HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


υ  =  140 formes différentes pour 353 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[19, 8]   πατέρας εἰκὸς ἦν πείσεσθαι γυναικῶν  ὕβρεις   καὶ παρθένων αἰσχύνας ἀναλογιζομένους. ἀφ´
[19, 1]   πλείστην καὶ μέρη τῆς Ἰταλίας,  ὕβρεως   δὲ καὶ σφαγῆς ἐμπλῆσαι τὰς
[19, 8]   φόνοις οὐδὲ τῆς εἰς γυναῖκας  ὕβρεως   καὶ παρανομίας ἀπέσχοντο, ἀλλὰ παρὰ
[19, 7]   ὁρᾶν πᾶσαν τὴν πόλιν πεπληρωμένην  ὕβρεως   καὶ φόνων καὶ παντοίων ἀνομημάτων.
[19, 21]   μετέωρος καὶ τὸν ἀέρα παντελῶς  ὑγιεινὸν   ἔχουσα καὶ πλήρης τῶν ἐπετείων
[19, 99]   ὁμοίως. φύσει γὰρ τοῦτο τὸ  ὑγρὸν   παραδέχεται βάρος συμβαίνει μετέχειν
[19, 99]   καταδύεται καθάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις  ὕδασιν,   ἀλλὰ ἐπινήχεται τοῖς ἐπισταμένοις ὁμοίως.
[19, 98]   τρέφειν μήτ´ ἄλλο τῶν καθ´  ὕδατος   εἰωθότων ζῴων εἶναι. ἐμβαλλόντων δ´
[19, 94]   ἄγριον, χρῶνται ποτῷ μεθ´  ὕδατος.   ἔστι δὲ καὶ ἄλλα γένη
[19, 97]   μένειν ἐνταῦθα πλείους ἡμέρας, ἀπορούμενος  ὕδατος   καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ἁπάντων,
[19, 94]   ταῦτα δὲ τὰ ἀγγεῖα πληροῦντες  ὕδατος   ὀμβρίου τὰ στόματ´ ἐμφράττουσι καὶ
[19, 45]   τείχεσιν ὀβελίσκων συμφραχθέντων. τοῦ δ´  ὕδατος   παραδόξως ἀθροιζομένου πᾶς μὲν
[19, 94]   καὶ φυγαῖς μὴ προσδέωνται συνεχῶν  ὑδάτων.   αὐτοὶ δὲ χρῶνται τροφῇ κρέασι
[19, 45]   Ῥόδου καὶ τὰς ἐγκλίσεις τῶν  ὑδάτων   κατὰ τὸ πλεῖστον εἰς ἕνα
[19, 21]   δένδρων φυσικὰς συναγκίας καὶ ῥύσεις  ὑδάτων,   ὥστε τοὺς ὁδοιποροῦντας μετὰ πολλῆς
[19, 94]   ἐξ ὧν δυνατὸν στρατόπεδον πολέμιον  ὑδρεύσασθαι.   νόμος δ´ ἐστὶν αὐτοῖς μήτε
[19, 45]   τόπον ἐξέπεσε ταύτῃ τὸ συνεστηκὸς  ὕδωρ   εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ταχὺ
[19, 98]   πλάτει περὶ ἑξήκοντα. τὸ δ´  ὕδωρ   ἔχει διάπικρον καὶ καθ´ ὑπερβολὴν
[19, 97]   ἐν ἐρημίᾳ καὶ τόποις οὔθ´  ὕδωρ   ἔχουσιν οὔτε σῖτον οὔτε οἶνον
[19, 2]   προσδεξάμενος τοὺς λόγους τὸν μὲν  υἱὸν   ἀπέλαβε, τοὺς δὲ Καρχηδονίους φοβούμενος
[19, 69]   τῆς Ἀσίας Δημήτριον μὲν τὸν  υἱὸν   ἀπέλιπεν ἐν τῇ Συρίᾳ, προστάξας
[19, 0]   λίμνης. μθʹ Ὡς Ἀντίγονος τὸν  υἱὸν   Δημήτριον ἐξαπέστειλε μετὰ τῆς δυνάμεως
[19, 100]   ἄνω σατραπειῶν ἐξέπεμψε Δημήτριον τὸν  υἱὸν   ἔχοντα πεζοὺς Μακεδόνας μὲν πεντακισχιλίους,
[19, 96]   πλειόνων ἡμερῶν, Δημήτριον δὲ τὸν  υἱὸν   καταστήσας ἡγεμόνα πρώτης φυλακῆς ἐξέπεμψε,
[19, 93]   διαφερόντως ἐπὶ τῷ δοκεῖν τὸν  υἱὸν   νέον ὄντα κατωρθωκέναι δι´ αὑτοῦ
[19, 70]   Ἀκρότατον τὸν Κλεομένους τοῦ βασιλέως  υἱὸν   προσκεκοφότα πολλοῖς τῶν νέων καὶ
[19, 35]   παρῆλθεν εἰς Πύδναν ἔχουσα τὸν  υἱὸν   τὸν Ἀλεξάνδρου καὶ τὴν μητέρα
[19, 40]   καὶ Μιθριδάτης Ἀριοβαρζάνου μὲν  υἱός,   ἀπόγονος δ´ ἑνὸς τῶν ἑπτὰ
[19, 53]   τοῦ Μελανίππης μὲν καὶ Ποσειδῶνος  υἱοῦ,   δυναστεύσαντος δὲ τῶν τόπων, τὸ
[19, 88]   Κασσωπίαν πόλιν Ἀλκέτας τοὺς μὲν  υἱοὺς   Ἀλέξανδρον καὶ Τεῦκρον ἀπέστειλεν ἐπὶ
[19, 40]   παρέδωκε, τὸ δὲ δεξιὸν τῷ  υἱῷ   Δημητρίῳ, μεθ´ οὗ καὶ αὐτὸς
[19, 89]   τε κατέσφαξαν καὶ δύο τῶν  υἱῶν   παῖδας ὄντας τὴν ἡλικίαν Ἠσιονέα
[19, 88]   τῶν πολεμίων, ἀνέμενε τὴν τῶν  υἱῶν   παρουσίαν. τῶν δὲ περὶ Λυκίσκον
[19, 58]   ἔτι δὲ ναυπηγοὺς κατεκόμιζε τὴν  ὕλην   ἐπὶ θάλασσαν ἐκ τοῦ Λιβάνου,
[19, 58]   δὲ περὶ Κιλικίαν, κομιζομένης τῆς  ὕλης   ἐκ τοῦ Ταύρου. ἦν δὲ
[19, 58]   δήμου κατασκευάζειν ναῦς ἀπὸ τῆς  ὕλης   τῆς εἰσκομιζομένης. τοῦ δ´ Ἀντιγόνου
[19, 58]   δαπάνημα. αὐτὸς δὲ πανταχόθεν ἀθροίσας  ὑλοτόμους   καὶ πρίστας, ἔτι δὲ ναυπηγοὺς
[19, 97]   ἔρημον καὶ θηριώδη παντελῶς, οὐδὲν  ὑμᾶς   βλάπτοντες. ἀξιοῦμεν οὖν καὶ σὲ
[19, 97]   τι ἁπλῶς οὐδὲν τῶν παρ´  ὑμῖν   εἰς τὴν χρείαν ἀνηκόντων; ἡμεῖς
[19, 34]   προεπέμπετο ὑπὸ τῶν συγγενῶν, ᾀδόντων  ὕμνον   εἰς τὴν ἀρετὴν αὐτῆς. ὡς
[19, 103]   Κεντοριπίνων πόλιν· ταύτην γὰρ φρουρουμένην  ὑπ´   Ἀγαθοκλέους τῶν πολιτικῶν τινες ἐπηγγείλαντο
[19, 53]   δ´ ἐν Πύλαις παρόδους εὑρὼν  ὑπ´   Αἰτωλῶν φυλαττομένας μόγις τούτους βιασάμενος
[19, 63]   φρούρια κατὰ κράτος ἑλὼν τοὺς  ὑπ´   Ἀλεξάνδρου καθεσταμένους φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφῆκεν.
