HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


λ  =  128 formes différentes pour 242 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[19, 0]   τῆς μεσιτευθείσης εἰρήνης ὑπὸ Καρχηδονίων.  λʹ   Νουκερίας ἀπόστασις ἀπὸ Ῥωμαίων. λαʹ
[19, 0]   εἰρήνην ἐποιήσαντο πρὸς τὸν δυνάστην.  λϛ   Τὰ πραχθέντα Ῥωμαίοις περὶ τὴν
[19, 0]   λʹ Νουκερίας ἀπόστασις ἀπὸ Ῥωμαίων.  λαʹ   Τὰ πραχθέντα τοῖς Ἀντιγόνου καὶ
[19, 108]   καὶ πρὸς ἔκταξιν οὐ δυνάμενοι  λαβεῖν   ἀναστροφήν, ὡς ἔτυχε τοῖς πολεμίοις
[19, 23]   οὓς ἂν βούληται καὶ δίκας  λαβεῖν   παρὰ τῶν ἀδικούντων. μετὰ δὲ
[19, 50]   μόγις ἔπεισεν ὥστε μόνην ἐξαίρετον  λαβεῖν   τὴν τοῦ σώματος ἀσφάλειαν. Κάσανδρος
[19, 24]   σατραπῶν καὶ στρατηγῶν ὥσπερ ὅμηρα  λαβεῖν   τοῦ μὴ καταλείψειν αὐτόν, προσεποιήθη
[19, 103]   τείχους. ταύτης δὲ τῆς ἀφορμῆς  λαβόμενος   Ἀγαθοκλῆς ἐνεκάλεσέ τε τοῖς Κεντοριπίνοις
[19, 55]   συμβάντα περιδεὴς ἦν μήποτε προφάσεως  λαβόμενος   Ἀντίγονος ἀνελεῖν αὐτὸν ἐπιχειρήσῃ·
[19, 97]   πατέρα μὴ ἀδικεῖν ἡμᾶς, ἀλλὰ  λαβόντας   δωρεὰς παρ´ ἡμῶν ἀπαγαγεῖν τὸ
[19, 102]   αὐτοῦ διαλύεσθαι. οἱ δὲ Μεσσήνιοι  λαβόντες   ἐλπίδας τοῦ χωρὶς κινδύνων ἀπολυθήσεσθαι
[19, 43]   δ´ ἀποσκευὰς κομισάμενοι καὶ πίστεις  λαβόντες   κατετάχθησαν εἰς τὸ στρατόπεδον. τὸ
[19, 85]   δὲ μάχης τοιοῦτο τὸ τέλος  λαβούσης   Δημήτριος μὲν διέτεινεν εἰς Ἄζωτον
[19, 109]   τῆς φυγῆς κακοπάθειαν ἔκδιψοι γιγνόμενοι  λάβρως   ἔπινον, καὶ ταῦθ´ ἁλυκοῦ τοῦ
[19, 64]   ναυσὶν ἐπιπλεύσας καὶ πρὸ αὑτοῦ  λαβὼν   ἀκρωτήριον ἐπετήρει τὴν τῶν πολεμίων
[19, 24]   κατὰ δύναμιν δανεῖσαι τοῖς βασιλεῦσι.  λαβὼν   δὲ παρ´ ὧν ἐδόκει συμφέρειν
[19, 0]   μεʹ Ὡς Σέλευκος παρὰ Πτολεμαίου  λαβὼν   δύναμιν ὀλίγην ἐκράτησε Βαβυλῶνος καὶ
[19, 98]   διαλύσασθαι. ~Ὁ μὲν οὖν Δημήτριος  λαβὼν   ὁμήρους καὶ τὰς ὁμολογηθείσας δωρεὰς
[19, 60]   πρὸς τὸν Ζιβύτην, ἔτι δὲ  λαβὼν   ὁμήρους προῆγεν ἐπὶ Ἰωνίας καὶ
[19, 65]   κατέχων φρούριον τῶν Μεσσηνίων ἐπηγγείλατο  λαβὼν   παρ´ αὐτῶν τριάκοντα τάλαντα παραδώσειν
[19, 60]   πλεύσας εἰς τὴν Λακωνικὴν καὶ  λαβὼν   παρὰ τῶν Σπαρτιατῶν ἐξουσίαν ξενολογεῖν,
[19, 1]   οὐχ ἵνα τῶν προγεγενημένων ἀδικημάτων  λάβωσι   τιμωρίαν, ἀλλ´ ὅπως τοῖς δυναμένοις
[19, 37]   ἦν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ῥᾳδίως  λαθεῖν   ἀπροσδοκήτως ἐπιπεσόντα τοῖς διὰ τὴν
[19, 96]   ἡμέρας τρεῖς ἀνοδίᾳ πορευόμενος ἔσπευδε  λαθεῖν   τοὺς βαρβάρους, ~οἱ δὲ σκοποὶ
[19, 42]   τὸ κέρας τῶν ἐναντίων καὶ  λαθόντες   ἐπέθεντο τοῖς σκευοφόροις, ἀπέχουσι τῆς
[19, 43]   μετὰ δὲ ταῦθ´ οἱ Μακεδόνες  λάθρᾳ   διαπρεσβευσάμενοι πρὸς Ἀντίγονον τὸν μὲν
[19, 78]   δ´ Ἀθηναῖοι τὸ μὲν πρῶτον  λάθρᾳ   διεπέμποντο πρὸς Ἀντίγονον, ἀξιοῦντες ἐλευθερῶσαι
[19, 2]   χρόνον μήτηρ νυκτὸς παρελθοῦσα  λάθρᾳ   τὸ παιδίον ἀνείλετο καὶ πρὸς
[19, 51]   φίλων πρὸς τὴν Ὀλυμπιάδα συνεβούλευε  λάθρᾳ   φυγεῖν, ἐπαγγελλόμενος αὐτῇ ναῦν παρασκευάσειν
[19, 23]   περιέστησε κινδύνους ὥστε, εἰ μὴ  λαθὼν   διέδρα, θανάτῳ περιέπεσεν ἂν ὑπὸ
[19, 71]   πλήθους ὁρμὴν νυκτὸς ἔφυγε καὶ  λαθὼν   διῆρεν εἰς τὴν Λακωνικήν. τούτου
[19, 40]   καὶ αὐτὸς ἀντετάξατο, ἐπὶ τὸ  λαιὸν   κέρας ἐπιστήσας τοὺς ἀρίστους· καὶ
[19, 82]   μάχην. ~Ἐπὶ μὲν οὖν τὸ  λαιὸν   κέρας ἔταξε, καθ´ τὸν
[19, 30]   μετεπέμψατο παρ´ Εὐδάμου τοῦ τὸ  λαιὸν   κέρας ἔχοντος τοὺς ἐλαφροτάτους τῶν
[19, 27]   δὲ τὸν τρόπον ὀχυρωσάμενος τὸ  λαιὸν   κέρας συνῆψεν αὐτῷ τὴν φάλαγγα.
