HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


τ  =  370 formes différentes pour 6096 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[19, 55]   τῶν χειρῶν ἀφήσει, συμβήσεται τήν  τ´   Ἀσίαν πᾶσαν ὑποχείριον γενέσθαι καὶ
[19, 57]   μέγεθος τοῦ φυομένου πολέμου τά  τ´   ἔθνη καὶ πόλεις καὶ δυνάστας
[19, 6]   Ἐρβίταν κατέλεξεν εἰς τάξεις τούς  τ´   ἐκ Μοργαντίνης καὶ τῶν ἄλλων
[19, 35]   πολλούς. συνῆσαν δ´ αὐτῇ τῶν  τ´   ἐξ Ἀμβρακίας ἱππέων τινὲς καὶ
[19, 73]   αὐτοὺς εἰς δυσχωρίας συμπεφευγότας ταύτας  τ´   ἐξεπολιόρκησε καὶ Παυσανίαν ἀνελὼν τῶν
[19, 83]   εὐρώστως ὑπομένειν τὸ δεινόν, οἵ  τ´   ἐπὶ τῶν κεράτων ἱππεῖς, ἅπαντες
[19, 44]   ~Ἀντίγονος δὲ παραδόξως κυριεύσας τοῦ  τ´   Εὐμενοῦς καὶ πάσης τῆς ἀντιτεταγμένης
[19, 11]   οὐκ ἤνεγκεν ἀνθρωπίνως, ἀλλὰ τήν  τ´   Εὐρυδίκην καὶ τὸν ἄνδρα Φίλιππον
[19, 59]   μετὰ τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας τήν  τ´   Ἰόππην καὶ Γάζαν ἀπειθούσας κατὰ
[19, 94]   πλευρὰν ἑκάστην πλέθρου. ταῦτα δὲ  τὰ   ἀγγεῖα πληροῦντες ὕδατος ὀμβρίου τὰ
[19, 11]   διὰ μιᾶς στενῆς ὑποδοχῆς ἐχορήγει  τὰ   ἀναγκαῖα· ἐπὶ πολλὰς δ´ ἡμέρας
[19, 64]   πάλιν ἀπῆλθεν, οὐ συγχωροῦντος Ἀντιγόνου  τὰ   ἀξιούμενα. ~Ἡμεῖς δὲ διεληλυθότες τὰ
[19, 80]   δοὺς αὐτῷ τοὺς ἐλέφαντας καὶ  τὰ   βαρέα τῶν ταγμάτων, αὐτὸς δ´
[19, 30]   μεγάλα δὲ βλάπτοντες τοὺς διὰ  τὰ   βάρη μήτ´ ἐκδιῶξαι δυναμένους μήτ´
[19, 32]   ἀποχώρησιν τοὺς μὲν τραυματίας καὶ  τὰ   βαρύτατα τῆς ἀποσκευῆς προαπέστειλεν εἴς
[19, 44]   τῆς χώρας ἐκείνης ἐστὶ  τὰ   βασίλεια, τοὺς δὲ στρατιώτας ἐπιδιεῖλεν
[19, 19]   τοὺς μήτε ἀμύνασθαι μήτ´ ἐκκλῖναι  τὰ   βέλη δυναμένους διὰ τὴν δυσχωρίαν
[19, 101]   καὶ δυνάμεων ἐν ὑπαίθρῳ στρατοπεδεῖαι·  τὰ   γὰρ μαχιμώτατα τῶν κατὰ τὴν
[19, 95]   παρὰ δὲ τῶν τραυματιῶν μαθόντες  τὰ   γεγονότα κατὰ σπουδὴν ἐδίωκον τοὺς
[19, 49]   τὰ μὲν κατώρυττον τῶν σωμάτων,  τὰ   δ´ ὑπὲρ τῶν τειχῶν ἐξερρίπτουν,
[19, 49]   κατακλεισθεῖσι διδόναι πρίοντας τὰς δοκούς,  τὰ   δ´ ὑποζύγια καὶ τοὺς ἵππους
[19, 6]   τὰ μὲν διὰ τὴν πλεονεξίαν,  τὰ   δὲ διὰ τὸν θυμὸν ἠγριωμένοι
[19, 71]   μέρος ἀνήλωσεν τὰ μὲν πολιτευόμενος,  τὰ   δὲ διανοσφιζόμενος τέλος Σωσίστρατον, ἐπιφανέστατον
[19, 14]   τριακοσίων, ἐλεφάντων δὲ ἑκατὸν εἴκοσι·  τὰ   δὲ θηρία ταῦτα παρέλαβε μετὰ
[19, 92]   τὰ μὲν τὸν κίνδυνον καταπεπληγμένοι,  τὰ   δὲ προσκόπτοντες τοῖς ὑπ´ Ἀντιγόνου
[19, 110]   ταύτης μὲν ἀπέστη τῆς ἐπιβολῆς,  τὰ   δὲ φρούρια καὶ τὰς πόλεις
[19, 62]   τούτοις πραττομένοις Πτολεμαῖος μὲν ἀκούσας  τὰ   δεδογμένα τοῖς μετ´ Ἀντιγόνου Μακεδόσι
[19, 82]   ἔστησε τῶν ἐλεφάντων τριάκοντα καὶ  τὰ   διαστήματα αὐτῶν ἐπλήρωσε τοῖς ψιλικοῖς
[19, 40]   τὴν δύναμιν τοὺς ἐλέφαντας, πληρώσας  τὰ   διαστήματα τοῖς ψιλικοῖς τάγμασιν.
[19, 40]   κρατίστους τῶν ἐλεφάντων ἑξήκοντα καὶ  τὰ   διαστήματα τοῖς ψιλοῖς διέλαβε τάγμασι.
[19, 29]   τριάκοντα, ποιήσας {δ´} ἐπικάμπιον, καὶ  τὰ   διαστήματα τούτων συνεπλήρωσε τοῖς ψιλοῖς
[19, 82]   τῶν πεζῶν φάλαγγος, μίξας εἰς  τὰ   διαστήματα τῶν ψιλῶν τοὺς ἱκανούς.
[19, 85]   τῆς Βαβυλωνίας Σελεύκου παρὰ πάντα  τὰ   δίκαια. δὲ Πτολεμαῖος τοὺς
[19, 74]   ἀνοχύρους πόλεις ἐκλιπεῖν, εἰς δὲ  τὰ   δυσβατώτατα τῶν ὀρῶν συμφυγεῖν μετὰ
[19, 61]   Πτολεμαίου στρατιώταις συνεχώρησεν ἀπελθεῖν ἔχουσι  τὰ   ἑαυτῶν, τὴν δὲ πόλιν δι´
[19, 41]   ἄλλων οἱ πλείους μὲν περὶ  τὰ   ἑβδομήκοντα, τινὲς δὲ καὶ πρεσβύτεροι,
[19, 0]   Περὶ τῶν νομίμων οἷς χρᾶται  τὰ   ἔθνη τῶν Ἀράβων. μηʹ Περὶ
[19, 56]   δύσιν Ὠρίωνος. παρέλαβε δὲ καὶ  τὰ   ἐν Κυΐνδοις χρήματα, τάλαντα μύρια.
[19, 41]   ἀργυρασπίδων οἱ νεώτατοι μὲν περὶ  τὰ   ἑξήκοντα ἔτη, τῶν δ´ ἄλλων
[19, 26]   καὶ καθόλου τῶν δυναμένων χορηγῆσαι  τὰ   ἐπιτήσεια μεγάλαις δυνάμεσι δαψιλῶς. πρὸς
[19, 84]   χρόνον τῆς ἱππομαχίας οὔσης ἐφαμίλλου  τὰ   θηρία διὰ τῶν Ἰνδῶν εἰς
[19, 83]   ἀκοντισταῖς καὶ τοξόταις συνεχῶς κατατιτρώσκειν  τὰ   θηρία καὶ τοὺς ἐπ´ αὐτοῖς
[19, 42]   ~Συνῆψε δὲ μάχην πρῶτον μὲν  τὰ   θηρία, μετὰ δὲ ταῦτα καὶ
[19, 39]   ἐλεφάντων ἡγεμόνες τάξαντες εἰς πλινθίον  τὰ   θηρία προῆγον, ἐν μέσῳ μὲν
[19, 83]   γὰρ τούτου ῥᾴδιον ἦν εἴργειν  τὰ   θηρία τῆς εἰς τοὔμπροσθεν πορείας.
[19, 84]   δὲ τῶν Ἰνδῶν καὶ κολαζόντων  τὰ   θηρία τινὰ μὲν αὐτῶν περιεπείροντο
[19, 50]   οἰομένου δὲ δεῖν τοῦ Κασάνδρου  τὰ   καθ´ αὑτὴν ἐπιτρέπειν μόγις ἔπεισεν
[19, 50]   σκάφους, δ´ Ὀλυμπιὰς ἀπογνοῦσα  τὰ   καθ´ αὑτὴν πρέσβεις ἐξέπεμψε περὶ
[19, 90]   τούτοις ἀπεφαίνετο διότι πάντα γίνεται  τὰ   καλὰ καὶ παρ´ ἀνθρώποις θαυμαζόμενα
[19, 74]   αὐτῶν, καὶ ἅμα γινώσκειν ὑπέλαβε  τὰ   Κασάνδρου πράγματα. δὲ Τελεσφόρος
[19, 78]   τὴν Λοκρίδα καὶ τῶν Ὀπουντίων  τὰ   Κασάνδρου φρονούντων συνεστήσατο πολιορκίαν καὶ
[19, 36]   περὶ τῆς συμμαχίας ἀπήλπισαν μὲν  τὰ   κατ´ Ὀλυμπιάδα πράγματα, τῷ δὲ
[19, 52]   Ὀλυμπιάδος τελευτὴν καὶ τελέως ἀπελπίσας  τὰ   κατὰ Μακεδονίαν ἐξεπήδησεν ἐκ τῆς
[19, 10]   ἧς ἐν τῇ προτέρᾳ βύβλῳ  τὰ   κατὰ μέρος διήλθομεν, δεύτερον ἔτος
[19, 8]   μηθένα τῶν ἀναγινωσκόντων ἐπιζητεῖν ἀκοῦσαι  τὰ   κατὰ μέρος, ἐν ἑτοίμῳ τῆς
[19, 55]   ἀνδρῶν τούτων ἀποφάσεις· περὶ ἧς  τὰ   κατὰ μέρος ἐροῦμεν, ὅταν ἐπὶ
[19, 3]   πλείω τοῦ βίου· περὶ ὧν  τὰ   κατὰ μέρος πρὸ ταύτης
[19, 100]   Ἀντίγονος, ἐπανελθόντος τοῦ Δημητρίου καὶ  τὰ   κατὰ μέρος τῶν πεπραγμένων ἀπαγγείλαντος,
[19, 36]   Κάσανδρος ἐκεκυριεύκει. ~ὃς τότε διελθὼν  τὰ   κατὰ Περραιβίαν στενὰ καὶ παραγενόμενος
[19, 72]   οἱ δὲ Ῥωμαῖοι φοβηθέντες μὴ  τὰ   κατὰ τὴν Ἀπουλίαν πράγματα τελέως
[19, 52]   δὲ ταῦτα βασιλικῶς ἤδη διεξάγων  τὰ   κατὰ τὴν ἀρχὴν Εὐρυδίκην μὲν
[19, 63]   τούτοις ἦν. ~Ἡμεῖς δ´ ἐπεὶ  τὰ   κατὰ τὴν Ἀσίαν πραχθέντα διήλθομεν,
[19, 49]   τούτοις ἦν. ~Ἡμεῖς δὲ διεληλυθότες  τὰ   κατὰ τὴν Ἀσίαν πραχθέντα μεταβιβάσομεν
[19, 77]   τῇ βασιλείᾳ βοηθῶν ἀποβάλῃ  τὰ   κατὰ τὴν Ἑλλάδα πράγματα.
