HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


θ  =  97 formes différentes pour 190 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[19, 0]   παρόδοις πολλοὺς ἀπέβαλε τῶν στρατιωτῶν.  θʹ   Παράταξις Ἀντιγόνου πρὸς Εὐμενῆ καὶ
[19, 55]   χρήματα πάντα διαγνοὺς κατακομίζειν ἐπὶ  θάλασσαν,   ἁμάξας καὶ καμήλους παρεσκευάσατο καὶ
[19, 58]   ναυπηγοὺς κατεκόμιζε τὴν ὕλην ἐπὶ  θάλασσαν   ἐκ τοῦ Λιβάνου, τεμνόντων μὲν
[19, 35]   μένειν, ἐλπίζουσα αὐτῇ βοηθήσειν κατὰ  θάλασσαν   Ἑλλήνων τε καὶ Μακεδόνων πολλούς.
[19, 49]   χάρακα βαλόμενος ἀπὸ θαλάσσης εἰς  θάλασσαν,   ἔτι δὲ ἐφορμῶν τῷ λιμένι
[19, 17]   ἑπτακοσίους εἰς τὴν Ἐρυθρὰν ἐξερεύγεται  θάλασσαν,   ἔχει δὲ καὶ θαλάσσιον ἰχθὺν
[19, 73]   μὲν πεζῇ, τὴν δὲ κατὰ  θάλασσαν,   καὶ διότι τῷ μὲν στόλῳ
[19, 45]   τὸ συνεστηκὸς ὕδωρ εἰς τὴν  θάλασσαν   καὶ ταχὺ πάλιν ἕκαστος εἰς
[19, 100]   τῆς λοιπῆς δυνάμεως τὴν ἐπὶ  θάλασσαν   κατάβασιν ἐποιεῖτο. ~Ἅμα δὲ τούτοις
[19, 46]   ἀναγκαίων κοινολογησάμενος ταχέως τὴν ἐπὶ  θάλασσαν   κατάβασιν ποιήσηται. ταῦτα δ´ ἐμηχανήσατο
[19, 94]   αὐτῶν οὐκ ὀλίγοι κατάγειν ἐπὶ  θάλασσαν   λιβανωτόν τε καὶ σμύρναν καὶ
[19, 100]   σατραπείαν ἀνακτησάμενον καταβαίνειν συντόμως ἐπὶ  θάλασσαν.   μὲν οὖν Δημήτριος ὁρμήσας
[19, 36]   καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ  θάλασσαν.   πυθόμενος δ´ Αἰακίδην τὸν Ἠπειρωτῶν
[19, 75]   καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ  θάλασσαν,   τοῦ μὲν στόλου ναύαρχον ἀποδείξας
[19, 21]   καὶ πάντες οἱ τὴν ἀπὸ  θαλάσσης   ἀνάβασιν πεποιημένοι πάλιν ᾤοντο δεῖν
[19, 49]   πόλιν καὶ χάρακα βαλόμενος ἀπὸ  θαλάσσης   εἰς θάλασσαν, ἔτι δὲ ἐφορμῶν
[19, 58]   ταῦτα ὄντος καὶ πλησίον τῆς  θαλάσσης   κατεστρατοπεδευκότος ἧκεν ἐξ Αἰγύπτου Σέλευκος
[19, 29]   κρίσιν, ἑξῆς δὲ τοὺς ἀπὸ  θαλάσσης   συναναβεβηκότας Ταραντίνους δισχιλίους καὶ διακοσίους,
[19, 17]   ἀπὸ τῶν πηγῶν ἕως τῆς  θαλάσσης   φυλακαῖς διαλαβόντες ἀνέμενον τὴν τῶν
[19, 17]   ἐξερεύγεται θάλασσαν, ἔχει δὲ καὶ  θαλάσσιον   ἰχθὺν πολὺν καὶ θηρία τῶν
[19, 58]   γὰρ τοὺς μὲν πολεμίους τότε  θαλασσοκρατεῖν   ναῦς πολλὰς ἔχοντας, αὐτῷ δὲ
[19, 58]   καθειστήκεισαν· πρόδηλον γὰρ ἦν ὅτι  θαλασσοκρατοῦντες   οἱ πολέμιοι πορθήσουσι τοὺς τοῖς
