HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


χ  =  117 formes différentes pour 342 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[19, 45]   καταρραγέντων ἐξαίφνης μεγάλων ὄμβρων καὶ  χαλάζης   ἀπίστου τὸ μέγεθος· μνααῖαι γὰρ
[19, 55]   δὲ ταῦτα προσελθόντων αὐτῷ τῶν  Χαλδαίων   καὶ προλεγόντων ὡς, εἰ τὸν
[19, 19]   δὲ διὰ τῶν Κοσσαίων ἐθνῶν  χαλεπὴ   μὲν καὶ στενὴ καὶ παράκρημνος
[19, 34]   νομίμοις ὡς ἀγρίοις οὖσι καὶ  χαλεποῖς.   δ´ Εὐμενὴς ἀπὸ τῆς
[19, 89]   Ἀλκέτου βασιλευόμενοι, χρωμένου δ´ αὐτοῦ  χαλεπώτερον   τοῖς πλήθεσιν αὐτόν τε κατέσφαξαν
[19, 60]   τήν τε τῶν Ἀστακηνῶν καὶ  Χαλκηδονίων   πόλιν συνηνάγκασε λῦσαι τὴν πολιορκίαν.
[19, 78]   Κασάνδρου καταπληξάμενος τοὺς φρουροῦντας τὴν  Χαλκίδα   παρέλαβε τὴν πόλιν καὶ τοὺς
[19, 77]   πολιορκίαν ἔλυσεν, εἰς δὲ τὴν  Χαλκίδα   παρῆλθεν καὶ τὰς δυνάμεις μετεπέμπετο.
[19, 78]   παρέλαβε τὴν πόλιν καὶ τοὺς  Χαλκιδεῖς   ἀφῆκεν ἀφρουρήτους, ὥστε γενέσθαι φανερὸν
[19, 77]   δύναμιν· ἤλπιζε γὰρ προσδέξασθαι τοὺς  Χαλκιδεῖς,   οἵπερ μόνοι τῶν Εὐβοέων ὑπὸ
[19, 77]   μὲν ἀπέλιπεν ἐπὶ τῆς ἐν  Χαλκίδι   φρουρᾶς, αὐτὸς δὲ μετὰ πάσης
[19, 77]   δὲ Κάσανδρος ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῆς  Χαλκίδος   τὴν Ὠρεοῦ πολιορκίαν ἔλυσεν, εἰς
[19, 98]   τόπον ἄργυρος καὶ χρυσὸς καὶ  χαλκὸς   ἀποβάλλει τὴν ἰδιότητα τοῦ χρώματος.
[19, 108]   λέγεται κατεσκευακέναι τὸν τύραννον ταῦρον  χαλκοῦν   τὸν διαβεβοημένον πρὸς τὰς τῶν
[19, 25]   γὰρ ἀμφότεροι ποταμόν τινα καὶ  χαράδραν   ἐξέταξαν μὲν τὰς δυνάμεις, διὰ
[19, 26]   αὐτὸς συνήργει, ποταμοὺς ἔχων καὶ  χαράδρας   δυσεξόδους. σπεύδων οὖν φθάσαι τοὺς
[19, 49]   περιστρατοπεδεύσας δὲ τὴν πόλιν καὶ  χάρακα   βαλόμενος ἀπὸ θαλάσσης εἰς θάλασσαν,
[19, 18]   πεζῶν, προστάξας τάφρον ὀρύττειν καὶ  χάρακα   βαλομένους ὑποδέχεσθαι τὴν λοιπὴν δύναμιν.
[19, 4]   πάσης ἀσφαλείας διεσώθησαν εἰς τὸν  χάρακα.   ἐνταῦθα μὲν οὖν τοῦτον τὸν
[19, 108]   τῆς τάφρου χώσας ἀνέσπασε τὸν  χάρακα   καὶ βιαζόμενος εἰς τὴν παρεμβολὴν
[19, 39]   ἐν ταῖς κώμαις. βαλόμενος δὲ  χάρακα   καὶ τάφρῳ βαθείᾳ τὴν παρεμβολὴν
[19, 84]   ὡς δ´ ἐπὶ τὸν σεσιδηρωμένον  χάρακα   κατήντησε, τὸ μὲν πλῆθος τῶν
[19, 83]   τῆς στάσεως ταύτης τοὺς κομίζοντας  χάρακα   σεσιδηρωμένον καὶ δεδεμένον ἀλύσεσιν, ὃν
[19, 26]   διέγνωκεν Εὐμενὴς νυκτὸς ἐπιτίθεσθαι τῷ  χάρακι·   αὐτὸς δὲ τὴν μὲν ἀποσκευὴν
[19, 84]   μὲν αὐτῶν περιεπείροντο τῷ φιλοτεχνηθέντι  χάρακι   καὶ ταῖς πληγαῖς καὶ πυκνότησι
[19, 68]   περὶ μέσας νύκτας ἐπιβαλὼν τῷ  χάρακι   τῶν ἐναντίων καὶ καταλαβὼν ἀφυλάκτους
[19, 108]   ἀπαγαγόντων ἐπεξῆλθον ἐκ τοῦ Καρχηδονίων  χάρακος   οἱ τούτους διώξοντες. δ´
[19, 84]   προεωραμένων τὸ μέλλον ἐκ τοῦ  χάρακος   τῆς πήξεως ἄπρακτον ἐποίει τὴν
[19, 6]   μεγάλων ἀτυχημάτων· οἱ μὲν γὰρ  χαριέστατοι   τῶν πολιτῶν, ἀγνοοῦντες τὸν καθ´
[19, 8]   αὐθημερόν, τοῦτο μόνον ἐγκληθέντες ὅτι  χαριέστεροι   τῶν ἄλλων ἦσαν. τῶν δὲ
[19, 51]   τῶν ἀνῃρημένων συγγενεῖς, Κασάνδρῳ τε  χαρίζεσθαι   βουλόμενοι καὶ τοῖς τετελευτηκόσιν ἀμῦναι,
[19, 35]   Πολυπέρχοντος ἔχων στρατόπεδον. Αἰτωλοὶ δὲ  χαρίζεσθαι   βουλόμενοι τῇ τε Ὀλυμπιάδι καὶ
[19, 14]   Μακεδόνων συγχωρῆσαι Περσικὴν φορεῖν στολήν,  χαρίζεσθαι   βουλόμενον τοῖς Πέρσαις καὶ διὰ
[19, 64]   Ἀλέξανδρος ὁρῶν αὑτῷ συγχωρούμενον οὗ  χάριν   ἐξ ἀρχῆς ἐπολέμει πρὸς Κάσανδρον,
[19, 44]   μεθ´ αὑτοῦ στρατηγὸν ἀγαθὸν καὶ  χάριτος   ὑπόχρεων, οὐ λίαν δ´ ἐπίστευεν
[19, 39]   τοὺς διερριμμένους τῶν στρατιωτῶν καὶ  χειμάζοντας   ἐν ταῖς κώμαις. βαλόμενος δὲ
[19, 68]   πολεμίων ἤθροισε μὲν τῶν πλησίον  χειμαζόντων   στρατιωτῶν πεζοὺς μὲν ὀκτακισχιλίους τριακοσίους,
[19, 37]   δὲ τὴν Ἀσίαν Ἀντίγονος μὲν  χειμάζων   ἐν Γαδαμάλοις τῆς Μηδίας καὶ
[19, 46]   ἔσχε τὸν κίνδυνον. ~Ἀντίγονος δὲ  χειμάζων   ἐν τῇ Μηδίᾳ καὶ πυθόμενος
[19, 46]   τοῖς ἐσχάτοις μέρεσι τῆς Μηδίας  χειμάζων   καὶ πλῆθος ἤδη διεφθαρκὼς τῶν
[19, 46]   Πίθωνα πολλοὺς τῶν ἐν τῇ  χειμασίᾳ   στρατιωτῶν ἐπαγγελίαις καὶ δωρεαῖς ἰδίους
[19, 77]   στρατιώτας κατὰ πόλιν εἰς τὴν  χειμασίαν.   ~Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Κορκυραῖοι
[19, 37]   καταστρατηγῆσαι. ἐτύγχανον δ´ οὗτοι τὴν  χειμασίαν   ἔχοντες ἐν πολλοῖς μέρεσι διεζευγμένην,
[19, 0]   τῆς δυνάμεως εἰς Μηδίαν πρὸς  χειμασίαν.   ιαʹ Κασάνδρου στρατεία εἰς Μακεδονίαν
[19, 69]   Φρυγίας διεῖλε τὸ στρατόπεδον εἰς  χειμασίαν.   μετὰ δὲ ταῦτα τὸν στόλον
[19, 39]   ἐλέφαντας μέλλειν ἀναζευγνύειν ἐκ τῆς  χειμασίας   καὶ πλησίον εἶναι μεμονωμένους πάσης
[19, 80]   μεταπεμψάμενος πανταχόθεν τοὺς ἐκ τῆς  χειμασίας   στρατιώτας εἰς τὴν παλαιὰν Γάζαν
[19, 38]   εἰς τοὺς ἐσχάτους τόπους τῆς  χειμασίας,   φοβούμενοι μὴ καταληφθῶσιν ὑπὸ τῶν
[19, 37]   ἐρήμου, τῆς ὥρας οὔσης περὶ  χειμερινὰς   τροπάς. κατὰ δὲ τὰς στρατοπεδείας
[19, 89]   περὶ αὑτὸν ἀξιόχρεω, τὴν δὲ  χειμερινὴν   ὥραν θεωρῶν ἐπανῆλθεν εἰς Μακεδονίαν.
