HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


α  =  1115 formes différentes pour 2926 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[19, 0]   τῇ ἐννεακαιδεκάτῃ τῶν Διοδώρου βύβλων.  αʹ   Περὶ τῶν ἀφορμῶν αἷς χρησάμενος
[19, 102]   μὲν ᾕρει κατὰ κράτος,     δὲ δι´ ὁμολογίας προσήγετο. ~Ἅμα
[19, 23]   ἦν ἐπιδεδωκὼς πολὺ πρὸς εὔνοιαν.     δὴ θεωρῶν Εὐμενὴς καὶ συλλογιζόμενος
[19, 24]   ἐπὶ τῆς Περσίδος εἴη πεποιημένος.     δὴ πυθόμενος καὶ αὐτὸς ἀνέζευξε,
[19, 2]   ἔσται Καρχηδονίοις καὶ πάσῃ Σικελίᾳ.     δὴ πυθόμενος καὶ φοβηθεὶς ἐξέθηκε
[19, 66]   ἄκραν καὶ συνεχεῖς προσβολὰς ἐποιοῦντο.     δὴ πυθόμενος Ἀλέξανδρος ἧκεν
[19, 72]   ὡς περὶ τῶν ὅλων κριθησόμενοι.     δὴ πυθόμενος δῆμος τῶν
[19, 64]   δὲ πόλεσιν ἀποκαθιστᾶν τὴν ἐλευθερίαν.     δὴ πυθόμενος Κάσανδρος ἔπεμψε
[19, 13]   βάσιμον κατασκευάσαι τὴν πλησίον χώραν.     δὴ συνιδόντες οἱ περὶ Σέλευκον
[19, 102]   ἐπιὼν ἐλεηλάτει καὶ τῶν φρουρίων     μὲν ᾕρει κατὰ κράτος,
[19, 99]   πνεύματος, ἔξω τῶν στερεῶν,     τὴν πυκνότητα δοκεῖ παραπλησίαν ἔχειν
[19, 17]   πολὺν καὶ θηρία τῶν πελαγίων,     φαίνεται μάλιστα περὶ κυνὸς ἀνατολάς.
[19, 102]   τὴν Μεσσήνην, ἐντειλάμενος ἐν ἀπορρήτοις     χρὴ πράττειν. οὗτος δὲ ἀπροσδοκήτως
[19, 110]   ἡμέρας οἵ τε Μεσσήνιοι καὶ  Ἀβακαινῖνοι   καὶ συχναὶ τῶν πόλεων ἀλλήλας
[19, 65]   δ´ Ἀγαθοκλῆς παρελθὼν εἰς  Ἀβάκαινον   πόλιν σύμμαχον, τοὺς δοκοῦντας ἀλλοτρίως
[19, 19]   ποθ´ ἧκον ἐπὶ τὰς δυσχωρίας,  ἀβοηθήτοις   κινδύνοις περιέπιπτον. οἱ γὰρ ἐγχώριοι
[19, 95]   ἐξ ὑστέρου διὰ τὴν ἑαυτῶν  ἀβουλίαν   τοῦτον τὸν τρόπον ἐσφάλησαν· ταῖς
[19, 48]   τῶν ἐπιφανεστάτων Θεσπίου καὶ παρρησίαν  ἀγαγόντος   ὡς οὐχ ὑπακουσομένων Περσῶν ἑτέρῳ,
[19, 61]   περὶ τῶν μελλόντων εἰς μεγάλας  ἀγαγὼν   ἐλπίδας ἐξαπέστειλεν εἰς Πελοπόννησον· αὐτὸς
[19, 48]   Πευκέστην δ´ εἰς ἄλλας ἐλπίδας  ἀγαγὼν   καὶ κενῶς μετεωρίσας ἐξήγαγεν ἐκ
[19, 61]   μῆνας, εἰς ἔνδειαν δὲ δεινὴν  ἀγαγὼν   τοὺς ἐγκατακεκλεισμένους τοῖς μὲν παρὰ
[19, 91]   φιλανθρώπως ὁμιλῶν καὶ καθιστὰς εἰς  ἀγαθὰς   ἐλπίδας ἑτοίμους εἶχε καὶ προθύμους
[19, 98]   περιοικούντων ἐπίνοσα καὶ παντελῶς ὀλιγοχρόνια.  ἀγαθὴ   δ´ ἐστὶ φοινικόφυτος ὅσην αὐτῆς
[19, 52]   προσορισθείσης τοῖς Κασανδρεῦσι καὶ ταύτης  ἀγαθῆς,   ἔτι δὲ τοῦ Κασάνδρου πολλὰ
[19, 26]   δαψιλῶς. πρὸς δὲ τούτοις τοῖς  ἀγαθοῖς   τόπος αὐτὸς συνήργει, ποταμοὺς
[19, 8]   ἠξιώθησαν. οἱ δὲ περὶ τὸν  Ἀγαθοκλέα   διημερεύσαντες ἐν τοῖς τῶν πολιτῶν
[19, 5]   ἄλλων συσσήμων ὑπολαβόντες εἶναι τὸν  Ἀγαθοκλέα   καὶ τἀκριβὲς διὰ τὸ σκότος
[19, 3]   Συρακούσσαις ἐρωτικῶς διετέθη πρὸς τὸν  Ἀγαθοκλέα   καὶ τὸ μὲν πρῶτον δαψιλῶς
[19, 109]   πάλιν δὲ οἱ περὶ τὸν  Ἀγαθοκλέα   κατ´ ἄλλους τόπους προσβολὰς ἐποιοῦντο
[19, 6]   Καρχηδονίους. οὗτοι γὰρ πάντες πρὸς  Ἀγαθοκλέα   μὲν εὐνούστατα διέκειντο, πολλὰ προευεργετημένοι
[19, 4]   τυχόντες ἀνοχῆς οἱ περὶ τὸν  Ἀγαθοκλέα   μετὰ πάσης ἀσφαλείας διεσώθησαν εἰς
[19, 2]   τινα θυσίαν καὶ θεασάμενος τὸν  Ἀγαθοκλέα   παίζοντα μετά τινων ἡλικιωτῶν ἐθαύμαζε
[19, 102]   ἐκ Συρακουσσῶν ἐξέβαλον καὶ τὸν  Ἀγαθοκλέα   παραγενόμενον μετὰ δυνάμεως προσεδέξαντο.
[19, 0]   Ὡς Καρχηδόνιοι περὶ τὸν Ἱμέραν  Ἀγαθοκλέα   παρατάξει νικήσαντες συνέκλεισαν εἰς τὰς
[19, 103]   βοηθεῖν ἀξιῶν πρὶν τὸν  Ἀγαθοκλέα   πᾶσαν ὑφ´ ἑαυτὸν ποιήσασθαι Σικελίαν,
[19, 71]   καὶ Μεσσήνιοι κατέλυσαν τὸν πρὸς  Ἀγαθοκλέα   πόλεμον, μεσιτεύσαντος τὰς συνθήκας Ἀμίλκου
[19, 70]   προεστηκότας τῆς πόλεως μὴ περιορᾶν  Ἀγαθοκλέα   συσκευαζόμενον τὰς πόλεις· αἱρετώτερον γὰρ
[19, 110]   ἀμυνομένην καὶ πάντων εὐπορεῖν τὸν  Ἀγαθοκλέα   ταύτης μὲν ἀπέστη τῆς ἐπιβολῆς,
[19, 2]   πένης δ´ ὢν ἐδίδαξε τὸν  Ἀγαθοκλέα   τὴν κεραμευτικὴν τέχνην ἔτι παῖδα
[19, 2]   τὸν ἀδελφὸν Ἡρακλείδην καταθεμένη προσηγόρευσεν  Ἀγαθοκλέα,   τὴν ὁμωνυμίαν εἰς τὸν ἑαυτῆς
[19, 5]   ἦν ἀντίταγμα τοῖς περὶ τὸν  Ἀγαθοκλέα   τὸ τῶν ἑξακοσίων συνέδριον, κατὰ
[19, 108]   ἐβοήθουν, οἵ τε περὶ τὸν  Ἀγαθοκλέα   τῷ προτερήματι τεθαρρηκότες καὶ νομίζοντες
[19, 65]   Καρχηδόνος πρέσβεις, οἳ τῷ μὲν  Ἀγαθοκλεῖ   περὶ τῶν πραχθέντων ἐπετίμησαν ὡς
[19, 1]   εἰς τὴν ἐφ´ Ἱμέρᾳ μάχην  Ἀγαθοκλεῖ   πρὸς Καρχηδονίους, περιλαβόντες ἔτη ἑπτά.
[19, 102]   Σικελίᾳ τῆς εἰρήνης ἄρτι γεγενημένης  Ἀγαθοκλεῖ   πρὸς τοὺς Σικελιώτας πλὴν Μεσσηνίων
[19, 0]   τῶν Συρακουσίων Ἀκραγαντίνους πείσαντες πολεμεῖν  Ἀγαθοκλεῖ   στρατηγὸν ἐκ Λακεδαίμονος Ἀκρότατον μετεπέμψαντο.