[19, 27]   Εὐμενὴς μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦ  λαιοῦ   κέρατος ἔταξεν Εὔδημον τὸν καταγαγόντα
[19, 30]   τὸν Εὔδαμον τεταγμένους ἐπὶ τοῦ  λαιοῦ   κέρατος. ταχὺ δὲ διὰ τὸ
[19, 70]   συμμαχίαν προσελάβοντο, εἰς δὲ τὴν  Λακεδαιμονίαν   τῶν φυγάδων τινὰς ἐξέπεμψαν, ἐντειλάμενοι
[19, 70]   ξενικῶν πραγμάτων ὀρεγόμενον. τῶν γὰρ  Λακεδαιμονίων   μετὰ τὴν πρὸς Ἀντίπατρον μάχην
[19, 0]   πείσαντες πολεμεῖν Ἀγαθοκλεῖ στρατηγὸν ἐκ  Λακεδαίμονος   Ἀκρότατον μετεπέμψαντο. λεʹ Ὡς οὗτος
[19, 17]   καθ´ ἣν ἐνίκα στάδιον Δεινομένης  Λάκων.   περὶ δὲ τούτους τοὺς καιροὺς
[19, 70]   ὥς ποθ´ ἧκον εἰς τὴν  Λακωνικήν,   εὗρον Ἀκρότατον τὸν Κλεομένους τοῦ
[19, 60]   Ἀριστόδημος μὲν πλεύσας εἰς τὴν  Λακωνικὴν   καὶ λαβὼν παρὰ τῶν Σπαρτιατῶν
[19, 71]   καὶ λαθὼν διῆρεν εἰς τὴν  Λακωνικήν.   τούτου δ´ ἀπαλλαγέντος Ταραντῖνοι μὲν
[19, 59]   λόγος καὶ τὰ πράγματα  λαμβάνοντα   μεταβολὴν καὶ κρίσιν ἐσχάτην τῆς
[19, 90]   ὑπάρχουσιν ἕτοιμοι μεγάλαι καὶ χορηγίαι  λαμπραὶ   καὶ συμμάχων πλῆθος, οὐ μετρίως
[19, 4]   κινδύνων ἐρρύσατο. αὐτὸς μὲν γὰρ  λαμπρότατα   πάντων ἀγωνισάμενος ἑπτὰ τραύμασι περιέπεσε
[19, 33]   ἀνῃρέθη μὲν ἐν τῇ μάχῃ  λαμπρῶς   ἀγωνισάμενος, ἀπέλιπε δὲ δύο γυναῖκας
[19, 53]   προσαγορευθεῖσαν Καδμείαν συνῆλθεν ἐπ´ αὐτὴν  λαὸς   ὃν τινὲς μὲν Σπαρτὸν προσηγόρευσαν
[19, 79]   ἀνεῖλε, Πράξιππον δὲ τὸν τῆς  Λαπιθίας   βασιλέα καὶ τὸν τῆς Κερυνίας
[19, 59]   συμμαχίαν, δὲ Κιτιεὺς καὶ  Λαπίθιος,   ἔτι δὲ Μαριεὺς καὶ Κερυνίτης
[19, 62]   περὶ Σέλευκον Κερυνίαν μὲν καὶ  Λάπιθον   ἐξεπολιόρκησαν, Στασίοικον δὲ τὸν βασιλέα
[19, 72]   τοὺς Σαμνίτας περὶ τὰς καλουμένας  Λαυστόλας   καὶ πολλοὺς τῶν στρατιωτῶν ἀπέβαλον.
