HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


η  =  146 formes différentes pour 537 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[19, 0]   περὶ τὸν Κοπράτην ποταμὸν ἠλαττώθη.  ηʹ   Ὡς εἰς Μηδίαν ἀναζεύξας ἐν
[19, 99]   τοὺς προσπλέοντας ἐκ τοῦ πέραν     βιάζεσθαι τολμῶντας ἀμύνεται. ὅταν δὲ
[19, 93]   γενομένου κατορθώματος, {καὶ} παρακαλῶν αὐτὸν     δύναμιν ἀποστεῖλαι τὴν ταχίστην
[19, 19]   ζῴων. τούτους Ἀντίγονος πεῖσαι μὲν     δωροδοκεῖν ἀγεννὲς ἡγεῖτο, τηλικαύτης αὐτῷ
[19, 18]   ἐν τῇ καταφορᾷ προσεδεῖτο πλοίων     ζεύγματος. καταλαβὼν δ´ ὀλίγα πλοῖα
[19, 93]   δύναμιν ἀποστεῖλαι τὴν ταχίστην     καὶ αὐτὸν παραβαλεῖν εἰς τὴν
[19, 107]   καὶ ψευδέσι διαβολαῖς φυγάδων πεισθεὶς     καὶ χρημάτων βουλόμενος εὐπορῆσαι, καὶ
[19, 67]   σύνεσις πραγματικὴ καὶ τόλμα μείζων     κατὰ γυναῖκα· τῶν γὰρ Σικυωνίων
[19, 2]   τὸ σῶμα εὔρωστος πολὺ μᾶλλον     κατὰ τὴν ἡλικίαν. ἑπταετοῦς δ´
[19, 13]   ταχίστην μετὰ τῆς δυνάμεως, πρὶν     καταβῆναι τοὺς σατράπας μετὰ τῶν
[19, 24]   τοὺς πρότερον ὑπόπτους ὄντας ἐπιβουλεύειν     καταλείψειν πιστοτάτους φύλακας ἔσχε τοῦ
[19, 9]   γενόμενος τοῦ μὲν ἔτι φονεύειν     κολάζειν τινὰς ἀπέστη, μεταβαλόμενος δ´
[19, 77]   ὡς διαβησόμενος εἰς Μακεδονίαν, ὅπως     μένοντος Κασάνδρου περὶ τὴν Εὔβοιαν
[19, 93]   τὸ παράπαν ἐκ τῆς Συρίας     περικαταλαβόντα συντρῖψαι. τούτου δ´ ὄντος
[19, 70]   τύραννον ἰσχυρὸν γενέσθαι διαπολεμεῖν ἑκουσίως     περιμείναντας αὐτοῦ τὴν αὔξησιν ἐξ
[19, 98]   αὐτῆς συμβαίνει διειλῆφθαι ποταμοῖς χρησίμοις     πηγαῖς δυναμέναις ἀρδεύειν. γίνεται δὲ
[19, 99]   βάρος συμβαίνει μετέχειν αὐξήσεως     πνεύματος, ἔξω τῶν στερεῶν,
[19, 85]   καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι παρεφύλαττον     πόλεις φρούρια μακρὰν ἀφεστῶτα
[19, 7]   ἐξουσίαν προσλαβὸν οὐ διέκρινε φίλον     πολέμιον, ἀλλὰ παρ´ οὗ πλέον
[19, 105]   λοιπὸν ἕκαστος τῶν κρατούντων ἐθνῶν     πόλεων βασιλικὰς εἶχεν ἐλπίδας καὶ
[19, 33]   ἐνίας προσχρωσθείσας μόνον τοῖς ἐδέσμασιν     ποτηρίοις ἐπιφέρειν τὴν ἀπώλειαν. ἐπιπολαζούσης
[19, 93]   περὶ τῶν ὅλων κατὰ Συρίαν     προάγειν εἰς Αἴγυπτον καὶ πολεμεῖν
[19, 23]   Εὐμενὴς βουλόμενος καταπλήξασθαι τοὺς ἀπειθοῦντας     στρατηγίας ὀρεγομένους παρήγαγεν εἰς κρίσιν
[19, 74]   γὰρ κατ´ ἰδίαν διαγωνίσασθαι πρὶν     συμμίξαι τὴν τῶν Αἰτωλῶν δύναμιν.
[19, 38]   καταληφθῶσιν ὑπὸ τῶν πολεμίων πρὶν     συνελθεῖν πανταχόθεν τὴν συμμαχοῦσαν δύναμιν.
[19, 95]   εὐχερέστερον ὑπάρχειν συμφορὰς ἐνεγκεῖν ἐπιδεξίως     τὰς εὐμεγέθεις εὐημερίας ἐμφρόνως· αἱ
[19, 38]   τὸν Ἀντίγονον ὕστερον ἡμέραις τρισὶν     τέτταρσι παραγενέσθαι· τούτου δὲ γενομένου
[19, 77]   ἔρημον καταλάβῃ Μακεδονίαν τῶν ἀμυνομένων     τῇ βασιλείᾳ βοηθῶν ἀποβάλῃ τὰ
[19, 97]   ἀνεβόησεν Βασιλεῦ Δημήτριε, τί βουλόμενος     τίνος ἀναγκάζοντος πολεμεῖς ἡμᾶς, οἰκοῦντας
[19, 103]   Καρχηδονίους διεπέμπετο, βοηθεῖν ἀξιῶν πρὶν     τὸν Ἀγαθοκλέα πᾶσαν ὑφ´ ἑαυτὸν
[19, 98]   στερεᾶς μέγεθος ποτὲ μὲν μεῖζον     τρίπλεθρον, ἔστι δ´ ὅτ´ οὐ
[19, 95]   δύνασθαι τοὺς πολεμίους ἐλθεῖν δυεῖν     τριῶν ἡμερῶν. οἱ δ´ Ἄραβες
[19, 33]   αἱ γυναῖκες πλὴν τῶν ἐγκύων     τῶν ἐχουσῶν τέκνα· τὴν δὲ
[19, 93]   χρημάτων ὅσα δυνατὸν ἦν ἄγειν     φέρειν ἐπανῆλθεν εἰς Αἴγυπτον. ~Ἀντίγονος
[19, 85]   ἄλλων ὅσοι παρεφύλαττον πόλεις     φρούρια μακρὰν ἀφεστῶτα τῶν πολεμίων.
[19, 16]   καραδοκοῦντας τὴν παρ´ Εὐμενοῦς βοήθειαν,     φυγόντας τὴν ταχίστην ἀλᾶσθαι κατὰ
[19, 91]   τινος διοικήσεως, μετὰ στρατιωτῶν πλειόνων     χιλίων. οἱ δὲ διαφυλάττοντες τὴν
[19, 52]   μητέρα αὐτοῦ Ῥωξάνην, ἵνα μηδεὶς     διάδοχος τῆς βασιλείας· κατὰ δὲ
[19, 59]   Δημητρίῳ τῷ Ἀντιγόνου. αὕτη δ´     γυνὴ συνέσει δοκεῖ διενηνοχέναι· τούς
[19, 23]   δὲ προσάγων ἤδη περὶ Καππαδοκίαν.     δ´ ἐπιστολὴ Συρίοις γεγραμμένη γράμμασιν
[19, 11]   εὐθὺς ἥλω μετὰ τῆς θεραπείας,     δ´ Εὐρυδίκη μετὰ Πολυκλέους, ἑνὸς
[19, 50]   Κάσανδρος ἐπιπλεύσας ἐκυρίευσε τοῦ σκάφους,     δ´ Ὀλυμπιὰς ἀπογνοῦσα τὰ καθ´
[19, 50]   ἐκυρίευεν, δ´ ἕτερος Πέλλης.     δ´ Ὀλυμπιὰς ὁρῶσα τοὺς μὲν
[19, 67]   ἄλλων προσποιουμένων εἶναι φίλων ἀνῃρέθη,     δὲ γυνὴ Κρατησίπολις διαδεξαμένη τὰ
[19, 19]   παρεκτείνουσα σχεδὸν ἐφ´ ἡμέρας τεσσαράκοντα,     δὲ διὰ τῶν Κοσσαίων ἐθνῶν
[19, 24]   πορείας, καταβαρούμενος ὑπὸ τοῦ πάθους·     δὲ δύναμις ἐν ἀθυμίᾳ καθειστήκει,
[19, 34]   καθαπερεί τινος συμφορᾶς μεγάλης προσηγγελμένης·     δὲ ἐπὶ τῇ νίκῃ περιχαρὴς
[19, 2]   ταῦτα ὀλίγον βιώσας χρόνον ἐτελεύτησεν.     δὲ μήτηρ ἀνέθηκεν λιθίνην εἰκόνα
[19, 50]   αὐτοὺς ἀφεῖναι διὰ τὴν ἀπορίαν.     δὲ οὔτε σιτομετρεῖν αὐτοὺς δυναμένη
[19, 28]   κέρατος τάξιν προέταξεν ἐλέφαντας τεσσαράκοντα.     δὲ πᾶσα δύναμις ἦν τῶν
[19, 34]   μὴ δύνασθαι χρήσασθαι τῷ νόμῳ,     δὲ πρεσβυτέρα δικαιότερον ἀπεφαίνετο εἶναι
[19, 12]   σατράπης ἀπεδέδεικτο, καθ´ ὃν καιρὸν     δευτέρα διαίρεσις ἐγενήθη τῶν σατραπειῶν
[19, 21]   δὲ καὶ σπανίζουσα τῶν ἐπιτηδείων,     λοιπὴ δὲ μετέωρος καὶ τὸν
[19, 34]   προέκριναν τὴν νεωτέραν. οὗ συμβάντος     μὲν ἀποτυχοῦσα τῆς κρίσεως ἀπῄει
[19, 34]   θαυμασθεῖσα κατέστρεψεν ἡρωικῶς τὸν βίον·     μὲν γὰρ δύναμις ἐν τοῖς
[19, 19]   Μηδίαν ἑκατέρᾳ προσῆν τι δυσχερές·     μὲν γὰρ ἐπὶ Κόλωνος ὑπῆρχε
[19, 2]   πραχθεῖσι καὶ συνεχῶς ἐδάκρυεν. εἶθ´     μὲν γνοῦσα τὴν ὁρμὴν τἀνδρὸς