[19, 61]   πλείστας καταρτίσας ἐπέπλευσε τῇ Τύρῳ.  θαλασσοκρατῶν   δὲ καὶ διακωλύων σῖτον εἰσάγεσθαι
[19, 100]   πρὸς Εὐτελῆ καὶ τὴν Ἐρυθρὰν  θάλατταν,   αὐτὸς δὲ μεθ´ ὧν εἶχε
[19, 0]   μετὰ τῆς δυνάμεως κατάβασις ἐπὶ  θάλατταν   καὶ φυγὴ Σελεύκου πρὸς Πτολεμαῖον
[19, 21]   πεποιημένοι πάλιν ᾤοντο δεῖν ἐπὶ  θάλατταν   καταβαίνειν, οἱ δ´ ἐκ τῶν
[19, 0]   καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ  θάλατταν.   κθʹ Περὶ τῆς Ἀγαθοκλέους στρατείας
[19, 36]   πόλιν περιεχαράκωσεν ἐκ θαλάττης εἰς  θάλατταν,   παρὰ δὲ τῶν συμμαχεῖν βουλομένων
[19, 36]   τὴν μὲν πόλιν περιεχαράκωσεν ἐκ  θαλάττης   εἰς θάλατταν, παρὰ δὲ τῶν
[19, 50]   ταῦτα ἐπαιρόμενος καὶ τὸν Εὐμενοῦς  θάνατον   ἀγνοῶν, ἔτι δὲ τοὺς περὶ
[19, 94]   ἂν παρὰ ταῦτα ποιῶν εὑρίσκηται,  θάνατον   αὐτῷ πρόστιμον εἶναι. χρῶνται δὲ
[19, 72]   τὴν φυγὴν αἰσχύνης ἰδίᾳ περιεποιήσατο  θάνατον   ἔνδοξον· οἱ δὲ Ῥωμαῖοι φοβηθέντες
[19, 11]   μετερχομένη, καθάπερ ἔφησε, τὸν Ἀλεξάνδρου  θάνατον,   ἐπέλεξε δὲ καὶ τῶν Κασάνδρου
[19, 8]   ἀλλὰ παρὰ τῶν ἐκπεφευγότων τὸν  θάνατον   ἱκανὴν ὑπελάμβανον λήψεσθαι τιμωρίαν τὴν
[19, 1]   ἀναδέχεσθαι συμφορὰν πανδημεὶ τῶν πόλεων  θάνατον   κατεγίνωσκεν. ἀλλὰ γὰρ τῆς βύβλου
[19, 51]   οἱ μὲν Μακεδόνες κατεγίνωσκον αὐτῆς  θάνατον,   δὲ Κάσανδρος πέμψας τινὰς
[19, 33]   ἀτιμίας ἑκάστης ὑπομενούσης ἑκουσίως τὸν  θάνατον   οὐ μόνον προνοεῖσθαι τῆς τῶν
[19, 11]   βούλοιτο καταχρήσασθαι πρὸς τὸν  θάνατον,   οὔτε τὸ προγεγενημένον ἀξίωμα τῆς
[19, 12]   προσταττόμενον, οὗ Μακεδόνες συνελθόντες κατέγνωσαν  θάνατον.   πολλὰ δὲ πρὸς ταύτην τὴν
[19, 44]   διετέλεσεν, μετὰ δὲ τὸν ἐκείνου  θάνατον   ὑπ´ Ἀντιγόνου ἐτύγχανε φιλανθρωπίας καὶ
[19, 0]   Φιλίππου τοῦ βασιλέως ἅλωσις καὶ  θάνατος.   εʹ Ὡς Εὐμενὴς ἔχων τοὺς
[19, 0]   Ὀλυμπιάδος ἅλωσις ὑπὸ Κασάνδρου καὶ  θάνατος.   ιθʹ Ὡς Κάσανδρος Θεσσαλονίκην ἔγημε
[19, 0]   ἀτυχήματα. ιζʹ Πείθωνος ὑπ´ Ἀντιγόνου  θάνατος   καὶ τῶν δι´ αὐτὸν ἀποστάντων
[19, 0]   Ῥωξάνης καὶ Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως  θάνατος.   νεʹ Τὰ πραχθέντα Ῥωμαίοις κατὰ
[19, 8]   τοὺς συγγενεῖς ἐπήρειαν· δεινότερα γὰρ  θανάτου   τοὺς μὲν ἄνδρας καὶ πατέρας
[19, 23]   ὥστε, εἰ μὴ λαθὼν διέδρα,  θανάτῳ   περιέπεσεν ἂν ὑπὸ τοῦ πλήθους.