[19, 0]   Κάσανδρος τὴν τῶν Θηβαίων πόλιν  ὑπ´   Ἀλεξάνδρου κατεσκαμμένην ἀποκατέστησε. κβʹ Περὶ
[19, 12]   σκάφη ταῦτα περιῆν ἐκ τῶν  ὑπ´   Ἀλεξάνδρου ναυπηγηθέντων περὶ Βαβυλῶνα. ~ταῦτα
[19, 74]   εἰς τὴν Πελοπόννησον, ἐπῆλθε τὰς  ὑπ´   Ἀλεξάνδρου φρουρουμένας πόλεις καὶ πάσας
[19, 67]   Σικυῶνος ἀναζευγνύων μετὰ τῆς δυνάμεως  ὑπ´   Ἀλεξίωνος τοῦ Σικυωνίου καί τινων
[19, 89]   Ἠπειρῶται χρόνον μέν τινα διέμενον  ὑπ´   Ἀλκέτου βασιλευόμενοι, χρωμένου δ´ αὐτοῦ
[19, 70]   διαίρων ἐπ´ Ἀκράγαντος. ἀπενεχθεὶς δ´  ὑπ´   ἀνέμων εἰς τὸν Ἀδρίαν κατῆρε
[19, 44]   μετὰ δὲ τὸν ἐκείνου θάνατον  ὑπ´   Ἀντιγόνου ἐτύγχανε φιλανθρωπίας καὶ πίστεως.
[19, 0]   τὴν πόλιν ἀτυχήματα. ιζʹ Πείθωνος  ὑπ´   Ἀντιγόνου θάνατος καὶ τῶν δι´
[19, 86]   μηδενὶ τρόπῳ προδώσειν τὴν δεδομένην  ὑπ´   Ἀντιγόνου καὶ Δημητρίου πίστιν, ἐλοιδόρησε
[19, 0]   τοῖς ἐπὶ τὴν βοήθειαν ἀποσταλεῖσιν  ὑπ´   Ἀντιγόνου. ληʹ Ὡς Φίλιππος ἀποσταλεὶς
[19, 92]   καταπεπληγμένοι, τὰ δὲ προσκόπτοντες τοῖς  ὑπ´   Ἀντιγόνου πραττομένοις μετεβάλοντο πρὸς Σέλευκον.
[19, 68]   Κῶν, Διοσκουρίδης δὲ κατασταθεὶς ναύαρχος  ὑπ´   Ἀντιγόνου, πυθόμενος τὸν πλοῦν Σελεύκου,
[19, 82]   συνεστρατευμένος μὲν Ἀλεξάνδρῳ, συγκαθιστάμενος δὲ  ὑπ´   Ἀντιγόνου στρατηγὸς καὶ τῶν ὅλων
[19, 66]   τούτων Ἀριστόδημος μὲν κατασταθεὶς  ὑπ´   Ἀντιγόνου στρατηγὸς ὡς ἐπύθετο τὴν
[19, 60]   τοιαῦτ´ ἦν. ~Τῶν δὲ πεμφθέντων  ὑπ´   Ἀντιγόνου στρατηγῶν Ἀριστόδημος μὲν πλεύσας
[19, 60]   Καππαδοκίαν καὶ καταλαβὼν Ἀμισσὸν πολιορκουμένην  ὑπ´   Ἀσκληπιοδώρου τοῦ Κασάνδρου στρατηγοῦ τὴν
[19, 87]   πείσας παρέλαβεν τὴν Κυλλήνην, φρουρουμένην  ὑπ´   αὐτοῦ, καὶ τοῖς Ἠλείοις ἀποκατέστησεν.
[19, 96]   φάσκων παρὰ τὰς δεδομένας ἐντολὰς  ὑπ´   αὐτοῦ πεποιῆσθαι τὴν ἐπίθεσιν. τοῦτο
[19, 44]   φιλίαν· καὶ γὰρ πρότερον σωθεὶς  ὑπ´   αὐτοῦ περὶ Νῶρα τῆς Φρυγίας
[19, 9]   μὲν τῶν ἑξακοσίων καὶ τῆς  ὑπ´   αὐτῶν προγεγενημένης ὀλιγαρχίας, καθαρὰν δὲ
[19, 90]   Ἀλεξάνδρῳ συνεστρατευκότας καὶ δι´ ἀρετὴν  ὑπ´   ἐκείνου προηγμένους προσήκει μὴ πάντως
[19, 8]   οὔσαις τῶν βοηθησόντων, πεπτωκυίαις δ´  ὑπ´   ἐξουσίαν αὐτοκράτορα τῶν ἐχθίστων.
[19, 44]   ὃς τὸν μὲν ἔμπροσθεν χρόνον  ὑπ´   Εὐμενοῦς τιμώμενος διετέλεσεν, μετὰ δὲ
[19, 59]   καιρῶν τούτων Ἀρίστων πιστευθεὶς  ὑπ´   Εὐμενοῦς τῶν ὀστῶν τῶν Κρατεροῦ
[19, 51]   καὶ τοὺς οἰκείους τῶν ἀνῃρημένων  ὑπ´   Ὀλυμπιάδος ἐν κοινῇ τῶν Μακεδόνων
[19, 35]   τὰ στενὰ προκαταληψόμενος, ἀπαντήσας τοῖς  ὑπ´   Ὀλυμπιάδος ἐξαποσταλεῖσι στρατιώταις ἔφθασε τῶν
[19, 96]   τὴν ἑαυτοῦ προαίρεσιν καὶ βουλόμενος  ὑπαγαγέσθαι   τοὺς βαρβάρους εἰς ῥᾳθυμίαν, ὅπως
[19, 94]   διαφυλάττειν. ἔχουσι τοίνυν τὸν βίον  ὑπαίθριον,   πατρίδα καλοῦντες τὴν ἀοίκητον τὴν
[19, 101]   πολιορκίαι πόλεων καὶ δυνάμεων ἐν  ὑπαίθρῳ   στρατοπεδεῖαι· τὰ γὰρ μαχιμώτατα τῶν
[19, 106]   πόλεμον εὐθέτων ἐπιμέλειαν ποιησάμενος ἐν  ὑπαίθρῳ   συνεῖχε τὰ στρατόπεδα, πεζοὺς μὲν
[19, 104]   παρατάξασθαι νομίσας ἀκονιτὶ κρατεῖν τῶν  ὑπαίθρων   ἐπανῆλθεν εἰς τὰς Συρακούσσας καὶ
[19, 86]   πολεμίων. ~Πτολεμαῖος δὲ κρατῶν τῶν  ὑπαίθρων   Σιδῶνα μὲν προσηγάγετο, τῆς δὲ
[19, 43]   δὲ περὶ τὸν Πευκέστην οὐχ  ὑπακουόντων,   ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον πορρωτέρω τὴν
[19, 63]   Πολυπέρχοντα τῆς Ἀντιγόνου φιλίας· οὐχ  ὑπακουόντων   δ´ αὐτῶν συναγαγὼν δύναμιν ἧκε
[19, 48]   ἐξουσίαν γίνονται λυσιτελεῖς, τοῖς δ´  ὑπακούσασιν   ἰδιώταις μεγάλων κακῶν ὡς ἐπίπαν
[19, 61]   γνώμαις καὶ τοῖς παραγγελλομένοις ἑτοίμως  ὑπακούσεσθαι.   ἀπὸ δὲ τούτων γενόμενος Ἀλεξάνδρῳ
[19, 43]   οἱ δὲ Μακεδόνες οὐδετέροις ἔφασαν  ὑπακούσεσθαι,   τῆς ἀποσκευῆς αὐτῶν ἡλωκυίας καὶ
[19, 48]   καὶ παρρησίαν ἀγαγόντος ὡς οὐχ  ὑπακουσομένων   Περσῶν ἑτέρῳ, τοῦτον μὲν ἀπέκτεινεν,
[19, 55]   ἀποφαίνονται γὰρ πολλὰς μυριάδας ἐτῶν  ὑπάρχειν   ἐξ οὗ παρ´ αὐτοῖς ἐστιν
[19, 95]   διόπερ ἔνιοι προσηκόντως ὑπολαμβάνουσιν εὐχερέστερον  ὑπάρχειν   συμφορὰς ἐνεγκεῖν ἐπιδεξίως τὰς
[19, 58]   εἶχεν ἐν Αἰγύπτῳ· τοῖς δ´  ὑπάρχοις   ἐκέλευσεν ἑτοιμάσαι κατὰ τάχος πυρῶν
[19, 51]   Κάσανδρος ὁρῶν περὶ τὸν Ἀριστόνουν  ὑπάρχον   ἀξίωμα διὰ τὴν παρ´ Ἀλεξάνδρου
[19, 64]   Ἀλεξάνδρου μετάθεσιν καὶ θεωρῶν μηδὲν  ὑπάρχον   πολέμιον σύστημα τὸν πλοῦν ἐπὶ
[19, 48]   Ἀσκληπιόδωρον δὲ κατέστησε τῆς Περσίδος  ὕπαρχον   καὶ τοὺς ἱκανοὺς στρατιώτας παρέδωκεν·
[19, 42]   πολλὴν εὐρυχωρίαν ἔχοντος καὶ παντὸς  ὑπάρχοντος   ἀργοῦ διὰ τὴν ἐν αὐτῷ
[19, 58]   βασιλεῖς τῶν Φοινίκων καὶ τοὺς  ὑπάρχους   τῆς Συρίας. καὶ τοὺς μὲν
[19, 9]   παρασκευῆς, ἔτι δὲ πρὸς ταῖς  ὑπαρχούσαις   μακραῖς ναυσὶν ἑτέρας ἐναυπηγήσατο. προσελάβετο
[19, 90]   ἐφ´ οὓς προάγουσι καὶ δυνάμεις  ὑπάρχουσιν   ἕτοιμοι μεγάλαι καὶ χορηγίαι λαμπραὶ
[19, 40]   πεζῶν πρώτους μὲν ἔταξε τοὺς  ὑπασπιστάς,   εἶτα τοὺς ἀργυράσπιδας, ἐπὶ πᾶσι
[19, 28]   πᾶσι δὲ τοὺς ἐκ τῶν  ὑπασπιστῶν,   ὄντας πλείους τρισχιλίων, ἀφηγουμένου τούτων
[19, 73]   ἀρχὴν Θεόφραστος, ἐν Ῥώμῃ δ´  ὕπατοι   κατεστάθησαν Μάρκος Πόπλιος καὶ Γάιος
[19, 77]   Πολέμων, ἐν Ῥώμῃ δ´ ὑπῆρχον  ὕπατοι   Λεύκιος Παπείριος τὸ πέμπτον καὶ
[19, 66]   Νικόδωρος, ἐν Ῥώμῃ δ´ ἦσαν  ὕπατοι   Λεύκιος Παπείριος τὸ τέταρτον καὶ
[19, 101]   οἱ μὲν οὖν τῶν Ῥωμαίων  ὕπατοι   μέρος τῆς δυνάμεως ἀναλαβόντες ἀντεστρατοπέδευσαν
[19, 55]   Πραξίβουλος, ἐν Ῥώμῃ δὲ κατέστησαν  ὕπατοι   Ναύτιος Σπόριος καὶ Μάρκος Πόπλιος.