[19, 63]   πραχθέντα διήλθομεν, ἐν μέρει πάλιν  τὰ   κατὰ τὴν Εὐρώπην διέξιμεν. Ἀπολλωνίδης
[19, 79]   ἄλλων τὰ ὅπλα παρελόμενος καὶ  τὰ   κατὰ τὴν πόλιν διοικήσας ὥς
[19, 67]   τὸν ἀριθμὸν ἀνεσταύρωσεν. ἀσφαλισαμένη δὲ  τὰ   κατὰ τὴν πόλιν ἐδυνάστευε τῶν
[19, 95]   παρ´ ὧν οἱ Ναβαταῖοι μαθόντες  τὰ   κατὰ τοὺς πολεμίους ἐπέθεντο τῇ
[19, 104]   ὧν ἠγεῖτο Δεινοκράτης καὶ Φιλωνίδης,  τὰ   κέρατα διειληφότες. ἐφ´ ἱκανὸν μὲν
[19, 40]   μὲν οὖν τοὺς ἱππεῖς ἐπὶ  τὰ   κέρατα διελόμενος τὸ μὲν εὐώνυμον
[19, 71]   Ἀμίλκου τοῦ Καρχηδονίου. ἦσαν δὲ  τὰ   κεφάλαια τῶν συντεθέντων τοιάδε, τῶν
[19, 63]   βιαίως ἀναστήσαντες ἅπαντας ἀνεῖλον παρὰ  τὰ   κοινὰ τῶν Ἑλλήνων νόμιμα. ~Ὁ
[19, 13]   πράγμασι· τῇ δ´ ὑστεραίᾳ παραστησάμενοι  τὰ   κοντωτὰ πλοῖα, περὶ τριακόσια τὸν
[19, 81]   δώσειν κατὰ τὴν ἀξίαν καὶ  τὰ   λάφυρα συγχωρήσειν ἐπαγγειλάμενος ἐξέταξε τὴν
[19, 10]   διεληλύθαμεν, διαβιβάσομεν τὸν λόγον ἐπὶ  τὰ   λοιπὰ μέρη τῆς Εὐρώπης. ~Κατὰ
[19, 29]   Παμφύλιοι τρισχίλιοι, παντοδαποὶ δ´ εἰς  τὰ   Μακεδονικὰ καθωπλισμένοι πλείους τῶν ὀκτακισχιλίων,
[19, 40]   καὶ τῶν ἄλλων τοὺς εἰς  τὰ   Μακεδονικὰ καθωπλισμένους, καὶ πρὸ τούτων
[19, 27]   ἑξῆς οἱ καθωπλισμένοι μὲν εἰς  τὰ   Μακεδονικά, παντοδαποὶ δ´ ὄντες τοῖς
[19, 90]   καὶ συνέσει, δι´ ὧν κἀκεῖνος  τὰ   μεγάλα καὶ παρὰ πᾶσι θαυμαζόμενα
[19, 17]   κατὰ μέσον τὸ ῥεῦμα πρὸς  τὰ   μεγέθη τῶν ἐλεφάντων, καὶ φερόμενος
[19, 56]   ὑπομεμενηκέναι πρόστιμον. διεξῄει δὲ καὶ  τὰ   μεγέθη τῶν περὶ αὐτὸν δυνάμεων
[19, 6]   τὸν θόρυβον, οἱ δὲ στρατιῶται  τὰ   μὲν διὰ τὴν πλεονεξίαν, τὰ
[19, 9]   καὶ πόλεων τὰς πλείστας. καὶ  τὰ   μὲν κατὰ Σικελίαν ἐν τούτοις
[19, 86]   ἀνακτήσαιτο τὴν προϋπάρχουσαν σατραπείαν. καὶ  τὰ   μὲν κατὰ τὴν Ἀσίαν ἐν
[19, 49]   τοῦ περὶ τὴν βασίλισσαν συστήματος  τὰ   μὲν κατώρυττον τῶν σωμάτων, τὰ
[19, 11]   συγχωρῆσαι γυναικὶ τῆς βασιλείας προστατῆσαι.  τὰ   μὲν οὖν κατὰ Μακεδονίαν τοῦτον
[19, 105]   εἶχεν ὡσανεί τινα βασιλείαν δορίκτητον.  τὰ   μὲν οὖν κατὰ τὴν Ἀσίαν
[19, 62]   μήπω μετεχούσας τῆς συμμαχίας προσαγόμενον.  τὰ   μὲν οὖν κατὰ τὸν Ἀντίγονον
[19, 95]   πλὴν τοῦ πατασκηνοῦν ἐν οἰκίαις.  ~Τὰ   μὲν οὖν νόμιμα τῶν Ἀράβων
[19, 73]   εἰς τὰς ἰδίας τάξεις διένειμεν.  τὰ   μὲν οὖν περὶ Λυσίμαχον ἐν
[19, 68]   στρατιώτας συνηνάγκασε παραδοῦναι σφᾶς αὐτούς.  τὰ   μὲν οὖν συμβάντα περὶ τοὺς
[19, 48]   συναχθῆναι τάλαντα δισμύρια πεντακισχίλια. καὶ  τὰ   μὲν περὶ Ἀντίγονον ἐν τούτοις
[19, 59]   τῆς περὶ Δημήτριον βασιλείας. καὶ  τὰ   μὲν περὶ Ἀντίγονον καὶ Φίλαν
[19, 67]   ἑτοίμους εἰς πάντα κίνδυνον. καὶ  τὰ   μὲν περὶ Πελοπόννησον ἐν τούτοις
[19, 72]   αὐτὸν τὸν πόλεμον ἐξοίσοντας. καὶ  τὰ   μὲν περὶ Σικελίαν ἐν τούτοις
[19, 69]   αὐτάνδρων τῶν σκαφῶν ἐκυρίευσεν. καὶ  τὰ   μὲν περὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ
[19, 74]   μετὰ τέκνων καὶ γυναικῶν. καὶ  τὰ   μὲν περὶ τὴν Ἑλλάδα πραχθέντα
[19, 45]   ἔπεσον, αἱ δὲ διεσείσθησαν. καὶ  τὰ   μὲν περὶ τὴν Ῥόδον συμβάντα
[19, 47]   ἀξιολόγων ἀνδρῶν ὑποστάντες ἀνῃρέθησαν. καὶ  τὰ   μὲν περὶ τοὺς ἀποστάντας ἐν
[19, 24]   καὶ τὴν δύναμιν εὐωχήσας πολυτελῶς  τὰ   μὲν πλήθη πρὸς εὔνοιαν προεκαλέσατο,
[19, 71]   προσόδων τὸ πλεῖον μέρος ἀνήλωσεν  τὰ   μὲν πολιτευόμενος, τὰ δὲ διανοσφιζόμενος
[19, 75]   τρεῖς δ´ αὐτάνδρους ἔλαβον. καὶ  τὰ   μὲν πραχθέντα περὶ τὴν Ἑλλάδα
[19, 94]   μεγάλα ποιοῦσιν ἐν αὐτῇ, ὧν  τὰ   μὲν στόμια μικρὰ παντελῶς κατασκευάζουσι,
[19, 92]   συμβάντος οἱ πλείους τῶν στρατιωτῶν  τὰ   μὲν τὸν κίνδυνον καταπεπληγμένοι, τὰ
[19, 4]   δύναμιν τῶν Συρακοσίων κατ´ ἀμφότερα  τὰ   μέρη παρεισπεπτωκέναι τοῦ μὲν ἔτι
[19, 85]   Περδίκκαν, ὕστερον δὲ πρὸς Εὐμενῆ  τὰ   μέρη τῆς δορικτήτου χώρας οὐκ
[19, 4]   παρήγγειλε τοῖς σαλπιγκταῖς ἐπ´ ἀμφότερα  τὰ   μέρη τοῦ τείχους παρελθόντας σημαίνειν
[19, 94]   ἐστὶ τῶν ἀγνοούντων ἕνεκα διελθεῖν  τὰ   νόμιμα τῶν Ἀράβων τούτων, οἷς
[19, 41]   τοὺς μετὰ Φιλίππου καὶ Ἀλεξάνδρου  τὰ   ὅλα κατειργασμένους; οὓς μετ´ ὀλίγον
[19, 79]   τὴν Ἀλεξάνδρειαν καὶ τῶν ἄλλων  τὰ   ὅπλα παρελόμενος καὶ τὰ κατὰ
[19, 50]   εἰς Βεδύνδια περιστρατοπεδεύσας ἐξεπολιόρκησε καὶ  τὰ   ὅπλα παρελόμενος ὑπόσπονδον ἀφῆκε. διὰ
[19, 44]   σῶμα καὶ καταθέμενος εἰς ἀγγεῖον  τὰ   ὀστᾶ πρὸς τοὺς οἰκείους ἀπέστειλεν.
