HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ω  =  41 formes différentes pour 273 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[19, 41]   Μακεδόνων, ἀνεβόησεν Ἐπὶ τοὺς πατέρας,     κακαὶ κεφαλαί, τοὺς μετὰ Φιλίππου
[19, 11]   καὶ κώνειον καὶ συνέταξε τούτων     βούλοιτο καταχρήσασθαι πρὸς τὸν θάνατον,
[19, 15]   δωρεᾶς ταύτης θεραπεύων τὸν ἄνδρα·     γὰρ ἂν τῶν στασιαζόντων οὗτος
[19, 29]   ὑπεστείλατο, διεγνωκὼς μὲν φυγομαχεῖν,     δὲ διαγωνίζεσθαι. ~Ἐπεὶ δὲ σύνεγγυς
[19, 98]   οὐ πολὺ λειπόμενον πλέθρου· ἐφ´     δὴ συνήθως οἱ περιοικοῦντες βάρβαροι
[19, 15]   καὶ κατὰ ταύτην θρόνος, πρὸς     θύοντες εἰώθεισαν συνεδρεύειν περὶ τῶν
[19, 29]   τὸ μὲν γὰρ δεξιὸν κέρας,     μάλιστα ἐπίστευεν, προεβάλετο, τὸ δ´
[19, 29]   τῶν ἐναντίων τοῦτο τὸ μέρος     μάλιστα ἐπίστευον. ἔστησε δ´ ἐπὶ
[19, 29]   τὸ δ´ ἕτερον ὑπεστείλατο, διεγνωκὼς     μὲν φυγομαχεῖν, δὲ διαγωνίζεσθαι.
[19, 27]   ἔστησεν Ἀμφίμαχον τὸν Μεσοποταμίας σατράπην,     συνηκολούθουν ἱππεῖς ἑξακόσιοι, συνάπτοντας δὲ
[19, 100]   δέ, τοῦ χρόνου συντρέχοντος ἐν     συντεταγμένον ἦν τὴν ἄφοδον αὐτῷ
[19, 75]   πολέμῳ διελύσατο πρὸς Ἀντίγονον ἐφ´     τοὺς μὲν στρατιώτας παραδώσει πάντας
[19, 2]   τὸν ἑαυτῆς ἀνενέγκασα πατέρα. παρ´     τρεφόμενος παῖς ἐξέβη τήν
[19, 94]   μέλι πολὺ τὸ καλούμενον ἄγριον,     χρῶνται ποτῷ μεθ´ ὕδατος. ἔστι
[19, 15]   τὴν παρ´ Ἀλεξάνδρου προαγωγὴν ἑαυτὸν  ᾤετο   δεῖν ἔχειν τὴν τῶν πάντων
[19, 54]   καὶ τῶν ἄλλων οἱ μὲν  ᾠκοδόμησαν   κατὰ δύναμιν, οἱ δὲ καὶ
[19, 2]   τεταγμένοι δ´ ἐπὶ τῆς φυλακῆς  ὠλιγώρουν.   καθ´ ὃν δὴ χρόνον
[19, 86]   τοὺς ἀναβησομένους εἰς Βαβυλῶνα προθύμως  ὡμολόγησε   καὶ προσεπηγγείλατο πάντα συμπράξειν μέχρι
[19, 5]   Δήμητρος ἱερὸν ὑπὸ τῶν πολιτῶν  ὤμοσε   μηδὲν ἐναντιωθήσεσθαι τῇ δημοκρατίᾳ. προσποιηθεὶς
[19, 107]   δεινὴν ἐνεποίησε κατάπληξιν. δόξας δ´  ὠμότερον   κεχρῆσθαι τοῦ καθήκοντος τοῖς Γελῴοις
[19, 71]   φονικὸς ὢν καὶ τῶν τυράννων  ὠμότερος   προσέκοπτε τοῖς πλήθεσι. πρὸς δὲ
[19, 1]   ἐπετελέσατό τι τοιοῦτον οὔτε τοιαύτην  ὠμότητα   κατὰ τῶν ὑποτεταγμένων ἔσχε. τοὺς
[19, 11]   τῶν Μακεδόνων ἐποίησε μισῆσαι τὴν  ὠμότητα·   πάντες γὰρ ἀνεμιμνήσκοντο τῶν Ἀντιπάτρου
[19, 11]   τῆς ὁμοίας μεταβολῆς τυχοῦσα τῆς  ὠμότητος   ἀξίαν ἔσχε τὴν τοῦ βίου
[19, 103]   χεῖρας ἀπέκοψαν. δοξάντων δ´ αὐτῶν  ὠμῶς   κεχρῆσθαι μηδ´ ὁτιοῦν ἀδικοῦσι ταχὺ
[19, 4]   αἷς Ἀγαθοκλῆς, ποτὲ μὲν ἰδιώτης  ὤν,   ποτὲ δὲ ἐφ´ ἡγεμονίας τεταγμένος,
[19, 6]   ~ὁ δ´ οὖν Ἀγαθοκλῆς ἐπιθυμητὴς  ὢν   δυναστείας πολλὰς ἀφορμὰς ἔσχεν εἰς
[19, 2]   εἰς Συρακούσσας πανοίκιος· πένης δ´  ὢν   ἐδίδαξε τὸν Ἀγαθοκλέα τὴν κεραμευτικὴν
[19, 93]   δ´ Ἀντίγονος ἐτύγχανε μὲν  ὢν   ἐν Κελαιναῖς τῆς Φρυγίας, κομισάμενος
[19, 18]   ἂν τεσσάρων πλέθρων, ὀξὺς δὲ  ὢν   ἐν τῇ καταφορᾷ προσεδεῖτο πλοίων
[19, 5]   Καρχηδονίους εἰρήνην συνθεμένων Ἀγαθοκλῆς φυγὰς  ὢν   ἰδίαν δύναμιν ἐν τῇ μεσογείῳ
[19, 98]   δὲ πλησίον τόπος ἔμπυρος  ὢν   καὶ δυσώδης ποιεῖ τὰ σώματα
[19, 3]   χιλίαρχος περιεποιήσατο δόξαν, φιλοκίνδυνος μὲν  ὢν   καὶ παράβολος ἐν ταῖς μάχαις,
[19, 71]   ἀξίαν διεπράξατο, τοὐναντίον δὲ φονικὸς  ὢν   καὶ τῶν τυράννων ὠμότερος προσέκοπτε
[19, 6]   βουλευθέν. οὐ μόνον γὰρ στρατηγὸς  ὢν   κύριος τῆς δυνάμεως ἦν, ἀλλὰ
[19, 48]   ἠξιώθη βασιλικῆς ὡς ἂν κύριος  ὢν   ὁμολογουμένως τῆς Ἀσίας, αὐτὸς δὲ
[19, 81]   κίνδυνον παρεσκευάζετο τεθαρρηκώς, καίπερ νέος  ὢν   παντελῶς καὶ τηλικαύτην μάχην μέλλων
[19, 9]   τῶν πόνων ἀπολυθεὶς ἰδιωτεύειν ἴσος  ὢν   πᾶσι. καὶ ταῦτα λέγων τὸ
[19, 22]   Περσέπολιν τὸ βασίλειον, Πευκέστης μέν,  ὢν   ταύτης τῆς χώρας στρατηγός, θυσίαν
