HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


β  =  166 formes différentes pour 368 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[19, 0]   Ἀγαθοκλῆς τύραννος ἐγένετο τῶν Συρακουσίων.  βʹ   Ὡς οἱ Κροτωνιατῶν φυγάδες ἐπιστρατεύσαντες
[19, 14]   μετ´ ὀλίγον δ´ εἰς τὴν  Βαβυλῶνα   παραγενόμενος παρεκάλει τὸν Σέλευκον βοηθεῖν
[19, 86]   δοῦναι στρατιώτας τοὺς ἀναβησομένους εἰς  Βαβυλῶνα   προθύμως ὡμολόγησε καὶ προσεπηγγείλατο πάντα
[19, 55]   καὶ δυσὶν αὐτοῦ καταντήσαντος εἰς  Βαβυλῶνα   Σέλευκος τῆς χώρας σατράπης
[19, 12]   τῶν ὑπ´ Ἀλεξάνδρου ναυπηγηθέντων περὶ  Βαβυλῶνα.   ~ταῦτα δὲ προσαγαγόντες πρὸς τὴν
[19, 55]   Ἀλεξάνδρῳ προειπεῖν ὅτι παρελθὼν εἰς  Βαβυλῶνα   τελευτήσει. ὁμοίως δὲ τῇ περὶ
[19, 100]   δὲ Δημήτριος ἐπειδὴ παραγενόμενος εἰς  Βαβυλῶνα   τὴν πόλιν ἐκλελειμμένην εὗρεν, πολιορκεῖν
[19, 57]   Λυσιμάχῳ, Συρίαν δὲ πᾶσαν Πτολεμαίῳ,  Βαβυλωνίαν   δὲ Σελεύκῳ, τῶν δὲ θησαυρῶν,
[19, 91]   αὐτῷ. ὡς δ´ εἰς τὴν  Βαβυλωνίαν   ἐνέβαλεν, οἱ πλείους τῶν ἐγχωρίων
[19, 17]   Μεσοποταμίας ἀναζεύξας ἧκεν εἰς τὴν  Βαβυλωνίαν   κἀκεῖ συνέθετο κοινοπραγίαν Σελεύκῳ καὶ
[19, 0]   μετὰ τῆς δυνάμεως εἰς τὴν  Βαβυλωνίαν.   νʹ Περὶ τῶν πραχθέντων Ῥωμαίοις
[19, 91]   τοῦτον τὸν τρόπον ἀνεκτήσατο τὴν  Βαβυλωνίαν.   ~Νικάνορος δὲ τοῦ περὶ Μηδίαν
[19, 86]   γὰρ τὸν Σέλευκον ἐκ τῆς  Βαβυλωνίας   ἐκπεσόντα φιλοτίμως ὑπεδέξατο καὶ κοινὴν
[19, 55]   ἔχων ταῦτα προῆγεν ἐπὶ τῆς  Βαβυλωνίας.   ἐν ἡμέραις δ´ εἴκοσι καὶ
[19, 12]   αὐτῶν Ἀντιγένην παρεχείμασε μὲν τῆς  Βαβυλωνίας   ἐν ταῖς ὀνομαζομέναις Καρῶν κώμαις,
[19, 56]   τὴν προϋπάρχουσαν φιλίαν· τῆς δὲ  Βαβυλωνίας   καταστήσας σατράπην Πίθωνα τὸν ἐκ
[19, 12]   Μηδίας, δ´ ἕτερος τῆς  Βαβυλωνίας   σατράπης ἀπεδέδεικτο, καθ´ ὃν καιρὸν
[19, 85]   τοὐναντίον ἀφέλοιτο τὴν σατραπείαν τῆς  Βαβυλωνίας   Σελεύκου παρὰ πάντα τὰ δίκαια.
[19, 100]   δὲ καθεσταμένος ὑπὸ Σελεύκου τῆς  Βαβυλωνίας   στρατηγὸς Πατροκλῆς πυθόμενος περὶ Μεσοποταμίαν
[19, 90]   ποιεῖσθαι· ὑπελάμβανε γὰρ τοὺς μὲν  Βαβυλωνίους   διὰ τὴν προϋπάρχουσαν εὔνοιαν ἑτοίμως
[19, 100]   τετρακισχιλίους· συνετέτακτο δ´ αὐτῷ μέχρι  Βαβυλῶνος   ἀναβῆναι καὶ τὴν σατραπείαν ἀνακτησάμενον
[19, 12]   τὸν Τίγριν ποταμὸν κατεστρατοπέδευσε, τῆς  Βαβυλῶνος   ἀπέχων σταδίους τριακοσίους. καὶ πρόθεσιν
[19, 91]   παρ´ Ἀντιγόνου μετὰ τὴν ἐκ  Βαβυλῶνος   εἰς Αἴγυπτον ἀποχώρησιν. ἀπὸ δὲ
[19, 90]   δὲ περὶ διακοσίους ἀνέζευξεν ἐπὶ  Βαβυλῶνος,   ἐπὶ τοσοῦτον μεμετεωρισμένος ταῖς ἐλπίσιν
[19, 0]   Πτολεμαίου λαβὼν δύναμιν ὀλίγην ἐκράτησε  Βαβυλῶνος   καὶ τὴν προϋπάρχουσαν αὐτῷ σατραπείαν
[19, 69]   καταβεβήκει πρότερον ὀλίγαις ἡμέραις ἐκ  Βαβυλῶνος,   πρὸς δὲ τούτοις Ἀνδρόνικόν τε
[19, 19]   τὴν διάβασιν ἀνέζευξεν ἐπὶ πόλεως  Βαδάκης,   κεῖται παρὰ τὸν Εὔλαιον
[19, 39]   βαλόμενος δὲ χάρακα καὶ τάφρῳ  βαθείᾳ   τὴν παρεμβολὴν ὀχυρώσας ὑπεδέχετο μὲν
[19, 17]   ἔστι δὲ ὅτε καὶ τεσσάρων,  βάθος   δὲ κατὰ μέσον τὸ ῥεῦμα
[19, 27]   τούτων εἴλας δύο ξυστοφόρων ἐπιλέκτων,  βάθος   ἐχούσας ἱππέων πεντήκοντα. καὶ συνῆψε
[19, 94]   στόμια μικρὰ παντελῶς κατασκευάζουσι, κατὰ  βάθους   δ´ ἀεὶ μᾶλλον εὐρυχωρῆ ποιοῦντες
[19, 77]   καταπλεύσας τῆς Βοιωτίας εἰς τὸν  Βαθὺν   καλούμενον λιμένα παρὰ μὲν τοῦ
[19, 48]   εἴασεν ἔχειν Τληπόλεμον καὶ τὴν  Βακτριανὴν   ὁμοίως Στασάνορα· οὐ γὰρ ῥᾴδιον
[19, 14]   προσειληφὼς καὶ τοὺς ἐκ τῆς  Βακτριανῆς,   εἶχε πεζοὺς μὲν χιλίους πεντακοσίους,
[19, 19]   κατοικοῦσιν ἐν σπηλαίοις, προσφέρονται δὲ  βαλάνους   καὶ μύκητας, ἔτι δὲ τεταριχευμένα
[19, 106]   καὶ ζευγίππας διακοσίους, ἔτι δὲ  Βαλιάρας   σφενδονήτας χιλίους, ὁμοίως δὲ χρημάτων
[19, 109]   τοὺς σφενδονήτας τοὺς ἐκ τῶν  Βαλιαρίδων   νήσων, ὄντας οὐκ ἐλάττους τῶν
[19, 109]   γὰρ ἄνδρες οὗτοι μναιαίους λίθους  βάλλειν   εἰωθότες μεγάλα συμβάλλονται πρὸς νίκην
[19, 71]   στρατηγίας, μετ´ ὀλίγον δὲ καὶ  βάλλειν   τοῖς λίθοις ἐπεχείρησαν· διόπερ φοβηθεὶς
[19, 84]   τῶν ἀκοντιστῶν καὶ τοξοτῶν συνεχῶς  βαλλόντων   κατετίτρωσκε τὰ σώματα τῶν ἐλεφάντων
[19, 49]   δὲ τὴν πόλιν καὶ χάρακα  βαλόμενος   ἀπὸ θαλάσσης εἰς θάλασσαν, ἔτι