[19, 81]   κατὰ τὴν ἀξίαν καὶ τὰ  λάφυρα   συγχωρήσειν ἐπαγγειλάμενος ἐξέταξε τὴν δύναμιν
[19, 101]   τὴν Νωλάνων ἀκρόπολιν ἐξεπολιόρκησεν καὶ  λαφύρων   μὲν πλῆθος ἀπέδοτο, τοῖς δὲ
[19, 48]   δωρεῶν, ἔτι δὲ ἐκ τῶν  λαφύρων·   ταῦτα γὰρ ἦσαν πεντακισχίλια τάλαντα,
[19, 0]   Κασάνδρου στρατηγοῖς περὶ τὴν Ἑλλάδα.  λβʹ   Κασάνδρου στρατεία εἰς τὴν Αἰτωλίαν
[19, 0]   τοὺς κατὰ τὸν Ἀδρίαν τόπους.  λγʹ   Ἅλωσις περὶ Καρίαν τῆς ἀποσταλείσης
[19, 0]   τῆς ἀποσταλείσης ὑπὸ Κασάνδρου δυνάμεως.  λδʹ   Ὡς οἱ φυγάδες τῶν Συρακουσίων
[19, 0]   στρατηγὸν ἐκ Λακεδαίμονος Ἀκρότατον μετεπέμψαντο.  λεʹ   Ὡς οὗτος μὲν παραλαβὼν τὴν
[19, 70]   διαγωνίζεσθαι. δοξάντων δ´ αὐτῶν ἀληθῆ  λέγειν   μὲν δῆμος τῶν Ἀκραγαντίνων
[19, 26]   πείσας ἐξέπεμψεν ὡς αὐτομόλους, συντάξας  λέγειν   ὅτι διέγνωκεν Εὐμενὴς νυκτὸς ἐπιτίθεσθαι
[19, 25]   τοῦ γάμου, τὸν δὲ πατέρα  λέγειν   ὡς ἕτοιμος μέν ἐστιν αὐτῷ
[19, 59]   μὴ δικαίαις ἀπήλλασσε τῶν κινδύνων.  λέγεται   δὲ καὶ Ἀντίπατρον τὸν πατέρα
[19, 108]   γεγενῆσθαι Φαλάριδος. ἐν τούτῳ δὲ  λέγεται   κατεσκευακέναι τὸν τύραννον ταῦρον χαλκοῦν
[19, 1]   πρωτεύοντας τῶν πολιτῶν ἐφυγάδευσαν, τὸν  λεγόμενον   παρ´ αὐτοῖς ἐξοστρακισμὸν νομοθετήσαντες. καὶ
[19, 26]   μὲν ἐκ τῆς Ἀντιγόνου στρατοπεδείας,  λέγοντες   δ´ ὅτι παρήγγειλε τοῖς στρατιώταις
[19, 25]   δὲ τοῦ πλήθους ὡς ὀρθῶς  λέγοντος   τότε μὲν ἔλυσε τὴν ἐκκλησίαν·
[19, 56]   καὶ κατηγορίαν ἐποιεῖτο πικρὰν Ἀντιγόνου,  λέγων   ὅτι διέγνωκεν πάντας τοὺς ἐν
[19, 100]   πρὸς τοὺς Ναβαταίους ἐπετίμησεν αὐτῷ,  λέγων   ὅτι πολλῷ θρασυτέρους πεποίηκε τοὺς
[19, 9]   ἴσος ὢν πᾶσι. καὶ ταῦτα  λέγων   τὸ μὲν χλαμύδιον αὑτοῦ περιέσπασε,
[19, 74]   δυνάμεως, τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχείρει  λεηλατεῖν   τὴν Αἰτωλίαν, μετ´ ὀλίγον δὲ
[19, 10]   προσβολὰς ποιούμενοι καὶ τὴν χώραν  λεηλατοῦντες.   ἐπόρθησαν δὲ καὶ τῆς Ἀπουλίας
[19, 108]   δέ, τῶν Καρχηδονίων τοὺς τὴν  λείαν   ἄγοντας ἐπιδιωκόντων καὶ διαβάντων τὸν
[19, 97]   χειροποιήτου, αὐτοὶ δὲ διελόμενοι τὴν  λείαν   ἄλλοι κατ´ ἄλλους τόπους ἀπήλαυνον
[19, 94]   ἀνεπινόητα. ποτίζουσι δὲ καὶ τὴν  λείαν   δι´ ἡμερῶν τριῶν, ὅπως ἐν
[19, 97]   εἰς τὴν πέτραν καὶ τὴν  λείαν   καταλαβὼν ἀπηλλαγμένην προσβολὰς συνεχεῖς ἐποιεῖτο
[19, 94]   τοῖς βαρβάροις ἄφνω καὶ τὴν  λείαν   πᾶσαν ἀποτεμέσθαι. χρήσιμον δ´ ἐστὶ
[19, 108]   τὸ παραπλήσιον ποιῆσαι. ἀγόντων δὲ  λείαν   τῶν Ἑλλήνων καί τινα τῶν
[19, 102]   πολλῶν αἰχμαλώτων καὶ τῆς ἄλλης  λείας   ἐγκρατὴς γενόμενος ἠξίου τοὺς Μεσσηνίους
[19, 21]   πρὸς ἀνάπαυσιν. ἦν δὲ καὶ  λείας   παντοδαπῆς πλῆθος, ἣν μεταπεμπόμενος Πευκέστης
[19, 16]   δὲ περὶ τὸν Ἄτταλον πολὺ  λειπόμενοι   τοῖς πλήθεσι διὰ τὰς ἀρετὰς
[19, 98]   ἔστι δ´ ὅτ´ οὐ πολὺ  λειπόμενον   πλέθρου· ἐφ´ δὴ συνήθως
[19, 13]   καὶ τούτους πολὺ τοῖς ἀριθμοῖς  λειπομένους   τῶν ἐναντίων. νυκτὸς δὲ ἤδη
[19, 25]   τῆς περιστάσεως. ἔφη γὰρ ἐρασθέντα  λέοντα   παρθένου διαλεχθῆναι τῷ πατρὶ τῆς
[19, 110]   εὔνοιαν. καὶ Καμαριναῖοι μὲν καὶ  Λεοντῖνοι,   πρὸς δὲ τούτοις Καταναῖοι καὶ
[19, 25]   τῇ παρθένῳ θηριωδῶς. τοῦ δὲ  λέοντος   ἐξελόντος τούς τε ὄνυχας καὶ
[19, 89]   εἰς Μακεδονίαν. τούτου δὲ χωρισθέντος  Λευκάδιοι   προσλαβόμενοι βοήθειαν παρὰ Κορκυραίων ἐξέβαλον
[19, 67]   δὲ μετὰ δυνάμεως παρελθὼν ἐπὶ  Λευκάδος   τὴν πόλιν διὰ πρεσβείας προσηγάγετο.