[19, 77]   τούτοις, ἅμα δὲ καὶ τῆς  χειμερινῆς   ὥρας συγκλειούσης διέδωκε τοὺς στρατιώτας
[19, 106]   στόλου παντὸς καὶ γενομένου πελαγίου  χειμὼν   ἐξαίφνης ἐπιπεσὼν ἑξήκοντα μὲν τριήρεις
[19, 45]   διὰ τὸ δοκεῖν παρεληλυθέναι τὸν  χειμῶνα   κατημελημένων, τῶν δ´ ἐν τοῖς
[19, 49]   τείχεσιν ἠδυνάτει ποιεῖσθαι διὰ τοὺς  χειμῶνας,   περιστρατοπεδεύσας δὲ τὴν πόλιν καὶ
[19, 106]   ἀναλαβὼν τοὺς διασωθέντας ἐκ τοῦ  χειμῶνος   μισθοφόρους συνῆγε καὶ τῶν κατὰ
[19, 106]   δὲ λοιπὸς στόλος μεγάλοις περιπεσὼν  χειμῶσι   μόλις διεσώθη πρὸς τὴν Σικελίαν.
[19, 55]   μὲν μὴ συνηναγκάσθαι προσενεγκεῖν τὰς  χεῖρας   ἀνδρὶ φίλῳ καὶ συνηγωνισμένῳ προθύμως,
[19, 103]   κατέδυσαν, τῶν δ´ ἐπιπλεόντων τὰς  χεῖρας   ἀπέκοψαν. δοξάντων δ´ αὐτῶν ὠμῶς
[19, 34]   κόσμος ἦν περὶ μὲν τὰς  χεῖρας   δακτυλίων {τε} πλῆθος ἐνδεδεμένων λίθοις
[19, 74]   μάχην ἐξ ἐφόδου συνῆψεν εἰς  χεῖρας   καὶ πολλοὺς μὲν ἀνεῖλεν, οὐκ
[19, 46]   ὡς σατράπην καταλειφθησόμενον ἐλθεῖν εἰς  χεῖρας·   μετὰ βίας γὰρ συλλαβεῖν οὐ
[19, 97]   ἱκανὴν ἐπέστησαν, οὔσης μιᾶς ἀναβάσεως  χειροποιήτου,   αὐτοὶ δὲ διελόμενοι τὴν λείαν
[19, 6]   βοῶντος μηκέτι μέλλειν, ἀλλ´ ἐκ  χειρὸς   ἐπιθεῖναι τοῖς ἀδικήσασι τὴν δίκην,
[19, 55]   εἰ τὸν Σέλευκον ἐκ τῶν  χειρῶν   ἀφήσει, συμβήσεται τήν τ´ Ἀσίαν
[19, 43]   ἀντιτεταγμένοις ἀπιπεσόντες τοὺς μὲν ἐν  χειρῶν   νόμῳ διέφθειραν, τοὺς δὲ συνηνάγκασαν
[19, 52]   ἣν τάς τε ἐκ τῆς  Χερρονήσου   πόλεις συνῴκισε καὶ τὴν Ποτίδαιαν,
[19, 31]   τῶν ἵππων φρυαγμὸς ἐν  χερσὶν   ἐδόκει πᾶσιν εἶναι τοῖς ἀντιτεταγμένοις.
[19, 33]   μὴ βουλομένην τῷ δόγματι πιθαρχεῖν  χήραν   μὲν εἶναι διὰ τέλους καὶ
[19, 56]   τῶν κατ´ ἐνιαυτὸν τάλαντα μύρια  χίλια.   διόπερ συνέβαινεν αὐτὸν φοβερὸν εἶναι
[19, 57]   Μιλήσιον εἰς Πελοπόννησον ἐξέπεμψεν ἔχοντα  χίλια   τάλαντα· τούτῳ δὲ συνετέτακτο συνθέσθαι
[19, 3]   τοῦ δήμου καὶ τεταγμένος ἐπὶ  χιλιαρχικῆς   ἡγεμονίας, ὃς τὸ μὲν πρῶτον
[19, 3]   πολὺ δ´ ἔτι μᾶλλον γενόμενος  χιλίαρχος   περιεποιήσατο δόξαν, φιλοκίνδυνος μὲν ὢν
[19, 3]   ἐπ´ Ἀκράγαντα στρατηγός, ἐπειδὴ τῶν  χιλιάρχων   τις ἀπέθανεν, τοῦτον εἰς τὸν
[19, 29]   δὲ τούτων οἱ προσαγορευθέντες ἑταῖροι  χίλιοι,   Δημήτριον ἔχοντες ἡγεμόνα τὸν Ἀντιγόνου,
[19, 82]   δισχίλιοι, Λύκιοι δὲ καὶ Παμφύλιοι  χίλιοι,   μισθοφόροι δ´ ὀκτακισχίλιοι. ἐπὶ δὲ
[19, 29]   παντοδαποὶ πεντακόσιοι, ἑξῆς δὲ Θρᾷκες  χίλιοι,   παρὰ δὲ τῶν συμμάχων πεντακόσιοι,
[19, 82]   ἦσαν ἀκοντισταὶ μὲν καὶ τοξόται  χίλιοι,   σφενδονῆται δὲ Πέρσαι πεντακόσιοι. τὸ
[19, 100]   πεζοὺς μὲν πεντακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ  χιλίους,   αὐτὸς δέ, τοῦ χρόνου συντρέχοντος
[19, 14]   μὲν χιλίους πεντακοσίους, ἱππεῖς δὲ  χιλίους.   ἐκ δὲ τῆς Ἰνδικῆς Εὔδαμος
[19, 14]   Ἀραχωσίας ἡγούμενος παρείχετο πεζοὺς μὲν  χιλίους,   ἱππεῖς δὲ δέκα πρὸς τοῖς
[19, 106]   ἐκ δὲ τῆς Τυρρηνίας μισθοφόρους  χιλίους   καὶ ζευγίππας διακοσίους, ἔτι δὲ
[19, 39]   βοήθειαν ἱππεῖν μὲν τοὺς κρατίστους  χιλίους   καὶ πεντακοσίους, πεζοὺς δὲ ψιλοὺς
[19, 106]   διακοσίους, ἔτι δὲ Βαλιάρας σφενδονήτας  χιλίους,   ὁμοίως δὲ χρημάτων πλῆθος καὶ
[19, 42]   συνεπεσπάσατο καὶ τῶν ἄλλων εἰς  χιλίους   πεντακοσίους. Εὐμενὴς δὲ μετ´ ὀλίγων
[19, 14]   σατράπης ἀποδεδειγμένος, εἶχε πεζοὺς μὲν  χιλίους   πεντακοσίους, ἱππεῖς δ´ ἑπτακοσίους. καὶ
[19, 14]   τῆς Βακτριανῆς, εἶχε πεζοὺς μὲν  χιλίους   πεντακοσίους, ἱππεῖς δὲ χιλίους. ἐκ
[19, 29]   χιλίους, τοὺς δὲ μετὰ Πίθωνος  χιλίους   πεντακοσίους καὶ τοὺς μετὰ Λυσανίου
[19, 82]   κέρας ἔταξε τοὺς λοιποὺς ἱππεῖς  χιλίους   πεντακοσίους, ὧν Ἀνδρόνικος ἡγεῖτο. τούτῳ
[19, 29]   ἀφιπποτοξότας καὶ λογχοφόρους, ὄντας μὲν  χιλίους,   πεφυκότας δ´ εὖ πρὸς τὴν
[19, 29]   δ´ ἀπὸ Φρυγίας καὶ Λυδίας  χιλίους,   τοὺς δὲ μετὰ Πίθωνος χιλίους
[19, 77]   μὲν δισχιλίους διακοσίους, ἱππεῖς δὲ  χιλίους   τριακοσίους. μετεπέμψατο δὲ καὶ τὰς
[19, 14]   σατραπείας, ἀπέσταλτο μετὰ πεζῶν μὲν  χιλίων   καὶ διακοσίων, ἱππέων δὲ τετρακοσίων.