[19, 48]   τῶν ἐν Σούσοις θησαυρῶν, ὥστε  τὰ   πάντα συναχθῆναι τάλαντα δισμύρια πεντακισχίλια.
[19, 62]   Ἑλλήνων ἐλευθερίας ἔγραψε καὶ αὐτὸς  τὰ   παραπλήσια, βουλόμενος εἰδέναι τοὺς Ἕλληνας
[19, 110]   τὴν ὑπολελειμμένην δύναμιν εἰς Συρακούσσας  τὰ   πεπονηκότα τῶν τειχῶν ἐπεσκεύαζε καὶ
[19, 73]   ἀντιτάσσεσθαι. δὲ Λυσίμαχος πυθόμενος  τὰ   πεπραγμένα μετὰ τῆς δυνάμεως ὥρμησεν
[19, 17]   δὲ περὶ τὸν Εὐμενῆ πυθόμενοι  τὰ   πεπραγμένα Ξενοφίλῳ μὲν τῷ τὴν
[19, 56]   Πευκέστου τῆς Περσίδος ἀφαίρεσιν καὶ  τὰ   περὶ αὐτὸν συμβάντα· πάντας γὰρ
[19, 96]   Ἀραβίαν ἐμβολάς, αὐτοὶ δὲ συνταξάμενοι  τὰ   περὶ ἑαυτοὺς προσηκόντως ἐκαραδόκουν τὸ
[19, 10]   μαχόμενοι κατεσφάγησαν. ἡμεῖς δ´ ἐπεὶ  τὰ   περὶ Σικελίαν καὶ τὴν Ἰταλίαν
[19, 35]   τῇ τε Ὀλυμπιάδι καὶ Πολυπέρχοντι  τὰ   περὶ τὰς Πύλας στενὰ κατελάβοντο
[19, 92]   Νικάνορα καταπεφρονηκότως καὶ ῥᾳθύμως ἐχόντων  τὰ   περὶ τὰς φυλακὰς ἐπιπεσὼν
[19, 95]   ὄντες κατάκοποι καὶ ῥᾳθύμως ἔχοντες  τὰ   περὶ τὰς φυλακάς, ὡς ἂν
[19, 105]   Ἀσίαν καὶ τὴν Εὐρώπην καὶ  τὰ   περὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ Μακεδονίαν
[19, 0]   τοῦ στρατηγοῦ ἀπὸ Ἀντιγόνου. μδʹ  Τὰ   περὶ τὴν Ἤπειρον καὶ τὸν
[19, 35]   τοῦ βασιλέως ἀναίρεσιν, ἔτι δὲ  τὰ   περὶ τὸν Ἰόλλα τἀδελφοῦ τάφον
[19, 55]   ἡμέραν αὐξομένης Σέλευκος ἀναλογιζόμενος  τὰ   Πίθωνι συμβάντα περιδεὴς ἦν μήποτε
[19, 50]   τήν τε πόλιν ἐνεχείρισε καὶ  τὰ   πιστὰ περὶ τῆς ἀσφαλείας ἔλαβεν.
[19, 83]   τοῖς ξυστοῖς ἀγωνισάμενοι τούτων τε  τὰ   πλεῖστα συνέτριψαν καὶ τῶν ἀγωνιζομένων
[19, 29]   ἐπιλέκτοις· τῶν δ´ ἄλλων θηρίων  τὰ   πλείω μὲν τῆς φάλαγγος προέστησεν,
[19, 66]   κοινοῦ τῶν Αἰτωλῶν δικαιολογησάμενος προετρέψατο  τὰ   πλήθη βοηθεῖν τοῖς Ἀντιγόνου πράγμασιν,
[19, 25]   κατασκόπους ἔπεμψαν ἀμφότεροι καὶ μαθόντες  τὰ   πλήθη καὶ τὰς προαιρέσεις τῶν
[19, 71]   καὶ τὸ μὲν πρῶτον μετεωρήσας  τὰ   πλήθη μεγάλαις ἐλπίσι παρεστήσατο πάντας
[19, 5]   δημοκρατίας προΐστασθαι καὶ δημαγωγήσας ποικίλως  τὰ   πλήθη στρατηγὸς κατεστάθη καὶ φύλαξ
[19, 81]   δ´ οὖν Δημήτριος παρακαλέσας  τὰ   πλήθη τοῖς οἰκείοις λόγοις καὶ
[19, 31]   οἱ στρατηγοὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ  τὰ   πλήθη τῶν ἀγωνιζομένων. τῆς δὲ
[19, 72]   ἐκπολιορκήσαντες τὴν πόλιν ἐπῄεσαν ἀδεῶς  τὰ   πλησίον πολίσματα καὶ χωρία προσαγόμενοι.
[19, 45]   οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν εἰς  τὰ   πλοῖα συνέφυγον, οἱ δ´ ἐπὶ
[19, 18]   κατηνάγκασε. πάντων δὲ ὁρμησάντων ἐπὶ  τὰ   πλοῖα ταῦτα μὲν ὑπὸ τοῦ
[19, 94]   λιβανωτόν τε καὶ σμύρναν καὶ  τὰ   πολυτελέστατα τῶν ἀρωμάτων, διαδεχόμενοι παρὰ
[19, 97]   προειρημένοις διελθόντες ἔπεισαν δεξάμενον δῶρα  τὰ   πολυτελέστατα τῶν παρ´ αὐτοῖς διαλύσασθαι.
[19, 11]   αὐτήν, σπεύδων μιᾷ μάχῃ κρῖναι  τὰ   πράγματα. ἀντιταχθέντων δὲ ἀλλήλοις τῶν
[19, 59]   ἦθος προϊὼν λόγος καὶ  τὰ   πράγματα λαμβάνοντα μεταβολὴν καὶ κρίσιν
[19, 50]   τὴν Ὀλυμπιάδος ἀσθένειαν ἀπελπιεῖν αὐτῆς  τὰ   πράγματα. οὐ κακῶς δ´ αὐτοῦ
[19, 67]   δὲ γυνὴ Κρατησίπολις διαδεξαμένη  τὰ   πράγματα συνεῖχε τὸ στρατόπεδον, ἀγαπωμένη
[19, 0]   δυνάμεως ἐλευθερώσοντα τοὺς Ἕλληνας καὶ  τὰ   πραχθέντα περὶ τὴν Ἑλλάδα. μαʹ
[19, 0]   Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως θάνατος. νεʹ  Τὰ   πραχθέντα Ῥωμαίοις κατὰ τὴν Ἰταλίαν.
[19, 0]   ἐποιήσαντο πρὸς τὸν δυνάστην. λϛ  Τὰ   πραχθέντα Ῥωμαίοις περὶ τὴν Ἰαπυγίαν.
[19, 0]   Νουκερίας ἀπόστασις ἀπὸ Ῥωμαίων. λαʹ  Τὰ   πραχθέντα τοῖς Ἀντιγόνου καὶ Κασάνδρου
[19, 65]   τὰ ἀξιούμενα. ~Ἡμεῖς δὲ διεληλυθότες  τὰ   πραχθέντα τῶν Ἑλλήνων τῆς Εὐρώπης
[19, 65]   σύμμαχον, τοὺς δοκοῦντας ἀλλοτρίως ἔχειν  τὰ   πρὸς αὐτὸν ἀπέσφαξεν, ὄντας πλείους
[19, 48]   Σιβύρτιον ἐξ Ἀραχωτῶν, εὖ διακείμενον  τὰ   πρὸς αὐτόν, καὶ τήν τε
[19, 4]   ~ὁ δ´ Ἀγαθοκλῆς ἀλλοτρίως ἔχων  τὰ   πρὸς αὐτοὺς τὸ μὲν πρῶτον
[19, 57]   δ´ Ἀντιγόνου τραχύτερον ἀποκριναμένου καὶ  τὰ   πρὸς πόλεμον εἰπόντος παρασκευάζεσθαι συνέβη
[19, 18]   παρεγενήθη πρὸς τὸν Κοπράτην ποταμόν,  τὰ   πρὸς τὴν διάβασιν παρεσκευάζετο. οὗτος
[19, 59]   τὴν πρὸς Παλαιτύρῳ στρατοπεδείαν παρεσκευάζετο  τὰ   πρὸς τὴν πολιορκίαν. Ἐπὶ δὲ
[19, 56]   λόγων προτρεψάμενος τὸν Πτολεμαῖον ἑτοιμάζεσθαι  τὰ   πρὸς τὸν πόλεμον ἐξέπεμψέ τινας
[19, 0]   Παλλήνης. κʹ Ὡς Πολυπέρχων ἀπογνοὺς  τὰ   πρὸς τοὺς βασιλεῖς ἔφυγεν εἰς
[19, 48]   τούτους δι´ ἐπιστολῆς ἐκβαλεῖν, εὖ  τὰ   πρὸς τοὺς ἐγχωρίους πεπολιτευμένους καὶ
[19, 22]   χορηγούσης τῆς Περσίδος δαψιλῆ πάντα  τὰ   πρὸς τρυφὴν καὶ ἀπόλαυσιν, διεστηκέναι
[19, 70]   δ´ οἷς ἦν τῶν νόμων  τὰ   πρόστιμα· οὗτοι γὰρ συστραφέντες πληγάς
[19, 37]   στρατοπεδείας παρήγγειλε τῆς ἡμέρας μὲν  τὰ   πυρὰ κάειν, τῆς δὲ νυκτὸς
[19, 38]   ποιησάντων τὸ προσταχθὲν κατενόησάν τινες  τὰ   πυρὰ τῶν νεμομένων μὲν τὴν
[19, 61]   αὐτονόμους. ἐπιψηφισαμένων δὲ τῶν στρατιωτῶν  τὰ   ῥηθέντα διαπέστειλε πανταχῇ τοὺς κομιοῦντας
[19, 68]   ἐκπέμψαι. ἀποστειλάντων δ´ αὐτῶν εὐθὺς  τὰ   σκάφη καὶ ναύαρχον ἐπ´ αὐτῶν