[19, 39]   καὶ χειμάζοντας ἐν ταῖς κώμαις.  βαλόμενος   δὲ χάρακα καὶ τάφρῳ βαθείᾳ
[19, 18]   προστάξας τάφρον ὀρύττειν καὶ χάρακα  βαλομένους   ὑποδέχεσθαι τὴν λοιπὴν δύναμιν. Εὐμενὴς
[19, 98]   αὐλῶνί τινι καὶ τὸ καλούμενον  βάλσαμον,   ἐξ οὗ πρόσοδον ἁδρὰν εἶναι
[19, 97]   τῶν συγκειμένων πυρσῶν· διόπερ οἱ  βάρβαροι   νομίσαντες συντόμως ἥκειν τοὺς Ἕλληνας,
[19, 99]   ῥιπτουμένων. ταύτην δ´ ἔχοντες οἱ  βάρβαροι   πρόσοδον ἀπάγουσι τὴν ἄσφαλτον εἰς
[19, 98]   δὴ συνήθως οἱ περιοικοῦντες  βάρβαροι   τὸ μὲν μεῖζον καλοῦσι ταῦρον,
[19, 94]   δρόμον ἑξακοσίους συνέταξεν ἐπιθέσθαι τοῖς  βαρβάροις   ἄφνω καὶ τὴν λείαν πᾶσαν
[19, 108]   πάντα τὸν πόλεμον ἐνέκειντο τοῖς  βαρβάροις.   ~ὁ δ´ Ἀμίλκας ὁρῶν κατισχυομένους
[19, 19]   πεῖσαι τοὺς τὴν ὀρεινὴν οἰκοῦντας  βαρβάρους·   αὐτόνομοι γὰρ ὄντες ἐκ παλαιῶν
[19, 100]   ὅτι πολλῷ θρασυτέρους πεποίηκε τοὺς  βαρβάρους   ἐάσας ἀτιμωρήτους· δόξειν γὰρ αὐτοὺς
[19, 96]   προαίρεσιν καὶ βουλόμενος ὑπαγαγέσθαι τοὺς  βαρβάρους   εἰς ῥᾳθυμίαν, ὅπως ἀνελπίστως ἐπιθέμενος
[19, 73]   πολεμίων ἀνελὼν παμπληθεῖς ἐβιάσατο τοὺς  βαρβάρους.   ἐπιφανεὶς δὲ καὶ τοῖς περὶ
[19, 96]   Ἀντίγονος φιλοποιησάμενος χρόνον τινὰ τοὺς  βαρβάρους   καὶ νομίσας αὐτοὺς ἐξηπατημένους παραδεδωκέναι
[19, 3]   πρῶτον ἐν ταῖς πρὸς τοὺς  βαρβάρους   μάχαις γενόμενος κράτιστος ὑπὸ τῶν
[19, 96]   ἀνοδίᾳ πορευόμενος ἔσπευδε λαθεῖν τοὺς  βαρβάρους,   ~οἱ δὲ σκοποὶ κατανοήσαντες πολεμίαν
[19, 95]   κατὰ σπουδήν, διαλαμβάνοντες ὑπὸ τῶν  βαρβάρων   διωχθήσεσθαι. διατείναντες δὲ σταδίους διακοσίους
[19, 109]   πεδινῆς οὔσης ἐπεδίωκον οἱ τῶν  βαρβάρων   ἱππεῖς, οὐκ ἔλασσον ὄντες πεντακισχιλίων.
[19, 108]   ῥᾳδίως ἐτρέψαντο. φονευομένων δὲ τῶν  βαρβάρων   καὶ πρὸς τὴν ἰδίαν παρεμβολὴν
[19, 19]   καὶ μόλις διεξέπεσαν ἐπικειμένων τῶν  βαρβάρων.   οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀντίγονον
[19, 104]   νίκῃ. οὐ τολμώντων δὲ τῶν  βαρβάρων   παρατάξασθαι νομίσας ἀκονιτὶ κρατεῖν τῶν
[19, 109]   τῇ μάχῃ ταύτῃ τῶν μὲν  βαρβάρων   περὶ πεντακοσίους, τῶν δ´ Ἑλλήνων
[19, 49]   καταστροφῆς ἔτυχον. ἔνιοι δὲ τῶν  βαρβάρων,   τῆς φύσεως κατισχυούσης τὴν εὐλάβειαν,
[19, 97]   προσαγαγόντος αὐτοῦ τῇ πέτρᾳ τῶν  βαρβάρων   τις ἀνεβόησεν Βασιλεῦ Δημήτριε, τί
[19, 80]   αὐτῷ τοὺς ἐλέφαντας καὶ τὰ  βαρέα   τῶν ταγμάτων, αὐτὸς δ´ ἀναλαβὼν
[19, 39]   αὐτοῖς τῶν πολεμίων παντὶ τῷ  βάρει   καὶ βιαιότερον ἐπικειμένων οἱ μὲν
[19, 3]   ἄλλων δύνασθαι ῥᾳδίως χρῆσθαι τῷ  βάρει   τῶν ὅπλων· πολὺ δ´ ἔτι
[19, 19]   ἔτι δὲ τοὺς ἐν τοῖς  βαρέσιν   ὅπλοις κινδυνεύειν ἅμα καὶ πονεῖν,
[19, 30]   δὲ βλάπτοντες τοὺς διὰ τὰ  βάρη   μήτ´ ἐκδιῶξαι δυναμένους μήτ´ ἀναχωρεῖν,
[19, 73]   ὥστε τὸ πᾶν εἶναι σύστημα  βάρος   ἔχον καὶ δυνάμενον ἁδραῖς δυνάμεσιν
[19, 99]   γὰρ τοῦτο τὸ ὑγρὸν παραδέχεται  βάρος   συμβαίνει μετέχειν αὐξήσεως
[19, 45]   τῶν οἰκιῶν συμπίπτειν διὰ τὸ  βάρος,   οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ τῶν
[19, 70]   αὐτοῦ πίστιν τε μεγάλην καὶ  βάρος.   ~Τῶν δὲ Ταραντίνων περὶ τὴν
[19, 32]   τοὺς μὲν τραυματίας καὶ τὰ  βαρύτατα   τῆς ἀποσκευῆς προαπέστειλεν εἴς τινα
[19, 45]   βωμοὺς καὶ τὰς τῶν ἀνδριάντων  βάσεις   προσανέβησαν. κινδυνευούσης δὲ τῆς πόλεως
[19, 11]   Φίλιππον προσέταξε Θρᾳξί τισιν ἐκκεντῆσαι,  βασιλέα   γεγενημένον ἓξ ἔτη καὶ μῆνας
[19, 36]   τὰς πατρίδας κατεστασίασαν ἀπόντα τὸν  βασιλέα   καὶ κοινῷ δόγματι φυγὴν αὐτοῦ
[19, 61]   τε πόλεις καθέλῃ καὶ τὸν  βασιλέα   καὶ τὴν μητέρα τὴν Ῥωξάνην
[19, 79]   Πράξιππον δὲ τὸν τῆς Λαπιθίας  βασιλέα   καὶ τὸν τῆς Κερυνίας δυνάστην
[19, 105]   τὴν μὲν Ῥωξάνην καὶ τὸν  βασιλέα   κατασφάξαι καὶ κρύψαι τὰ σώματα,
[19, 36]   πυθόμενος δ´ Αἰακίδην τὸν Ἠπειρωτῶν  βασιλέα   μετὰ δυνάμεως μέλλειν βοηθήσειν Ὀλυμπιάδι,
[19, 14]   Ἀλεξάνδρου τελευτὴν δολοφονήσας Πῶρον τὸν  βασιλέα.   οἱ δὲ πάντες μετὰ τῶν
[19, 67]   παρετάξατο πρὸς Γλαυκίαν τὸν Ἰλλυριῶν  βασιλέα.   περιγενόμενος δὲ τῇ μάχῃ πρὸς
[19, 61]   συμβάντα περὶ Ῥωξάνην καὶ τὸν  βασιλέα.   πρὸς δὲ τούτοις ἔλεγεν ὡς
[19, 70]   ἔλυσε τὴν πολιορκίαν, πείσας τὸν  βασιλέα   συνθήκας ποιήσασθαι πρὸς τοὺς Ἀπολλωνιάτας.