[19, 88]   Ἀθηναῖος κατασταθεὶς ἐπὶ τῆς  Λευκάδος   ὑπὸ Κασάνδρου. μετὰ δὲ ταῦτα
[19, 2]   Δημογένους Ῥωμαῖοι μὲν κατέστησαν ὑπάτους  Λεύκιον   Πλώτιον καὶ Μάνιον Φούλβιον, Ἀγαθοκλῆς
[19, 77]   ἐν Ῥώμῃ δ´ ὑπῆρχον ὕπατοι  Λεύκιος   Παπείριος τὸ πέμπτον καὶ Γάιος
[19, 66]   ἐν Ῥώμῃ δ´ ἦσαν ὕπατοι  Λεύκιος   Παπείριος τὸ τέταρτον καὶ Κόιντος
[19, 0]   πραχθέντα Ῥωμαίοις περὶ τὴν Ἰαπυγίαν.  λζʹ   Καλλαντιανῶν ἀπόστασις ἀπὸ Λυσιμάχου καὶ
[19, 0]   τὴν βοήθειαν ἀποσταλεῖσιν ὑπ´ Ἀντιγόνου.  ληʹ   Ὡς Φίλιππος ἀποσταλεὶς ὑπὸ Κασάνδρου
[19, 68]   μεταπεμψάμενος Σέλευκον μετὰ στόλου τοὺς  Λημνίους   ἔπειθεν ἀποστῆναι τῶν περὶ Ἀντίγονον·
[19, 68]   Μουνυχίαν, προστάττων εἴκοσι ναῦς εἰς  Λῆμνον   ἐκπέμψαι. ἀποστειλάντων δ´ αὐτῶν εὐθὺς
[19, 68]   Ἀριστοτέλη οὗτος μὲν καταπλεύσας εἰς  Λῆμνον   καὶ μεταπεμψάμενος Σέλευκον μετὰ στόλου
[19, 68]   τὸν πλοῦν Σελεύκου, κατῆρεν εἰς  Λῆμνον   καὶ τὸν μὲν Ἀριστοτέλη ἐξέβαλεν
[19, 42]   ἀληθές, διὰ μὲν τὸν κονιορτὸν  λήσεσθαι,   διὰ δὲ τὴν ἅλωσιν τῆς
[19, 0]   μετὰ τῶν συνεπιθεμένων τῇ φυλακῇ  ληφθέντες   ἀνῃρέθησαν. ζʹ Ὡς Ἀντίγονος διώξας
[19, 8]   ἐκπεφευγότων τὸν θάνατον ἱκανὴν ὑπελάμβανον  λήψεσθαι   τιμωρίαν τὴν εἰς τοὺς συγγενεῖς
[19, 0]   Αἰτωλοὺς ἅμα καὶ τοὺς Ἠπειρώτας.  λθʹ   Ὡς Ῥωμαῖοι μάχῃ νικήσαντες Σαμνίτας
[19, 44]   ἀγαθὸν καὶ χάριτος ὑπόχρεων, οὐ  λίαν   δ´ ἐπίστευεν αὐτοῦ ταῖς ἐπαγγελίαις
[19, 58]   ὕλην ἐπὶ θάλασσαν ἐκ τοῦ  Λιβάνου,   τεμνόντων μὲν αὐτὴν καὶ πριζόντων
[19, 94]   οὐκ ὀλίγοι κατάγειν ἐπὶ θάλασσαν  λιβανωτόν   τε καὶ σμύρναν καὶ τὰ
[19, 95]   τραυματίας ἀπέλιπον καὶ τοῦ μὲν  λιβανωτοῦ   καὶ τῆς σμύρνης συνεσκευάσαντο τὸ
[19, 110]   ἐν ἀρχῇ πρόθεσιν τὴν εἰς  Λιβύην   Ἀγαθοκλέους διάβασιν ἀρχὴν ποιησόμεθα τῆς
[19, 1]   καὶ πᾶσαν Σικελίαν τε καὶ  Λιβύην.   δι´ ἀπορίαν γὰρ βίου καὶ
[19, 110]   δυνάμεως τὴν κρατίστην μετάγειν εἰς  Λιβύην   καὶ μετατιθέναι τὸν πόλεμον εἰς
[19, 105]   ταύτῃ πόλεων κατά τε τὴν  Λιβύην   καὶ τὴν Ἀραβίαν, Ἀντίγονον δὲ
[19, 65]   τὸν τύραννον ἀπέπλευσαν εἰς τὴν  Λιβύην.   δ´ Ἀγαθοκλῆς παρελθὼν εἰς
[19, 109]   κατέπλευσε τοῖς Καρχηδονίοις δύναμις ἐκ  Λιβύης   ἀνέλπιστος. διὸ καὶ ταῖς ψυχαῖς
[19, 110]   ἀναζευγνύειν διέγνωκε, τριακόσιοι τῶν ἐκ  Λιβύης   ἱππέων κατὰ τὴν χώραν περιέπεσόν
[19, 106]   ἐπιφανῶν, τῶν δ´ ἀπὸ τῆς  Λιβύης   μυρίους, ἐκ δὲ τῆς Τυρρηνίας
[19, 1]   δὲ χρόνον τινὰ τῆς τε  Λιβύης   τὴν πλείστην καὶ μέρη τῆς
[19, 108]   τὸν ὁλοσχερῆ κίνδυνον. τῶν γὰρ  Λιβύων   κατατρεχόντων τὴν πολεμίαν Ἀγαθοκλῆς παρωξύνθη
[19, 45]   πλινθίνας εἶναι τὰς οἰκίας, ἀλλὰ  λιθίνας   καὶ διὰ τοῦτο τοὺς ἐπὶ
[19, 2]   ἐτελεύτησεν. δὲ μήτηρ ἀνέθηκεν  λιθίνην   εἰκόνα τοῦ παιδὸς ἔν τινι
[19, 34]   ἀστερίσκων οὐκ ὀλίγος ἀριθμὸς παντοδαποῖς  λίθοις   διειλημμένων, περὶ δὲ τὸν τράχηλον
[19, 71]   ὀλίγον δὲ καὶ βάλλειν τοῖς  λίθοις   ἐπεχείρησαν· διόπερ φοβηθεὶς τὴν τοῦ