[19, 12]   κοντωτοῖς δὲ πλείοσιν· ἔτι γὰρ  τὰ   σκάφη ταῦτα περιῆν ἐκ τῶν
[19, 109]   βιαζομένων ἀπέκτεινον, τῶν δὲ πλείστων  τὰ   σκεπάζοντα τῶν ὅπλων συνέτριβον· οἱ
[19, 39]   προῆγον, ἐν μέσῳ μὲν ἀπειληφότες  τὰ   σκευοφόρα, κατὰ δὲ τὴν οὐραγίαν
[19, 84]   δ´ ἑκάστου πρώτου σπεύδοντος ἐξαγαγεῖν  τὰ   σκευοφόρα τοσοῦτον θόρυβον γενέσθαι συνέβη
[19, 45]   καὶ διὰ τοῦτο τοὺς ἐπὶ  τὰ   στέγη καταφυγόντας ἀσφαλῶς διασωθῆναι. ὅμως
[19, 19]   Νεάρχῳ παρέδωκε, προστάξας προάγειν καὶ  τὰ   στενὰ καὶ τὰς δυσχωρίας προκαταλαμβάνεσθαι,
[19, 35]   τοῖς μετὰ Πολυπέρχοντος. Δεινίας δὲ  τὰ   στενὰ προκαταληψόμενος, ἀπαντήσας τοῖς ὑπ´
[19, 94]   τὰ ἀγγεῖα πληροῦντες ὕδατος ὀμβρίου  τὰ   στόματ´ ἐμφράττουσι καὶ ποιοῦντες ἰσόπεδον
[19, 108]   γενήσεται τὸ ἀτύχημα, συνέβαινε δεισιδαιμονεῖν  τὰ   στρατόπεδα καὶ πρὸς μάχην ὀκνηρῶς
[19, 13]   δὴ χρόνον συνέβη κἀκείνους ἠθροικέναι  τὰ   στρατόπεδα καὶ συνδεδραμηκέναι πρὸς ἀλλήλους
[19, 30]   ~Ἐπεὶ δὲ σύνεγγυς ἀλλήλων ἐγένετο  τὰ   στρατόπεδα καὶ τὸ σύσσημον ἤρθη
[19, 25]   ἡμέρας ὁδὸν ἀπέσχον ἀπ´ ἀλλήλων  τὰ   στρατόπεδα, κατασκόπους ἔπεμψαν ἀμφότεροι καὶ
[19, 77]   περὶ τὴν Εὔβοιαν ἐφεδρεύειν ἀλλήλοις  τὰ   στρατόπεδα, μετεπέμψατο τὸν Μήδιον εἰς
[19, 14]   σατραπῶν συνηθροικότων εἰς τὸ αὐτὸ  τὰ   στρατόπεδα παρῆσαν οἱ παρ´ Εὐμενοῦς
[19, 106]   ἐπιμέλειαν ποιησάμενος ἐν ὑπαίθρῳ συνεῖχε  τὰ   στρατόπεδα, πεζοὺς μὲν ἔχων περὶ
[19, 61]   τήν τε Ὀλυμπιάδος ἀναίρεσιν καὶ  τὰ   συμβάντα περὶ Ῥωξάνην καὶ τὸν
[19, 50]   τῆς Πέλλης κυριεύων Μόνιμος ἀκούσας  τὰ   συμβάντα περὶ τὴν Ὀλυμπιάδα παρέδωκε
[19, 0]   γενόμενος ἐν Ῥόδῳ κατακλυσμὸς καὶ  τὰ   συμβάντα περὶ τὴν πόλιν ἀτυχήματα.
[19, 0]   Καλλαντιανῶν ἀπόστασις ἀπὸ Λυσιμάχου καὶ  τὰ   συμβάντα τοῖς ἐπὶ τὴν βοήθειαν
[19, 1]   ἀφιέμενοι τὸ περὶ αὐτῆς προλέγειν  τὰ   συνεχῆ τοῖς προειρημένοις προσθήσομεν, παραθέντες
[19, 49]   λόγον ἐπὶ τὴν Εὐρώπην καὶ  τὰ   συνεχῆ τῶν προειρημένων διέξιμεν.
[19, 96]   μὲν ἐπανῆλθον εἰς τὴν πέτραν  τὰ   σφέτερα κεκομισμένοι, πρὸς δ´ Ἀντίγονον
[19, 11]   γὰρ αὐτῶν ἐν βραχεῖ τόπῳ  τὰ   σώματα διὰ μιᾶς στενῆς ὑποδοχῆς
[19, 105]   τὸν βασιλέα κατασφάξαι καὶ κρύψαι  τὰ   σώματα, τὸ δὲ γεγονὸς μηδενὶ
[19, 6]   τοὺς διὰ τὴν ἄγνοιαν γυμνὰ  τὰ   σώματα τῶν ἀμυνομένων ὅπλων παρεχομένους.
[19, 49]   κατισχυούσης τὴν εὐλάβειαν, ἐσαρκοφάγουν ἀναλεγόμενοι  τὰ   σώματα τῶν ἀποθνησκόντων. ταχὺ δὲ
[19, 84]   καὶ τοξοτῶν συνεχῶς βαλλόντων κατετίτρωσκε  τὰ   σώματα τῶν ἐλεφάντων καὶ τοὺς
[19, 98]   ἔμπυρος ὢν καὶ δυσώδης ποιεῖ  τὰ   σώματα τῶν περιοικούντων ἐπίνοσα καὶ
[19, 57]   τὸ μέγεθος τοῦ φυομένου πολέμου  τά   τ´ ἔθνη καὶ πόλεις καὶ
[19, 45]   εἰς ἕνα τόπον ποιουμένης εὐθὺς  τὰ   ταπεινὰ τῆς πόλεως ἐπληροῦτο, τῶν
[19, 107]   καὶ τοῖς ἄλλοις Γελῴοις πᾶσι  τά   τε νομίσματα καὶ τὸν ἄσημον
[19, 106]   τὴν πόλιν, μέλασι σακκίοις κατακαλύπτειν  τὰ   τείχη. Ἀμίλκας δ´ στρατηγὸς
[19, 53]   τὴν γενομένην τῷ Ἀμφίονι περὶ  τὰ   τέκνα συμφοράν. ἑξῆς δὲ τῶν
[19, 7]   οὐ μὴν οὐδὲ τοῖς εἰς  τὰ   τεμένη καταφυγοῦσιν τῶν θεῶν
[19, 28]   φάλαγγος ἔστησεν ἐλέφαντας τεσσαράκοντα καὶ  τὰ   τούτων διαστήματα τοῖς ψιλικοῖς τάγμασιν
[19, 9]   ἐγχειρίσαι. εὐθὺ γοῦν οἱ διαπεφορηκότες  τὰ   τῶν ἠτυχηκότων ἐβόων μὴ καταλιπεῖν
[19, 91]   κράτος ἑλὼν τὴν ἄκραν ἐκομίσατο  τὰ   φυλαττόμενα σώματα τῶν φίλων καὶ
[19, 87]   ἐλευθερίαν ἀπέδωκε τοῖς Ἠλείοις καὶ  τὰ   χρήματα ἀποκατέστησεν τῷ θεῷ. μετὰ
[19, 55]   ἕνα τῶν ἐγχωρίων, αὐτὸς δὲ  τὰ   χρήματα πάντα διαγνοὺς κατακομίζειν ἐπὶ
[19, 72]   ἀδεῶς προσήγετο τὰς πόλεις καὶ  τὰ   χωρία. ταχὺ δὲ πολλῶν ἐγκρατὴς
[19, 83]   δὲ τοῦ κέρατος τούτου καὶ  τὰ   ψιλικὰ τάγματα, παραγγείλαντες τοῖς τε
[19, 80]   ἀναλαβὼν τούς τε ἱππεῖς καὶ  τὰ   ψιλικὰ τάγματα προῆγεν ἐπὶ Κιλικίας
[19, 40]   τὰ διαστήματα τοῖς ψιλοῖς διέλαβε  τάγμασι.   τῶν δὲ πεζῶν πρώτους μὲν
[19, 28]   τὰ τούτων διαστήματα τοῖς ψιλικοῖς  τάγμασιν   ἀνεπλήρωσεν. ἐπὶ δὲ τοῦ δεξιοῦ
[19, 29]   διαστήματα τούτων συνεπλήρωσε τοῖς ψιλοῖς  τάγμασιν   ἐπιλέκτοις· τῶν δ´ ἄλλων θηρίων
[19, 40]   πληρώσας τὰ διαστήματα τοῖς ψιλικοῖς  τάγμασιν.   δὲ πᾶς ἀριθμὸς ἦν
[19, 82]   διαστήματα αὐτῶν ἐπλήρωσε τοῖς ψιλικοῖς  τάγμασιν,   ὧν ἦσαν ἀκοντισταὶ μὲν καὶ
[19, 83]   κέρατος τούτου καὶ τὰ ψιλικὰ  τάγματα,   παραγγείλαντες τοῖς τε ἀκοντισταῖς καὶ
[19, 80]   τε ἱππεῖς καὶ τὰ ψιλικὰ  τάγματα   προῆγεν ἐπὶ Κιλικίας συντόμως, βοηθήσων
[19, 80]   ἐλέφαντας καὶ τὰ βαρέα τῶν  ταγμάτων,   αὐτὸς δ´ ἀναλαβὼν τούς τε
[19, 0]    ~Τάδε   ἔνεστιν ἐν τῇ ἐννεακαιδεκάτῃ τῶν
[19, 34]   τελευταῖον ἀσπασαμένη τοὺς οἰκείους ὑπὸ  τἀδελφοῦ   μὲν ἐπὶ τὴν πυρὰν ἀνεβιβάσθη,
[19, 35]   δὲ τὰ περὶ τὸν Ἰόλλα  τἀδελφοῦ   τάφον συμβεβηκότα πρὸς μὲν τοὺς
[19, 83]   πρὸς τὴν τῶν ἐλεφάντων ἔφοδον·  ταθέντος   γὰρ τούτου ῥᾴδιον ἦν εἴργειν
[19, 26]   καταβαίνουσαν ἀπό τινος ἀκρολοφίας ἐπέστη  ταῖς   ἀκρωρείαις, φανερὸς ὢν τοῖς ἐναντίοις.