[19, 90]   χρηστηριαζομένου τὸν θεὸν προσαγορεῦσαι Σέλευκον  βασιλέα,   τὸν δὲ Ἀλέξανδρον καθ´ ὕπνον
[19, 60]   διὰ Βιθυνίας καὶ Ζιβύτην τὸν  βασιλέα   τῶν Βιθυνῶν καταλαβὼν πολιορκοῦντα τήν
[19, 73]   Αἷμον ὑπερβολὴν εὗρε Σεύθην τὸν  βασιλέα   τῶν Θρᾳκῶν ἀφεστηκότα πρὸς Ἀντίγονον
[19, 62]   Λάπιθον ἐξεπολιόρκησαν, Στασίοικον δὲ τὸν  βασιλέα   τῶν Μαριέων προσαγαγόμενοι τὸν Ἀμαθουσίων
[19, 81]   ἦν περὶ αὐτόν, ἁρμόζουσα νέῳ  βασιλεῖ,   δι´ ἧς εἰς προθυμίαν ἐξεκαλεῖτο
[19, 78]   δὲ Γλαυκίᾳ τῷ τῶν Ἰλλυριῶν  βασιλεῖ   παρέδωκαν. δ´ Ἀντιγόνου στρατηγὸς
[19, 77]   Μακεδονίαν τῶν ἀμυνομένων τῇ  βασιλείᾳ   βοηθῶν ἀποβάλῃ τὰ κατὰ τὴν
[19, 100]   καὶ δοκεῖν εὑρηκέναι τινὰ τῇ  βασιλείᾳ   πρόσοδον ἐπαινέσας ἐπὶ μὲν ταύτης
[19, 44]   τῆς χώρας ἐκείνης ἐστὶ τὰ  βασίλεια,   τοὺς δὲ στρατιώτας ἐπιδιεῖλεν εἰς
[19, 36]   διαδεχόμενος τὴν δυναστείαν ἐναπέθνησκε ταῖς  βασιλείαις   μέχρι τῶνδε τῶν καιρῶν. Κασάνδρου
[19, 11]   τοῦ Ἀλεξάνδρου παιδὸς ἐπὶ τὴν  βασιλείαν.   ἀκούων οὖν Εὐρυδίκην ἐν Εὐίοις
[19, 0]   τοῦ παιδὸς κάθοδος ἐπὶ τὴν  βασιλείαν.   δʹ Εὐρυδίκης καὶ Φιλίππου τοῦ
[19, 56]   ἐλπίσι περιειληφότα πᾶσαν τὴν Μακεδόνων  βασιλείαν.   διὰ δὲ τοιούτων λόγων προτρεψάμενος
[19, 52]   περιελάμβανε ταῖς ἐλπίσι τὴν Μακεδόνων  βασιλείαν.   διὸ καὶ Θεσσαλονίκην ἔγημε, τὴν
[19, 105]   τεταγμένην χώραν εἶχεν ὡσανεί τινα  βασιλείαν   δορίκτητον. τὰ μὲν οὖν κατὰ
[19, 11]   μᾶλλον προσήκειν ἤπερ Ὀλυμπιάδι τὴν  βασιλείαν   ἔκρινε μείζονος ἀξιῶσαι τιμωρίας. εἰσέπεμψεν
[19, 61]   φανερῶς δὲ ἐξιδιάζεται τὴν Μακεδόνων  βασιλείαν,   ἔτι δὲ ὡς Ὀλυνθίους ὄντας
[19, 74]   Αἰακίδην τὸν Ἠπειρώτην εἰς τὴν  βασιλείαν   κατεληλυθότα καὶ δύναμιν ἁδρὰν συνηθροικότα
[19, 23]   παραλαβοῦσα κεκόμισται καὶ τὴν Μακεδονίας  βασιλείαν   κυρίως, ἀναιρεθέντος Κασάνδρου, Πολυπέρχων δὲ
[19, 88]   ἀσυντάκτων ἔτι τῶν κατὰ τὴν  βασιλείαν   ὄντων. καταστρατοπεδεύσαντος δ´ αὐτοῦ περὶ
[19, 105]   τὸν παῖδα καὶ τὴν πατρῴαν  βασιλείαν   παραδοῦναι, φοβηθεὶς ὑπὲρ ἑαυτοῦ προσέταξε
[19, 11]   κυριεύσασα καὶ χωρὶς κινδύνων τὴν  βασιλείαν   παραλαβοῦσα τὴν εὐτυχίαν οὐκ ἤνεγκεν
[19, 88]   τοῦ βασιλέως αὐτῶν Ἀλκέτᾳ τὴν  βασιλείαν   παρέδωκαν, ὃς ἦν πεφυγαδευμένος μὲν
[19, 93]   κατωρθωκέναι δι´ αὑτοῦ καὶ φαίνεσθαι  βασιλείας   ἄξιον. αὐτὸς δὲ τὴν δύναμιν
[19, 81]   πατρὸς ἤδη γεγηρακότος αἱ τῆς  βασιλείας   ἐλπίδες εἰς τὴν τούτου διαδοχὴν
[19, 59]   κρίσιν ἐσχάτην τῆς περὶ Δημήτριον  βασιλείας.   καὶ τὰ μὲν περὶ Ἀντίγονον
[19, 52]   ἵνα μηδεὶς διάδοχος τῆς  βασιλείας·   κατὰ δὲ τὸ παρὸν θεωρῆσαι
[19, 61]   τῷ καθεσταμένῳ στρατηγῷ καὶ τῆς  βασιλείας   παρειληφότι τὴν ἐπιμέλειαν Ἀντιγόνῳ. εἶναι
[19, 11]   γὰρ τὴν Μακεδονίαν Εὐρυδίκη τῆς  βασιλείας   προεστηκυῖα καὶ πυνθανομένη τὴν Ὀλυμπιάδα
[19, 11]   παρεκελεύσατο μηδέποτε συγχωρῆσαι γυναικὶ τῆς  βασιλείας   προστατῆσαι. τὰ μὲν οὖν κατὰ
[19, 29]   ὃν καιρὸν ἐπιμελητὴς ἀπεδείχθη τῆς  βασιλείας.   τῶν δ´ ἱππέων πρῶτοι μὲν
[19, 46]   ἂν εἴκοσιν ἡμερῶν εἰς τὸ  βασίλειον,   καλεῖται Περσέπολις. ~Τοῦ δ´
[19, 21]   τῆς Περσίδος εἰς Περσέπολιν τὸ  βασίλειον,   οὔσης τῆς ὁδοιπορίας ἡμερῶν εἴκοσι
[19, 22]   ποθ´ ἧκον εἰς Περσέπολιν τὸ  βασίλειον,   Πευκέστης μέν, ὢν ταύτης τῆς
[19, 18]   δυνάμεως ἧκεν εἰς Σοῦσα τὸ  βασίλειον,   Σέλευκον μὲν ἀπέδειξε τῆς χώρας
[19, 61]   καταλῦσαι διεγνωκότος τοὺς ἀπὸ Ἀλεξάνδρου  βασιλεῖς,   αὐτοῦ φανερῶς τὸν ὑπὲρ αὐτῶν
[19, 57]   οὖν πρὸς τοὺς ἐν Κύπρῳ  βασιλεῖς,   εἰς δὲ Ῥόδον Ἰδομενέα καὶ
[19, 52]   Εὐρυδίκην μὲν καὶ Φίλιππον τοὺς  βασιλεῖς,   ἔτι δὲ Κύνναν, ἣν ἀνεῖλεν
[19, 0]   Πολυπέρχων ἀπογνοὺς τὰ πρὸς τοὺς  βασιλεῖς   ἔφυγεν εἰς τὴν Αἰτωλίαν. καʹ
[19, 58]   τῆς Συρίας. καὶ τοὺς μὲν  βασιλεῖς   προετρέψατο συνεπιλαβέσθαι ναυπηγίας, ἐπειδὴ τὰς
[19, 59]   καὶ τῶν ἄλλων οἱ κράτιστοι  βασιλεῖς   πρὸς Πτολεμαῖον πεποίηνται συμμαχίαν,
[19, 15]   τούτῳ διὰ τῶν ἐπιστολῶν οἱ  βασιλεῖς   συνετετάχεισαν διδόναι καθ´ ὅ, τι
[19, 58]   διανοούμενος τὴν Τύρον μετεπέμπετο τοὺς  βασιλεῖς   τῶν Φοινίκων καὶ τοὺς ὑπάρχους
[19, 44]   τὴν πρὸς Ὀλυμπιάδα καὶ τοὺς  βασιλεῖς   φιλίαν· καὶ γὰρ πρότερον σωθεὶς
[19, 97]   πέτρᾳ τῶν βαρβάρων τις ἀνεβόησεν  Βασιλεῦ   Δημήτριε, τί βουλόμενος τίνος
[19, 89]   μέν τινα διέμενον ὑπ´ Ἀλκέτου  βασιλευόμενοι,   χρωμένου δ´ αὐτοῦ χαλεπώτερον τοῖς
[19, 53]   ἑξῆς δὲ τῶν ἀπογόνων τούτου  βασιλευόντων   καὶ τῆς ὅλης χώρας ἤδη
[19, 74]   οἷς ἦν καὶ Αἰακίδης  βασιλεύς.   ἐν ὀλίγαις δ´ ἡμέραις τηλικαῦτα
[19, 11]   μετεβάλοντο. Φίλιππος μὲν οὖν  βασιλεὺς   εὐθὺς ἥλω μετὰ τῆς θεραπείας,
[19, 12]   πρέσβεις ἀπέστειλεν, ἀξιῶν βοηθεῖν τοῖς  βασιλεῦσι   καὶ μετ´ αὐτοῦ συναγωνίσασθαι πρὸς
[19, 24]   ἕκαστον κατὰ δύναμιν δανεῖσαι τοῖς  βασιλεῦσι.   λαβὼν δὲ παρ´ ὧν ἐδόκει
[19, 44]   τῆς Φρυγίας οὐδὲν ἧττον τοῖς  βασιλεῦσι   προθυμότατα συνηγωνίσατο. ὁρῶν δὲ καὶ
[19, 62]   προαπεσταλκὼς δὲ τοῖς ἐν Κύπρῳ  βασιλεῦσι   στρατιώτας τρισχιλίους ἐξέπεμψε τότε δύναμιν
[19, 24]   πρόθυμον κατεσκεύασεν εἰς τὸ τοῖς  βασιλεῦσι   συναγωνίζεσθαι. σπεύδων δὲ καὶ παρὰ
[19, 52]   Αἰγαιαῖς, καθάπερ ἔθος ἦν τοῖς  βασιλεῦσι.   τιμήσας δὲ τοὺς τετελευτηκότας ἐπιταφίοις
[19, 12]   δὲ περὶ Σέλευκον τοῖς μὲν  βασιλεῦσιν   ἔφασαν βούλεσθαι παρέχεσθαι χρείας, Εὐμενεῖ
[19, 79]   καὶ τὰς προσόδους τῶν ἐκπεπτωκότων  βασιλέων,   αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως
[19, 13]   πρότερον ἀπεσταλκὼς τὰς παρὰ τῶν  βασιλέων   ἐπιστολάς, ἐν αἷς ἦν γεγραμμένον
[19, 41]   μετ´ ὀλίγον ὄψονται καὶ τῶν  βασιλέων   καὶ τῶν προγεγονότων ἀγώνων ἀξίους.