[19, 26]   ἀκρολοφίας ἐπέστη ταῖς ἀκρωρείαις, φανερὸς  ὢν   τοῖς ἐναντίοις. οἱ δὲ περὶ
[19, 75]   πρότερον εἶχε δωρεὰν καθέξει, βέβαιος  ὢν   φίλος Ἀντιγόνῳ. δοὺς δὲ περὶ
[19, 9]   ἄλλων ἄρξειν· οὐ γὰρ ὑπομενεῖν,  ὧν   ἂν ἕτεροι παρανομήσωσι, τούτων αὐτὸν
[19, 13]   ἀλλήλους δι´ ἑτέρας αἰτίας, ὑπὲρ  ὧν   ἀναγκαῖον προειπεῖν. ~Πίθων σατράπης μὲν
[19, 82]   τοὺς λοιποὺς ἱππεῖς χιλίους πεντακοσίους,  ὧν   Ἀνδρόνικος ἡγεῖτο. τούτῳ δ´ ἦν
[19, 26]   παρήγγειλε τὴν ταχίστην δειπνοποιησαμένοις ἀναζευγνύειν.  ὧν   ἁπάντων ὀξέως συντελεσθέντων Ἀντίγονος ἀκούσας
[19, 29]   ὑπὸ τούτων ἐπληροῦτο τῶν ἱππέων,  ὧν   ἁπάντων Πίθων εἶχε τὴν ἡγεμονίαν·
[19, 35]   τοῖς μέλλουσι πολιορκίαν ὑπομένειν πολυχρόνιον.  ὧν   ἁπάντων πρόδηλον ἐχόντων τὸν κίνδυνον
[19, 50]   εὔνοιαν διεφύλαξαν Ἀριστόνους καὶ Μόνιμος,  ὧν   Ἀριστόνους μὲν Ἀμφιπόλεως ἐκυρίευεν,
[19, 94]   ἔχουσαν μήτε κρήνας δαψιλεῖς, ἐξ  ὧν   δυνατὸν στρατόπεδον πολέμιον ὑδρεύσασθαι. νόμος
[19, 99]   τούτων ἐπικάθηνται οὐ πλείω τριῶν,  ὧν   δύο μὲν ἔχοντες προσδεδεμένας πλάτας
[19, 24]   τοῖς βασιλεῦσι. λαβὼν δὲ παρ´  ὧν   ἐδόκει συμφέρειν ἡγεμόνων τετρακόσια τάλαντα
[19, 110]   περιέπεσόν τισι τῶν Ἀγαθοκλέους στρατιωτῶν.  ὧν   εἰπόντων ὡς Ἀγαθοκλῆς εἰς Συρακούσσας
[19, 100]   Ἐρυθρὰν θάλατταν, αὐτὸς δὲ μεθ´  ὧν   εἶχε στρατιωτῶν προβολαῖς χρώμενος ῥεύμασι
[19, 4]   καιρῶν ἐπινοεῖσθαί τι τῶν χρησίμων·  ὧν   ἓν ἔπραξε καὶ μάλα μνήμης
[19, 94]   καὶ ἄλλα γένη τῶν Ἀράβων,  ὧν   ἔνια καὶ γεωργεῖ μιγνύμενα τοῖς
[19, 33]   ποικίλας φέρουσαν φθαρτικὰς δυνάμεις, ἐξ  ὧν   ἐνίας προσχρωσθείσας μόνον τοῖς ἐδέσμασιν
[19, 2]   θεὸν περὶ τοῦ γεννηθησομένου βρέφους.  ὧν   ἐπιμελῶς τὸ παρακληθὲν πραξάντων ἐξέπεσε
[19, 41]   ταχίστην ἄγειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους.  ὧν   Εὐμενὴς ὁρῶν τὴν προθυμίαν ἦρεν
[19, 104]   ἐγένετο μάχη πρὸς τοὺς φυγάδας,  ὧν   ἠγεῖτο Δεινοκράτης καὶ Φιλωνίδης, τὰ
[19, 27]   τοὺς ἐξ Ἀραχωτῶν ἱππεῖς ἑξακοσίους,  ὧν   ἡγεῖτο πρότερον μὲν Σιβύρτιος, διὰ
[19, 104]   ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν  ὧν   ἡμεῖς ἐδυνήθημεν ἐφικέσθαι. ~Ἐπ´ ἄρχοντος
[19, 8]   καὶ παρθένων αἰσχύνας ἀναλογιζομένους. ἀφ´  ὧν   ἡμῖν περιαιρετέον ἐστὶ τὴν ἐπίθετον
[19, 96]   κατέστησαν ἐπὶ τῶν λόφων, ἀφ´  ὧν   ἦν ῥᾴδιον συνορᾶν πόρρωθεν τὰς
[19, 25]   τὸν πατέρα, θεωρήσαντα πάντα δι´  ὧν   ἦν φοβερὸς ἀποβεβληκότα, τύπτοντα τῷ
[19, 82]   αὐτῶν ἐπλήρωσε τοῖς ψιλικοῖς τάγμασιν,  ὧν   ἦσαν ἀκοντισταὶ μὲν καὶ τοξόται
[19, 47]   φίλοι καὶ μετεσχηκότες τῆς ἐπιβουλῆς,  ὧν   ἦσαν ἐπιφανέστατοι Μελέαγρος καὶ Μενοίτας,
[19, 85]   οἱ πλεῖστοι τῶν φίλων πεπτωκότες,  ὧν   ἦσαν ἐπιφανέστατοι Πίθων τε
[19, 80]   μυρίους ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ τετρακισχιλίους,  ὧν   ἦσαν οἱ μὲν Μακεδόνες, οἱ
[19, 85]   ἔπεσον μὲν πλείους τῶν πεντακοσίων,  ὧν   ἦσαν οἱ πλείους ἱππεῖς τῶν
[19, 29]   ἄγημα τῶν ἱππέων τριακοσίων, μεθ´  ὧν   καὶ αὐτὸς ἐκινδύνευε· πρόταγμα δὲ
[19, 90]   ἀλλ´ ἐμπειρίᾳ καὶ συνέσει, δι´  ὧν   κἀκεῖνος τὰ μεγάλα καὶ παρὰ
[19, 45]   ὃς πολλοὺς τῶν ἐνοικούντων διέφθειρεν.  ὧν   μὲν πρῶτος ὀλίγα τοῖς
[19, 95]   τινες τῶν αἰχμαλώτων διαδράντες, παρ´  ὧν   οἱ Ναβαταῖοι μαθόντες τὰ κατὰ
[19, 8]   τῆς πατρίδος ὑπὲρ τοὺς ἑξακισχιλίους,  ὧν   οἱ πλεῖστοι κατέφυγον πρὸς τοὺς
[19, 57]   διέλαβε πυρσοῖς καὶ βυβλιαφόροις, δι´  ὧν   ὀξέως ἤμελλεν ὑπηρετεῖσθαι πάντα. ~Ἀπὸ
[19, 38]   συνελθεῖν πανταχόθεν τὴν συμμαχοῦσαν δύναμιν.  ὧν   ὁρῶν τὴν ἀθυμίαν Εὐμενὴς θαρρεῖν
[19, 53]   οὐκ ὀλιγάκις ἀνάστατον γεγενημένην· περὶ  ὧν   οὐκ ἀνοίκειον ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν.
