰς Ἦλιν ὡς ἔτι  φυλάττων   τὴν πρὸς Ἀντίγονον φιλίαν, τὴν
[19, 22]   τὰς μὲν κλισίας συνέβαινεν ἐκ  φυλλάδος   κατεσκευάσθαι, κεκαλυμμένας αὐλαίαις καὶ παντοδαποῖς
[19, 57]   καὶ συλλογιζόμενος τὸ μέγεθος τοῦ  φυομένου   πολέμου τά τ´ ἔθνη καὶ
[19, 94]   καὶ τῶν ἐκ τῆς γῆς  φυομένων   τοῖς ἐπιτηδείοις· φύεται γὰρ παρ´
[19, 99]   ἀλλὰ ἐπινήχεται τοῖς ἐπισταμένοις ὁμοίως.  φύσει   γὰρ τοῦτο τὸ ὑγρὸν παραδέχεται
[19, 49]   ἔνιοι δὲ τῶν βαρβάρων, τῆς  φύσεως   κατισχυούσης τὴν εὐλάβειαν, ἐσαρκοφάγουν ἀναλεγόμενοι
[19, 21]   ποικίλας, ἔτι δὲ παντοδαπῶν δένδρων  φυσικὰς   συναγκίας καὶ ῥύσεις ὑδάτων, ὥστε
[19, 7]   Ἑλλήνων, οἰκεῖοι κατὰ συγγενῶν, οὐ  φύσιν,   οὐ σπονδάς, οὐ θεοὺς ἐντρεπόμενοι,
[19, 98]   τῆς Ἀσφαλτίτιδος λίμνης, ἧς τὴν  φύσιν   οὐκ ἄξιον παραδραμεῖν ἀνεπισήμαντον. κεῖται
[19, 21]   πυκνοὺς καὶ συσκίους καὶ παραδείσων  φυτείας   ποικίλας, ἔτι δὲ παντοδαπῶν δένδρων
[19, 94]   αὐτοῖς μήτε σῖτον σπείρειν μήτε  φυτεύειν   μηδὲν φυτὸν καρποφόρον μήτε οἴνῳ
[19, 94]   σῖτον σπείρειν μήτε φυτεύειν μηδὲν  φυτὸν   καρποφόρον μήτε οἴνῳ χρᾶσθαι μήτε
[19, 98]   τῆς ἄλλης οἰκουμένης εὑρισκομένου τοῦ  φυτοῦ,   τῆς δ´ ἐξ αὐτοῦ χρείας
[19, 78]   δὲ ταῦτα πορευθεὶς εἰς τὴν  Φωκίδα   καὶ τὰς μὲν πλείους τῶν
[19, 41]   μὲν τοῖς περὶ Ἀντίγονον ἐγίνοντο  φωναὶ   δυσχερεῖς, ὅτι συναναγκάζοιντο πρὸς συγγενεῖς
[19, 20]   αἰτίαις εἶχε τὸν Ἀντίγονον, ὥστε  φωνὰς   προΐεσθαι δυσχερεῖς· ἐν ἡμέραις γὰρ
[19, 81]   μὲν ὄχλος ἀνεβόησε μιᾷ  φωνῇ   θαρρεῖν καὶ πρὸ τοῦ τὸν
[19, 34]   τὴν τοῦ πυρὸς ὁρμὴν οὐδεμίαν  φωνὴν   ἀγεννῆ προεμένη προεκαλέσατο τῶν ὁρώντων
[19, 41]   οὗτος δὲ προσιππεύσας μόνος εἰς  φωνῆς   ἀκοὴν, καθ´ μέρος
[19, 17]   διῃρημένων γὰρ τῶν τόπων εἰς  φωνῆς   ἀκοὴν οἱ παραλαμβάνοντες τὸ παραγγελθὲν
[19, 1]   πατρίδος ἐξαμαρτεῖν. τῆς γὰρ Σόλωνος  φωνῆς   ὥσπερ χρησμοῦ τινος ἐμνημόνευον, ἐν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006