[19, 99]   πολὺ βραδύτερον καταφέρεται τῶν ἐν  ταῖς   ἄλλαις λίμναις ῥιπτουμένων. ταύτην δ´
[19, 94]   δι´ ἡμερῶν τριῶν, ὅπως ἐν  ταῖς   ἀνυδρίαις καὶ φυγαῖς μὴ προσδέωνται
[19, 13]   καρπούς. πρὸς δὲ τοὺς ἐν  ταῖς   ἄνω σατραπείαις ἡγεμόνας ἦν μὲν
[19, 61]   τὸν πόλεμον, τοὺς δ´ ἐν  ταῖς   ἄνω σατραπείαις στρατηγοὺς καὶ σατράπας,
[19, 64]   ἐκ Πατάρων τῆς Λυκίας παραπλεῖ  ταῖς   ἀπὸ Ῥόδου ναυσίν, ἐχούσαις ἀπὸ
[19, 108]   ποταμὸν ἔθηκεν ἐνέδραν ἀνδρῶν ἐπιλέκτων  ταῖς   ἀρεταῖς. οὗτοι δέ, τῶν Καρχηδονίων
[19, 36]   πατρὸς διαδεχόμενος τὴν δυναστείαν ἐναπέθνησκε  ταῖς   βασιλείαις μέχρι τῶνδε τῶν καιρῶν.
[19, 95]   ἀβουλίαν τοῦτον τὸν τρόπον ἐσφάλησαν·  ταῖς   γὰρ εὐτυχίαις εἴωθεν ὡς ἐπίπαν
[19, 61]   αὐτῶν πόλεμον ἀναδεχομένου πάντας μεταπεσεῖσθαι  ταῖς   γνώμαις καὶ τοῖς παραγγελλομένοις ἑτοίμως
[19, 6]   μὲν τὸν ἀριθμὸν εἰς τρισχιλίους,  ταῖς   δ´ ὁρμαῖς καὶ ταῖς προαιρέσεσιν
[19, 106]   τὰς ἐν τῇ νήσῳ πόλεις,  ταῖς   δὲ δυνάμεσιν ὑπερέχοντα τῶν σφετέρων
[19, 64]   Κασάνδρου καθεσταμένας φρουρὰς ἐκβαλεῖν ἐπειρᾶτο,  ταῖς   δὲ πόλεσιν ἀποκαθιστᾶν τὴν ἐλευθερίαν.
[19, 101]   μὲν μάχην καιρὸν ἐπετήρουν οἰκεῖον,  ταῖς   δὲ συμμαχίσι πόλεσι παρείχοντο τὴν
[19, 100]   συστραφέντες εἰς ἑξακισχιλίους, ἐπιπλεύσαντες ἐν  ταῖς   δέσμαις ἐπὶ τοὺς ἐν τοῖς
[19, 1]   τῆς νήσου· αἱ γὰρ πόλεις  ταῖς   δημαγωγίαις ἐξαπατώμεναι μέχρι τούτου τοὺς
[19, 3]   ἰταμὸς δὲ καὶ πρόχειρος ἐν  ταῖς   δημηγορίαις. τοῦ δὲ Δάμαντος νόσῳ
[19, 3]   οὐ προσεχόντων δὲ τῶν Συρακοσίων  ταῖς   διαβολαῖς οἱ μὲν περὶ Σώστρατον
[19, 23]   τὸ δὲ στρατόπεδον ἅπαν μετετέθη  ταῖς   διανοίαις καὶ πάντες ἀπέβλεπον πρὸς
[19, 5]   οἱ προέχοντες γὰρ τῶν Συρακοσίων  ταῖς   δόξαις καὶ ταῖς οὐσίαις ἐν
[19, 34]   ἀκέραιον καὶ δυναμένην πάντα δαψιλῆ  ταῖς   δυνάμεσι παρέχεσθαι. ἀπέχειν δὲ συνέβαινε
[19, 83]   κέρας καὶ βιαιότερον ἐπενεχθέντων ὀρθαῖς  ταῖς   εἴλαις συνέστη καρτερὰ μάχη διὰ
[19, 17]   ὀλυμπιὰς δ´ ὑπῆρχεν ἕκτη πρὸς  ταῖς   ἑκατὸν καὶ δέκα, καθ´ ἣν
[19, 77]   τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ἑβδόμη πρὸς  ταῖς   ἑκατὸν καὶ δέκα, καθ´ ἣν
[19, 106]   τριήρεις μὲν κατήρτησαν τριάκοντα πρὸς  ταῖς   ἑκατόν, στρατηγὸν δὲ προχειρισάμενοι τῶν
[19, 30]   ἀντιτεταγμένων τῷ τε πλήθει καὶ  ταῖς   ἐλαφρότησιν, ἐπειρῶντο χρήσασθαι τοῖς ἰδίοις
[19, 56]   ὧν ὑπεδείκνυεν ὑπερήφανον γεγενημένον καὶ  ταῖς   ἐλπίσι περιειληφότα πᾶσαν τὴν Μακεδόνων
[19, 52]   αὐτῷ τῶν πραγμάτων προχωρούντων, περιελάμβανε  ταῖς   ἐλπίσι τὴν Μακεδόνων βασιλείαν. διὸ
[19, 90]   ἐπὶ Βαβυλῶνος, ἐπὶ τοσοῦτον μεμετεωρισμένος  ταῖς   ἐλπίσιν ὥστ´εἰ καὶ μηδεμίαν εἶχε
[19, 41]   δὲ καὶ πρεσβύτεροι, πάντες δὲ  ταῖς   ἐμπειρίαις καὶ ταῖς ῥώμαις ἀνυπόστατοι·
[19, 35]   ἐν πολλῇ ταραχῇ· ἐφήδρευε γὰρ  ταῖς   ἐν Πελοποννήσῳ πόλεσιν Ἀλέξανδρος
[19, 62]   συντελεσθεῖσαι· αὗται δ´ ἦσαν σὺν  ταῖς   ἐν Τύρῳ καταληφθείσαις ἑκατὸν καὶ
[19, 3]   τῶν ὅπλων· ἐπετήδευσε γὰρ ἐν  ταῖς   ἐξοπλασίαις φορεῖν πανοπλίαν τηλικαύτην τὸ
[19, 49]   καὶ τῆς Ὀλυμπιάδος ἔτι προσανεχούσης  ταῖς   ἔξωθεν ἐλπίσιν οἱ μὲν ἐλέφαντες
[19, 44]   οὐ λίαν δ´ ἐπίστευεν αὐτοῦ  ταῖς   ἐπαγγελίαις διὰ τὴν πρὸς Ὀλυμπιάδα
[19, 14]   τοῦ Πίθωνος κινητικοῦ καὶ μεγάλα  ταῖς   ἐπιβολαῖς περιβαλομένου. περιγενόμενοι δ´ αὐτοῦ
[19, 11]   δωρεαῖς καὶ μεγάλαις ἐπαγγελίαις ἰδίους  ταῖς   εὐνοίαις κατεσκεύαζε. Πολυπέρχων δὲ δύναμιν
[19, 29]   ἐν ἐνέδραις καὶ καλῶς διακειμένους  ταῖς   εὐνοίαις πρὸς αὐτόν, τοὺς δ´
[19, 94]   οὗτοι πολὺ τῶν ἄλλων προέχουσι  ταῖς   εὐπορίαις, τὸν ἀριθμὸν ὄντες οὐ
[19, 16]   διαφέροντες δὲ ταῖς τόλμαις καὶ  ταῖς   εὐχειρίαις διὰ τὴν μετ´ Ἀλεξάνδρου
[19, 43]   τῶν ἐναντίων φάλαγγα διαγωνισάμενοι τοσοῦτον  ταῖς   εὐχειρίαις καὶ ῥώμαις ὑπερεῖχον ὥσθ´
[19, 30]   κινδύνων διέφερον ταῖς τόλμαις καὶ  ταῖς   εὐχειρίαις, ὥστε μηδένα δύνασθαι κατὰ
[19, 71]   τὴν πάτριον δίαιταν μετέβαλεν καὶ  ταῖς   ἡδοναῖς ἐνετρύφησεν οὕτως ἀσελγῶς ὥστε
[19, 33]   τῆς μνηστείας γενομένης διὰ νεωτέρων  ταῖς   ἡλικίαις ὡς ἐπὶ πολὺ συνέβαινε
[19, 90]   μακρὰν ἀπεσπασμένους παραδεδωκέναι καιρὸν οἰκεῖον  ταῖς   ἰδίαις ἐπιβολαῖς. τοιαύτης δ´ οὔσης
[19, 95]   ἐν ἡμέραις τρισὶ καὶ νυξὶ  ταῖς   ἴσαις σταδίους δισχιλίους καὶ διακοσίους
[19, 20]   μὲν δισχιλίους, ἵππους δὲ σὺν  ταῖς   κατασκευαῖς πλείους χιλίων, τῶν δ´
[19, 95]   καὶ τοὺς πλείους μὲν ἐν  ταῖς   κοίταις ὄντας ἔτι κατέσφαξαν, τοὺς
[19, 39]   τῶν στρατιωτῶν καὶ χειμάζοντας ἐν  ταῖς   κώμαις. βαλόμενος δὲ χάρακα καὶ
[19, 3]   μὲν ὢν καὶ παράβολος ἐν  ταῖς   μάχαις, ἰταμὸς δὲ καὶ πρόχειρος
[19, 31]   τῆς νίκης, ἀποφαινόμενος προτερεῖν ἐν  ταῖς   μάχαις τὸ τῶν πεσόντων κυριεῦσαι.