[19, 34]   χεῖρας δακτυλίων {τε} πλῆθος ἐνδεδεμένων  λίθοις   πολυτελέσι καὶ διηλλαγμένοις τοῖς χρώμασι,
[19, 109]   οὗτοι δὲ συνεχεῖς καὶ μεγάλους  λίθους   ἀφιέντες πολλοὺς μὲν ἐτραυμάτιζον, οὐκ
[19, 109]   οἱ γὰρ ἄνδρες οὗτοι μναιαίους  λίθους   βάλλειν εἰωθότες μεγάλα συμβάλλονται πρὸς
[19, 77]   Βοιωτίας εἰς τὸν Βαθὺν καλούμενον  λιμένα   παρὰ μὲν τοῦ κοινοῦ τῶν
[19, 103]   Καρχηδόνιοι καταπλεύσαντες εἰς τὸν μέγαν  λιμένα   τῶν Συρακοσίων πεντήκοντα σκάφεσιν ἄλλο
[19, 49]   θάλασσαν, ἔτι δὲ ἐφορμῶν τῷ  λιμένι   πάντα βουλόμενον ἐπικουρῆσαι διεκώλυεν. ταχὺ
[19, 75]   οὗτοι δ´ ὁρῶντες ἐφορμούσας τῷ  λιμένι   τὰς τοῦ Κασάνδρου ναῦς πῦρ
[19, 45]   δὲ τὸ Ἀσκληπιεῖον ἤδη τοῦ  λιμνάζοντος   τόπου προσιόντος ἐκπλαγεῖς μὲν ἦσαν
[19, 99]   καταφέρεται τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις  λίμναις   ῥιπτουμένων. ταύτην δ´ ἔχοντες οἱ
[19, 93]   τῆς παρεμβολῆς ποιησάμενος ἕλη καὶ  λίμνας.   ἔγραψε δὲ καὶ πρὸς τὸν
[19, 44]   τῶν προϋπαρχόντων ἄλλους φανῆναι καὶ  λίμνας.   ~Κατὰ δὲ τούτους τοὺς χρόνους
[19, 13]   καὶ πάντῃ τοῦ συνεχοῦς τόπου  λιμνάσαντος   ἐκινδύνευσεν ἅπαν ἀπολέσθαι τὸ στρατόπεδον
[19, 99]   ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τὴν  λίμνην   διαρπάζουσι πολεμικῶς διακείμενοι πρὸς ἀλλήλους,
[19, 99]   καλάμων εὐμεγέθεις ἐμβάλλουσιν εἰς τὴν  λίμνην·   ἐπὶ δὲ τούτων ἐπικάθηνται οὐ
[19, 100]   ἐπὶ δὲ τῷ κατασκέψασθαι τὴν  λίμνην   καὶ δοκεῖν εὑρηκέναι τινὰ τῇ
[19, 98]   ἡμερῶν εἴκοσι· κύκλῳ γὰρ τῆς  λίμνης   ἐπὶ πολλοὺς σταδίους ὀσμὴ τῆς
[19, 98]   τριακοσίους κατεστρατοπέδευσε πλησίον τῆς Ἀσφαλτίτιδος  λίμνης,   ἧς τὴν φύσιν οὐκ ἄξιον
[19, 0]   μηʹ Περὶ τῆς καλουμένης Ἀσφαλτίτιδος  λίμνης.   μθʹ Ὡς Ἀντίγονος τὸν υἱὸν
[19, 84]   δὲ καὶ πεζῶν οἱ βουληθέντες  λιπεῖν   τὰς τάξεις καὶ χωρὶς τῶν
[19, 25]   δὲ Μακεδόνων οὐ προσεχόντων τοῖς  λόγοις,   ἀλλὰ καὶ προσαπειλούντων τοῖς πρεσβευταῖς
[19, 96]   παντελῶς ἐπίστευόν γε τοῖς Ἀντιγόνου  λόγοις,   ἀλλὰ τὰς ἐλπίδας ἔχοντες ἀμφιδοξουμένας
[19, 70]   τῆς οἰκίας σχῆμα προσένεμον τοῖς  λόγοις   αὐτοῦ πίστιν τε μεγάλην καὶ
[19, 12]   δὲ Μακεδόνων οὐ προσεχόντων τοῖς  λόγοις   Εὐμενὴς ἐπαινέσας αὐτῶν τὴν προθυμίαν
[19, 56]   Εὐρώπην, προστάξας πειρᾶσθαι τοῖς ὁμοίοις  λόγοις   ἐχθροὺς Ἀντιγόνου καταστῆσαι Κάσανδρόν τε
[19, 81]   παρακαλέσας τὰ πλήθη τοῖς οἰκείοις  λόγοις   καὶ δωρεάς τε δώσειν κατὰ
[19, 9]   δ´ ἐπαγγελίαις μετεωρίζων, πάντας δὲ  λόγοις   φιλανθρώποις δημαγωγῶν οὐ μετρίας ἀποδοχῆς
[19, 24]   μετεβάλετο πάλιν καὶ τὸν Πευκέστην  λόγοις   φιλανθρώποις καὶ μεγάλαις ἐπαγγελίαις προσαγαγόμενος
[19, 9]   ἕτεροι παρανομήσωσι, τούτων αὐτὸν συνάρχοντα  λόγον   ἀποδιδόναι κατὰ τοὺς νόμους. συγχωρήσαντος
[19, 25]   παρελθὼν ἐπῄνεσέν τε αὐτοὺς καὶ  λόγον   εἶπε τῶν παραδεδομένων μὲν καὶ
[19, 37]   ἄπυρα σιτία, αὐτὸς δὲ διαδοὺς  λόγον   ἐπ´ Ἀρμενίας προάξειν ἄφνω παρὰ