[19, 41]   προθυμίαν ἦρεν τὸ σύσσημον, δι´  ὧν   παρεστήσατο τοὺς μὲν σαλπιγκτὰς τὸ
[19, 51]   ἐκκλησίᾳ κατηγορεῖν τῆς προειρημένης γυναικός.  ὧν   ποιησάντων τὸ προσταχθὲν καὶ τῆς
[19, 37]   δὲ ὑπὸ λόφων ὑψηλῶν, ἀφ´  ὧν   ῥᾴδιον ἦν ἐκ πολλοῦ διαστήματος
[19, 3]   τὸν πλείω τοῦ βίου· περὶ  ὧν   τὰ κατὰ μέρος πρὸ
[19, 94]   ὀρύγματα μεγάλα ποιοῦσιν ἐν αὐτῇ,  ὧν   τὰ μὲν στόμια μικρὰ παντελῶς
[19, 4]   τείχους παρελθόντας σημαίνειν τὸ πολεμικόν.  ὧν   ταχέως τὸ ῥηθὲν πραξάντων οἱ
[19, 56]   καταστῆσαι Κάσανδρόν τε καὶ Λυσίμαχον.  ὧν   ταχὺ τὸ κελευσθὲν συντελεσάντων ἀρχὴ
[19, 100]   εὗρεν, πολιορκεῖν ἐπεχείρει τὰς ἀκροπόλεις.  ὧν   τὴν ἑτέραν ἑλὼν ἔδωκε τοῖς
[19, 109]   βοήθειαν κύκλῳ περιίσταντο τοὺς Ἕλληνας.  ὧν   τιτρωσκομένων παραδόξως μὲν μάχη
[19, 28]   φάλαγγος τοὺς ἐκ Καρμανίας ὀκτακοσίους,  ὧν   Τληπόλεμος σατράπης ἡγεῖτο, ἑξῆς δὲ
[19, 56]   δὲ τὰς προσφάτους εὐτυχίας, ἐξ  ὧν   ὑπεδείκνυεν ὑπερήφανον γεγενημένον καὶ ταῖς
[19, 21]   ἀπὸ θαλάσσης ἀνάβασιν πεποιημένοι πάλιν  ᾤοντο   δεῖν ἐπὶ θάλατταν καταβαίνειν, οἱ
[19, 31]   ὡς τριάκοντα σταδίους, μὲν  ὥρα   κατελάμβανεν μεσονύκτιος, κακῶς δὲ διέκειντο
[19, 89]   αὑτὸν ἀξιόχρεω, τὴν δὲ χειμερινὴν  ὥραν   θεωρῶν ἐπανῆλθεν εἰς Μακεδονίαν. τούτου
[19, 32]   τῶν νεκρῶν ἀναιρέσεως παρήγγειλε τῆς  ὥρας   δειπνοποιεῖσθαι. τῆς δ´ ἡμέρας διελθούσης
[19, 109]   ὑπὸ κύνα γὰρ οὔσης τῆς  ὥρας   καὶ τοῦ διωγμοῦ περὶ μέσον
[19, 18]   τοῦ καύματος, ἅτε καὶ τῆς  ὥρας   οὔσης περὶ κυνὸς ἀνατολάς. ἐπεὶ
[19, 31]   τὸν Εὔδαμον. ~ἤδη δὲ τῆς  ὥρας   οὔσης περὶ λύχνων ἁφὰς ἀμφότεροι
[19, 37]   ὥρμησε διὰ τῆς ἐρήμου, τῆς  ὥρας   οὔσης περὶ χειμερινὰς τροπάς. κατὰ
[19, 77]   ἅμα δὲ καὶ τῆς χειμερινῆς  ὥρας   συγκλειούσης διέδωκε τοὺς στρατιώτας κατὰ
[19, 75]   οὖν μετὰ τριάκοντα νεῶν εἰς  Ὠρεὸν   ἐπολιόρκει τὴν πόλιν. ἐνεργῶς δ´
[19, 77]   μετεπέμψατο δὲ καὶ τὰς ἐξ  Ὠρεοῦ   ναῦς καὶ τειχίσας τὸν Σαλγανέα
[19, 77]   ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῆς Χαλκίδος τὴν  Ὠρεοῦ   πολιορκίαν ἔλυσεν, εἰς δὲ τὴν
[19, 75]   κράτος ἁλισκομένου παρεγένετο βοηθήσων τοῖς  Ὠρίταις   Τελεσφόρος μὲν ἐκ Πελοποννήσου μετὰ
[19, 56]   δύναμιν εἰς παραχειμασίαν μετὰ δύσιν  Ὠρίωνος.   παρέλαβε δὲ καὶ τὰ ἐν
[19, 84]   Δημήτριον ἱππέων καταπλαγέντες πρὸς φυγὴν  ὥρμησαν·   αὐτὸς δὲ μετ´ ὀλίγων ἀπολειφθεὶς
[19, 95]   Ἀθήναιον παρατηρήσαντες τοῦτον τὸν καιρὸν  ὥρμησαν   ἐπὶ τὴν πέτραν εὔζωνον ἔχοντες
[19, 17]   αὐτοὶ δὲ τὰς δυνάμεις ἀναλαβόντες  ὥρμησαν   ἐπὶ τὸν Τίγριν ποταμόν, ἀπέχοντα
[19, 83]   τὴν ἀπὸ τοῦ ξίφους μάχην  ὥρμησαν   καὶ συμπλεκόμενοι πολλοὺς ἀλλήλων ἀνῄρουν,
[19, 37]   ἄφνω παρὰ τὴν πάντων ὑπόληψιν  ὥρμησε   διὰ τῆς ἐρήμου, τῆς ὥρας
[19, 11]   Μακεδονίας οὖσαν μετὰ τῆς δυνάμεως  ὥρμησεν   ἐπ´ αὐτήν, σπεύδων μιᾷ μάχῃ
[19, 74]   καὶ δύναμιν ἁδρὰν συνηθροικότα ταχέως  ὥρμησεν   ἐπ´ αὐτόν· ἔσπευδε γὰρ κατ´
[19, 73]   τὰ πεπραγμένα μετὰ τῆς δυνάμεως  ὥρμησεν   ἐπὶ τοὺς ἀφεστηκότας. ποιούμενος δὲ
[19, 17]   ποταμὸν καὶ περαιώσας τὰς δυνάμεις  ὥρμησεν   ἐπὶ τοὺς πολεμίους. οἱ δὲ
[19, 92]   μυρίων, ἱππεῖς δὲ περὶ ἑπτακισχιλίους  ὥρμησεν   κατὰ σπουδὴν ἀπαντήσων τοῖς πολεμίοις.