[19, 30]   ἀργυρασπίδων Μακεδόνων ἀρετάς· οὗτοι γὰρ  ταῖς   μὲν ἡλικίαις ἤδη προβεβήκεισαν, διὰ
[19, 64]   πάροδον ποιήσασθαι, αὐτὸς δὲ πάσαις  ταῖς   ναυσὶν ἐπιπλεύσας καὶ πρὸ αὑτοῦ
[19, 8]   οἱ γὰρ μεθ´ ἡμέραν ἐν  ταῖς   ὁδοῖς καὶ κατὰ τὴν ἀγορὰν
[19, 7]   τὰς ὁδούς, οἱ δ´ ἐν  ταῖς   οἰκίαις ἐφονεύοντο. πολλοὶ δὲ καὶ
[19, 8]   νύκτωρ ἔπραττον καθ´ αὑτοὺς ἐν  ταῖς   οἰκίαις καὶ πῶς προσεφέροντο παρθένοις
[19, 105]   εἶναι. οὐ μὴν ἐνέμεινάν γε  ταῖς   ὁμολογίαις ταύταις, ἀλλ´ ἕκαστος αὐτῶν
[19, 12]   παρεχείμασε μὲν τῆς Βαβυλωνίας ἐν  ταῖς   ὀνομαζομέναις Καρῶν κώμαις, πρὸς δὲ
[19, 43]   δὲ συνηνάγκασαν φυγεῖν. ἀκατάσχετοι δὲ  ταῖς   ὁρμαῖς γενόμενοι καὶ πρὸς πᾶσαν
[19, 5]   τῶν Συρακοσίων ταῖς δόξαις καὶ  ταῖς   οὐσίαις ἐν τούτοις ὑπῆρχον καταλελεγμένοι.
[19, 0]   Ὡς εἰς Μηδίαν ἀναζεύξας ἐν  ταῖς   παρόδοις πολλοὺς ἀπέβαλε τῶν στρατιωτῶν.
[19, 84]   περιεπείροντο τῷ φιλοτεχνηθέντι χάρακι καὶ  ταῖς   πληγαῖς καὶ πυκνότησι τῶν τιτρωσκόντων
[19, 6]   τρισχιλίους, ταῖς δ´ ὁρμαῖς καὶ  ταῖς   προαιρέσεσιν εὐθετωτάτων πρὸς τὴν κατάλυσιν
[19, 1]   γραφῇ χρόνους. ἐν μὲν οὖν  ταῖς   προειρημέναις ὀκτωκαίδεκα βίβλοις ἀνεγράψαμεν τὰς
[19, 42]   καὶ τῶν μὲν μετ´ Εὐμενοῦς  ταῖς   προθυμίαις προεχόντων, τῶν δὲ μετ´
[19, 3]   ὃς τὸ μὲν πρῶτον ἐν  ταῖς   πρὸς τοὺς βαρβάρους μάχαις γενόμενος
[19, 75]   τὴν πόλιν. ἐνεργῶς δ´ αὐτοῦ  ταῖς   προσβολαῖς χρωμένου καὶ τοῦ πολίσματος
[19, 10]   προσέθηκαν δὲ καὶ δύο φυλὰς  ταῖς   προϋπαρχούσαις, τήν τε Φαλέρναν καὶ
[19, 69]   μετεπέμψατο Μηδίου ναυαρχοῦντος, ὃς περιτυχὼν  ταῖς   Πυδναίων ναυσίν, οὔσαις τριάκοντα ἕξ,
[19, 41]   πάντες δὲ ταῖς ἐμπειρίαις καὶ  ταῖς   ῥώμαις ἀνυπόστατοι· τοσαύτη περὶ αὐτοὺς
[19, 28]   ἱππαρχιῶν ἐπιλελεγμένους τοῖς τάχεσι καὶ  ταῖς   ῥώμαις ἱππεῖς τριακοσίους ἔστησε κατόπιν
[19, 68]   αὐτοὺς ἀπαλλαγῆναι, οὗτοι μὲν πιστεύοντες  ταῖς   σπονδαῖς ἀπῄεσαν, οἱ δ´ Αἰτωλοὶ
[19, 37]   ἡμέραν τε καὶ νύκτωρ ἐν  ταῖς   στρατοπεδείαις. δὴ συνιδόντες τινὲς
[19, 75]   μετ´ ὀλίγας ἡμέρας μεταμεληθεὶς ἐπὶ  ταῖς   συνθήκαις τὸν μὲν ἀδελφὸν ἐξέκλεψεν
[19, 5]   ἄνδρας. ~Μετὰ δὲ ταῦτα ἐν  ταῖς   Συρακούσσαις αἱρεθέντος Ἀκεστορίδου τοῦ Κορινθίου
[19, 109]   παίδων παρ´ αὐτοῖς τῆς ἐν  ταῖς   σφενδόναις γυμνασίας διαπονουμένης. τούτῳ δὲ
[19, 27]   ἑξήκοντα πέντε. Διηλλαγμέναις δ´ ἐχρήσαντο  ταῖς   τάξεσιν οἱ στρατηγοί, διαμιλλώμενοι καὶ
[19, 93]   πολλῷ διαγωνιεῖσθαι κατὰ τὴν Αἴγυπτον,  ταῖς   τε χορηγίαις ὑπερέχοντα καὶ τόπων
[19, 16]   ὑπὸ στρατιωτῶν τετρακοσίων, διαφέροντες δὲ  ταῖς   τόλμαις καὶ ταῖς εὐχειρίαις διὰ
[19, 30]   τὸ πλῆθος τῶν κινδύνων διέφερον  ταῖς   τόλμαις καὶ ταῖς εὐχειρίαις, ὥστε
[19, 80]   ἀεὶ περὶ Κοίλην Συρίαν, ἐφεδρεύων  ταῖς   τῶν Αἰγυπτίων δυνάμεσιν. ὡς δ´
[19, 7]   κεχαρισμένον τῷ θυμῷ· οἱ δὲ  ταῖς   τῶν εὐπόρων σφαγαῖς οἰόμενοι τὰς
[19, 90]   κατειργάσατο. πιστεύειν δὲ δεῖν καὶ  ταῖς   τῶν θεῶν προρρήσεσι τὸ τέλος
[19, 6]   διὰ πενίαν καὶ φθόνον ἐναντιουμένους  ταῖς   τῶν ἰσχυόντων ἐπιφανείαις. ὡς δ´
[19, 101]   μέρος τῆς δυνάμεως ἀναλαβόντες ἀντεστρατοπέδευσαν  ταῖς   τῶν πολεμίων παρεμβολαῖς καὶ πρὸς
[19, 74]   καὶ πιστεύων ταύταις τε καὶ  ταῖς   τῶν τόπων ὀχυρότησιν. ἅμα δὲ
[19, 9]   βελῶν παρασκευῆς, ἔτι δὲ πρὸς  ταῖς   ὑπαρχούσαις μακραῖς ναυσὶν ἑτέρας ἐναυπηγήσατο.
[19, 1]   τυχόντες τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ´ οἱ  ταῖς   ὑπεροχαῖς προέχοντες καταλύουσι. διὸ καὶ
[19, 109]   ἐκ Λιβύης ἀνέλπιστος. διὸ καὶ  ταῖς   ψυχαῖς πάλιν θαρρήσαντες οἱ μὲν
[19, 5]   ὑπολαβόντες εἶναι τὸν Ἀγαθοκλέα καὶ  τἀκριβὲς   διὰ τὸ σκότος οὐ συνιδόντες
[19, 48]   θησαυρῶν, ὥστε τὰ πάντα συναχθῆναι  τάλαντα   δισμύρια πεντακισχίλια. καὶ τὰ μὲν
[19, 95]   μέρος, ἀργυρίου δὲ περὶ πεντακόσια  τάλαντα.   ἐνδιατρίψαντες δ´ οὐ πλείω χρόνον
[19, 48]   συναγομένων εἰς μύρια καὶ πεντακισχίλια  τάλαντα.   ἠθροίσθη δ´ αὐτῷ καὶ ἄλλο
[19, 48]   λαφύρων· ταῦτα γὰρ ἦσαν πεντακισχίλια  τάλαντα,   καὶ κατὰ τὴν Μηδίαν ἄλλα
[19, 61]   γενόμενος Ἀλεξάνδρῳ μὲν δοὺς πεντακόσια  τάλαντα   καὶ περὶ τῶν μελλόντων εἰς
[19, 56]   προσόδων αὐτῷ τῶν κατ´ ἐνιαυτὸν  τάλαντα   μύρια χίλια. διόπερ συνέβαινεν αὐτὸν
[19, 56]   καὶ τὰ ἐν Κυΐνδοις χρήματα,  τάλαντα   μύρια. χωρὶς δὲ τούτων ἐκπίπτειν
[19, 65]   ἐπηγγείλατο λαβὼν παρ´ αὐτῶν τριάκοντα  τάλαντα   παραδώσειν τὸν τόπον. δόντων δὲ
[19, 46]   ἐνταῦθα δὲ παραλαβὼν ἀσήμου ἀργύρου  τάλαντα   πεντακισχίλια προῆγεν ἐπὶ τῆς Περσίδος,
[19, 20]   πᾶν τὸ στρατόπεδον, καὶ προσέτι  τάλαντα   πεντακόσια τῶν βασιλικῶν χρημάτων.
