HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ὑπάρχεινTexte grec :

[19,55] Τοῦ δ´ ἔτους τούτου διεληλυθότος Ἀθήνησι μὲν ἦρχε Πραξίβουλος, ἐν Ῥώμῃ δὲ κατέστησαν ὕπατοι Ναύτιος Σπόριος καὶ Μάρκος Πόπλιος. ἐπὶ δὲ τούτων Ἀντίγονος τῆς μὲν Σουσιανῆς ἀπέλιπε σατράπην Ἀσπίσαν, ἕνα τῶν ἐγχωρίων, αὐτὸς δὲ τὰ χρήματα πάντα διαγνοὺς κατακομίζειν ἐπὶ θάλασσαν, ἁμάξας καὶ καμήλους παρεσκευάσατο καὶ μετὰ τῆς δυνάμεως ἔχων ταῦτα προῆγεν ἐπὶ τῆς Βαβυλωνίας. ἐν ἡμέραις δ´ εἴκοσι καὶ δυσὶν αὐτοῦ καταντήσαντος εἰς Βαβυλῶνα Σέλευκος ὁ τῆς χώρας σατράπης δωρεαῖς τε βασιλικαῖς ἐτίμησε τὸν Ἀντίγονον καὶ τὴν δύναμιν ἅπασαν εἱστίασεν. τοῦ δ´ Ἀντιγόνου λόγους ἀπαιτοῦντος τῶν προσόδων οὐκ ἔφησεν ὀφείλειν ὑπὲρ ταύτης τῆς χώρας ὑπέχειν εὐθύνας, ἣν Μακεδόνες αὐτῷ δεδώκασι διὰ τὰς γεγενημένας ἐξ αὐτοῦ χρείας Ἀλεξάνδρου ζῶντος. τῆς δὲ διαφορᾶς καθ´ ἡμέραν αὐξομένης ὁ Σέλευκος ἀναλογιζόμενος τὰ Πίθωνι συμβάντα περιδεὴς ἦν μήποτε προφάσεως λαβόμενος ὁ Ἀντίγονος ἀνελεῖν αὐτὸν ἐπιχειρήσῃ· ἐῴκει γὰρ τοὺς ἐν ἀξιώμασι τῶν ἀνδρῶν ὄντας καὶ δυναμένους πραγμάτων ἀντιλαμβάνεσθαι πάντας σπεύδειν ἐκ ποδῶν ἀπαλλάσσειν. ταῦτ´ οὖν εὐλαβηθεὶς ἐξεπήδησεν μετὰ πεντήκονθ´ ἱππέων, διανοούμενος εἰς Αἴγυπτον ἀποχωρεῖν πρὸς Πτολεμαῖον· διεβεβόητο γὰρ ἡ τούτου χρηστότης καὶ τὸ πρὸς τοὺς καταφυγόντας ἐπ´ αὐτὸν ἐκτενὲς καὶ φιλάνθρωπον. ὁ δ´ Ἀντίγονος ἀκούσας περιχαρὴς ἦν ἐπὶ τῷ δοκεῖν αὐτὸς μὲν μὴ συνηναγκάσθαι προσενεγκεῖν τὰς χεῖρας ἀνδρὶ φίλῳ καὶ συνηγωνισμένῳ προθύμως, τὸν Σέλευκον δ´ αὐτὸν αὑτοῦ καταγνόντα φυγὴν παραδεδωκέναι τὴν σατραπείαν χωρὶς ἀγώνων καὶ κινδύνων. μετὰ δὲ ταῦτα προσελθόντων αὐτῷ τῶν Χαλδαίων καὶ προλεγόντων ὡς, εἰ τὸν Σέλευκον ἐκ τῶν χειρῶν ἀφήσει, συμβήσεται τήν τ´ Ἀσίαν πᾶσαν ὑποχείριον γενέσθαι καὶ αὐτὸν Ἀντίγονον ἐν τῇ πρὸς ἐκεῖνον παρατάξει καταστρέψειν τὸν βίον, μεταμεληθεὶς τοῖς πεπραγμένοις ἐξέπεμψε τοὺς διώξοντας· οἳ μέχρι τινὸς ἐπακολουθήσαντες ἐπανῆλθον ἄπρακτοι. ὁ δ´ Ἀντίγονος ἐν τοῖς ἄλλοις καταφρονεῖν εἰωθὼς τῶν τοιούτων προρρήσεων οὐ μετρίως ἐκινήθη τότε, καταπλαγεὶς τὸ ἀξίωμα τῶν ἀνδρῶν· μεγάλη γάρ τις ἐμπειρία περὶ τούτους εἶναι δοκεῖ καὶ παρατήρησις τῶν ἄστρων ἀκριβεστάτη. ἀποφαίνονται γὰρ πολλὰς μυριάδας ἐτῶν ὑπάρχειν ἐξ οὗ παρ´ αὐτοῖς ἐστιν ἡ περὶ ταῦτα σπουδή· δοκοῦσι δὲ καὶ Ἀλεξάνδρῳ προειπεῖν ὅτι παρελθὼν εἰς Βαβυλῶνα τελευτήσει. ὁμοίως δὲ τῇ περὶ Ἀλεξάνδρου προρρήσει συνέβη καὶ τὴν περὶ Σελεύκου τελεσθῆναι κατὰ τὰς τῶν ἀνδρῶν τούτων ἀποφάσεις· περὶ ἧς τὰ κατὰ μέρος ἐροῦμεν, ὅταν ἐπὶ τοὺς οἰκείους χρόνους ἐπιβαλώμεθα.

