HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ο  =  267 formes différentes pour 1469 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[19, 3]   ἐστρατήγει μὲν μεθ´ ἑτέρων Ἄντανδρος     Ἀγαθοκλέους ἀδελφός, τῶν δ´ ὅλων
[19, 66]   προσβολὰς ἐποιοῦντο. δὴ πυθόμενος     Ἀλέξανδρος ἧκεν μετὰ δυνάμεως καὶ
[19, 55]   περιδεὴς ἦν μήποτε προφάσεως λαβόμενος     Ἀντίγονος ἀνελεῖν αὐτὸν ἐπιχειρήσῃ· ἐῴκει
[19, 20]   ἀλλὰ φιλανθρώπως ὁμιλήσας τοῖς στρατιώταις     Ἀντίγονος καὶ κατασκευασάμενος δαψιλῆ χορηγίαν
[19, 100]   περὶ αὐτὸν ἀτυχημάτων. διόπερ ἀγωνιῶν     Ἀντίγονος περὶ τῶν ἄνω σατραπειῶν
[19, 80]   τοὺς ἐπιφερομένους κινδύνους. ~Δημήτριος δὲ     Ἀντιγόνου διέτριβεν ἀεὶ περὶ Κοίλην
[19, 87]   δὲ τὴν Εὐρώπην Τελεσφόρος μὲν     Ἀντιγόνου ναύαρχος διατρίβων περὶ Κόρινθον,
[19, 64]   ὡς ἤκουσεν ὅτι Θεόδοτος μὲν     Ἀντιγόνου ναύαρχος ἐκ Πατάρων τῆς
[19, 87]   πρὸς Ἀντίγονον φιλίας. Πτολεμαῖος δ´     Ἀντιγόνου στρατηγὸς ἦν μὲν τεταγμένος
[19, 40]   συνῆν δ´ αὐτοῖς καὶ Μιθριδάτης     Ἀριοβαρζάνου μὲν υἱός, ἀπόγονος δ´
[19, 36]   τὴν Ἤπειρον ἀφ´ οὗ Νεοπτόλεμος     Ἀχιλλέως ἐβασίλευσε τῆς χώρας· ἀεὶ
[19, 74]   ἐν οἷς ἦν καὶ Αἰακίδης     βασιλεύς. ἐν ὀλίγαις δ´ ἡμέραις
[19, 11]   Ἀλεξάνδρου μετεβάλοντο. Φίλιππος μὲν οὖν     βασιλεὺς εὐθὺς ἥλω μετὰ τῆς
[19, 49]   τὰ συνεχῆ τῶν προειρημένων διέξιμεν.     γὰρ Κάσανδρος εἰς Πύδναν τῆς
[19, 36]   συνέβη καὶ ταύτην συντριβῆναι παραδόξως·     γὰρ ὑπὸ Κασάνδρου πεμφθεὶς στρατηγὸς
[19, 2]   ἐξέπεσε χρησμὸς ὅτι μεγάλων ἀτυχημάτων     γεννηθεὶς αἴτιος ἔσται Καρχηδονίοις καὶ
[19, 0]   πρὸς αὐτὸν διατεθέντας ἀνεῖλεν. ιϛ     γενόμενος ἐν Ῥόδῳ κατακλυσμὸς καὶ
[19, 4]   μετὰ τὴν ἐκ Κρότωνος ἐπάνοδον.  ~ὁ   δ´ Ἀγαθοκλῆς ἀλλοτρίως ἔχων τὰ
[19, 110]   τὸ πρὸς τὸν τύραννον μίσος.     δ´ Ἀγαθοκλῆς ἀπαγαγὼν τὴν ὑπολελειμμένην
[19, 8]   ὑπ´ ἐξουσίαν αὐτοκράτορα τῶν ἐχθίστων.     δ´ Ἀγαθοκλῆς δυεῖν ἡμερῶν διελθουσῶν
[19, 65]   τύραννον ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Λιβύην.     δ´ Ἀγαθοκλῆς παρελθὼν εἰς Ἀβάκαινον
[19, 108]   Καρχηδονίων χάρακος οἱ τούτους διώξοντες.     δ´ Ἀγαθοκλῆς προϊδόμενος τὸ μέλλον
[19, 102]   ἀλλοτρίως ἐχουσῶν πρὸς τὸν δυνάστην,     δ´ Ἀγαθοκλῆς σπεύδων αὐτῶν καταλῦσαι
[19, 110]   καὶ διαψευσθέντες τῆς ἐλπίδος κατηκοντίσθησαν.     δ´ Ἀγαθοκλῆς συνέκλεισεν αὑτὸν εἰς
[19, 102]   καταπεπληγμένοι τὴν ὑπεροχὴν τῶν κρατούντων.     δ´ Ἀγαθοκλῆς τὸ μὲν πρῶτον
[19, 64]   ἔτι δὲ κατ´ ἀξίαν τιμήσειν.     δ´ Ἀλέξανδρος ὁρῶν αὑτῷ συγχωρούμενον
[19, 88]   Ἠπειρῶται καταπλαγέντες προσεχώρησαν τοῖς πολεμίοις,     δ´ Ἀλκέτας καταλειφθεὶς κατέφυγεν εἰς
[19, 109]   τὸν πόλεμον ἐνέκειντο τοῖς βαρβάροις.  ~ὁ   δ´ Ἀμίλκας ὁρῶν κατισχυομένους τοὺς
[19, 110]   τοὺς καρπούς, ἀναγκάζοντος τοῦ καιροῦ.     δ´ Ἀμίλκας τὸ μὲν πρῶτον
[19, 55]   ἐπ´ αὐτὸν ἐκτενὲς καὶ φιλάνθρωπον.     δ´ Ἀντίγονος ἀκούσας περιχαρὴς ἦν
[19, 96]   κατηγόρουν, ὑπὲρ ἑαυτῶν δὲ ἀπελογοῦντο.     δ´ Ἀντίγονος ἀντέγραψεν αὐτοῖς, προσμαρτυρῶν
[19, 74]   περὶ Λυσίμαχον ἐν τούτοις ἦν.  ~Ὁ   δ´ Ἀντίγονος ἀποτυχὼν ταύτης τῆς
[19, 30]   ἐπεδίωκεν μέχρι τῆς πρότερον ὑπωρίας·     δ´ Ἀντίγονος γενομένου διαστήματος ἐν
[19, 39]   τὴν στρατοπεδείαν πάντων τῶν ἐπιτηδείων.     δ´ Ἀντίγονος διελθὼν τὴν ἔρημον
[19, 77]   ἀμφοτέρους εἰρήνην ἅμα καὶ φιλίαν.     δ´ Ἀντίγονος δυσχρηστούμενος ἐπὶ τούτοις,
[19, 56]   διαφορᾶς ἐφύετο καὶ μεγάλων πολέμων.     δ´ Ἀντίγονος ἐκ τῶν εἰκότων
[19, 55]   μέχρι τινὸς ἐπακολουθήσαντες ἐπανῆλθον ἄπρακτοι.     δ´ Ἀντίγονος ἐν τοῖς ἄλλοις
[19, 100]   τὴν τῶν σωμάτων φυλακὴν πολυχρόνιον.  ~Ὁ   δ´ Ἀντίγονος, ἐπανελθόντος τοῦ Δημητρίου
[19, 77]   περὶ τῆς τῶν πολεμίων διαβάσεως.     δ´ Ἀντίγονος ἐπειδὴ κατήντησεν εἰς
[19, 48]   Μηδίᾳ τοιαύτην ἔσχε τὴν κατάστασιν.  ~Ὁ   δ´ Ἀντίγονος ἐπειδὴ τάχιστ´ ἦλθεν
[19, 93]   αὐτὸν παραβαλεῖν εἰς τὴν Συρίαν.     δ´ Ἀντίγονος ἐτύγχανε μὲν ὢν
[19, 32]   δ´ ἐγένοντο πλείους τῶν ἐννακοσίων.  ~Ὁ   δ´ Ἀντίγονος μετὰ τὴν ἐκ
[19, 26]   κατὰ τάχος εἰς τὴν Γαβηνήν.     δ´ Ἀντίγονος μέχρι μέν τινος
[19, 44]   Ἀντιγόνου ἐτύγχανε φιλανθρωπίας καὶ πίστεως.     δ´ Ἀντίγονος τὴν δύναμιν ἅπασαν
[19, 31]   ἐπιτήδειον ἑώρα κολάζειν τοὺς ἀπειθοῦντας.     δ´ Ἀντίγονος τοὐναντίον χωρὶς δημαγωγίας
[19, 20]   τάλαντα πεντακόσια τῶν βασιλικῶν χρημάτων.     δ´ Ἀντίγονος τοὺς μὲν ἱππεῖς
[19, 58]   ἀπὸ τῆς πρὸς Ἀντίγονον φιλίας.     δ´ Ἀντίγονος τούτους μὲν παρεκάλει
[19, 96]   ἑαυτοὺς προσηκόντως ἐκαραδόκουν τὸ ἀποβησόμενον.     δ´ Ἀντίγονος φιλοποιησάμενος χρόνον τινὰ
[19, 78]   τῷ τῶν Ἰλλυριῶν βασιλεῖ παρέδωκαν.     δ´ Ἀντιγόνου στρατηγὸς Πτολεμαῖος χωρισθέντος
[19, 50]   τὴν Ὀλυμπιάδα παρέδωκε τὴν πόλιν·     δ´ Ἀριστόνους τὸ μὲν πρῶτον
[19, 2]   πεπραγμένοις ἐξέθηκε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.     δ´ ἀσμένως προσδεξάμενος τοὺς λόγους
[19, 50]   ὧν Ἀριστόνους μὲν Ἀμφιπόλεως ἐκυρίευεν,     δ´ ἕτερος Πέλλης. δ´
[19, 12]   μὲν Πίθων τῆς Μηδίας,     δ´ ἕτερος τῆς Βαβυλωνίας σατράπης