[19, 58]   δ´ Ἀντίγονος τούτους μὲν παρεκάλει  θαρρεῖν,   διαβεβαιούμενος ἐν ταύτῃ τῇ θερίᾳ
[19, 81]   μὲν ὄχλος ἀνεβόησε μιᾷ φωνῇ  θαρρεῖν   καὶ πρὸ τοῦ τὸν κήρυκα
[19, 38]   ὧν ὁρῶν τὴν ἀθυμίαν Εὐμενὴς  θαρρεῖν   παρεκελεύετο καὶ μένειν ἐπὶ τῶν
[19, 78]   Πτολεμαίου παραγενηθέντος πλησίον τῆς πόλεως  θαρρήσαντες   ἠνάγκασαν τὸν Δημήτριον ἀνοχὰς ποιήσασθαι
[19, 109]   διὸ καὶ ταῖς ψυχαῖς πάλιν  θαρρήσαντες   οἱ μὲν ἐκ τῆς παρεμβολῆς
[19, 42]   ὑπολελειμμένους ἱππεῖς καὶ παρελθὼν ἐπὶ  θάτερον   κέρας ἀνελάμβανε τοὺς μετὰ Φιλίππου
[19, 108]   ἀτυχοῦντας ἀσεβείας προσηγορεῦσθαι. ἐκ δὲ  θατέρου   μέρους Ἀγαθοκλῆς ἕτερον τῶν Φαλάριδος
[19, 40]   διεκελεύσατο φυγομαχεῖν καὶ τὴν ἀπὸ  θατέρου   μέρους κρίσιν ἀποθεωρεῖν. οἱ δὲ
[19, 90]   τὰ καλὰ καὶ παρ´ ἀνθρώποις  θαυμαζόμενα   διὰ πόνων καὶ κινδύνων. ἐπολιτεύετο
[19, 90]   τὰ μεγάλα καὶ παρὰ πᾶσι  θαυμαζόμενα   κατειργάσατο. πιστεύειν δὲ δεῖν καὶ
[19, 48]   {καὶ} κατ´ ἀνδρείαν καὶ σύνεσιν  θαυμαζόμενον.   Ὀξυάρτην δὲ τὸν Ῥωξάνης πατέρα
[19, 38]   ὄντας ὑποχειρίους γενήσεσθαι. πάντων δὲ  θαυμασάντων   τὸ παράδοξον τῆς ἐπαγγελίας καὶ
[19, 34]   συνδραμόντος ἐπὶ τὴν θέαν πλήθους  θαυμασθεῖσα   κατέστρεψεν ἡρωικῶς τὸν βίον·
[19, 58]   ἐστὶ ξύλων κεδρίνων καὶ κυπαρισσίνων  θαυμαστῶν   τό τε κάλλος καὶ μέγεθος.
[19, 32]   τοὺς δὲ νεκροὺς ἅμ´ ἡμέρᾳ  θάψας   καὶ παρακατασχὼν τὸν παρὰ τῶν
[19, 85]   τὰς νομαρχίας διελεῖν, αὐτὸς δὲ  θάψας   τῶν ἰδίων τοὺς ἐν τῇ
[19, 34]   δὲ τοῦ συνδραμόντος ἐπὶ τὴν  θέαν   πλήθους θαυμασθεῖσα κατέστρεψεν ἡρωικῶς τὸν
[19, 49]   ἐξερρίπτουν, ὥστ´ εἶναι καὶ τὴν  θέαν   τὴν τούτων ἀπεχθῆ καὶ τὴν
[19, 2]   Ἡρακλείδου πρός τινα θυσίαν καὶ  θεασάμενος   τὸν Ἀγαθοκλέα παίζοντα μετά τινων
[19, 83]   κατ´ ἀρετήν, ἡμιλλῶντο πρὸς ἀλλήλους,  θεατὰς   ἔχοντες τῆς ἀνδρείας τοὺς συναγωνιζομένους
[19, 45]   δὲ καὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπόλλυσθαι·  θεατροειδοῦς   δ´ οὔσης τῆς Ῥόδου καὶ
[19, 45]   συνέφυγον, οἱ δ´ ἐπὶ τὸ  θέατρον   ἀνέδραμον, τινὲς δὲ τῶν περικαταλαμβανομένων
[19, 64]   παρελθὼν εἰς τὴν Ἀργείαν καὶ  θεὶς   τὸν τῶν Νεμέων ἀγῶνα τὴν
[19, 38]   τὴν ἀποθεώρησιν πανταχόθεν εὐφυῆ, σημεῖα  θέμενος   περιέλαβεν ὡς ἂν ἑβδομήκοντα σταδίων
[19, 62]   κατέπλευσαν ἐξ Ἑλλησπόντου ναῦς τεσσαράκοντα  Θεμίσωνος   ναυαρχοῦντος· ὁμοίως δὲ ἐξ Ἑλλησπόντου