[19, 76]   τοῖς ἐναντίοις συνηγωνίζοντο, οἱ δ´  ὕπατοι   τῶν Ῥωμαίων μετὰ στρατοπέδου παραγενόμενοι
[19, 17]   δ´ Ἀθήνησι Δημοκλείδου Ῥωμαῖοι μὲν  ὑπάτους   κατέστησαν Γάιον Ἰούνιον καὶ Κόιντον
[19, 105]   δ´ Ἀθήνησι Σιμωνίδου Ῥωμαῖοι μὲν  ὑπάτους   κατέστησαν Μάρκον Οὐαλλέριον καὶ Πόπλιον
[19, 2]   Ἀθήνησι Δημογένους Ῥωμαῖοι μὲν κατέστησαν  ὑπάτους   Λεύκιον Πλώτιον καὶ Μάνιον Φούλβιον,
[19, 56]   τὰς προσφάτους εὐτυχίας, ἐξ ὧν  ὑπεδείκνυεν   ὑπερήφανον γεγενημένον καὶ ταῖς ἐλπίσι
[19, 86]   ἐκ τῆς Βαβυλωνίας ἐκπεσόντα φιλοτίμως  ὑπεδέξατο   καὶ κοινὴν παρείχετο τούτῳ τε
[19, 39]   τάφρῳ βαθείᾳ τὴν παρεμβολὴν ὀχυρώσας  ὑπεδέχετο   μὲν τοὺς ἀεὶ καταντῶντας τῶν
[19, 74]   αὐτονομίας αὐτῶν, καὶ ἅμα γινώσκειν  ὑπέλαβε   τὰ Κασάνδρου πράγματα. δὲ
[19, 26]   δ´ Εὐμενὴς συλλογιζόμενος ἀληθῶς  ὑπέλαβε   τοὺς πολεμίους ἀποχωρήσειν εἰς τὴν
[19, 90]   τοὺς ἄνω τόπους ἀνάβασιν ποιεῖσθαι·  ὑπελάμβανε   γὰρ τοὺς μὲν Βαβυλωνίους διὰ
[19, 61]   δόγμα· τοὺς μὲν γὰρ Ἕλληνας  ὑπελάμβανε   διὰ τὴν ἐλπίδα τῆς ἐλευθερίας
[19, 70]   οἰκείους τυραννίδος, τοὺς δ´ ἔξωθεν  ὑπελάμβανον   δικαίως ποιήσεσθαι τὴν τῶν ὅλων
[19, 8]   τῶν ἐκπεφευγότων τὸν θάνατον ἱκανὴν  ὑπελάμβανον   λήψεσθαι τιμωρίαν τὴν εἰς τοὺς
[19, 4]   ποτὲ δὲ ἐφ´ ἡγεμονίας τεταγμένος,  ὑπελήφθη   δραστικὸς εἶναι καὶ φιλότεχνος ἐκ
[19, 80]   στρατιώτας εἰς τὴν παλαιὰν Γάζαν  ὑπέμεινε   τὴν τῶν ἐναντίων ἔφοδον. ~τῶν
[19, 13]   ἰδίας σατραπείας ἀπαλλάξαι πρέσβεις ἀπέστειλαν  ὑπὲρ   ἀνοχῶν, συγχωρήσαντες τὴν διάβασιν. εὐθὺ
[19, 60]   Πολυπέρχοντι φιλίαν συνέθετο πρὸς αὐτοὺς  ὑπὲρ   Ἀντιγόνου καὶ Πολυπέρχοντα μὲν στρατηγὸν
[19, 34]   ταφήν, ὑπὲρ τοῦ συναποθανεῖν ὡς  ὑπὲρ   ἀριστίου συμφιλοτιμούμεναι. τῶν δὲ στρατηγῶν
[19, 17]   τοῦ σώματος κινδυνεῦσαι. ἀγωνιῶν οὖν  ὑπὲρ   αὑτοῦ καὶ τῆς στρατηγίας μᾶλλον
[19, 61]   Ἀλεξάνδρου βασιλεῖς, αὐτοῦ φανερῶς τὸν  ὑπὲρ   αὐτῶν πόλεμον ἀναδεχομένου πάντας μεταπεσεῖσθαι
[19, 105]   τὴν πατρῴαν βασιλείαν παραδοῦναι, φοβηθεὶς  ὑπὲρ   ἑαυτοῦ προσέταξε Γλαυκίᾳ τῷ προεστηκότι
[19, 96]   τῶν μὲν περὶ Ἀθήναιον κατηγόρουν,  ὑπὲρ   ἑαυτῶν δὲ ἀπελογοῦντο. δ´
[19, 75]   δὲ Κασάνδρῳ συνελθὼν εἰς λόγους  ὑπὲρ   εἰρήνης περὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἀπῆλθεν
[19, 85]   τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν, ἑάλωσαν δ´  ὑπὲρ   ὀκτακισχιλίους. οἱ δὲ περὶ Πτολεμαῖον
[19, 55]   τῶν προσόδων οὐκ ἔφησεν ὀφείλειν  ὑπὲρ   ταύτης τῆς χώρας ὑπέχειν εὐθύνας,
[19, 13]   ἤδη καταλαμβανούσης Εὐμενὴς μὲν ἀγωνιῶν  ὑπὲρ   τῆς ἀποσκευῆς πάλιν εἰς τοὐπίσω
[19, 15]   πολλὴν συνέβη γενέσθαι φιλοτιμίαν  ὑπὲρ   τῆς ἡγεμονίας. Πευκέστης μὲν γὰρ
[19, 33]   καὶ πρὸς ἀλλήλας ἁμιλλᾶσθαι καθάπερ  ὑπὲρ   τῆς μεγίστης εὐδοξίας. ~ὃ καὶ
[19, 2]   τοὺς ὕπνους ἐταράττετο. διόπερ ἀγωνιῶν  ὑπὲρ   τῆς παιδοποιίας ἔδωκεν ἐντολὰς Καρχηδονίοις
[19, 77]   ἐφρουροῦντο. δὲ Κάσανδρος ἀγωνιῶν  ὑπὲρ   τῆς Χαλκίδος τὴν Ὠρεοῦ πολιορκίαν
[19, 16]   Ξενοπείθη μὲν τὸν φρούραρχον συναρπάσαντες  ὑπὲρ   τὸ τεῖχος ἔρριψαν, σταδιαῖον ἐχούσης
[19, 25]   διαλεχθῆναι τῷ πατρὶ τῆς κόρης  ὑπὲρ   τοῦ γάμου, τὸν δὲ πατέρα
[19, 34]   πρὸς τὴν τοῦ Κητέως ταφήν,  ὑπὲρ   τοῦ συναποθανεῖν ὡς ὑπὲρ ἀριστίου
[19, 8]   τῶν ἐκπεσόντων ἐκ τῆς πατρίδος  ὑπὲρ   τοὺς ἑξακισχιλίους, ὧν οἱ πλεῖστοι
[19, 43]   τῶν δ´ ἐναντίων ἀνελεῖν μὲν  ὑπὲρ   τοὺς πεντακισχιλίους, τρέψασθαι δὲ τοὺς
[19, 104]   Δεινοκράτην φυγάδες, ἔχοντες πεζοὺς μὲν  ὑπὲρ   τοὺς τρισχιλίους, ἱππεῖς δὲ οὐκ
[19, 21]   τῶν ἄνω σατραπειῶν καταβεβηκότες ἀγωνιῶντες  ὑπὲρ   τῶν ἰδίων ἔφασαν δεῖν ἀντέχεσθαι
[19, 49]   κατώρυττον τῶν σωμάτων, τὰ δ´  ὑπὲρ   τῶν τειχῶν ἐξερρίπτουν, ὥστ´ εἶναι
[19, 13]   πρὸς ἀλλήλους δι´ ἑτέρας αἰτίας,  ὑπὲρ   ὧν ἀναγκαῖον προειπεῖν. ~Πίθων σατράπης
[19, 69]   ἀνέλαβε καὶ τὸ μὲν πρῶτον  ὑπερβάλλων   τὸν Ταῦρον καὶ περιπεσὼν χιόνι