[19, 23]   δυνησομένου καὶ προάγειν διὰ τῶν  βασιλέων   οὓς ἂν βούληται καὶ δίκας
[19, 42]   τηροῦντα τὴν δεδομένην ὑπὸ τῶν  βασιλέων   πίστιν γενναίᾳ προαιρέσει συναποθανεῖν προκρίνας
[19, 79]   Κύπρον ἐπὶ τοὺς ἀπειθοῦντας τῶν  βασιλέων.   Πυγμαλίωνα δὲ εὑρὼν διαπρεσβευόμενον πρὸς
[19, 0]   δʹ Εὐρυδίκης καὶ Φιλίππου τοῦ  βασιλέως   ἅλωσις καὶ θάνατος. εʹ Ὡς
[19, 35]   τὴν Εὐρυδίκης καὶ Φιλίππου τοῦ  βασιλέως   ἀναίρεσιν, ἔτι δὲ τὰ περὶ
[19, 88]   πρασσομένοις Ἠπειρῶται τελευτήσαντος Αἰακίδου τοῦ  βασιλέως   αὐτῶν Ἀλκέτᾳ τὴν βασιλείαν παρέδωκαν,
[19, 14]   σωματοφύλαξ καὶ προηγμένος ὑπὸ τοῦ  βασιλέως   δι´ ἀνδρείαν. σατραπείαν δ´ εἶχεν
[19, 0]   νδʹ Ῥωξάνης καὶ Ἀλεξάνδρου τοῦ  βασιλέως   θάνατος. νεʹ Τὰ πραχθέντα Ῥωμαίοις
[19, 74]   καὶ τῶν αἰτίων τῆς τοῦ  βασιλέως   καθόδου περὶ πεντήκοντα τὸν ἀριθμόν,
[19, 62]   ἐν Κύπρῳ μετὰ Νικοκρέοντος τοῦ  βασιλέως   καὶ τῶν ἄλλων τῶν συμμαχούντων
[19, 105]   Ἀντίγονον ἀπηλλάγησαν τῶν ἀπὸ τοῦ  βασιλέως   προσδοκωμένων φόβων· οὐκέτι γὰρ ὄντος
[19, 51]   γεγενημένη θυγάτηρ μὲν Νεοπτολέμου τοῦ  βασιλέως   τῶν Ἠπειρωτῶν, ἀδελφὴ δὲ Ἀλεξάνδρου
[19, 35]   τε τὴν Αἰακίδου θυγατέρα τοῦ  βασιλέως   τῶν Ἠπειρωτῶν, Πύρρου δὲ τοῦ
[19, 70]   πόλιν πολιορκουμένην ὑπὸ Γλαυκίου τοῦ  βασιλέως   τῶν Ἰλλυριῶν ἔλυσε τὴν πολιορκίαν,
[19, 70]   εὗρον Ἀκρότατον τὸν Κλεομένους τοῦ  βασιλέως   υἱὸν προσκεκοφότα πολλοῖς τῶν νέων
[19, 55]   τῆς χώρας σατράπης δωρεαῖς τε  βασιλικαῖς   ἐτίμησε τὸν Ἀντίγονον καὶ τὴν
[19, 105]   τῶν κρατούντων ἐθνῶν πόλεων  βασιλικὰς   εἶχεν ἐλπίδας καὶ τὴν ὑφ´
[19, 19]   ἐπὶ Κόλωνος ὑπῆρχε καλὴ καὶ  βασιλική,   καυματώδης δὲ καὶ μακρά, παρεκτείνουσα
[19, 52]   συντρέφεσθαι καὶ τὴν ἀγωγὴν οὐκέτι  βασιλικήν,   ἀλλ´ ἰδιώτου τοῦ τυχόντος οἰκείαν
[19, 85]   τῶν νεκρῶν τήν τε ἁλοῦσαν  βασιλικὴν   ἀποσκευὴν καὶ τῶν αἰχμαλώτων τοὺς
[19, 15]   σατράπας καὶ στρατηγοὺς εἰς τὴν  βασιλικὴν   αὐλὴν συνιόντας καθ´ ἡμέραν βουλεύεσθαι
[19, 51]   μὲν οὖν παρεισπεσόντες εἰς τὴν  βασιλικὴν   οἰκίαν, ὡς ἴδον τὴν Ὀλυμπιάδα,
[19, 23]   Ἀσίαν πρὸς Ἀντίγονον ἔχων τῆς  βασιλικῆς   δυνάμεως τὴν κρατίστην καὶ τοὺς
[19, 52]   σπεύδων οἰκεῖον αὑτὸν ἀποδεῖξαι τῆς  βασιλικῆς   συγγενείας. ἔκτισε δὲ καὶ πόλιν
[19, 48]   μὲν ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ἠξιώθη  βασιλικῆς   ὡς ἂν κύριος ὢν ὁμολογουμένως
[19, 81]   διάφορος, ἔτι δὲ κεκοσμημένος ὅπλοις  βασιλικοῖς   εἶχε πολλὴν ὑπεροχὴν καὶ κατάπληξιν,
[19, 12]   σατραπειῶν δυνάμεις μεταπέμπεσθαι καὶ τοῖς  βασιλικοῖς   θησαυροῖς χρήσασθαι πρὸς τὰς κατεπειγούσας
[19, 92]   τοὺς ἄλλους φίλους, ἔχων ἤδη  βασιλικὸν   ἀνάστημα καὶ δόξαν ἀξίαν ἡγεμονίας.
[19, 92]   τοὺς πολεμίους, κατεστρατοπέδευσε πρός τινι  βασιλικῷ   σταθμῷ, νομίζων αὐτοὺς πεφευγέναι μακρότερον.
[19, 11]   δὲ τὸν τρόπον Ὀλυμπιὰς τῶν  βασιλικῶν   σωμάτων κυριεύσασα καὶ χωρὶς κινδύνων
[19, 20]   καὶ προσέτι τάλαντα πεντακόσια τῶν  βασιλικῶν   χρημάτων. δ´ Ἀντίγονος τοὺς
[19, 52]   ἐκέλευε γίνεσθαι. μετὰ δὲ ταῦτα  βασιλικῶς   ἤδη διεξάγων τὰ κατὰ τὴν
[19, 58]   Σέλευκος μετὰ νεῶν ἑκατὸν κεκοσμημένων  βασιλικῶς   καὶ πλεουσῶν ἱκανῶς. ποιουμένου δ´
[19, 49]   δυσωδίαν ἀνυπομένητον μὴ μόνον γυναιξὶ  βασιλίσσαις   καὶ τρυφῆς οἰκείαις, ἀλλὰ καὶ
[19, 51]   τοῖς τετελευτηκόσιν ἀμῦναι, κατέσφαξαν τὴν  βασίλισσαν,   οὐδεμίαν ἀγεννῆ καὶ γυναικείαν προεμένην
[19, 49]   οἱ προεστηκότες τοῦ περὶ τὴν  βασίλισσαν   συστήματος τὰ μὲν κατώρυττον τῶν
[19, 51]   μήποτε τὸ πλῆθος ἀκοῦον τῆς  βασιλίσσης   ἀπολογουμένης καὶ τῶν Ἀλεξάνδρου καὶ
[19, 13]   ἦν ἀποστρέψαι τὴν διώρυγα καὶ  βάσιμον   κατασκευάσαι τὴν πλησίον χώραν.