[19, 64]   ἐν οἷς καὶ αὐτὸν τὸν  Θεόδοτον   τραυματίαν γενόμενον μετ´ ὀλίγας ἡμέρας
[19, 64]   τῆς Κιλικίας, ὡς ἤκουσεν ὅτι  Θεόδοτος   μὲν Ἀντιγόνου ναύαρχος ἐκ
[19, 22]   στρατηγός, θυσίαν ἐπετέλεσε μεγαλοπρεπῆ τοῖς  θεοῖς   καὶ Ἀλεξάνδρῳ καὶ Φιλίππῳ, μεταπεμψάμενος
[19, 24]   ὁδοιπορίαν δευτεραῖος θυσίαν ἐπετέλεσε τοῖς  θεοῖς   καὶ τὴν δύναμιν εὐωχήσας πολυτελῶς
[19, 2]   ἀναγομένοις εἰς Δελφοὺς ἐπερωτῆσαι τὸν  θεὸν   περὶ τοῦ γεννηθησομένου βρέφους. ὧν
[19, 90]   γὰρ Βραγχίδαις αὐτοῦ χρηστηριαζομένου τὸν  θεὸν   προσαγορεῦσαι Σέλευκον βασιλέα, τὸν δὲ
[19, 7]   οὐ φύσιν, οὐ σπονδάς, οὐ  θεοὺς   ἐντρεπόμενοι, ἐφ´ οἷς οὐχ ὅτι
[19, 7]   τὴν ἀσφάλειαν, ἀλλ´ πρὸς  θεοὺς   εὐσέβεια ἐνικᾶτο πρὸς ἀνθρώπων. καὶ
[19, 73]   Ἀθήνησι μὲν παρέλαβε τὴν ἀρχὴν  Θεόφραστος,   ἐν Ῥώμῃ δ´ ὕπατοι κατεστάθησαν
[19, 38]   ἂν ἐγρηγορότων ἔτι καὶ πρὸς  θεραπείαν   καὶ δεῖπνον παρασκευαζομένων, τῆς δὲ
[19, 11]   βασιλεὺς εὐθὺς ἥλω μετὰ τῆς  θεραπείας,   δ´ Εὐρυδίκη μετὰ Πολυκλέους,
[19, 15]   ἔργῳ διὰ τῆς δωρεᾶς ταύτης  θεραπεύων   τὸν ἄνδρα· γὰρ ἂν
[19, 58]   θαρρεῖν, διαβεβαιούμενος ἐν ταύτῃ τῇ  θερίᾳ   ἀναπλευσεῖσθαι ναυσὶ πεντακοσίαις. ~Ὄντος δ´
[19, 79]   προσβολὰς ἐποιεῖτο. ~Τῆς δ´ αὐτῆς  θερίας   Κυρηναῖοι μὲν ἀποστάντες Πτολεμαίου τὴν
[19, 2]   ἐκ τῆς πατρίδος κατῴκησεν ἐν  Θέρμοις   τῆς Σικελίας, τεταγμένης τῆς πόλεως
[19, 48]   ἀγανακτούντων, ἑνὸς δὲ τῶν ἐπιφανεστάτων  Θεσπίου   καὶ παρρησίαν ἀγαγόντος ὡς οὐχ
[19, 53]   τόπους ἐπικαίρους. τὴν μὲν οὖν  Θεσσαλίαν   ἀσφαλῶς διῆλθεν, τὰς δ´ ἐν
[19, 52]   ὀλίγων, πορευθεὶς δὲ ἐκ τῆς  Θεσσαλίας   καὶ παραλαβὼν τοὺς περὶ τὸν
[19, 52]   τὴν Μακεδόνων βασιλείαν. διὸ καὶ  Θεσσαλονίκην   ἔγημε, τὴν Φιλίππου μὲν θυγατέρα,
[19, 0]   καὶ θάνατος. ιθʹ Ὡς Κάσανδρος  Θεσσαλονίκην   ἔγημε τὴν Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου,
[19, 61]   πρὸς δὲ τούτοις ἔλεγεν ὡς  Θεσσαλονίκην   μὲν βιασάμενος ἔγημεν, φανερῶς δὲ
[19, 35]   ἐπεραίωσε τὴν δύναμιν εἰς τὴν  Θετταλίαν.   ἀκούων δὲ περὶ τὴν Περραιβίαν
[19, 63]   συναγαγὼν δύναμιν ἧκε διὰ τῆς  Θετταλίας   εἰς Βοιωτίαν. ἐνταῦθα δὲ συνεπιλαβόμενος
[19, 35]   τὴν μητέρα αὐτοῦ Ῥωξάνην καὶ  Θετταλονίκην   τὴν Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου θυγατέρα,
[19, 87]   καὶ τὰ χρήματα ἀποκατέστησεν τῷ  θεῷ.   μετὰ δὲ ταῦτα τὸν Τελεσφόρον
[19, 7]   τὰ τεμένη καταφυγοῦσιν τῶν  θεῶν   ἱκετεία παρείχετο τὴν ἀσφάλειαν, ἀλλ´