[19, 73]   τῆς Θρᾴκης καὶ τὸν Αἷμον  ὑπερβαλὼν   κατεστρατοπέδευσε πλησίον τῆς Ὀδησσοῦ. πολιορκίαν
[19, 93]   τῆς Φρυγίας καὶ τὸν Ταῦρον  ὑπερβαλὼν   ὀλίγαις ἡμέραις συνέμιξε τοῖς περὶ
[19, 95]   χωρίον ὑπῆρχεν ὀχυρὸν μὲν καθ´  ὑπερβολήν,   ἀτείχιστον δὲ καὶ τῆς οἰκουμένης
[19, 98]   ὕδωρ ἔχει διάπικρον καὶ καθ´  ὑπερβολὴν   δυσῶδες, ὥστε μήτ´ ἰχθὺν δύνασθαι
[19, 34]   εἰς ἔλεον, τοὺς δὲ εἰς  ὑπερβολὴν   ἐπαίνων. οὐ μὴν ἀλλ´ ἔνιοι
[19, 86]   γὰρ δυνάστης οὗτος καθ´  ὑπερβολὴν   ἐπιεικὴς καὶ συγγνωμονικός, ἔτι δ´
[19, 98]   εἰς φάρμακα τοῖς ἰατροῖς καθ´  ὑπερβολὴν   εὐθετούσης. ~τὴν δ´ ἐκπίπτουσαν ἄσφαλτον
[19, 73]   ἐπὶ τὴν κατὰ τὸν Αἷμον  ὑπερβολὴν   εὗρε Σεύθην τὸν βασιλέα τῶν
[19, 16]   μὲν ἔν τινι φρουρίῳ καθ´  ὑπερβολὴν   ὀχυρῷ, ἀκούσαντες δὲ τοὺς περὶ
[19, 33]   μεταβαλεῖν συνέβη· διὰ γὰρ τὴν  ὑπερβολὴν   τῆς ἀτιμίας ἑκάστης ὑπομενούσης ἑκουσίως
[19, 20]   συνέχειαν τῶν κακῶν καὶ τὴν  ὑπερβολὴν   τῆς κακοπαθίας ἐν αἰτίαις εἶχε
[19, 80]   καὶ τέσσαρας, ὥστε διὰ τὴν  ὑπερβολὴν   τῆς κακοπαθίας μήτε σκευοφόρον ἀκολουθῆσαι
[19, 18]   ἀπέβαλε τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν  ὑπερβολὴν   τοῦ καύματος, ἅτε καὶ τῆς
[19, 27]   καὶ συνῆψε μὲν τούτους τοῖς  ὑπερδεξίοις   τῆς ὑπωρίας, ἑξῆς δὲ τούτοις
[19, 43]   τοσοῦτον ταῖς εὐχειρίαις καὶ ῥώμαις  ὑπερεῖχον   ὥσθ´ ἑαυτῶν μὲν ἀποβαλεῖν μηθένα,
[19, 93]   τὴν Αἴγυπτον, ταῖς τε χορηγίαις  ὑπερέχοντα   καὶ τόπων ὀχυρότητι πιστεύοντα. διὸ
[19, 106]   νήσῳ πόλεις, ταῖς δὲ δυνάμεσιν  ὑπερέχοντα   τῶν σφετέρων στρατιωτῶν ἔδοξαν ἐνεργέστερον
[19, 30]   ἀξιόλογον ἔχοντες πρόφραγμα περὶ αὐτούς,  ὑπερέχοντες   δὲ τῶν ἀντιτεταγμένων τῷ τε
[19, 89]   οἱ μὲν Ἀπολλωνιᾶται τοῖς πλήθεσιν  ὑπερέχοντες   τοὺς ἀντιτεταγμένους φυγεῖν ἠνάγκασαν,
[19, 88]   ἐπικειμένων καὶ πολὺ τοῖς πλήθεσιν  ὑπερεχόντων   οἱ μὲν Ἠπειρῶται καταπλαγέντες προσεχώρησαν
[19, 107]   τὰς τῶν Καρχηδονίων δυνάμεις ὁρῶν  ὑπερεχούσας   τῶν ἑαυτοῦ διέλαβε τῶν τε
[19, 56]   προσφάτους εὐτυχίας, ἐξ ὧν ὑπεδείκνυεν  ὑπερήφανον   γεγενημένον καὶ ταῖς ἐλπίσι περιειληφότα
[19, 34]   τοῦ κατ´ ὀλίγον ἀεὶ καθ´  ὑπέρθεσιν   μειζόνων. τὸ δὲ τελευταῖον ἀσπασαμένη
[19, 1]   τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ´ οἱ ταῖς  ὑπεροχαῖς   προέχοντες καταλύουσι. διὸ καὶ τῶν
[19, 81]   κεκοσμημένος ὅπλοις βασιλικοῖς εἶχε πολλὴν  ὑπεροχὴν   καὶ κατάπληξιν, δι´ ἧς εἰς
[19, 1]   δυσχερὲς ἀποσχέσθαι μοναρχίας τοῖς δι´  ὑπεροχὴν   τὰς τοῦ χρατήσειν ἐλπίδας περιπεποιημένοις·
[19, 102]   ἠναγκάζοντο δὲ καρτερεῖν, καταπεπληγμένοι τὴν  ὑπεροχὴν   τῶν κρατούντων. δ´ Ἀγαθοκλῆς
[19, 97]   καὶ περιγιγνομένων ῥᾳδίως διὰ τὴν  ὑπεροχὴν   τῶν τόπων τότε μὲν μέχρι
[19, 29]   ἐπίστευεν, προεβάλετο, τὸ δ´ ἕτερον  ὑπεστείλατο,   διεγνωκὼς μὲν φυγομαχεῖν,
[19, 72]   καταισχυνθεὶς ἐπὶ τῇ φυγῇ μόνος  ὑπέστη   τῷ {τε} πλήθει τῶν πολεμίων,
[19, 75]   Καρίας οὖσαι τοῦτον τὸν τρόπον  ὑπετάγησαν   Ἀντιγόνῳ. μετ´ ὀλίγας δ´ ἡμέρας
[19, 55]   ὀφείλειν ὑπὲρ ταύτης τῆς χώρας  ὑπέχειν   εὐθύνας, ἣν Μακεδόνες αὐτῷ δεδώκασι
[19, 14]   κατὰ πάνθ´ ἕξειν τὸ ἔθνος  ὑπήκοον.   εἶχε δὲ τότε Πέρσας τοξότας
[19, 84]   οἱ πολλοὶ τῶν ἱππέων συνακολουθοῦντες  ὑπήκουον   καὶ κατέστησαν εἰς τάξεις, ὥστε
[19, 70]   δὴ ξενικῆς ἡγεμονίας ἐπιθυμῶν ἀσμένως  ὑπήκουσε   τοῖς Ἀκραγαντίνοις. τὴν δ´ ἀποδημίαν
[19, 57]   βυβλιαφόροις, δι´ ὧν ὀξέως ἤμελλεν  ὑπηρετεῖσθαι   πάντα. ~Ἀπὸ δὲ τούτων γενόμενος
[19, 23]   παρασκευάς. ~πάντων δὲ κατὰ τρόπον  ὑπηρετουμένων   ἐπεσημαίνετο τὸ πλῆθος τὴν τοῦ
[19, 19]   μὲν γὰρ ἐπὶ Κόλωνος  ὑπῆρχε   καλὴ καὶ βασιλική, καυματώδης δὲ
[19, 81]   παρείχοντο. οὔτε γὰρ στρατιωτικὸν ἔγκλημα  ὑπῆρχε   περὶ αὐτὸν οὔτε πολιτικόν, ἅτε
[19, 17]   καὶ Κόιντον Αἰμίλιον, ὀλυμπιὰς δ´  ὑπῆρχεν   ἕκτη πρὸς ταῖς ἑκατὸν καὶ