[19, 37]   γινόμενον τοῖς πολεμίοις· ἦν γὰρ     μὲν ἔρημος πᾶσα σχεδὸν πεδιάς,
[19, 109]   τοὺς Ἕλληνας. ὧν τιτρωσκομένων παραδόξως     μὲν μάχη ταχὺ παλίντροπος ἐγένετο,
[19, 42]   τεταγμένους, οἷς ἦν παρηγγελκὼς φυγομαχεῖν.     μὲν οὖν τῶν ἱππέων μάχη
[19, 31]   μάχῃ πεπτωκότων ὡς τριάκοντα σταδίους,     μὲν ὥρα κατελάμβανεν μεσονύκτιος, κακῶς
[19, 1]   αὐτῶν τὰς ἐπιφανείας. σύνεγγυς γὰρ     μετάβασις εἶναι δοκεῖ τοῖς ἐν
[19, 2]   ὠλιγώρουν. καθ´ ὃν δὴ χρόνον     μήτηρ νυκτὸς παρελθοῦσα λάθρᾳ τὸ
[19, 34]   συμφιλοτιμούμεναι. τῶν δὲ στρατηγῶν διακρινόντων     νεωτέρα μὲν ἀπεφαίνετο τὴν ἑτέραν
[19, 55]   ἐξ οὗ παρ´ αὐτοῖς ἐστιν     περὶ ταῦτα σπουδή· δοκοῦσι δὲ
[19, 6]   δὲ πάντων ἐπὶ τὴν ἁρπαγὴν     πόλις ἐπληρώθη ταραχῆς καὶ μεγάλων
[19, 78]   προῄρηται τοὺς Ἕλληνας· ἐπίκαιρος γὰρ     πόλις ἐστὶ τοῖς βουλομένοις ἔχειν
[19, 52]   αὔξησιν ταχὺ μεγάλην ἐπίδοσιν ἔλαβεν     πόλις καὶ πλεῖστον ἴσχυσε τῶν
[19, 84]   τῶν πολεμίων ἐντὸς τοῦ τείχους     πόλις ὑποχείριος ἐγένετο τοῖς περὶ
[19, 3]   περὶ ὧν τὰ κατὰ μέρος     πρὸ ταύτης περιέχει βύβλος. συνεστρατεύετο
[19, 7]   ἱκετεία παρείχετο τὴν ἀσφάλειαν, ἀλλ´     πρὸς θεοὺς εὐσέβεια ἐνικᾶτο πρὸς
[19, 1]   ἔπεσεν. μάλιστα δὲ πάντων ἐπεπόλασεν     πρὸς τὰς μοναρχίας ὁρμὴ περὶ
[19, 21]   εἴκοσι καὶ τεσσάρων, ἧς ἦν     πρώτη μὲν ἕως τῆς καλουμένης
[19, 55]   ἀποχωρεῖν πρὸς Πτολεμαῖον· διεβεβόητο γὰρ     τούτου χρηστότης καὶ τὸ πρὸς
[19, 7]   τοῖς εἰς τὰ τεμένη καταφυγοῦσιν     τῶν θεῶν ἱκετεία παρείχετο τὴν
[19, 41]   φωνῆς ἀκοὴν, καθ´ μέρος     φάλαγξ ἦν τῶν παρ´ Ἀντιγόνου
[19, 19]   διάβασιν ἀνέζευξεν ἐπὶ πόλεως Βαδάκης,     κεῖται παρὰ τὸν Εὔλαιον ποταμόν.
[19, 44]   τὴν ἐπαρχίαν τὴν προσαγορευομένην Ῥάγας,     ταύτην τὴν προσηγορίαν ἔσχεν ἀπὸ
[19, 15]   Εὐμενῆ, συνήγαγον ἐκκλησίαν κοινήν, ἐν     πολλὴν συνέβη γενέσθαι φιλοτιμίαν ὑπὲρ
[19, 17]   ποταμόν, ἀπέχοντα Σούσων ὁδὸν ἡμέρας,     τῆς ὀρεινῆς ἐκρεῖ τῆς ὑπὸ
[19, 44]   παρεχείμασεν οὔσῃ πλησίον Ἐκβατάνων, ἐν     τῆς χώρας ἐκείνης ἐστὶ τὰ
[19, 1]   τῶν πόλεων τὰς εὐθύνας ἐλάμβανεν  ἡβηδὸν   μιαιφονῶν καὶ δι´ ὀλίγους τῶν
[19, 23]   πρόσχημα ταπεινώσας ἑαυτὸν εἰς ὕψος  ἤγαγε   καὶ προσδοκίαν ἐλπίδων ἀγαθῶν παρὰ
[19, 108]   τὸν καιρὸν τοῦ διαγωνίσασθαι, πᾶσαν  ἤγαγε   τὴν δύναμιν ἐπὶ τὴν τῶν
[19, 81]   δι´ ἧς εἰς ἐλπίδας ἁδρὰς  ἦγε   τοὺς πολλούς· πρὸς δὲ τούτοις
[19, 104]   μάχη πρὸς τοὺς φυγάδας, ὧν  ἠγεῖτο   Δεινοκράτης καὶ Φιλωνίδης, τὰ κέρατα
[19, 7]   πλέον ὠφεληθήσεσθαι διειλήφει, τοῦτον ἐχθρὸν  ἡγεῖτο.   διὸ καὶ παρῆν ὁρᾶν πᾶσαν
[19, 28]   Καρμανίας ὀκτακοσίους, ὧν Τληπόλεμος σατράπης  ἡγεῖτο,   ἑξῆς δὲ τοὺς καλουμένους ἑταίρους
[19, 27]   ἐξ Ἀραχωτῶν ἱππεῖς ἑξακοσίους, ὧν  ἡγεῖτο   πρότερον μὲν Σιβύρτιος, διὰ δὲ
[19, 19]   πεῖσαι μὲν δωροδοκεῖν ἀγεννὲς  ἡγεῖτο,   τηλικαύτης αὐτῷ δυνάμεως συνακολουθούσης, προχειρισάμενος
[19, 82]   ἱππεῖς χιλίους πεντακοσίους, ὧν Ἀνδρόνικος  ἡγεῖτο.   τούτῳ δ´ ἦν συντεταγμένον λοξὴν
[19, 15]   συνεβούλευεν ἕνα μὲν μὴ καθιστᾶν  ἡγεμόνα,   πάντας δὲ τοὺς προκεκριμένους ὑπὸ
[19, 96]   Δημήτριον δὲ τὸν υἱὸν καταστήσας  ἡγεμόνα   πρώτης φυλακῆς ἐξέπεμψε, προστάξας κολάσαι
[19, 81]   αὐτῷ συμβουλευόντων μὴ παρατάττεσθαι πρὸς  ἡγεμόνα   τηλικοῦτον καὶ δύναμιν μείζω, τούτοις
[19, 29]   προσαγορευθέντες ἑταῖροι χίλιοι, Δημήτριον ἔχοντες  ἡγεμόνα   τὸν Ἀντιγόνου, τότε πρώτως μέλλοντα
[19, 40]   τῶν ἐλεφάντων τοὺς ἀσθενεστέρους ἀπέδειξεν  ἡγεμόνα   τῶν πάντων Φίλιππον· τούτῳ δὲ
[19, 13]   τοὺς ἐν ταῖς ἄνω σατραπείαις  ἡγεμόνας   ἦν μὲν καὶ πρότερον ἀπεσταλκὼς
[19, 93]   Ἀντιγόνου παρουσίαν καὶ συναγαγὼν τοὺς  ἡγεμόνας   καὶ φίλους ἐβουλεύετο πότερον συμφέρει
[19, 38]   προσέταξεν ἀκολουθεῖν ἑαυτῷ πάντας τοὺς  ἡγεμόνας   μετὰ τῶν ἰδίων στρατιωτῶν, ἔχοντας
[19, 81]   ἤμελλε διακινδυνεύειν, ἀλλὰ καὶ πρὸς  ἡγεμόνας   σχεδὸν μεγίστους, Πτολεμαῖον καὶ Σέλευκον·
[19, 26]   παρατάξεως γενησομένης. οἱ μὲν οὖν  ἡγεμόνες   ἀμφοτέρων τῶν στρατοπέδων τὸν προειρημένον
[19, 83]   πολλοὺς ἀλλήλων ἀνῄρουν, οἵ τε  ἡγεμόνες   αὐτοὶ πρὸ πάντων κινδυνεύοντες προετρέποντο
[19, 16]   μετὰ τῆς Ἀλκέτου δυνάμεως ἁλόντες  ἡγεμόνες,   ἐφυλάττοντο μὲν ἔν τινι φρουρίῳ
[19, 39]   Ἀντιγόνου στρατιωτῶν οἱ τῶν ἐλεφάντων  ἡγεμόνες   τάξαντες εἰς πλινθίον τὰ θηρία
[19, 15]   δεῖν ἔχειν τὴν τῶν πάντων  ἡγεμονίαν,   Ἀντιγένης δὲ τῶν ἀργυρασπίδων Μακεδόνων
[19, 31]   χωρὶς δημαγωγίας βεβαίως ἔχων τὴν  ἡγεμονίαν   ἐβιάσατο μὲν τὸ πλῆθος ἐπὶ
[19, 71]   ἄλλας πάσας αὐτονόμους εἶναι, τὴν  ἡγεμονίαν   ἐχόντων Συρακοσίων. ~μετὰ δὲ ταῦτα
[19, 3]   τῶν δ´ ὅλων εἶχε τὴν  ἡγεμονίαν   Ἡρακλείδης καὶ Σώστρατος, ἄνδρες ἐν
[19, 27]   τὴν ἐκείνου φυγὴν μετειλήφει τὴν  ἡγεμονίαν   Κεφάλων. ἑξῆς δ´ ἦσαν πεντακόσιοι
[19, 0]   Ὡς οὗτος μὲν παραλαβὼν τὴν  ἡγεμονίαν   τυραννικῶς ἄρχων διεγένετο, οἱ δ´
[19, 29]   ὧν ἁπάντων Πίθων εἶχε τὴν  ἡγεμονίαν·   τῶν δὲ πεζῶν πρῶτοι μὲν
[19, 92]   βασιλικὸν ἀνάστημα καὶ δόξαν ἀξίαν  ἡγεμονίας.   ~Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Πτολεμαῖος
[19, 53]   δὲ ταῦτα τῆς τῶν Ἑλλήνων  ἡγεμονίας   ἀμφισβητησάντων Ἀλέξανδρος Φιλίππου κατὰ
[19, 71]   ἐφεδρεῦσαι τοῖς κακῶς προϊσταμένοις τῆς  ἡγεμονίας.   διαβοηθείσης δὲ τῆς πράξεως εὐθὺς
[19, 70]   ἐπιβουλεύοντες. διὰ ταῦτα δὴ ξενικῆς  ἡγεμονίας   ἐπιθυμῶν ἀσμένως ὑπήκουσε τοῖς Ἀκραγαντίνοις.