[19, 75]   μετὰ νεῶν εἴκοσι καὶ στρατιωτῶν  χιλίων,   Μήδιος δ´ ἐκ τῆς Ἀσίας
[19, 91]   διοικήσεως, μετὰ στρατιωτῶν πλειόνων  χιλίων.   οἱ δὲ διαφυλάττοντες τὴν πρὸς
[19, 109]   νήσων, ὄντας οὐκ ἐλάττους τῶν  χιλίων.   οὗτοι δὲ συνεχεῖς καὶ μεγάλους
[19, 37]   τοῦτο σταδίους οὐ πολὺ ἐλάττους  χιλίων   πεντακοσίων. ~οἱ δὲ περὶ τὸν
[19, 82]   παντοδαποὺς ἱππεῖς οὐκ ἐλάττους τῶν  χιλίων   πεντακοσίων. πρὸ παντὸς δὲ τοῦ
[19, 4]   παρεισέπεσεν εἰς τὴν πόλιν μετὰ  χιλίων   στρατιωτῶν, οἱ δὲ περὶ τὸν
[19, 58]   ἀνδρῶν ὀκτακισχιλίων, κατακομιζόντων δὲ ζευγῶν  χιλίων.   τὸ δ´ ὄρος τοῦτο παρήκει
[19, 82]   φάλαγγα, συνεστῶσαν ἐξ ἀνδρῶν μυρίων  χιλίων·   τούτων δὲ ἦσαν Μακεδόνες μὲν
[19, 18]   μὲν πεζῶν τετρακισχιλίων, ἱππέων δὲ  χιλίων   τριακοσίων κατέλαβε διαβεβηκότας τῶν Ἀντιγόνου
[19, 20]   δὲ σὺν ταῖς κατασκευαῖς πλείους  χιλίων,   τῶν δ´ ὑποζυγίων τοσοῦτον ἀριθμὸν
[19, 69]   ὑπερβάλλων τὸν Ταῦρον καὶ περιπεσὼν  χιόνι   πολλῇ συχνοὺς ἀπέβαλε τῶν στρατιωτῶν.
[19, 9]   καὶ ταῦτα λέγων τὸ μὲν  χλαμύδιον   αὑτοῦ περιέσπασε, τὸ δ´ ἱμάτιον
[19, 49]   ὥστε τῷ μὲν στρατιώτῃ σιτομετρεῖν  χοίνικας   πέντε τοῦ μηνός, τοῖς δ´
[19, 32]   δυνάμεσι πρὸς διατροφὴν δαψιλῶς ἅπαντα  χορηγῆσαι.   Εὐμενὴς δὲ διὰ τῶν κατασκόπων
[19, 26]   χορτασμάτων καὶ καθόλου τῶν δυναμένων  χορηγῆσαι   τὰ ἐπιτήσεια μεγάλαις δυνάμεσι δαψιλῶς.
[19, 90]   δυνάμεις ὑπάρχουσιν ἕτοιμοι μεγάλαι καὶ  χορηγίαι   λαμπραὶ καὶ συμμάχων πλῆθος, οὐ
[19, 93]   κατὰ τὴν Αἴγυπτον, ταῖς τε  χορηγίαις   ὑπερέχοντα καὶ τόπων ὀχυρότητι πιστεύοντα.
[19, 20]   Ἀντίγονος καὶ κατασκευασάμενος δαψιλῆ  χορηγίαν   πάντων τῶν ἐπιτηδείων ἀνέλαβε τὴν
[19, 22]   κεκαλυμμένας αὐλαίαις καὶ παντοδαποῖς περιστρώμασι,  χορηγούσης   τῆς Περσίδος δαψιλῆ πάντα τὰ
[19, 3]   τὸ μὲν πρῶτον δαψιλῶς ἅπαντα  χορηγῶν   αἴτιος ἐγένετο σύμμετρον αὐτὸν οὐσίαν
[19, 26]   ἦν καὶ πλήρης καρπῶν καὶ  χορτασμάτων   καὶ καθόλου τῶν δυναμένων χορηγῆσαι
[19, 94]   μηδὲν φυτὸν καρποφόρον μήτε οἴνῳ  χρᾶσθαι   μήτε οἰκίαν κατασκευάζειν· ὃς δ´
[19, 91]   συναγοράσας ἵππους ἀνεδίδου τοῖς δυναμένοις  χρᾶσθαι.   πᾶσι δὲ φιλανθρώπως ὁμιλῶν καὶ
[19, 0]   μζʹ Περὶ τῶν νομίμων οἷς  χρᾶται   τὰ ἔθνη τῶν Ἀράβων. μηʹ
[19, 1]   τοῖς δι´ ὑπεροχὴν τὰς τοῦ  χρατήσειν   ἐλπίδας περιπεποιημένοις· ἔμφυτον γὰρ εἶναι
[19, 73]   τοὺς ἱκανοὺς στρατιώτας, τὸ δὲ  χράτιστον   τῆς δυνάμεως ἀναλαβὼν αὐτὸς ἠπείγετο,
[19, 48]   ἐπιστῆναι τιμωρίαν· αἱ γὰρ ἀσεβεῖς  χρεῖαι   τοῖς μὲν δυνάσταις διὰ τὴν
[19, 97]   τῶν παρ´ ὑμῖν εἰς τὴν  χρείαν   ἀνηκόντων; ἡμεῖς γὰρ οὐδενὶ τρόπῳ
[19, 55]   διὰ τὰς γεγενημένας ἐξ αὐτοῦ  χρείας   Ἀλεξάνδρου ζῶντος. τῆς δὲ διαφορᾶς
[19, 54]   καὶ χρήματα πρὸς τὰς κατεπειγούσας  χρείας   ἀπέστειλαν οὐ μόνον τῶν ἐκ
[19, 48]   κατ´ ὀλίγους αὐτῶν εἰς τοιαύτας  χρείας   ἀποστέλλειν ἐν αἷς ἔμελλον ἀπολεῖσθαι.