[19, 24]   ὧν ἐδόκει συμφέρειν ἡγεμόνων τετρακόσια  τάλαντα   τοὺς πρότερον ὑπόπτους ὄντας ἐπιβουλεύειν
[19, 57]   εἰς Πελοπόννησον ἐξέπεμψεν ἔχοντα χίλια  τάλαντα·   τούτῳ δὲ συνετέτακτο συνθέσθαι φιλίαν
[19, 15]   ἐκ τῆς Ἰνδικῆς ἔδωκε διακόσια  τάλαντα,   τῷ μὲν λόγῳ πρὸς τὰς
[19, 87]   συναγαγὼν ἀργυρίου πλείω τῶν πεντήκοντα  ταλάντων   ξένους ἐμισθοῦτο. Τελεσφόρος μὲν οὖν
[19, 34]   πυρὰν τρὶς περιῆλθεν, αὐτὴ δὲ  τἀνδρὶ   παρακλιθεῖσα καὶ κατὰ τὴν τοῦ
[19, 2]   μὲν γνοῦσα τὴν ὁρμὴν  τἀνδρὸς   συμφωνοῦσαν τοῖς πεπραγμένοις ἐξέθηκε πᾶσαν
[19, 39]   στρατιωτῶν οἱ τῶν ἐλεφάντων ἡγεμόνες  τάξαντες   εἰς πλινθίον τὰ θηρία προῆγον,
[19, 19]   ἄλλους παρ´ ὅλην τὴν ὁδὸν  τάξας   αὐτὸς μὲν μετὰ τῆς φάλαγγος
[19, 52]   τὴν ἄκραν τὴν ἐν Ἀμφιπόλει,  τάξας   τε ἐπ´ αὐτῆς Γλαυκίαν τινὰ
[19, 40]   ἐπὶ δὲ τὸ δεξιὸν κέρας  τάξας   τῶν ἱππέων καὶ τῶν ἐλεφάντων
[19, 30]   διαστήματος ἐν τῇ τῶν πολεμίων  τάξει   διιππεύσας μέρει τῶν ἱππέων ἐνέβαλεν
[19, 4]   Ταραντίνοις ἐν τῇ τῶν μισθοφόρων  τάξει   καὶ πολλαῖς καὶ παραβόλοις ἐγχειρῶν
[19, 84]   μαλακὸν συνήργει τοῖς βουλομένοις ἐν  τάξει   ποιεῖσθαι τὴν ἀποχώρησιν. συνείποντο δὲ
[19, 73]   οὓς δὲ εἰς τὰς ἰδίας  τάξεις   διένειμεν. τὰ μὲν οὖν περὶ
[19, 4]   διώκειν ἀπέστησαν, διελόμενοι δὲ τὰς  τάξεις   διχῇ ταχέως ἐβοήθουν, συντρέχοντες πρὸς
[19, 59]   στρατιώτας ἐπιδιεῖλεν εἰς τὰς ἰδίας  τάξεις,   εἰς δὲ τὰς πόλεις παρεισήγαγε
[19, 84]   πεζῶν οἱ βουληθέντες λιπεῖν τὰς  τάξεις   καὶ χωρὶς τῶν ὅπλων διασώζειν
[19, 20]   Ἀντίγονος τοὺς μὲν ἱππεῖς εἰς  τάξεις   κατέστησε, τοὺς δ´ ἵππους τοῖς
[19, 6]   ἐπὶ τὴν Ἐρβίταν κατέλεξεν εἰς  τάξεις   τούς τ´ ἐκ Μοργαντίνης καὶ
[19, 25]   διανεμεῖν εἰς τὰς ἑκάστῳ καθηκούσας  τάξεις.   τῶν δὲ Μακεδόνων οὐ προσεχόντων
[19, 84]   συνακολουθοῦντες ὑπήκουον καὶ κατέστησαν εἰς  τάξεις,   ὥστε μηδένα ῥᾳδίως τολμᾶν προσάγειν
[19, 27]   πέντε. Διηλλαγμέναις δ´ ἐχρήσαντο ταῖς  τάξεσιν   οἱ στρατηγοί, διαμιλλώμενοι καὶ περὶ
[19, 22]   δευτέρων ἡγεμόνων καὶ τῶν ἔξω  τάξεως   {καὶ} φίλων καὶ στρατηγῶν καὶ
[19, 49]   δ´ ἱππέων οἱ μὲν ἔξω  τάξεως   ὄντες οὐ σιτομετρούμενοι τὸ παράπαν
[19, 81]   πάντας, ὥστε καὶ τοὺς ἐκτὸς  τάξεως   συνδραμεῖν ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν, συναγωνιῶντας
[19, 83]   πρῶτον ἔταξαν ἰσχυρὰν τὴν εὐώνυμον  τάξιν,   ἀγνοοῦντες τῶν ἐναντίων τὴν ἐπιβολήν·
[19, 45]   πάλιν ἕκαστος εἰς τὴν προϋπάρχουσαν  τάξιν   ἀποκατέστη. συνήργησε δὲ τοῖς κινδυνεύουσι
[19, 14]   τοὺς δὲ εἰς τὴν Μακεδονικὴν  τάξιν   καθωπλισμένους παντοδαποὺς τρισχιλίους, ἱππεῖς δ´
[19, 30]   παρὰ τὴν ὑπωρίαν πάλιν εἰς  τάξιν   κατέστησεν. καὶ γὰρ οἱ περὶ
[19, 28]   δὲ τὴν ὅλην τοῦ κέρατος  τάξιν   προέταξεν ἐλέφαντας τεσσαράκοντα. δὲ
[19, 29]   τόπων κατιδὼν τὴν τῶν πολεμίων  τάξιν   πρὸς ταύτην ἁρμοζόντως διεκόσμησε τὴν
[19, 29]   τοὺς πολεμίους, λοξὴν ποιήσας τὴν  τάξιν·   τὸ μὲν γὰρ δεξιὸν κέρας,
[19, 30]   δὲ ἐπὶ κέρας τὴν ὅλην  τάξιν   τοῖς μὲν ψιλοῖς καὶ τοῖς
[19, 45]   ἕνα τόπον ποιουμένης εὐθὺς τὰ  ταπεινὰ   τῆς πόλεως ἐπληροῦτο, τῶν μὲν
[19, 11]   οὔτε τῷ μεγέθει τῶν συμπτωμάτων  ταπεινωθεῖσα.   Ὀλυμπιὰς δὲ τούτων διαφθαρέντων ἀνεῖλε
[19, 67]   ἅμα συμμάχους μὲν Ἀκαρνᾶνας ποιήσασθαι,  ταπεινῶσαι   δὲ τοὺς Αἰτωλούς. διόπερ ἀναζεύξας
[19, 23]   τὸν ὄγκον καὶ τὸ πρόσχημα  ταπεινώσας   ἑαυτὸν εἰς ὕψος ἤγαγε καὶ
[19, 4]   ἐξέπεσε καὶ μετ´ ὀλίγων εἰς  Τάραντα   διεσώθη. ταχθεὶς δὲ παρὰ τοῖς
[19, 70]   Ἀπολλωνιάτας. ἐντεῦθεν δὲ πλεύσας εἰς  Τάραντα   καὶ παρακαλέσας τὸν δῆμον συνελευθεροῦν
[19, 71]   τὴν Λακωνικήν. τούτου δ´ ἀπαλλαγέντος  Ταραντῖνοι   μὲν ἀπεσταλκότες εἰς Σικελίαν τὸν
[19, 4]   διεσώθη. ταχθεὶς δὲ παρὰ τοῖς  Ταραντίνοις   ἐν τῇ τῶν μισθοφόρων τάξει
[19, 39]   ἱππεῖς λογχοφόρους μὲν Μήδους δισχιλίους,  Ταραντίνους   δὲ διακοσίους, τῶν δὲ πεζῶν
[19, 82]   τεταγμένους ἱππεῖς ξυστοφόρους μὲν πεντακοσίους,  Ταραντίνους   δὲ ἑκατόν. ἑξῆς δ´ ἔταξε
[19, 29]   δὲ τοὺς ἀπὸ θαλάσσης συναναβεβηκότας  Ταραντίνους   δισχιλίους καὶ διακοσίους, ἐπιλέκτους ἐν
[19, 29]   ταύταις ἴσαι παράλληλοι, συναγωνιζομένων αὐτοῖς  Ταραντίνων   ἑκατόν. παρὰ δὲ τὸ κέρας
[19, 71]   μεγάλην καὶ βάρος. ~Τῶν δὲ  Ταραντίνων   περὶ τὴν παρασκευὴν ὄντων αὐτὸς
[19, 42]   ἐκ Μηδίας ἱππεῖς καὶ τῶν  Ταραντίνων   τοὺς ἱκανοὺς ἐπὶ τὴν ἀποσκευὴν
[19, 82]   ἔξω τοῦ κέρατος ἀπολελυμένας τρεῖς  Ταραντίνων,   ὥστ´ εἶναι τοὺς περὶ τὸ
[19, 35]   καταλιπὼν τοὺς συμμάχους ἐν πολλῇ  ταραχῇ·   ἐφήδρευε γὰρ ταῖς ἐν Πελοποννήσῳ
[19, 92]   ἐπιπεσὼν Σέλευκος ἄφνω πολλὴν  ταραχὴν   καὶ κατάπληξιν κατεσκεύασε· συναψάντων γὰρ
[19, 76]   Ῥωμαίους· τοὺς γὰρ αἰτίους τῆς  ταραχῆς   ἐξέδωκαν, οἳ προτεθείσης κρίσεως οὐ
[19, 47]   ἀπροσδοκήτους ἐποιοῦντο καὶ τὴν χώραν  ταραχῆς   ἐπλήρωσαν. μετὰ δέ τινα χρόνον
[19, 6]   τὴν ἁρπαγὴν πόλις ἐπληρώθη  ταραχῆς   καὶ μεγάλων ἀτυχημάτων· οἱ μὲν
[19, 59]   δοκεῖ διενηνοχέναι· τούς τε γὰρ  ταραχώδεις   τῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ κατέπαυεν
[19, 48]   καὶ τῶν ἀργυρασπίδων συνέστησε τοὺς  ταραχωδεστάτους,   τῷ μὲν λόγῳ πρὸς τὰς
[19, 65]   τόπον. δόντων δὲ τῶν Μεσσηνίων  τἀργύριον   οὐ μόνον διεψεύσατο τοὺς πιστεύσαντας
[19, 99]   Αἴγυπτον καὶ πωλοῦσιν εἰς τὰς  ταριχείας   τῶν νεκρῶν· μὴ μιγνυμένης γὰρ
[19, 51]   ναῦν παρασκευάσειν καὶ διακομιεῖν εἰς  τὰς   Ἀθήνας. τοῦτο δ´ ἔπραττεν οὐ