[19, 60]   τὴν Ἀσίαν πλεῦσαι πρὸς Ἀντίγονον.     δ´ ἕτερος τῶν στρατηγῶν Πτολεμαῖος
[19, 43]   ἀποχωρεῖν εἰς τὰς ἄνω σατραπείας,     δ´ Εὐμενὴς ἀπεφαίνετο μένειν καὶ
[19, 34]   ὡς ἀγρίοις οὖσι καὶ χαλεποῖς.     δ´ Εὐμενὴς ἀπὸ τῆς τῶν
[19, 39]   τὸ κράτιστον μέρος τῆς δυνάμεως.     δ´ Εὐμενὴς καταστοχασάμενος τὸ μέλλον
[19, 40]   θηρία δὲ ἑξήκοντα καὶ πέντε.     δ´ Εὐμενὴς πυθόμενος τὸν Ἀντίγονον
[19, 26]   Ἀντίγονος ἀναζευγνύειν περὶ δευτέραν φυλακήν.     δ´ Εὐμενὴς συλλογιζόμενος ἀληθῶς ὑπέλαβε
[19, 6]   οὐσίαις ἐν τούτοις ὑπῆρχον καταλελεγμένοι.  ~ὁ   δ´ οὖν Ἀγαθοκλῆς ἐπιθυμητὴς ὢν
[19, 26]   αὑτοῖς {ἀντ} ἔχουσι τῆς νίκης.     δ´ οὖν Ἀντίγονος διὰ ταύτης
[19, 48]   κακῶν ὡς ἐπίπαν αἴτιαι καθίστανται.     δ´ οὖν Ἀντίγονος ὁρῶν τὸν
[19, 81]   τῶν καιρῶν τούτων ὑπῆρχον ἀνίκητοι.     δ´ οὖν Δημήτριος παρακαλέσας τὰ
[19, 78]   τὸ διαπολεμεῖν περὶ τῶν ὅλων.     δ´ οὖν Πτολεμαῖος ἐκπολιορκήσας Ὠρωπὸν
[19, 56]   ἐπὶ τοὺς οἰκείους χρόνους ἐπιβαλώμεθα.  ~Ὁ   δ´ οὖν Σέλευκος διασωθεὶς εἰς
[19, 79]   τοῦ πολέμου, ναύαρχον ἐπιστήσας Ἐπαινετόν.     δὲ Ἄγις ἐνεργῶς διαπολεμήσας τοῖς
[19, 36]   στάσιν ἐποίει κατὰ τὴν παρεμβολήν·     δὲ Αἰακίδης ἐκ παντὸς τρόπου
[19, 35]   τῆς παρόδου τὸν Κάσανδρον ἀπέκλεισαν.     δὲ βιάζεσθαι μὲν πρὸς τόπους
[19, 45]   διὰ τοῦτο πολλὴν εὐρυχωρίαν ἐχούσης,     δὲ δεύτερος μείζων ἐγένετο καὶ
[19, 100]   καὶ παρακαλῶν βοηθεῖν τὴν ταχίστην.     δὲ Δημήτριος ἐπειδὴ παραγενόμενος εἰς
[19, 76]   μὲν καταφρονήσαντες τῶν Ῥωμαίων ἀπέστησαν,     δὲ δῆμος εὐθὺς δύναμίν τε
[19, 101]   στρατιώταις πολλὴν τῆς χώρας κατεκληρούχησεν.     δὲ δῆμος, κατὰ νοῦν τῶν
[19, 100]   τοῦ πατρὸς ἐπετέλει μετὰ σπουδῆς·     δὲ καθεσταμένος ὑπὸ Σελεύκου τῆς
[19, 3]   εἰς τὸν ἐκείνου τόπον κατέστησεν.     δὲ καὶ πρὸ τῆς στρατείας
[19, 2]   Συρακούσσαις πολιτείας πᾶσι τοῖς βουλομένοις.     δὲ Καρκῖνος μετ´ Ἀγαθοκλέους πολιτογραφηθεὶς
[19, 77]   Εὐβοέων ὑπὸ τῶν πολεμίων ἐφρουροῦντο.     δὲ Κάσανδρος ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῆς
[19, 67]   δὲ μεθ´ ἑτέρων εἰς Ἀγρίνιον.     δὲ Κάσανδρος ἀπολιπὼν στρατηγὸν Λυκίσκον
[19, 52]   πλεῖστον ἴσχυσε τῶν ἐν Μακεδονίᾳ.     δὲ Κάσανδρος διεγνώκει μὲν ἀνελεῖν
[19, 51]   πιστὰ περὶ τῆς ἀσφαλείας ἔλαβεν.  ~ὁ   δὲ Κάσανδρος ὁρῶν περὶ τὸν
[19, 68]   δεινὸν πλὴν ὀλίγων πάντας ἀπέσφαξαν.     δὲ Κάσανδρος παραγενόμενος εἰς Μακεδονίαν,
[19, 64]   τὰ κοινὰ τῶν Ἑλλήνων νόμιμα.  ~Ὁ   δὲ Κάσανδρος παρελθὼν εἰς τὴν
[19, 51]   μὲν Μακεδόνες κατεγίνωσκον αὐτῆς θάνατον,     δὲ Κάσανδρος πέμψας τινὰς τῶν
[19, 89]   ὑπερέχοντες τοὺς ἀντιτεταγμένους φυγεῖν ἠνάγκασαν,     δὲ Κάσανδρος πολλοὺς στρατιώτας ἀποβαλὼν
[19, 50]   τὴν πολιορκίαν λῦσαι συνεχώρησεν ἀπαλλάττεσθαι.     δὲ Κάσανδρος προσδεξάμενος ἅπαντας τοὺς
[19, 77]   τὰ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πράγματα.     δὲ Κάσανδρος συνιδὼν τὴν ἐπίνοιαν
[19, 59]   βασιλεῖς πρὸς Πτολεμαῖον πεποίηνται συμμαχίαν,     δὲ Κιτιεὺς καὶ Λαπίθιος, ἔτι
[19, 34]   τις, καταλείπουσα τοῖς ἀγαπῶσι μνημεῖον.     δὲ κόσμος ἦν περὶ μὲν
[19, 46]   κεναῖς προσδοκίαις ἧκε πρὸς Ἀντίγονον.     δὲ κυριεύσας τοῦ σώματος καὶ
[19, 106]   δὲ τῶν σιτηγῶν πλοίων διέφθειρεν·     δὲ λοιπὸς στόλος μεγάλοις περιπεσὼν
[19, 88]   χωρίον ἐρυμνὸν μετὰ τοῦ πατρός,     δὲ Λυκίσκος Εὐρυμενὰς ἐκπολιορκήσας καὶ
[19, 73]   καὶ δυνάμενον ἁδραῖς δυνάμεσιν ἀντιτάσσεσθαι.     δὲ Λυσίμαχος πυθόμενος τὰ πεπραγμένα
[19, 92]   διανοούμενος ἀπροσδόκητον ποιήσασθαι τὴν ἐπίθεσιν.     δὲ Νικάνωρ ἐπειδὴ παραγενηθεὶς ἐπὶ
[19, 92]   Ἀντιγόνου πραττομένοις μετεβάλοντο πρὸς Σέλευκον.     δὲ Νικάνωρ μετ´ ὀλίγων ἀπολειφθεὶς
[19, 40]   τὰ διαστήματα τοῖς ψιλικοῖς τάγμασιν.     δὲ πᾶς ἀριθμὸς ἦν αὐτοῦ
[19, 46]   δὲ πρὸς ἅπαν τὸ στρατόπεδον.     δὲ Πίθων ἐτύγχανε μὲν ἐν
[19, 98]   ἀναφυσηθῆναι συμβῇ πᾶσαν τὴν ἄσφαλτον·     δὲ πλησίον τόπος ἔμπυρος ὢν
[19, 78]   ἀποστέλλειν πρὸς Ἀντίγονον περὶ συμμαχίας.     δὲ Πτολεμαῖος ἀναζεύξας ἐκ τῆς
[19, 80]   ἀκολουθῆσαι μηδένα μήτε τοὺς ἱπποκόμους.     δὲ Πτολεμαῖος, κατὰ νοῦν αὐτῷ
[19, 77]   πρὸς τὴν τῶν Ἑλλήνων ἐλευθέρωσιν.     δὲ Πτολεμαῖος μετὰ παντὸς τοῦ
[19, 85]   Σελεύκου παρὰ πάντα τὰ δίκαια.     δὲ Πτολεμαῖος τοὺς μὲν ἁλόντας
[19, 64]   Κύπρον, ἐντεῦθεν δ´ εἰς Πηλούσιον·     δὲ Πτολεμαῖος τοῦτον μὲν ἐπαινέσας
[19, 91]   ἄκραν, ἧς φύλαξ ἀπεδέδεικτο Δίφιλος.     δὲ Σέλευκος συστησάμενος πολιορκίαν καὶ
[19, 16]   πίστεως, ἀλλ´ εἰς φυλακὴν παρεδόθη,     δὲ συγκαταβὰς αὐτῷ καθηγησάμενος τοῖς
[19, 74]   γινώσκειν ὑπέλαβε τὰ Κασάνδρου πράγματα.     δὲ Τελεσφόρος ἐπειδὴ τάχιστα κατέπλευσεν
[19, 45]   ἐγένετο καὶ πλείω σώματα διέφθειρεν.     δὲ τελευταῖος ἐπέπεσε μὲν ἔαρος
[19, 9]   προσδέξασθαι τὴν τῶν ὅλων ἐπιμέλειαν.     δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἡσυχίαν
[19, 17]   τῆς Περσίδος μεταπέμψασθαι τοξότας μυρίους.     δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὐ
[19, 102]   Ἀγαθοκλέα παραγενόμενον μετὰ δυνάμεως προσεδέξαντο.     δὲ τὸ μὲν πρῶτον φιλανθρώπως