[19, 3]   μὲν μεθ´ ἑτέρων Ἄντανδρος  Ἀγαθοκλέους   ἀδελφός, τῶν δ´ ὅλων εἶχε
[19, 1]   περιεχούσης καὶ τὴν τυραννίδα τὴν  Ἀγαθοκλέους   ἀφιέμενοι τὸ περὶ αὐτῆς προλέγειν
[19, 104]   δὲ πρὸ τῆς πόλεως ἐστρατοπέδευσαν.  Ἀγαθοκλέους   δὲ ταχέως ἀποστείλαντος ἐπ´ αὐτοὺς
[19, 110]   ἀρχῇ πρόθεσιν τὴν εἰς Λιβύην  Ἀγαθοκλέους   διάβασιν ἀρχὴν ποιησόμεθα τῆς ἑπομένης
[19, 104]   ἑκουσίως ἐπικαλεσαμένων, καὶ τοὺς μὲν  Ἀγαθοκλέους   ἐξέβαλον, αὐτοὶ δὲ πρὸ τῆς
[19, 106]   τὴν Σικελίαν ἀεὶ μᾶλλον αὐξομένου  Ἀγαθοκλέους   καὶ δυνάμεις ἁδροτέρας ἀθροίζοντος Καρχηδόνιοι
[19, 2]   βουλομένοις. δὲ Καρκῖνος μετ´  Ἀγαθοκλέους   πολιτογραφηθεὶς καὶ μετὰ ταῦτα ὀλίγον
[19, 0]   κατὰ θάλατταν. κθʹ Περὶ τῆς  Ἀγαθοκλέους   στρατείας ἐπὶ Μεσσηνίους καὶ τῆς
[19, 103]   τὴν Βρεττίαν ἑάλωσαν ὑπὸ τῶν  Ἀγαθοκλέους   στρατηγῶν καὶ τὸ παραπλήσιον οἱ
[19, 110]   τὴν χώραν περιέπεσόν τισι τῶν  Ἀγαθοκλέους   στρατιωτῶν. ὧν εἰπόντων ὡς Ἀγαθοκλῆς
[19, 1]   τὸν ἐνιαυτὸν τὸν πρὸ τῆς  Ἀγαθοκλέους   τυραννίδος, εἰς ὃν ἀπὸ Τροίας
[19, 103]   πόλιν· ταύτην γὰρ φρουρουμένην ὑπ´  Ἀγαθοκλέους   τῶν πολιτικῶν τινες ἐπηγγείλαντο παραδώσειν,
[19, 4]   ἐκ Κρότωνος ἐπάνοδον. ~ὁ δ´  Ἀγαθοκλῆς   ἀλλοτρίως ἔχων τὰ πρὸς αὐτοὺς
[19, 110]   τὸν τύραννον μίσος. δ´  Ἀγαθοκλῆς   ἀπαγαγὼν τὴν ὑπολελειμμένην δύναμιν εἰς
[19, 65]   τῶν πρὸς ἑσπέραν νευόντων μερῶν.  Ἀγαθοκλῆς   γὰρ τῶν Συρακοσίων δυνάστης
[19, 2]   Λεύκιον Πλώτιον καὶ Μάνιον Φούλβιον,  Ἀγαθοκλῆς   δ´ Συρακόσιος τύραννος ἐγένετο
[19, 5]   κατὰ τὴν ὁδὸν ἀποκτενοῦντας ἐξαπέστειλεν.  Ἀγαθοκλῆς   δὲ καταστοχασάμενος πιθανῶς τὴν ἐπίνοιαν
[19, 104]   τοὺς αἰτίους τῆς ἀποστάσεως ἐκόλασαν.  Ἀγαθοκλῆς   δὲ πυνθανόμενος τοὺς Καρχηδονίους τὸν
[19, 107]   οὐ τὴν τυχοῦσαν ἀγωνίαν ἐπέστησεν.  ~Ἀγαθοκλῆς   δὲ τὰς τῶν Καρχηδονίων δυνάμεις
[19, 110]   δ´ Ἑλλήνων οὐκ ἐλάττους ἑπτακισχιλίων.  ~Ἀγαθοκλῆς   δὲ τηλικαύτῃ συμφορᾷ περιπεσὼν τοὺς
[19, 0]   δὲ Κεντοριπίνων ἀπέσφαξεν. νγʹ Ὡς  Ἀγαθοκλῆς   Δεινοκράτη καὶ τοὺς φυγάδας περὶ
[19, 8]   αὐτοκράτορα τῶν ἐχθίστων. δ´  Ἀγαθοκλῆς   δυεῖν ἡμερῶν διελθουσῶν ἐπειδή ποτ´
[19, 3]   βύβλος. συνεστρατεύετο δ´ αὐτοῖς καὶ  Ἀγαθοκλῆς,   ἐγνωσμένος ὑπὸ τοῦ δήμου καὶ
[19, 110]   Ἀγαθοκλέους στρατιωτῶν. ὧν εἰπόντων ὡς  Ἀγαθοκλῆς   εἰς Συρακούσσας ἀποκεχώρηκεν, εἰσῆλθον εἰς
[19, 4]   τὴν σωτηρίαν ἀπεγνωκότων παραδόξως αὐτοὺς  Ἀγαθοκλῆς   ἐκ τῶν κινδύνων ἐρρύσατο. αὐτὸς
[19, 103]   ταύτης δὲ τῆς ἀφορμῆς λαβόμενος  Ἀγαθοκλῆς   ἐνεκάλεσέ τε τοῖς Κεντοριπίνοις καὶ
[19, 6]   ὑπῆρχον καταλελεγμένοι. ~ὁ δ´ οὖν  Ἀγαθοκλῆς   ἐπιθυμητὴς ὢν δυναστείας πολλὰς ἀφορμὰς
[19, 108]   προσηγορεῦσθαι. ἐκ δὲ θατέρου μέρους  Ἀγαθοκλῆς   ἕτερον τῶν Φαλάριδος γεγενημένων φρουρίων
[19, 1]   τῶν ἐξαπατηθέντων. ἰδιώτατα δὲ πάντων  Ἀγαθοκλῆς   ἐτυράννησε τῶν Συρακοσίων, ἀφορμαῖς μὲν
[19, 9]   τὴν μεταβολὴν προσεδέξαντο· ἐπηγγέλλετο γὰρ  Ἀγαθοκλῆς   κατὰ τὴν ἐκκλησίαν καὶ χρεῶν
[19, 0]   Ῥωμαίοις καὶ Σαμνίταις. ναʹ Ὡς  Ἀγαθοκλῆς   Μεσσηνίους παρακρουσάμενος τῆς πόλεως ἐκυρίευσεν.
[19, 108]   πρὸς τὴν ἰδίαν παρεμβολὴν φευγόντων  Ἀγαθοκλῆς,   νομίσας ἥκειν τὸν καιρὸν τοῦ
[19, 72]   ἐχόντων Συρακοσίων. ~μετὰ δὲ ταῦτα  Ἀγαθοκλῆς   ὁρῶν ἔρημον οὖσαν τὴν Σικελίαν
[19, 65]   εἰς τὴν Λιβύην. δ´  Ἀγαθοκλῆς   παρελθὼν εἰς Ἀβάκαινον πόλιν σύμμαχον,
[19, 108]   γὰρ Λιβύων κατατρεχόντων τὴν πολεμίαν  Ἀγαθοκλῆς   παρωξύνθη τὸ παραπλήσιον ποιῆσαι. ἀγόντων
[19, 4]   παρατάξεις ἁδρῶν δυνάμεων, ἐν αἷς  Ἀγαθοκλῆς,   ποτὲ μὲν ἰδιώτης ὤν, ποτὲ
[19, 108]   οἱ τούτους διώξοντες. δ´  Ἀγαθοκλῆς   προϊδόμενος τὸ μέλλον ἔσεσθαι παρὰ
[19, 102]   πρὸς τὸν δυνάστην, δ´  Ἀγαθοκλῆς   σπεύδων αὐτῶν καταλῦσαι τὸ σύστημα
[19, 110]   τῆς ἐλπίδος κατηκοντίσθησαν. δ´  Ἀγαθοκλῆς   συνέκλεισεν αὑτὸν εἰς τὴν Γέλαν,
[19, 102]   ὑπεροχὴν τῶν κρατούντων. δ´  Ἀγαθοκλῆς   τὸ μὲν πρῶτον ἀνέζευξεν ἐπ´
[19, 0]   Περὶ τῶν ἀφορμῶν αἷς χρησάμενος  Ἀγαθοκλῆς   τύραννος ἐγένετο τῶν Συρακουσίων. βʹ
[19, 5]   καὶ πρὸς Καρχηδονίους εἰρήνην συνθεμένων  Ἀγαθοκλῆς   φυγὰς ὢν ἰδίαν δύναμιν ἐν
[19, 44]   γὰρ ἔχειν μεθ´ αὑτοῦ στρατηγὸν  ἀγαθὸν   καὶ χάριτος ὑπόχρεων, οὐ λίαν
[19, 106]   γεγενημένην ἀτυχίαν διορθωσάμενος καὶ δόξας  ἀγαθὸς   εἶναι τῶν μὲν συμμάχων τὰς
[19, 23]   ὕψος ἤγαγε καὶ προσδοκίαν ἐλπίδων  ἀγαθῶν   παρὰ τοῖς πλήθεσιν. ἦν δ´
[19, 75]   δοὺς δὲ περὶ τούτων ὅμηρον  Ἀγάθωνα   τὸν ἀδελφὸν καὶ μετ´ ὀλίγας
[19, 48]   σατραπείαν αὐτοῦ. τῶν δὲ ἐγχωρίαν  ἀγανακτούντων,   ἑνὸς δὲ τῶν ἐπιφανεστάτων Θεσπίου
[19, 67]   τὰ πράγματα συνεῖχε τὸ στρατόπεδον,  ἀγαπωμένη   διαφερόντως ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ
[19, 34]   ἂν εἴποι τις, καταλείπουσα τοῖς  ἀγαπῶσι   μνημεῖον. δὲ κόσμος ἦν
[19, 94]   ἀνεπίβατός ἐστι, τούτοις δὲ κατεσκευακόσιν  ἀγγεῖα   κατὰ γῆς ὀρυκτὰ κεκονιαμένα μόνοις
[19, 94]   ἑκάστην πλέθρου. ταῦτα δὲ τὰ  ἀγγεῖα   πληροῦντες ὕδατος ὀμβρίου τὰ στόματ´
[19, 38]   τῶν ἰδίων στρατιωτῶν, ἔχοντας ἐν  ἀγγείοις   πλείοσι πῦρ. ἐκλεξάμενος δὲ τῆς
[19, 44]   τὸ σῶμα καὶ καταθέμενος εἰς  ἀγγεῖον   τὰ ὀστᾶ πρὸς τοὺς οἰκείους
[19, 41]   παρακελευσμὸς καὶ βοὴ τὴν ταχίστην  ἄγειν   ἐπὶ τοὺς πολεμίους. ὧν Εὐμενὴς
[19, 93]   τῶν χρημάτων ὅσα δυνατὸν ἦν  ἄγειν   φέρειν ἐπανῆλθεν εἰς Αἴγυπτον.
