HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

πεζοὶTexte grec :

[19,95] Τὰ μὲν οὖν νόμιμα τῶν Ἀράβων τοιαῦτ´ εἶναι συμβέβηκεν. ὑπογύου δ´ αὐτοῖς οὔσης πανηγύρεως, εἰς ἣν εἰώθασιν οἱ περίοικοι καταντᾶν οἱ μὲν ἀποδωσόμενοι τῶν φορτίων, οἱ δ´ ἀγοράσοντές τι τῶν αὐτοῖς χρησίμων, εἰς ταύτην ἐπορεύθησαν, ἀπολιπόντες ἐπί τινος πέτρας τὰς κτήσεις καὶ τοὺς πρεσβυτάτους, ἔτι δὲ τέκνα καὶ γυναῖκας. τὸ δὲ χωρίον ὑπῆρχεν ὀχυρὸν μὲν καθ´ ὑπερβολήν, ἀτείχιστον δὲ καὶ τῆς οἰκουμένης ἀπέχον δυεῖν ἡμερῶν ὁδόν. οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀθήναιον παρατηρήσαντες τοῦτον τὸν καιρὸν ὥρμησαν ἐπὶ τὴν πέτραν εὔζωνον ἔχοντες τὴν δύναμιν· διανύσαντες δ´ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας ἐπαρχίας ἐν ἡμέραις τρισὶ καὶ νυξὶ ταῖς ἴσαις σταδίους δισχιλίους καὶ διακοσίους ἔλαθον τοὺς Ἄραβας περὶ μέσας νύκτας καταλαβόμενοι τὴν πέτραν. εὐθὺς δὲ τῶν ἐγκατειλημμένων οὓς μὲν ἀνῄρουν, οὓς δ´ ἐζώγρουν, ἐνίους δὲ τραυματίας ἀπέλιπον καὶ τοῦ μὲν λιβανωτοῦ καὶ τῆς σμύρνης συνεσκευάσαντο τὸ πλεῖον μέρος, ἀργυρίου δὲ περὶ πεντακόσια τάλαντα. ἐνδιατρίψαντες δ´ οὐ πλείω χρόνον φυλακῆς ἑωθινῆς εὐθὺς ἀνέστρεψαν κατὰ σπουδήν, διαλαμβάνοντες ὑπὸ τῶν βαρβάρων διωχθήσεσθαι. διατείναντες δὲ σταδίους διακοσίους κατεστρατοπέδευσαν, ὄντες κατάκοποι καὶ ῥᾳθύμως ἔχοντες τὰ περὶ τὰς φυλακάς, ὡς ἂν νομίζοντες μὴ πρότερον δύνασθαι τοὺς πολεμίους ἐλθεῖν δυεῖν ἢ τριῶν ἡμερῶν. οἱ δ´ Ἄραβες πυθόμενοι παρὰ τῶν ἑωρακότων τὸ στρατόπεδον παραχρῆμα ἠθροίσθησαν καὶ τὴν πανήγυριν ἀπολιπόντες ἧκον ἐπὶ τὴν πέτραν· παρὰ δὲ τῶν τραυματιῶν μαθόντες τὰ γεγονότα κατὰ σπουδὴν ἐδίωκον τοὺς Ἕλληνας. τῶν δὲ περὶ τὸν Ἀθήναιον στρατοπεδευσάντων καταπεφρονηκότως καὶ διὰ τὸν κόπον ἐν ὕπνῳ καθεστώτων ἔλαθόν τινες τῶν αἰχμαλώτων διαδράντες, παρ´ ὧν οἱ Ναβαταῖοι μαθόντες τὰ κατὰ τοὺς πολεμίους ἐπέθεντο τῇ στρατοπεδείᾳ περὶ τρίτην φυλακήν, ὄντες οὐκ ἐλάσσω ὀκτακισχιλίων. καὶ τοὺς πλείους μὲν ἐν ταῖς κοίταις ὄντας ἔτι κατέσφαξαν, τοὺς δὲ διεγειρομένους καὶ χωροῦντας εἰς ὅπλα κατηκόντιζον· καὶ πέρας οἱ μὲν πεζοὶ πάντες ἀνῃρέθησαν, τῶν δὲ ἱππέων διεσώθησαν εἰς πεντήκοντα καὶ τούτων οἱ πλείους τραυματίαι. Οἱ μὲν οὖν περὶ τὸν Ἀθήναιον ἐν ἀρχῇ κατορθώσαντες ἐξ ὑστέρου διὰ τὴν ἑαυτῶν ἀβουλίαν τοῦτον τὸν τρόπον ἐσφάλησαν· ταῖς γὰρ εὐτυχίαις εἴωθεν ὡς ἐπίπαν ἀκολουθεῖν ῥᾳθυμία καὶ καταφρόνησις. διόπερ ἔνιοι προσηκόντως ὑπολαμβάνουσιν εὐχερέστερον ὑπάρχειν συμφορὰς ἐνεγκεῖν ἐπιδεξίως ἢ τὰς εὐμεγέθεις εὐημερίας ἐμφρόνως· αἱ μὲν γὰρ διὰ τὸν περὶ τοῦ μέλλοντος φόβον ἐπαναγκάζουσιν ἐπιμελεῖσθαι, αἱ δὲ διὰ τὸ προγεγονὸς εὐτύχημα προτρέπονται καταφρονεῖν πάντων.