[19, 75]   ἣν πρότερον εἶχε δωρεὰν καθέξει,  βέβαιος   ὢν φίλος Ἀντιγόνῳ. δοὺς δὲ
[19, 31]   δ´ Ἀντίγονος τοὐναντίον χωρὶς δημαγωγίας  βεβαίως   ἔχων τὴν ἡγεμονίαν ἐβιάσατο μὲν
[19, 43]   οὖν διελύθησαν οὐδεμίαν συμπεφωνημένην γνώμην  βεβαιώσαντες·   μετὰ δὲ ταῦθ´ οἱ Μακεδόνες
[19, 108]   τὸν διαβεβοημένον πρὸς τὰς τῶν  βεβασανισμένων   τιμωρίας, ὑποκαιομένου τοῦ κατασκευάσματος· διὸ
[19, 37]   μὲν ἔκρινεν, εἰς δὲ τὴν  βεβουλευμένην   ἐπιβολὴν χρησιμώτατον· οὐ μόνον γὰρ
[19, 86]   λοιδορίαν καὶ διὰ τὸ μὴ  βεβουλῆσθαι   τὴν Τύρον παραδοῦναι· οὐ μὴν
[19, 50]   δισχιλίων φυγόντα τῆς Βισαλτίας εἰς  Βεδύνδια   περιστρατοπεδεύσας ἐξεπολιόρκησε καὶ τὰ ὅπλα
[19, 30]   καὶ πλαγίοις ἐμβαλόντες πυκνοῖς τοῖς  βέλεσι   κατετίτρωσκον, αὐτοὶ μὲν διὰ τὰς
[19, 19]   μήτε ἀμύνασθαι μήτ´ ἐκκλῖναι τὰ  βέλη   δυναμένους διὰ τὴν δυσχωρίαν τῶν
[19, 80]   δὲ πλῆθος, τὸ μὲν κομίζον  βέλη   καὶ τὴν ἄλλην παρασκευήν, τὸ
[19, 36]   συμμαχεῖν βουλομένων μετεπέμπετο ναῦς καὶ  βέλη   παντοδαπὰ καὶ μηχανάς, διανοούμενος πολιορκεῖν
[19, 106]   ὁμοίως δὲ χρημάτων πλῆθος καὶ  βελῶν   καὶ σίτου καὶ τῶν ἄλλων
[19, 57]   καὶ παρασκευὰς ὅπλων τε καὶ  βελῶν   καὶ τῶν ἄλλων τῶν χρησίμων
[19, 72]   δὲ καὶ παρασκευὴν ὅπλων καὶ  βελῶν   παντοδαπῶν, εἰδὼς τοὺς Καρχηδονίους ἐπιτετιμηκότας
[19, 9]   καὶ τῆς τῶν ὅπλων καὶ  βελῶν   παρασκευῆς, ἔτι δὲ πρὸς ταῖς
[19, 18]   δὲ Μακεδόνων τοὺς ὑποστάντας τῇ  βίᾳ   καὶ τῷ πλήθει κατισχύσας φυγεῖν
[19, 35]   τὸν Κάσανδρον ἀπέκλεισαν. δὲ  βιάζεσθαι   μὲν πρὸς τόπους δυσεμβόλους ἀπέγνω,
[19, 99]   προσπλέοντας ἐκ τοῦ πέραν  βιάζεσθαι   τολμῶντας ἀμύνεται. ὅταν δὲ πλησίον
[19, 108]   χώσας ἀνέσπασε τὸν χάρακα καὶ  βιαζόμενος   εἰς τὴν παρεμβολὴν παρεισέπεσεν. οἱ
[19, 103]   τὸν Μυμφόδωρον ἀνεῖλον καὶ τοὺς  βιαζομένους   ἐντὸς τοῦ τείχους. ταύτης δὲ
[19, 109]   οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ τῶν  βιαζομένων   ἀπέκτεινον, τῶν δὲ πλείστων τὰ
[19, 84]   καὶ τοὺς ἐπ´ αὐτοῖς ἀναβεβηκότας·  βιαζομένων   δὲ τῶν Ἰνδῶν καὶ κολαζόντων
[19, 9]   ἡσυχίαν εἶχεν, εἶτα τοῦ πλήθους  βιαιότερον   ἐγκειμένου προσδέξασθαι μὲν ἔφησε τὴν
[19, 83]   Σέλευκον περιιππευσάντων τὸ κέρας καὶ  βιαιότερον   ἐπενεχθέντων ὀρθαῖς ταῖς εἴλαις συνέστη
[19, 39]   πολεμίων παντὶ τῷ βάρει καὶ  βιαιότερον   ἐπικειμένων οἱ μὲν ἱππεῖς ἐτράπησαν
[19, 43]   οἱ μὲν ἀργυράσπιδες συμφράξαντες καὶ  βιαιότερον   τοῖς ἀντιτεταγμένοις ἀπιπεσόντες τοὺς μὲν
[19, 63]   μὲν οὖν Ὀρχομένιοι τοὺς ἱκέτας  βιαίως   ἀναστήσαντες ἅπαντας ἀνεῖλον παρὰ τὰ
[19, 84]   τῆς πήξεως ἄπρακτον ἐποίει τὴν  βίαν   αὐτῶν. τέλος δὲ τῶν πλείστων
[19, 30]   μηδένα δύνασθαι κατὰ στόμα τὴν  βίαν   ὑποστῆναι. διὸ καὶ τότε τρισχίλιοι
[19, 46]   καταλειφθησόμενον ἐλθεῖν εἰς χεῖρας· μετὰ  βίας   γὰρ συλλαβεῖν οὐ ῥᾴδιον ἦν
[19, 76]   τὸ δὲ τέλος οἱ Ῥωμαῖοι  βιασάμενοι   κατὰ κράτος περιεγένοντο τῶν πολεμίων,
[19, 61]   τούτοις ἔλεγεν ὡς Θεσσαλονίκην μὲν  βιασάμενος   ἔγημεν, φανερῶς δὲ ἐξιδιάζεται τὴν
[19, 66]   Ἀλέξανδρος ἧκεν μετὰ δυνάμεως καὶ  βιασάμενος   ἐντὸς τοῦ τείχους ἐκυρίευσε τῆς
[19, 53]   ὑπ´ Αἰτωλῶν φυλαττομένας μόγις τούτους  βιασάμενος   παρῆλθεν εἰς τὴν Βοιωτίαν. μεταπεμψάμενος
[19, 11]   μὲν Κάσανδρον εἰς Πελοπόννησον ἀπέστειλε  βιβλιαφόρον,   ἀξιοῦσα βοηθεῖν τὴν ταχίστην, τῶν
[19, 1]   μὲν οὖν ταῖς προειρημέναις ὀκτωκαίδεκα  βίβλοις   ἀνεγράψαμεν τὰς ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων
[19, 1]   τὰς Συρακούσσας. ~ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ  ΒΙΒΛΟΣ   ΕΝΝΕΑΚΑΙΔΕΚΑΤΗ. Παλαιός τις παραδέδοται λόγος
[19, 110]   διάβασιν ἀρχὴν ποιησόμεθα τῆς ἑπομένης  βίβλου.  
[19, 60]   μετὰ δὲ ταῦτα πορευθεὶς διὰ  Βιθυνίας   καὶ Ζιβύτην τὸν βασιλέα τῶν
[19, 60]   καὶ Ζιβύτην τὸν βασιλέα τῶν  Βιθυνῶν   καταλαβὼν πολιορκοῦντα τήν τε τῶν
[19, 96]   δόλου τινὸς ἀνδρῶν περιγενέσθαι νομάδα  βίον   ἐζηλωκότων καὶ καταφυγὴν ἀπρόσιτον ἐχόντων
[19, 97]   ἐν τοῖς ἄλλοις χρησίμων καὶ  βίον   εἱλόμεθα ζῆν ἔρημον καὶ θηριώδη
[19, 97]   ἁπάντων, οὔθ´ ἡμᾶς δύνασαι συναναγκάσαι  βίον   ζῆν ἕτερον, ἀλλά τινας αἰχμαλώτους
[19, 34]   πλήθους θαυμασθεῖσα κατέστρεψεν ἡρωικῶς τὸν  βίον·   μὲν γὰρ δύναμις ἐν
[19, 55]   πρὸς ἐκεῖνον παρατάξει καταστρέψειν τὸν  βίον,   μεταμεληθεὶς τοῖς πεπραγμένοις ἐξέπεμψε τοὺς
[19, 11]   ἀνακρεμάσασα τῇ ζώνῃ κατέστρεψε τὸν  βίον,   οὔτε δακρύσασα τὴν αὑτῆς τύχην
[19, 94]   ἐλευθερίαν διαφυλάττειν. ἔχουσι τοίνυν τὸν  βίον   ὑπαίθριον, πατρίδα καλοῦντες τὴν ἀοίκητον
[19, 1]   καὶ Λιβύην. δι´ ἀπορίαν γὰρ  βίου   καὶ πραγμάτων ἀσθένειαν τὴν κεραμευτικὴν
[19, 11]   ὠμότητος ἀξίαν ἔσχε τὴν τοῦ  βίου   καταστροφήν. Εὐρυδίκη μὲν γὰρ κατευξαμένη
[19, 3]   ἀσεβήμασι γεγονότες τὸν πλείω τοῦ  βίου·   περὶ ὧν τὰ κατὰ μέρος
[19, 50]   Κρατεύαν μετὰ δισχιλίων φυγόντα τῆς  Βισαλτίας   εἰς Βεδύνδια περιστρατοπεδεύσας ἐξεπολιόρκησε καὶ
[19, 2]   πολιτογραφηθεὶς καὶ μετὰ ταῦτα ὀλίγον  βιώσας   χρόνον ἐτελεύτησεν. δὲ μήτηρ
[19, 97]   καὶ θηριώδη παντελῶς, οὐδὲν ὑμᾶς  βλάπτοντες.   ἀξιοῦμεν οὖν καὶ σὲ καὶ
[19, 30]   ἐλαφρότητας οὐδὲν πάσχοντες, μεγάλα δὲ  βλάπτοντες   τοὺς διὰ τὰ βάρη μήτ´
[19, 39]   ἀντεῖχον καὶ διεκαρτέρουν πανταχόθεν κατατιτρωσκόμενοι,  βλάψαι   δ´ οὐδὲν τοὺς πολεμίους δυνάμενοι.