[19, 22]   μέσῳ δὲ τούτων ὑπῆρχον βωμοὶ  θεῶν   καὶ Ἀλεξάνδρου καὶ Φιλίππου. καὶ
[19, 90]   δὲ δεῖν καὶ ταῖς τῶν  θεῶν   προρρήσεσι τὸ τέλος ἔσεσθαι τῆς
[19, 34]   γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων  θεωρεῖσθαι   τοὺς πρεσβυτέρους πολὺ προέχοντας τῶν
[19, 52]   βασιλείας· κατὰ δὲ τὸ παρὸν  θεωρῆσαι   βουλόμενος τοὺς τῶν πολλῶν λόγους,
[19, 25]   καὶ τοὺς ὀδόντας τὸν πατέρα,  θεωρήσαντα   πάντα δι´ ὧν ἦν φοβερὸς
[19, 26]   οἱ δὲ περὶ τὸν Εὐμενῆ  θεωρήσαντες   ἐξ ἱκανοῦ διαστήματος τῶν πολεμίων
[19, 2]   παιδοποιίας ἔδωκεν ἐντολὰς Καρχηδονίοις τισὶ  θεωροῖς   ἀναγομένοις εἰς Δελφοὺς ἐπερωτῆσαι τὸν
[19, 90]   αὐτὸν ὁρμῆς οἱ συνόντες φίλοι  θεωροῦντες   ὅτι μετ´ αὐτῶν μέν εἰσι
[19, 38]   δοκεῖν εἶναι τοῖς ἐξ ἀποστήματος  θεωροῦσιν   ἀληθινὴν στρατοπεδείαν. τῶν δὲ στρατιωτῶν
[19, 98]   τόπος φαίνεται τοῖς ἐξ ἀποστήματος  θεωροῦσιν   οἱονεί τις νῆσος. τὴν δ´
[19, 89]   ἀξιόχρεω, τὴν δὲ χειμερινὴν ὥραν  θεωρῶν   ἐπανῆλθεν εἰς Μακεδονίαν. τούτου δὲ
[19, 23]   πολὺ πρὸς εὔνοιαν. δὴ  θεωρῶν   Εὐμενὴς καὶ συλλογιζόμενος τὸν Πευκέστην
[19, 64]   δὲ τὴν Ἀλεξάνδρου μετάθεσιν καὶ  θεωρῶν   μηδὲν ὑπάρχον πολέμιον σύστημα τὸν
[19, 37]   ἐν Γαδαμάλοις τῆς Μηδίας καὶ  θεωρῶν   τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἀσθενεστέραν οὖσαν
[19, 18]   εἰς τετρακισχιλίους ὄντες. Ἀντίγονος δὲ  θεωρῶν   τοσοῦτο πλῆθος ἀπολλύμενον βοηθῆσαι μὲν
[19, 53]   τὸ πανταχόθεν συναχθῆναι, τινὲς δὲ  Θηβαγενῆ   διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν ἐκ
[19, 54]   καὶ Σικελίας, ἔτι δ´ Ἰταλίας.  Θηβαῖοι   μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον
[19, 53]   τόπων, τὸ τρίτον ἐκπίπτουσιν οἱ  Θηβαῖοι   τῶν ἐξ Ἄργους ἐπιγόνων ἐκπολιορκησάντων
[19, 63]   Βοιωτίαν. ἐνταῦθα δὲ συνεπιλαβόμενος τοῖς  Θηβαίοις   τῆς τῶν τειχῶν οἰκοδομίας παρῆλθεν
[19, 77]   Ὠρωπὸν μὲν κατὰ κράτος εἷλε,  Θηβαίους   δ´ εἰς τὴν αὑτοῦ συμμαχίαν
[19, 53]   τὸν Ἰλιακὸν πόλεμον ἐκστρατευσάντων τῶν  Θηβαίων   εἰς τὴν Ἀσίαν οἱ καταλειφθέντες
[19, 53]   δὲ πανταχόθεν τοὺς διασωζομένους τῶν  Θηβαίων   ἐνεχείρει κατοικίζειν τὰς Θήβας, ὑπολαβὼν
[19, 0]   χρόνοις συμβάντων τῇ πόλει τῶν  Θηβαίων   καὶ ποσάκις ἀνάστατος ἐγένετο. κγʹ
[19, 0]   καʹ Ὡς Κάσανδρος τὴν τῶν  Θηβαίων   πόλιν ὑπ´ Ἀλεξάνδρου κατεσκαμμένην ἀποκατέστησε.