[19, 98]   φυτοῦ, τῆς δ´ ἐξ αὐτοῦ  χρείας   εἰς φάρμακα τοῖς ἰατροῖς καθ´
[19, 37]   τὸ ψῦχος καὶ τὰς ἀναγκαίας  χρείας   ἔκαον πῦρ μεθ´ ἡμέραν τε
[19, 12]   μὲν βασιλεῦσιν ἔφασαν βούλεσθαι παρέχεσθαι  χρείας,   Εὐμενεῖ μέντοι γε μηδέποθ´ ὑπομενεῖν
[19, 107]   τῶν στρατιωτῶν ὡς ἐπί τινας  χρείας,   ἕως ὅτου συνέβη τῷ πλήθει
[19, 12]   θησαυροῖς χρήσασθαι πρὸς τὰς κατεπειγούσας  χρείας.   ἠναγκάζετο δὲ τὸν ποταμὸν διαβαίνειν
[19, 15]   ὅσον ἦν ἱκανὸν εἰς τὰς  χρείας·   μόνῳ γὰρ τούτῳ διὰ τῶν
[19, 94]   τῶν δυνατῶν ἕνεκα τῆς τούτων  χρείας   ποιεῖν τὸ προστασσόμενον. τρέφουσι δ´
[19, 56]   γὰρ οὐδὲν ἠδικηκότας, ἀλλὰ καὶ  χρείας   πολλὰς καὶ μεγάλας ἐν τῇ
[19, 48]   πρὸς τὰς ἐν τῷ πολέμῳ  χρείας,   τῷ δ´ ἔργῳ πρὸς ἀπώλειαν·
[19, 15]   καταπληκτικῆς οὔσης τῆς τῶν θηρίων  χρείας.   τῶν δ´ ἄλλων σατραπῶν ἕκαστος
[19, 9]   Ἀγαθοκλῆς κατὰ τὴν ἐκκλησίαν καὶ  χρεῶν   ἀποκοπὰς ποιήσεσθαι καὶ τοῖς πένησι
[19, 16]   ἄλλων ἐπιτηδείων ἔχοντος ἐβουλεύοντο πότερον  χρὴ   μένειν καὶ χρῆσθαι τῇ τῶν
[19, 62]   τοῦ στόλου συνήδρευσαν βουλευόμενοι τί  χρὴ   πράττειν. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς Πολύκλειτον
[19, 43]   λύχνων ἁφὰς συνελθόντες ἐβουλεύοντο τί  χρὴ   πράττειν. οἱ μὲν οὖν σατράπαι
[19, 102]   Μεσσήνην, ἐντειλάμενος ἐν ἀπορρήτοις  χρὴ   πράττειν. οὗτος δὲ ἀπροσδοκήτως ἐμβαλὼν
[19, 26]   ἔπραξε. τῶν μὲν μισθοφόρων τινὰς  χρήμασι   πείσας ἐξέπεμψεν ὡς αὐτομόλους, συντάξας
[19, 90]   προσήκει μὴ πάντως δυνάμει καὶ  χρήμασι   πεποιθότας ἀντέχεσθαι πραγμάτων, ἀλλ´ ἐμπειρίᾳ
[19, 36]   μετ´ αὐτοῦ στρατιωτῶν τοὺς πλείστους  χρήμασιν,   ὥστε ὀλίγους τοὺς μάλιστα πιστοὺς
[19, 87]   ἀπέδωκε τοῖς Ἠλείοις καὶ τὰ  χρήματα   ἀποκατέστησεν τῷ θεῷ. μετὰ δὲ
[19, 55]   τῶν ἐγχωρίων, αὐτὸς δὲ τὰ  χρήματα   πάντα διαγνοὺς κατακομίζειν ἐπὶ θάλασσαν,
[19, 54]   κατὰ δύναμιν, οἱ δὲ καὶ  χρήματα   πρὸς τὰς κατεπειγούσας χρείας ἀπέστειλαν
[19, 56]   δὲ καὶ τὰ ἐν Κυΐνδοις  χρήματα,   τάλαντα μύρια. χωρὶς δὲ τούτων
[19, 17]   ἄκραν φυλάττοντι ἐκέλευσαν μήτε τῶν  χρημάτων   Ἀντιγόνῳ δοῦναί τι μήτ´ εἰς
[19, 48]   κυριεύων τῶν ἐν Σούσοις  χρημάτων,   ἀπεσταλμένος ὑπὸ Σελεύκου πᾶν ποιῆσαι
[19, 107]   διαβολαῖς φυγάδων πεισθεὶς καὶ  χρημάτων   βουλόμενος εὐπορῆσαι, καὶ ἀπέσφαξε τῶν
[19, 48]   δ´ αὐτῷ καὶ ἄλλο πλῆθος  χρημάτων   ἔκ τε τῶν στεφάνων καὶ
[19, 56]   δυνάμεων καὶ τὸ πλῆθος τῶν  χρημάτων,   ἔτι δὲ τὰς προσφάτους εὐτυχίας,
[19, 20]   προσέτι τάλαντα πεντακόσια τῶν βασιλικῶν  χρημάτων.   δ´ Ἀντίγονος τοὺς μὲν
[19, 93]   τὴν δύναμιν ἀναλαβὼν καὶ τῶν  χρημάτων   ὅσα δυνατὸν ἦν ἄγειν
[19, 87]   σύλησιν τῶν κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν  χρημάτων   παρῆλθεν εἰς Πελοπόννησον μετὰ δυνάμεως.
[19, 106]   Βαλιάρας σφενδονήτας χιλίους, ὁμοίως δὲ  χρημάτων   πλῆθος καὶ βελῶν καὶ σίτου
[19, 15]   παρὰ τῶν θησαυροφυλακούντων Εὐμενὴς ἔλαβε  χρημάτων   πλῆθος ὅσον ἦν ἱκανὸν εἰς
[19, 19]   πεισθῆναι τοῖς περὶ Πίθωνα, συμβουλεύουσι  χρημάτων   πρίασθαι τὴν πάροδον· οὐ μὴν
[19, 56]   καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν  χρημάτων.   ~Προάγοντος δ´ εἰς τὴν ἄνω
[19, 24]   τοῦ μὴ καταλείψειν αὐτόν, προσεποιήθη  χρημάτων   σπανίζειν καὶ παρεκάλεσεν ἕκαστον κατὰ
[19, 107]   τὸ προσταχθὲν διὰ τὸν φόβον  χρημάτων   τε πλῆθος ἤθροισε καὶ πᾶσι
[19, 76]   πολεμίων, ἐπὶ πολὺν δὲ χρόνον  χρησάμενοι   τῷ διωγμῷ πλείους τῶν μυρίων
[19, 0]   αʹ Περὶ τῶν ἀφορμῶν αἷς  χρησάμενος   Ἀγαθοκλῆς τύραννος ἐγένετο τῶν Συρακουσίων.