Traduction française :

[19,55] L'année étant révolue, Praxibulus fut nommé ar- chonte d'Athènes, et les Romains élurent pour consuls Spurius Nautius et Marcus Popilius. Dans cette année, Antigone laissa, comme satrape de la Susiane, Aspisas, un des naturels du pays. Il songea ensuite à faire transporter toutes ses richesses sur le bord de la mer. Il fit donc préparer des chars et des chameaux, et se dirigea, avec son armée, suivie de ce convoi, vers la Babylonie. En vingt-deux jours il atteignit Babylone. Seleucus, satrape de cette province, fit à Antigone un accueil royal, l'honora de présents, et offrit un festin à toute son armée. Mais, lorsque Antigone lui demanda le détail de ses revenus, Seleucus répondit qu'il n'avait aucun compte à lui rendre au sujet de cette province, qui lui avait été donnée par les Macédoniens en récompense des services qu'il avait rendus du vivant d'Alexandre. La mésintelligence de ces deux chefs augmenta de jour en jour; Seleucus, songeant au sort de Python, craignit qu'Antigone ne saisît quelque prétexte pour lui ôter la vie ; car Antigone passait pour un homme prompt à se débarrasser de tous ceux qui auraient pu lui susciter des obstacles. En proie à ces inquiétudes, Seleucus s'échappa avec cinquante cavaliers, dans l'intention de se retirer en Égypte auprès de Ptolémée, dont tout le monde connaissait la bonté et l'humanité avec laquelle il accueillait les réfugiés. A la nouvelle de cette fuite, Antigone ne se contint plus de joie de se voir délivré de la nécessité de porter la main sur un compagnon d'armes auquel il avait été si longtemps attaché par les liens de l'amitié, et qui, par cette fuite volontaire, lui livrait, sans coup férir, une satrapie importante. Des Chaldéens vinrent ensuite trouver Antigone, et lui prédirent que Seleucus, s'il parvenait à s'échapper, soumettrait un jour toute l'Asie, et que lui, Antigone, perdrait la vie, s'il livrait une bataille à Seleucus. Saisi de repentir, Antigone fit partir des hommes chargés d'atteindre le fugitif et de le ramener. Mais, après l'avoir poursuivi pendant quelque temps, ils revinrent sans avoir accompli leur mission. Antigone qui, d'habitude, navait jamais tenu compte de ces sortes de prédictions, fut néanmoins effrayé de celle des Chaldéens qui passaient pour si habiles dans l'art de prédire l'avenir et dans l'observation la plus exacte des astres; car les Chaldéens passaient pour s'être livrés à ces sciences depuis des myriades d'années. Il n'ignorait pas qu'ils avaient annoncé a Alexandre que, s'il allait à Babylone, il y mourrait. Enfin, de même que la prédiction à l'égard d'Alexandre, celle qui concernait Seleucus s'accomplit, ainsi que nous le raconterons en temps convenable.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006