[19, 77]   μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας  Ὠρωπὸν   μὲν κατὰ κράτος εἷλε, Θηβαίους
[19, 78]   δ´ οὖν Πτολεμαῖος ἐκπολιορκήσας  Ὠρωπὸν   παρέδωκε τοῖς Βοιωτοῖς καὶ τοὺς
[19, 0]   ἔτι δὲ Κεντοριπίνων ἀπέσφαξεν. νγʹ  Ὡς   Ἀγαθοκλῆς Δεινοκράτη καὶ τοὺς φυγάδας
[19, 110]   τῶν Ἀγαθοκλέους στρατιωτῶν. ὧν εἰπόντων  ὡς   Ἀγαθοκλῆς εἰς Συρακούσσας ἀποκεχώρηκεν, εἰσῆλθον
[19, 0]   πραχθέντων Ῥωμαίοις καὶ Σαμνίταις. ναʹ  Ὡς   Ἀγαθοκλῆς Μεσσηνίους παρακρουσάμενος τῆς πόλεως
[19, 34]   τῶν Ἑλλήνων ἐπετίμων τοῖς νομίμοις  ὡς   ἀγρίοις οὖσι καὶ χαλεποῖς.
[19, 43]   τῶν περὶ τὸν Πευκέστην κατηγόρουν  ὡς   αἰτίων γεγενημένων τῆς τῶν ἱππέων
[19, 0]   συνέθετο καὶ Τύρον ἐξεπολιόρκησε καὶ  ὡς   Ἀλέξανδρος μετέθετο πρὸς Κάσανδρον. κηʹ
[19, 69]   Δημήτριος ἔτι νέος τὴν ἡλικίαν,  ὡς   ἂν γεγονὼς ἔτη δύο πρὸς
[19, 38]   πανταχόθεν εὐφυῆ, σημεῖα θέμενος περιέλαβεν  ὡς   ἂν ἑβδομήκοντα σταδίων περιφέρειαν. διελὼν
[19, 38]   πρώτην φυλακὴν πολλὴν φλόγα ποιεῖν  ὡς   ἂν ἐγρηγορότων ἔτι καὶ πρὸς
[19, 38]   συνέταξε νυκτὸς πῦρ κάειν διαστάντας  ὡς   ἂν εἴκοσι πήχεις καὶ κατὰ
[19, 46]   τῆς Περσίδος, οὔσης τῆς ἀναβάσεως  ὡς   ἂν εἴκοσιν ἡμερῶν εἰς τὸ
[19, 34]   διεδίδου τοῖς οἰκείοις καὶ φίλοις,  ὡς   ἂν εἴποι τις, καταλείπουσα τοῖς
[19, 109]   πρὸς νίκην ἐν τοῖς κινδύνοις,  ὡς   ἂν ἐκ παίδων παρ´ αὐτοῖς
[19, 31]   καὶ τῶν δυνάμεων ἀντιπαραγουσῶν ἀλλήλαις  ὡς   ἂν ἐν τέτταρσι πλέθροις
[19, 48]   ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ἠξιώθη βασιλικῆς  ὡς   ἂν κύριος ὢν ὁμολογουμένως τῆς
[19, 95]   ἔχοντες τὰ περὶ τὰς φυλακάς,  ὡς   ἂν νομίζοντες μὴ πρότερον δύνασθαι
[19, 36]   διακινδυνεύειν, οὐκ ἀξιόμαχος δ´ ἦν  ὡς   ἂν ὀλίγου καταλελειμμένου τοῦ περὶ
[19, 18]   καὶ τὸ μὲν πλάτος εἶχεν  ὡς   ἂν τεσσάρων πλέθρων, ὀξὺς δὲ
[19, 4]   τοῖς δυνάσταις πολλῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν,  ὡς   ἂν τῆς ὀλιγαρχίας κενοινωνηκότων τῆς
[19, 45]   πρῶτος ὀλίγα τοῖς ἀνθρώποις ἐνώχλησεν,  ὡς   ἂν τῆς πόλεως οὔσης νεοκτίστου
[19, 0]   προϋπάρχουσαν αὐτῷ σατραπείαν ἀνεσώσατο. μϛ  Ὡς   Ἀντίγονος ἀκινδύνως παραλαβὼν Κοίλην Συρίαν
[19, 0]   τῇ φυλακῇ ληφθέντες ἀνῃρέθησαν. ζʹ  Ὡς   Ἀντίγονος διώξας Εὐμενῆ περὶ τὸν
[19, 0]   τὸν κατ´ Ἀντιγόνου πόλεμον. κϛ  Ὡς   Ἀντίγονος ναῦς τε πολλὰς ἐναυπηγήσατο
[19, 0]   ὀλίγον Καμπανοὺς ἀποστάντας προσηγάγοντο. μʹ  Ὡς   Ἀντίγονος Πολέμωνα στρατηγὸν ἐξαπέστειλε μετὰ
[19, 0]   τῆς καλουμένης Ἀσφαλτίτιδος λίμνης. μθʹ  Ὡς   Ἀντίγονος τὸν υἱὸν Δημήτριον ἐξαπέστειλε
[19, 61]   στρατηγοὺς καὶ σατράπας, ὑπόπτως ἔχοντας  ὡς   Ἀντιγόνου καταλῦσαι διεγνωκότος τοὺς ἀπὸ