[19, 12]   τοὺς ἀργυράσπιδας, ἀξιοῦντες ἀφιστάναι τῆς  ἡγεμονίας   Εὐμενῆ. τῶν δὲ Μακεδόνων οὐ
[19, 90]   φανερῶς διασημᾶναι περὶ τῆς ἐσομένης  ἡγεμονίας,   ἧς δεῖ τυχεῖν αὐτὸν προϊόντος
[19, 3]   δήμου καὶ τεταγμένος ἐπὶ χιλιαρχικῆς  ἡγεμονίας,   ὃς τὸ μὲν πρῶτον ἐν
[19, 15]   συνέβη γενέσθαι φιλοτιμίαν ὑπὲρ τῆς  ἡγεμονίας.   Πευκέστης μὲν γὰρ διά τε
[19, 72]   Ῥωμαίοις ἔτη πλείονα περὶ τῆς  ἡγεμονίας   Πληστικὴν μὲν φρουρὰν ἔχουσαν Ῥωμαϊκὴν
[19, 91]   ἐὰν αὐτῷ δοθῇ καιρὸς ἀμφισβητεῖν  ἡγεμονίας.   προσεχώρησε δ´ αὐτῷ καὶ Πολύαρχος,
[19, 81]   οὔτε πολιτικόν, ἅτε προσφάτως ἐφ´  ἡγεμονίας   τεταγμένον· ὅπερ εἴωθε γίγνεσθαι τοῖς
[19, 4]   ἰδιώτης ὤν, ποτὲ δὲ ἐφ´  ἡγεμονίας   τεταγμένος, ὑπελήφθη δραστικὸς εἶναι καὶ
[19, 101]   κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἐθνῶν περὶ  ἡγεμονίας   φιλοτιμούμενα παντοίους συνίσταντο κινδύνους. οἱ
[19, 14]   τὰς δυνάμεις. ἦν δὲ τῶν  ἡγεμόνων   ἐπιφανέστατος μὲν καὶ κοινῷ δόγματι
[19, 22]   ἀναπληροῦσθαι κατακειμένων τῶν τε δευτέρων  ἡγεμόνων   καὶ τῶν ἔξω τάξεως {καὶ}
[19, 47]   οἱ δ´ ἐζωγρήθησαν. τῶν δὲ  ἡγεμόνων   Μελέαγρος καὶ Ὀκράνης Μῆδος
[19, 92]   πεσεῖν καί τινας τῶν ἄλλων  ἡγεμόνων.   οὗ συμβάντος οἱ πλείους τῶν
[19, 43]   τε σατράπαι καὶ τῶν ἄλλων  ἡγεμόνων   τε καὶ στρατιωτῶν οἱ πλεῖστοι,
[19, 24]   δὲ παρ´ ὧν ἐδόκει συμφέρειν  ἡγεμόνων   τετρακόσια τάλαντα τοὺς πρότερον ὑπόπτους
[19, 0]   Ὡς Εὐμενῆ καὶ τῶν ἄλλων  ἡγεμόνων   τοὺς ἀλλοτρίως πρὸς αὐτὸν διατεθέντας
[19, 23]   περιενεγκεῖν καὶ δεῖξαι τοῖς τε  ἡγεμόσι   καὶ τῶν ἄλλων στρατιωτῶν τοῖς
[19, 81]   καὶ πολλάκις καθ´ αὑτοὺς δυνάμεων  ἡγησάμενοι   μέχρι τῶν καιρῶν τούτων ὑπῆρχον
[19, 81]   ἐλπίδες εἰς τὴν τούτου διαδοχὴν  ἦγον   ἅμα τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν
[19, 66]   χρόνον μέν τινα τὴν ἡσυχίαν  ἦγον,   καταπεπληγμένοι τὸ μέγεθος τῆς συμφορᾶς,
[19, 44]   Ἀντιγένην μὲν τὸν τῶν ἀργυρασπίδων  ἡγούμενον   συλλαβὼν καὶ καταθέμενος εἰς σειρὸν
[19, 21]   καὶ Ἀντιγένης τῶν ἀργυρασπίδων  ἡγούμενος   καὶ πάντες οἱ τὴν ἀπὸ
[19, 14]   καὶ Σιβύρτιος μὲν τῆς Ἀραχωσίας  ἡγούμενος   παρείχετο πεζοὺς μὲν χιλίους, ἱππεῖς
[19, 103]   Δεινοκράτης τῶν Συρακοσίων φυγάδων  ἡγούμενος   πρὸς μὲν τοὺς Καρχηδονίους διεπέμπετο,
[19, 6]   τὰ δὲ διὰ τὸν θυμὸν  ἠγριωμένοι   τὰς ψυχὰς ἀνῄρουν τοὺς διὰ
[19, 65]   πρὸς τὸν τύραννον μίσος ἐκθύμως  ἠγωνίζοντο.   καθ´ ὃν δὴ χρόνον ἧκον
[19, 108]   ἔτυχε τοῖς πολεμίοις ἀπήντων καὶ  ἠγωνίζοντο.   περὶ δὲ τὴν τάφρον ἀμφοτέρων
[19, 92]   καὶ τοὺς ἄλλους φίλους, ἔχων  ἤδη   βασιλικὸν ἀνάστημα καὶ δόξαν ἀξίαν
[19, 53]   βασιλευόντων καὶ τῆς ὅλης χώρας  ἤδη   Βοιωτίας καλουμένης ἀπὸ Βοιωτοῦ τοῦ
[19, 81]   τὴν μεταβολήν· τοῦ τε πατρὸς  ἤδη   γεγηρακότος αἱ τῆς βασιλείας ἐλπίδες
[19, 39]   δ´ οὐδὲν τοὺς πολεμίους δυνάμενοι.  ἤδη   δ´ αὐτῶν καταπονουμένων ἀνελπίστως ἐπιφανέντες
[19, 31]   βοηθῆσαι τοῖς περὶ τὸν Εὔδαμον.  ~ἤδη   δὲ τῆς ὥρας οὔσης περὶ
[19, 52]   γίνεσθαι. μετὰ δὲ ταῦτα βασιλικῶς  ἤδη   διεξάγων τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν
[19, 10]   Ἰταλίαν Ῥωμαῖοι μὲν ἔννατον ἔτος  ἤδη   διεπολέμουν πρὸς Σαυνίτας καὶ κατὰ
[19, 46]   τῆς Μηδίας χειμάζων καὶ πλῆθος  ἤδη   διεφθαρκὼς τῶν ἐπαγγελλομένων συναποστήσεσθαι, γραφόντων
[19, 109]   ἐποιοῦντο καὶ δὴ τῆς παρεμβολῆς  ἤδη   κατὰ κράτος ἁλισκομένης κατέπλευσε τοῖς
[19, 75]   προσβολαῖς χρωμένου καὶ τοῦ πολίσματος  ἤδη   κατὰ κράτος ἁλισκομένου παρεγένετο βοηθήσων
[19, 13]   λειπομένους τῶν ἐναντίων. νυκτὸς δὲ  ἤδη   καταλαμβανούσης Εὐμενὴς μὲν ἀγωνιῶν ὑπὲρ
[19, 23]   τοὺς ἐλέφαντας, ἔστι δὲ προσάγων  ἤδη   περὶ Καππαδοκίαν. δ´ ἐπιστολὴ
[19, 10]   κατὰ μέρος διήλθομεν, δεύτερον ἔτος  ἤδη   πολεμοῦντες Πάρωνα καὶ Μενέδημον, ἄνδρας
[19, 30]   οὗτοι γὰρ ταῖς μὲν ἡλικίαις  ἤδη   προβεβήκεισαν, διὰ δὲ τὸ πλῆθος
[19, 38]   πεπονηκότας καὶ πάντων ἐνδεεῖς συνηγμένοις  ἤδη   τοῖς πολεμίοις καὶ πάντων εὐποροῦσι
[19, 45]   ἐπεπλήρωτο, πρὸς δὲ τὸ Ἀσκληπιεῖον  ἤδη   τοῦ λιμνάζοντος τόπου προσιόντος ἐκπλαγεῖς
[19, 56]   αὐτὸν συμβάντα· πάντας γὰρ οὐδὲν  ἠδικηκότας,   ἀλλὰ καὶ χρείας πολλὰς καὶ
[19, 21]   μετὰ πολλῆς τέρψεως ἐνδιατρίβειν τόποις  ἡδίστοις   πρὸς ἀνάπαυσιν. ἦν δὲ καὶ
[19, 71]   πάτριον δίαιταν μετέβαλεν καὶ ταῖς  ἡδοναῖς   ἐνετρύφησεν οὕτως ἀσελγῶς ὥστε Πέρσην
[19, 11]   ἠτυχηκότας, ἐπειδὴ παρὰ τοῖς Μακεδόσιν  ἠδόξει   διὰ τὸν πρὸς τοὺς πάσχοντας
[19, 4]   ἀληθὲς διὰ τὸ σκότος οὐκ  ἠδύναντο   συνιδεῖν, ὑπολαβόντες δὲ τὴν ἄλλην
[19, 49]   Ὀλυμπιάδα προσβολὰς μὲν τοῖς τείχεσιν  ἠδυνάτει   ποιεῖσθαι διὰ τοὺς χειμῶνας, περιστρατοπεδεύσας
[19, 18]   πρὶν ἥλιον ἀνατέλλειν. οὐ μὴν  ἠδυνήθη   γε κατὰ πάντα ἄθικτος γενέσθαι
[19, 33]   τὰς αἰτίας τῶν κακῶν οὐκ  ἠδυνήθησαν   ἀποτρέψαι τὰς ἄλλας τῶν ἀδικημάτων,
[19, 25]   τὰς τῶν τόπων δυσχωρίας οὐκ  ἠδυνήθησαν   διαγωνίσασθαι. καταστρατοπεδεύσαντες δ´ ἀλλήλων ἀπὸ