[19, 54]   τὴν πόλιν τοῖς διασωζομένοις τῶν  Θηβαίων.   συνεπελάβοντο δὲ καὶ τῶν Ἑλληνίδων
[19, 53]   καὶ τὸ μὲν πρῶτον τῶν  Θηβαίων   τοῦ παρ´ αὐτῶν ἔθνους προστάντων,
[19, 61]   τὴν ὁμώνυμον ἑαυτοῦ πόλιν καὶ  Θήβας   ἀνέστησε τὰς ὑπὸ Μακεδόνων κατασκαφείσας.
[19, 53]   εἰς τὴν Βοιωτίαν καὶ τὰς  Θήβας   κατῴκησαν. ἀπὸ δὲ τούτων τῶν
[19, 78]   τὴν φρουρὰν ἐκβαλὼν ἠλευθέρωσε τὰς  Θήβας.   μετὰ δὲ ταῦτα πορευθεὶς εἰς
[19, 53]   τῶν Θηβαίων ἐνεχείρει κατοικίζειν τὰς  Θήβας,   ὑπολαβὼν κάλλιστον ἔχειν καιρὸν πόλιν
[19, 53]   ποιητής φησιν οἳ πρῶτοι  Θήβης   ἕδος ἔκτισαν ἑπταπύλοιο» τὸ δεύτερον
[19, 40]   σὺν τοῖς ἐκ Μηδίας προσκαταγραφεῖσι,  θηρία   δὲ ἑξήκοντα καὶ πέντε.
[19, 84]   τῆς ἱππομαχίας οὔσης ἐφαμίλλου τὰ  θηρία   διὰ τῶν Ἰνδῶν εἰς τὸν
[19, 83]   καὶ τοξόταις συνεχῶς κατατιτρώσκειν τὰ  θηρία   καὶ τοὺς ἐπ´ αὐτοῖς ἀναβεβηκότας.
[19, 42]   δὲ μάχην πρῶτον μὲν τὰ  θηρία,   μετὰ δὲ ταῦτα καὶ τὸ
[19, 39]   ἡγεμόνες τάξαντες εἰς πλινθίον τὰ  θηρία   προῆγον, ἐν μέσῳ μὲν ἀπειληφότες
[19, 14]   δὲ ἑκατὸν εἴκοσι· τὰ δὲ  θηρία   ταῦτα παρέλαβε μετὰ τὴν Ἀλεξάνδρου
[19, 83]   τούτου ῥᾴδιον ἦν εἴργειν τὰ  θηρία   τῆς εἰς τοὔμπροσθεν πορείας. προέταξαν
[19, 84]   τῶν Ἰνδῶν καὶ κολαζόντων τὰ  θηρία   τινὰ μὲν αὐτῶν περιεπείροντο τῷ
[19, 17]   καὶ θαλάσσιον ἰχθὺν πολὺν καὶ  θηρία   τῶν πελαγίων, φαίνεται μάλιστα
[19, 0]   ἐπίθεσις τοῖς ἐν τῇ παραχειμασίᾳ  θηρίοις.   ιδʹ Ὡς παρατάξεως γενομένης Ἀντίγονος
[19, 29]   δεξιὸν κέρας ὠχυρωμένον τοῖς τε  θηρίοις   καὶ τοῖς κρατίστοις τῶν ἱππέων
[19, 39]   ἅπαντας· ἤλπιζε γὰρ μεμονωμένοις τοῖς  θηρίοις   τὴν ἐπίθεσιν ποιησάμενος τούτων τε
[19, 97]   βίον εἱλόμεθα ζῆν ἔρημον καὶ  θηριώδη   παντελῶς, οὐδὲν ὑμᾶς βλάπτοντες. ἀξιοῦμεν
[19, 25]   τινα αἰτίαν προσενέγκηται τῇ παρθένῳ  θηριωδῶς.   τοῦ δὲ λέοντος ἐξελόντος τούς
[19, 15]   μὲν λόγῳ πρὸς τὰς τῶν  θηρίων   δαπάνας, τῷ δ´ ἔργῳ διὰ
[19, 27]   καὶ σφενδονήτας ἐν τοῖς τῶν  θηρίων   διαστήμασι τοὺς ἱκανούς. τοῦτον δὲ
[19, 93]   διακινδυνεύειν πρὸς δύναμιν πολλαπλασίονα καὶ  θηρίων   πλῆθος, ἔτι δὲ στρατηγὸν ἀήττητον·