[19, 64]   ἐτίμησε καὶ πολὺ μᾶλλον προῆγεν  ὡς   ἀρχηγὸν γεγονότα μεγάλου προτερήματος, τὸν
[19, 33]   ἄλλων νομίμων εἴργεσθαι διὰ παντὸς  ὡς   ἀσεβοῦσαν. τούτων δὲ νομοθετηθέντων εἰς
[19, 0]   τὰς δυνάμεις εἰς τὴν Περσίδα.  Ὡς   Ἄτταλος καὶ Πολέμων μετὰ τῶν
[19, 79]   ἀποστάντες Πτολεμαίου τὴν ἄκραν περιεστρατοπέδευσαν,  ὡς   αὐτίκα μάλα τὴν φρουρὰν ἐκβαλοῦντες,
[19, 26]   ἐπέσχον, τὴν δὲ στρατιὰν διέτασσον,  ὡς   αὐτίκα τῆς παρατάξεως γενησομένης. οἱ
[19, 26]   μισθοφόρων τινὰς χρήμασι πείσας ἐξέπεμψεν  ὡς   αὐτομόλους, συντάξας λέγειν ὅτι διέγνωκεν
[19, 6]   ἐναντιουμένους ταῖς τῶν ἰσχυόντων ἐπιφανείαις.  ὡς   δ´ αὐτῷ πάντ´ ἦν εὐτρεπῆ,
[19, 56]   τῆς Κιλικίας τὴν πορείαν ποιούμενος.  ὡς   δ´ εἰς Μάλον παρεγένετο, διεμέρισε
[19, 91]   οὓς δ´ ἐβιάσατο συστρατεύειν αὐτῷ.  ὡς   δ´ εἰς τὴν Βαβυλωνίαν ἐνέβαλεν,
[19, 84]   προῆγεν καταπληκτικῶς, ὡς οὐδενὸς ὑποστησομένου·  ὡς   δ´ ἐπὶ τὸν σεσιδηρωμένον χάρακα
[19, 80]   ἐφεδρεύων ταῖς τῶν Αἰγυπτίων δυνάμεσιν.  ὡς   δ´ ἤκουσε τὰς τῶν πόλεων
[19, 15]   διώκειν ἐκ ποδὸς πρὶν αὐξηθῆναι,  ὡς   δ´ ἤκουσε τοὺς σατράπας καὶ
[19, 25]   θόρυβον καὶ τὴν στενοχωρίαν παρενοχλοῖτο.  ~Ὡς   δ´ ἡμέρας ὁδὸν ἀπέσχον ἀπ´
[19, 34]   ὕμνον εἰς τὴν ἀρετὴν αὐτῆς.  ὡς   δὲ ἐγγὺς ἐγενήθη τῆς πυρᾶς,
[19, 26]   τοῖς ὅπλοις συνεῖχε τὴν δύναμιν,  ὡς   δὲ παρὰ τῶν κατασκόπων ἐπύθετο
[19, 31]   ἐδόκει πᾶσιν εἶναι τοῖς ἀντιτεταγμένοις.  ὡς   δὲ παράγοντες ἀπέσχον ἀπὸ τῶν
[19, 60]   Σελεύκου τὸν πλοῦν ἐνταῦθα ποιησομένου.  ὡς   δέ ποθ´ ἧκε πλησίον τῶν
[19, 22]   χώραν ταύτην τῶν ἄλλων σατραπειῶν.  ~ὡς   δέ ποθ´ ἧκον εἰς Περσέπολιν
[19, 77]   προῆγεν ἐφ´ Ἑλλησπόντῳ κατὰ τάχος,  ὡς   διαβησόμενος εἰς Μακεδονίαν, ὅπως
[19, 70]   ἐφόρων γνώμης ἀνήχθη ναυσὶν ὀλίγαις,  ὡς   διαίρων ἐπ´ Ἀκράγαντος. ἀπενεχθεὶς δ´
[19, 3]   ἐφ´ οἷς περιαλγὴς γενόμενος αὐτοὺς  ὡς   διεγνωκότας ἐπιθέσθαι τυραννίδι κατηγόρησεν ἐν
[19, 46]   τούτοις μὲν πολλῶν ἀκουόντων ἐπετίμησεν  ὡς   διιστάνουσι τὴν φιλίαν, πρὸς δὲ
[19, 96]   δ´ Ἀντίγονος ἀντέγραψεν αὐτοῖς, προσμαρτυρῶν  ὡς   δικαίως μὲν ἠμύναντο, τῶν δὲ
[19, 55]   αὐτῷ τῶν Χαλδαίων καὶ προλεγόντων  ὡς,   εἰ τὸν Σέλευκον ἐκ τῶν
[19, 0]   τὸν Κοπράτην ποταμὸν ἠλαττώθη. ηʹ  Ὡς   εἰς Μηδίαν ἀναζεύξας ἐν ταῖς
[19, 33]   γενομένης διὰ νεωτέρων ταῖς ἡλικίαις  ὡς   ἐπὶ πολὺ συνέβαινε διαπίπτειν τὰς
[19, 107]   οὖν κατ´ ὀλίγους τῶν στρατιωτῶν  ὡς   ἐπί τινας χρείας, ἕως ὅτου
[19, 48]   δ´ ὑπακούσασιν ἰδιώταις μεγάλων κακῶν  ὡς   ἐπίπαν αἴτιαι καθίστανται. δ´
[19, 95]   ἐσφάλησαν· ταῖς γὰρ εὐτυχίαις εἴωθεν  ὡς   ἐπίπαν ἀκολουθεῖν ῥᾳθυμία καὶ καταφρόνησις.