[19, 1]   τῶν Συρακοσίων, ἀφορμαῖς μὲν ἐλαχίσταις  χρησάμενος,   ἀτυχήμασι δὲ μεγίστοις περιβαλὼν οὐ
[19, 50]   ἅπαντας τοὺς αὐτομολήσαντας καὶ φιλανθρώπως  χρησάμενος   διαπέστειλεν ἐπὶ τὰς πόλεις· ἤλπιζε
[19, 30]   τοῦ καιροῦ δοθέντι προτερήματι δεξιῶς  χρησάμενος   καὶ τοὺς φεύγοντας τῶν ἰδίων
[19, 12]   μεταπέμπεσθαι καὶ τοῖς βασιλικοῖς θησαυροῖς  χρήσασθαι   πρὸς τὰς κατεπειγούσας χρείας. ἠναγκάζετο
[19, 30]   πλήθει καὶ ταῖς ἐλαφρότησιν, ἐπειρῶντο  χρήσασθαι   τοῖς ἰδίοις προτερήμασι. τὸ μὲν
[19, 34]   καὶ διὰ τοῦτο μὴ δύνασθαι  χρήσασθαι   τῷ νόμῳ, δὲ πρεσβυτέρα
[19, 16]   ἐβουλεύοντο πότερον χρὴ μένειν καὶ  χρῆσθαι   τῇ τῶν τόπων ὀχυρότητι, καραδοκοῦντας
[19, 3]   μηδένα τῶν ἄλλων δύνασθαι ῥᾳδίως  χρῆσθαι   τῷ βάρει τῶν ὅπλων· πολὺ
[19, 98]   ὅσην αὐτῆς συμβαίνει διειλῆφθαι ποταμοῖς  χρησίμοις   πηγαῖς δυναμέναις ἀρδεύειν. γίνεται
[19, 80]   δὲ καθωπλισμένον καὶ πρὸς μάχην  χρήσιμον.   ἀπὸ δὲ Πηλουσίου διὰ τῆς
[19, 94]   καὶ τὴν λείαν πᾶσαν ἀποτεμέσθαι.  χρήσιμον   δ´ ἐστὶ τῶν ἀγνοούντων ἕνεκα
[19, 95]   δ´ ἀγοράσοντές τι τῶν αὐτοῖς  χρησίμων,   εἰς ταύτην ἐπορεύθησαν, ἀπολιπόντες ἐπί
[19, 57]   βελῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν  χρησίμων   ἐποίουν· Ἀντίγονος δὲ ὁρῶν ἐφ´
[19, 97]   πάντων τῶν ἐν τοῖς ἄλλοις  χρησίμων   καὶ βίον εἱλόμεθα ζῆν ἔρημον
[19, 22]   τῶν εἰς εὐωχίαν καὶ πανήγυριν  χρησίμων   πλῆθος εἱστίασε τὴν δύναμιν. ἐπλήρωσε
[19, 106]   τῶν ἄλλων τῶν εἰς πόλεμον  χρησίμων   τὴν καθήκουσαν παρασκευήν. ἀναχθέντος δ´
[19, 4]   τῶν καιρῶν ἐπινοεῖσθαί τι τῶν  χρησίμων·   ὧν ἓν ἔπραξε καὶ μάλα
[19, 37]   εἰς δὲ τὴν βεβουλευμένην ἐπιβολὴν  χρησιμώτατον·   οὐ μόνον γὰρ διὰ ταύτης
[19, 53]   τὸν γενόμενον ἐπὶ τῶν κοράκων  χρησμὸν   ἀπῆλθον εἰς τὴν Βοιωτίαν καὶ
[19, 2]   ἐπιμελῶς τὸ παρακληθὲν πραξάντων ἐξέπεσε  χρησμὸς   ὅτι μεγάλων ἀτυχημάτων γεννηθεὶς
[19, 1]   τῆς γὰρ Σόλωνος φωνῆς ὥσπερ  χρησμοῦ   τινος ἐμνημόνευον, ἐν οἷς περὶ
[19, 11]   τῶν Ἀντιπάτρου λόγων, ὃς καθάπερ  χρησμῳδῶν   ἐπὶ τῆς τελευτῆς παρεκελεύσατο μηδέποτε
[19, 44]   εἰς φυλακὴν ἐβουλεύετο πῶς αὐτῷ  χρηστέον   εἴη. ἔσπευδε γὰρ ἔχειν μεθ´
[19, 13]   ἔμειναν ἐφ´ ἡσυχίας, ἀπορούμενοι πῶς  χρηστέον   τοῖς πράγμασι· τῇ δ´ ὑστεραίᾳ
[19, 38]   τῆς ὁδοιπορίας ἐπισχόντες ἐβουλεύοντο πῶς  χρηστέον   τοῖς προσηγγελμένοις· ἦν γὰρ ἐπικίνδυνον
[19, 90]   ἐν μὲν γὰρ Βραγχίδαις αὐτοῦ  χρηστηριαζομένου   τὸν θεὸν προσαγορεῦσαι Σέλευκον βασιλέα,
[19, 55]   Πτολεμαῖον· διεβεβόητο γὰρ τούτου  χρηστότης   καὶ τὸ πρὸς τοὺς καταφυγόντας
[19, 44]   αὐτὴν ἀτυχημάτων ἐν τοῖς ἔμπροσθεν  χρόνοις·   πλείστας γὰρ ἔχουσα πόλεις τῶν
[19, 34]   ἀπεφαίνετο εἶναι τὴν προέχουσαν τοῖς  χρόνοις   προέχειν καὶ τῇ τιμῇ· καὶ
[19, 0]   Περὶ τῶν ἐν τοῖς ἀρχαίοις  χρόνοις   συμβάντων τῇ πόλει τῶν Θηβαίων
[19, 102]   τοὺς ἐναντιουμένους ἐν τοῖς ἔμπροσθεν  χρόνοις   τῇ δυναστείᾳ μεταπεμψάμενος ἔκ τε
[19, 72]   περὶ Σικελίαν ἐν τούτοις τοῖς  χρόνοις   τοιαύτην ἔσχε τὴν κατάστασιν. Κατὰ
[19, 48]   Εὔιτον· τελευτήσαντος δὲ μετ´ ὀλίγον  χρόνον   ἀντικατέστησεν Εὐαγόραν, ἄνδρα {καὶ} κατ´
[19, 91]   τὸ δοκοῦν συμπράξειν· τετραετῆ γὰρ  χρόνον   γεγονὼς σατράπης τῆς χώρας ταύτης
[19, 66]   ὄντες ἔρημοι· μετὰ δέ τινα  χρόνον   ἐξ Αἰγίου τοὺς Ἀριστοδήμου μισθοφόρους
[19, 2]   καὶ μετὰ ταῦτα ὀλίγον βιώσας  χρόνον   ἐτελεύτησεν. δὲ μήτηρ ἀνέθηκεν
[19, 2]   φυλακῆς ὠλιγώρουν. καθ´ ὃν δὴ  χρόνον   μήτηρ νυκτὸς παρελθοῦσα λάθρᾳ
[19, 65]   ἐκθύμως ἠγωνίζοντο. καθ´ ὃν δὴ  χρόνον   ἧκον ἐκ Καρχηδόνος πρέσβεις, οἳ
[19, 73]   ἐπὶ Καλλαντιανούς. καθ´ ὃν δὴ  χρόνον   ἧκον οἵ τε Σχύθαι καὶ
[19, 104]   διειληφότες. ἐφ´ ἱκανὸν μὲν οὖν  χρόνον   ἰσόρροπος ἦν κίνδυνος, φιλοτίμως
[19, 107]   δ´ αὐτῷ περὶ τοῦτον τὸν  χρόνον   καὶ περὶ τὸν στόλον οὐ
[19, 89]   διαρπάσας κατέσκαψε. ~καθ´ ὃν δὴ  χρόνον   Κάσανδρος ἀκηκοὼς μὲν τὴν τῶν
[19, 89]   τοῦ Κασάνδρου. οἱ δ´ Ἠπειρῶται  χρόνον   μέν τινα διέμενον ὑπ´ Ἀλκέτου
[19, 66]   ἀπαλλαγέντος ἐκ τῆς πόλεως Ἀλεξάνδρου  χρόνον   μέν τινα τὴν ἡσυχίαν ἦγον,
[19, 89]   δὲ καρτερᾶς μάχης ἐπὶ πολὺν  χρόνον   οἱ μὲν Ἀπολλωνιᾶται τοῖς πλήθεσιν
[19, 108]   ὀκνηρῶς ἔχειν. διόπερ ἐπὶ πολὺν  χρόνον   οὐδέτεροι τὸν ποταμὸν ἐτόλμων διαβαίνειν