[19, 95]   καὶ γυναῖκας. τὸ δὲ χωρίον  ὑπῆρχεν   ὀχυρὸν μὲν καθ´ ὑπερβολήν, ἀτείχιστον
[19, 81]   ἡγησάμενοι μέχρι τῶν καιρῶν τούτων  ὑπῆρχον   ἀνίκητοι. δ´ οὖν Δημήτριος
[19, 22]   τιμώμενοι. ἐν μέσῳ δὲ τούτων  ὑπῆρχον   βωμοὶ θεῶν καὶ Ἀλεξάνδρου καὶ
[19, 29]   τῶν ἰδίων παίδων εἶλαι τρεῖς  ὑπῆρχον   καὶ ταύταις ἴσαι παράλληλοι, συναγωνιζομένων
[19, 5]   καὶ ταῖς οὐσίαις ἐν τούτοις  ὑπῆρχον   καταλελεγμένοι. ~ὁ δ´ οὖν Ἀγαθοκλῆς
[19, 22]   δευτέρου σταδίων ὀκτώ, καθ´ ὃν  ὑπῆρχον   οἵ τε ἀργυράσπιδες Μακεδόνες καὶ
[19, 31]   ἐξέταττον τὴν δύναμιν· τοσαύτης φιλονεικίας  ὑπῆρχον   πλήρεις οὐχ οἱ στρατηγοὶ μόνον,
[19, 77]   ἦρχε Πολέμων, ἐν Ῥώμῃ δ´  ὑπῆρχον   ὕπατοι Λεύκιος Παπείριος τὸ πέμπτον
[19, 90]   βασιλέα, τὸν δὲ Ἀλέξανδρον καθ´  ὕπνον   ἐπιστάντα φανερῶς διασημᾶναι περὶ τῆς
[19, 2]   αὐτὴν ἔγκυον συνεχῶς κατὰ τοὺς  ὕπνους   ἐταράττετο. διόπερ ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῆς
[19, 95]   καὶ διὰ τὸν κόπον ἐν  ὕπνῳ   καθεστώτων ἔλαθόν τινες τῶν αἰχμαλώτων
[19, 88]   παρέδωκαν, ὃς ἦν πεφυγαδευμένος μὲν  ὑπὸ   Ἀρύμβου τοῦ πατρός, ἀλλοτρίως δὲ
[19, 3]   μετὰ δὲ ταῦτα Κροτωνιάταις πολιορκουμένοις  ὑπὸ   Βρεττίων οἱ Συρακόσιοι δύναμιν ἁδρὰν
[19, 70]   καταλαβὼν δὲ τὴν πόλιν πολιορκουμένην  ὑπὸ   Γλαυκίου τοῦ βασιλέως τῶν Ἰλλυριῶν
[19, 47]   ὀλίγον μὲν ἐκράτησαν τῆς ἐπιβολῆς,  ὑπὸ   δὲ τοῦ πλήθους κατισχυόμενοι καί
[19, 34]   μὲν ἐπὶ τὴν πυρὰν ἀνεβιβάσθη,  ὑπὸ   δὲ τοῦ συνδραμόντος ἐπὶ τὴν
[19, 71]   Σελινοῦντα καὶ πρὸς ταύταις Ἱμέραν  ὑπὸ   Καρχηδονίοις τετάχθαι, καθὰ καὶ προϋπῆρχον,
[19, 2]   Σικελίας, τεταγμένης τῆς πόλεως ταύτης  ὑπὸ   Καρχηδονίους. ἐμπλακεὶς δὲ τῶν ἐγχωρίων
[19, 102]   ἀπέστη, τὴν δὲ χώραν τὴν  ὑπὸ   Καρχηδονίους ἐπιὼν ἐλεηλάτει καὶ τῶν
[19, 0]   Μεσσηνίους καὶ τῆς μεσιτευθείσης εἰρήνης  ὑπὸ   Καρχηδονίων. λʹ Νουκερίας ἀπόστασις ἀπὸ
[19, 0]   Ἅλωσις περὶ Καρίαν τῆς ἀποσταλείσης  ὑπὸ   Κασάνδρου δυνάμεως. λδʹ Ὡς οἱ
[19, 64]   πόλεις μετ´ Ἀριστοδήμου τὰς μὲν  ὑπὸ   Κασάνδρου καθεσταμένας φρουρὰς ἐκβαλεῖν ἐπειρᾶτο,
[19, 0]   Μηδίαν ἀναίρεσις. ιηʹ Ὀλυμπιάδος ἅλωσις  ὑπὸ   Κασάνδρου καὶ θάνατος. ιθʹ Ὡς
[19, 88]   κατασταθεὶς ἐπὶ τῆς Λευκάδος  ὑπὸ   Κασάνδρου. μετὰ δὲ ταῦτα Δεινίου
[19, 88]   τεταγμένος ἐπὶ τῆς Ἀκαρνανίας στρατηγὸς  ὑπὸ   Κασάνδρου παρῆλθε μετὰ δυνάμεως εἰς
[19, 74]   ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Φίλιππος  ὑπὸ   Κασάνδρου πεμφθεὶς στρατηγὸς εἰς τὸν
[19, 36]   ταύτην συντριβῆναι παραδόξως· γὰρ  ὑπὸ   Κασάνδρου πεμφθεὶς στρατηγὸς Κάλλας ἐπειδὴ
[19, 68]   καὶ Πρεπέλαος ἀφηγοῦντο μὲν τῆς  ὑπὸ   Κασάνδρου πεμφθείσης δυνάμεως εἰς τὴν
[19, 57]   Ἀμισσοῦ τὴν πολιορκίαν καὶ τοὺς  ὑπὸ   Κασάνδρου πεμφθέντας εἰς Καππαδοκίαν ἐκβάλῃ
[19, 0]   Ἀντιγόνου. ληʹ Ὡς Φίλιππος ἀποσταλεὶς  ὑπὸ   Κασάνδρου στρατηγὸς εἰς τὴν Αἰτωλίαν
[19, 63]   διέξιμεν. Ἀπολλωνίδης γὰρ ταχθεὶς  ὑπὸ   Κασάνδρου στρατηγὸς ἐπὶ τῆς Ἀργείων
[19, 68]   οὖν συμβάντα περὶ τοὺς ἀποσταλέντας  ὑπὸ   Κασάνδρου στρατηγοὺς εἰς τὴν Ἀσίαν
[19, 109]   πρὸς τὴν τῶν Ἑλλήνων ἀπώλειαν·  ὑπὸ   κύνα γὰρ οὔσης τῆς ὥρας
[19, 37]   πᾶσα σχεδὸν πεδιάς, περιείχετο δὲ  ὑπὸ   λόφων ὑψηλῶν, ἀφ´ ὧν ῥᾴδιον
[19, 61]   πόλιν καὶ Θήβας ἀνέστησε τὰς  ὑπὸ   Μακεδόνων κατασκαφείσας. συναγανακτούντων δὲ τῶν
[19, 53]   ἐξέπεσον μετὰ τῶν ἄλλων Βοιωτῶν  ὑπὸ   Πελασγῶν. οὐκ ὀλίγοις δὲ μετὰ
[19, 32]   τῆς Μηδίας, οὔσης τῆς χώρας  ὑπὸ   Πίθωνα καὶ δυναμένης μεγάλαις δυνάμεσι
[19, 64]   τὴν Μεσσηνίαν καὶ καταλαβὼν φρουρουμένην  ὑπὸ   Πολυπέρχοντος τὴν πόλιν τὸ μὲν
[19, 62]   τοῖς περὶ τὸν Κάσανδρον πολεμουμένοις  ὑπὸ   Πτολεμαίου τοῦ στρατηγοῦ, τοὺς δὲ
[19, 80]   μετ´ ὀλίγον δὲ χρόνον παροξυνόμενος  ὑπὸ   Σελεύκου διὰ τὴν πρὸς Ἀντίγονον
[19, 48]   τῶν ἐν Σούσοις χρημάτων, ἀπεσταλμένος  ὑπὸ   Σελεύκου πᾶν ποιῆσαι τὸ προστασσόμενον.