[19, 65]   συνεχεῖς ποιούμενος οὐδὲν ἀξιόλογον ἴσχυσε  βλάψαι   τοὺς πολεμίους· καὶ γὰρ τῶν
[19, 41]   μετ´ Εὐμενοῦς παρατασσομένοις παρακελευσμὸς καὶ  βοὴ   τὴν ταχίστην ἄγειν ἐπὶ τοὺς
[19, 45]   ἄρδην μετὰ τῶν κατοικούντων ἀπολέσθαι  βοήθειά   τις αὐτόματος ἐγένετο· τοῦ γὰρ
[19, 0]   τὰ συμβάντα τοῖς ἐπὶ τὴν  βοήθειαν   ἀποσταλεῖσιν ὑπ´ Ἀντιγόνου. ληʹ Ὡς
[19, 16]   ὀχυρότητι, καραδοκοῦντας τὴν παρ´ Εὐμενοῦς  βοήθειαν,   φυγόντας τὴν ταχίστην ἀλᾶσθαι
[19, 39]   τὸ μέλλον ἀπέστειλεν ἐπὶ τὴν  βοήθειαν   ἱππεῖν μὲν τοὺς κρατίστους χιλίους
[19, 109]   οἱ δὲ παρόντες ἐπὶ τὴν  βοήθειαν   κύκλῳ περιίσταντο τοὺς Ἕλληνας. ὧν
[19, 89]   ἐν τῇ πόλει κατεπλάγησαν, ἀλλὰ  βοήθειαν   μεταπεμψάμενοι παρὰ τῶν ἄλλων συμμάχων
[19, 89]   τούτου δὲ χωρισθέντος Λευκάδιοι προσλαβόμενοι  βοήθειαν   παρὰ Κορκυραίων ἐξέβαλον τὴν φρουρὰν
[19, 73]   δύο δυνάμεις ἀπέσταλκεν Ἀντίγονος ἐπὶ  βοήθειαν   τοῖς Καλλαντιανοῖς, τὴν μὲν πεζῇ,
[19, 88]   παρεγενήθησαν οἱ περὶ τὸν Ἀλέξανδρον  βοήθειαν   φέροντες τῷ πατρί. γενομένης οὖν
[19, 39]   καὶ πλησίον εἶναι μεμονωμένους πάσης  βοηθείας,   ἀπέστειλεν ἐπ´ αὐτοὺς ἱππεῖς λογχοφόρους
[19, 75]   διέφθειραν· τοῖς δ´ ἐλαττουμένοις παραγενομένης  βοηθείας   ἐξ Ἀθηνῶν ἐπέπλευσαν οἱ περὶ
[19, 43]   ἀργυράσπισι μεμονωμένοις τῆς τῶν ἱππέων  βοηθείας.   ταχὺ δ´ αὐτοῦ τὸ προσταχθὲν
[19, 36]   προσέθεντο. μιᾶς δ´ οὔσης αὐτῇ  βοηθείας   τῆς παρὰ Πολυπέρχοντος συνέβη καὶ
[19, 67]   ἱκανῶν στρατιωτῶν τούτῳ μὲν παρήγγειλε  βοηθεῖν   Ἀκαρνᾶσιν, αὐτὸς δὲ μετὰ δυνάμεως
[19, 103]   πρὸς μὲν τοὺς Καρχηδονίους διεπέμπετο,  βοηθεῖν   ἀξιῶν πρὶν τὸν Ἀγαθοκλέα
[19, 14]   Βαβυλῶνα παραγενόμενος παρεκάλει τὸν Σέλευκον  βοηθεῖν   αὐτῷ καὶ κοινωνεῖν τῶν αὐτῶν
[19, 70]   Συρακοσίους, ἔπεισε ψηφίσασθαι ναυσὶν εἴκοσι  βοηθεῖν·   διὰ γὰρ τὴν συγγένειαν καὶ
[19, 50]   ὑπολοίπους τῶν φίλων οὐκ ἰσχύοντας  βοηθεῖν,   ἐπεχείρησε πεντήρη ναῦν κατασπᾶν καὶ
[19, 67]   διεσπαρμένης τῆς οἰκήσεως ἀδυνατῶσιν ἀλλήλοις  βοηθεῖν   καὶ πρὸς τὰς ἀπροσδοκήτους τῶν
[19, 36]   Αἰακίδης ἐκ παντὸς τρόπου βουλόμενος  βοηθεῖν   Ὀλυμπιάδι τοὺς μὲν ἀλλοτρίως διακειμένους
[19, 60]   Λυδίας· ἐγεγράφει γὰρ Ἀντίγονος αὐτῷ  βοηθεῖν   τῇ παραλίῳ κατὰ τάχος, ὡς
[19, 85]   τὸν πατέρα βυβλιαφόρον ἀπέστειλεν, ἀξιῶν  βοηθεῖν   τὴν ταχίστην· αὐτὸς δὲ παρελθὼν
[19, 75]   Πτολεμαῖον καὶ Σέλευκον διαπρεσβευσάμενος ἠξίου  βοηθεῖν   τὴν ταχίστην. ἐφ´ οἷς Ἀντίγονος
[19, 100]   τῶν ἀεὶ συντελουμένων καὶ παρακαλῶν  βοηθεῖν   τὴν ταχίστην. δὲ Δημήτριος
[19, 11]   εἰς Πελοπόννησον ἀπέστειλε βιβλιαφόρον, ἀξιοῦσα  βοηθεῖν   τὴν ταχίστην, τῶν δὲ Μακεδόνων
[19, 66]   Αἰτωλῶν δικαιολογησάμενος προετρέψατο τὰ πλήθη  βοηθεῖν   τοῖς Ἀντιγόνου πράγμασιν, αὐτὸς δὲ
[19, 12]   καὶ Πίθωνα πρέσβεις ἀπέστειλεν, ἀξιῶν  βοηθεῖν   τοῖς βασιλεῦσι καὶ μετ´ αὐτοῦ
[19, 68]   τὴν Καρίαν, ἅμα μὲν βουλόμενος  βοηθεῖν   τοῖς συμμάχοις, ἅμα δὲ σπεύδων
[19, 19]   ἅμα καὶ πονεῖν, ἀδυνατοῦντας ἑαυτοῖς  βοηθῆσαι.   εἰς τοιαύτην δ´ ἀμηχανίαν συγκλεισθεὶς
[19, 18]   δὲ θεωρῶν τοσοῦτο πλῆθος ἀπολλύμενον  βοηθῆσαι   μὲν οὐκ ἴσχυσε διὰ τὴν
[19, 30]   τῇ σάλπιγγι τοὺς διώκοντας, σπεύδοντες  βοηθῆσαι   τοῖς περὶ τὸν Εὔδαμον. ~ἤδη
[19, 78]   δὲ τούτοις πραττομένοις Κορκυραῖοι μὲν  βοηθήσαντες   Ἀπολλωνιάταις καὶ τοῖς Ἐπιδαμνίοις τοὺς
[19, 88]   Κασάνδρου. μετὰ δὲ ταῦτα Δεινίου  βοηθήσαντος   τοῖς ἐλαττουμένοις ἐγένετο δευτέρα μάχη,
[19, 35]   ἐνταῦθα διέγνω μένειν, ἐλπίζουσα αὐτῇ  βοηθήσειν   κατὰ θάλασσαν Ἑλλήνων τε καὶ
[19, 36]   Ἠπειρωτῶν βασιλέα μετὰ δυνάμεως μέλλειν  βοηθήσειν   Ὀλυμπιάδι, στρατηγὸν ἐξέπεμψεν Ἀταρρίαν, δοὺς
[19, 62]   καὶ τοὺς ξένους εἰς Καρίαν,  βοηθήσοντας   τοῖς περὶ τὸν Κάσανδρον πολεμουμένοις
[19, 73]   καὶ Θρᾷκες σὺν πολλῇ δυνάμει  βοηθήσοντες   τοῖς συμμάχοις κατὰ τὰς συνθήκας.