[19, 97]   νομίζειν Ναβαταίους εἰς τὸν λοιπὸν  χρόνον.   οὔτε γὰρ βουλόμενος δύνασαι μένειν
[19, 80]   εἰς Αἴγυπτον, μετ´ ὀλίγον δὲ  χρόνον   παροξυνόμενος ὑπὸ Σελεύκου διὰ τὴν
[19, 68]   δὲ διακοσίους. καθ´ ὃν δὴ  χρόνον   Πτολεμαῖος παρά τινων αὐτομόλων ἀκούσας
[19, 47]   ταραχῆς ἐπλήρωσαν. μετὰ δέ τινα  χρόνον   συγκλεισθέντες εἴς τινα τόπον κρημνοῖς
[19, 13]   ἰδίων δυνάμεων, καθ´ ὃν δὴ  χρόνον   συνέβη κἀκείνους ἠθροικέναι τὰ στρατόπεδα
[19, 85]   ἴσης αὐτῷ καὶ Βοιωτὸς πολὺν  χρόνον   συνεζηκὼς Ἀντιγόνῳ τῷ πατρὶ καὶ
[19, 84]   συναγωνιζομένους στρατηγούς. ~ἐπὶ πολὺν δὲ  χρόνον   τῆς ἱππομαχίας οὔσης ἐφαμίλλου τὰ
[19, 33]   πείσαντας ἀλλήλους, τὸν μὲν ἔμπροσθεν  χρόνον   τῆς μνηστείας γενομένης διὰ νεωτέρων
[19, 2]   ἡλικίαν ὄντα. καθ´ ὃν δὴ  χρόνον   Τιμολέων μὲν Κορίνθιος νικήσας
[19, 1]   τῶν πασῶν νήσων, κατακτήσασθαι δὲ  χρόνον   τινὰ τῆς τε Λιβύης τὴν
[19, 96]   ἀποβησόμενον. δ´ Ἀντίγονος φιλοποιησάμενος  χρόνον   τινὰ τοὺς βαρβάρους καὶ νομίσας
[19, 73]   δ´ αὐτῷ μάχην ἐφ´ ἱκανὸν  χρόνον   τῶν τε ἰδίων ἀπέβαλεν οὐκ
[19, 44]   Καρδιανός, ὃς τὸν μὲν ἔμπροσθεν  χρόνον   ὑπ´ Εὐμενοῦς τιμώμενος διετέλεσεν, μετὰ
[19, 30]   τοὺς πεζοὺς ἐφ´ ἱκανὸν μὲν  χρόνον   φαλαγγομαχεῖν πρὸς ἀλλήλους, τὸ δὲ
[19, 95]   τάλαντα. ἐνδιατρίψαντες δ´ οὐ πλείω  χρόνον   φυλακῆς ἑωθινῆς εὐθὺς ἀνέστρεψαν κατὰ
[19, 76]   τῶν πολεμίων, ἐπὶ πολὺν δὲ  χρόνον   χρησάμενοι τῷ διωγμῷ πλείους τῶν
[19, 48]   τοῦτον ἦν ἐκβαλεῖν δυνατὸν ἄνευ  χρόνου   πολλοῦ καὶ δυνάμεως ἁδρᾶς. μετεπέμψατο
[19, 71]   κατάλυσιν τοῦ τυράννου, τοῦ δὲ  χρόνου   προϊόντος πρᾶξιν μὲν οὐδεμίαν οὔτε
[19, 90]   δεῖ τυχεῖν αὐτὸν προϊόντος τοῦ  χρόνου.   πρὸς δὲ τούτοις ἀπεφαίνετο διότι
[19, 100]   ἑτέραν πολιορκήσας ἡμέρας τινάς, ἐπειδὴ  χρόνου   προσεδεῖτο, Ἀρχέλαον μὲν ἕνα τῶν
[19, 13]   τὴν ἀρχὴν αὐτῆς, ὑπὸ τοῦ  χρόνου   συγκεχωσμένην. περικλυσθείσης δὲ τῆς τῶν
[19, 100]   δὲ χιλίους, αὐτὸς δέ, τοῦ  χρόνου   συντρέχοντος ἐν συντεταγμένον ἦν
[19, 1]   πρότερον τοὺς οἰκείους τῇ γραφῇ  χρόνους.   ἐν μὲν οὖν ταῖς προειρημέναις
[19, 55]   ἐροῦμεν, ὅταν ἐπὶ τοὺς οἰκείους  χρόνους   ἐπιβαλώμεθα. ~Ὁ δ´ οὖν Σέλευκος
[19, 10]   καὶ κατὰ μὲν τοὺς ἔμπροσθεν  χρόνους   μεγάλαις δυνάμεσιν ἦσαν διηγωνισμένοι, τότε
[19, 45]   λίμνας. ~Κατὰ δὲ τούτους τοὺς  χρόνους   συνέβη γενέσθαι περὶ τὴν Ῥοδίων
[19, 36]   οὖν Ὀλυμπιάδος ἐλπίδες ἐν ὀλίγῳ  χρόνῳ   τοῦτον τὸν τρόπον ἐταπεινώθησαν. ~Κατὰ
[19, 77]   Μιτυληναῖος. ἐπὶ δὲ τούτων τῶν  χρόνων   Ἀντίγονος ἀπέστειλεν εἰς τὴν Ἑλλάδα
[19, 53]   κατῴκησαν. ἀπὸ δὲ τούτων τῶν  χρόνων   διαμενούσης τῆς πόλεως ἐπ´ ἔτη
[19, 72]   γενομένους ἕως τῶν καθ´ ἡμᾶς  χρόνων   διετέλεσαν ὁρμητηρίῳ χρώμενοι κατὰ τῶν
[19, 19]   αὐτόνομοι γὰρ ὄντες ἐκ παλαιῶν  χρόνων   κατοικοῦσιν ἐν σπηλαίοις, προσφέρονται δὲ
[19, 108]   δὲ κατεῖχον ἐπὶ τῶν προτέρων  χρόνων   ὅτι δεῖ περὶ τὸν τόπον
[19, 1]   ἀνεγράψαμεν τὰς ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων  χρόνων   πράξεις τὰς γεγενημένας ἐν τοῖς
[19, 67]   πόλεμον ἔχουσιν ὅμορον ἐκ παλαιῶν  χρόνων,   συνεβούλευεν ἐκ τῶν ἀνοχύρων καὶ
[19, 48]   κατέλαβεν ἐν αὐτῇ τήν τε  χρυσῆν   ἀναδενδράδα καὶ πλῆθος ἄλλων κατασκευασμάτων,
[19, 107]   τὸν ἄσημον ἄργυρόν τε καὶ  χρυσὸν   ἀνενεγκεῖν, διαπειλησάμενος τιμωρήσασθαι τοὺς ἀπειθήσαντας.
[19, 98]   περὶ τὸν τόπον ἄργυρος καὶ  χρυσὸς   καὶ χαλκὸς ἀποβάλλει τὴν ἰδιότητα
[19, 99]   δοκεῖ παραπλησίαν ἔχειν ἀργύρῳ καὶ  χρυσῷ   καὶ μολύβδῳ καὶ τοῖς ὁμοίοις·
[19, 34]   χρώμασι, περὶ δὲ τὴν κεφαλὴν  χρυσῶν   ἀστερίσκων οὐκ ὀλίγος ἀριθμὸς παντοδαποῖς
[19, 34]   λίθοις πολυτελέσι καὶ διηλλαγμένοις τοῖς  χρώμασι,   περὶ δὲ τὴν κεφαλὴν χρυσῶν
[19, 98]   χαλκὸς ἀποβάλλει τὴν ἰδιότητα τοῦ  χρώματος.   ἀλλ´ αὕτη μὲν ἀποκαθίσταται πάλιν,
[19, 94]   νόμιμα τῶν Ἀράβων τούτων, οἷς  χρώμενοι   δοκοῦσι τὴν ἐλευθερίαν διαφυλάττειν. ἔχουσι
[19, 72]   καθ´ ἡμᾶς χρόνων διετέλεσαν ὁρμητηρίῳ  χρώμενοι   κατὰ τῶν πλησίον ἐθνῶν. ~Τῶν
[19, 19]   δὲ καὶ τοῖς τόξοις πυκνοῖς  χρώμενοι   κατετίτρωσκον τοὺς μήτε ἀμύνασθαι μήτ´
[19, 94]   φεύγουσιν εἰς τὴν ἔρημον, ταύτῃ  χρώμενοι   ὀχυρώματι· ἄνυδρος γὰρ οὖσα τοῖς