[19, 1]   τοιγαροῦν Ἀθηναῖοι μὲν διὰ ταύτας  τὰς   αἰτίας τοὺς πρωτεύοντας τῶν πολιτῶν
[19, 14]   αὐτῶν ἐλπίδων. διὰ δὴ ταύτας  τὰς   αἰτίας τῶν ἄνω σατραπῶν συνηθροικότων
[19, 33]   τοῦτον τὸν τρόπον, ἐπειδὴ κολάζοντες  τὰς   αἰτίας τῶν κακῶν οὐκ ἠδυνήθησαν
[19, 100]   πόλιν ἐκλελειμμένην εὗρεν, πολιορκεῖν ἐπεχείρει  τὰς   ἀκροπόλεις. ὧν τὴν ἑτέραν ἑλὼν
[19, 73]   τε τῶν Ἰστριανῶν πόλιν καὶ  τὰς   ἄλλας τὰς πλησιοχώρους ἐλευθερώσαντες συνέθεντο
[19, 33]   τῶν κακῶν οὐκ ἠδυνήθησαν ἀποτρέψαι  τὰς   ἄλλας τῶν ἀδικημάτων, νόμον ἔθεσαν
[19, 37]   διά τε τὸ ψῦχος καὶ  τὰς   ἀναγκαίας χρείας ἔκαον πῦρ μεθ´
[19, 74]   τῶν Αἰτωλῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε  τὰς   ἀνοχύρους πόλεις ἐκλιπεῖν, εἰς δὲ
[19, 43]   ταχίστην ἔφησαν δεῖν ἀποχωρεῖν εἰς  τὰς   ἄνω σατραπείας, δ´ Εὐμενὴς
[19, 19]   τῆς Μηδικῆς κἀκεῖθεν ὁρμώμενος κατακτᾶσθαι  τὰς   ἄνω σατραπείας. οὐσῶν δ´ ὁδῶν
[19, 16]   τοὺς περὶ τὸν Ἀντίγονον εἰς  τὰς   ἄνω σατραπείας ποιεῖσθαι τὴν πορείαν,
[19, 0]   τοὺς ἀργυράσπιδας ἀνέβη μὲν εἰς  τὰς   ἄνω σατραπείας, συνήγαγε δὲ τούς
[19, 93]   κρίνας ἐκλιπεῖν τὴν Συρίαν κατέσκαψε  τὰς   ἀξιολογωτάτας τῶν κεκρατημένων πόλεων, Ἄκην
[19, 1]   ταῖς προειρημέναις ὀκτωκαίδεκα βίβλοις ἀνεγράψαμεν  τὰς   ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων πράξεις
[19, 84]   εἰς τὴν πόλιν, ἐκκομίσαι βουλόμενοι  τὰς   ἀποσκευάς. ἀνοιχθεισῶν οὖν τῶν πυλῶν
[19, 97]   εἰς μὲν τὴν πέτραν ἀπέθεντο  τὰς   ἀποσκευὰς καὶ φυλακὴν τὴν ἱκανὴν
[19, 23]   τινὰς ἀποστείλας εἰς Ἀραχώτας· καὶ  τὰς   ἀποσκευὰς κελεύσας παρελέσθαι εἰς τηλικούτους
[19, 67]   ἀδυνατῶσιν ἀλλήλοις βοηθεῖν καὶ πρὸς  τὰς   ἀπροσδοκήτους τῶν πολεμίων ἐπιθέσεις δυσχερῶς
[19, 15]   τὴν Ἀσίαν καὶ γεγονόσι διὰ  τὰς   ἀρετὰς ἀνικήτοις. Εὐμενὴς δὲ φοβούμενος
[19, 16]   πολὺ λειπόμενοι τοῖς πλήθεσι διὰ  τὰς   ἀρετὰς ἀντείχοντο καὶ καθ´ ἡμέραν
[19, 28]   τρισχιλίων, ἀνίκητοι δὲ καὶ διὰ  τὰς   ἀρετὰς πολὺν φόβον παρεχόμενοι τοῖς
[19, 8]   τῶν τειχῶν ῥίπτοντες αὑτοὺς εἰς  τὰς   ἀστυγείτονας πόλεις διεσώθησαν, τινὲς δὲ
[19, 35]   Ῥωμαίους ὕστερον πολεμήσαντος ἀδελφήν, καὶ  τὰς   Ἀττάλου θυγατέρας, ὁμοίως δὲ καὶ
[19, 7]   αὐτῶν ὄλεθρον. οἱ μὲν γὰρ  τὰς   αὐλίους θύρας ἐξέκοπτον, οἱ δὲ
[19, 33]   τοῖς Ἰνδοῖς τοὺς γαμοῦντας καὶ  τὰς   γαμουμένας παρθένους μὴ διὰ τῆς
[19, 1]   ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων πράξεις  τὰς   γεγενημένας ἐν τοῖς γνωριζομένοις μέρεσι
[19, 55]   ἣν Μακεδόνες αὐτῷ δεδώκασι διὰ  τὰς   γεγενημένας ἐξ αὐτοῦ χρείας Ἀλεξάνδρου
[19, 71]   Καρχηδονίοις τετάχθαι, καθὰ καὶ προϋπῆρχον,  τὰς   δ´ ἄλλας πάσας αὐτονόμους εἶναι,
[19, 43]   τὸν μὲν Εὐμενῆ συναρπάσαντες παρέδωκαν,  τὰς   δ´ ἀποσκευὰς κομισάμενοι καὶ πίστεις
[19, 75]   μὲν στρατιώτας παραδώσει πάντας Ἀντιγόνῳ,  τὰς   δ´ Ἑλληνίδας πόλεις αὐτονόμους ἀφήσει,
[19, 53]   μὲν οὖν Θεσσαλίαν ἀσφαλῶς διῆλθεν,  τὰς   δ´ ἐν Πύλαις παρόδους εὑρὼν
[19, 85]   Φοινίκην πόλεων τὰς μὲν πολιορκῶν,  τὰς   δὲ πειθοῖ προσαγόμενος. Δημήτριος δὲ
[19, 96]   περὶ Ἀθήναιον κατηγόρει, φάσκων παρὰ  τὰς   δεδομένας ἐντολὰς ὑπ´ αὐτοῦ πεποιῆσθαι
[19, 1]   Παλαιός τις παραδέδοται λόγος ὅτι  τὰς   δημοκρατίας οὐχ οἱ τυχόντες τῶν
[19, 75]   συμφωνῆσαι. διόπερ Κάσανδρος ἀπογνοὺς  τὰς   διαλύσεις διέγνω τῶν κατὰ τὴν
[19, 49]   ἐλέφασι τοῖς κατακλεισθεῖσι διδόναι πρίοντας  τὰς   δοκούς, τὰ δ´ ὑποζύγια καὶ
[19, 17]   εἰς λόγους ἔρχεσθαι, αὐτοὶ δὲ  τὰς   δυνάμεις ἀναλαβόντες ὥρμησαν ἐπὶ τὸν
[19, 77]   τοῦ στόλου, εὐθὺς δὲ καὶ  τὰς   δυνάμεις ἀναλαβὼν προῆγεν ἐφ´ Ἑλλησπόντῳ
[19, 80]   τὸν Δημήτριον. συναγαγὼν οὖν πανταχόθεν  τὰς   δυνάμεις ἀνέζευξεν ἀπὸ Ἀλεξανδρείας εἰς
[19, 34]   τοῖς τόποις παρεχείμαζον ἅμα καὶ  τὰς   δυνάμεις ἀνελάμβανον. ~Κατὰ δὲ τὴν
[19, 25]   τινα καὶ χαράδραν ἐξέταξαν μὲν  τὰς   δυνάμεις, διὰ δὲ τὰς τῶν
[19, 76]   ὀλίγας δ´ ἡμέρας ἐκταξάντων ἀμφοτέρων  τὰς   δυνάμεις ἐγένετο μάχη καρτερὰ καὶ
[19, 0]   δὲ τούς τε σατράπας καὶ  τὰς   δυνάμεις εἰς τὴν Περσίδα. Ὡς
[19, 14]   παρ´ Εὐμενοῦς βυβλιαφόροι πρὸς ἑτοίμας  τὰς   δυνάμεις. ἦν δὲ τῶν ἡγεμόνων
[19, 76]   Σαμνιτῶν ἧτταν καὶ νομίσαντες πάσας  τὰς   δυνάμεις ἥξειν ἐπ´ αὐτοὺς διελύσαντο
[19, 77]   δὲ τὴν Χαλκίδα παρῆλθεν καὶ  τὰς   δυνάμεις μετεπέμπετο. Ἀντίγονος δὲ πυθόμενος
[19, 72]   Κόιντον Αὔλιον ἵππαρχον. οὗτοι δὲ  τὰς   δυνάμεις παραλαβόντες παρετάξαντο πρὸς τοὺς
[19, 17]   τὸν Τίγριν ποταμὸν καὶ περαιώσας  τὰς   δυνάμεις ὥρμησεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους.
[19, 19]   Ἀντίγονον ἐπειδή ποθ´ ἧκον ἐπὶ  τὰς   δυσχωρίας, ἀβοηθήτοις κινδύνοις περιέπιπτον. οἱ
[19, 19]   προάγειν καὶ τὰ στενὰ καὶ  τὰς   δυσχωρίας προκαταλαμβάνεσθαι, τοὺς δὲ ἄλλους
[19, 45]   δ´ οὔσης τῆς Ῥόδου καὶ  τὰς   ἐγκλίσεις τῶν ὑδάτων κατὰ τὸ
[19, 96]   ὧν ἦν ῥᾴδιον συνορᾶν πόρρωθεν  τὰς   εἰς τὴν Ἀραβίαν ἐμβολάς, αὐτοὶ
[19, 12]   Σοῦσα ποιεῖσθαι τὴν πορείαν, διανοούμενος  τὰς   ἐκ τῶν ἄνω σατραπειῶν δυνάμεις
[19, 58]   συνεπιλαβέσθαι ναυπηγίας, ἐπειδὴ τὰς ναῦς  τὰς   ἐκ Φοινίκης ἁπάσας μετὰ τῶν
[19, 25]   δὲ στρατεύεσθαι βουλομένους διανεμεῖν εἰς  τὰς   ἑκάστῳ καθηκούσας τάξεις. τῶν δὲ
[19, 83]   εἴλαις συνέστη καρτερὰ μάχη διὰ  τὰς   ἑκατέρων προθυμίας. κατὰ μὲν οὖν
[19, 107]   Γελῴοις τοὺς μὲν ἀποσφαγέντας εἰς  τὰς   ἐκτὸς τῶν τειχῶν τάφρους συνέχωσεν,
[19, 30]   βέλεσι κατετίτρωσκον, αὐτοὶ μὲν διὰ  τὰς   ἐλαφρότητας οὐδὲν