Traduction française :

[19,95] Telles sont les institutions et les moeurs de ces Arabes. L'époque d'une grande fête approchait. Les habitants des environs se donnèrent rendez-vous, les uns pour vendre, les autres pour acheter des marchandises. Mais, en partant, ils eurent soin de déposer auparavant à Pétra leurs biens, enfants, femmes, vieillards. C'était une place très forte, quoique sans enceinte, et qui n'était qu'à deux jours de marche du pays habité. Athénée jugea le moment favorable pour se porter sur Pétra avec ses troupes légères. A partir de l'éparchie d'Idumée, il parcourut en trois jours et trois nuits un espace de deux mille deux cents stades; enfin il atteignit Pétra au milieu de la nuit et à l'insu des Arabes. Quant à ceux qui avaient été laissés dans cette place, Ies uns tombèrent sous le fer, les autres furent faits prisonniers ou abandonnés blessés. Athénée s'empara ensuite des magasins d'encens et de myrrhe, ainsi que d'une somme de cinq cents talents. Il y passa environ le temps d'une veille, et, craignant d'être poursuivi par les Barbares, il se hâta de repartir. Arrivés à une distance de deux cents stades, les Grecs, épuisés de fatigue, établirent leur camp, et se gardèrent négligemment, dans la conviction que les Barbares ne pourraient les atteindre avant deux ou trois jours. Cependant, instruits, par des témoins oculaires, du mouvement de l'ennemi, les Arabes quittèrent sur-le-champ la fête et se rendirent à Pétra. Là, ils apprirent, de la bouche des blessés, tout ce qui s'était passé, et se mirent immédiatement à la poursuite des Grecs. Pendant que le camp d'Athénée était encore plongé dans le sommeil, et négligemment gardé, quelques prisonniers parvinrent à s'échapper et annoncèrent aux Nabatéens la situation des ennemis. A l'heure de la troisième veille, les Nabatéens, au nombre d'au moins huit mille attaquèrent le camp des Grecs, égorgèrent une grande partie de ceux qui dormaient, et percèrent à coups de traits ceux qui, s'étant éveillés, couraient aux armes. Enfin, tous les hommes d'infanterie furent massacrés; cinquante cavaliers seulement, dont la plupart blessés, parvinrent à s'échapper. C'est ainsi qu'une expédition, dont le commencement avait si bien réussi, échoua complétement par l'incapacité d'Athénée. Il est dans la nature des hommes ordinaires de s'endormir sur leurs succès. Aussi, quelques philosophes pensent-ils qu'il est plus facile de supporter le malheur que d'user sagement de la prospérité; car, dans le malheur, l'avenir nous préoccupe, tandis qu'on ne s'en soucie guère dans la prospérité; c'est ce qui empêche de prévoir les événements futurs.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006