[19, 86]   καὶ τιμὰς ἁδρὰς ἐπηγγείλατο δοῦναι.     δὲ φήσας μηδενὶ τρόπῳ προδώσειν
[19, 72]   ὅλων κριθησόμενοι. δὴ πυθόμενος     δῆμος τῶν Ῥωμαίων καὶ διαγωνιάσας
[19, 86]   καὶ προάγων ἐντίμως. ἦν γὰρ     δυνάστης οὗτος καθ´ ὑπερβολὴν ἐπιεικὴς
[19, 105]   τῆς Εὐρώπης, μέχρι ἂν Ἀλέξανδρος     ἐκ Ῥωξάνης εἰς ἡλικίαν ἔλθῃ,
[19, 2]   εἰπούσης ὅτι τηλικοῦτος ἂν ἦν     ἐκτεθείς, εἴπερ ἐτράφη, μεταμέλεσθαί τε
[19, 11]   ἐπιμεληθεῖσα τῶν τραυμάτων ὥς ποθ´     καιρὸς συνεχώρει, ἑαυτὴν δ´ ἀνακρεμάσασα
[19, 44]   τὰς ἱστορίας συνταξάμενος Ἱερώνυμος     Καρδιανός, ὃς τὸν μὲν ἔμπροσθεν
[19, 2]   ἑπταετοῦς δ´ ὄντος αὐτοῦ παρακληθεὶς     Καρκῖνος ὑφ´ Ἡρακλείδου πρός τινα
[19, 75]   δυναμένων αὐτῶν οὐδαμῶς συμφωνῆσαι. διόπερ     Κάσανδρος ἀπογνοὺς τὰς διαλύσεις διέγνω
[19, 64]   τὴν ἐλευθερίαν. δὴ πυθόμενος     Κάσανδρος ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν Πρεπέλαον,
[19, 51]   οὔσης ἐν πᾶσι Μακεδόσι κριθῆναι     Κάσανδρος φοβηθεὶς μήποτε τὸ πλῆθος
[19, 88]   στρατηγὸς καὶ Λύσανδρος Ἀθηναῖος     κατασταθεὶς ἐπὶ τῆς Λευκάδος ὑπὸ
[19, 66]   ἐπὶ δὲ τούτων Ἀριστόδημος μὲν     κατασταθεὶς ὑπ´ Ἀντιγόνου στρατηγὸς ὡς
[19, 104]   μὲν οὖν χρόνον ἰσόρροπος ἦν     κίνδυνος, φιλοτίμως ἀμφοτέρων τῶν στρατοπέδων
[19, 2]   ὃν δὴ χρόνον Τιμολέων μὲν     Κορίνθιος νικήσας τὴν ἐπὶ τῷ
[19, 48]   ἐπὶ τῷ Πασιτίγρι ποταμῷ Ξενόφιλος     κυριεύων τῶν ἐν Σούσοις χρημάτων,
[19, 59]   τὸ τῆς γυναικὸς ἦθος προϊὼν     λόγος καὶ τὰ πράγματα λαμβάνοντα
[19, 73]   καλούμενον Ἱερὸν κατεστρατοπέδευσεν. ἐφ´ οἷς     Λυσίμαχος διαταραχθεὶς ἐπὶ μὲν τῆς
[19, 14]   πλείους τῶν τετρακοσίων. Πολέμων δ´     Μακεδών, Καρμανίας σατράπης ἀποδεδειγμένος, εἶχε
[19, 72]   γενομένης καθ´ ἅπαν τὸ στρατόπεδον     μὲν Αὔλιος καταισχυνθεὶς ἐπὶ τῇ
[19, 5]   τὴν σύνεσιν ἐξέφυγε τὸν κίνδυνον.     μὲν γὰρ Ἀκεστορίδης εὐλαβηθεὶς τὴν
[19, 70]   δοξάντων δ´ αὐτῶν ἀληθῆ λέγειν     μὲν δῆμος τῶν Ἀκραγαντίνων ἐψηφίσατο
[19, 23]   συνήθειαν τὴν προϋπάρχουσαν τοῖς σατράπαις     μὲν Εὐμενὴς ἐκέλευσε περιενεγκεῖν καὶ
[19, 50]   τὸ γινόμενον ἀπαγγείλαντος τοῖς πολεμίοις     μὲν Κάσανδρος ἐπιπλεύσας ἐκυρίευσε τοῦ
[19, 98]   πολυτελέστατα τῶν παρ´ αὐτοῖς διαλύσασθαι.  ~Ὁ   μὲν οὖν Δημήτριος λαβὼν ὁμήρους
[19, 100]   ἀνακτησάμενον καταβαίνειν συντόμως ἐπὶ θάλασσαν.     μὲν οὖν Δημήτριος ὁρμήσας ἐκ
[19, 50]   τε Πέλλαν καὶ τὴν Ἀμφίπολιν.     μὲν οὖν τῆς Πέλλης κυριεύων
[19, 81]   ἀναστήματος μετὰ ἀγωνίας καὶ διατροπῆς     μὲν ὄχλος ἀνεβόησε μιᾷ φωνῇ
[19, 12]   συναγωνίσασθαι πρὸς Ἀντίγονον. τούτων δ´     μὲν Πίθων τῆς Μηδίας,
[19, 45]   πολλοὺς τῶν ἐνοικούντων διέφθειρεν. ὧν     μὲν πρῶτος ὀλίγα τοῖς ἀνθρώποις
[19, 85]   ὧν ἦσαν ἐπιφανέστατοι Πίθων τε     μετέχων τῆς στρατηγίας ἐπ´ ἴσης
[19, 47]   δὲ ἡγεμόνων Μελέαγρος καὶ Ὀκράνης     Μῆδος καί τινες τῶν ἀξιολόγων
[19, 23]   παρὰ τοῖς πλήθεσιν. ἦν δ´     νοῦς τῶν γεγραμμένων ὅτι τὸ
[19, 2]   ἀνενέγκασα πατέρα. παρ´ τρεφόμενος     παῖς ἐξέβη τήν τε ὄψιν
[19, 59]   αὐτοῦ περὶ ταῦτα παρῆν Ἀγησίλαος     πεμφθεὶς εἰς Κύπρον πρεσβευτής, ἀπαγγέλλων
[19, 64]   Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Πολύκλειτος     πεμφθεὶς ὑπὸ τῶν περὶ Σέλευκον
[19, 45]   ὕδατος παραδόξως ἀθροιζομένου πᾶς μὲν     περὶ τὸ δεῖγμα καὶ Διονύσιον
[19, 98]   μετὰ πνεύματος μοχθηροῦ καὶ πᾶς     περὶ τὸν τόπον ἄργυρος καὶ
[19, 20]   γεμούσης ῥᾳδίως τὸ παραγγελθὲν συντελέσας     Πίθων ἧκεν ἄγων ἱππεῖς μὲν
[19, 59]   δὲ τῶν καιρῶν τούτων Ἀρίστων     πιστευθεὶς ὑπ´ Εὐμενοῦς τῶν ὀστῶν
[19, 108]   ἀμφοτέρων ἐρρωμένως κινδυνευόντων ταχὺ πᾶς     πλησίον τόπος νεκρῶν κατεστρώθη· οἵ
[19, 53]   τὸ ἄστυ κτισάντων, καθάπερ καὶ     ποιητής φησιν οἳ πρῶτοι Θήβης
[19, 64]   νεῶν παραβοηθεῖν τοῖς ἰδίοις ἐπιπλεύσας     Πολύκλειτος ἄφνω συντεταγμένῳ τῷ στόλῳ
[19, 67]   δὲ τούτοις πρασσομένοις Ἀλέξανδρος μὲν     Πολυπέρχοντος ἐκ Σικυῶνος ἀναζευγνύων μετὰ
[19, 35]   ταῖς ἐν Πελοποννήσῳ πόλεσιν Ἀλέξανδρος     Πολυπέρχοντος ἔχων στρατόπεδον. Αἰτωλοὶ δὲ
[19, 79]   ἐνεργέστερον ἐπολιόρκουν. ἐφ´ οἷς παροξυνθεὶς     Πτολεμαῖος ἀπέστειλεν Ἄγιν στρατηγὸν μετὰ
[19, 0]   πρὸς Κάσανδρον. κηʹ Ὡς Πολύκλειτος     Πτολεμαίου ναύαρχος ἐνίκησε τοὺς Ἀντιγόνου
[19, 2]   περὶ τοῦ προειρημένου δυνάστου. Καρκῖνος     Ῥηγῖνος φυγὰς γενόμενος ἐκ τῆς
[19, 55]   δὲ διαφορᾶς καθ´ ἡμέραν αὐξομένης     Σέλευκος ἀναλογιζόμενος τὰ Πίθωνι συμβάντα
[19, 92]   τὰ περὶ τὰς φυλακὰς ἐπιπεσὼν     Σέλευκος ἄφνω πολλὴν ταραχὴν καὶ
[19, 90]   μετρίως ἠθύμουν. οὓς ὁρῶν καταπεπληγμένους     Σέλευκος παρεκάλει, διδάσκων ὅτι τοὺς
[19, 106]   κατακαλύπτειν τὰ τείχη. Ἀμίλκας δ´     στρατηγὸς ἀναλαβὼν τοὺς διασωθέντας ἐκ
[19, 88]   τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν καὶ Μίκυθος     στρατηγὸς καὶ Λύσανδρος Ἀθηναῖος
[19, 73]   διότι τῷ μὲν στόλῳ Λύκων     στρατηγὸς παραπέπλευκεν εἰς τὸν Πόντον,
[19, 82]   ἄλλοι φίλοι πάντες καὶ Πίθων     συνεστρατευμένος μὲν Ἀλεξάνδρῳ, συγκαθιστάμενος δὲ
[19, 2]   καὶ Μάνιον Φούλβιον, Ἀγαθοκλῆς δ´     Συρακόσιος τύραννος ἐγένετο τῆς πόλεως.