[19, 103]   πεντήκοντα σκάφεσιν ἄλλο μὲν οὐδὲν  ἠδυνήθησαν   πρᾶξαι, δυσὶ δὲ περιπεσόντες φορτηγοῖς
[19, 59]   δ´ ἀκριβέστερον τὸ τῆς γυναικὸς  ἦθος   προϊὼν λόγος καὶ τὰ
[19, 13]   ὃν δὴ χρόνον συνέβη κἀκείνους  ἠθροικέναι   τὰ στρατόπεδα καὶ συνδεδραμηκέναι πρὸς
[19, 47]   ἦσαν ἐπιφανέστατοι Μελέαγρος καὶ Μενοίτας,  ἤθροισαν   τοὺς πλανωμένους τῶν Εὐμενοῦς τε
[19, 107]   τὸν φόβον χρημάτων τε πλῆθος  ἤθροισε   καὶ πᾶσι τοῖς ταττομένοις ὑφ´
[19, 68]   ἀκούσας τὴν προαίρεσιν τῶν πολεμίων  ἤθροισε   μὲν τῶν πλησίον χειμαζόντων στρατιωτῶν
[19, 11]   εὐνοίαις κατεσκεύαζε. Πολυπέρχων δὲ δύναμιν  ἤθροισε   προσλαβόμενος Αἰακίδην τὸν Ἠπειρώτην καὶ
[19, 60]   τῶν Σπαρτιατῶν ἐξουσίαν ξενολογεῖν, στρατιώτας  ἤθροισεν   ὀκτακισχιλίους ἐκ τῆς Πελοποννήσου. ἐντυχὼν
[19, 62]   ὥστε τὰς πάσας περὶ αὐτὸν  ἠθροῖσθαι   ναῦς μακρὰς ἐξηρτυμένας διακοσίας τεσσαράκοντα·
[19, 38]   προακηκοότας τὸ μέλλον τοὺς πολεμίους  ἠθροῖσθαι,   τὸ μὲν ἐπ´ εὐθείας προάγειν
[19, 48]   εἰς μύρια καὶ πεντακισχίλια τάλαντα.  ἠθροίσθη   δ´ αὐτῷ καὶ ἄλλο πλῆθος
[19, 102]   οἱ μὲν φυγάδες τῶν Συρακοσίων  ἠθροίσθησαν   εἰς τὴν Μεσσήνην, ταύτην ὁρῶντες
[19, 95]   τῶν ἑωρακότων τὸ στρατόπεδον παραχρῆμα  ἠθροίσθησαν   καὶ τὴν πανήγυριν ἀπολιπόντες ἧκον
[19, 14]   δὲ πάντες μετὰ τῶν σατραπῶν  ἠθροίσθησαν   πεζοὶ μὲν πλείους τῶν μυρίων
[19, 90]   καὶ συμμάχων πλῆθος, οὐ μετρίως  ἠθύμουν.   οὓς ὁρῶν καταπεπληγμένους Σέλευκος
[19, 63]   ὑπακουόντων δ´ αὐτῶν συναγαγὼν δύναμιν  ἧκε   διὰ τῆς Θετταλίας εἰς Βοιωτίαν.
[19, 60]   ἐνταῦθα ποιησομένου. ὡς δέ ποθ´  ἧκε   πλησίον τῶν προειρημένων τόπων, Σέλευκος
[19, 46]   ὑπογραφόντων ἐλπίδας ἐξαπατηθεὶς κεναῖς προσδοκίαις  ἧκε   πρὸς Ἀντίγονον. δὲ κυριεύσας
[19, 13]   πρὸς Ἀντίγονον εἰς Μεσοποταμίαν, ἀξιοῦντες  ἥκειν   τὴν ταχίστην μετὰ τῆς δυνάμεως,
[19, 46]   καὶ πρὸς αὐτὸν ἐπιστολήν, ἀξιῶν  ἥκειν   τὴν ταχίστην, ὅπως κατὰ πρόσωπον
[19, 108]   ἰδίαν παρεμβολὴν φευγόντων Ἀγαθοκλῆς, νομίσας  ἥκειν   τὸν καιρὸν τοῦ διαγωνίσασθαι, πᾶσαν
[19, 97]   διόπερ οἱ βάρβαροι νομίσαντες συντόμως  ἥκειν   τοὺς Ἕλληνας, εἰς μὲν τὴν
[19, 20]   τὸ παραγγελθὲν συντελέσας Πίθων  ἧκεν   ἄγων ἱππεῖς μὲν δισχιλίους, ἵππους
[19, 26]   τὴν δύναμιν, ἐπειδὴ τὸ στρατόπεδον  ἧκεν,   ἅπαν ἐξέταξεν εἰς μάχην καὶ
[19, 67]   ἐκ Μακεδονίας μετὰ δυνάμεως μεγάλης  ἧκεν   εἰς Αἰτωλίαν καὶ κατεστρατοπέδευσεν περὶ
[19, 18]   ἐπειδὴ προάγων μετὰ τῆς δυνάμεως  ἧκεν   εἰς Σοῦσα τὸ βασίλειον, Σέλευκον
[19, 74]   πρὸς Αἰτωλοὺς πόλεμον ὡς τάχισθ´  ἧκεν   εἰς τὴν Ἀκαρνανίαν μετὰ τῆς
[19, 17]   μὲν ἐκ τῆς Μεσοποταμίας ἀναζεύξας  ἧκεν   εἰς τὴν Βαβυλωνίαν κἀκεῖ συνέθετο
[19, 89]   ταῦτα γεγονὸς εὐτύχημα κατὰ σπουδὴν  ἧκεν   εἰς τὴν Ἤπειρον βοηθήσων τοῖς
[19, 58]   καὶ πλησίον τῆς θαλάσσης κατεστρατοπεδευκότος  ἧκεν   ἐξ Αἰγύπτου Σέλευκος μετὰ νεῶν
[19, 66]   δὴ πυθόμενος Ἀλέξανδρος  ἧκεν   μετὰ δυνάμεως καὶ βιασάμενος ἐντὸς
[19, 22]   ἄλλων σατραπειῶν. ~ὡς δέ ποθ´  ἧκον   εἰς Περσέπολιν τὸ βασίλειον, Πευκέστης
[19, 70]   οἱ δὲ πεμφθέντες ὥς ποθ´  ἧκον   εἰς τὴν Λακωνικήν, εὗρον Ἀκρότατον
[19, 65]   ἠγωνίζοντο. καθ´ ὃν δὴ χρόνον  ἧκον   ἐκ Καρχηδόνος πρέσβεις, οἳ τῷ
[19, 19]   περὶ τὸν Ἀντίγονον ἐπειδή ποθ´  ἧκον   ἐπὶ τὰς δυσχωρίας, ἀβοηθήτοις κινδύνοις
[19, 95]   ἠθροίσθησαν καὶ τὴν πανήγυριν ἀπολιπόντες  ἧκον   ἐπὶ τὴν πέτραν· παρὰ δὲ
[19, 73]   Καλλαντιανούς. καθ´ ὃν δὴ χρόνον  ἧκον   οἵ τε Σχύθαι καὶ Θρᾷκες
[19, 24]   τούτων πρὸς τὸ μέλλον στρατηγοῦντος  ἧκόν   τινες ἐκ Μηδίας ἀπαγγέλλοντες ὅτι
[19, 26]   τὴν ἐκκλησίαν· ~νυκτὸς δὲ ἐπιγενομένης  ἧκόν   τινες ηὐτομοληκότες μὲν ἐκ τῆς
[19, 32]   παρακατασχὼν τὸν παρὰ τῶν πολεμίων  ἥκοντα   κήρυκα περὶ τῆς τῶν νεκρῶν
[19, 17]   ἡμερῶν τριάκοντα τὸ παραγγελθὲν αὐθημερὸν  ἤκουον   διὰ τὸ φιλοτεχνηθὲν περὶ τὰς
[19, 80]   τῶν Αἰγυπτίων δυνάμεσιν. ὡς δ´  ἤκουσε   τὰς τῶν πόλεων ἁλώσεις Πίθωνα
[19, 15]   ποδὸς πρὶν αὐξηθῆναι, ὡς δ´  ἤκουσε   τοὺς σατράπας καὶ τὰς μετ´
[19, 64]   εἰς Ἀφροδισιάδα τῆς Κιλικίας, ὡς  ἤκουσεν   ὅτι Θεόδοτος μὲν Ἀντιγόνου
[19, 0]   Εὐμενῆ περὶ τὸν Κοπράτην ποταμὸν  ἠλαττώθη.   ηʹ Ὡς εἰς Μηδίαν ἀναζεύξας
[19, 26]   αὐτὸς δὲ τοὺς ἱππεῖς ἀναλαβὼν  ἤλαυνεν   ἀπὸ ῥυτῆρος καὶ περιλαβὼν ἅμ´
[19, 87]   φρουρουμένην ὑπ´ αὐτοῦ, καὶ τοῖς  Ἠλείοις   ἀποκατέστησεν. ~Ἅμα δὲ τούτοις πρασσομένοις
[19, 87]   τήν τε ἐλευθερίαν ἀπέδωκε τοῖς  Ἠλείοις   καὶ τὰ χρήματα ἀποκατέστησεν τῷ
[19, 66]   κατέλαβεν Ἀλέξανδρόν τε καὶ τοὺς  Ἠλείους   πολιορκοῦντας τὴν Κυλλήνην, εὐκαίρως δὲ
[19, 87]   Τελεσφόρου καὶ τὴν κατάληψιν τῆς  Ἠλείων   πόλεως, ἔτι δὲ τὴν σύλησιν
[19, 78]   τῶν δὲ πόλεων Ἀπολλωνίαν μὲν  ἠλευθέρωσαν,   Ἐπίδαμνον δὲ Γλαυκίᾳ τῷ τῶν
[19, 66]   τῆς ἄκρας τὴν μὲν πόλιν  ἠλευθέρωσαν,   τῶν δὲ καταλειφθέντων τοὺς πλείστους
[19, 74]   Ἀλεξάνδρου φρουρουμένας πόλεις καὶ πάσας  ἠλευθέρωσε   πλὴν Σικυῶνος καὶ Κορίνθου· ἐν
[19, 78]   εἷλε καὶ τὴν φρουρὰν ἐκβαλὼν  ἠλευθέρωσε   τὰς Θήβας. μετὰ δὲ ταῦτα