[19, 70]   τινὰς ἐξέπεμψαν, ἐντειλάμενοι πειρᾶσθαι στρατηγὸν  ἄγειν   τὸν δυνάμενον πραγμάτων ἀφηγήσασθαι· τοὺς
[19, 19]   Ἀντίγονος πεῖσαι μὲν δωροδοκεῖν  ἀγεννὲς   ἡγεῖτο, τηλικαύτης αὐτῷ δυνάμεως συνακολουθούσης,
[19, 51]   ἀμῦναι, κατέσφαξαν τὴν βασίλισσαν, οὐδεμίαν  ἀγεννῆ   καὶ γυναικείαν προεμένην ἀξίωσιν. Ὀλυμπιὰς
[19, 34]   τοῦ πυρὸς ὁρμὴν οὐδεμίαν φωνὴν  ἀγεννῆ   προεμένη προεκαλέσατο τῶν ὁρώντων τοὺς
[19, 28]   δὲ τοῦ κέρατος τὸ Εὐμενοῦς  ἄγημα,   τοὺς ἴσους ἔχον ἱππεῖς, καὶ
[19, 28]   καὶ τὸ Πευκέστου καὶ Ἀντιγένους  ἄγημα,   τριακοσίους ἔχον ἱππεῖς μιᾷ περιειλημμένους
[19, 27]   Ἰνδῶν, ἔχοντα τὸ περὶ αὐτὸν  ἄγημα   τῶν ἱππέων, ὄντων ἑκατὸν πεντήκοντα,
[19, 29]   δὲ τοῦ κέρατος ἦν τὸ  ἄγημα   τῶν ἱππέων τριακοσίων, μεθ´ ὧν
[19, 28]   ἔστησε κατόπιν τοῦ περὶ αὐτὸν  ἀγήματος.   παρὰ δὲ τὴν ὅλην τοῦ
[19, 69]   τὸν Κρῆτα καὶ Πίθωνα τὸν  Ἀγήνορος,   ὃς καταβεβήκει πρότερον ὀλίγαις ἡμέραις
[19, 57]   καὶ δυνάστας προσεκαλεῖτο εἰς συμμαχίαν.  Ἀγησίλαον   μὲν οὖν πρὸς τοὺς ἐν
[19, 59]   δ´ αὐτοῦ περὶ ταῦτα παρῆν  Ἀγησίλαος   πεμφθεὶς εἰς Κύπρον πρεσβευτής,
[19, 79]   οἷς παροξυνθεὶς Πτολεμαῖος ἀπέστειλεν  Ἄγιν   στρατηγὸν μετὰ δυνάμεως πεζῆς, ἐξέπεμψε
[19, 79]   ναύαρχον ἐπιστήσας Ἐπαινετόν. δὲ  Ἄγις   ἐνεργῶς διαπολεμήσας τοῖς ἀφεστηκόσιν ἐκυρίευσε
[19, 6]   ψυχὰς ἀνῄρουν τοὺς διὰ τὴν  ἄγνοιαν   γυμνὰ τὰ σώματα τῶν ἀμυνομένων
[19, 37]   ἀπροσδοκήτως ἐπιπεσόντα τοῖς διὰ τὴν  ἄγνοιαν   διερριμμένοις κατὰ κώμας καὶ ῥᾳθυμοῦσι.
[19, 76]   μυρίων ἀνεῖλον. καὶ τῆς μάχης  ἀγνοουμένης   ἔτι Καμπανοὶ μὲν καταφρονήσαντες τῶν
[19, 6]   μὲν γὰρ χαριέστατοι τῶν πολιτῶν,  ἀγνοοῦντες   τὸν καθ´ αὑτῶν κεκυρωμένον ὄλεθρον,
[19, 83]   ἔταξαν ἰσχυρὰν τὴν εὐώνυμον τάξιν,  ἀγνοοῦντες   τῶν ἐναντίων τὴν ἐπιβολήν· μαθόντες
[19, 94]   ἀποτεμέσθαι. χρήσιμον δ´ ἐστὶ τῶν  ἀγνοούντων   ἕνεκα διελθεῖν τὰ νόμιμα τῶν
[19, 89]   μὲν τὴν τῶν ἰδίων ἧτταν,  ἀγνοῶν   δὲ τὸ μετὰ ταῦτα γεγονὸς
[19, 50]   ἐπαιρόμενος καὶ τὸν Εὐμενοῦς θάνατον  ἀγνοῶν,   ἔτι δὲ τοὺς περὶ Ἀλέξανδρον
[19, 108]   τῶν Καρχηδονίων τοὺς τὴν λείαν  ἄγοντας   ἐπιδιωκόντων καὶ διαβάντων τὸν ποταμόν,
[19, 108]   Ἀγαθοκλῆς παρωξύνθη τὸ παραπλήσιον ποιῆσαι.  ἀγόντων   δὲ λείαν τῶν Ἑλλήνων καί
[19, 101]   Ῥώμην καὶ προαγαγὼν εἰς τὴν  ἀγορὰν   ῥαβδίσας ἐπελέκησε κατὰ τὸ πάτριον
[19, 8]   ταῖς ὁδοῖς καὶ κατὰ τὴν  ἀγορὰν   σφάττειν τολμῶντες τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας
[19, 95]   ἀποδωσόμενοι τῶν φορτίων, οἱ δ´  ἀγοράσοντές   τι τῶν αὐτοῖς χρησίμων, εἰς
[19, 68]   Αἰτωλῶν εἰς τρισχιλίους καὶ περιχαρακώσαντες  Ἀγρίνιον   ἐπολιόρκουν, τῶν δὲ κατοικούντων τὸ
[19, 67]   Δεριεῖς δὲ μεθ´ ἑτέρων εἰς  Ἀγρίνιον.   δὲ Κάσανδρος ἀπολιπὼν στρατηγὸν
[19, 34]   Ἑλλήνων ἐπετίμων τοῖς νομίμοις ὡς  ἀγρίοις   οὖσι καὶ χαλεποῖς. δ´
[19, 94]   δένδρων μέλι πολὺ τὸ καλούμενον  ἄγριον,   χρῶνται ποτῷ μεθ´ ὕδατος.
[19, 19]   ἔτι δὲ τεταριχευμένα κρέα τῶν  ἀγρίων   ζῴων. τούτους Ἀντίγονος πεῖσαι μὲν
[19, 52]   εἰωθότας παῖδας συντρέφεσθαι καὶ τὴν  ἀγωγὴν   οὐκέτι βασιλικήν, ἀλλ´ ἰδιώτου τοῦ
[19, 64]   πεζῇ, παρεχόμενος τῷ στόλῳ τῆς  ἀγωγῆς   τὴν ἀσφάλειαν, ἀμφοτέρους κατεστρατήγησε. τοὺς
[19, 20]   παραγγελθὲν συντελέσας Πίθων ἧκεν  ἄγων   ἱππεῖς μὲν δισχιλίους, ἵππους δὲ
[19, 84]   διὰ τῶν Ἰνδῶν εἰς τὸν  ἀγῶνα   παρορμηθέντα μέχρι μέν τινος προῆγεν
[19, 64]   καὶ θεὶς τὸν τῶν Νεμέων  ἀγῶνα   τὴν εἰς Μακεδονίαν ἐπάνοδον ἐποιήσατο.
[19, 106]   δὲ πολεμίοις οὐ τὴν τυχοῦσαν  ἀγωνίαν   ἐπέστησεν. ~Ἀγαθοκλῆς δὲ τὰς τῶν
[19, 81]   στάντος ἐπί τινος ἀναστήματος μετὰ  ἀγωνίας   καὶ διατροπῆς μὲν ὄχλος
[19, 76]   Καμπανοὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχείρουν  ἀγωνίζεσθαι,   μετὰ δὲ ταῦτα πυθόμενοι τὴν
[19, 93]   ἐβουλεύετο πότερον συμφέρει μένειν καὶ  ἀγωνίζεσθαι   περὶ τῶν ὅλων κατὰ Συρίαν
[19, 81]   παντελῶς καὶ τηλικαύτην μάχην μέλλων  ἀγωνίζεσθαι   χωρὶς τοῦ πατρός. συναγαγόντος δ´
[19, 16]   ἀρετὰς ἀντείχοντο καὶ καθ´ ἡμέραν  ἀγωνιζόμενοι   διεκαρτέρουν· πολιορκηθέντες δὲ ἐνιαυτὸν καὶ
[19, 83]   τὰ πλεῖστα συνέτριψαν καὶ τῶν  ἀγωνιζομένων   οὐκ ὀλίγους κατετραυμάτισαν· κατὰ δὲ
[19, 42]   καὶ τῶν ἐλεφάντων πρὸς ἀλλήλους  ἀγωνιζομένων   πεσεῖν τῶν Εὐμενοῦς τὸν προηγούμενον,
[19, 31]   ἀλλὰ καὶ τὰ πλήθη τῶν  ἀγωνιζομένων.   τῆς δὲ νυκτὸς οὔσης αἰθρίου
[19, 104]   κίνδυνος, φιλοτίμως ἀμφοτέρων τῶν στρατοπέδων  ἀγωνιζομένων·   τοῦ δ´ ἑτέρου τῶν στρατηγῶν
[19, 83]   τὴν πρώτην ἔφοδον τοῖς ξυστοῖς  ἀγωνισάμενοι   τούτων τε τὰ πλεῖστα συνέτριψαν
[19, 97]   τόπων τότε μὲν μέχρι δείλης  ἀγωνισάμενος   ἀνεκαλέσατο τῇ σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας·
[19, 33]   μὲν ἐν τῇ μάχῃ λαμπρῶς  ἀγωνισάμενος,   ἀπέλιπε δὲ δύο γυναῖκας συνακολουθούσας
[19, 4]   αὐτὸς μὲν γὰρ λαμπρότατα πάντων  ἀγωνισάμενος   ἑπτὰ τραύμασι περιέπεσε καὶ διὰ
[19, 83]   ἐν οἷς καὶ αὐτοὶ διεγνώκεισαν  ἀγωνίσασθαι.   προέταξαν δὲ τῆς στάσεως ταύτης
[19, 100]   γεγονότων περὶ αὐτὸν ἀτυχημάτων. διόπερ  ἀγωνιῶν   Ἀντίγονος περὶ τῶν ἄνω
[19, 17]   καὶ περὶ τοῦ σώματος κινδυνεῦσαι.  ἀγωνιῶν   οὖν ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ τῆς
[19, 77]   στρατηγὸν Εὐπόλεμον ἀπῆλθεν εἰς Μακεδονίαν,  ἀγωνιῶν   περὶ τῆς τῶν πολεμίων διαβάσεως.