[19, 100]   μετὰ σπουδῆς· δὲ καθεσταμένος  ὑπὸ   Σελεύκου τῆς Βαβυλωνίας στρατηγὸς Πατροκλῆς
[19, 16]   τὸν ἀριθμὸν ὄντες, τηρούμενοι δὲ  ὑπὸ   στρατιωτῶν τετρακοσίων, διαφέροντες δὲ ταῖς
[19, 34]   δὲ τελευταῖον ἀσπασαμένη τοὺς οἰκείους  ὑπὸ   τἀδελφοῦ μὲν ἐπὶ τὴν πυρὰν
[19, 10]   δὲ τοὺς ἐκπεπτωκότας τῶν πολιτῶν  ὑπὸ   τῆς δημοκρατίας διὰ τὴν πρὸς
[19, 49]   ἔξωθεν ἐλπίσιν οἱ μὲν ἐλέφαντες  ὑπὸ   τῆς ἐνδείας διεφθάρησαν, τῶν δ´
[19, 24]   τοῦ δ´ ἱκανωτάτου τῶν στρατηγῶν  ὑπὸ   τῆς νόσου πιεζουμένου. οὐ μὴν
[19, 13]   ἐκινδύνευσεν ἅπαν ἀπολέσθαι τὸ στρατόπεδον  ὑπὸ   τῆς πλήμης. ἐκείνην μὲν οὖν
[19, 105]   καὶ κατὰ τὴν Μακεδονίαν λόγους  ὑπό   τινων διαδιδομένους ὅτι καθήκει προάγειν
[19, 65]   τὴν Ἀλφατέρναν καλουμένην οἰκοῦντες πεισθέντες  ὑπό   τινων τῆς μὲν Ῥωμαίων φιλίας
[19, 14]   γεγενημένος Ἀλεξάνδρου σωματοφύλαξ καὶ προηγμένος  ὑπὸ   τοῦ βασιλέως δι´ ἀνδρείαν. σατραπείαν
[19, 45]   ἀνέδραμον, τινὲς δὲ τῶν περικαταλαμβανομένων  ὑπὸ   τοῦ δεινοῦ διαποροῦντες ἐπὶ τοὺς
[19, 3]   δ´ αὐτοῖς καὶ Ἀγαθοκλῆς, ἐγνωσμένος  ὑπὸ   τοῦ δήμου καὶ τεταγμένος ἐπὶ
[19, 24]   τινὰς ἐπέσχε τῆς πορείας, καταβαρούμενος  ὑπὸ   τοῦ πάθους· δὲ δύναμις
[19, 100]   Δαμασκοῦ τῆς Συρίας τὸ συνταχθὲν  ὑπὸ   τοῦ πατρὸς ἐπετέλει μετὰ σπουδῆς·
[19, 39]   ἐπικειμένων οἱ μὲν ἱππεῖς ἐτράπησαν  ὑπὸ   τοῦ πλήθους καταπονηθέντες, οἱ δ´
[19, 9]   φόβον ἠναγκάζοντο καρτερεῖν, οἱ δ´  ὑπὸ   τοῦ πλήθους κατισχυόμενοι τὴν ἔχθραν
[19, 15]   ἡγεμόνα, πάντας δὲ τοὺς προκεκριμένους  ὑπὸ   τοῦ πλήθους σατράπας καὶ στρατηγοὺς
[19, 23]   λαθὼν διέδρα, θανάτῳ περιέπεσεν ἂν  ὑπὸ   τοῦ πλήθους. ~τούτῳ δὲ τῷ
[19, 18]   ἐπὶ τὰ πλοῖα ταῦτα μὲν  ὑπὸ   τοῦ πλήθους τῶν ἐπιβάντων κατεποντίσθη,
[19, 18]   διανήχεσθαι τολμησάντων οἱ πλεῖστοι μὲν  ὑπὸ   τοῦ ῥεύματος παρενεχθέντες διεφθάρησαν, ὀλίγοι
[19, 13]   παλαιὰν ἀνέρρηξαν τὴν ἀρχὴν αὐτῆς,  ὑπὸ   τοῦ χρόνου συγκεχωσμένην. περικλυσθείσης δὲ
[19, 29]   καὶ τὸ μὲν εὐώνυμον κέρας  ὑπὸ   τούτων ἐπληροῦτο τῶν ἱππέων, ὧν
[19, 103]   ἀποσχισθεῖσαι περὶ τὴν Βρεττίαν ἑάλωσαν  ὑπὸ   τῶν Ἀγαθοκλέους στρατηγῶν καὶ τὸ
[19, 63]   πόλει προσβολὰς ποιησάμενος καὶ παρεισαχθεὶς  ὑπὸ   τῶν ἀλλοτρίως ἐχόντων πρὸς Ἀλέξανδρον
[19, 17]   τῆς ὀρεινῆς ἐκρεῖ τῆς  ὑπὸ   τῶν αὐτονόμων κατεχομένης, οὓς Οὐξίους
[19, 95]   εὐθὺς ἀνέστρεψαν κατὰ σπουδήν, διαλαμβάνοντες  ὑπὸ   τῶν βαρβάρων διωχθήσεσθαι. διατείναντες δὲ
[19, 42]   τὸ δὲ τηροῦντα τὴν δεδομένην  ὑπὸ   τῶν βασιλέων πίστιν γενναίᾳ προαιρέσει
[19, 94]   τοὺς ταῦτα κτωμένους ἀναγκασθήσεσθαι ῥᾳδίως  ὑπὸ   τῶν δυνατῶν ἕνεκα τῆς τούτων
[19, 48]   εἰς τὴν Περσίδα, τιμῆς μὲν  ὑπὸ   τῶν ἐγχωρίων ἠξιώθη βασιλικῆς ὡς
[19, 6]   αὐτῶν ἐν τοῖς στρατιώταις, φήσας  ὑπὸ   τῶν ἑξακοσίων ἁρπάζεσθαι διὰ τὴν
[19, 42]   αὐτῷ διήκουσαν ἁλμυρίδα τοσοῦτον συνέβη  ὑπὸ   τῶν ἱππέων ἐξαίρεσθαι κονιορτὸν ὥστε
[19, 66]   καὶ Πάτρας μὲν ἠλευθέρωσε φρουρουμένας  ὑπὸ   τῶν Κασάνδρου στρατιωτῶν, Αἴγιον δὲ
[19, 10]   εἰς τὴν πατρίδα, ἀποκρουσθέντες δ´  ὑπὸ   τῶν Κροτωνιατῶν κατεστρατοπέδευσαν ἐπὶ τῶν
[19, 102]   μὲν αὐτῷ, πεφυγαδευμένους δὲ νόμῳ  ὑπὸ   τῶν Μεσσηνίων. μετὰ δὲ ταῦτα
[19, 34]   τὴν πυράν, στεφανουμένη μὲν μίτραις  ὑπὸ   τῶν οἰκείων γυναικῶν, κεκοσμημένη δὲ
[19, 64]   τούτοις πραττομένοις Πολύκλειτος πεμφθεὶς  ὑπὸ   τῶν περὶ Σέλευκον ἐκ Κύπρου
[19, 3]   τοὺς βαρβάρους μάχαις γενόμενος κράτιστος  ὑπὸ   τῶν περὶ Σώστρατον ἀφῃρέθη τὴν
[19, 4]   Ἰταλίαν φυγάδας καὶ Ῥηγίνοις πολεμουμένοις  ὑπὸ   τῶν περὶ τὸν Ἡρακλείδην καὶ
[19, 77]   Χαλκιδεῖς, οἵπερ μόνοι τῶν Εὐβοέων  ὑπὸ   τῶν πολεμίων ἐφρουροῦντο. δὲ
[19, 38]   τῆς χειμασίας, φοβούμενοι μὴ καταληφθῶσιν  ὑπὸ   τῶν πολεμίων πρὶν συνελθεῖν
[19, 5]   εἰς τὸ τῆς Δήμητρος ἱερὸν  ὑπὸ   τῶν πολιτῶν ὤμοσε μηδὲν ἐναντιωθήσεσθαι
[19, 67]   συνεῖχε τὸ στρατόπεδον, ἀγαπωμένη διαφερόντως  ὑπὸ   τῶν στρατιωτῶν διὰ τὰς εὐεργεσίας·
[19, 7]   δὲ τῶν στενωπῶν κατὰ μέρος  ὑπὸ   τῶν στρατιωτῶν οἱ μὲν κατὰ
[19, 34]   ὥσπερ εἴς τινα γάμον προεπέμπετο  ὑπὸ   τῶν συγγενῶν, ᾀδόντων ὕμνον εἰς
[19, 46]   τῶν Ἀντιγόνου προαιρέσεων καὶ μεγάλας  ὑπογραφόντων   ἐλπίδας ἐξαπατηθεὶς κεναῖς προσδοκίαις ἧκε
[19, 95]   τῶν Ἀράβων τοιαῦτ´ εἶναι συμβέβηκεν.  ὑπογύου   δ´ αὐτοῖς οὔσης πανηγύρεως, εἰς
[19, 18]   τάφρον ὀρύττειν καὶ χάρακα βαλομένους  ὑποδέχεσθαι   τὴν λοιπὴν δύναμιν. Εὐμενὴς δὲ
[19, 11]   τὰ σώματα διὰ μιᾶς στενῆς  ὑποδοχῆς   ἐχορήγει τὰ ἀναγκαῖα· ἐπὶ πολλὰς
[19, 49]   πρίοντας τὰς δοκούς, τὰ δ´  ὑποζύγια   καὶ τοὺς ἵππους κατακόψαι πρὸς
[19, 84]   οὖν τῶν πυλῶν καὶ πλήθους  ὑποζυγίων   ἀθροισθέντος, ἔτι δ´ ἑκάστου πρώτου
[19, 108]   τινα τῶν ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς  ὑποζυγίων   ἀπαγαγόντων ἐπεξῆλθον ἐκ τοῦ Καρχηδονίων
[19, 20]   διαδοὺς καὶ τὸ πλῆθος τῶν  ὑποζυγίων   διαχαρισάμενος ἀνεκτήσατο τὴν παρὰ τῶν