[19, 66]   τὴν Ἀχαΐαν καὶ Πάτρας μὲν  ἠλευθέρωσε   φρουρουμένας ὑπὸ τῶν Κασάνδρου στρατιωτῶν,
[19, 4]   παραβόλοις ἐγχειρῶν πράξεσιν εἰς ὑποψίαν  ἦλθε   καινοτομεῖν. διόπερ ἀπολυθεὶς καὶ ταύτης
[19, 48]   ~Ὁ δ´ Ἀντίγονος ἐπειδὴ τάχιστ´  ἦλθεν   εἰς τὴν Περσίδα, τιμῆς μὲν
[19, 49]   τὸ παράπαν· εἰς τοῦτο γὰρ  ἦλθον   ἀνάγκης ὥστε τῷ μὲν στρατιώτῃ
[19, 72]   μὲν Σαμνῖται πάντας τοὺς ἐν  ἡλικίᾳ   στρατείας ὄντας καταγράψαντες ἐστρατοπέδευσαν πλησίον
[19, 30]   ἀρετάς· οὗτοι γὰρ ταῖς μὲν  ἡλικίαις   ἤδη προβεβήκεισαν, διὰ δὲ τὸ
[19, 33]   μνηστείας γενομένης διὰ νεωτέρων ταῖς  ἡλικίαις   ὡς ἐπὶ πολὺ συνέβαινε διαπίπτειν
[19, 105]   Ἀλέξανδρος ἐκ Ῥωξάνης εἰς  ἡλικίαν   ἔλθῃ, καὶ Λυσίμαχον μὲν τῆς
[19, 2]   πολὺ μᾶλλον κατὰ τὴν  ἡλικίαν.   ἑπταετοῦς δ´ ὄντος αὐτοῦ παρακληθεὶς
[19, 89]   τῶν υἱῶν παῖδας ὄντας τὴν  ἡλικίαν   Ἠσιονέα καὶ Νίσον. ~Κατὰ δὲ
[19, 59]   δυναστείαις γεγονότων κατὰ τὴν αὐτὴν  ἡλικίαν,   κόρης οὔσης ἔτι τῆς Φίλας
[19, 2]   κεραμευτικὴν τέχνην ἔτι παῖδα τὴν  ἡλικίαν   ὄντα. καθ´ ὃν δὴ χρόνον
[19, 69]   γὰρ Δημήτριος ἔτι νέος τὴν  ἡλικίαν,   ὡς ἂν γεγονὼς ἔτη δύο
[19, 2]   τὸν Ἀγαθοκλέα παίζοντα μετά τινων  ἡλικιωτῶν   ἐθαύμαζε τό τε κάλλος καὶ
[19, 87]   μετὰ δυνάμεως. καταντήσας δ´ εἰς  Ἦλιν   καὶ τὴν ἐντετειχισμένην ἀκρόπολιν κατασκάψας
[19, 87]   πράγματα συνίστατο. παρελθὼν γὰρ εἰς  Ἦλιν   ὡς ἔτι φυλάττων τὴν πρὸς
[19, 18]   στρατοπεδεύεσθαι περὶ τὸν ποταμὸν πρὶν  ἥλιον   ἀνατέλλειν. οὐ μὴν ἠδυνήθη γε
[19, 84]   παραλλάσσοντος δὲ αὐτοῦ Γάζαν περὶ  ἡλίου   δύσιν ἀπολιπόντες τῶν ἱππέων τινὲς
[19, 43]   καὶ πάλιν ἱππομαχεῖν πρὸς Ἀντίγονον·  ἤλπιζε   γὰρ μάχῃ κρατήσας οὐ μόνον
[19, 39]   δὲ πεζῶν τοὺς ψιλοὺς ἅπαντας·  ἤλπιζε   γὰρ μεμονωμένοις τοῖς θηρίοις τὴν
[19, 42]   ἐπὶ τὴν ἀποσκευὴν τῶν πολεμίων·  ἤλπιζε   γάρ, ὅπερ ἦν ἀληθές, διὰ
[19, 50]   χρησάμενος διαπέστειλεν ἐπὶ τὰς πόλεις·  ἤλπιζε   γὰρ παρὰ τούτων πυθομένους τοὺς
[19, 77]   συνήγαγεν ἐνταῦθα πᾶσαν τὴν δύναμιν·  ἤλπιζε   γὰρ προσδέξασθαι τοὺς Χαλκιδεῖς, οἵπερ
[19, 74]   ἐλευθεροῦν ἐνετείλατο· τοῦτο γὰρ πράξας  ἤλπιζε   πίστιν κατασκευάζειν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν
[19, 11]   μὲν οὖν βασιλεὺς εὐθὺς  ἥλω   μετὰ τῆς θεραπείας, δ´
[19, 43]   δὲ πυθόμενος τὴν μὲν ἀποσκευὴν  ἡλωκέναι,   τοὺς δ´ ἱππεῖς τοὺς μετὰ
[19, 43]   ἔφασαν ὑπακούσεσθαι, τῆς ἀποσκευῆς αὐτῶν  ἡλωκυίας   καὶ παρὰ τοῖς πολεμίοις ὄντων
[19, 18]   ἐν τῷ ποταμῷ τελευτῆς προκρίναντες  ἥλωσαν,   εἰς τετρακισχιλίους ὄντες. Ἀντίγονος δὲ
[19, 16]   δὲ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας τέσσαρας  ἥλωσαν   κατὰ κράτος. ~Ἐπ´ ἄρχοντος δ´
[19, 97]   καὶ τὸν πατέρα μὴ ἀδικεῖν  ἡμᾶς,   ἀλλὰ λαβόντας δωρεὰς παρ´ ἡμῶν
[19, 97]   τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ἁπάντων, οὔθ´  ἡμᾶς   δύνασαι συναναγκάσαι βίον ζῆν ἕτερον,
[19, 97]   βουλόμενος τίνος ἀναγκάζοντος πολεμεῖς  ἡμᾶς,   οἰκοῦντας ἐν ἐρημίᾳ καὶ τόποις
[19, 72]   ταῦτα γενομένους ἕως τῶν καθ´  ἡμᾶς   χρόνων διετέλεσαν ὁρμητηρίῳ χρώμενοι κατὰ
[19, 97]   ὑμῖν εἰς τὴν χρείαν ἀνηκόντων;  ἡμεῖς   γὰρ οὐδενὶ τρόπῳ προσιέμενοι δουλεύειν
[19, 63]   τὸν Ἀντίγονον ἐν τούτοις ἦν.  ~Ἡμεῖς   δ´ ἐπεὶ τὰ κατὰ τὴν
[19, 10]   ἐπελθούσης πολλαπλασίου πάντες μαχόμενοι κατεσφάγησαν.  ἡμεῖς   δ´ ἐπεὶ τὰ περὶ Σικελίαν
[19, 49]   περὶ Ἀντίγονον ἐν τούτοις ἦν.  ~Ἡμεῖς   δὲ διεληλυθότες τὰ κατὰ τὴν
[19, 65]   οὐ συγχωροῦντος Ἀντιγόνου τὰ ἀξιούμενα.  ~Ἡμεῖς   δὲ διεληλυθότες τὰ πραχθέντα τῶν
[19, 110]   τὴν ἤπειρον ἐκ τῆς νήσου.  Ἡμεῖς   δὲ κατὰ τὴν ἐν ἀρχῇ
[19, 104]   κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ὧν  ἡμεῖς   ἐδυνήθημεν ἐφικέσθαι. ~Ἐπ´ ἄρχοντος δ´
[19, 81]   οὐ μόνον γὰρ πρὸς πλείονας  ἤμελλε   διακινδυνεύειν, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἡγεμόνας
[19, 82]   καθ´ τὸν κίνδυνον αὐτὸς  ἤμελλε   ποιεῖσθαι, πρώτους μὲν τοὺς περὶ
[19, 57]   καὶ βυβλιαφόροις, δι´ ὧν ὀξέως  ἤμελλεν   ὑπηρετεῖσθαι πάντα. ~Ἀπὸ δὲ τούτων
[19, 29]   ἱππέων, οἳ κατὰ στόμα μὲν  ἤμελλον   φυγομαχήσειν ἀραιοὶ διαστάντες, ἐκ μεταβολῆς
[19, 6]   μὲν στρατιώταις παρήγγειλεν ἀπαντᾶν ἅμ´  ἡμέρᾳ   εἰς τὸ Τιμολεόντιον, αὐτὸς δὲ
[19, 32]   πόλεων, τοὺς δὲ νεκροὺς ἅμ´  ἡμέρᾳ   θάψας καὶ παρακατασχὼν τὸν παρὰ
[19, 26]   ἀπὸ ῥυτῆρος καὶ περιλαβὼν ἅμ´  ἡμέρᾳ   τὴν οὐραγίαν τῶν πολεμίων καταβαίνουσαν
[19, 80]   τὴν ὁδοιπορίαν· διέτεινε γὰρ ἓξ  ἡμέραις   ἀπὸ Μάλου σταθμοὺς εἴκοσι καὶ
[19, 20]   ὥστε φωνὰς προΐεσθαι δυσχερεῖς· ἐν  ἡμέραις   γὰρ τεσσαράκοντα τρισὶ μεγάλοις ἀτυχήμασι
[19, 55]   προῆγεν ἐπὶ τῆς Βαβυλωνίας. ἐν  ἡμέραις   δ´ εἴκοσι καὶ δυσὶν αὐτοῦ
[19, 69]   Ἀγήνορος, ὃς καταβεβήκει πρότερον ὀλίγαις  ἡμέραις   ἐκ Βαβυλῶνος, πρὸς δὲ τούτοις
[19, 50]   προσφάτως εὐημερηκώς· ὀλίγαις γὰρ ἔμπροσθεν  ἡμέραις   παραταξάμενος πρὸς τὸν Κασάνδρου στρατηγὸν
[19, 93]   καὶ τὸν Ταῦρον ὑπερβαλὼν ὀλίγαις  ἡμέραις   συνέμιξε τοῖς περὶ τὸν Δημήτριον.