[19, 13]   δὲ ἤδη καταλαμβανούσης Εὐμενὴς μὲν  ἀγωνιῶν   ὑπὲρ τῆς ἀποσκευῆς πάλιν εἰς
[19, 2]   κατὰ τοὺς ὕπνους ἐταράττετο. διόπερ  ἀγωνιῶν   ὑπὲρ τῆς παιδοποιίας ἔδωκεν ἐντολὰς
[19, 77]   πολεμίων ἐφρουροῦντο. δὲ Κάσανδρος  ἀγωνιῶν   ὑπὲρ τῆς Χαλκίδος τὴν Ὠρεοῦ
[19, 21]   ἐκ τῶν ἄνω σατραπειῶν καταβεβηκότες  ἀγωνιῶντες   ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἔφασαν δεῖν
[19, 26]   θορυβουμένου καὶ περὶ τοῦ μέλλοντος  ἀγωνιῶντος   ἔλαθον οἱ περὶ τὸν Εὐμενῆ
[19, 41]   τῶν βασιλέων καὶ τῶν προγεγονότων  ἀγώνων   ἀξίους. καὶ γὰρ ἐτύγχανον κατὰ
[19, 55]   φυγὴν παραδεδωκέναι τὴν σατραπείαν χωρὶς  ἀγώνων   καὶ κινδύνων. μετὰ δὲ ταῦτα
[19, 52]   τιμήσας δὲ τοὺς τετελευτηκότας ἐπιταφίοις  ἀγῶσι   κατέγραφε τῶν Μακεδόνων τοὺς εὐθέτους,
[19, 110]   Γέλας, ἵν´ οἱ Συρακόσιοι πολλὴν  ἄδειαν   σχῶσι συγκομίσαι τοὺς καρπούς, ἀναγκάζοντος
[19, 59]   πολιτευομένη πρὸς ἕκαστον, τάς τε  ἀδελφὰς   καὶ θυγατέρας τῶν ἀπόρων ἐξεδίδου
[19, 51]   Νεοπτολέμου τοῦ βασιλέως τῶν Ἠπειρωτῶν,  ἀδελφὴ   δὲ Ἀλεξάνδρου τοῦ στρατεύσαντος εἰς
[19, 35]   τοῦ πρὸς Ῥωμαίους ὕστερον πολεμήσαντος  ἀδελφήν,   καὶ τὰς Ἀττάλου θυγατέρας, ὁμοίως
[19, 52]   Φιλίππου μὲν θυγατέρα, Ἀλεξάνδρου δὲ  ἀδελφὴν   ὁμοπάτριον, σπεύδων οἰκεῖον αὑτὸν ἀποδεῖξαι
[19, 57]   καὶ Μοσχίωνα, Πτολεμαῖον δὲ τὸν  ἀδελφιδοῦν   μετὰ δυνάμεως εἰς Καππαδοκίαν ἀπέστειλεν,
[19, 62]   ἄλλων ναύαρχον καταστήσας Διοσκουρίδην τὸν  ἀδελφιδοῦν   προσέταξε περιπλεῖν τοῖς τε συμμάχοις
[19, 75]   ἐπὶ ταῖς συνθήκαις τὸν μὲν  ἀδελφὸν   ἐξέκλεψεν ἐκ τῆς ὁμηρίας, πρὸς
[19, 14]   στρατηγὸν ἀπέκτεινε, τὸν δὲ αὑτοῦ  ἀδελφὸν   Εὔδαμον ἀντὶ τούτου κατέστησεν. οὗ
[19, 2]   τὸν ἄνδρα, πρὸς δὲ τὸν  ἀδελφὸν   Ἡρακλείδην καταθεμένη προσηγόρευσεν Ἀγαθοκλέα, τὴν
[19, 75]   περὶ τούτων ὅμηρον Ἀγάθωνα τὸν  ἀδελφὸν   καὶ μετ´ ὀλίγας ἡμέρας μεταμεληθεὶς
[19, 62]   δὲ πάντων στρατηγὸν Μενέλαον τὸν  ἀδελφόν.   οὗτοι δὲ πλεύσαντες εἰς Κύπρον
[19, 11]   ἀνεῖλε μὲν τὸν Νικάνορα τὸν  ἀδελφὸν   τοῦ Κασάνδρου, κατέστρεψε δὲ τὸν
[19, 3]   μεθ´ ἑτέρων Ἄντανδρος Ἀγαθοκλέους  ἀδελφός,   τῶν δ´ ὅλων εἶχε τὴν
[19, 72]   οὖσαν τὴν Σικελίαν στρατοπέδων πολεμίων  ἀδεῶς   προσήγετο τὰς πόλεις καὶ τὰ
[19, 72]   μάχην ἐκπολιορκήσαντες τὴν πόλιν ἐπῄεσαν  ἀδεῶς   τὰ πλησίον πολίσματα καὶ χωρία
[19, 97]   σὲ καὶ τὸν πατέρα μὴ  ἀδικεῖν   ἡμᾶς, ἀλλὰ λαβόντας δωρεὰς παρ´
[19, 1]   ἔπραττον οὐχ ἵνα τῶν προγεγενημένων  ἀδικημάτων   λάβωσι τιμωρίαν, ἀλλ´ ὅπως τοῖς
[19, 33]   ἠδυνήθησαν ἀποτρέψαι τὰς ἄλλας τῶν  ἀδικημάτων,   νόμον ἔθεσαν ὅπως συγκατακαίωνται τοῖς
[19, 1]   τοὺς πολλοὺς καὶ μηδ´ ὁτιοῦν  ἀδικήσαντας   ἀναγκάζων τὴν αὐτὴν ἀναδέχεσθαι συμφορὰν
[19, 6]   ἀλλ´ ἐκ χειρὸς ἐπιθεῖναι τοῖς  ἀδικήσασι   τὴν δίκην, τοῖς μὲν σαλπιγκταῖς
[19, 8]   ἀγορὰν σφάττειν τολμῶντες τοὺς μηδὲν  ἀδικοῦντας   οὐ προσδέονται τοῦ δηλώσοντος τί
[19, 23]   καὶ δίκας λαβεῖν παρὰ τῶν  ἀδικούντων.   μετὰ δὲ τὴν εὐωχίαν Εὐμενὴς
[19, 103]   αὐτῶν ὠμῶς κεχρῆσθαι μηδ´ ὁτιοῦν  ἀδικοῦσι   ταχὺ τὸ δαιμόνιον αὐτοῖς ἐπεσήμαινεν·
[19, 34]   γάμον προεπέμπετο ὑπὸ τῶν συγγενῶν,  ᾀδόντων   ὕμνον εἰς τὴν ἀρετὴν αὐτῆς.
[19, 94]   διαφερόντως καὶ ὅταν πολεμίων δύναμις  ἁδρὰ   προσίῃ, φεύγουσιν εἰς τὴν ἔρημον,
[19, 73]   σύστημα βάρος ἔχον καὶ δυνάμενον  ἁδραῖς   δυνάμεσιν ἀντιτάσσεσθαι. δὲ Λυσίμαχος
[19, 105]   δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαῖοι δυνάμεσιν  ἁδραῖς   πεζῶν τε καὶ ἱππέων ἐστράτευσαν
[19, 103]   ἐκ Μεσσήνης ἐκβεβλημένους φυγάδας, ἔχων  ἁδρὰν   δύναμιν, ἀπέστειλέν τινα τῶν περὶ
[19, 98]   καλούμενον βάλσαμον, ἐξ οὗ πρόσοδον  ἁδρὰν   εἶναι συμβαίνει, οὐδαμοῦ μὲν τῆς
[19, 3]   ὑπὸ Βρεττίων οἱ Συρακόσιοι δύναμιν  ἁδρὰν   ἔπεμψαν, ἧς ἐστρατήγει μὲν μεθ´
[19, 62]   στρατιώτας τρισχιλίους ἐξέπεμψε τότε δύναμιν  ἁδράν,   σπεύδων συναναγκάσαι τοὺς ἐναντιοπραγοῦντας ποιεῖν
[19, 74]   τὴν βασιλείαν κατεληλυθότα καὶ δύναμιν  ἁδρὰν   συνηθροικότα ταχέως ὥρμησεν ἐπ´ αὐτόν·
[19, 86]   καὶ δωρεάς τε καὶ τιμὰς  ἁδρὰς   ἐπηγγείλατο δοῦναι. δὲ φήσας
[19, 74]   ταύταις γὰρ Πολυπέρχων διέτριβεν δυνάμεις  ἁδρὰς   ἔχων καὶ πιστεύων ταύταις τε
[19, 81]   κατάπληξιν, δι´ ἧς εἰς ἐλπίδας  ἁδρὰς   ἦγε τοὺς πολλούς· πρὸς δὲ
[19, 72]   γὰρ συμμάχων πλῆθος καὶ προσόδους  ἁδρὰς   καὶ στρατόπεδον ἀξιόλογον περιεποιήσατο. χωρὶς
[19, 92]   τῆς ἐρήμου. Σέλευκος δὲ δυνάμεως  ἁδρᾶς   κυριεύσας καὶ φιλανθρώπως πᾶσι προσφερόμενος
[19, 48]   ἄνευ χρόνου πολλοῦ καὶ δυνάμεως  ἁδρᾶς.   μετεπέμψατο δὲ καὶ Σιβύρτιον ἐξ
[19, 72]   Σατικόλαν πολιορκούντων ἐπεφάνησαν μετὰ δυνάμεως  ἁδρᾶς,   σπεύδοντες λῦσαι τὴν πολιορκίαν· γενομένης
[19, 70]   δ´ ὑπ´ ἀνέμων εἰς τὸν  Ἀδρίαν   κατῆρε μὲν εἰς τὴν τῶν
[19, 67]   ταῦτα τὴν ὁρμὴν ἐπὶ τὸν  Ἀδρίαν   ποιησάμενος Ἀπολλωνίαν ἐξ ἐφόδου παρέλαβεν.