[19, 44]   ἐν τοῖς τραυματίαις αἰχμάλωτος καὶ     τὰς ἱστορίας συνταξάμενος Ἱερώνυμος
[19, 63]   τὴν Εὐρώπην διέξιμεν. Ἀπολλωνίδης γὰρ     ταχθεὶς ὑπὸ Κασάνδρου στρατηγὸς ἐπὶ
[19, 88]   πρὸς Κάσανδρον. διὸ καὶ Λυκίσκος     τεταγμένος ἐπὶ τῆς Ἀκαρνανίας στρατηγὸς
[19, 14]   ἱππέων δὲ τετρακοσίων. Στάσανδρος δ´     τῆς Ἀρίας καὶ Δραγγινῆς σατράπης,
[19, 75]   ~Κατὰ δὲ τὴν Ἀσίαν Κάσανδρος     τῆς Καρίας κυριεύων πιεζούμενος τῷ
[19, 55]   αὐτοῦ καταντήσαντος εἰς Βαβυλῶνα Σέλευκος     τῆς χώρας σατράπης δωρεαῖς τε
[19, 26]   πρὸς δὲ τούτοις τοῖς ἀγαθοῖς     τόπος αὐτὸς συνήργει, ποταμοὺς ἔχων
[19, 98]   ἐπιπλεούσης δὲ τῆς ἀσφάλτου πελαγίας     τόπος φαίνεται τοῖς ἐξ ἀποστήματος
[19, 21]   Εὐμενὴς μὲν γὰρ καὶ Ἀντιγένης     τῶν ἀργυρασπίδων ἡγούμενος καὶ πάντες
[19, 41]   δὲ πρὸ τῆς παρατάξεως Ἀντιγένης     τῶν ἀργυρασπίδων στρατηγὸς ἔπεμψεν ἕνα
[19, 33]   Ἕλλησι νομίμων ἐξηλλαγμένον. ~Κητεὺς γὰρ     τῶν ἐκ τῆς Ἰνδικῆς ἀπηντηκότων
[19, 65]   ἑσπέραν νευόντων μερῶν. Ἀγαθοκλῆς γὰρ     τῶν Συρακοσίων δυνάστης κατέχων φρούριον
[19, 103]   ~Ἅμα δὲ τούτοις πρασσομένοις Δεινοκράτης     τῶν Συρακοσίων φυγάδων ἡγούμενος πρὸς
[19, 74]   τοῖς Αἰτωλοῖς συμμιξάντων πάλιν ἐπελθὼν     Φίλιππος μάχῃ ἐκράτησεν καὶ πολλοὺς
[19, 53]   τῶν Ἑλλήνων ἡγεμονίας ἀμφισβητησάντων Ἀλέξανδρος     Φιλίππου κατὰ κράτος ἐκπολιορκήσας κατέσκαψεν.
[19, 31]   τῶν ὅπλων καὶ τῶν ἵππων     φρυαγμὸς ἐν χερσὶν ἐδόκει πᾶσιν
[19, 31]   ὡς ἂν ἐν τέτταρσι πλέθροις     ψόφος τῶν ὅπλων καὶ τῶν
[19, 86]   τὴν Τύρον παραδοῦναι· οὐ μὴν     γε Πτολεμαῖος ἐμνησικάκησεν, ἀλλὰ τοὐναντίον
[19, 15]   οἱ βασιλεῖς συνετετάχεισαν διδόναι καθ´  ὅ,   τι ἂν αὐτὸς προαιρῆται. μισθοδοτήσας
[19, 63]   ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν τοῖς πολίταις     βούλοιντο πρᾶξαι. οἱ μὲν οὖν
[19, 42]   ἐξ ὀλίγου διαστήματος τὸ γινόμενον.     δὴ κατανοήσας Ἀντίγονος ἀπέστειλε τοὺς
[19, 37]   καὶ νύκτωρ ἐν ταῖς στρατοπεδείαις.     δὴ συνιδόντες τινὲς τῶν παρὰ
[19, 34]   καθάπερ ὑπὲρ τῆς μεγίστης εὐδοξίας.  ~ὃ   καὶ τότε συνέβη· τοῦ γὰρ
[19, 46]   εἴκοσιν ἡμερῶν εἰς τὸ βασίλειον,     καλεῖται Περσέπολις. ~Τοῦ δ´ Ἀντιγόνου
[19, 41]   μόνος εἰς φωνῆς ἀκοὴν, καθ´     μέρος φάλαγξ ἦν τῶν
[19, 75]   ἄκρας· ταύτην δὲ περιχαρακώσας, καθ´     μέρος ἦν προσμάχεσθαι, συνεχεῖς προσβολὰς
[19, 99]   τοῦτο τὸ ὑγρὸν παραδέχεται βάρος     συμβαίνει μετέχειν αὐξήσεως πνεύματος,
[19, 61]   τῶν ὄχλων ἔγραψε δόγμα καθ´     τὸν Κάσανδρον ἐψηφίσατο πολέμιον εἶναι,
[19, 82]   τὸ λαιὸν κέρας ἔταξε, καθ´     τὸν κίνδυνον αὐτὸς ἤμελλε ποιεῖσθαι,
[19, 45]   τῶν δ´ ἐν τοῖς τείχεσιν  ὀβελίσκων   συμφραχθέντων. τοῦ δ´ ὕδατος παραδόξως
[19, 18]   ἀπεῖχε τῆς Εὐμενοῦς στρατοπεδείας σταδίους  ὀγδοήκοντα   καὶ τὸ μὲν πλάτος εἶχεν
[19, 62]   καὶ Ῥόδου κατήγαγε σκάφη Διοσκουρίδης  ὀγδοήκοντα.   προϋπῆρχον δ´ αὐτῷ κατηρτισμέναι ναῦς
[19, 24]   μὲν ἄλλους καταπληξάμενος, ἑαυτῷ δ´  ὄγκον   καὶ πρόσχημα μέγα περιποιήσας μετεβάλετο
[19, 23]   κατεσκεύασεν καὶ τοῦ Πευκέστου τὸν  ὄγκον   καὶ τὸ πρόσχημα ταπεινώσας ἑαυτὸν
[19, 73]   Αἷμον ὑπερβαλὼν κατεστρατοπέδευσε πλησίον τῆς  Ὀδησσοῦ.   πολιορκίαν δὲ συστησάμενος ταχὺ τοὺς
[19, 37]   οὖν διὰ τῆς οἰκουμένης χώρας  ὁδοιπορεῖν   ἀπεδοκίμασε διὰ τὸ καὶ μακρὰν
[19, 24]   καὶ διακινδυνεύειν. κατὰ δὲ τὴν  ὁδοιπορίαν   δευτεραῖος θυσίαν ἐπετέλεσε τοῖς θεοῖς
[19, 80]   ἵππων τοὺς πλείους κατὰ τὴν  ὁδοιπορίαν·   διέτεινε γὰρ ἓξ ἡμέραις ἀπὸ
[19, 5]   δὲ ῥάκη περιβαλόμενος ἀνοδίᾳ τὴν  ὁδοιπορίαν   ἐποιήσατο. ἐκεῖνοι δὲ ἀπὸ τῶν
[19, 31]   διέκειντο ἀμφότεροι διά τε τὴν  ὁδοιπορίαν   καὶ τὴν ἐν τῇ μάχῃ
[19, 26]   τὸν Εὐμενῆ προλαβόντες καὶ τὴν  ὁδοιπορίαν   ποιούμενοι κατὰ τάχος εἰς τὴν
[19, 19]   Εὔλαιον ποταμόν. οὔσης δὲ τῆς  ὁδοιπορίας   ἐμπύρου διὰ τὸ μέγεθος τῶν
[19, 38]   τὸ παράδοξον καταπλαγέντες καὶ τῆς  ὁδοιπορίας   ἐπισχόντες ἐβουλεύοντο πῶς χρηστέον τοῖς
[19, 21]   Περσέπολιν τὸ βασίλειον, οὔσης τῆς  ὁδοιπορίας   ἡμερῶν εἴκοσι καὶ τεσσάρων, ἧς
[19, 21]   καὶ ῥύσεις ὑδάτων, ὥστε τοὺς  ὁδοιποροῦντας   μετὰ πολλῆς τέρψεως ἐνδιατρίβειν τόποις
[19, 37]   δὲ τῆς δυνάμεως πένθ´ ἡμέρας  ὁδοιπορούσης   οἱ μὲν στρατιῶται διά τε
[19, 19]   τοὺς κρημνοὺς προκατειληφότες ἐπεκύλιον τοῖς  ὁδοιποροῦσι   πέτρας συνεχεῖς καὶ μεγάλας· ἅμα
[19, 8]   γὰρ μεθ´ ἡμέραν ἐν ταῖς  ὁδοῖς   καὶ κατὰ τὴν ἀγορὰν σφάττειν
[19, 26]   αὕτη γὰρ ἀπέχουσα τριῶν ἡμερῶν  ὁδὸν   ἀκέραιος ἦν καὶ πλήρης καρπῶν
[19, 25]   στενοχωρίαν παρενοχλοῖτο. ~Ὡς δ´ ἡμέρας  ὁδὸν   ἀπέσχον ἀπ´ ἀλλήλων τὰ στρατόπεδα,
[19, 92]   ποταμὸν καὶ πυνθανόμενος ὀλίγων ἡμερῶν  ὁδὸν   ἀπέχειν τοὺς πολεμίους, ἔκρυψε τοὺς
[19, 5]   καὶ τοὺς νυκτὸς κατὰ τὴν  ὁδὸν   ἀποκτενοῦντας ἐξαπέστειλεν. Ἀγαθοκλῆς δὲ καταστοχασάμενος