[19, 30]   ἐναντίους, ἐπακολουθούντων δὲ καὶ τῶν  θηρίων   ῥᾳδίως τρεψάμενος τοὺς περὶ τὸν
[19, 29]   τάγμασιν ἐπιλέκτοις· τῶν δ´ ἄλλων  θηρίων   τὰ πλείω μὲν τῆς φάλαγγος
[19, 35]   καταλειφθέντες· τῶν μὲν γὰρ ἄλλων  θηρίων   {τῶν} κατὰ τὴν προτέραν ἐμβολὴν
[19, 15]   ῥοπήν, καταπληκτικῆς οὔσης τῆς τῶν  θηρίων   χρείας. τῶν δ´ ἄλλων σατραπῶν
[19, 12]   δυνάμεις μεταπέμπεσθαι καὶ τοῖς βασιλικοῖς  θησαυροῖς   χρήσασθαι πρὸς τὰς κατεπειγούσας χρείας.
[19, 18]   ἄκραν ἀπειθοῦντος {δὲ} Ξενοφίλου τοῦ  θησαυροφύλακος,   αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς στρατιᾶς
[19, 15]   αὐτῶν εἰς Σοῦσα παρὰ τῶν  θησαυροφυλακούντων   Εὐμενὴς ἔλαβε χρημάτων πλῆθος ὅσον
[19, 57]   Βαβυλωνίαν δὲ Σελεύκῳ, τῶν δὲ  θησαυρῶν,   οὓς παρέλαβεν μετὰ τὴν πρὸς
[19, 48]   τοσαῦτα χωρὶς τῶν ἐν Σούσοις  θησαυρῶν,   ὥστε τὰ πάντα συναχθῆναι τάλαντα
[19, 84]   σπεύδοντος ἐξαγαγεῖν τὰ σκευοφόρα τοσοῦτον  θόρυβον   γενέσθαι συνέβη περὶ τὰς πύλας
[19, 24]   οὐραγοῦσιν, ὅπως μὴ διὰ τὸν  θόρυβον   καὶ τὴν στενοχωρίαν παρενοχλοῖτο. ~Ὡς
[19, 6]   τὰς ὁδούς, μαθεῖν σπεύδοντες τὸν  θόρυβον,   οἱ δὲ στρατιῶται τὰ μὲν
[19, 84]   τῶν τιτρωσκόντων περιώδυνα γινόμενα ἐποίει  θόρυβον.   τὸ γὰρ γένος τοῦτο κατὰ
[19, 26]   κίνδυνον. τοῦ δὲ περὶ ταῦτα  θορυβουμένου   καὶ περὶ τοῦ μέλλοντος ἀγωνιῶντος
[19, 81]   τοῦ τὸν κήρυκα καταπαῦσαι τοὺς  θορυβοῦντας   ἅπαντες σιωπὴν παρείχοντο. οὔτε γὰρ
[19, 10]   ἐχειροτόνησαν. οἱ δὲ φυγάδες ἐκ  Θουρίων   ὁρμήσαντες καὶ προσλαβόντες μισθοφόρους τριακοσίους
[19, 14]   ἱππεῖς δ´ Ἕλληνας μὲν καὶ  Θρᾷκας   ἑξακοσίους, Πέρσας δὲ πλείους τῶν
[19, 73]   συμβαλὼν ἐξ ἐφόδου τοὺς μὲν  Θρᾷκας   καταπληξάμενος ἔπεισε μεταθέσθαι, τοὺς δὲ
[19, 27]   Παροπανισαδῶν, οἱ δὲ τούτοις ἴσοι  Θρᾷκες   ἐκ τῶν ἄνω κατοικιῶν. πρὸ
[19, 73]   ἧκον οἵ τε Σχύθαι καὶ  Θρᾷκες   σὺν πολλῇ δυνάμει βοηθήσοντες τοῖς
[19, 29]   μισθοφόροι παντοδαποὶ πεντακόσιοι, ἑξῆς δὲ  Θρᾷκες   χίλιοι, παρὰ δὲ τῶν συμμάχων
[19, 73]   δὲ τὴν πορείαν διὰ τῆς  Θρᾴκης   καὶ τὸν Αἷμον ὑπερβαλὼν κατεστρατοπέδευσε
[19, 105]   ἔλθῃ, καὶ Λυσίμαχον μὲν τῆς  Θρᾴκης   κυριεύειν, Πτολεμαῖον δὲ τῆς Αἰγύπτου