[19, 20]   καὶ πολεμιστὰς ἵππους, ἔτι δὲ  ὑποζυγίων   πλῆθος. τῆς δὲ χώρας ταύτης
[19, 20]   κατασκευαῖς πλείους χιλίων, τῶν δ´  ὑποζυγίων   τοσοῦτον ἀριθμὸν ὥστε δύνασθαι καθοπλίσαι
[19, 108]   πρὸς τὰς τῶν βεβασανισμένων τιμωρίας,  ὑποκαιομένου   τοῦ κατασκευάσματος· διὸ καὶ τὸν
[19, 9]   ταῦτα δ´ ἔπραττε τὸν δημοτικὸν  ὑποκρινόμενος   καὶ σαφῶς εἰδὼς τοὺς πλείους
[19, 38]   πολεμίοις καὶ πάντων εὐποροῦσι συμβαλεῖν.  ὑπολαβόντες   δὲ προδοσίαν γεγενῆσθαι καὶ προακηκοότας
[19, 4]   τὸ σκότος οὐκ ἠδύναντο συνιδεῖν,  ὑπολαβόντες   δὲ τὴν ἄλλην δύναμιν τῶν
[19, 5]   ὅπλων καὶ τῶν ἄλλων συσσήμων  ὑπολαβόντες   εἶναι τὸν Ἀγαθοκλέα καὶ τἀκριβὲς
[19, 52]   Αἰακίδην ἀπεχώρησεν εἰς τὴν Αἰτωλίαν,  ὑπολαβὼν   ἀσφαλέστατα καραδοκήσειν ἐνταῦθα τὰς τῶν
[19, 53]   Θηβαίων ἐνεχείρει κατοικίζειν τὰς Θήβας,  ὑπολαβὼν   κάλλιστον ἔχειν καιρὸν πόλιν διωνομασμένην
[19, 67]   ἀτυχοῦσι καὶ πολλοὺς τῶν ἀπόρων  ὑπολαμβάνουσα.   ἦν δὲ περὶ αὐτὴν καὶ
[19, 95]   καὶ καταφρόνησις. διόπερ ἔνιοι προσηκόντως  ὑπολαμβάνουσιν   εὐχερέστερον ὑπάρχειν συμφορὰς ἐνεγκεῖν ἐπιδεξίως
[19, 93]   οὐ μὴν ἀλλὰ τὸν Πτολεμαῖον  ὑπολαμβάνων   ἥξειν ἐπ´ αὐτὸν μετὰ πάσης
[19, 73]   πολλοὺς ἀνελὼν τούτων μὲν τοὺς  ὑπολειφθέντας   ἐδίωξεν ἐκτὸς τῶν ὅρων, τὴν
[19, 62]   περὶ τὸν Σέλευκον καὶ Μενέλαον  ὑπολειφθέντας   ἐν Κύπρῳ μετὰ Νικοκρέοντος τοῦ
[19, 110]   δ´ Ἀγαθοκλῆς ἀπαγαγὼν τὴν  ὑπολελειμμένην   δύναμιν εἰς Συρακούσσας τὰ πεπονηκότα
[19, 42]   ἐξῆγεν ἐκ τῆς μάχης τοὺς  ὑπολελειμμένους   ἱππεῖς καὶ παρελθὼν ἐπὶ θάτερον
[19, 37]   προάξειν ἄφνω παρὰ τὴν πάντων  ὑπόληψιν   ὥρμησε διὰ τῆς ἐρήμου, τῆς
[19, 50]   μεταθεμένους πρὸς Κάσανδρον, τοὺς δ´  ὑπολοίπους   τῶν φίλων οὐκ ἰσχύοντας βοηθεῖν,
[19, 100]   περὶ Μεσοποταμίαν εἶναι τοὺς πολεμίους,  ὑπομεῖναι   μὲν τὴν ἔφοδον αὐτῶν οὐκ
[19, 97]   ἀθύμους καὶ ζῆν οὐκ ἂν  ὑπομείναντας   ἐν ἄλλοις νομίμοις. ῥηθέντων δὲ
[19, 56]   ἐν τῇ φιλίᾳ παρεσχημένους ἀρετῆς  ὑπομεμενηκέναι   πρόστιμον. διεξῄει δὲ καὶ τὰ
[19, 90]   τὸ παράβολον τῆς τόλμης ἑκουσίως  ὑπομένειν.   ~ἐπεὶ δὲ προάγων κατήντησεν εἰς
[19, 12]   χρείας, Εὐμενεῖ μέντοι γε μηδέποθ´  ὑπομενεῖν   ποιοῦντας τὸ προσταττόμενον, οὗ Μακεδόνες
[19, 35]   ἦν πλῆθος τοῖς μέλλουσι πολιορκίαν  ὑπομένειν   πολυχρόνιον. ὧν ἁπάντων πρόδηλον ἐχόντων
[19, 83]   κινδυνεύοντες προετρέποντο τοὺς ὑποτεταγμένους εὐρώστως  ὑπομένειν   τὸ δεινόν, οἵ τ´ ἐπὶ
[19, 9]   μετ´ ἄλλων ἄρξειν· οὐ γὰρ  ὑπομενεῖν,   ὧν ἂν ἕτεροι παρανομήσωσι, τούτων
[19, 33]   τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀτιμίας ἑκάστης  ὑπομενούσης   ἑκουσίως τὸν θάνατον οὐ μόνον
[19, 1]   τοὺς ἰσχύοντας μάλιστα τῶν πολιτευομένων  ὑποπτεύουσαι   καθαιροῦσιν αὐτῶν τὰς ἐπιφανείας. σύνεγγυς
[19, 79]   καὶ τὸν τῆς Κερυνίας δυνάστην  ὑποπτεύσας   ἀλλοτρίως ἔχειν συνέλαβε Στασιοίκου τοῦ
[19, 24]   ἡγεμόνων τετρακόσια τάλαντα τοὺς πρότερον  ὑπόπτους   ὄντας ἐπιβουλεύειν καταλείψειν πιστοτάτους
[19, 61]   ἄνω σατραπείαις στρατηγοὺς καὶ σατράπας,  ὑπόπτως   ἔχοντας ὡς Ἀντιγόνου καταλῦσαι διεγνωκότος
[19, 50]   ἐξεπολιόρκησε καὶ τὰ ὅπλα παρελόμενος  ὑπόσπονδον   ἀφῆκε. διὰ δὲ ταῦτα ἐπαιρόμενος
[19, 60]   τοὺς δὲ περὶ τὸν Ἀσκληπιόδωρον  ὑποσπόνδους   ἀφεὶς ἀνεκτήσατο τὴν σατραπείαν. μετὰ
[19, 78]   Ἐπιδαμνίοις τοὺς μὲν στρατιώτας Κασάνδρου  ὑποσπόνδους   ἀφῆκαν, τῶν δὲ πόλεων Ἀπολλωνίαν
[19, 63]   τοὺς ὑπ´ Ἀλεξάνδρου καθεσταμένους φρουροὺς  ὑποσπόνδους   ἀφῆκεν. ἑξῆς δὲ τῇ τῶν
[19, 18]   ἐτρέψατο, τῶν δὲ Μακεδόνων τοὺς  ὑποστάντας   τῇ βίᾳ καὶ τῷ πλήθει
[19, 47]   καί τινες τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν  ὑποστάντες   ἀνῃρέθησαν. καὶ τὰ μὲν περὶ
[19, 30]   δύνασθαι κατὰ στόμα τὴν βίαν  ὑποστῆναι.   διὸ καὶ τότε τρισχίλιοι μὲν
[19, 84]   τινος προῆγεν καταπληκτικῶς, ὡς οὐδενὸς  ὑποστησομένου·   ὡς δ´ ἐπὶ τὸν σεσιδηρωμένον
[19, 83]   πρὸ πάντων κινδυνεύοντες προετρέποντο τοὺς  ὑποτεταγμένους   εὐρώστως ὑπομένειν τὸ δεινόν, οἵ
[19, 1]   οὔτε τοιαύτην ὠμότητα κατὰ τῶν  ὑποτεταγμένων   ἔσχε. τοὺς μὲν γὰρ ἰδιώτας
[19, 107]   νεῶν εἴκοσιν ἐπὶ τὸν πορθμὸν  ὑποχείριοι   τοῖς Καρχηδονίοις κατέστησαν σὺν αὐτοῖς
[19, 55]   συμβήσεται τήν τ´ Ἀσίαν πᾶσαν  ὑποχείριον   γενέσθαι καὶ αὐτὸν Ἀντίγονον ἐν
[19, 84]   ἐντὸς τοῦ τείχους πόλις  ὑποχείριος   ἐγένετο τοῖς περὶ Πτολεμαῖον. ~Τῆς
[19, 86]   ἐκπεσὼν ἐκ Τύρου καὶ γενόμενος  ὑποχείριος   προσεδόκα μὲν τιμωρίας τεύξεσθαι διά
[19, 38]   καταπεπονημένους καὶ πάντων ἐνδεεῖς ὄντας  ὑποχειρίους   γενήσεσθαι. πάντων δὲ θαυμασάντων τὸ
[19, 78]   Βοιωτοῖς καὶ τοὺς Κασάνδρου στρατιώτας  ὑποχειρίους   ἔλαβε. μετὰ δὲ ταῦτα Ἐρετριεῖς
[19, 84]   δὲ τῶν πλείστων Ἰνδῶν κατακοντισθέντων  ὑποχειρίους   συνέβη γενέσθαι πάντας τοὺς ἐλέφαντας.