[19, 38]   Πευκέστην πυθόμενοι κατὰ μέσην τὴν  ὁδὸν   ἑωρᾶσθαι τὴν στρατοπεδείαν, διέγνωσαν ἀναχωρεῖν
[19, 17]   τὸν Τίγριν ποταμόν, ἀπέχοντα Σούσων  ὁδὸν   ἡμέρας, τῆς ὀρεινῆς ἐκρεῖ
[19, 37]   ὥστ´ ἐνίους ἀπ´ ἀλλήλων ἀπέχειν  ὁδὸν   ἡμερῶν ἕξ. τὸ μὲν οὖν
[19, 17]   ἀπέχοντες δ´ ἔνιοι τῶν Περδῶν  ὁδὸν   ἡμερῶν τριάκοντα τὸ παραγγελθὲν αὐθημερὸν
[19, 95]   τῆς οἰκουμένης ἀπέχον δυεῖν ἡμερῶν  ὁδόν.   οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀθήναιον
[19, 47]   Περσέπολις. ~Τοῦ δ´ Ἀντιγόνου καθ´  ὁδὸν   ὄντος οἱ τοῦ Πίθωνος φίλοι
[19, 19]   δὲ ἄλλους παρ´ ὅλην τὴν  ὁδὸν   τάξας αὐτὸς μὲν μετὰ τῆς
[19, 25]   δὲ τοὺς ὄνυχας καὶ τοὺς  ὀδόντας,   μήποτε γήμας καὶ παροξυνθεὶς διά
[19, 25]   τούς τε ὄνυχας καὶ τοὺς  ὀδόντας   τὸν πατέρα, θεωρήσαντα πάντα δι´
[19, 18]   ἐπὶ τοὺς πολεμίους, οὔσης τῆς  ὁδοῦ   καυματώδους καὶ παντελῶς ἐπικινδύνου ξενικαῖς
[19, 19]   δ´ οὔσης καὶ δυσβάτου τῆς  ὁδοῦ   συνέβαινε τούς τε ἐλέφαντας καὶ
[19, 6]   ἐκ τῶν οἰκιῶν εἰς τὰς  ὁδούς,   μαθεῖν σπεύδοντες τὸν θόρυβον, οἱ
[19, 7]   στρατιωτῶν οἱ μὲν κατὰ τὰς  ὁδούς,   οἱ δ´ ἐν ταῖς οἰκίαις
[19, 19]   τὰς ἄνω σατραπείας. οὐσῶν δ´  ὁδῶν   δύο τῶν φερουσῶν εἰς Μηδίαν
[19, 97]   διὰ τῶν συγκειμένων πυρσῶν· διόπερ  οἱ   βάρβαροι νομίσαντες συντόμως ἥκειν τοὺς
[19, 99]   λίμναις ῥιπτουμένων. ταύτην δ´ ἔχοντες  οἱ   βάρβαροι πρόσοδον ἀπάγουσι τὴν ἄσφαλτον
[19, 15]   γὰρ τούτῳ διὰ τῶν ἐπιστολῶν  οἱ   βασιλεῖς συνετετάχεισαν διδόναι καθ´ ὅ,
[19, 84]   ἀποχώρησιν. συνείποντο δὲ καὶ πεζῶν  οἱ   βουληθέντες λιπεῖν τὰς τάξεις καὶ
[19, 109]   τὰ σκεπάζοντα τῶν ὅπλων συνέτριβον·  οἱ   γὰρ ἄνδρες οὗτοι μναιαίους λίθους
[19, 100]   ἐλπίδα τοῖς περὶ τὸν Ἀντίγονον·  οἱ   γὰρ Ἄραβες συστραφέντες εἰς ἑξακισχιλίους,
[19, 19]   τὰς δυσχωρίας, ἀβοηθήτοις κινδύνοις περιέπιπτον.  οἱ   γὰρ ἐγχώριοι τῶν τόπων ἔμπειροι
[19, 8]   ἐν ἑτοίμῳ τῆς γνώσεως οὔσης.  οἱ   γὰρ μεθ´ ἡμέραν ἐν ταῖς
[19, 13]   οὐδενὸς παρενοχλοῦντος κατὰ τὴν ἔκβασιν·  οἱ   γὰρ περὶ Σέλευκον ἱππεῖς μόνον
[19, 45]   μεθ´ ἡμέραν γενέσθαι τὸν κατακλυσμόν·  οἱ   γὰρ πλεῖστοι φθάσαντες ἐξεπήδησαν ἐκ
[19, 95]   οἱ μὲν ἀποδωσόμενοι τῶν φορτίων,  οἱ   δ´ ἀγοράσοντές τι τῶν αὐτοῖς
[19, 78]   τοῦ Φαληρέως ἐπιστατοῦντος τῆς πόλεως.  οἱ   δ´ Ἀθηναῖοι τὸ μὲν πρῶτον
[19, 68]   μὲν πιστεύοντες ταῖς σπονδαῖς ἀπῄεσαν,  οἱ   δ´ Αἰτωλοὶ παραβάντες τὰς συνθήκας
[19, 0]   τὴν ἡγεμονίαν τυραννικῶς ἄρχων διεγένετο,  οἱ   δ´ Ἀκραγαντῖνοι τὴν εἰρήνην ἐποιήσαντο
[19, 96]   καταφυγὴν ἀπρόσιτον ἐχόντων τὴν ἔρημον.  οἱ   δ´ Ἄραβες περιχαρεῖς μὲν ἦσαν
[19, 95]   ἐλθεῖν δυεῖν τριῶν ἡμερῶν.  οἱ   δ´ Ἄραβες πυθόμενοι παρὰ τῶν
[19, 47]   περιεχόμενον οἱ μὲν αὐτῶν ἀνῃρέθησαν,  οἱ   δ´ ἐζωγρήθησαν. τῶν δὲ ἡγεμόνων
[19, 109]   μὲν εἰς τὸν Ἱμέραν ποταμόν,  οἱ   δ´ εἰς τὴν παρεμβολήν. τεσσαράκοντα
[19, 21]   ᾤοντο δεῖν ἐπὶ θάλατταν καταβαίνειν,  οἱ   δ´ ἐκ τῶν ἄνω σατραπειῶν
[19, 7]   οἱ μὲν κατὰ τὰς ὁδούς,  οἱ   δ´ ἐν ταῖς οἰκίαις ἐφονεύοντο.
[19, 45]   αὐτῶν εἰς τὰ πλοῖα συνέφυγον,  οἱ   δ´ ἐπὶ τὸ θέατρον ἀνέδραμον,
[19, 39]   ἐτράπησαν ὑπὸ τοῦ πλήθους καταπονηθέντες,  οἱ   δ´ ἐπὶ τῶν ἐλεφάντων ἐφεστηκότες
[19, 89]   ἐξέβαλον τὴν φρουρὰν τοῦ Κασάνδρου.  οἱ   δ´ Ἠπειρῶται χρόνον μέν τινα
[19, 34]   νεωτέρων εἰς ἐντροπὴν καὶ τιμήν.  οἱ   δ´ οὖν στρατηγοὶ διὰ τῶν
[19, 76]   πόλεων ὅσαι τοῖς ἐναντίοις συνηγωνίζοντο,  οἱ   δ´ ὕπατοι τῶν Ῥωμαίων μετὰ
[19, 9]   διὰ τὸν φόβον ἠναγκάζοντο καρτερεῖν,  οἱ   δ´ ὑπὸ τοῦ πλήθους κατισχυόμενοι
[19, 18]   παρενεχθέντες διεφθάρησαν, ὀλίγοι δὲ διεσώθησαν.  οἱ   δὲ ἄπειροι τοῦ κολυμβᾶν ὄντες
[19, 97]   αὐτοὺς πρέσβεις ἀποστέλλειν περὶ τούτων·  οἱ   δὲ Ἄραβες ἐξέπεμψαν τοὺς πρεσβυτάτους,
[19, 7]   γὰρ τὰς αὐλίους θύρας ἐξέκοπτον,  οἱ   δὲ διὰ κλιμάκων ἐπὶ τὰς
[19, 38]   περὶ τὸν Ἀντίγονον καὶ Πίθωνα.  οἱ   δὲ διὰ τὸ παράδοξον καταπλαγέντες
[19, 91]   μετὰ στρατιωτῶν πλειόνων χιλίων.  οἱ   δὲ διαφυλάττοντες τὴν πρὸς Ἀντίγονον
[19, 54]   οἱ μὲν ᾠκοδόμησαν κατὰ δύναμιν,  οἱ   δὲ καὶ χρήματα πρὸς τὰς
[19, 108]   βιαζόμενος εἰς τὴν παρεμβολὴν παρεισέπεσεν.  οἱ   δὲ Καρχηδόνιοι διά τε τὸ
[19, 8]   ἐπὶ τὰς πύλας ὁρμήσαντες συνελήφθησαν,  οἱ   δὲ κατὰ τῶν τειχῶν ῥίπτοντες
[19, 43]   δυνάμεως ἐφαμίλλου παρ´ ἀμφοτέροις οὔσης.  οἱ   δὲ Μακεδόνες οὐδετέροις ἔφασαν ὑπακούσεσθαι,
[19, 102]   συναναγκάζεσθαι τοῖς πολεμιωτάτοις αὐτοῦ διαλύεσθαι.  οἱ   δὲ Μεσσήνιοι λαβόντες ἐλπίδας τοῦ
[19, 102]   τὴν Σικελίαν ἐκ ποδῶν ἐποιεῖτο.  οἱ   δὲ Μεσσήνιοι τῶν ξένων τοὺς
[19, 80]   ὧν ἦσαν οἱ μὲν Μακεδόνες,  οἱ   δὲ μισθοφόροι, Αἰγυπτίων δὲ πλῆθος,
[19, 96]   προγεγονὸς εὐτύχημα προτρέπονται καταφρονεῖν πάντων.  ~Οἱ   δὲ Ναβαταῖοι τοὺς πολεμίους κολάσαντες