[19, 66]   κατασταθεὶς ὑπ´ Ἀντιγόνου στρατηγὸς  ὡς   ἐπύθετο τὴν Ἀλεξάνδρου τοῦ Πολυπέρχοντος
[19, 87]   συνίστατο. παρελθὼν γὰρ εἰς Ἦλιν  ὡς   ἔτι φυλάττων τὴν πρὸς Ἀντίγονον
[19, 25]   γάμου, τὸν δὲ πατέρα λέγειν  ὡς   ἕτοιμος μέν ἐστιν αὐτῷ δοῦναι,
[19, 108]   ἔκταξιν οὐ δυνάμενοι λαβεῖν ἀναστροφήν,  ὡς   ἔτυχε τοῖς πολεμίοις ἀπήντων καὶ
[19, 0]   τῆς τῶν ἀντιταχθέντων δυνάμεως. ιεʹ  Ὡς   Εὐμενῆ καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων
[19, 0]   βασιλέως ἅλωσις καὶ θάνατος. εʹ  Ὡς   Εὐμενὴς ἔχων τοὺς ἀργυράσπιδας ἀνέβη
[19, 64]   παρακομισθεὶς εἰς Ἀφροδισιάδα τῆς Κιλικίας,  ὡς   ἤκουσεν ὅτι Θεόδοτος μὲν
[19, 61]   βασιλέα. πρὸς δὲ τούτοις ἔλεγεν  ὡς   Θεσσαλονίκην μὲν βιασάμενος ἔγημεν, φανερῶς
[19, 51]   παρεισπεσόντες εἰς τὴν βασιλικὴν οἰκίαν,  ὡς   ἴδον τὴν Ὀλυμπιάδα, καταιδεσθέντες τὸ
[19, 0]   γενομένης τοῖς Καρχηδονίοις ναυαγίας. νζʹ  Ὡς   Καρχηδόνιοι περὶ τὸν Ἱμέραν Ἀγαθοκλέα
[19, 0]   ὑπὸ Κασάνδρου καὶ θάνατος. ιθʹ  Ὡς   Κάσανδρος Θεσσαλονίκην ἔγημε τὴν Φιλίππου
[19, 0]   ἔφυγεν εἰς τὴν Αἰτωλίαν. καʹ  Ὡς   Κάσανδρος τὴν τῶν Θηβαίων πόλιν
[19, 110]   ἀπεχώρησε. διαδόντος δ´ αὐτοῦ λόγον  ὡς   κατὰ σπουδὴν εἰς Συρακούσσας ἀναζευγνύειν
[19, 0]   πολιορκία Ὀλυμπιάδος ἐν Πύδνῃ. ιβʹ  Ὡς   κατεστρατήγησεν Εὐμενὴς τοὺς περὶ Ἀντίγονον
[19, 73]   τὰς πλησιοχώρους ἐλευθερώσαντες συνέθεντο συμμαχίαν  ὡς   κοινῇ πολεμεῖν τῷ δυνάστῃ· προσελάβοντο
[19, 33]   προνοεῖσθαι τῆς τῶν συνοικούντων ἀσφαλείας  ὡς   κοινῆς οὔσης, ἀλλὰ καὶ πρὸς
[19, 0]   τύραννος ἐγένετο τῶν Συρακουσίων. βʹ  Ὡς   οἱ Κροτωνιατῶν φυγάδες ἐπιστρατεύσαντες ἐπὶ
[19, 0]   ἀποσταλείσης ὑπὸ Κασάνδρου δυνάμεως. λδʹ  Ὡς   οἱ φυγάδες τῶν Συρακουσίων Ἀκραγαντίνους
[19, 61]   τὴν Μακεδόνων βασιλείαν, ἔτι δὲ  ὡς   Ὀλυνθίους ὄντας πολεμιωτάτους Μακεδόνων κατῴκισεν
[19, 70]   ἀφηγήσασθαι· τοὺς γὰρ πολιτικοὺς ὑπώπτευον  ὡς   ὄντας οἰκείους τυραννίδος, τοὺς δ´
[19, 25]   ἀφηγουμένους. ἐπισημαινομένου δὲ τοῦ πλήθους  ὡς   ὀρθῶς λέγοντος τότε μὲν ἔλυσε
[19, 84]   στῆναι καὶ μὴ καταλιπεῖν αὐτόν,  ὡς   οὐδεὶς προσεῖχε, συναποχωρεῖν ἠναγκάζετο. μέχρι
[19, 84]   μέχρι μέν τινος προῆγεν καταπληκτικῶς,  ὡς   οὐδενὸς ὑποστησομένου· ὡς δ´ ἐπὶ
[19, 0]   ἐκ Λακεδαίμονος Ἀκρότατον μετεπέμψαντο. λεʹ  Ὡς   οὗτος μὲν παραλαβὼν τὴν ἡγεμονίαν
[19, 48]   ἐπιφανεστάτων Θεσπίου καὶ παρρησίαν ἀγαγόντος  ὡς   οὐχ ὑπακουσομένων Περσῶν ἑτέρῳ, τοῦτον
[19, 65]   Ἀγαθοκλεῖ περὶ τῶν πραχθέντων ἐπετίμησαν  ὡς   παραβαίνοντι τὰς συνθήκας, τοῖς δὲ
[19, 0]   ἐν τῇ παραχειμασίᾳ θηρίοις. ιδʹ  Ὡς   παρατάξεως γενομένης Ἀντίγονος ἐκυρίευσε πάσης
[19, 42]   τοῖς σκευοφόροις, ἀπέχουσι τῆς μάχης  ὡς   πέντε σταδίους· εὑρόντες δ´ αὐτὴν
[19, 6]   προεστάναι τῆς τῶν ἑξακοσίων ἑταιρίας,  ὡς   περί τινων κοινῇ συμφερόντων διαλεξόμενος,
[19, 72]   καταγράψαντες ἐστρατοπέδευσαν πλησίον τῶν πολεμίων,  ὡς   περὶ τῶν ὅλων κριθησόμενοι.
[19, 39]   ἀμφότεροι τὸ στρατόπεδον εἰς μάχην,  ὡς   περὶ τῶν ὅλων κρίσεως ἐσομένης.