[19, 10]   τὴν Ἰταλίαν διεληλύθαμεν, διαβιβάσομεν τὸν  λόγον   ἐπὶ τὰ λοιπὰ μέρη τῆς
[19, 49]   τὴν Ἀσίαν πραχθέντα μεταβιβάσομεν τὸν  λόγον   ἐπὶ τὴν Εὐρώπην καὶ τὰ
[19, 46]   πρὸς δὲ τοὺς ἐκτὸς διέδωκε  λόγον   ὅτι μέλλει καταλιπεῖν τῶν ἄνω
[19, 17]   στρατηγίας, ὕστερον δὲ δοὺς αὑτῷ  λόγον   συνεχώρησεν ὅτι κρατήσαντος Ἀντιγόνου συμβήσεται
[19, 110]   Γέλαν ἀπεχώρησε. διαδόντος δ´ αὐτοῦ  λόγον   ὡς κατὰ σπουδὴν εἰς Συρακούσσας
[19, 59]   τῆς γυναικὸς ἦθος προϊὼν  λόγος   καὶ τὰ πράγματα λαμβάνοντα μεταβολὴν
[19, 1]   ΒΙΒΛΟΣ ΕΝΝΕΑΚΑΙΔΕΚΑΤΗ. Παλαιός τις παραδέδοται  λόγος   ὅτι τὰς δημοκρατίας οὐχ οἱ
[19, 64]   καλούμενον Ἔκρηγμα κἀκεῖ συνελθὼν εἰς  λόγους   Ἀντιγόνῳ πάλιν ἀπῆλθεν, οὐ συγχωροῦντος
[19, 55]   ἅπασαν εἱστίασεν. τοῦ δ´ Ἀντιγόνου  λόγους   ἀπαιτοῦντος τῶν προσόδων οὐκ ἔφησεν
[19, 17]   Ἀντιγόνῳ δοῦναί τι μήτ´ εἰς  λόγους   ἔρχεσθαι, αὐτοὶ δὲ τὰς δυνάμεις
[19, 52]   θεωρῆσαι βουλόμενος τοὺς τῶν πολλῶν  λόγους,   τίνες ἔσονται περὶ τῆς Ὀλυμπιάδος
[19, 2]   δ´ ἀσμένως προσδεξάμενος τοὺς  λόγους   τὸν μὲν υἱὸν ἀπέλαβε, τοὺς
[19, 75]   τῷ δὲ Κασάνδρῳ συνελθὼν εἰς  λόγους   ὑπὲρ εἰρήνης περὶ τὸν Ἑλλήσποντον
[19, 105]   αὐξόμενον καὶ κατὰ τὴν Μακεδονίαν  λόγους   ὑπό τινων διαδιδομένους ὅτι καθήκει
[19, 39]   βοηθείας, ἀπέστειλεν ἐπ´ αὐτοὺς ἱππεῖς  λογχοφόρους   μὲν Μήδους δισχιλίους, Ταραντίνους δὲ
[19, 29]   Μηδίας καὶ Παρθυαίας ἀφιπποτοξότας καὶ  λογχοφόρους,   ὄντας μὲν χιλίους, πεφυκότας δ´
[19, 48]   συνέστησε τοὺς ταραχωδεστάτους, τῷ μὲν  λόγῳ   πρὸς τὰς ἐν τῷ πολέμῳ
[19, 15]   ἔδωκε διακόσια τάλαντα, τῷ μὲν  λόγῳ   πρὸς τὰς τῶν θηρίων δαπάνας,
[19, 97]   ἄλλοις νομίμοις. ῥηθέντων δὲ τοιούτων  λόγων   Δημήτριος μὲν ἀπαγαγὼν τὴν στρατιὰν
[19, 11]   πάντες γὰρ ἀνεμιμνήσκοντο τῶν Ἀντιπάτρου  λόγων,   ὃς καθάπερ χρησμῳδῶν ἐπὶ τῆς
[19, 56]   Μακεδόνων βασιλείαν. διὰ δὲ τοιούτων  λόγων   προτρεψάμενος τὸν Πτολεμαῖον ἑτοιμάζεσθαι τὰ
[19, 86]   τεύξεσθαι διά τε τὴν γενομένην  λοιδορίαν   καὶ διὰ τὸ μὴ βεβουλῆσθαι
[19, 10]   διαβιβάσομεν τὸν λόγον ἐπὶ τὰ  λοιπὰ   μέρη τῆς Εὐρώπης. ~Κατὰ γὰρ
[19, 21]   καὶ σπανίζουσα τῶν ἐπιτηδείων,  λοιπὴ   δὲ μετέωρος καὶ τὸν ἀέρα
[19, 94]   ἐμφράττουσι καὶ ποιοῦντες ἰσόπεδον τῇ  λοιπῇ   χώρᾳ σημεῖα καταλείπουσιν ἑαυτοῖς μὲν
[19, 18]   καὶ χάρακα βαλομένους ὑποδέχεσθαι τὴν  λοιπὴν   δύναμιν. Εὐμενὴς δὲ πυθόμενος παρὰ
[19, 102]   εἰς τὴν Μεσσήνην, ταύτην ὁρῶντες  λοιπὴν   οὖσαν τῶν ἀλλοτρίως ἐχουσῶν πρὸς
[19, 100]   ἄφοδον αὐτῷ ποιήσασθαι, μετὰ τῆς  λοιπῆς   δυνάμεως τὴν ἐπὶ θάλασσαν κατάβασιν
[19, 71]   ἐπ´ αὐτὸν καὶ πάντες οἱ  λοιποὶ   διετέθησαν ἀλλοτρίως καὶ τὸ μὲν
[19, 14]   κατέστησεν. οὗ γενομένου συνέδραμον οἱ  λοιποὶ   σατράπαι πάντες, φοβηθέντες μὴ τὸ
[19, 99]   μὴ μιγνυμένης γὰρ ταύτης τοῖς  λοιποῖς   ἀρώμασιν οὐ δυνατὸν γενέσθαι τὴν
[19, 105]   τοῦ διαδεξομένου τὴν ἀρχὴν τὸ  λοιπὸν   ἕκαστος τῶν κρατούντων ἐθνῶν