[19, 8]   γυναιξὶν ἐρήμοις μὲν οὔσαις τῶν  βοηθησόντων,   πεπτωκυίαις δ´ ὑπ´ ἐξουσίαν αὐτοκράτορα
[19, 80]   τάγματα προῆγεν ἐπὶ Κιλικίας συντόμως,  βοηθήσων   τοῖς κινδυνεύουσιν. ὑστερήσας δὲ τῶν
[19, 89]   σπουδὴν ἧκεν εἰς τὴν Ἤπειρον  βοηθήσων   τοῖς περὶ Λυκίσκον. καταλαβὼν δ´
[19, 75]   ἤδη κατὰ κράτος ἁλισκομένου παρεγένετο  βοηθήσων   τοῖς Ὠρίταις Τελεσφόρος μὲν ἐκ
[19, 67]   διὰ τὰς εὐεργεσίας· διετέλει γὰρ  βοηθοῦσα   τοῖς ἀτυχοῦσι καὶ πολλοὺς τῶν
[19, 77]   τῶν ἀμυνομένων τῇ βασιλείᾳ  βοηθῶν   ἀποβάλῃ τὰ κατὰ τὴν Ἑλλάδα
[19, 63]   ἧκε διὰ τῆς Θετταλίας εἰς  Βοιωτίαν.   ἐνταῦθα δὲ συνεπιλαβόμενος τοῖς Θηβαίοις
[19, 53]   κοράκων χρησμὸν ἀπῆλθον εἰς τὴν  Βοιωτίαν   καὶ τὰς Θήβας κατῴκησαν. ἀπὸ
[19, 53]   τούτους βιασάμενος παρῆλθεν εἰς τὴν  Βοιωτίαν.   μεταπεμψάμενος δὲ πανταχόθεν τοὺς διασωζομένους
[19, 78]   ἐκ τῆς Ἀττικῆς εἰς τὴν  Βοιωτίαν   τήν τε Καδμείαν εἷλε καὶ
[19, 77]   παντὸς τοῦ στόλου καταπλεύσας τῆς  Βοιωτίας   εἰς τὸν Βαθὺν καλούμενον λιμένα
[19, 53]   καὶ τῆς ὅλης χώρας ἤδη  Βοιωτίας   καλουμένης ἀπὸ Βοιωτοῦ τοῦ Μελανίππης
[19, 78]   Πτολεμαῖος ἐκπολιορκήσας Ὠρωπὸν παρέδωκε τοῖς  Βοιωτοῖς   καὶ τοὺς Κασάνδρου στρατιώτας ὑποχειρίους
[19, 85]   στρατηγίας ἐπ´ ἴσης αὐτῷ καὶ  Βοιωτὸς   πολὺν χρόνον συνεζηκὼς Ἀντιγόνῳ τῷ
[19, 53]   χώρας ἤδη Βοιωτίας καλουμένης ἀπὸ  Βοιωτοῦ   τοῦ Μελανίππης μὲν καὶ Ποσειδῶνος
[19, 54]   φιλοδοξῆσαι βουλόμενος καὶ πείσας τοὺς  Βοιωτοὺς   ἀνέστησε τὴν πόλιν τοῖς διασωζομένοις
[19, 77]   κατέστησεν· πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους  Βοιωτοὺς   ἀνοχὰς ποιησάμενος καὶ καταλιπὼν ἐπὶ
[19, 75]   αὐτὸν πρεσβευτῶν παρ´ Αἰτωλῶν καὶ  Βοιωτῶν   πρὸς μὲν τούτους συμμαχίαν συνέθετο,
[19, 77]   παρὰ μὲν τοῦ κοινοῦ τῶν  Βοιωτῶν   προσελάβετο στρατιώτας πεζοὺς μὲν δισχιλίους
[19, 53]   καταλειφθέντες ἐξέπεσον μετὰ τῶν ἄλλων  Βοιωτῶν   ὑπὸ Πελασγῶν. οὐκ ὀλίγοις δὲ
[19, 12]   Σέλευκον τοῖς μὲν βασιλεῦσιν ἔφασαν  βούλεσθαι   παρέχεσθαι χρείας, Εὐμενεῖ μέντοι γε
[19, 9]   τὴν αὐτονομίαν εἰλικρινῆ παραδιδόναι καὶ  βούλεσθαί   ποτε τῶν πόνων ἀπολυθεὶς ἰδιωτεύειν
[19, 102]   ἐγκρατὴς γενόμενος ἠξίου τοὺς Μεσσηνίους  βούλεσθαι   τὴν φιλίαν καὶ μὴ συναναγκάζεσθαι
[19, 15]   βασιλικὴν αὐλὴν συνιόντας καθ´ ἡμέραν  βουλεύεσθαι   κοινῇ περὶ τῶν συμφερόντων· ἕστατο
[19, 6]   ἔσχεν εἰς τὸ συντελέσαι τὸ  βουλευθέν.   οὐ μόνον γὰρ στρατηγὸς ὢν
[19, 62]   Σέλευκον μετὰ τοῦ στόλου συνήδρευσαν  βουλευόμενοι   τί χρὴ πράττειν. ἔδοξεν οὖν
[19, 9]   καὶ διὰ τοῦτο μηδέποτ´ ἂν  βουληθέντας   ἄλλῳ τὴν στρατηγίαν ἐγχειρίσαι. εὐθὺ
[19, 84]   συνείποντο δὲ καὶ πεζῶν οἱ  βουληθέντες   λιπεῖν τὰς τάξεις καὶ χωρὶς
[19, 23]   διὰ τῶν βασιλέων οὓς ἂν  βούληται   καὶ δίκας λαβεῖν παρὰ τῶν
[19, 63]   τὴν ἐξουσίαν τοῖς πολίταις  βούλοιντο   πρᾶξαι. οἱ μὲν οὖν Ὀρχομένιοι
[19, 11]   κώνειον καὶ συνέταξε τούτων  βούλοιτο   καταχρήσασθαι πρὸς τὸν θάνατον, οὔτε
[19, 33]   ἐχουσῶν τέκνα· τὴν δὲ μὴ  βουλομένην   τῷ δόγματι πιθαρχεῖν χήραν μὲν
[19, 51]   ἀνῃρημένων συγγενεῖς, Κασάνδρῳ τε χαρίζεσθαι  βουλόμενοι   καὶ τοῖς τετελευτηκόσιν ἀμῦναι, κατέσφαξαν
[19, 84]   παρῆλθον εἰς τὴν πόλιν, ἐκκομίσαι  βουλόμενοι   τὰς ἀποσκευάς. ἀνοιχθεισῶν οὖν τῶν
[19, 35]   ἔχων στρατόπεδον. Αἰτωλοὶ δὲ χαρίζεσθαι  βουλόμενοι   τῇ τε Ὀλυμπιάδι καὶ Πολυπέρχοντι
[19, 38]   ἑκάτερα μέρη τῆς οἰκουμένης χώρας,  βουλόμενοι   τὴν δύναμιν ἐκ τῆς κακοπαθίας
[19, 13]   συνιδόντες οἱ περὶ Σέλευκον καὶ  βουλόμενοι   τὴν ταχίστην αὐτοὺς ἐκ τῆς
[19, 84]   ὂν καὶ μαλακὸν συνήργει τοῖς  βουλομένοις   ἐν τάξει ποιεῖσθαι τὴν ἀποχώρησιν.