[19, 89]   μέρος ἀναλαβὼν ἀνέζευξεν εἰς τὸν  Ἀδρίαν,   πολιορκήσων Ἀπολλωνιάτας, ὅτι τὴν φρουρὰν
[19, 0]   περὶ τὴν Ἤπειρον καὶ τὸν  Ἀδρίαν   πραχθέντα Κασάνδρῳ. μεʹ Ὡς Σέλευκος
[19, 0]   Αἰτωλίαν καὶ τοὺς κατὰ τὸν  Ἀδρίαν   τόπους. λγʹ Ἅλωσις περὶ Καρίαν
[19, 106]   μᾶλλον αὐξομένου Ἀγαθοκλέους καὶ δυνάμεις  ἁδροτέρας   ἀθροίζοντος Καρχηδόνιοι πυνθανόμενοι τὸν δυνάστην
[19, 4]   ἐγίνοντο κίνδυνοι συνεχεῖς καὶ παρατάξεις  ἁδρῶν   δυνάμεων, ἐν αἷς Ἀγαθοκλῆς, ποτὲ
[19, 100]   οὐ δι´ ἐπιείκειαν, ἀλλὰ δι´  ἀδυναμίαν   τοῦ κρατῆσαι· ἐπὶ δὲ τῷ
[19, 19]   διὰ τὴν τῶν πλοίων σπάνιν,  ~ἀδύνατον   δὲ εἶναι νομίζων τὴν διάβασιν
[19, 19]   ὅπλοις κινδυνεύειν ἅμα καὶ πονεῖν,  ἀδυνατοῦντας   ἑαυτοῖς βοηθῆσαι. εἰς τοιαύτην δ´
[19, 110]   αὑτὸν εἰς τὴν Γέλαν, οὐκ  ἀδυνατῶν   εἰς Συρακούσσας διασωθῆναι, βουλόμενος δὲ
[19, 67]   ὅπως μὴ διεσπαρμένης τῆς οἰκήσεως  ἀδυνατῶσιν   ἀλλήλοις βοηθεῖν καὶ πρὸς τὰς
[19, 36]   Ἀχιλλέως ἐβασίλευσε τῆς χώρας·  ἀεὶ   γὰρ παῖς παρὰ πατρὸς διαδεχόμενος
[19, 81]   καιρὸν ἀθροίζηται· τὸ γὰρ πλῆθος  ἀεὶ   δυσάρεστον ἐπὶ τῶν αὐτῶν μένον
[19, 34]   δ´ ἐκ τοῦ κατ´ ὀλίγον  ἀεὶ   καθ´ ὑπέρθεσιν μειζόνων. τὸ δὲ
[19, 39]   παρεμβολὴν ὀχυρώσας ὑπεδέχετο μὲν τοὺς  ἀεὶ   καταντῶντας τῶν συμμάχων, ἐπλήρωσε δὲ
[19, 50]   ἔαρος ἀρχομένου καὶ τῆς ἐνδείας  ἀεὶ   μᾶλλον αὐξανομένης συνέδραμον πολλοὶ τῶν
[19, 106]   Ἰντέραμναν. ~Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν  ἀεὶ   μᾶλλον αὐξομένου Ἀγαθοκλέους καὶ δυνάμεις
[19, 94]   παντελῶς κατασκευάζουσι, κατὰ βάθους δ´  ἀεὶ   μᾶλλον εὐρυχωρῆ ποιοῦντες τὸ τελευταῖον
[19, 80]   ~Δημήτριος δὲ Ἀντιγόνου διέτριβεν  ἀεὶ   περὶ Κοίλην Συρίαν, ἐφεδρεύων ταῖς
[19, 109]   τοὺς ἑαυτοῦ καὶ τῶν Ἑλλήνων  ἀεὶ   πλείους παρεισπίπτοντας εἰς τὴν παρεμβολὴν
[19, 6]   ἐν Συρακούσσαις ὀλιγαρχίας κεκοινωνηκότας ἑξακοσίους  ἀεὶ   πολεμικῶς εἶχον καὶ καθόλου τὸν
[19, 44]   καί τινας ἄλλους τῶν ἀλλοτρίως  ἀεὶ   πρὸς αὐτὸν ἐχόντων ἀνεῖλεν. Εὐμενῆ
[19, 100]   Σέλευκον εἰς Μηδίαν περὶ τῶν  ἀεὶ   συντελουμένων καὶ παρακαλῶν βοηθεῖν τὴν
[19, 20]   πλῆθος. τῆς δὲ χώρας ταύτης  ἀεὶ   τετραπόδων γεμούσης ῥᾳδίως τὸ παραγγελθὲν
[19, 21]   λοιπὴ δὲ μετέωρος καὶ τὸν  ἀέρα   παντελῶς ὑγιεινὸν ἔχουσα καὶ πλήρης
[19, 52]   Πολυπέρχων ἐτύγχανε μὲν πολιορκούμενος ἐν  Ἀζωρίῳ   τῆς Περραιβίας, ἀκούσας δὲ τὴν
[19, 85]   λαβούσης Δημήτριος μὲν διέτεινεν εἰς  Ἄζωτον   περὶ μέσας νύκτας, διελθὼν σταδίους
[19, 93]   θηρίων πλῆθος, ἔτι δὲ στρατηγὸν  ἀήττητον·   εὐχερέστερον γὰρ πολλῷ διαγωνιεῖσθαι κατὰ
[19, 72]   πολεμίων, οὐ κρατήσειν ἐλπίζων, ἀλλ´  ἀήττητον   τὴν πατρίδα τὸ καθ´ αὑτὸν
[19, 53]   διὰ τὴν εὐεργεσίαν ταύτην τυχεῖν  ἀθανάτου   δόξης. συμβέβηκε δὲ τὴν πόλιν
[19, 54]   διὰ τὴν δόξαν τῆς πόλεως·  Ἀθηναῖοι   μὲν γὰρ τὸ πολὺ μέρος
[19, 1]   τὰς ἐπιθυμίας ἔχειν ἀτερματίστους. τοιγαροῦν  Ἀθηναῖοι   μὲν διὰ ταύτας τὰς αἰτίας
[19, 78]   ἐπιστατοῦντος τῆς πόλεως. οἱ δ´  Ἀθηναῖοι   τὸ μὲν πρῶτον λάθρᾳ διεπέμποντο
[19, 62]   προστασσόμενον. Μυρμιδόνα μὲν οὖν τὸν  Ἀθηναῖον   ἀπέστειλε μετὰ στρατιωτῶν μυρίων, Πολύκλειτον
[19, 94]   εἶναι, προεχειρίσατο τῶν αὑτοῦ φίλων  Ἀθήναιον,   δοὺς δ´ αὐτῷ πεζοὺς μὲν
[19, 95]   Οἱ μὲν οὖν περὶ τὸν  Ἀθήναιον   ἐν ἀρχῇ κατορθώσαντες ἐξ ὑστέρου
[19, 96]   μὲν ἠμύναντο, τῶν δὲ περὶ  Ἀθήναιον   κατηγόρει, φάσκων παρὰ τὰς δεδομένας
[19, 96]   Συρίοις γράμμασι τῶν μὲν περὶ  Ἀθήναιον   κατηγόρουν, ὑπὲρ ἑαυτῶν δὲ ἀπελογοῦντο.
[19, 95]   ὁδόν. οἱ δὲ περὶ τὸν  Ἀθήναιον   παρατηρήσαντες τοῦτον τὸν καιρὸν ὥρμησαν
[19, 95]   Ἕλληνας. τῶν δὲ περὶ τὸν  Ἀθήναιον   στρατοπεδευσάντων καταπεφρονηκότως καὶ διὰ τὸν
[19, 88]   Μίκυθος στρατηγὸς καὶ Λύσανδρος  Ἀθηναῖος   κατασταθεὶς ἐπὶ τῆς Λευκάδος
[19, 51]   παρασκευάσειν καὶ διακομιεῖν εἰς τὰς  Ἀθήνας.   τοῦτο δ´ ἔπραττεν οὐ τῆς
[19, 2]   ἔτη ἑπτά. ~Ἐπ´ ἄρχοντος γὰρ  Ἀθήνησι   Δημογένους Ῥωμαῖοι μὲν κατέστησαν ὑπάτους
[19, 17]   κατὰ κράτος. ~Ἐπ´ ἄρχοντος δ´  Ἀθήνησι   Δημοκλείδου Ῥωμαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν
[19, 66]   ~Τοῦ δ´ ἔτους τούτου διελθόντος  Ἀθήνησι   μὲν ἦρχε Νικόδωρος, ἐν Ῥώμῃ
[19, 77]   ~Τοῦ δ´ ἔτους τούτου διελθόντος  Ἀθήνησι   μὲν ἦρχε Πολέμων, ἐν Ῥώμῃ
[19, 55]   ~Τοῦ δ´ ἔτους τούτου διεληλυθότος  Ἀθήνησι   μὲν ἦρχε Πραξίβουλος, ἐν Ῥώμῃ
[19, 73]   τὸν ἐνιαυτὸν πράξεων τέλος ἐχουσῶν  Ἀθήνησι   μὲν παρέλαβε τὴν ἀρχὴν Θεόφραστος,
[19, 105]   ἐδυνήθημεν ἐφικέσθαι. ~Ἐπ´ ἄρχοντος δ´  Ἀθήνησι   Σιμωνίδου Ῥωμαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν
[19, 75]   δ´ ἐλαττουμένοις παραγενομένης βοηθείας ἐξ  Ἀθηνῶν   ἐπέπλευσαν οἱ περὶ Κάσανδρον καταφρονοῦσι
[19, 103]   φορτηγοῖς πλοίοις τὴν μὲν ἐξ  Ἀθηνῶν   κατέδυσαν, τῶν δ´ ἐπιπλεόντων τὰς
[19, 18]   μὴν ἠδυνήθη γε κατὰ πάντα  ἄθικτος   γενέσθαι τῶν κατὰ τὴν χώραν
[19, 30]   ἀπὸ τῆς φυγῆς σωζομένους ἀναλαμβάνειν,  ἄθραυστον   ἔχοντα τὸ περὶ αὐτὸν μέρος
[19, 43]   Πευκέστου μὴ μακρὰν ἀπέχειν, ἐπεχείρησεν  ἀθροίζειν   ἅπαντας καὶ πάλιν ἱππομαχεῖν πρὸς
[19, 81]   ἓν ἔγκλημα πρὸς ἕνα καιρὸν  ἀθροίζηται·   τὸ γὰρ πλῆθος ἀεὶ δυσάρεστον
[19, 45]   συμφραχθέντων. τοῦ δ´ ὕδατος παραδόξως  ἀθροιζομένου   πᾶς μὲν περὶ τὸ
[19, 106]   αὐξομένου Ἀγαθοκλέους καὶ δυνάμεις ἁδροτέρας  ἀθροίζοντος   Καρχηδόνιοι πυνθανόμενοι τὸν δυνάστην συσκευαζόμενον
[19, 67]   ἀπροσδοκήτους τῶν πολεμίων ἐπιθέσεις δυσχερῶς  ἀθροίζωνται.   πεισθέντων δὲ τῶν Ἀκαρνάνων οἱ
[19, 8]   τῶν πολιτῶν φόνου, τοὺς ζωγρηθέντας  ἀθροίσας   Δεινοκράτην μὲν ἀφῆκε διὰ τὴν
[19, 58]   ἐγίνετο δαπάνημα. αὐτὸς δὲ πανταχόθεν  ἀθροίσας   ὑλοτόμους καὶ πρίστας, ἔτι δὲ
[19, 84]   τῶν πυλῶν καὶ πλήθους ὑποζυγίων  ἀθροισθέντος,   ἔτι δ´ ἑκάστου πρώτου σπεύδοντος
[19, 74]   τῶν δὲ περὶ τὸν Αἰακίδην  ἀθροισθέντων   ἐκ τῆς φυγῆς καὶ τοῖς