[19, 74]   βασιλεύς. ἐν ὀλίγαις δ´  ἡμέραις   τηλικαῦτα ποιήσας προτερήματα κατεπλήξατο πολλοὺς
[19, 95]   ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας ἐπαρχίας ἐν  ἡμέραις   τρισὶ καὶ νυξὶ ταῖς ἴσαις
[19, 38]   οὗ ποιήσει τὸν Ἀντίγονον ὕστερον  ἡμέραις   τρισὶν τέτταρσι παραγενέσθαι· τούτου
[19, 16]   τὰς ἀρετὰς ἀντείχοντο καὶ καθ´  ἡμέραν   ἀγωνιζόμενοι διεκαρτέρουν· πολιορκηθέντες δὲ ἐνιαυτὸν
[19, 55]   ζῶντος. τῆς δὲ διαφορᾶς καθ´  ἡμέραν   αὐξομένης Σέλευκος ἀναλογιζόμενος τὰ
[19, 15]   τὴν βασιλικὴν αὐλὴν συνιόντας καθ´  ἡμέραν   βουλεύεσθαι κοινῇ περὶ τῶν συμφερόντων·
[19, 45]   τοῖς κινδυνεύουσι καὶ τὸ μεθ´  ἡμέραν   γενέσθαι τὸν κατακλυσμόν· οἱ γὰρ
[19, 13]   πλήμης. ἐκείνην μὲν οὖν τὴν  ἡμέραν   ἔμειναν ἐφ´ ἡσυχίας, ἀπορούμενοι πῶς
[19, 8]   γνώσεως οὔσης. οἱ γὰρ μεθ´  ἡμέραν   ἐν ταῖς ὁδοῖς καὶ κατὰ
[19, 15]   ὡς συμφέρον εἰρημένον συνῆγε καθ´  ἡμέραν   συνέδριον οἷόν τινος δημοκρατουμένης πόλεως.
[19, 37]   ἀναγκαίας χρείας ἔκαον πῦρ μεθ´  ἡμέραν   τε καὶ νύκτωρ ἐν ταῖς
[19, 97]   βουλόμενος δύνασαι μένειν ἐνταῦθα πλείους  ἡμέρας,   ἀπορούμενος ὕδατος καὶ τῶν ἄλλων
[19, 109]   καὶ τοῦ διωγμοῦ περὶ μέσον  ἡμέρας   γινομένου οἱ πολλοὶ τῶν φευγόντων
[19, 32]   τῆς ὥρας δειπνοποιεῖσθαι. τῆς δ´  ἡμέρας   διελθούσης τὸν μὲν κήρυκα ἀπέπεμψε,
[19, 76]   ἐπικειμένων φόβων, μετ´ ὀλίγας δ´  ἡμέρας   ἐκταξάντων ἀμφοτέρων τὰς δυνάμεις ἐγένετο
[19, 75]   ὑπετάγησαν Ἀντιγόνῳ. μετ´ ὀλίγας δ´  ἡμέρας   ἐλθόντων πρὸς αὐτὸν πρεσβευτῶν παρ´
[19, 17]   Τίγριν ποταμόν, ἀπέχοντα Σούσων ὁδὸν  ἡμέρας,   τῆς ὀρεινῆς ἐκρεῖ τῆς
[19, 37]   δὲ τὰς στρατοπεδείας παρήγγειλε τῆς  ἡμέρας   μὲν τὰ πυρὰ κάειν, τῆς
[19, 75]   τὸν ἀδελφὸν καὶ μετ´ ὀλίγας  ἡμέρας   μεταμεληθεὶς ἐπὶ ταῖς συνθήκαις τὸν
[19, 37]   ἐπιπόνως δὲ τῆς δυνάμεως πένθ´  ἡμέρας   ὁδοιπορούσης οἱ μὲν στρατιῶται διά
[19, 25]   τὴν στενοχωρίαν παρενοχλοῖτο. ~Ὡς δ´  ἡμέρας   ὁδὸν ἀπέσχον ἀπ´ ἀλλήλων τὰ
[19, 110]   προσέθεντο Καρχηδονίοις· μετ´ ὀλίγας δ´  ἡμέρας   οἵ τε Μεσσήνιοι καὶ Ἀβακαινῖνοι
[19, 39]   ἐκ τῶν κινδύνων. μετὰ δ´  ἡμέρας   ὀλίγας ἐν τεσσαράκοντα σταδίοις ἀντιστρατοπεδευουσῶν
[19, 11]   τὰ ἀναγκαῖα· ἐπὶ πολλὰς δ´  ἡμέρας   παρανομήσασα τοὺς ἠτυχηκότας, ἐπειδὴ παρὰ
[19, 64]   Θεόδοτον τραυματίαν γενόμενον μετ´ ὀλίγας  ἡμέρας   τελευτῆσαι. Πολύκλειτος μὲν οὖν χωρὶς
[19, 19]   καὶ μακρά, παρεκτείνουσα σχεδὸν ἐφ´  ἡμέρας   τεσσαράκοντα, δὲ διὰ τῶν
[19, 25]   ἀπὸ σταδίων τριῶν ἐπὶ μὲν  ἡμέρας   τέσσαρας ἀκροβολιζόμενοι καὶ προνομεύοντες τὴν
[19, 100]   διαρπαγήν· τὴν δ´ ἑτέραν πολιορκήσας  ἡμέρας   τινάς, ἐπειδὴ χρόνου προσεδεῖτο, Ἀρχέλαον
[19, 24]   ὁρμήσασιν ἐνέπεσεν εἰς ἀρρωστίαν. διόπερ  ἡμέρας   τινὰς ἐπέσχε τῆς πορείας, καταβαρούμενος
[19, 19]   ἐν τῇ προειρημένῃ πόλει μείνας  ἡμέρας   τινὰς καὶ τὸ στρατόπεδον ἐκ
[19, 96]   τρόπον. οὗτος μὲν οὖν ἐφ´  ἡμέρας   τρεῖς ἀνοδίᾳ πορευόμενος ἔσπευδε λαθεῖν
[19, 37]   πρὸς ἀνάζευξιν καὶ παρασκευάσασθαι δέχ´  ἡμερῶν   ἄπυρα σιτία, αὐτὸς δὲ διαδοὺς
[19, 96]   παρήγγειλε φέρειν ἄπυρα σῖτα πλειόνων  ἡμερῶν,   Δημήτριον δὲ τὸν υἱὸν καταστήσας
[19, 8]   ἐχθίστων. δ´ Ἀγαθοκλῆς δυεῖν  ἡμερῶν   διελθουσῶν ἐπειδή ποτ´ ἐπληρώθη τοῦ
[19, 21]   τὸ βασίλειον, οὔσης τῆς ὁδοιπορίας  ἡμερῶν   εἴκοσι καὶ τεσσάρων, ἧς ἦν
[19, 98]   ἔκπτωσιν φανερὰν συμβαίνει γίνεσθαι πρὸ  ἡμερῶν   εἴκοσι· κύκλῳ γὰρ τῆς λίμνης
[19, 46]   τῆς ἀναβάσεως ὡς ἂν εἴκοσιν  ἡμερῶν   εἰς τὸ βασίλειον, καλεῖται
[19, 37]   ἐνίους ἀπ´ ἀλλήλων ἀπέχειν ὁδὸν  ἡμερῶν   ἕξ. τὸ μὲν οὖν διὰ
[19, 26]   Γαβηνήν· αὕτη γὰρ ἀπέχουσα τριῶν  ἡμερῶν   ὁδὸν ἀκέραιος ἦν καὶ πλήρης
[19, 92]   Τίγριν ποταμὸν καὶ πυνθανόμενος ὀλίγων  ἡμερῶν   ὁδὸν ἀπέχειν τοὺς πολεμίους, ἔκρυψε
[19, 95]   καὶ τῆς οἰκουμένης ἀπέχον δυεῖν  ἡμερῶν   ὁδόν. οἱ δὲ περὶ τὸν
[19, 95]   πολεμίους ἐλθεῖν δυεῖν τριῶν  ἡμερῶν.   οἱ δ´ Ἄραβες πυθόμενοι παρὰ
[19, 2]   τελευτήσῃ παρακατέστησεν. διελθουσῶν δέ τινων  ἡμερῶν   τὸ μὲν οὐκ ἀπέθνησκεν, οἱ
[19, 17]   δ´ ἔνιοι τῶν Περδῶν ὁδὸν  ἡμερῶν   τριάκοντα τὸ παραγγελθὲν αὐθημερὸν ἤκουον
[19, 94]   δὲ καὶ τὴν λείαν δι´  ἡμερῶν   τριῶν, ὅπως ἐν ταῖς ἀνυδρίαις
[19, 83]   ἱππεῖς, ἅπαντες ἐπιλελεγμένοι κατ´ ἀρετήν,  ἡμιλλῶντο   πρὸς ἀλλήλους, θεατὰς ἔχοντες τῆς
[19, 1]   μέρεσι τῆς οἰκουμένης, ἐφ´ ὅσον  ἡμῖν   δύναμις, ἄχρι πρὸς τὸν ἐνιαυτὸν
[19, 8]   παρθένων αἰσχύνας ἀναλογιζομένους. ἀφ´ ὧν  ἡμῖν   περιαιρετέον ἐστὶ τὴν ἐπίθετον καὶ
[19, 65]   Συρακουσσῶν, αὐτὸς δ´ ἀναλαβὼν ναῦς  ἡμιολίας   νυκτὸς κατέπλευσε πλησίον τῆς πόλεως.