[19, 30]   οἱ παρ´ Εὐμενεῖ καὶ τὸ  λοιπὸν   πλῆθος τῶν πεζῶν ὡς τάχιστα
[19, 101]   παρείχοντο τὴν ἀσφάλειαν. τὸ δὲ  λοιπὸν   στρατόπεδον ἀναλαβὼν Κόιντος Φάβιος, ὃς
[19, 9]   ἐχειροτονήθη στρατηγὸς αὐτοκράτωρ καὶ τὸ  λοιπὸν   φανερῶς ἐδυνάστευε καὶ τῆς πόλεως
[19, 97]   φίλους νομίζειν Ναβαταίους εἰς τὸν  λοιπὸν   χρόνον. οὔτε γὰρ βουλόμενος δύνασαι
[19, 53]   τῆς Πελοποννήσου· οὗτος γὰρ ἦν  λοιπὸς   μετὰ δυνάμεως τῶν ἀντιπρασσόντων καὶ
[19, 106]   σιτηγῶν πλοίων διέφθειρεν· δὲ  λοιπὸς   στόλος μεγάλοις περιπεσὼν χειμῶσι μόλις
[19, 8]   ἀλλοτριώτατα διακειμένους ἀνεῖλε, τοὺς δὲ  λοιποὺς   ἐφυγάδευσε. ~Μετὰ δὲ ταῦτα συναγαγὼν
[19, 82]   τὸ δεξιὸν κέρας ἔταξε τοὺς  λοιποὺς   ἱππεῖς χιλίους πεντακοσίους, ὧν Ἀνδρόνικος
[19, 82]   αὐτοῦ γινομένην κρίσιν. τοὺς δὲ  λοιποὺς   τῶν ἐλεφάντων τρεισκαίδεκα ἔστησε πρὸ
[19, 78]   φρουράς· ἐπῆλθε δὲ καὶ τὴν  Λοκρίδα   καὶ τῶν Ὀπουντίων τὰ Κασάνδρου
[19, 35]   τε τῆς Εὐβοίας καὶ τῆς  Λοκρίδος   ἐπεραίωσε τὴν δύναμιν εἰς τὴν
[19, 29]   στρατόπεδον κατέβαινεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους,  λοξὴν   ποιήσας τὴν τάξιν· τὸ μὲν
[19, 82]   ἡγεῖτο. τούτῳ δ´ ἦν συντεταγμένον  λοξὴν   φυλάττειν τὴν στάσιν καὶ φυγομαχεῖν,
[19, 72]   τελέως ἀποβάλωσιν, ἀποικίαν ἐξέπεμψαν εἰς  Λουκερίαν   πόλιν ἐπιφανεστάτην τῶν ἐν τοῖς
[19, 104]   τοὺς Καρχηδονίους τὸν Ἔκνομον καλούμενον  λόφον   ἐν τῇ Γελῴᾳ κατειληφέναι, διέγνω
[19, 108]   δὲ Καρχηδόνιοι μὲν τὸν Ἔκνομον  λόφον,   ὅν φασι φρούριον γεγενῆσθαι Φαλάριδος.
[19, 96]   σκοποὺς μὲν κατέστησαν ἐπὶ τῶν  λόφων,   ἀφ´ ὧν ἦν ῥᾴδιον συνορᾶν
[19, 37]   σχεδὸν πεδιάς, περιείχετο δὲ ὑπὸ  λόφων   ὑψηλῶν, ἀφ´ ὧν ῥᾴδιον ἦν
[19, 60]   ὁμήρους προῆγεν ἐπὶ Ἰωνίας καὶ  Λυδίας·   ἐγεγράφει γὰρ Ἀντίγονος αὐτῷ βοηθεῖν
[19, 29]   τοὺς δ´ ἀπὸ Φρυγίας καὶ  Λυδίας   χιλίους, τοὺς δὲ μετὰ Πίθωνος
[19, 57]   συνέδριον ἠξίουν Καππαδοκίαν μὲν καὶ  Λυκίαν   Κασάνδρῳ δοθῆναι, Φρυγίαν δὲ τὴν
[19, 64]   Ἀντιγόνου ναύαρχος ἐκ Πατάρων τῆς  Λυκίας   παραπλεῖ ταῖς ἀπὸ Ῥόδου ναυσίν,
[19, 82]   δὲ ἦσαν Μακεδόνες μὲν δισχίλιοι,  Λύκιοι   δὲ καὶ Παμφύλιοι χίλιοι, μισθοφόροι
[19, 29]   τῶν ἐννακισχιλίων, μετὰ δὲ τούτους  Λύκιοι   καὶ Παμφύλιοι τρισχίλιοι, παντοδαποὶ δ´
[19, 69]   ξένους μυρίους, Μακεδόνας δὲ δισχιλίους,  Λυκίους   δὲ καὶ Παμφυλίους πεντακοσίους, Πέρσας
[19, 88]   υἱῶν παρουσίαν. τῶν δὲ περὶ  Λυκίσκον   ἐπικειμένων καὶ πολὺ τοῖς πλήθεσιν
[19, 89]   τὴν Ἤπειρον βοηθήσων τοῖς περὶ  Λυκίσκον.   καταλαβὼν δ´ αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ
[19, 67]   δὲ Κάσανδρος ἀπολιπὼν στρατηγὸν  Λυκίσκον   μετὰ τῶν ἱκανῶν στρατιωτῶν τούτῳ
[19, 36]   αὐτὴν ἐπιμελητὴν ἅμα καὶ στρατηγὸν  Λυκίσκον   οἱ πρότερον κατὰ Μακεδονίαν διστάζοντες
[19, 88]   μετὰ τοῦ πατρός, δὲ  Λυκίσκος   Εὐρυμενὰς ἐκπολιορκήσας καὶ διαρπάσας κατέσκαψε.