[19, 35]   ἀξιολογωτάτων φίλων τοὺς συγγενεῖς, ὥστ´  ἀθροισθῆναι   περὶ αὐτὴν πλῆθος μὲν πολὺ
[19, 38]   τὴν μὲν ἑαυτῶν δύναμιν ῥᾳδίως  ἀθροισθήσεσθαι,   τοὺς δὲ πολεμίους καταπεπονημένους καὶ
[19, 108]   οὐδέτεροι τὸν ποταμὸν ἐτόλμων διαβαίνειν  ἀθρόοις   στρατιώταις, ἕως ὅτου παράλογός τις
[19, 24]   πάθους· δὲ δύναμις ἐν  ἀθυμίᾳ   καθειστήκει, τῶν μὲν πολεμίων προσδοκωμένων
[19, 19]   σώματα καὶ τὸ στρατόπεδον εἰς  ἀθυμίαν   ἐνέπεσεν. οὐ μὴν ἀλλ´ ἐν
[19, 38]   συμμαχοῦσαν δύναμιν. ὧν ὁρῶν τὴν  ἀθυμίαν   Εὐμενὴς θαρρεῖν παρεκελεύετο καὶ μένειν
[19, 58]   οἱ κοινοπραγοῦντες τοῖς περὶ Ἀντίγονον  ἄθυμοι   καθειστήκεισαν· πρόδηλον γὰρ ἦν ὅτι
[19, 32]   μάχης ἀποχώρησιν ὁρῶν τοὺς στρατιώτας  ἀθυμοῦντας   διέγνω τὴν ταχίστην ἀναζευγνύειν ὡς
[19, 97]   ἀλλά τινας αἰχμαλώτους ἕξεις δούλους  ἀθύμους   καὶ ζῆν οὐκ ἂν ὑπομείναντας
[19, 48]   παρανομημάτων συντόμως αὐτοῖς ἐπιστῆναι τιμωρίαν·  αἱ   γὰρ ἀσεβεῖς χρεῖαι τοῖς μὲν
[19, 1]   Ῥωμαίους κυριεῦσαι ταύτης τῆς νήσου·  αἱ   γὰρ πόλεις ταῖς δημαγωγίαις ἐξαπατώμεναι
[19, 33]   ὅπως συγκατακαίωνται τοῖς τετελευτηκόσιν ἀνδράσιν  αἱ   γυναῖκες πλὴν τῶν ἐγκύων
[19, 95]   τοῦ μέλλοντος φόβον ἐπαναγκάζουσιν ἐπιμελεῖσθαι,  αἱ   δὲ διὰ τὸ προγεγονὸς εὐτύχημα
[19, 45]   δὲ αἱ μὲν τελέως ἔπεσον,  αἱ   δὲ διεσείσθησαν. καὶ τὰ μὲν
[19, 76]   περιμείναντες τὴν ἀπόφασιν αὑτοὺς ἀνεῖλαν.  αἱ   δὲ πόλεις τυχοῦσαι συγγνώμης εἰς
[19, 30]   ἤρθη παρ´ ἀμφοτέροις, ἐπηλάλαξαν μὲν  αἱ   δυνάμεις ἐπαλλὰξ πλεονάκις, ἐσήμηναν δ´
[19, 95]   τὰς εὐμεγέθεις εὐημερίας ἐμφρόνως·  αἱ   μὲν γὰρ διὰ τὸν περὶ
[19, 36]   ὀλίγους τοὺς μάλιστα πιστοὺς ἀπολειφθῆναι.  αἱ   μὲν οὖν Ὀλυμπιάδος ἐλπίδες ἐν
[19, 45]   πλείω τῶν πεντακοσίων, οἰκίαι δὲ  αἱ   μὲν τελέως ἔπεσον, αἱ δὲ
[19, 62]   ναῦς τῶν ἐν Φοινίκῃ ναυπηγηθεισῶν  αἱ   πρῶται συντελεσθεῖσαι· αὗται δ´ ἦσαν
[19, 8]   τύχην ἐλεήσειεν. ~πᾶσαι μὲν γὰρ  αἱ   πύλαι τῆς πόλεως ἐκλείσθησαν, πλείους
[19, 81]   τοῦ τε πατρὸς ἤδη γεγηρακότος  αἱ   τῆς βασιλείας ἐλπίδες εἰς τὴν
[19, 74]   Κάσανδρον. τῶν δὲ περὶ τὸν  Αἰακίδην   ἀθροισθέντων ἐκ τῆς φυγῆς καὶ
[19, 52]   καὶ παραλαβὼν τοὺς περὶ τὸν  Αἰακίδην   ἀπεχώρησεν εἰς τὴν Αἰτωλίαν, ὑπολαβὼν
[19, 36]   Ἠπείρου παρόδους προκαταλαβομένου συνέβη τὸν  Αἰακίδην   ἄπρακτον γενέσθαι. καὶ γὰρ τὸ
[19, 74]   Αἰτωλίαν, μετ´ ὀλίγον δὲ πυθόμενος  Αἰακίδην   τὸν Ἠπειρώτην εἰς τὴν βασιλείαν
[19, 11]   Πολυπέρχων δὲ δύναμιν ἤθροισε προσλαβόμενος  Αἰακίδην   τὸν Ἠπειρώτην καὶ κατήγαγεν Ὀλυμπιάδα
[19, 36]   καὶ κατὰ θάλασσαν. πυθόμενος δ´  Αἰακίδην   τὸν Ἠπειρωτῶν βασιλέα μετὰ δυνάμεως
[19, 36]   κατὰ τὴν παρεμβολήν· δὲ  Αἰακίδης   ἐκ παντὸς τρόπου βουλόμενος βοηθεῖν
[19, 74]   ἀνεῖλεν, ἐν οἷς ἦν καὶ  Αἰακίδης   βασιλεύς. ἐν ὀλίγαις δ´
[19, 35]   δὲ τούτοις Δηιδάμειάν τε τὴν  Αἰακίδου   θυγατέρα τοῦ βασιλέως τῶν Ἠπειρωτῶν,
[19, 88]   δὲ τούτοις πρασσομένοις Ἠπειρῶται τελευτήσαντος  Αἰακίδου   τοῦ βασιλέως αὐτῶν Ἀλκέτᾳ τὴν
[19, 52]   ἣν ἀνεῖλεν Ἀλκέτας, ἔθαψεν ἐν  Αἰγαιαῖς,   καθάπερ ἔθος ἦν τοῖς βασιλεῦσι.
[19, 66]   τε φρουρᾶς ἐκυρίευσε καὶ τοῖς  Αἰγιεῦσι   κατὰ δόγμα τὴν ἐλευθερίαν βουλόμενος
[19, 66]   ἁρπαγὴν πολλοὶ μὲν ἀπεσφάγησαν τῶν  Αἰγιέων,   πλεῖσται δὲ τῶν οἰκιῶν διεφθάρησαν.
[19, 66]   φρουρουμένας ὑπὸ τῶν Κασάνδρου στρατιωτῶν,  Αἴγιον   δὲ ἐκπολιορκήσας τῆς τε φρουρᾶς
[19, 66]   μετὰ δέ τινα χρόνον ἐξ  Αἰγίου   τοὺς Ἀριστοδήμου μισθοφόρους μεταπεμψάμενοι πάλιν
[19, 80]   μὲν Μακεδόνες, οἱ δὲ μισθοφόροι,  Αἰγυπτίων   δὲ πλῆθος, τὸ μὲν κομίζον
[19, 80]   Κοίλην Συρίαν, ἐφεδρεύων ταῖς τῶν  Αἰγυπτίων   δυνάμεσιν. ὡς δ´ ἤκουσε τὰς
[19, 93]   ἄγειν φέρειν ἐπανῆλθεν εἰς  Αἴγυπτον.   ~Ἀντίγονος δ´ ἀκινδύνως ἀνακτησάμενος τήν
[19, 55]   μετὰ πεντήκονθ´ ἱππέων, διανοούμενος εἰς  Αἴγυπτον   ἀποχωρεῖν πρὸς Πτολεμαῖον· διεβεβόητο γὰρ
[19, 91]   μετὰ τὴν ἐκ Βαβυλῶνος εἰς  Αἴγυπτον   ἀποχώρησιν. ἀπὸ δὲ τούτων γενόμενος
[19, 93]   κατὰ Συρίαν προάγειν εἰς  Αἴγυπτον   καὶ πολεμεῖν ἐκεῖθεν, καθάπερ καὶ
[19, 99]   ἀπάγουσι τὴν ἄσφαλτον εἰς τὴν  Αἴγυπτον   καὶ πωλοῦσιν εἰς τὰς ταριχείας
[19, 0]   φυγὴ Σελεύκου πρὸς Πτολεμαῖον εἰς  Αἴγυπτον.   κεʹ Σύνθεσις Πτολεμαίου καὶ Σελεύκου
[19, 80]   ἀπηντηκότων, τότε μὲν ἀπῆρεν εἰς  Αἴγυπτον,   μετ´ ὀλίγον δὲ χρόνον παροξυνόμενος
[19, 85]   μὲν ἁλόντας στρατιώτας ἀποστείλας εἰς  Αἴγυπτον   προσέταξεν ἐπὶ τὰς νομαρχίας διελεῖν,
[19, 79]   αὐτῷ συμφέρειν ἐπανῆλθεν εἰς τὴν  Αἴγυπτον.   Πτολεμαῖος δέ, τῶν περὶ Κυρήνην
[19, 93]   γὰρ πολλῷ διαγωνιεῖσθαι κατὰ τὴν  Αἴγυπτον,   ταῖς τε χορηγίαις ὑπερέχοντα καὶ
[19, 56]   οὖν Σέλευκος διασωθεὶς εἰς τὴν  Αἴγυπτον   φιλανθρωπίας τε πάσης ἐτύγχανε παρὰ
[19, 105]   Θρᾴκης κυριεύειν, Πτολεμαῖον δὲ τῆς  Αἰγύπτου   καὶ τῶν συνοριζουσῶν ταύτῃ πόλεων
[19, 79]   νοῦν ἀπηντηκότων, διῆρεν ἐκ τῆς  Αἰγύπτου   μετὰ δυνάμεως εἰς τὴν Κύπρον
[19, 69]   Πτολεμαῖον, οὓς ὑπώπτευεν ἐκ τῆς  Αἰγύπτου   προάξειν μετὰ δυνάμεως ἐπὶ Συρίας,
[19, 58]   τῆς θαλάσσης κατεστρατοπεδευκότος ἧκεν ἐξ  Αἰγύπτου   Σέλευκος μετὰ νεῶν ἑκατὸν κεκοσμημένων
[19, 58]   τῶν πληρωμάτων Πτολεμαῖος εἶχεν ἐν  Αἰγύπτῳ·   τοῖς δ´ ὑπάρχοις ἐκέλευσεν ἑτοιμάσαι
[19, 90]   αὑτὸν ἴσον ἅπασιν, ὥσθ´ ἕκαστον  αἰδεῖσθαι   καὶ τὸ παράβολον τῆς τόλμης
[19, 1]   ὄλλυται, εἰς δὲ τυράννου δῆμος  ἀϊδρίῃ   δουλοσύνην ἔπεσεν. μάλιστα δὲ πάντων
[19, 31]   ἀγωνιζομένων. τῆς δὲ νυκτὸς οὔσης  αἰθρίου   καὶ πανσελήνου καὶ τῶν δυνάμεων
[19, 4]   διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ῥυέντος  αἵματος   τὸ σῶμα παρελύετο· τῶν δὲ
[19, 17]   κατέστησαν Γάιον Ἰούνιον καὶ Κόιντον  Αἰμίλιον,   ὀλυμπιὰς δ´ ὑπῆρχεν ἕκτη πρὸς
[19, 73]   διὰ τῆς Θρᾴκης καὶ τὸν  Αἷμον   ὑπερβαλὼν κατεστρατοπέδευσε πλησίον τῆς Ὀδησσοῦ.