[19, 47]   δ´ ὄντες καὶ πάντες ἵπποις  χρώμενοι   τάς τε καταδρομὰς ἀπροσδοκήτους ἐποιοῦντο
[19, 100]   μεθ´ ὧν εἶχε στρατιωτῶν προβολαῖς  χρώμενος   ῥεύμασι ποταμῶν καὶ διώρυξιν ἀνεστρέφετο
[19, 89]   τινα διέμενον ὑπ´ Ἀλκέτου βασιλευόμενοι,  χρωμένου   δ´ αὐτοῦ χαλεπώτερον τοῖς πλήθεσιν
[19, 75]   ἐνεργῶς δ´ αὐτοῦ ταῖς προσβολαῖς  χρωμένου   καὶ τοῦ πολίσματος ἤδη κατὰ
[19, 94]   εὑρίσκηται, θάνατον αὐτῷ πρόστιμον εἶναι.  χρῶνται   δὲ τῷ νόμῳ τούτῳ διαλαμβάνοντες
[19, 94]   πολὺ τὸ καλούμενον ἄγριον,  χρῶνται   ποτῷ μεθ´ ὕδατος. ἔστι δὲ
[19, 94]   προσδέωνται συνεχῶν ὑδάτων. αὐτοὶ δὲ  χρῶνται   τροφῇ κρέασι καὶ γάλακτι καὶ
[19, 107]   Γελῴων, πυνθανόμενος ἐν τῇ τούτων  χώρᾳ   πάσας εἶναι τὰς τῶν πολεμίων
[19, 94]   καὶ ποιοῦντες ἰσόπεδον τῇ λοιπῇ  χώρᾳ   σημεῖα καταλείπουσιν ἑαυτοῖς μὲν γιγνωσκόμενα,
[19, 13]   καὶ βάσιμον κατασκευάσαι τὴν πλησίον  χώραν.   δὴ συνιδόντες οἱ περὶ
[19, 32]   τῶν πολεμίων μακράν, ἔσχε δὲ  χώραν   ἀκεραίαν εἰς ἀνάληψιν τοῦ στρατοπέδου·
[19, 44]   ἅπαντας ἀφανισθῆναι, καθόλου δὲ τὴν  χώραν   ἀλλοιωθῆναι καὶ ποταμοὺς ἀντὶ τῶν
[19, 33]   ἀναιρεῖν τοὺς συνοικοῦντας, καὶ τὴν  χώραν   δ´ οὐκ ὀλίγας ἀφορμὰς αὐταῖς
[19, 25]   τέσσαρας ἀκροβολιζόμενοι καὶ προνομεύοντες τὴν  χώραν   διετέλεσαν, πάντων σπανίζοντες, τῇ πέμπτῃ
[19, 9]   ἀποκοπὰς ποιήσεσθαι καὶ τοῖς πένησι  χώραν   δωρήσεσθαι. ἀπὸ δὲ τούτων γενόμενος
[19, 68]   προσεχόντων δ´ αὐτῶν τήν τε  χώραν   ἐδῄωσε καὶ τὴν πόλιν περιχαρακώσας
[19, 105]   καὶ τὴν ὑφ´ ἑαυτὸν τεταγμένην  χώραν   εἶχεν ὡσανεί τινα βασιλείαν δορίκτητον.
[19, 47]   καὶ τὸ μὲν πρῶτον τὴν  χώραν   ἐλεηλάτουν τῶν μὴ βουλομένων συναφίστασθαι
[19, 102]   δὲ ἀπροσδοκήτως ἐμβαλὼν εἰς τὴν  χώραν   καὶ πολλῶν αἰχμαλώτων καὶ τῆς
[19, 79]   ἐπόρθησε δὲ καὶ τὴν ἐγγὺς  χώραν   καὶ τὸ στρατόπεδον ὠφελείας ἐμπλήσας
[19, 16]   τὴν ταχίστην ἀλᾶσθαι κατὰ τὴν  χώραν,   καιροτηροῦντας τὰς μεταβολάς. γιγνομένης δὲ
[19, 18]   ἄθικτος γενέσθαι τῶν κατὰ τὴν  χώραν   κακῶν, ἀλλὰ καίπερ ἐνδεχομένως ἅπαντα
[19, 101]   ἐμβαλὼν εἰς τὴν τῶν πολεμίων  χώραν   Καλατίαν καὶ τὴν Νωλάνων ἀκρόπολιν
[19, 13]   σίτου σπάνιν. ἐπιπορευόμενος δὲ τὴν  χώραν   κατὰ μέρος σίτου μὲν παντελῶς
[19, 70]   μὲν εἰς τὴν τῶν Ἀπολλωνιατῶν  χώραν,   καταλαβὼν δὲ τὴν πόλιν πολιορκουμένην
[19, 10]   φρουρίοις προσβολὰς ποιούμενοι καὶ τὴν  χώραν   λεηλατοῦντες. ἐπόρθησαν δὲ καὶ τῆς
[19, 110]   ἐκ Λιβύης ἱππέων κατὰ τὴν  χώραν   περιέπεσόν τισι τῶν Ἀγαθοκλέους στρατιωτῶν.
[19, 25]   τῶν δὲ ἄλλων τοῖς μὲν  χώραν   πολλὴν δώσειν, τοὺς δὲ εἰς
[19, 97]   τρόπῳ προσιέμενοι δουλεύειν συμπεφεύγαμεν εἰς  χώραν   σπανίζουσαν πάντων τῶν ἐν τοῖς
[19, 47]   καταδρομὰς ἀπροσδοκήτους ἐποιοῦντο καὶ τὴν  χώραν   ταραχῆς ἐπλήρωσαν. μετὰ δέ τινα
[19, 21]   τε πολὺ διαφέρειν συμβαίνει τὴν  χώραν   ταύτην τῶν ἄλλων σατραπειῶν. ~ὡς
[19, 34]   παρέχεσθαι. ἀπέχειν δὲ συνέβαινε τὴν  χώραν   ταύτην τῶν περὶ Ἀντίγονον διὰ
[19, 102]   τῆς προθέσεως ἀπέστη, τὴν δὲ  χώραν   τὴν ὑπὸ Καρχηδονίους ἐπιὼν ἐλεηλάτει
[19, 94]   Φοινίκην ἐπεβάλετο στρατεύειν ἐπὶ τὴν  χώραν   τῶν Ἀράβων τῶν καλουμένων Ναβαταίων.
[19, 63]   πρῶτον Κεγχρεὰς ἐκπολιορκήσας ἐδῄωσε τὴν  χώραν   τῶν Κορινθίων, μετὰ δὲ ταῦτα
[19, 21]   εὔνοιαν. κατοικοῦσι δὲ ταύτην τὴν  χώραν   τῶν Περσῶν οἱ μαχιμώτατοι, πάντες
[19, 36]   Νεοπτόλεμος Ἀχιλλέως ἐβασίλευσε τῆς  χώρας·   ἀεὶ γὰρ παῖς παρὰ πατρὸς
[19, 38]   ἐφ´ ἑκάτερα μέρη τῆς οἰκουμένης  χώρας,   βουλόμενοι τὴν δύναμιν ἐκ τῆς
[19, 44]   πλησίον Ἐκβατάνων, ἐν τῆς  χώρας   ἐκείνης ἐστὶ τὰ βασίλεια, τοὺς
[19, 53]   τούτου βασιλευόντων καὶ τῆς ὅλης  χώρας   ἤδη Βοιωτίας καλουμένης ἀπὸ Βοιωτοῦ
[19, 101]   πόλεμον συνεχεῖς ἐγίνοντο προνομαὶ τῆς  χώρας   καὶ πολιορκίαι πόλεων καὶ δυνάμεων
[19, 101]   τοῖς δὲ στρατιώταις πολλὴν τῆς  χώρας   κατεκληρούχησεν. δὲ δῆμος, κατὰ
[19, 10]   ἐπὶ τῶν μεθορίων τῆς Βρεττίων  χώρας,   μετ´ ὀλίγον δὲ τῆς πολιτικῆς
[19, 37]   μὲν οὖν διὰ τῆς οἰκουμένης  χώρας   ὁδοιπορεῖν ἀπεδοκίμασε διὰ τὸ καὶ
[19, 85]   Εὐμενῆ τὰ μέρη τῆς δορικτήτου  χώρας   οὐκ ἀποδοίη τοῖς φίλοις καὶ
[19, 48]   κενῶς μετεωρίσας ἐξήγαγεν ἐκ τῆς  χώρας.   ποιουμένου δ´ αὐτοῦ τὴν πορείαν