[19, 78]   γὰρ πόλις ἐστὶ τοῖς  βουλομένοις   ἔχειν ὁρμητήριον πρὸς τὸ διαπολεμεῖν
[19, 2]   ἐν Συρακούσσαις πολιτείας πᾶσι τοῖς  βουλομένοις.   δὲ Καρκῖνος μετ´ Ἀγαθοκλέους
[19, 49]   δὲ ἐφορμῶν τῷ λιμένι πάντα  βουλόμενον   ἐπικουρῆσαι διεκώλυεν. ταχὺ δὲ τῶν
[19, 14]   συγχωρῆσαι Περσικὴν φορεῖν στολήν, χαρίζεσθαι  βουλόμενον   τοῖς Πέρσαις καὶ διὰ τούτου
[19, 66]   Αἰγιεῦσι κατὰ δόγμα τὴν ἐλευθερίαν  βουλόμενος   ἀποκαταστῆσαι διὰ ταύτην τὴν περίστασιν
[19, 5]   στάσιν καὶ διὰ τοῦτο οὐ  βουλόμενος   αὐτὸν φανερῶς ἀνελεῖν ἐκέλευεν ἐκ
[19, 36]   δὲ Αἰακίδης ἐκ παντὸς τρόπου  βουλόμενος   βοηθεῖν Ὀλυμπιάδι τοὺς μὲν ἀλλοτρίως
[19, 68]   εἰς τὴν Καρίαν, ἅμα μὲν  βουλόμενος   βοηθεῖν τοῖς συμμάχοις, ἅμα δὲ
[19, 32]   ἀναζευγνύειν ὡς πορρωτάτω τῶν πολεμίων.  βουλόμενος   δ´ εὔζωνον ποιῆσαι τὴν δύναμιν
[19, 110]   οὐκ ἀδυνατῶν εἰς Συρακούσσας διασωθῆναι,  βουλόμενος   δὲ περισπάσαι τοὺς Καρχηδονίους πρὸς
[19, 97]   τὸν λοιπὸν χρόνον. οὔτε γὰρ  βουλόμενος   δύνασαι μένειν ἐνταῦθα πλείους ἡμέρας,
[19, 62]   ἔγραψε καὶ αὐτὸς τὰ παραπλήσια,  βουλόμενος   εἰδέναι τοὺς Ἕλληνας ὅτι φροντίζει
[19, 107]   φυγάδων πεισθεὶς καὶ χρημάτων  βουλόμενος   εὐπορῆσαι, καὶ ἀπέσφαξε τῶν Γελῴων
[19, 97]   τις ἀνεβόησεν Βασιλεῦ Δημήτριε, τί  βουλόμενος   τίνος ἀναγκάζοντος πολεμεῖς ἡμᾶς,
[19, 54]   δ´ ἔτει ὕστερον Κάσανδρος φιλοδοξῆσαι  βουλόμενος   καὶ πείσας τοὺς Βοιωτοὺς ἀνέστησε
[19, 23]   μετὰ δὲ τὴν εὐωχίαν Εὐμενὴς  βουλόμενος   καταπλήξασθαι τοὺς ἀπειθοῦντας στρατηγίας
[19, 52]   κατὰ δὲ τὸ παρὸν θεωρῆσαι  βουλόμενος   τοὺς τῶν πολλῶν λόγους, τίνες
[19, 96]   κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ προαίρεσιν καὶ  βουλόμενος   ὑπαγαγέσθαι τοὺς βαρβάρους εἰς ῥᾳθυμίαν,
[19, 36]   τῆς στρατείας, τοὺς δὲ συγκινδυνεύειν  βουλομένους   ἀναλαβὼν προθυμίαν μὲν εἶχε τοῦ
[19, 25]   καὶ δωρεῶν, τοὺς δὲ στρατεύεσθαι  βουλομένους   διανεμεῖν εἰς τὰς ἑκάστῳ καθηκούσας
[19, 87]   ἀπέδοτο, τῶν δὲ στρατιωτῶν τοὺς  βουλομένους   κοινωνεῖν τῆς προαιρέσεως ἀναλαβὼν ἴδια
[19, 36]   θάλατταν, παρὰ δὲ τῶν συμμαχεῖν  βουλομένων   μετεπέμπετο ναῦς καὶ βέλη παντοδαπὰ
[19, 47]   τὴν χώραν ἐλεηλάτουν τῶν μὴ  βουλομένων   συναφίστασθαι Μήδων, μετὰ δὲ ταῦτα
[19, 6]   παροξυνομένου δὲ τοῦ πλήθους καὶ  βοῶντος   μηκέτι μέλλειν, ἀλλ´ ἐκ χειρὸς
[19, 31]   προσεχόντων δὲ τῶν στρατιωτῶν, ἀλλὰ  βοώντων   ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἀποσκευὴν ἀναχωρεῖν
[19, 11]   τὴν δ´ Εὐρυδίκην παρρησιαζομένην καὶ  βοῶσαν   αὐτῇ μᾶλλον προσήκειν ἤπερ Ὀλυμπιάδι
[19, 90]   τῆς ἐπιβολῆς· ἐν μὲν γὰρ  Βραγχίδαις   αὐτοῦ χρηστηριαζομένου τὸν θεὸν προσαγορεῦσαι
[19, 63]   τὴν πόλιν. τοῦ δ´ Ἀλεξάνδρου  βραδύνοντος   Ἀπολλωνίδης φθάσας κατήντησεν εἰς Ἄργος.
[19, 99]   ὁμοίοις· καὶ ταῦτα μὲν πολὺ  βραδύτερον   καταφέρεται τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις
[19, 2]   γενέσθαι τὰς κατὰ μέρος πράξεις  βραχέα   προαναληψόμεθα περὶ τοῦ προειρημένου δυνάστου.
[19, 11]   ἐπεχείρησε· περιοικοδομήσασα γὰρ αὐτῶν ἐν  βραχεῖ   τόπῳ τὰ σώματα διὰ μιᾶς
[19, 24]   ἀλλὰ τοῦ πάθους κριθέντος ἐπειδὴ  βραχέως   αὑτὸν προσανέλαβε, προῆγε μετὰ τῆς
[19, 103]   τινὲς νῆες ἀποσχισθεῖσαι περὶ τὴν  Βρεττίαν   ἑάλωσαν ὑπὸ τῶν Ἀγαθοκλέους στρατηγῶν
[19, 10]   τούτοις πραττομένοις Κροτωνιᾶται πρὸς μὲν  Βρεττίους   διελύσαντο, πρὸς δὲ τοὺς ἐκπεπτωκότας
[19, 3]   δὲ ταῦτα Κροτωνιάταις πολιορκουμένοις ὑπὸ  Βρεττίων   οἱ Συρακόσιοι δύναμιν ἁδρὰν ἔπεμψαν,
[19, 10]   κατεστρατοπέδευσαν ἐπὶ τῶν μεθορίων τῆς  Βρεττίων   χώρας, μετ´ ὀλίγον δὲ τῆς
[19, 2]   τὸν θεὸν περὶ τοῦ γεννηθησομένου  βρέφους.   ὧν ἐπιμελῶς τὸ παρακληθὲν πραξάντων
[19, 11]   εἰσέπεμψεν οὖν αὐτῇ ξίφος καὶ  βρόχον   καὶ κώνειον καὶ συνέταξε τούτων
[19, 58]   παρά τε τὴν Τρίπολιν καὶ  Βυβλίαν,   ἔτι δὲ Σιδωνίαν, πλῆρες δ´
[19, 14]   στρατόπεδα παρῆσαν οἱ παρ´ Εὐμενοῦς  βυβλιαφόροι   πρὸς ἑτοίμας τὰς δυνάμεις. ἦν
[19, 57]   ἦν κύριος, διέλαβε πυρσοῖς καὶ  βυβλιαφόροις,   δι´ ὧν ὀξέως ἤμελλεν ὑπηρετεῖσθαι
[19, 85]   ἀξιόχρεων πρὸς μὲν τὸν πατέρα  βυβλιαφόρον   ἀπέστειλεν, ἀξιῶν βοηθεῖν τὴν ταχίστην·
[19, 100]   γὰρ κατὰ τούτους τοὺς καιροὺς  βυβλιαφόρος   ἔχων ἐπιστολὴν παρὰ Νικάνορος τοῦ
[19, 13]   τὴν διάβασιν. εὐθὺ δὲ καὶ  βυβλιαφόρους   ἀπέστειλαν πρὸς Ἀντίγονον εἰς Μεσοποταμίαν,
[19, 13]   πειθαρχεῖν Εὐμενεῖ, καὶ τότε δὲ  βυβλιαφόρους   ἀπέστειλεν, ἀξιῶν ἀπαντᾶν εἰς τὴν
[19, 3]   μέρος πρὸ ταύτης περιέχει  βύβλος.   συνεστρατεύετο δ´ αὐτοῖς καὶ Ἀγαθοκλῆς,
[19, 1]   θάνατον κατεγίνωσκεν. ἀλλὰ γὰρ τῆς  βύβλου   ταύτης σὺν τοῖς ἄλλοις περιεχούσης
[19, 58]   Φοινίκην, ἔν τε Τριπόλει καὶ  Βύβλῳ   καὶ Σιδῶνι, τέταρτον δὲ περὶ
[19, 10]   περὶ ἧς ἐν τῇ προτέρᾳ  βύβλῳ   τὰ κατὰ μέρος διήλθομεν, δεύτερον
[19, 0]   ἐν τῇ ἐννεακαιδεκάτῃ τῶν Διοδώρου  βύβλων.   αʹ Περὶ τῶν ἀφορμῶν αἷς
[19, 77]   μήτε κατὰ Κασάνδρου τοῖς μὲν  Βυζαντίοις   ἔδοξε μένειν ἐφ´ ἡσυχίας καὶ
[19, 77]   εἰς τὴν Προποντίδα, διεπρεσβεύσατο πρὸς  Βυζαντίους,   ἀξιῶν μετέχειν τῆς συμμαχίας. παραγενομένων
[19, 22]   ἐν μέσῳ δὲ τούτων ὑπῆρχον  βωμοὶ   θεῶν καὶ Ἀλεξάνδρου καὶ Φιλίππου.
[19, 45]   δεινοῦ διαποροῦντες ἐπὶ τοὺς ὑψηλοτάτους  βωμοὺς   καὶ τὰς τῶν ἀνδριάντων βάσεις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006