[19, 73]   δὲ ἐπὶ τὴν κατὰ τὸν  Αἷμον   ὑπερβολὴν εὗρε Σεύθην τὸν βασιλέα
[19, 3]   οὐσίαν συλλέξασθαι, μετὰ δὲ ταῦτα  αἱρεθεὶς   ἐπ´ Ἀκράγαντα στρατηγός, ἐπειδὴ τῶν
[19, 5]   δὲ ταῦτα ἐν ταῖς Συρακούσσαις  αἱρεθέντος   Ἀκεστορίδου τοῦ Κορινθίου στρατηγοῦ δόξας
[19, 15]   δεῖν δοθῆναι τὴν ἐξουσίαν τῆς  αἱρέσεως   τοῖς μετ´ αὐτοῦ Μακεδόσιν, συγκαταπεπολεμηκόσιν
[19, 70]   περιορᾶν Ἀγαθοκλέα συσκευαζόμενον τὰς πόλεις·  αἱρετώτερον   γὰρ εἶναι πρὸ τοῦ τὸν
[19, 4]   καὶ παρατάξεις ἁδρῶν δυνάμεων, ἐν  αἷς   Ἀγαθοκλῆς, ποτὲ μὲν ἰδιώτης ὤν,
[19, 48]   εἰς τοιαύτας χρείας ἀποστέλλειν ἐν  αἷς   ἔμελλον ἀπολεῖσθαι. ἐν δὲ τούτοις
[19, 13]   παρὰ τῶν βασιλέων ἐπιστολάς, ἐν  αἷς   ἦν γεγραμμένον πάντα πειθαρχεῖν Εὐμενεῖ,
[19, 28]   τοῦ κέρατος εἴλας τέσσαρας, ἐν  αἷς   ἦσαν ἱππεῖς ἐπίλεκτοι διακόσιοι. χωρὶς
[19, 0]   βύβλων. αʹ Περὶ τῶν ἀφορμῶν  αἷς   χρησάμενος Ἀγαθοκλῆς τύραννος ἐγένετο τῶν
[19, 103]   νυκτὸς οἱ προεστῶτες τῆς φρουρᾶς  αἰσθόμενοι   τὸ γεγονὸς αὐτόν τε τὸν
[19, 42]   εἶξαι τῇ τύχῃ καὶ φυγεῖν  αἰσχρὸν   διέλαβεν, τὸ δὲ τηροῦντα τὴν
[19, 8]   πείσεσθαι γυναικῶν ὕβρεις καὶ παρθένων  αἰσχύνας   ἀναλογιζομένους. ἀφ´ ὧν ἡμῖν περιαιρετέον
[19, 72]   πολίταις τῆς κατὰ τὴν φυγὴν  αἰσχύνης   ἰδίᾳ περιεποιήσατο θάνατον ἔνδοξον· οἱ
[19, 108]   στρατιώταις, ἕως ὅτου παράλογός τις  αἰτία   προεκαλέσατο αὐτοὺς εἰς τὸν ὁλοσχερῆ
[19, 48]   ἰδιώταις μεγάλων κακῶν ὡς ἐπίπαν  αἴτιαι   καθίστανται. δ´ οὖν Ἀντίγονος
[19, 20]   τὴν ὑπερβολὴν τῆς κακοπαθίας ἐν  αἰτίαις   εἶχε τὸν Ἀντίγονον, ὥστε φωνὰς
[19, 25]   γήμας καὶ παροξυνθεὶς διά τινα  αἰτίαν   προσενέγκηται τῇ παρθένῳ θηριωδῶς. τοῦ
[19, 7]   διαβεβλημένων ἀνῃροῦντο, δεόμενοι μαθεῖν τὴν  αἰτίαν   τῆς ἀπωλείας. καθωπλισμένον γὰρ πλῆθος
[19, 1]   Ἀθηναῖοι μὲν διὰ ταύτας τὰς  αἰτίας   τοὺς πρωτεύοντας τῶν πολιτῶν ἐφυγάδευσαν,
[19, 14]   ἐλπίδων. διὰ δὴ ταύτας τὰς  αἰτίας   τῶν ἄνω σατραπῶν συνηθροικότων εἰς
[19, 33]   τὸν τρόπον, ἐπειδὴ κολάζοντες τὰς  αἰτίας   τῶν κακῶν οὐκ ἠδυνήθησαν ἀποτρέψαι
[19, 13]   συνδεδραμηκέναι πρὸς ἀλλήλους δι´ ἑτέρας  αἰτίας,   ὑπὲρ ὧν ἀναγκαῖον προειπεῖν. ~Πίθων
[19, 14]   παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις. δι´ ἃς  αἰτίας   φασὶ καὶ τὸν Ἀλέξανδρον αὐτῷ
[19, 3]   μὲν πρῶτον δαψιλῶς ἅπαντα χορηγῶν  αἴτιος   ἐγένετο σύμμετρον αὐτὸν οὐσίαν συλλέξασθαι,
[19, 2]   ὅτι μεγάλων ἀτυχημάτων γεννηθεὶς  αἴτιος   ἔσται Καρχηδονίοις καὶ πάσῃ Σικελίᾳ.
[19, 103]   τοῖς Κεντοριπίνοις καὶ τοὺς δόξαντας  αἰτίους   γεγονέναι τοῦ νεωτερισμοῦ πάντας ἀπέσφαξε.
[19, 6]   τοῖς δὲ στρατιώταις ἀναιρεῖν τοὺς  αἰτίους   καὶ διαρπάζειν τὰς κτήσεις τῶν
[19, 79]   τῆς πόλεως καὶ τοὺς μὲν  αἰτίους   τῆς ἀποστάσεως δήσας ἀπέστειλεν εἰς
[19, 104]   καὶ τὴν Γαλερίαν ἀνακτησάμενοι τοὺς  αἰτίους   τῆς ἀποστάσεως ἐκόλασαν. Ἀγαθοκλῆς δὲ
[19, 73]   ἐκ παντὸς τρόπου κολάσαι τοὺς  αἰτίους   τῆς ἀποστάσεως. περὶ ταῦτα δ´
[19, 76]   διελύσαντο πρὸς Ῥωμαίους· τοὺς γὰρ  αἰτίους   τῆς ταραχῆς ἐξέδωκαν, οἳ προτεθείσης
[19, 43]   περὶ τὸν Πευκέστην κατηγόρουν ὡς  αἰτίων   γεγενημένων τῆς τῶν ἱππέων ἥττης.
[19, 74]   οἷς συνέβαινεν εἶναι καὶ τῶν  αἰτίων   τῆς τοῦ βασιλέως καθόδου περὶ
[19, 66]   μετὰ δὲ ταῦτα διαπλεύσαντος εἰς  Αἰτωλίαν   αὐτοῦ Δυμαῖοι, φρουρὰν ἔχοντες παρὰ
[19, 0]   ὑπὸ Κασάνδρου στρατηγὸς εἰς τὴν  Αἰτωλίαν   ἐνίκησεν Αἰτωλοὺς ἅμα καὶ τοὺς
[19, 0]   τοὺς βασιλεῖς ἔφυγεν εἰς τὴν  Αἰτωλίαν.   καʹ Ὡς Κάσανδρος τὴν τῶν
[19, 67]   μετὰ δυνάμεως μεγάλης ἧκεν εἰς  Αἰτωλίαν   καὶ κατεστρατοπέδευσεν περὶ τὸν καλούμενον
[19, 0]   λβʹ Κασάνδρου στρατεία εἰς τὴν  Αἰτωλίαν   καὶ τοὺς κατὰ τὸν Ἀδρίαν
[19, 74]   μὲν πρῶτον ἐπεχείρει λεηλατεῖν τὴν  Αἰτωλίαν,   μετ´ ὀλίγον δὲ πυθόμενος Αἰακίδην
[19, 52]   τὸν Αἰακίδην ἀπεχώρησεν εἰς τὴν  Αἰτωλίαν,   ὑπολαβὼν ἀσφαλέστατα καραδοκήσειν ἐνταῦθα τὰς
[19, 66]   τῶν μισθοφόρων διαβὰς ἐκ τῆς  Αἰτωλίας   εἰς Πελοπόννησον κατέλαβεν Ἀλέξανδρόν τε
[19, 68]   Μακεδονίαν. ~ἀπαλλαγέντος δὲ ἐκ τῆς  Αἰτωλίας   τοῦ Κασάνδρου συστραφέντες τῶν Αἰτωλῶν
[19, 35]   Ἀλέξανδρος Πολυπέρχοντος ἔχων στρατόπεδον.  Αἰτωλοὶ   δὲ χαρίζεσθαι βουλόμενοι τῇ τε
[19, 68]   ταῖς σπονδαῖς ἀπῄεσαν, οἱ δ´  Αἰτωλοὶ   παραβάντες τὰς συνθήκας καὶ καταδιώξαντες
[19, 74]   ἐκ τῆς φυγῆς καὶ τοῖς  Αἰτωλοῖς   συμμιξάντων πάλιν ἐπελθὼν Φίλιππος
[19, 0]   στρατηγὸς εἰς τὴν Αἰτωλίαν ἐνίκησεν  Αἰτωλοὺς   ἅμα καὶ τοὺς Ἠπειρώτας. λθʹ
[19, 67]   Ἀκαρνᾶνας ποιήσασθαι, ταπεινῶσαι δὲ τοὺς  Αἰτωλούς.   διόπερ ἀναζεύξας ἐκ Μακεδονίας μετὰ
[19, 74]   πεμφθεὶς στρατηγὸς εἰς τὸν πρὸς  Αἰτωλοὺς   πόλεμον ὡς τάχισθ´ ἧκεν εἰς
[19, 67]   ἦν. Κάσανδρος δ´ ὁρῶν τοὺς  Αἰτωλοὺς   συναγωνιζομένους μὲν Ἀντιγόνῳ, πόλεμον δ´
[19, 66]   ἀπόστασιν, ἐπὶ τοῦ κοινοῦ τῶν  Αἰτωλῶν   δικαιολογησάμενος προετρέψατο τὰ πλήθη βοηθεῖν
[19, 74]   πρὶν συμμίξαι τὴν τῶν  Αἰτωλῶν   δύναμιν. εὑρὼν δὲ τοὺς Ἠπειρώτας
[19, 68]   Αἰτωλίας τοῦ Κασάνδρου συστραφέντες τῶν  Αἰτωλῶν   εἰς τρισχιλίους καὶ περιχαρακώσαντες Ἀγρίνιον
[19, 74]   ποιήσας προτερήματα κατεπλήξατο πολλοὺς τῶν  Αἰτωλῶν   ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε τὰς ἀνοχύρους
[19, 75]   ἐλθόντων πρὸς αὐτὸν πρεσβευτῶν παρ´  Αἰτωλῶν   καὶ Βοιωτῶν πρὸς μὲν τούτους
[19, 53]   ἐν Πύλαις παρόδους εὑρὼν ὑπ´  Αἰτωλῶν   φυλαττομένας μόγις τούτους βιασάμενος παρῆλθεν
[19, 18]   ἄπειροι τοῦ κολυμβᾶν ὄντες τὴν  αἰχμαλωσίαν   τῆς ἐν τῷ ποταμῷ τελευτῆς
[19, 44]   ἀνήχθη δ´ ἐν τοῖς τραυματίαις  αἰχμάλωτος   καὶ τὰς ἱστορίας συνταξάμενος
[19, 97]   βίον ζῆν ἕτερον, ἀλλά τινας  αἰχμαλώτους   ἕξεις δούλους ἀθύμους καὶ ζῆν
[19, 95]   ὕπνῳ καθεστώτων ἔλαθόν τινες τῶν  αἰχμαλώτων   διαδράντες, παρ´ ὧν οἱ Ναβαταῖοι
[19, 102]   εἰς τὴν χώραν καὶ πολλῶν  αἰχμαλώτων   καὶ τῆς ἄλλης λείας ἐγκρατὴς
[19, 64]   δὲ Περίλαον καὶ τῶν ἄλλων  αἰχμαλώτων   τινὰς ἀπέλυσεν, ἐλθούσης περὶ τούτων
[19, 85]   ἁλοῦσαν βασιλικὴν ἀποσκευὴν καὶ τῶν  αἰχμαλώτων   τοὺς περὶ τὴν αὐλὴν εἰωθότας
[19, 67]   Καμπύλον ποταμόν· συναγαγὼν δὲ τοὺς  Ἀκαρνᾶνας   εἰς κοινὴν ἐκκλησίαν καὶ διελθὼν
[19, 67]   πόλεμον δ´ ἔχοντας ὅμορον πρὸς  Ἀκαρνᾶνας   ἔκρινε συμφέρειν ἅμα συμμάχους μὲν
[19, 67]   ἔκρινε συμφέρειν ἅμα συμμάχους μὲν  Ἀκαρνᾶνας   ποιήσασθαι, ταπεινῶσαι δὲ τοὺς Αἰτωλούς.