[19, 96]   αὐτοῖς, προσμαρτυρῶν ὡς δικαίως μὲν  ἠμύναντο,   τῶν δὲ περὶ Ἀθήναιον κατηγόρει,
[19, 31]   δὲ γενόμενος τῆς τούτων ταφῆς  ἠμφισβήτει   τῆς νίκης, ἀποφαινόμενος προτερεῖν ἐν
[19, 97]   ἡμᾶς, ἀλλὰ λαβόντας δωρεὰς παρ´  ἡμῶν   ἀπαγαγεῖν τὸ στρατόπεδον καὶ φίλους
[19, 93]   καὶ τῶν χρημάτων ὅσα δυνατὸν  ἦν   ἄγειν φέρειν ἐπανῆλθεν εἰς
[19, 42]   τῶν πολεμίων· ἤλπιζε γάρ, ὅπερ  ἦν   ἀληθές, διὰ μὲν τὸν κονιορτὸν
[19, 6]   στρατηγὸς ὢν κύριος τῆς δυνάμεως  ἦν,   ἀλλὰ καὶ προσαγγελθέντος ὅτι τινὲς
[19, 46]   βίας γὰρ συλλαβεῖν οὐ ῥᾴδιον  ἦν   ἄνδρα καὶ παρ´ Ἀλεξάνδρῳ προαγωγῆς
[19, 96]   τῆς ἐπιβολῆς· οὐ γὰρ ῥᾴδιον  ἦν   ἄνευ δόλου τινὸς ἀνδρῶν περιγενέσθαι
[19, 68]   στρατηγοὺς εἰς τὴν Ἀσίαν τοιαῦτ´  ἦν.   ~Ἀντίγονος δ´ ὁρῶν τὸν Κάσανδρον
[19, 5]   εἶναι μεγάλας διαφοράς, μέγιστον δ´  ἦν   ἀντίταγμα τοῖς περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα
[19, 13]   τόπον ἀνακαθαίρειν, δι´ οὗ ῥᾴδιον  ἦν   ἀποστρέψαι τὴν διώρυγα καὶ βάσιμον
[19, 101]   στρατόπεδον ἀναλαβὼν Κόιντος Φάβιος, ὃς  ἦν   αὐτοκράτωρ ᾑρημένος, τήν τε Φρεγελλανῶν
[19, 40]   τάγμασιν. δὲ πᾶς ἀριθμὸς  ἦν   αὐτοῦ τῆς δυνάμεως πεζοὶ μὲν
[19, 69]   συνεστρατευκότας Ἀλεξάνδρῳ πᾶσαν τὴν στρατείαν·  ἦν   γὰρ Δημήτριος ἔτι νέος τὴν
[19, 38]   ἐβουλεύοντο πῶς χρηστέον τοῖς προσηγγελμένοις·  ἦν   γὰρ ἐπικίνδυνον τὸ πεπονηκότας καὶ
[19, 37]   ἀπαγγείλωσι τὸ γινόμενον τοῖς πολεμίοις·  ἦν   γὰρ μὲν ἔρημος πᾶσα
[19, 86]   φίλων ποιησάμενος καὶ προάγων ἐντίμως.  ἦν   γὰρ δυνάστης οὗτος καθ´
[19, 13]   τῶν βασιλέων ἐπιστολάς, ἐν αἷς  ἦν   γεγραμμένον πάντα πειθαρχεῖν Εὐμενεῖ, καὶ
[19, 100]   ἄνω σατραπειῶν· ἐν ταύτῃ δ´  ἦν   γεγραμμένον περί τε τῆς ἀναβάσεως
[19, 23]   ἐλπίδων ἀγαθῶν παρὰ τοῖς πλήθεσιν.  ἦν   δ´ νοῦς τῶν γεγραμμένων
[19, 21]   ἐνδιατρίβειν τόποις ἡδίστοις πρὸς ἀνάπαυσιν.  ἦν   δὲ καὶ λείας παντοδαπῆς πλῆθος,
[19, 58]   τῆς ὕλης ἐκ τοῦ Ταύρου.  ἦν   δὲ καὶ περὶ Ῥόδον ἄλλο,
[19, 81]   καὶ τὴν τῶν ὄχλων εὔνοιαν.  ἦν   δὲ καὶ τῷ κάλλει καὶ
[19, 67]   καὶ πολλοὺς τῶν ἀπόρων ὑπολαμβάνουσα.  ἦν   δὲ περὶ αὐτὴν καὶ σύνεσις
[19, 14]   βυβλιαφόροι πρὸς ἑτοίμας τὰς δυνάμεις.  ἦν   δὲ τῶν ἡγεμόνων ἐπιφανέστατος μὲν
[19, 83]   ἔφοδον· ταθέντος γὰρ τούτου ῥᾴδιον  ἦν   εἴργειν τὰ θηρία τῆς εἰς
[19, 37]   λόφων ὑψηλῶν, ἀφ´ ὧν ῥᾴδιον  ἦν   ἐκ πολλοῦ διαστήματος συνορᾶν τὴν
[19, 48]   πρότερον εἶχεν· οὐδὲ γὰρ τοῦτον  ἦν   ἐκβαλεῖν δυνατὸν ἄνευ χρόνου πολλοῦ
[19, 37]   μόνον γὰρ διὰ ταύτης συντόμως  ἦν   ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ῥᾳδίως λαθεῖν
[19, 55]   δ´ Ἀντίγονος ἀκούσας περιχαρὴς  ἦν   ἐπὶ τῷ δοκεῖν αὐτὸς μὲν
[19, 23]   τοῦ Πευκέστου προθυμίαν καὶ φανερὸς  ἦν   ἐπιδεδωκὼς πολὺ πρὸς εὔνοιαν.
[19, 6]   ἐπιφανείαις. ὡς δ´ αὐτῷ πάντ´  ἦν   εὐτρεπῆ, τοῖς μὲν στρατιώταις παρήγγειλεν
[19, 41]   ῥώμαις ἀνυπόστατοι· τοσαύτη περὶ αὐτοὺς  ἦν   εὐχειρία καὶ τόλμα διὰ τὴν
[19, 21]   ἡμερῶν εἴκοσι καὶ τεσσάρων, ἧς  ἦν   πρώτη μὲν ἕως τῆς
[19, 62]   κατὰ τὸν Ἀντίγονον ἐν τούτοις  ἦν.   ~Ἡμεῖς δ´ ἐπεὶ τὰ κατὰ
[19, 48]   μὲν περὶ Ἀντίγονον ἐν τούτοις  ἦν.   ~Ἡμεῖς δὲ διεληλυθότες τὰ κατὰ
[19, 15]   Εὐμενὴς ἔλαβε χρημάτων πλῆθος ὅσον  ἦν   ἱκανὸν εἰς τὰς χρείας· μόνῳ
[19, 74]   καὶ πολλοὺς ἀνεῖλεν, ἐν οἷς  ἦν   καὶ Αἰακίδης βασιλεύς. ἐν
[19, 26]   ἀπέχουσα τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀκέραιος  ἦν   καὶ πλήρης καρπῶν καὶ χορτασμάτων
[19, 105]   συνθήκας ἔγραψαν. ἐν δὲ ταύταις  ἦν   Κάσανδρον μὲν εἶναι στρατηγὸν τῆς
[19, 67]   μὲν περὶ Πελοπόννησον ἐν τούτοις  ἦν.   Κάσανδρος δ´ ὁρῶν τοὺς Αἰτωλοὺς
[19, 86]   κατὰ τὴν Ἀσίαν ἐν τούτοις  ἦν.   ~Κατὰ δὲ τὴν Εὐρώπην Τελεσφόρος
[19, 9]   μὲν κατὰ Σικελίαν ἐν τούτοις  ἦν.   ~Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαῖοι
[19, 105]   Ἑλλάδα καὶ Μακεδονίαν ἐν τούτοις  ἦν.   κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαῖοι
[19, 75]   Ἑλλάδα καὶ τὸν Πόντον τοιαῦτ´  ἦν.   ~Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Σαμνῖται
[19, 69]   καὶ τὴν Ἀσίαν ἐν τούτοις  ἦν.   ~Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν οἱ
[19, 57]   δὲ πᾶσαν τὴν Ἀσίαν, ἧς  ἦν   κύριος, διέλαβε πυρσοῖς καὶ βυβλιαφόροις,
[19, 53]   ἐκ τῆς Πελοποννήσου· οὗτος γὰρ  ἦν   λοιπὸς μετὰ δυνάμεως τῶν ἀντιπρασσόντων
[19, 13]   ἐν ταῖς ἄνω σατραπείαις ἡγεμόνας  ἦν   μὲν καὶ πρότερον ἀπεσταλκὼς τὰς
[19, 87]   Πτολεμαῖος δ´ Ἀντιγόνου στρατηγὸς  ἦν   μὲν τεταγμένος ἐπὶ τῶν κατὰ
[19, 55]   ἀναλογιζόμενος τὰ Πίθωνι συμβάντα περιδεὴς  ἦν   μήποτε προφάσεως λαβόμενος Ἀντίγονος
[19, 73]   οὖν περὶ Λυσίμαχον ἐν τούτοις  ἦν.   ~Ὁ δ´ Ἀντίγονος ἀποτυχὼν ταύτης
[19, 2]   γυναικὸς εἰπούσης ὅτι τηλικοῦτος ἂν  ἦν   ἐκτεθείς, εἴπερ ἐτράφη, μεταμέλεσθαί
[19, 104]   ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον ἰσόρροπος  ἦν   κίνδυνος, φιλοτίμως ἀμφοτέρων τῶν
[19, 58]   Ἀντίγονον ἄθυμοι καθειστήκεισαν· πρόδηλον γὰρ  ἦν   ὅτι θαλασσοκρατοῦντες οἱ πολέμιοι πορθήσουσι
[19, 42]   τοὺς μετὰ Φιλίππου τεταγμένους, οἷς  ἦν   παρηγγελκὼς φυγομαχεῖν. μὲν οὖν
[19, 8]   μὲν ἄνδρας καὶ πατέρας εἰκὸς  ἦν   πείσεσθαι γυναικῶν ὕβρεις καὶ παρθένων