[19, 73]   εὗρε Σεύθην τὸν βασιλέα τῶν  Θρᾳκῶν   ἀφεστηκότα πρὸς Ἀντίγονον μετὰ πολλῶν
[19, 73]   εἰς τὴν φιλίαν τῶν τε  Θρᾳκῶν   καὶ Σκυθῶν τοὺς ὁμοροῦντας, ὥστε
[19, 29]   τοὺς ἐκ τῶν ἄνω κατοικούντων  Θρᾳκῶν   ὀκτακοσίους. καὶ τὸ μὲν εὐώνυμον
[19, 11]   ἔλεον, τὸν μὲν Φίλιππον προσέταξε  Θρᾳξί   τισιν ἐκκεντῆσαι, βασιλέα γεγενημένον ἓξ
[19, 100]   ἐπετίμησεν αὐτῷ, λέγων ὅτι πολλῷ  θρασυτέρους   πεποίηκε τοὺς βαρβάρους ἐάσας ἀτιμωρήτους·
[19, 15]   τετελευτηκότι σκηνὴ καὶ κατὰ ταύτην  θρόνος,   πρὸς θύοντες εἰώθεισαν συνεδρεύειν
[19, 52]   Θεσσαλονίκην ἔγημε, τὴν Φιλίππου μὲν  θυγατέρα,   Ἀλεξάνδρου δὲ ἀδελφὴν ὁμοπάτριον, σπεύδων
[19, 35]   Θετταλονίκην τὴν Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου  θυγατέρα,   πρὸς δὲ τούτοις Δηιδάμειάν τε
[19, 35]   τούτοις Δηιδάμειάν τε τὴν Αἰακίδου  θυγατέρα   τοῦ βασιλέως τῶν Ἠπειρωτῶν, Πύρρου
[19, 35]   πολεμήσαντος ἀδελφήν, καὶ τὰς Ἀττάλου  θυγατέρας,   ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων
[19, 59]   ἕκαστον, τάς τε ἀδελφὰς καὶ  θυγατέρας   τῶν ἀπόρων ἐξεδίδου τοῖς ἰδίοις
[19, 51]   αὑτὴν ἐσχηκυῖα ἀξίωμα καὶ γεγενημένη  θυγάτηρ   μὲν Νεοπτολέμου τοῦ βασιλέως τῶν
[19, 6]   πλεονεξίαν, τὰ δὲ διὰ τὸν  θυμὸν   ἠγριωμένοι τὰς ψυχὰς ἀνῄρουν τοὺς
[19, 11]   δὲ παρανομήμασι πληροῦσα τὸν ἑαυτῆς  θυμὸν   ταχὺ πολλοὺς τῶν Μακεδόνων ἐποίησε
[19, 7]   διατιθέναι πᾶν τὸ κεχαρισμένον τῷ  θυμῷ·   οἱ δὲ ταῖς τῶν εὐπόρων
[19, 15]   κατὰ ταύτην θρόνος, πρὸς  θύοντες   εἰώθεισαν συνεδρεύειν περὶ τῶν κατεπειγόντων.
[19, 7]   οἱ μὲν γὰρ τὰς αὐλίους  θύρας   ἐξέκοπτον, οἱ δὲ διὰ κλιμάκων
[19, 22]   ὢν ταύτης τῆς χώρας στρατηγός,  θυσίαν   ἐπετέλεσε μεγαλοπρεπῆ τοῖς θεοῖς καὶ
[19, 24]   κατὰ δὲ τὴν ὁδοιπορίαν δευτεραῖος  θυσίαν   ἐπετέλεσε τοῖς θεοῖς καὶ τὴν
[19, 2]   Καρκῖνος ὑφ´ Ἡρακλείδου πρός τινα  θυσίαν   καὶ θεασάμενος τὸν Ἀγαθοκλέα παίζοντα
[19, 22]   ἐπλήρωσε δὲ τῆς τῶν πανηγυριζόντων  θυσίας   κύκλους τέσσαρας ἐντὸς ἀλλήλων ὄντας
[19, 33]   μὲν εἶναι διὰ τέλους καὶ  θυσιῶν   καὶ τῶν ἄλλων νομίμων εἴργεσθαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006