HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ἤγαγεTexte grec :

[19,108] κατεῖχον δὲ Καρχηδόνιοι μὲν τὸν Ἔκνομον λόφον, ὅν φασι φρούριον γεγενῆσθαι Φαλάριδος. ἐν τούτῳ δὲ λέγεται κατεσκευακέναι τὸν τύραννον ταῦρον χαλκοῦν τὸν διαβεβοημένον πρὸς τὰς τῶν βεβασανισμένων τιμωρίας, ὑποκαιομένου τοῦ κατασκευάσματος· διὸ καὶ τὸν τόπον Ἔκνομον ἀπὸ τῆς εἰς τοὺς ἀτυχοῦντας ἀσεβείας προσηγορεῦσθαι. ἐκ δὲ θατέρου μέρους Ἀγαθοκλῆς ἕτερον τῶν Φαλάριδος γεγενημένων φρουρίων κατεῖχε, τὸ προσαγορευθὲν ἀπ´ ἐκείνου Φαλάριον. καὶ διὰ μέσων μὲν τῶν παρεμβολῶν ἦν ποταμός, ὃν ἀμφότεροι πρόβλημα τῶν πολεμίων ἐπεποίηντο, φῆμαι δὲ κατεῖχον ἐπὶ τῶν προτέρων χρόνων ὅτι δεῖ περὶ τὸν τόπον τοῦτον πλῆθος ἀνθρώπων ἐν μάχῃ διαφθαρῆναι. οὐκ ὄντος δὲ φανεροῦ παρ´ ὁποτέροις γενήσεται τὸ ἀτύχημα, συνέβαινε δεισιδαιμονεῖν τὰ στρατόπεδα καὶ πρὸς μάχην ὀκνηρῶς ἔχειν. διόπερ ἐπὶ πολὺν χρόνον οὐδέτεροι τὸν ποταμὸν ἐτόλμων διαβαίνειν ἀθρόοις στρατιώταις, ἕως ὅτου παράλογός τις αἰτία προεκαλέσατο αὐτοὺς εἰς τὸν ὁλοσχερῆ κίνδυνον. τῶν γὰρ Λιβύων κατατρεχόντων τὴν πολεμίαν Ἀγαθοκλῆς παρωξύνθη τὸ παραπλήσιον ποιῆσαι. ἀγόντων δὲ λείαν τῶν Ἑλλήνων καί τινα τῶν ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς ὑποζυγίων ἀπαγαγόντων ἐπεξῆλθον ἐκ τοῦ Καρχηδονίων χάρακος οἱ τούτους διώξοντες. ὁ δ´ Ἀγαθοκλῆς προϊδόμενος τὸ μέλλον ἔσεσθαι παρὰ τὸν ποταμὸν ἔθηκεν ἐνέδραν ἀνδρῶν ἐπιλέκτων ταῖς ἀρεταῖς. οὗτοι δέ, τῶν Καρχηδονίων τοὺς τὴν λείαν ἄγοντας ἐπιδιωκόντων καὶ διαβάντων τὸν ποταμόν, ἐξανέστησαν ἐκ τῆς ἐνέδρας ἄφνω καὶ προσπεσόντες ἀτάκτοις ῥᾳδίως ἐτρέψαντο. φονευομένων δὲ τῶν βαρβάρων καὶ πρὸς τὴν ἰδίαν παρεμβολὴν φευγόντων Ἀγαθοκλῆς, νομίσας ἥκειν τὸν καιρὸν τοῦ διαγωνίσασθαι, πᾶσαν ἤγαγε τὴν δύναμιν ἐπὶ τὴν τῶν πολεμίων στρατοπεδείαν. προσπεσὼν δ´ αὐτοῖς ἀπροσδοκήτως καὶ ταχὺ μέρος τῆς τάφρου χώσας ἀνέσπασε τὸν χάρακα καὶ βιαζόμενος εἰς τὴν παρεμβολὴν παρεισέπεσεν. οἱ δὲ Καρχηδόνιοι διά τε τὸ παράδοξον καταπεπληγμένοι καὶ πρὸς ἔκταξιν οὐ δυνάμενοι λαβεῖν ἀναστροφήν, ὡς ἔτυχε τοῖς πολεμίοις ἀπήντων καὶ ἠγωνίζοντο. περὶ δὲ τὴν τάφρον ἀμφοτέρων ἐρρωμένως κινδυνευόντων ταχὺ πᾶς ὁ πλησίον τόπος νεκρῶν κατεστρώθη· οἵ τε γὰρ τῶν Καρχηδονίων ἐπιφανέστατοι τὴν παρεμβολὴν ὁρῶντες ἁλισκομένην ἐβοήθουν, οἵ τε περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα τῷ προτερήματι τεθαρρηκότες καὶ νομίζοντες ἑνὶ κινδύνῳ καταλύσειν πάντα τὸν πόλεμον ἐνέκειντο τοῖς βαρβάροις.

Traduction française :

[19,108] Les Carthaginois occupaient Ecnomos, qui passe pour une ancienne forteresse de Phalaris. C'est là que, selon la tradition, ce tyran avait fait construire le fameux taureau d'airain qui, étant échauffé par le feu, servait aux tortures des condamnés. C'est en mémoire de ces cruautés que cette place reçut le nom d'Ecnomos A l'opposite du camp ennemi, Agathocle avait occupé une autre forteresse de Phalaris, qui, pour cela, portait le nom de Phalarium. L'espace laissé entre les deux camps était traversé par un fleuve qui servait en quelque sorte de retranchement naturel aux deux armées opposées. D'après une ancienne tradition, c'est dans ce lieu que devait se livrer un jour une sanglante bataille. Mais comme cette tradition n'indiquait pas quel serait le parti vaincu, une crainte superstitieuse s'était emparée des deux armées, et personne n'osait commencer l'attaque. Elles restaient ainsi longtemps en présence l'une de l'autre, lorsqu'une circonstance imprévue les força à un combat décisif. Quelques Libyens avaient pillé le territoire ennemi. Agathocle, irrité, s'en vengea par un acte semblable. Mais, au moment où les Grecs emportaient leur butin, et le chargeaient sur quelques bêtes de somme, tirées du camp, un détachement de Carthaginois sortit des retranchements et se mit à la poursuite des pillards. Prevoyant ce qui devait arriver, Agathocle mit en embuscade, sur les bords du fleuve, une troupe de soldats d'élite. Les Carthaginois, poursuivant les Grecs chargés de leur butin, traversaient le fleuve, lorsqu'ils furent soudain assaillis par les hommes placés en embuscade, et facilement mis en déroute. Les Barbares furent en grande partie massacrés, et le reste s'enfuit dans le camp. Jugeant l'occasion favorable pour engager la bataille, Agathocle fit sortir toute son armée et marcha droit au camp ennemi. Il l'attaqua à l'improviste, combla promptement une partie du fossé, détruisit les retranchements, et pénétra de force dans le camp. Surpris par cette attaque imprévue, les Carthaginois, sans garder leurs rangs, combattaient au hasard, là où ils rencontraient des ennemis. Un combat acharné s'engagea autour du fossé qui fut bientôt rempli de cadavres. Les plus distingués des Carthaginois, voyant leur camp pris, arrivèrent au secours de leurs soldats; et, de leur côté, les troupes d'Agathocle, animées par ce succès, et espérant par une seule bataille terminer toute la guerre, tombaient sur les Barbares avec un nouvel acharnement.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006