[19, 52]   ὄντας οὐκ ὀλίγους. πολλῆς δὲ  χώρας   προσορισθείσης τοῖς Κασανδρεῦσι καὶ ταύτης
[19, 18]   βασίλειον, Σέλευκον μὲν ἀπέδειξε τῆς  χώρας   σατράπην καὶ δοὺς αὐτῷ στρατιώτας
[19, 55]   εἰς Βαβυλῶνα Σέλευκος τῆς  χώρας   σατράπης δωρεαῖς τε βασιλικαῖς ἐτίμησε
[19, 110]   ἐπεσκεύαζε καὶ τὸν ἀπὸ τῆς  χώρας   σῖτον ἀπεκόμιζε, διανοούμενος τῆς μὲν
[19, 22]   Πευκέστης μέν, ὢν ταύτης τῆς  χώρας   στρατηγός, θυσίαν ἐπετέλεσε μεγαλοπρεπῆ τοῖς
[19, 15]   τοὺς ἐκ τῆς ὑφ´ ἑαυτὸν  χώρας   συνηκολουθηκότας. Εὐμενὴς μὲν οὖν ἐν
[19, 20]   δὲ ὑποζυγίων πλῆθος. τῆς δὲ  χώρας   ταύτης ἀεὶ τετραπόδων γεμούσης ῥᾳδίως
[19, 91]   γὰρ χρόνον γεγονὼς σατράπης τῆς  χώρας   ταύτης πᾶσι προσενήνεκτο καλῶς, ἐκκαλούμενος
[19, 38]   πῦρ. ἐκλεξάμενος δὲ τῆς μετεώρου  χώρας   τόπον ἐστραμμένον ἐπὶ τὴν ἔρημον
[19, 13]   τοῖς στρατιώταις, δαψιλῶς ἐχούσης τῆς  χώρας   τοὺς τοιούτους καρπούς. πρὸς δὲ
[19, 55]   ἔφησεν ὀφείλειν ὑπὲρ ταύτης τῆς  χώρας   ὑπέχειν εὐθύνας, ἣν Μακεδόνες αὐτῷ
[19, 32]   Γαμάργων τῆς Μηδίας, οὔσης τῆς  χώρας   ὑπὸ Πίθωνα καὶ δυναμένης μεγάλαις
[19, 72]   ἀδεῶς τὰ πλησίον πολίσματα καὶ  χωρία   προσαγόμενοι. τοῦ δὲ πολέμου περὶ
[19, 72]   προσήγετο τὰς πόλεις καὶ τὰ  χωρία.   ταχὺ δὲ πολλῶν ἐγκρατὴς γενόμενος
[19, 88]   Τεῦκρον ἡττηθέντες ἔφυγον εἴς τι  χωρίον   ἐρυμνὸν μετὰ τοῦ πατρός,
[19, 68]   ἐπολιόρκουν, τῶν δὲ κατοικούντων τὸ  χωρίον   ὁμολογίας ποιησαμένων ὥστε τὴν μὲν
[19, 16]   τοῖς πολεμίοις ἀνήγαγεν εἰς τὸ  χωρίον   οὐκ ὀλίγους καὶ κατελάβετο μίαν
[19, 16]   ἐξ ἑαυτῶν καταστήσαντες περιεστρατοπέδευσαν τὸ  χωρίον.   παραδόξως δὲ πάλιν αὐτῶν κατακλεισθέντων
[19, 95]   τέκνα καὶ γυναῖκας. τὸ δὲ  χωρίον   ὑπῆρχεν ὀχυρὸν μὲν καθ´ ὑπερβολήν,
[19, 55]   καταγνόντα φυγὴν παραδεδωκέναι τὴν σατραπείαν  χωρὶς   ἀγώνων καὶ κινδύνων. μετὰ δὲ
[19, 72]   ἁδρὰς καὶ στρατόπεδον ἀξιόλογον περιεποιήσατο.  χωρὶς   γὰρ τῶν συμμάχων καὶ τῶν
[19, 28]   αἷς ἦσαν ἱππεῖς ἐπίλεκτοι διακόσιοι.  χωρὶς   δὲ τούτων ἀπὸ πασῶν τῶν
[19, 16]   τῶν πεντακοσίων, ἱππεῖς δὲ τετρακόσιοι,  χωρὶς   δὲ τούτων ἐκ τῶν ἐγχωρίων
[19, 56]   ἐν Κυΐνδοις χρήματα, τάλαντα μύρια.  χωρὶς   δὲ τούτων ἐκπίπτειν ἐκ τῶν
[19, 31]   ἀπειθοῦντας. δ´ Ἀντίγονος τοὐναντίον  χωρὶς   δημαγωγίας βεβαίως ἔχων τὴν ἡγεμονίαν
[19, 82]   καὶ πλαγιοφυλάκους τὰς ἴσας καὶ  χωρὶς   ἔξω τοῦ κέρατος ἀπολελυμένας τρεῖς
[19, 102]   δὲ Μεσσήνιοι λαβόντες ἐλπίδας τοῦ  χωρὶς   κινδύνων ἀπολυθήσεσθαι τοῦ πολέμου τούς
[19, 64]   ἡμέρας τελευτῆσαι. Πολύκλειτος μὲν οὖν  χωρὶς   κινδύνων τηλικαῦτα πλεονεκτήσας ἀπέπλευσεν εἰς
[19, 11]   τῶν βασιλικῶν σωμάτων κυριεύσασα καὶ  χωρὶς   κινδύνων τὴν βασιλείαν παραλαβοῦσα τὴν
[19, 85]   περὶ τὴν αὐλὴν εἰωθότας διατρίβειν  χωρὶς   λύτρων ἀπέστειλαν πρὸς Δημήτριον· οὐ
[19, 25]   πρὸς τὸν κίνδυνον, διελύθησαν δὲ  χωρὶς   μάχης· προβεβλημένοι γὰρ ἀμφότεροι ποταμόν
[19, 81]   καὶ τηλικαύτην μάχην μέλλων ἀγωνίζεσθαι  χωρὶς   τοῦ πατρός. συναγαγόντος δ´ ἐν
[19, 48]   κατὰ τὴν Μηδίαν ἄλλα τοσαῦτα  χωρὶς   τῶν ἐν Σούσοις θησαυρῶν, ὥστε
[19, 84]   βουληθέντες λιπεῖν τὰς τάξεις καὶ  χωρὶς   τῶν ὅπλων διασώζειν ἑαυτοὺς ἐλαφρούς.
[19, 36]   περὶ αὐτὸν συστήματος. οἱ δὲ  χωρισθέντες   τῶν Ἠπειρωτῶν εἰς τὰς πατρίδας
[19, 64]   Μακεδονίαν ἐπάνοδον ἐποιήσατο. τούτου δὲ  χωρισθέντος   Ἀλέξανδρος ἐπιὼν τὰς ἐν Πελοποννήσῳ
[19, 78]   δ´ Ἀντιγόνου στρατηγὸς Πτολεμαῖος  χωρισθέντος   εἰς Μακεδονίαν Κασάνδρου καταπληξάμενος τοὺς
[19, 89]   ἐπανῆλθεν εἰς Μακεδονίαν. τούτου δὲ  χωρισθέντος   Λευκάδιοι προσλαβόμενοι βοήθειαν παρὰ Κορκυραίων
[19, 97]   ἀπηλλαγμένην προσβολὰς συνεχεῖς ἐποιεῖτο τῷ  χωρίῳ.   ἀμυνομένων δὲ τῶν ἔνδον εὐρώστως
[19, 67]   ἐκ τῶν ἀνοχύρων καὶ μικρῶν  χωρίων   εἰς ὀλίγας πόλεις μετοικῆσαι, ὅπως
[19, 9]   καὶ τῶν ἐν τῇ μεσογείῳ  χωρίων   καὶ πόλεων τὰς πλείστας. καὶ
[19, 52]   Ποτίδαιαν, ἔτι δὲ τῶν σύνεγγυς  χωρίων   οὐκ ὀλίγα· κατῴκισε δ´ εἰς
[19, 95]   κατέσφαξαν, τοὺς δὲ διεγειρομένους καὶ  χωροῦντας   εἰς ὅπλα κατηκόντιζον· καὶ πέρας
[19, 108]   καὶ ταχὺ μέρος τῆς τάφρου  χώσας   ἀνέσπασε τὸν χάρακα καὶ βιαζόμενος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006