[19, 14]   τελευτὴν δολοφονήσας Πῶρον τὸν βασιλέα.  οἱ   δὲ πάντες μετὰ τῶν σατραπῶν
[19, 109]   τῆς παρεμβολῆς κατὰ στόμα ἐκινδύνευον,  οἱ   δὲ παρόντες ἐπὶ τὴν βοήθειαν
[19, 42]   ἀποσκευῆς ἀκονητὶ κρατῆσαι τῶν πολεμίων.  οἱ   δὲ πεμφθέντες περιιππεύσαντες τὸ κέρας
[19, 70]   τῆς Τιμολέοντος τοῦ Κορινθίου στρατηγίας.  οἱ   δὲ πεμφθέντες ὥς ποθ´ ἧκον
[19, 85]   ἀνδρῶν, ἑάλωσαν δ´ ὑπὲρ ὀκτακισχιλίους.  οἱ   δὲ περὶ Πτολεμαῖον καὶ Σέλευκον
[19, 12]   ἐγενήθη τῶν σατραπειῶν ἐν Τριπαραδείσῳ.  οἱ   δὲ περὶ Σέλευκον τοῖς μὲν
[19, 8]   κἀκεῖ τῆς καθηκούσης ἐπιμελείας ἠξιώθησαν.  οἱ   δὲ περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα διημερεύσαντες
[19, 95]   οἰκουμένης ἀπέχον δυεῖν ἡμερῶν ὁδόν.  οἱ   δὲ περὶ τὸν Ἀθήναιον παρατηρήσαντες
[19, 19]   μόλις διεξέπεσαν ἐπικειμένων τῶν βαρβάρων.  οἱ   δὲ περὶ τὸν Ἀντίγονον ἐπειδή
[19, 16]   ἀντιλογίας Δόκιμος μὲν ἐκχωρεῖν συνεβούλευεν,  οἱ   δὲ περὶ τὸν Ἄτταλον οὐκ
[19, 16]   κατελάβετο μίαν τῶν ὀρθίων πετρῶν.  οἱ   δὲ περὶ τὸν Ἄτταλον πολὺ
[19, 104]   οἷς ἔπραξαν εἰς τοὺς ἁλόντας.  ~Οἱ   δὲ περὶ τὸν Δεινοκράτην φυγάδες,
[19, 26]   ἀκρωρείαις, φανερὸς ὢν τοῖς ἐναντίοις.  οἱ   δὲ περὶ τὸν Εὐμενῆ θεωρήσαντες
[19, 17]   δυνάμεις ὥρμησεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους.  οἱ   δὲ περὶ τὸν Εὐμενῆ πυθόμενοι
[19, 21]   τὴν παρὰ τῶν στρατιωτῶν εὔνοιαν.  ~Οἱ   δὲ περὶ τὸν Εὐμενῆ σατράπαι
[19, 104]   τραπέντος ἠναγκάσθη καὶ Δεινοκράτης ἀποχωρῆσαι.  οἱ   δὲ περὶ τὸν Πασίφιλον τούτων
[19, 38]   οὐ πολὺ ἐλάττους χιλίων πεντακοσίων.  ~οἱ   δὲ περὶ τὸν Πευκέστην πυθόμενοι
[19, 83]   ἰδίαν δύναμιν τὸν τρόπον τοῦτον.  ~Οἱ   δὲ περὶ τὸν Πτολεμαῖον καὶ
[19, 4]   τὴν πόλιν μετὰ χιλίων στρατιωτῶν,  οἱ   δὲ περὶ τὸν Σώστρατον ἐπιφανέντες
[19, 66]   φυλακὴν ἀπέθετο, πολλοὺς δὲ ἐφυγάδευσεν.  οἱ   δὲ περιλειφθέντες ἀπαλλαγέντος ἐκ τῆς
[19, 94]   δ´ αὐτῶν οἱ μὲν καμήλους,  οἱ   δὲ πρόβατα, τὴν ἔρημον ἐπινέμοντες.
[19, 72]   αἰσχύνης ἰδίᾳ περιεποιήσατο θάνατον ἔνδοξον·  οἱ   δὲ Ῥωμαῖοι φοβηθέντες μὴ τὰ
[19, 97]   πορευόμενος ἔσπευδε λαθεῖν τοὺς βαρβάρους,  ~οἱ   δὲ σκοποὶ κατανοήσαντες πολεμίαν δύναμιν
[19, 6]   ὁδούς, μαθεῖν σπεύδοντες τὸν θόρυβον,  οἱ   δὲ στρατιῶται τὰ μὲν διὰ
[19, 40]   ἀπὸ θατέρου μέρους κρίσιν ἀποθεωρεῖν.  οἱ   δὲ σύμπαντες ἦσαν μετ´ Εὐμενοῦς
[19, 7]   πᾶν τὸ κεχαρισμένον τῷ θυμῷ·  οἱ   δὲ ταῖς τῶν εὐπόρων σφαγαῖς
[19, 65]   τῆς Ἀπουλίας, κατὰ κράτος εἷλον.  οἱ   δὲ τὴν Νουκερίαν τὴν Ἀλφατέρναν
[19, 27]   ἦσαν πεντακόσιοι μὲν ἐκ Παροπανισαδῶν,  οἱ   δὲ τούτοις ἴσοι Θρᾷκες ἐκ
[19, 51]   αὐτὴν ἀξίωμα πάλιν ἀπεχώρησαν ἄπρακτοι·  οἱ   δὲ τῶν ἀνῃρημένων συγγενεῖς, Κασάνδρῳ
[19, 10]   Μενέδημον, ἄνδρας ἐπιφανεῖς, στρατηγοὺς ἐχειροτόνησαν.  οἱ   δὲ φυγάδες ἐκ Θουρίων ὁρμήσαντες
[19, 36]   καταλελειμμένου τοῦ περὶ αὐτὸν συστήματος.  οἱ   δὲ χωρισθέντες τῶν Ἠπειρωτῶν εἰς
[19, 9]   τὴν στρατηγίαν ἐγχειρίσαι. εὐθὺ γοῦν  οἱ   διαπεφορηκότες τὰ τῶν ἠτυχηκότων ἐβόων
[19, 53]   τὴν πόλιν. τῶν δ´ ἐκπεσόντων  οἱ   διασωθέντες κατέφυγον μὲν εἰς Ἀλαλκομενίαν
[19, 103]   Ἀγαθοκλέους στρατηγῶν καὶ τὸ παραπλήσιον  οἱ   ζωγρηθέντες τῶν Φοινίκων ἔπαθον οἷς
[19, 53]   τῶν τόπων, τὸ τρίτον ἐκπίπτουσιν  οἱ   Θηβαῖοι τῶν ἐξ Ἄργους ἐπιγόνων
[19, 27]   τῶν ἑξακισχιλίων, τὸ δ´ ἑξῆς  οἱ   καθωπλισμένοι μὲν εἰς τὰ Μακεδονικά,
[19, 76]   δὲ πλησίον τῆς Καπύης καταστρατοπεδευσάντων  οἱ   Καμπανοὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχείρουν
[19, 53]   τῶν Θηβαίων εἰς τὴν Ἀσίαν  οἱ   καταλειφθέντες ἐξέπεσον μετὰ τῶν ἄλλων
[19, 35]   δὲ τῶν μετὰ Πολυπέρχοντος ἐλεφάντων  οἱ   καταλειφθέντες· τῶν μὲν γὰρ ἄλλων
[19, 53]   ἕδος ἔκτισαν ἑπταπύλοιο» τὸ δεύτερον  οἱ   κατοικήσαντες τὸν τόπον ἐξέπεσον κατελθόντος
[19, 58]   τῶν συμμαχίδων πόλεων καὶ πάντες  οἱ   κοινοπραγοῦντες τοῖς περὶ Ἀντίγονον ἄθυμοι
[19, 59]   Νικοκρέων μὲν καὶ τῶν ἄλλων  οἱ   κράτιστοι βασιλεῖς πρὸς Πτολεμαῖον πεποίηνται
[19, 0]   ἐγένετο τῶν Συρακουσίων. βʹ Ὡς  οἱ   Κροτωνιατῶν φυγάδες ἐπιστρατεύσαντες ἐπὶ τὴν
[19, 71]   συνέτρεχον ἐπ´ αὐτὸν καὶ πάντες  οἱ   λοιποὶ διετέθησαν ἀλλοτρίως καὶ τὸ
[19, 14]   τούτου κατέστησεν. οὗ γενομένου συνέδραμον  οἱ   λοιποὶ σατράπαι πάντες, φοβηθέντες μὴ
[19, 28]   πεντακισχιλίους. ~Μετὰ δὲ τούτους ἐτάχθησαν  οἱ   Μακεδόνες ἀργυράσπιδες, ὄντες μὲν πλείους
[19, 43]   δ´ αὐτοῦ τὸ προσταχθὲν συντελοῦντος  οἱ   Μακεδόνες εἰς πλινθίον ἑαυτοὺς ποιήσαντες
[19, 11]   ἀντιταχθέντων δὲ ἀλλήλοις τῶν στρατοπέδων  οἱ   Μακεδόνες ἐντραπέντες τὸ τῆς Ὀλυμπιάδος
[19, 43]   γνώμην βεβαιώσαντες· μετὰ δὲ ταῦθ´  οἱ   Μακεδόνες λάθρᾳ διαπρεσβευσάμενοι πρὸς Ἀντίγονον
[19, 22]   ἔχοντες, ἔτι δὲ τῶν Περσῶν  οἱ   μάλιστα τιμώμενοι. ἐν μέσῳ δὲ