[19, 88]   διακείμενος πρὸς Κάσανδρον. διὸ καὶ  Λυκίσκος   τεταγμένος ἐπὶ τῆς Ἀκαρνανίας
[19, 73]   καὶ διότι τῷ μὲν στόλῳ  Λύκων   στρατηγὸς παραπέπλευκεν εἰς τὸν
[19, 16]   ἔπεισάν τινας τῶν τηρούντων αὐτοὺς  λῦσαι,   κυριεύσαντες δὲ ὅπλων ἐπέθεντο τῇ
[19, 50]   τὸ παράπαν οὔτε τὴν πολιορκίαν  λῦσαι   συνεχώρησεν ἀπαλλάττεσθαι. δὲ Κάσανδρος
[19, 72]   ἐπεφάνησαν μετὰ δυνάμεως ἁδρᾶς, σπεύδοντες  λῦσαι   τὴν πολιορκίαν· γενομένης οὖν μάχης
[19, 60]   Ἀστακηνῶν καὶ Χαλκηδονίων πόλιν συνηνάγκασε  λῦσαι   τὴν πολιορκίαν. ποιησάμενος δὲ συμμαχίαν
[19, 88]   καὶ Μίκυθος στρατηγὸς καὶ  Λύσανδρος   Ἀθηναῖος κατασταθεὶς ἐπὶ τῆς
[19, 29]   χιλίους πεντακοσίους καὶ τοὺς μετὰ  Λυσανίου   ξυστοφόρους τετρακοσίους, ἐπὶ πᾶσι δὲ
[19, 57]   δυνάμεως εἰς Καππαδοκίαν ἀπέστειλεν, ἵνα  λύσῃ   μὲν Ἀμισσοῦ τὴν πολιορκίαν καὶ
[19, 105]   περὶ Κάσανδρον καὶ Πτολεμαῖον καὶ  Λυσίμαχον   διαλύσεις ἐποιήσαντο πρὸς Ἀντίγονον καὶ
[19, 73]   διένειμεν. τὰ μὲν οὖν περὶ  Λυσίμαχον   ἐν τούτοις ἦν. ~Ὁ δ´
[19, 57]   οἱ μὲν περὶ Πτολεμαῖον καὶ  Λυσίμαχον,   ἔτι δὲ Κάσανδρον συμμαχίαν πρὸς
[19, 56]   πρεσβευτὰς πρός τε Πτολεμαῖον καὶ  Λυσίμαχον   καὶ Κάσανδρον, ἀξιῶν διαφυλάσσειν τὴν
[19, 105]   προσταχθὲν οἱ περὶ Κάσανδρον καὶ  Λυσίμαχον   καὶ Πτολεμαῖον, ἔτι δ´ Ἀντίγονον
[19, 105]   Ῥωξάνης εἰς ἡλικίαν ἔλθῃ, καὶ  Λυσίμαχον   μὲν τῆς Θρᾴκης κυριεύειν, Πτολεμαῖον
[19, 56]   Ἀντιγόνου καταστῆσαι Κάσανδρόν τε καὶ  Λυσίμαχον.   ὧν ταχὺ τὸ κελευσθὲν συντελεσάντων
[19, 73]   Ἱερὸν κατεστρατοπέδευσεν. ἐφ´ οἷς  Λυσίμαχος   διαταραχθεὶς ἐπὶ μὲν τῆς πολιορκίας
[19, 73]   κατὰ τὰς συνθήκας. οἷς ἀπαντήσας  Λυσίμαχος   καὶ συμβαλὼν ἐξ ἐφόδου τοὺς
[19, 73]   ἁδραῖς δυνάμεσιν ἀντιτάσσεσθαι. δὲ  Λυσίμαχος   πυθόμενος τὰ πεπραγμένα μετὰ τῆς
[19, 57]   πρέσβεις παρά τε Πτολεμαίου καὶ  Λυσιμάχου   καὶ Κασάνδρου. οὗτοι δ´ εἰσαχθέντες
[19, 0]   Ἰαπυγίαν. λζʹ Καλλαντιανῶν ἀπόστασις ἀπὸ  Λυσιμάχου   καὶ τὰ συμβάντα τοῖς ἐπὶ
[19, 77]   συμμαχίας. παραγενομένων δὲ καὶ παρὰ  Λυσιμάχου   πρεσβευτῶν καὶ παρακαλούντων μηδὲν ποιεῖν
[19, 0]   Κασάνδρου, πρὸς δὲ τούτοις καὶ  Λυσιμάχου   πρὸς τὸν κατ´ Ἀντιγόνου πόλεμον.
[19, 73]   Πόντου καὶ φρουρὰν ἔχοντες παρὰ  Λυσιμάχου   ταύτην ἐξέβαλον καὶ τῆς αὐτονομίας
[19, 57]   Φρυγίαν δὲ τὴν ἐφ´ Ἑλλησπόντῳ  Λυσιμάχῳ,   Συρίαν δὲ πᾶσαν Πτολεμαίῳ, Βαβυλωνίαν
[19, 48]   δυνάσταις διὰ τὴν ἐξουσίαν γίνονται  λυσιτελεῖς,   τοῖς δ´ ὑπακούσασιν ἰδιώταις μεγάλων
[19, 85]   τὴν αὐλὴν εἰωθότας διατρίβειν χωρὶς  λύτρων   ἀπέστειλαν πρὸς Δημήτριον· οὐ γὰρ
[19, 31]   δὲ τῆς ὥρας οὔσης περὶ  λύχνων   ἁφὰς ἀμφότεροι τοὺς φεύγοντας ἀνακαλεσάμενοι
[19, 43]   τῶν περὶ τὸν Εὐμενῆ περὶ  λύχνων   ἁφὰς συνελθόντες ἐβουλεύοντο τί χρὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006