[19, 74]   ὡς τάχισθ´ ἧκεν εἰς τὴν  Ἀκαρνανίαν   μετὰ τῆς δυνάμεως, τὸ μὲν
[19, 88]   Λυκίσκος τεταγμένος ἐπὶ τῆς  Ἀκαρνανίας   στρατηγὸς ὑπὸ Κασάνδρου παρῆλθε μετὰ
[19, 67]   δυσχερῶς ἀθροίζωνται. πεισθέντων δὲ τῶν  Ἀκαρνάνων   οἱ πλεῖστοι μὲν εἰς Στράτον
[19, 67]   στρατιωτῶν τούτῳ μὲν παρήγγειλε βοηθεῖν  Ἀκαρνᾶσιν,   αὐτὸς δὲ μετὰ δυνάμεως παρελθὼν
[19, 43]   διέφθειραν, τοὺς δὲ συνηνάγκασαν φυγεῖν.  ἀκατάσχετοι   δὲ ταῖς ὁρμαῖς γενόμενοι καὶ
[19, 91]   τὴν πρὸς Ἀντίγονον φιλίαν, ὁρῶντες  ἀκατάσχετον   οὖσαν τὴν τοῦ πλήθους ὁρμήν,
[19, 32]   πολεμίων μακράν, ἔσχε δὲ χώραν  ἀκεραίαν   εἰς ἀνάληψιν τοῦ στρατοπέδου· διήνυσε
[19, 12]   κώραν προνενομεῦσθαι, τὴν δὲ πέραν  ἀκέραιον   εἶναι καὶ δαψιλεῖς δύνασθαι παρέχεσθαι
[19, 34]   Παραιτάκων εἰς τὴν Γαβηνήν, οὖσαν  ἀκέραιον   καὶ δυναμένην πάντα δαψιλῆ ταῖς
[19, 26]   γὰρ ἀπέχουσα τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν  ἀκέραιος   ἦν καὶ πλήρης καρπῶν καὶ
[19, 9]   πόλεως ἐπιμέλειαν ἐποιεῖτο, τῶν δ´  ἀκεραίων   Συρακοσίων οἱ μὲν διὰ τὸν
[19, 5]   τὸν κίνδυνον. μὲν γὰρ  Ἀκεστορίδης   εὐλαβηθεὶς τὴν στάσιν καὶ διὰ
[19, 5]   ταῦτα ἐν ταῖς Συρακούσσαις αἱρεθέντος  Ἀκεστορίδου   τοῦ Κορινθίου στρατηγοῦ δόξας ἐπιθέσθαι
[19, 89]   ~καθ´ ὃν δὴ χρόνον Κάσανδρος  ἀκηκοὼς   μὲν τὴν τῶν ἰδίων ἧτταν,
[19, 93]   τὰς ἀξιολογωτάτας τῶν κεκρατημένων πόλεων,  Ἄκην   μὲν τῆς Φοινίκης Συρίας, Ἰόππην
[19, 94]   ἐπανῆλθεν εἰς Αἴγυπτον. ~Ἀντίγονος δ´  ἀκινδύνως   ἀνακτησάμενος τήν τε Συρίαν πᾶσαν
[19, 0]   σατραπείαν ἀνεσώσατο. μϛ Ὡς Ἀντίγονος  ἀκινδύνως   παραλαβὼν Κοίλην Συρίαν δύναμιν ἐξέπεμψεν
[19, 2]   ἀσχολουμένοις ἀπεφήναντο πάντες κατὰ τὴν  ἀκμὴν   ἥξειν αὐτὸν εἰς μεγάλην ἐπιφάνειαν·
[19, 41]   δὲ προσιππεύσας μόνος εἰς φωνῆς  ἀκοὴν,   καθ´ μέρος φάλαγξ
[19, 17]   γὰρ τῶν τόπων εἰς φωνῆς  ἀκοὴν   οἱ παραλαμβάνοντες τὸ παραγγελθὲν ὁμοίως
[19, 26]   παραδοὺς Πίθωνι προσέταξε κατὰ σχολὴν  ἀκολουθεῖν,   αὐτὸς δὲ τοὺς ἱππεῖς ἀναλαβὼν
[19, 38]   κωλῦσαι προάγειν τοὺς ἐναντίους, προσέταξεν  ἀκολουθεῖν   ἑαυτῷ πάντας τοὺς ἡγεμόνας μετὰ
[19, 95]   γὰρ εὐτυχίαις εἴωθεν ὡς ἐπίπαν  ἀκολουθεῖν   ῥᾳθυμία καὶ καταφρόνησις. διόπερ ἔνιοι
[19, 80]   ὑπερβολὴν τῆς κακοπαθίας μήτε σκευοφόρον  ἀκολουθῆσαι   μηδένα μήτε τοὺς ἱπποκόμους.
[19, 42]   δὲ τὴν ἅλωσιν τῆς ἀποσκευῆς  ἀκονητὶ   κρατῆσαι τῶν πολεμίων. οἱ δὲ
[19, 104]   δὲ τῶν βαρβάρων παρατάξασθαι νομίσας  ἀκονιτὶ   κρατεῖν τῶν ὑπαίθρων ἐπανῆλθεν εἰς
[19, 82]   τοῖς ψιλικοῖς τάγμασιν, ὧν ἦσαν  ἀκοντισταὶ   μὲν καὶ τοξόται χίλιοι, σφενδονῆται
[19, 83]   ψιλικὰ τάγματα, παραγγείλαντες τοῖς τε  ἀκοντισταῖς   καὶ τοξόταις συνεχῶς κατατιτρώσκειν τὰ
[19, 84]   κατήντησε, τὸ μὲν πλῆθος τῶν  ἀκοντιστῶν   καὶ τοξοτῶν συνεχῶς βαλλόντων κατετίτρωσκε
[19, 51]   Κάσανδρος φοβηθεὶς μήποτε τὸ πλῆθος  ἀκοῦον   τῆς βασιλίσσης ἀπολογουμένης καὶ τῶν
[19, 46]   τοῖς διαβάλλουσι τούτοις μὲν πολλῶν  ἀκουόντων   ἐπετίμησεν ὡς διιστάνουσι τὴν φιλίαν,
[19, 8]   τὸ μηθένα τῶν ἀναγινωσκόντων ἐπιζητεῖν  ἀκοῦσαι   τὰ κατὰ μέρος, ἐν ἑτοίμῳ
[19, 16]   τινι φρουρίῳ καθ´ ὑπερβολὴν ὀχυρῷ,  ἀκούσαντες   δὲ τοὺς περὶ τὸν Ἀντίγονον
[19, 59]   τὴν πρὸς αὐτὸν φιλίαν συντέθεινται.  ἀκούσας   δὲ ταῦτα τρισχιλίους μὲν στρατιώτας
[19, 64]   Κύπρου πλεύσας κατῆρεν εἰς Κεγχρεάς,  ἀκούσας   δὲ τὴν Ἀλεξάνδρου μετάθεσιν καὶ
[19, 52]   πολιορκούμενος ἐν Ἀζωρίῳ τῆς Περραιβίας,  ἀκούσας   δὲ τὴν Ὀλυμπιάδος τελευτὴν καὶ
[19, 55]   καὶ φιλάνθρωπον. δ´ Ἀντίγονος  ἀκούσας   περιχαρὴς ἦν ἐπὶ τῷ δοκεῖν
[19, 62]   δὲ τούτοις πραττομένοις Πτολεμαῖος μὲν  ἀκούσας   τὰ δεδογμένα τοῖς μετ´ Ἀντιγόνου
[19, 50]   οὖν