[19, 81]   πρὸς δὲ τούτοις πρᾳότης τις  ἦν   περὶ αὐτόν, ἁρμόζουσα νέῳ βασιλεῖ,
[19, 34]   ἀγαπῶσι μνημεῖον. δὲ κόσμος  ἦν   περὶ μὲν τὰς χεῖρας δακτυλίων
[19, 88]   Ἀλκέτᾳ τὴν βασιλείαν παρέδωκαν, ὃς  ἦν   πεφυγαδευμένος μὲν ὑπὸ Ἀρύμβου τοῦ
[19, 31]   οὔτε γὰρ τοῖς στρατιώταις δυνατὸν  ἦν   πικρῶς ἐπιτιμᾶν, ἀμφισβητούντων πολλῶν τῆς
[19, 35]   πλείστων· οὐδὲ γὰρ τροφῆς ἱκανὸν  ἦν   πλῆθος τοῖς μέλλουσι πολιορκίαν ὑπομένειν
[19, 3]   καὶ πρὸ τῆς στρατείας μὲν  ἦν   πολύσεμνος διὰ τὸ μέγεθος τῶν
[19, 108]   διὰ μέσων μὲν τῶν παρεμβολῶν  ἦν   ποταμός, ὃν ἀμφότεροι πρόβλημα τῶν
[19, 75]   δὲ περιχαρακώσας, καθ´ μέρος  ἦν   προσμάχεσθαι, συνεχεῖς προσβολὰς ἐποιεῖτο. ἐπὶ
[19, 96]   ἐπὶ τῶν λόφων, ἀφ´ ὧν  ἦν   ῥᾴδιον συνορᾶν πόρρωθεν τὰς εἰς
[19, 82]   ὧν Ἀνδρόνικος ἡγεῖτο. τούτῳ δ´  ἦν   συντεταγμένον λοξὴν φυλάττειν τὴν στάσιν
[19, 100]   χρόνου συντρέχοντος ἐν συντεταγμένον  ἦν   τὴν ἄφοδον αὐτῷ ποιήσασθαι, μετὰ
[19, 23]   παρήγαγεν εἰς κρίσιν Σιβύρτιον, ὃς  ἦν   τῆς μὲν Ἀραχωσίας σατράπης, Πευκέστου
[19, 29]   ἐπ´ ἄκρου δὲ τοῦ κέρατος  ἦν   τὸ ἄγημα τῶν ἱππέων τριακοσίων,
[19, 52]   ἔθαψεν ἐν Αἰγαιαῖς, καθάπερ ἔθος  ἦν   τοῖς βασιλεῦσι. τιμήσας δὲ τοὺς
[19, 64]   εὐθέτῳ τόπῳ, καθ´ ὃν ἀναγκαῖον  ἦν   τοὺς πολεμίους τὴν πάροδον ποιήσασθαι,
[19, 48]   ὁμοίως Στασάνορα· οὐ γὰρ ῥᾴδιον  ἦν   τούτους δι´ ἐπιστολῆς ἐκβαλεῖν, εὖ
[19, 59]   Φίλαν τὴν Δημητρίου γυναῖκα τοιαῦτ´  ἦν.   ~Τῶν δὲ πεμφθέντων ὑπ´ Ἀντιγόνου
[19, 8]   ἁλλόμενοι κατεκρημνίσθησαν. τὸ δὲ πλῆθος  ἦν   τῶν ἐκπεσόντων ἐκ τῆς πατρίδος
[19, 70]   ὀλίγοις προσκόψαι, μάλιστα δ´ οἷς  ἦν   τῶν νόμων τὰ πρόστιμα· οὗτοι
[19, 41]   καθ´ μέρος φάλαγξ  ἦν   τῶν παρ´ Ἀντιγόνου Μακεδόνων, ἀνεβόησεν
[19, 28]   τεσσαράκοντα. δὲ πᾶσα δύναμις  ἦν   τῶν περὶ τὸν Εὐμενῆ πεζοὶ
[19, 25]   πατέρα, θεωρήσαντα πάντα δι´ ὧν  ἦν   φοβερὸς ἀποβεβληκότα, τύπτοντα τῷ ξύλῳ
[19, 36]   τοῦ διακινδυνεύειν, οὐκ ἀξιόμαχος δ´  ἦν   ὡς ἂν ὀλίγου καταλελειμμένου τοῦ
[19, 52]   τοὺς βασιλεῖς, ἔτι δὲ Κύνναν,  ἣν   ἀνεῖλεν Ἀλκέτας, ἔθαψεν ἐν Αἰγαιαῖς,
[19, 22]   ἐκτὸς τὴν περίμετρον δέκα σταδίων,  ἣν   ἀνεπλήρουν οἵ τε μισθοφόροι καὶ
[19, 95]   δ´ αὐτοῖς οὔσης πανηγύρεως, εἰς  ἣν   εἰώθασιν οἱ περίοικοι καταντᾶν οἱ
[19, 17]   ταῖς ἑκατὸν καὶ δέκα, καθ´  ἣν   ἐνίκα στάδιον Δεινομένης Λάκων. περὶ
[19, 77]   ταῖς ἑκατὸν καὶ δέκα, καθ´  ἣν   ἐνίκα στάδιον Παρμενίων Μιτυληναῖος. ἐπὶ
[19, 55]   ταύτης τῆς χώρας ὑπέχειν εὐθύνας,  ἣν   Μακεδόνες αὐτῷ δεδώκασι διὰ τὰς
[19, 2]   παιδὸς ἔν τινι τεμένει, πρὸς  ἣν   μελισσῶν ἑσμὸς προσκαθίσας ἐκηροπλάστησεν ἐπὶ
[19, 21]   δὲ καὶ λείας παντοδαπῆς πλῆθος,  ἣν   μεταπεμπόμενος Πευκέστης παρὰ τῶν ἐγχωρίων
[19, 88]   ἐλαττουμένοις ἐγένετο δευτέρα μάχη, καθ´  ἣν   οἱ μὲν περὶ Ἀλέξανδρον καὶ
[19, 75]   αὐτονόμους ἀφήσει, τὴν δὲ σατραπείαν  ἣν   πρότερον εἶχε δωρεὰν καθέξει, βέβαιος
[19, 52]   Παλλήνης ὁμώνυμον αὐτοῦ Κασάνδρειαν, εἰς  ἣν   τάς τε ἐκ τῆς Χερρονήσου
[19, 12]   χρήσασθαι πρὸς τὰς κατεπειγούσας χρείας.  ἠναγκάζετο   δὲ τὸν ποταμὸν διαβαίνειν διὰ
[19, 84]   αὐτόν, ὡς οὐδεὶς προσεῖχε, συναποχωρεῖν  ἠναγκάζετο.   μέχρι μὲν οὖν Γάζης οἱ
[19, 102]   μετεμέλοντο μὲν ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις,  ἠναγκάζοντο   δὲ καρτερεῖν, καταπεπληγμένοι τὴν ὑπεροχὴν
[19, 9]   οἱ μὲν διὰ τὸν φόβον  ἠναγκάζοντο   καρτερεῖν, οἱ δ´ ὑπὸ τοῦ
[19, 18]   διελθεῖν. διὸ καὶ τὰς πορείας  ἠναγκάζοντο   νυκτὸς ποιεῖσθαι καὶ στρατοπεδεύεσθαι περὶ
[19, 89]   πλήθεσιν ὑπερέχοντες τοὺς ἀντιτεταγμένους φυγεῖν  ἠνάγκασαν,   δὲ Κάσανδρος πολλοὺς στρατιώτας
[19, 62]   Μαριέων προσαγαγόμενοι τὸν Ἀμαθουσίων δυνάστην  ἠνάγκασαν   ὅμηρα δοῦναι, τὴν δὲ τῶν
[19, 78]   παραγενηθέντος πλησίον τῆς πόλεως θαρρήσαντες  ἠνάγκασαν   τὸν Δημήτριον ἀνοχὰς ποιήσασθαι καὶ
[19, 75]   ἐκπεμφθεὶς Πτολεμαῖος μετὰ δυνάμεως ἱκανῆς  ἠνάγκασε   προσθέσθαι τοῖς περὶ Ἀντίγονον. αὗται
[19, 54]   τῶν Ἀργείων πόλιν ταύτην μὲν  ἠνάγκασεν   ἀποστᾶσαν τῆς Ἀλεξάνδρου συμμαχίας αὐτῷ
[19, 104]   τοῦ κατὰ τοῦτον μέρους τραπέντος  ἠναγκάσθη   καὶ Δεινοκράτης ἀποχωρῆσαι. οἱ δὲ
[19, 31]   ἰδίαν ἀποσκευὴν ἀναχωρεῖν μακρὰν ἀπέχουσαν  ἠναγκάσθη   πεισθῆναι τῷ πλήθει· οὔτε γὰρ
[19, 43]   ἅμα δὲ καὶ νυκτὸς καταλαμβανούσης  ἠναγκάσθη   συνεῖξαι τῷ καιρῷ. Ἀντίγονος δὲ
[19, 31]   ἔτι δὲ τὴν ἀσιτίαν, ὥστε  ἡναγκάσθησαν   ἀφέμενοι τῆς μάχης καταστρατοπεδεῦσαι. Εὐμενὴς
[19, 102]   δὲ τοὺς ἐπὶ κακουργίᾳ καταδεδικασμένους  ἠναγκασμένοι   καταδέξασθαι μετεμέλοντο μὲν ἐπὶ τοῖς
[19, 11]   βασιλείαν παραλαβοῦσα τὴν εὐτυχίαν οὐκ  ἤνεγκεν   ἀνθρωπίνως, ἀλλὰ τήν τ´ Εὐρυδίκην
[19, 2]   ἀπεφήναντο πάντες κατὰ τὴν ἀκμὴν  ἥξειν   αὐτὸν εἰς μεγάλην ἐπιφάνειαν· ὅπερ
[19, 93]   μὴν ἀλλὰ τὸν Πτολεμαῖον ὑπολαμβάνων  ἥξειν   ἐπ´ αὐτὸν μετὰ πάσης τῆς
[19, 76]   καὶ νομίσαντες πάσας τὰς δυνάμεις  ἥξειν   ἐπ´ αὐτοὺς διελύσαντο πρὸς Ῥωμαίους·
[19, 75]   δὲ Πτολεμαῖον καὶ Σέλευκον διαπρεσβευσάμενος  ἠξίου   βοηθεῖν τὴν ταχίστην. ἐφ´ οἷς
[19, 102]   τῆς ἄλλης λείας ἐγκρατὴς γενόμενος  ἠξίου   τοὺς Μεσσηνίους βούλεσθαι τὴν φιλίαν
[19, 57]   δ´ εἰσαχθέντες εἰς τὸ