[19, 88]   ἐπὶ τὰς πόλεις, διακελευσάμενος στρατολογεῖν  ὡς   πλείστους, αὐτὸς δὲ μεθ´ ἧς
[19, 17]   τῆς στρατηγίας μᾶλλον τεύξεσθαι νομίζων  ὡς   πλείστους ἔχων στρατιώτας προσήγαγεν, καθάπερ
[19, 20]   πᾶσαν τὴν Μηδίαν καὶ συνάγειν  ὡς   πλείστους ἱππεῖς τε καὶ πολεμιστὰς
[19, 0]   Ἀλέξανδρος μετέθετο πρὸς Κάσανδρον. κηʹ  Ὡς   Πολύκλειτος Πτολεμαίου ναύαρχος ἐνίκησε
[19, 0]   ἔκτισεν ἐπὶ τῆς Παλλήνης. κʹ  Ὡς   Πολυπέρχων ἀπογνοὺς τὰ πρὸς τοὺς
[19, 32]   ἀθυμοῦντας διέγνω τὴν ταχίστην ἀναζευγνύειν  ὡς   πορρωτάτω τῶν πολεμίων. βουλόμενος δ´
[19, 0]   Ἑλλάδα καὶ τὸν Πόντον. κζʹ  Ὡς   πρὸς Ἀλέξανδρον τὸν Πολυπέρχοντος φιλίαν
[19, 78]   ἀφῆκεν ἀφρουρήτους, ὥστε γενέσθαι φανερὸν  ὡς   πρὸς ἀλήθειαν Ἀντίγονος ἐλευθεροῦν προῄρηται
[19, 0]   ἅμα καὶ τοὺς Ἠπειρώτας. λθʹ  Ὡς   Ῥωμαῖοι μάχῃ νικήσαντες Σαμνίτας μετ´
[19, 46]   ὑποψίας αὐτὸν ἀποστῆσαι, πεῖσαι δ´  ὡς   σατράπην καταλειφθησόμενον ἐλθεῖν εἰς χεῖρας·
[19, 0]   τὸν Ἀδρίαν πραχθέντα Κασάνδρῳ. μεʹ  Ὡς   Σέλευκος παρὰ Πτολεμαίου λαβὼν δύναμιν
[19, 15]   πάντων δὲ διασημαινομένων τὸ ῥηθὲν  ὡς   συμφέρον εἰρημένον συνῆγε καθ´ ἡμέραν
[19, 74]   εἰς τὸν πρὸς Αἰτωλοὺς πόλεμον  ὡς   τάχισθ´ ἧκεν εἰς τὴν Ἀκαρνανίαν
[19, 30]   τὸ λοιπὸν πλῆθος τῶν πεζῶν  ὡς   τάχιστα ἐτρέψατο τοὺς ἀντιτεταγμένους, ἐπεδίωκεν
[19, 60]   βοηθεῖν τῇ παραλίῳ κατὰ τάχος,  ὡς   τοῦ Σελεύκου τὸν πλοῦν ἐνταῦθα
[19, 0]   παρακρουσάμενος τῆς πόλεως ἐκυρίευσεν. νβʹ  Ὡς   τοὺς ἀντιταξαμένους Μεσσηνίων καὶ Ταυρομενιτῶν,
[19, 23]   ἀπέβλεπον πρὸς τὰς Εὐμενοῦς ἐλπίδας,  ὡς   τούτου δυνησομένου καὶ προάγειν διὰ
[19, 31]   τῶν ἐν τῇ μάχῃ πεπτωκότων  ὡς   τριάκοντα σταδίους, μὲν ὥρα
[19, 34]   Κητέως ταφήν, ὑπὲρ τοῦ συναποθανεῖν  ὡς   ὑπὲρ ἀριστίου συμφιλοτιμούμεναι. τῶν δὲ
[19, 0]   βοήθειαν ἀποσταλεῖσιν ὑπ´ Ἀντιγόνου. ληʹ  Ὡς   Φίλιππος ἀποσταλεὶς ὑπὸ Κασάνδρου στρατηγὸς
[19, 110]   Συρακούσσας ἀποκεχώρηκεν, εἰσῆλθον εἰς Γέλαν  ὡς   φίλοι καὶ διαψευσθέντες τῆς ἐλπίδος
[19, 70]   Κορινθίου στρατηγίας. οἱ δὲ πεμφθέντες  ὥς   ποθ´ ἧκον εἰς τὴν Λακωνικήν,
[19, 11]   ἄνδρα περιέστειλεν, ἐπιμεληθεῖσα τῶν τραυμάτων  ὥς   ποθ´ καιρὸς συνεχώρει, ἑαυτὴν
[19, 79]   τὰ κατὰ τὴν πόλιν διοικήσας  ὥς   ποτ´ ἔδοξεν αὐτῷ συμφέρειν ἐπανῆλθεν
[19, 105]   ὑφ´ ἑαυτὸν τεταγμένην χώραν εἶχεν  ὡσανεί   τινα βασιλείαν δορίκτητον. τὰ μὲν
[19, 73]   ἐξέβαλον καὶ τῆς αὐτονομίας ἀντείχοντο.  ὡσαύτως   δὲ τήν τε τῶν Ἰστριανῶν
[19, 43]   ταῖς εὐχειρίαις καὶ ῥώμαις ὑπερεῖχον  ὥσθ´   ἑαυτῶν μὲν ἀποβαλεῖν μηθένα, τῶν
[19, 90]   καὶ κατεσκεύαζεν αὑτὸν ἴσον ἅπασιν,  ὥσθ´   ἕκαστον αἰδεῖσθαι καὶ τὸ παράβολον
[19, 34]   οἰκείων γυναικῶν, κεκοσμημένη δὲ διαπρεπῶς  ὥσπερ   εἴς τινα γάμον προεπέμπετο ὑπὸ
[19, 24]   τῶν ἄλλων σατραπῶν καὶ στρατηγῶν  ὥσπερ   ὅμηρα λαβεῖν τοῦ μὴ καταλείψειν
[19, 26]   τὸν προειρημένον τρόπον ἀλλήλους κατεστρατήγησαν,  ὥσπερ   προαγωνιζόμενοι περὶ συνέσεως καὶ δεικνύοντες
[19, 1]   ἐξαμαρτεῖν. τῆς γὰρ Σόλωνος φωνῆς  ὥσπερ   χρησμοῦ τινος ἐμνημόνευον, ἐν οἷς
[19, 35]   τῶν ἀξιολογωτάτων φίλων τοὺς συγγενεῖς,  ὥστ´   ἀθροισθῆναι περὶ αὐτὴν πλῆθος μὲν
[19, 49]   δ´ ὑπὲρ τῶν τειχῶν ἐξερρίπτουν,  ὥστ´   εἶναι καὶ τὴν θέαν τὴν
[19, 82]   τοῦ κέρατος ἀπολελυμένας τρεῖς Ταραντίνων,  ὥστ´   εἶναι τοὺς περὶ τὸ σῶμα
[19, 49]   περὶ τοὺς ἔνδον κατεσκεύασεν ἔνδειαν  ὥστ´   ἐκλυθῆναι τὸ παράπαν· εἰς τοῦτο
[19, 37]   ἔχοντες ἐν πολλοῖς μέρεσι διεζευγμένην,  ὥστ´   ἐνίους ἀπ´ ἀλλήλων ἀπέχειν ὁδὸν
[19, 90]   ἐπὶ τοσοῦτον μεμετεωρισμένος ταῖς ἐλπίσιν  ὥστ´εἰ   καὶ μηδεμίαν εἶχε δύναμιν τὸ
[19, 78]   καὶ τοὺς Χαλκιδεῖς ἀφῆκεν ἀφρουρήτους,  ὥστε   γενέσθαι φανερὸν ὡς πρὸς ἀλήθειαν
[19, 94]   τελευταῖον τηλικοῦτ´ ἀποτελοῦσι τὸ μέγεθος  ὥστε   γίνεσθαι πλευρὰν ἑκάστην πλέθρου. ταῦτα
[19, 80]   Μάλου σταθμοὺς εἴκοσι καὶ τέσσαρας,  ὥστε   διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς κακοπαθίας
[19, 38]   τῆς τρίτης ἀπολιπεῖν ὀλίγα παντελῶς  ὥστε   δοκεῖν εἶναι τοῖς ἐξ ἀποστήματος
[19, 20]   τῶν δ´ ὑποζυγίων τοσοῦτον ἀριθμὸν  ὥστε   δύνασθαι καθοπλίσαι πᾶν τὸ στρατόπεδον,
[19, 23]   παρελέσθαι εἰς τηλικούτους περιέστησε κινδύνους  ὥστε,   εἰ μὴ λαθὼν διέδρα, θανάτῳ
[19, 31]   κακοπάθειαν, ἔτι δὲ τὴν ἀσιτίαν,  ὥστε   ἡναγκάσθησαν ἀφέμενοι τῆς μάχης καταστρατοπεδεῦσαι.