[19, 21]   ταύτην τὴν χώραν τῶν Περσῶν  οἱ   μαχιμώτατοι, πάντες ὄντες τοξόται καὶ
[19, 17]   καὶ πυκνὰς ἐπὶ τούτων ἐφειστήκεισαν  οἱ   μέγιστον φθεγγόμενοι τῶν ἐγχωρίων· διῃρημένων
[19, 95]   ἣν εἰώθασιν οἱ περίοικοι καταντᾶν  οἱ   μὲν ἀποδωσόμενοι τῶν φορτίων, οἱ
[19, 89]   καρτερᾶς μάχης ἐπὶ πολὺν χρόνον  οἱ   μὲν Ἀπολλωνιᾶται τοῖς πλήθεσιν ὑπερέχοντες
[19, 43]   τὸ τέλος. ~Τῶν δὲ πεζῶν  οἱ   μὲν ἀργυράσπιδες συμφράξαντες καὶ βιαιότερον
[19, 47]   εἴς τινα τόπον κρημνοῖς περιεχόμενον  οἱ   μὲν αὐτῶν ἀνῃρέθησαν, οἱ δ´
[19, 30]   ἔσωσε καὶ τῆς νίκης ἔτυχεν.  οἱ   μὲν γὰρ ἀργυράσπιδες οἱ παρ´
[19, 45]   τὴν σωτηρίαν διαφόροις ἐχρῶντο κρίσεσιν.  οἱ   μὲν γὰρ αὐτῶν εἰς τὰ
[19, 7]   καὶ φόνων καὶ παντοίων ἀνομημάτων.  οἱ   μὲν γὰρ διὰ τὰς προϋπαρχούσας
[19, 7]   πρὸς τὸν κατ´ αὐτῶν ὄλεθρον.  οἱ   μὲν γὰρ τὰς αὐλίους θύρας
[19, 6]   ἐπληρώθη ταραχῆς καὶ μεγάλων ἀτυχημάτων·  οἱ   μὲν γὰρ χαριέστατοι τῶν πολιτῶν,
[19, 9]   ἐποιεῖτο, τῶν δ´ ἀκεραίων Συρακοσίων  οἱ   μὲν διὰ τὸν φόβον ἠναγκάζοντο
[19, 109]   ταχὺ παλίντροπος ἐγένετο, ἔφευγον δ´  οἱ   μὲν εἰς τὸν Ἱμέραν ποταμόν,
[19, 109]   καὶ ταῖς ψυχαῖς πάλιν θαρρήσαντες  οἱ   μὲν ἐκ τῆς παρεμβολῆς κατὰ
[19, 49]   ἔτι προσανεχούσης ταῖς ἔξωθεν ἐλπίσιν  οἱ   μὲν ἐλέφαντες ὑπὸ τῆς ἐνδείας
[19, 49]   ἐνδείας διεφθάρησαν, τῶν δ´ ἱππέων  οἱ   μὲν ἔξω τάξεως ὄντες οὐ
[19, 8]   ἄλλων ἦσαν. τῶν δὲ φυγόντων  οἱ   μὲν ἐπὶ τὰς πύλας ὁρμήσαντες
[19, 88]   καὶ πολὺ τοῖς πλήθεσιν ὑπερεχόντων  οἱ   μὲν Ἠπειρῶται καταπλαγέντες προσεχώρησαν τοῖς
[19, 39]   τῷ βάρει καὶ βιαιότερον ἐπικειμένων  οἱ   μὲν ἱππεῖς ἐτράπησαν ὑπὸ τοῦ
[19, 94]   τὸ προστασσόμενον. τρέφουσι δ´ αὐτῶν  οἱ   μὲν καμήλους, οἱ δὲ πρόβατα,
[19, 7]   κατὰ μέρος ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν  οἱ   μὲν κατὰ τὰς ὁδούς, οἱ
[19, 51]   παρούσης οὔτε ἐχούσης τοὺς ἀπολογησομένους  οἱ   μὲν Μακεδόνες κατεγίνωσκον αὐτῆς θάνατον,
[19, 80]   ἱππεῖς δὲ τετρακισχιλίους, ὧν ἦσαν  οἱ   μὲν Μακεδόνες, οἱ δὲ μισθοφόροι,
[19, 26]   ὡς αὐτίκα τῆς παρατάξεως γενησομένης.  οἱ   μὲν οὖν ἡγεμόνες ἀμφοτέρων τῶν
[19, 19]   δὲ τῆς οὐραγίας ἔταξε Πίθωνα.  οἱ   μὲν οὖν μετὰ Νεάρχου προαποσταλέντες
[19, 63]   τοῖς πολίταις βούλοιντο πρᾶξαι.  οἱ   μὲν οὖν Ὀρχομένιοι τοὺς ἱκέτας
[19, 34]   ἐρήμου καὶ ἀνύδρου σταθμοὺς ἐννέα.  οἱ   μὲν οὖν περὶ Εὐμενῆ καὶ
[19, 95]   καὶ τούτων οἱ πλείους τραυματίαι.  Οἱ   μὲν οὖν περὶ τὸν Ἀθήναιον
[19, 43]   συνελθόντες ἐβουλεύοντο τί χρὴ πράττειν.  οἱ   μὲν οὖν σατράπαι τὴν ταχίστην
[19, 101]   ἡγεμονίας φιλοτιμούμενα παντοίους συνίσταντο κινδύνους.  οἱ   μὲν οὖν τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι
[19, 95]   εἰς ὅπλα κατηκόντιζον· καὶ πέρας  οἱ   μὲν πεζοὶ πάντες ἀνῃρέθησαν, τῶν
[19, 88]   ἐγένετο δευτέρα μάχη, καθ´ ἣν  οἱ   μὲν περὶ Ἀλέξανδρον καὶ Τεῦκρον
[19, 57]   ἀπράκτους ἐπανελθεῖν. μετὰ δὲ ταῦθ´  οἱ   μὲν περὶ Πτολεμαῖον καὶ Λυσίμαχον,
[19, 3]   δὲ τῶν Συρακοσίων ταῖς διαβολαῖς  οἱ   μὲν περὶ Σώστρατον ἐδυνάστευσαν τῆς
[19, 72]   τὰς ἐν Ἀπουλίᾳ πόλεις συνεστῶτος  οἱ   μὲν Σαμνῖται πάντας τοὺς ἐν
[19, 37]   τῆς δυνάμεως πένθ´ ἡμέρας ὁδοιπορούσης  οἱ   μὲν στρατιῶται διά τε τὸ
[19, 50]   αὐτοῦ στοχασαμένου περὶ τοῦ μέλλοντος  οἱ   μὲν συναγωνίζεσθαι διεγνωκότες τοῖς πολιορκουμένοις
[19, 102]   πρὸς τοὺς Σικελιώτας πλὴν Μεσσηνίων  οἱ   μὲν φυγάδες τῶν Συρακοσίων ἠθροίσθησαν
[19, 54]   τείχους ἀνέστησαν καὶ τῶν ἄλλων  οἱ   μὲν ᾠκοδόμησαν κατὰ δύναμιν, οἱ
[19, 22]   ἀργυράσπιδες Μακεδόνες καὶ τῶν ἑταίρων  οἱ   μετ´ Ἀλεξάνδρου στρατεύσαντες, τοῦ δ´
[19, 30]   σαλπιγκταὶ τὸ πολεμικόν. πρῶτοι δ´  οἱ   μετὰ Πίθωνος ἱππεῖς, στερεὸν μὲν
[19, 16]   ἔτι δὲ Ἀντίπατρος καὶ Φιλώτας,  οἱ   μετὰ τῆς Ἀλκέτου δυνάμεως ἁλόντες
[19, 95]   τῶν αἰχμαλώτων διαδράντες, παρ´ ὧν  οἱ   Ναβαταῖοι μαθόντες τὰ κατὰ τοὺς
[19, 41]   τοῦτον τὸν καιρὸν τῶν ἀργυρασπίδων  οἱ   νεώτατοι μὲν περὶ τὰ ἑξήκοντα
[19, 29]   δὲ πεζῶν πρῶτοι μὲν ἐτάχθησαν  οἱ   ξένοι, πλείους ὄντες τῶν ἐννακισχιλίων,
[19, 27]   ταύτης δὲ τὸ ἄκρον ἐπεῖχον  οἱ   ξένοι, πλείους ὄντες τῶν ἑξακισχιλίων,
[19, 30]   ἔτυχεν. οἱ μὲν γὰρ ἀργυράσπιδες  οἱ   παρ´ Εὐμενεῖ καὶ τὸ λοιπὸν
[19, 14]   τὸ αὐτὸ τὰ στρατόπεδα παρῆσαν  οἱ   παρ´ Εὐμενοῦς βυβλιαφόροι πρὸς ἑτοίμας
[19, 39]   δ´ αὐτῶν καταπονουμένων ἀνελπίστως ἐπιφανέντες  οἱ   παρ´ Εὐμενοῦς ἐξήρπασαν αὐτοὺς ἐκ
[19, 17]   τῶν τόπων εἰς φωνῆς ἀκοὴν  οἱ   παραλαμβάνοντες τὸ παραγγελθὲν ὁμοίως ἑτέροις
[19, 105]   ποιήσαντος δ´ αὐτοῦ τὸ προσταχθὲν  οἱ   περὶ Κάσανδρον καὶ Λυσίμαχον καὶ
[19, 105]   Πόπλιον Δέκιον. ἐπὶ δὲ τούτων  οἱ   περὶ Κάσανδρον καὶ Πτολεμαῖον καὶ
[19, 75]   παραγενομένης βοηθείας ἐξ Ἀθηνῶν ἐπέπλευσαν  οἱ   περὶ Κάσανδρον καταφρονοῦσι τοῖς πολεμίοις.