[19, 44]   αὑτοῦ στρατηγὸν ἀγαθὸν καὶ χάριτος  ὑπόχρεων,   οὐ λίαν δ´ ἐπίστευεν αὐτοῦ
[19, 4]   καὶ παραβόλοις ἐγχειρῶν πράξεσιν εἰς  ὑποψίαν   ἦλθε καινοτομεῖν. διόπερ ἀπολυθεὶς καὶ
[19, 46]   ἐμηχανήσατο σπεύδων τῆς μὲν ἀληθοῦς  ὑποψίας   αὐτὸν ἀποστῆσαι, πεῖσαι δ´ ὡς
[19, 69]   ἐνεδρεύειν τοὺς περὶ Πτολεμαῖον, οὓς  ὑπώπτευεν   ἐκ τῆς Αἰγύπτου προάξειν μετὰ
[19, 70]   πραγμάτων ἀφηγήσασθαι· τοὺς γὰρ πολιτικοὺς  ὑπώπτευον   ὡς ὄντας οἰκείους τυραννίδος, τοὺς
[19, 30]   τοὺς φεύγοντας καὶ παρὰ τὴν  ὑπωρίαν   πάλιν εἰς τάξιν κατέστησεν. καὶ
[19, 30]   τὸν Πίθωνα κατεδίωξε μέχρι τῆς  ὑπωρίας.   ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις συνέβη
[19, 27]   μὲν τούτους τοῖς ὑπερδεξίοις τῆς  ὑπωρίας,   ἑξῆς δὲ τούτοις Στάσανδρον τὸν
[19, 30]   ἀντιτεταγμένους, ἐπεδίωκεν μέχρι τῆς πρότερον  ὑπωρίας·   δ´ Ἀντίγονος γενομένου διαστήματος
[19, 13]   χρηστέον τοῖς πράγμασι· τῇ δ´  ὑστεραίᾳ   παραστησάμενοι τὰ κοντωτὰ πλοῖα, περὶ
[19, 97]   σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας· τῇ δ´  ὑστεραίᾳ   προσαγαγόντος αὐτοῦ τῇ πέτρᾳ τῶν
[19, 19]   πολλῶν καὶ μάλιστα ἀναγκαίων τόπων  ὑστερήσαντες   συχνοὺς ἀπέβαλον καὶ μόλις διεξέπεσαν
[19, 80]   Κιλικίας συντόμως, βοηθήσων τοῖς κινδυνεύουσιν.  ὑστερήσας   δὲ τῶν καιρῶν καὶ καταλαβὼν
[19, 17]   τῷ μὴ τετευχέναι τῆς στρατηγίας,  ὕστερον   δὲ δοὺς αὑτῷ λόγον συνεχώρησεν
[19, 85]   κοινοῦ πρότερον μὲν πρὸς Περδίκκαν,  ὕστερον   δὲ πρὸς Εὐμενῆ τὰ μέρη
[19, 86]   πίστιν, ἐλοιδόρησε φορτικῶς τὸν Πτολεμαῖον.  ὕστερον   δὲ στασιασάντων τῶν στρατιωτῶν ἐκπεσὼν
[19, 53]   διασπαρῆναι. τοὺς οὖν τότε κατοικήσαντας  ὕστερον   Ἐγχελεῖς καταπολεμήσαντες ἐξέβαλον, ὅτε δὴ
[19, 38]   δι´ οὗ ποιήσει τὸν Ἀντίγονον  ὕστερον   ἡμέραις τρισὶν τέτταρσι παραγενέσθαι·
[19, 54]   ἐκπολιορκήσας κατέσκαψεν. ~εἰκοστῷ δ´ ἔτει  ὕστερον   Κάσανδρος φιλοδοξῆσαι βουλόμενος καὶ πείσας
[19, 35]   Πύρρου δὲ τοῦ πρὸς Ῥωμαίους  ὕστερον   πολεμήσαντος ἀδελφήν, καὶ τὰς Ἀττάλου
[19, 95]   Ἀθήναιον ἐν ἀρχῇ κατορθώσαντες ἐξ  ὑστέρου   διὰ τὴν ἑαυτῶν ἀβουλίαν τοῦτον
[19, 107]   ἤθροισε καὶ πᾶσι τοῖς ταττομένοις  ὑφ´   ἑαυτὸν δεινὴν ἐνεποίησε κατάπληξιν. δόξας
[19, 62]   ἰσχύοντα καὶ πόλεις ἔχοντα τεταγμένας  ὑφ´   ἑαυτὸν οὐκ ὀλίγας. προαπεσταλκὼς δὲ
[19, 103]   πρὶν τὸν Ἀγαθοκλέα πᾶσαν  ὑφ´   ἑαυτὸν ποιήσασθαι Σικελίαν, αὐτὸς δὲ
[19, 105]   βασιλικὰς εἶχεν ἐλπίδας καὶ τὴν  ὑφ´   ἑαυτὸν τεταγμένην χώραν εἶχεν ὡσανεί
[19, 15]   ἕκαστος ἔτρεφε τοὺς ἐκ τῆς  ὑφ´   ἑαυτὸν χώρας συνηκολουθηκότας. Εὐμενὴς μὲν
[19, 22]   ἐντὸς ἀλλήλων ὄντας καὶ περιεχομένους  ὑφ´   ἑνὸς τοῦ μεγίστου· εἶναι δὲ
[19, 2]   ὄντος αὐτοῦ παρακληθεὶς Καρκῖνος  ὑφ´   Ἡρακλείδου πρός τινα θυσίαν καὶ
[19, 5]   ἑξακοσίων συνέδριον, κατὰ τὴν ὀλιγαρχίαν  ὑφηγημένον   τῆς πόλεως· οἱ προέχοντες γὰρ
[19, 17]   οὔσης αὐλωνοειδοῦς καὶ σκοπὰς ἐχούσης  ὑψηλὰς   καὶ πυκνὰς ἐπὶ τούτων ἐφειστήκεισαν
[19, 45]   τοῦ δεινοῦ διαποροῦντες ἐπὶ τοὺς  ὑψηλοτάτους   βωμοὺς καὶ τὰς τῶν ἀνδριάντων
[19, 37]   πεδιάς, περιείχετο δὲ ὑπὸ λόφων  ὑψηλῶν,   ἀφ´ ὧν ῥᾴδιον ἦν ἐκ
[19, 23]   τὸ πρόσχημα ταπεινώσας ἑαυτὸν εἰς  ὕψος   ἤγαγε καὶ προσδοκίαν ἐλπίδων ἀγαθῶν
[19, 16]   ἔρριψαν, σταδιαῖον ἐχούσης τῆς πέτρας  ὕψος,   τῶν δ´ ἄλλων τοὺς μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006