[19, 44]   μάλιστ´ εὐδαιμονούσας τηλικούτους ἔσχε σεισμοὺς  ὥστε   καὶ τὰς πόλεις καὶ τοὺς
[19, 81]   ἧς εἰς προθυμίαν ἐξεκαλεῖτο πάντας,  ὥστε   καὶ τοὺς ἐκτὸς τάξεως συνδραμεῖν
[19, 66]   παρὰ Κασάνδρου, διετείχισαν τὴν πόλιν,  ὥστε   κατ´ ἰδίαν οὖσαν ἀπὸ τῆς
[19, 1]   προῆλθε δυνάμεως ἅμα καὶ μιαιφονίας  ὥστε   καταδουλώσασθαι μὲν τὴν μεγίστην καὶ
[19, 22]   κύκλους ἀπ´ ἀλλήλων ἐπὶ τοσοῦτον  ὥστε   μηδὲν μὲν παρενοχλεῖσθαι τοὺς ἑστιωμένους,
[19, 30]   ταῖς τόλμαις καὶ ταῖς εὐχειρίαις,  ὥστε   μηδένα δύνασθαι κατὰ στόμα τὴν
[19, 42]   ὑπὸ τῶν ἱππέων ἐξαίρεσθαι κονιορτὸν  ὥστε   μηδένα δύνασθαι ῥᾳδίως συνορᾶν ἐξ
[19, 84]   ὑπήκουον καὶ κατέστησαν εἰς τάξεις,  ὥστε   μηδένα ῥᾳδίως τολμᾶν προσάγειν τῶν
[19, 3]   φορεῖν πανοπλίαν τηλικαύτην τὸ μέγεθος  ὥστε   μηδένα τῶν ἄλλων δύνασθαι ῥᾳδίως
[19, 98]   διάπικρον καὶ καθ´ ὑπερβολὴν δυσῶδες,  ὥστε   μήτ´ ἰχθὺν δύνασθαι τρέφειν μήτ´
[19, 50]   καθ´ αὑτὴν ἐπιτρέπειν μόγις ἔπεισεν  ὥστε   μόνην ἐξαίρετον λαβεῖν τὴν τοῦ
[19, 36]   αὐτοῦ στρατιωτῶν τοὺς πλείστους χρήμασιν,  ὥστε   ὀλίγους τοὺς μάλιστα πιστοὺς ἀπολειφθῆναι.
[19, 71]   ταῖς ἡδοναῖς ἐνετρύφησεν οὕτως ἀσελγῶς  ὥστε   Πέρσην εἶναι δοκεῖν καὶ οὐ
[19, 45]   ἔστι δ´ ὅτε καὶ μείζους,  ὥστε   πολλὰς μὲν τῶν οἰκιῶν συμπίπτειν
[19, 48]   χωρὶς τῶν ἐν Σούσοις θησαυρῶν,  ὥστε   τὰ πάντα συναχθῆναι τάλαντα δισμύρια
[19, 74]   πολλοὺς τῶν Αἰτωλῶν ἐπὶ τοσοῦτον  ὥστε   τὰς ἀνοχύρους πόλεις ἐκλιπεῖν, εἰς
[19, 62]   Τύρῳ καταληφθείσαις ἑκατὸν καὶ εἴκοσιν,  ὥστε   τὰς πάσας περὶ αὐτὸν ἠθροῖσθαι
[19, 68]   κατοικούντων τὸ χωρίον ὁμολογίας ποιησαμένων  ὥστε   τὴν μὲν πόλιν παραδοῦναι, τῆς
[19, 73]   Θρᾳκῶν καὶ Σκυθῶν τοὺς ὁμοροῦντας,  ὥστε   τὸ πᾶν εἶναι σύστημα βάρος
[19, 21]   φυσικὰς συναγκίας καὶ ῥύσεις ὑδάτων,  ὥστε   τοὺς ὁδοιποροῦντας μετὰ πολλῆς τέρψεως
[19, 49]   εἰς τοῦτο γὰρ ἦλθον ἀνάγκης  ὥστε   τῷ μὲν στρατιώτῃ σιτομετρεῖν χοίνικας
[19, 48]   συνέβαινε καὶ τοὺς Εὐμενῆ παραδόντας,  ὥστε   τῶν εἰς τὸν στρατηγὸν παρανομημάτων
[19, 84]   γενέσθαι συνέβη περὶ τὰς πύλας  ὥστε   τῶν περὶ Πτολεμαῖον ἐπιόντων μηδένα
[19, 20]   ἐν αἰτίαις εἶχε τὸν Ἀντίγονον,  ὥστε   φωνὰς προΐεσθαι δυσχερεῖς· ἐν ἡμέραις
[19, 79]   ἐγγὺς χώραν καὶ τὸ στρατόπεδον  ὠφελείας   ἐμπλήσας ἀπέπλευσεν εἰς τὴν Κύπρον.
[19, 7]   πολέμιον, ἀλλὰ παρ´ οὗ πλέον  ὠφεληθήσεσθαι   διειλήφει, τοῦτον ἐχθρὸν ἡγεῖτο. διὸ
[19, 10]   τήν τε Φαλέρναν καὶ τὴν  Ὠφεντῖναν.   ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Κροτωνιᾶται
[19, 29]   τὸ τῶν ἐναντίων δεξιὸν κέρας  ὠχυρωμένον   τοῖς τε θηρίοις καὶ τοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006