[19, 13]   πλησίον χώραν. δὴ συνιδόντες  οἱ   περὶ Σέλευκον καὶ βουλόμενοι τὴν
[19, 12]   πλοῖα πανταχόθεν πρὸς τὴν διάβασιν  οἱ   περὶ Σέλευκον καὶ Πίθωνα κατέπλευσαν
[19, 62]   τὸν τρόπον τῆς δυνάμεως διαμερισθείσης  οἱ   περὶ Σέλευκον Κερυνίαν μὲν καὶ
[19, 13]   τῶν περὶ τὸν Ἀντιγένη πειθομένων  οἱ   περὶ Σέλευκον προσπλεύσαντες πρός τινα
[19, 109]   παρεμβολῆς ἐκβαλόντες ἐκράτησαν. πάλιν δὲ  οἱ   περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα κατ´ ἄλλους
[19, 4]   ἐν τοσούτῳ δὲ τυχόντες ἀνοχῆς  οἱ   περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα μετὰ πάσης
[19, 88]   ἐνταῦθα δ´ αὐτοῦ πολιορκουμένου παρεγενήθησαν  οἱ   περὶ τὸν Ἀλέξανδρον βοήθειαν φέροντες
[19, 83]   ἱππέων, ἐν οἷς πολὺ προετέρουν  οἱ   περὶ τὸν Δημήτριον. μετ´ ὀλίγον
[19, 17]   τὸ μῆκος στρατιωτῶν οὐκ ὀλίγων  οἱ   περὶ τὸν Εὐμενῆ καὶ Ἀντιγένη
[19, 26]   περὶ τοῦ μέλλοντος ἀγωνιῶντος ἔλαθον  οἱ   περὶ τὸν Εὐμενῆ προλαβόντες καὶ
[19, 30]   εἰς τάξιν κατέστησεν. καὶ γὰρ  οἱ   περὶ τὸν Εὐμενῆ πυθόμενοι τὴν
[19, 95]   οὔσης πανηγύρεως, εἰς ἣν εἰώθασιν  οἱ   περίοικοι καταντᾶν οἱ μὲν ἀποδωσόμενοι
[19, 98]   πλέθρου· ἐφ´ δὴ συνήθως  οἱ   περιοικοῦντες βάρβαροι τὸ μὲν μεῖζον
[19, 99]   εὐθετούσης. ~τὴν δ´ ἐκπίπτουσαν ἄσφαλτον  οἱ   περιοικοῦντες ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν
[19, 35]   τὴν αὐλὴν εἰωθότων διατρίβειν στρατιωτῶν  οἱ   πλείους, ἔτι δὲ τῶν μετὰ
[19, 85]   πλείους τῶν πεντακοσίων, ὧν ἦσαν  οἱ   πλείους ἱππεῖς τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν,
[19, 41]   ἑξήκοντα ἔτη, τῶν δ´ ἄλλων  οἱ   πλείους μὲν περὶ τὰ ἑβδομήκοντα,
[19, 95]   διεσώθησαν εἰς πεντήκοντα καὶ τούτων  οἱ   πλείους τραυματίαι. Οἱ μὲν οὖν
[19, 91]   δ´ εἰς τὴν Βαβυλωνίαν ἐνέβαλεν,  οἱ   πλείους τῶν ἐγχωρίων ἀπήντων καὶ
[19, 92]   τῶν ἄλλων ἡγεμόνων. οὗ συμβάντος  οἱ   πλείους τῶν στρατιωτῶν τὰ μὲν
[19, 8]   πατρίδος ὑπὲρ τοὺς ἑξακισχιλίους, ὧν  οἱ   πλεῖστοι κατέφυγον πρὸς τοὺς Ἀκραγαντίνους
[19, 67]   ἀθροίζωνται. πεισθέντων δὲ τῶν Ἀκαρνάνων  οἱ   πλεῖστοι μὲν εἰς Στράτον πόλιν
[19, 18]   κατεποντίσθη, τῶν δὲ διανήχεσθαι τολμησάντων  οἱ   πλεῖστοι μὲν ὑπὸ τοῦ ῥεύματος
[19, 43]   ἄλλων ἡγεμόνων τε καὶ στρατιωτῶν  οἱ   πλεῖστοι, τὸν στρατηγὸν ἐγκαταλιπόντες, τῆς
[19, 85]   ἀξιῶσαι τοὺς τετελευτηκότας· ἐτύγχανον γὰρ  οἱ   πλεῖστοι τῶν φίλων πεπτωκότες, ὧν
[19, 58]   πρόδηλον γὰρ ἦν ὅτι θαλασσοκρατοῦντες  οἱ   πολέμιοι πορθήσουσι τοὺς τοῖς ἐναντίοις
[19, 26]   αὐτομόλων ὅτι μάχεσθαι νυκτὸς διεγνώκασιν  οἱ   πολέμιοι, τῆς μὲν πορείας ἀπέσχετο,
[19, 84]   ἠναγκάζετο. μέχρι μὲν οὖν Γάζης  οἱ   πολλοὶ τῶν ἱππέων συνακολουθοῦντες ὑπήκουον
[19, 84]   πάντας τοὺς ἐλέφαντας. οὗ τελεσθέντος  οἱ   πολλοὶ τῶν περὶ τὸν Δημήτριον
[19, 109]   διωγμοῦ περὶ μέσον ἡμέρας γινομένου  οἱ   πολλοὶ τῶν φευγόντων διά τε
[19, 49]   δὲ τῆς πόλεως πληρουμένης νεκρῶν  οἱ   προεστηκότες τοῦ περὶ τὴν βασίλισσαν
[19, 103]   εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ νυκτὸς  οἱ   προεστῶτες τῆς φρουρᾶς αἰσθόμενοι τὸ
[19, 5]   τὴν ὀλιγαρχίαν ὑφηγημένον τῆς πόλεως·  οἱ   προέχοντες γὰρ τῶν Συρακοσίων ταῖς
[19, 63]   δ´ αὐτοῦ διατρίβοντος τῶν Ἀργείων  οἱ   πρὸς Κάσανδρον ἀλλοτρίως ἔχοντες ἐπεκαλέσαντο
[19, 29]   συμμάχων πεντακόσιοι, ἐχόμενοι δὲ τούτων  οἱ   προσαγορευθέντες ἑταῖροι χίλιοι, Δημήτριον ἔχοντες
[19, 4]   ὧν ταχέως τὸ ῥηθὲν πραξάντων  οἱ   προσβοηθήσαντες ἐκ τῆς Γέλας τὸ
[19, 36]   ἐπιμελητὴν ἅμα καὶ στρατηγὸν Λυκίσκον  οἱ   πρότερον κατὰ Μακεδονίαν διστάζοντες περὶ
[19, 76]   ἀμφοτέροις ἔπεσον. τὸ δὲ τέλος  οἱ   Ῥωμαῖοι βιασάμενοι κατὰ κράτος περιεγένοντο
[19, 30]   δυνάμεις ἐπαλλὰξ πλεονάκις, ἐσήμηναν δ´  οἱ   σαλπιγκταὶ τὸ πολεμικόν. πρῶτοι δ´
[19, 27]   Διηλλαγμέναις δ´ ἐχρήσαντο ταῖς τάξεσιν  οἱ   στρατηγοί, διαμιλλώμενοι καὶ περὶ τῆς
[19, 31]   τοσαύτης φιλονεικίας ὑπῆρχον πλήρεις οὐχ  οἱ   στρατηγοὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ
[19, 5]   εἰρήνης, μέχρι ἂν γνησίως ὁμονοήσωσιν  οἱ   συνεληλυθότες εἰς τὴν πόλιν. εἰς
[19, 90]   οὔσης τῆς περὶ αὐτὸν ὁρμῆς  οἱ   συνόντες φίλοι θεωροῦντες ὅτι μετ´
[19, 3]   ταῦτα Κροτωνιάταις πολιορκουμένοις ὑπὸ Βρεττίων  οἱ   Συρακόσιοι δύναμιν ἁδρὰν ἔπεμψαν, ἧς
[19, 110]   τὴν πολιορκίαν τῆς Γέλας, ἵν´  οἱ   Συρακόσιοι πολλὴν ἄδειαν σχῶσι συγκομίσαι
[19, 1]   οἱ τυχόντες τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ´  οἱ   ταῖς ὑπεροχαῖς προέχοντες καταλύουσι. διὸ
[19, 22]   κλισίας οἵ τε στρατηγοὶ καὶ  οἱ   τὰς ἱππαρχίας ἔχοντες, ἔτι δὲ
[19, 2]   ἡμερῶν τὸ μὲν οὐκ ἀπέθνησκεν,  οἱ   τεταγμένοι δ´ ἐπὶ τῆς φυλακῆς
[19, 21]   τῶν ἀργυρασπίδων ἡγούμενος καὶ πάντες  οἱ   τὴν ἀπὸ θαλάσσης ἀνάβασιν πεποιημένοι
[19, 47]   δ´ Ἀντιγόνου καθ´ ὁδὸν ὄντος  οἱ   τοῦ Πίθωνος φίλοι καὶ μετεσχηκότες
[19, 108]   ἐπεξῆλθον ἐκ τοῦ Καρχηδονίων χάρακος  οἱ   τούτους διώξοντες. δ´ Ἀγαθοκλῆς
[19, 9]   ἅπερ εἰώθασι ποιεῖν σχεδὸν ἅπαντες  οἱ   τύραννοι. ἐπεμελήθη δὲ καὶ τῶν
[19, 1]   λόγος ὅτι τὰς δημοκρατίας οὐχ  οἱ   τυχόντες τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ´ οἱ
[19, 109]   σχεδὸν πάσης πεδινῆς οὔσης ἐπεδίωκον  οἱ   τῶν βαρβάρων ἱππεῖς, οὐκ ἔλασσον
[19, 39]   δὲ πρότερον τῶν Ἀντιγόνου στρατιωτῶν  οἱ   τῶν ἐλεφάντων ἡγεμόνες τάξαντες εἰς
[19, 70]   ἦν. ~Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν  οἱ   τῶν Συρακοσίων φυγάδες διατρίβοντες ἐν
[19, 0]   ὑπὸ Κασάνδρου δυνάμεως. λδʹ Ὡς  οἱ   φυγάδες τῶν Συρακουσίων Ἀκραγαντίνους πείσαντες
[19, 89]   προσέθεντο τοῖς Ἰλλυριοῖς. οὐ μὴν  οἵ   γε ἐν τῇ πόλει κατεπλάγησαν,
[19, 83]   ὑποτεταγμένους εὐρώστως ὑπομένειν τὸ δεινόν,  οἵ   τ´ ἐπὶ τῶν κεράτων ἱππεῖς,
[19, 82]   ἐπιλέκτους διακοσίους, ἐν οἷς ἦσαν  οἵ   τε ἄλλοι φίλοι πάντες καὶ
[19, 22]   σταδίων ὀκτώ, καθ´ ὃν ὑπῆρχον  οἵ   τε ἀργυράσπιδες Μακεδόνες καὶ τῶν
[19, 108]   πλησίον τόπος νεκρῶν κατεστρώθη·  οἵ   τε γὰρ τῶν Καρχηδονίων ἐπιφανέστατοι
[19, 58]   παρ´ αὐτὴν τὴν στρατοπεδείαν καταπεφρονηκότως